+ iMeds.pl

Klarytrogen mr 500 mgUlotka Klarytrogen mr

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Klarytrogen MR, 500 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Clarith romycin um

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Klarytrogen MR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klarytrogen MR

3.    Jak stosować Klarytrogen MR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Klarytrogen MR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Klarytrogen MR i w jakim celu się go stosuje

Klarytrogen MR jest antybiotykiem należącym do grupy leków zwanych makrolidami. Antybiotyki hamują wzrost bakterii powodujących zakażenia.

Klarytrogen MR są to tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, co oznacza, że substancja czynna leku jest uwalniania z tabletki powoli. Dlatego wystarczy przyjmować tabletkę tylko raz dziennie.

Klarytrogen MR jest wskazany do stosowania u dorosłych oraz dzieci w wieku 12 lat i strarszych.

Klarytrogen MR jest stosowany w leczeniu takich zakażeń, jak:

•    zakażenia klatki piersiowej, takie jak zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc

•    zakażenia gardła i zatok

•    lekkie lub umiarkowanie ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich, takie jak zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża.

2.    Informacje ważne przez zastosowaniem leku Klarytrogen MR Kiedy nie stosować leku Klarytrogen MR

-    jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę lub inny antybiotyk makrolidowy, taki jak erytromycyna lub azytromycyna, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli pacjent ma klirens kreatyniny poniżej 30ml/min.

-    jeśli pacjent ma zaburzenia rytmu serca

-    jeśli pacjent cierpi z powodu ciężkiej choroby nerek lub problemów z wątrobą.

-    jeśli pacjent stosuje w leczeniu migreny leki zwane ergotaminą lub dihydroergotaminą w tabletkach lub ergotaminę w postaci inhalacji podczas stosowania leku Klarytrogen MR. Należy poradzić się lekarza w sprawie możliwości zastosowania alternatywnego leku.

-    jeśli pacjent stosuje leki nazywane terfenadyną lub astemizolem (stosowane zwykle w leczeniu kataru siennego lub alergii) lub jeśli pacjent stosuje cyzapryd (w leczeniu problemów z żołądkiem), lub pimozyd (w leczeniu problemów psychicznych), ponieważ stosowanie tych leków jednocześnie z lekiem Klarytrogen MR może czasem powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca. Należy poradzić się lekarza w sprawie możliwości zastosowania alternatywnego leku.

-    peśli pacjent przyjmuje leki zwane lowastatyną lub symwastatyną (obniżające poziom cholesterolu), ponieważ łączenie tych leków może niekiedy zwiększyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Należy poradzić się lekarza w sprawie możliwości zastosowania alternatywnego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Klarytrogen MR należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności serca, nerek lub wątroby;

-    jeśli pacjent ma lub jest podatny na zakażenia grzybicze (np. pleśniawki)

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

-    jeśli pacjent przyjmuje leki zwane kolchicyną, triazolamem, midazolamem, lowastatyną, symwastatyną

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę, (poziom glukozy będzie musiał być monitorowany)

-    jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie warfaryna (rozrzedzające krew).

-    jeśli pacjent ma miastenię, stan, w którym mięśnie stają się słabe i szybko się męczą;

-    jeśli u pacjenta wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka podczas stosowania leku Klarytrogen MR lub po zakończeniu jego stosowania; należy wówczas niezwłocznie skonsultować się z lekarzem;

Jeśli którykolwiek z objawów dotyczy pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Klarytrogen MR.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Klarytrogen MR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent przyjmuje leki:

-    stosowane w chorobach serca (np. digoksyna, werapamil, chinidyna lub dizopiramid).

-    rozcieńczające krew (np. warfaryna)

-    stosowane w leczeniu migreny (np. ergotamina lub dihydroergotamina)

-    stosowane w leczeniu padaczki (karbamazepina, kwas walproinowy lub fenytoina)

-    na wysoki poziom cholesterolu (np. symwastatyna lub lowastatyna)

lub jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki o nazwie:

•    kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej)

•    teofilina (stosowana u pacjentów mających trudności z oddychaniem, jak np. w astmie)

•    terfenadyna lub astemizol (stosowane w leczeniu kataru siennego i alergii)

•    triazolam, alprazolam lub midazolam (leki uspokajające)

•    cylostazol (stosowany w przypadku słabego krążenia)

•    cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądkowych)

•    metyloprednizolon (kortykosteroid)

•    winblastyna (stosowana w leczenia raka)

•    cyklosporyna (lek hamujący układ odpornościowy organizmu)

•    pimozyd (leki na problemy psychiczne)

•    ryfabutyna (stosowana w leczeniu niektórych infekcji)

•    takrolimus (stosowany po przeszczepie narządów i w leczeniu ciężkiej egzemy)

•    syldenafil, tadalafil lub wardenafil (leki na impotencję u dorosłych mężczyzn, lub do stosowania w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych w płucach))

•    zydowudyna (lek antywirusowy)

•    dziurawiec zwyczajny (lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji)

•    fenobarbital (lek na padaczkę)

•    newirapina i efawirenz - mogą one obniżać poziom leku Klarytrogen MR

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

•    omeprazol (stosowany w leczeniu zgagi i wrzodów żołądka/dwunastnicy)

•    rytonawir (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) może zwiększyć poziom Klarytrogen MR. Atazanawir i sakwinawir (również leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń HIV) przyjmowania tych leków z lekiem Klarytrogen MR może zwiększyć zarówno poziom atazanawiru (lub sakwinawiru) jak i leku Klarytrogen MR

•    itrakonazol (lek przeciwgrzybiczy) stosowany razem z lekiem Klarytrogen MR może zwiększyć poziom obu leków

•    flukonazol, inny leku przeciwgrzybiczy, może zwiększyć poziom leku Klarytrogen MR

•    tolterodyna (stosowana w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego). U niektórych pacjentów, poziomy tolterodyny może być zwiększony, podczas stosowania leku Klarytrogen MR

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku, ponieważ nie jest znane bezpieczeństwo stosowania tego leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli podczas stosowania tego leku wystąpią zawroty głowy, uczucie senności lub splątania.

Lek Klarytrogen MR zawiera laktozę jednowodną.

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Klarytrogen MR

Nie stosować tego leku u dzieci poniżej 12 lat. Lekarz przepisze inny leki odpowiedni dla dzieci.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby nie powinni przyjmować leku Klarytrogen MR.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Klarytrogen MR dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat to jedna tabletka 500 mg raz dziennie przez 6 do 14 dni.

Lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch tabletek 500mg dziennie w przypadku ciężkich zakażeń.

Lek Klarytrogen MR należy przyjmować z jedzeniem, tabletkę należy połykać w całości, nie rozgryzać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klarytrogen MR

Jeśli pacjent przypadkowo zażyje większą liczby tabletek leku Karytrogen MR w ciągu jednego dnia lub jeśli dziecko przypadkowo połknie jakieś tabletki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym szpitala. Przedawkowanie leku Klarytrogen MR może powodować wymioty i bóle brzucha.

Pominięcie zastosowania leku Klarytrogen MR

Jeśli pacjent zapomni przyj ąć tabletkę leku Klarytrogen MR, należy przyj ąć j ą tak szybko jak to możliwe. Nie należy przyjmować większej ilości tabletek w ciągu jednego dnia, niż zalecił lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku Klarytrogen MR, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Ważne jest, aby przyjmować tabletki tak długo, jak zalecił lekarz, w innym przypadku problem może powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Klarytrogen MR i udać się do lekarza jeśli wystąpi którakolwiek z poniżej wymienionych reakcji alergicznych:

- Jeśli w trakcie lub po zażyciu tabletek leku Klarytrogen MR wystąpią ciężkie lub długotrwałe biegunki, w których może pojawić się krew lub śluz, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli wystąpi wysypka, trudności z oddychaniem, omdlenia lub obrzęk twarzy i gardła, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą to być objawy reakcji alergicznej.

Inne możliwe działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą występić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    Bezsenność (trudności z zasypianiem)

•    Ból głowy

•    Wysypka

•    Nudności i wymioty

•    Niestrawność (ból żołądka)

•    Zgaga

•    Ból brzucha

•    Biegunka

•    Rozszerzenie naczyń krwionośnych

•    Zmiana w odczuwaniu smaku

•    Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    Zapalenie żołądka i jelit, grzybica jamy ustnej, wysypka, stan zapalny nosa powodujący katar, grzybica pochwy i zakażenia pochwy.

•    Niski poziom białych krwinek, niedokrwistość, inne zaburzenia białych krwinek oraz nadmierna liczba trombocytów we krwi (komórek biorące udział w hamowaniu krwawienia), mogące prowadzić do powstawania zakrzepów lub krwi.

•    Jadłowstręt, zmniejszony apetyt.

•    Zaburzenia psychiczne takie jak lęk

•    Zawroty głowy, drżenie.

•    Dzwonienie w uszach, zawroty głowy i zaburzenia słuchu.

•    Kołatanie serca (szybkie bicie serca)

•    Krótki oddech i inne zaburzenia płuc.

• Wzdęcia (nadmiar gazów w żołądku), zaparcia, suchość w ustach, odbijanie, oddawanie gazów, krwawienia z żołądka, zapalenie w kącikach ust, przebarwienie j ęzyka, wymioty i inne zaburzenia żołądka i jelit.

•    Żółcenie skóry i oczu (żółtaczka).

• Suchość skóry, wyprysk, świąd skóry, wysypka, pokrzywka oraz nadmierne pocenie się.

•    Ból pleców i mięśni.

•    Zaburzenia czynności nerek z występowaniem białka i krwi w moczu, oddawanie moczu z ropą (stwierdzone podczas badania moczu).

•    Brak energii, ból w klatce piersiowej, opuchlizna twarzy, uczucie ogólnego dyskomfortu, uczucie pragnienia, ból.

•    Badania krwi, wykonywane podczas przyjmowana leku Klarytrogen MR, mogą wykazać zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych oraz wyniki nieprawidłowość parametrów czynności wątroby. Występowanie białka w moczu oraz innych nieprawidłowości może wskazywać na zaburzenia czynności wątroby. Może być również wykryte zmniejszenie stężenia czynników krzepliwości krwi oraz zwiększenie aktywności innych enzymów.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w hamowaniu krwawienia).

•    Zaburzenia psychiczne takie jak niezwykłe sny, lęk, stan splątania, depersonalizacja, dezorientacja, omamy i inne zaburzenia psychotyczne.

•    Drgawki oraz zmiany w odczuwaniu zapachów.

•    Głuchota.

•    Zapalenie języka oraz przebarwienie zębów.

• Niewydolność wątroby, zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby.

•    Trądzik.

•    Silny ból pleców

•    Zapalenie nerek oraz

•    nieprawidłowy kolor moczu.

Podczas stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, również klarytromycyny,

odnotowano przypadki występowania zapalenia jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelit).

Objawami tej choroby jest między innymi biegunka, która może wystąpić po podaniu klarytromycyny.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi biegunka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Klarytrogen MR

Lek ten należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Klarytrogen MR

-    Każda tabletka zawiera 500 mg klarytromycyny w postaci cytryniany klarytromycyny

-    Substancją czynną leku jest klarytromycyna.

-    Pozostałe składniki leku to: laktozę jednowodną, hypromelozę (E 464), hypromelozy ftalan, talk, magnezu stearynian (E572). Otoczka (Opadry II Yellow 31G52300) zawiera: hypromelozę (15cP/HPMC 2910), laktozę jednowodną, tytanu dwutlenek (E171), makrogol (PEG 4000), talk (E553b), makrogol (PEG 400), żółcień chinolinową 18%-24% (E104), lak.

Jak wygląda lek Klarytrogen MR i co zawiera opakowanie

Tabletka żółta, powlekana, dwuwypukła, podłużna, o długości 19,15 ± 0,2 mm, szerokości 8,95 ± 0,2 mm i grubości 7,55 ± 0,2 mm, po obu stronach gładka.

Klarytrogen MR jest dostępny w tekturowych pudełkach zawierających 5, 7, 14 tabletek Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL Wielka Brytania

Wytwórca

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irlandia

Tjoa Pack Hungary Kft 2040 Budaors Vasut u. 13

Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Republika

Czech

Dania

Finlandia

Węgry

Irlandia

Włochy

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Clarithromycin Arcana 500 mg - Retardtabletten

Clarithromycine Uno Mylan 500 mg tabletten met gereguleerde afgifte

Clarithrogen 500 mg XR

Klaritromycin UNO Mylan 500 mg, tablety s rízenym uvolnováním

Klaritromyl Klaritromyl Klarigen UNO

Klariger LA 500 mg Modified-release tablets Claritromicina Mylan Generics Italia

Claritromycine Retard Mylan 500 mg, tabletten met gereguleerde afgifte Clarithromycin Mylan Klarytrogen MR Claritromicina Mylan

Claritromicina Mylan 500 mg comprimate cu eliberare modificata Klaritromycin UNO Mylan 500 mg tablety s riadenym uvolnovaním

Hiszpania

Claritromicina Unidia Mylan 500 mg comprimidos de liberación modificada EFG

Wielka Brytania

Baktroquell XL Modified-release Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Klarytrogen MR

Charakterystyka Klarytrogen mr

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Klarytrogen MR, 500 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum) w postaci cytrynianu klarytromycyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 283,1 mg laktozy (w postaci laktozy j ednowodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Tabletka powlekana barwy żółtej, podłużna, dwuwypukła, o długości 19,15 ± 0,2 mm, szerokości 8,95 ± 0,2 mm i grubości 7,55 ± 0,2 mm, po obu stronach gładka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Klarytrogen MR jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę (patrz punkt 4.4 i 5.1).

•    Bakteryjne zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.

•    Lekkie do umiarkowanego pozaszpitalne zapalenie płuc.

•    Ostre bakteryjne zapalenie zatok.

•    Bakteryjne zapalenie gardła.

• Lekkie lub umiarkowanie ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej i róża.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne, dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Klarytromycyna jest wskazana do stosowania u dorosłych oraz dzieci w wieku 12 lat i starszych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Dorośli

Zalecaną zwykle dawką produktu leczniczego Klarytrogen MR jest jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu 500 mg, podawana raz na dobę podczas posiłku.

W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do dwóch tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu 500 mg raz na dobę, podawanych w jednej dawce.

Tabletki należy podawać codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości.

Leczenie trwa zwykle 6 do 14 dni.

Dzieci w wieku 12 lat i starsze:

Jak u dorosłych.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Stosowanie klarytromycyny w tabletkach u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest zalecane. Należy stosować klarytromycynę w postaci zawiesiny pediatrycznej.

Badania kliniczne u dzieci w wieku o 6 miesięcy do 12 lat, przeprowadzono z zastosowaniem klarytromycyny w postaci zawiesiny pediatrycznej. Dlatego u dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny stosować klarytromycynę w postaci zawiesiny pediatrycznej (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej). Brak jest wystarczających danych aby zalecać u pacjentów poniżej 18 roku życia scheamt dawkowania klarytromycyny w postaci preparatu dożylnego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jak u dorosłych. (W przypadku niewydolności nerek, patrz punkt 4.3).

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30ml/min, w cięższych zakażeniach, dawkę klarytromycyny należy zmniejszyć o połowę, tj. 250 mg raz na dobę lub 250 mg dwa razy na dobę. Leczenie u tych pacjentów nie powinno być kontynuowane powyżej 14 dni. Ponieważ tabletki są niepodzielne i nie można zmniejszyć dawki z 500 mg na dobę, dlatego nie należy stosować w tej grupie pacjentów klarytromycyny w tabletkach o zmodyfikowanym uwalnianiu (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Klarytrogen MR u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stosownie produktu Klarytrogen MR w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu jest przeciwwskazane u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min, ze względu na brak możliwości podawania dawki leku mniejszej niż 500 mg na dobę. U tej grupy pacjentów można stosować lek we wszystkich innych postaciach farmaceutycznych.

Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie klarytromycyny i któregokolwiek z następujących leków: astemizol, cyzapryd, pimozyd, terfenadyna, ponieważ może to doprowadzić do wydłużenia odstępu QT i zaburzeń rytmu serca, w tym częstoskurczu komorowego, migotania komór i torsade de pointes (patrz punkt 4.5). Jednoczesne podawanie klarytromycyny i ergotaminy lub dihydroergotaminy jest przeciwwskazane, ponieważ może to wywołać objawy zatrucia sporyszem.

Nie należy stosować klarytromycyny u pacjentów, u których w przeszłości występowało wydłużenie odstępu QT lub komorowe zaburzenia rytmu serca, w tym torsade de pointes (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Nie należy stosować klarytromycyny równocześnie z inhibitorami reduktazy HMG-CoA (statyny): lowastatyną czy symwastatyną, ze względu na ryzyko rabdomiolizy. Stosowanie tych leków należy przerwać podczas leczenia klarytromycyną (patrz punkt 4.4).

Nie należy stosować klarytromycyny u pacjentów z wrodzoną lub nabytą hipokalemią (wydłużenie odstępu QT).

Nie należy stosować klarytromycyny u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby współistniejącą z niewydolnością nerek.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kobietom w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, lekarz nie powinien zalecać klarytromycyny bez wnikliwej oceny, czy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu (patrz punkt 4.6).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania klarytromycyny u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2).

Klarytromycyna jest wydalana głównie za pośrednictwem wątroby. Należy zatem zachować szczególną ostrożność podając ten antybiotyk pacjentom z zaburzoną czynnością wątroby. Należy również zachować szczególną ostrożność podczas stosowania klarytromycyny u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Podczas stosowania klarytromycyny notowano śmiertelne przypadki niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów już wcześniej mogła występować choroba wątroby lub stosowali oni inne leki o toksycznym wpływie na wątrobę. Należy poinformować pacjentów, aby natychmiast przerwali przyjmowanie leku i zgłosili się do lekarza, jeśli wystąpią u nich przedmiotowe lub podmiotowe objawy choroby wątroby, takie jak brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd czy bolesność brzucha.

Powikłaniem wynikającym ze stosowania prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym antybiotyków makrolidowych, może być rzekomobłoniaste zapalenie jelit o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Występowanie biegunki wywołanej przez Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile-associated diarrhea) obserwowano w związku ze stosowaniem prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym klarytromycyny. Powikłanie to może mieć różne nasilenie - od lekkiej biegunki po prowadzące do zgonu zapalenie    okrężnicy. Stosowanie leków

przeciwbakteryjnych zmienia prawidłową florę bakteryjną okrężnicy, co może prowadzić do nadmiernego namnażania C. difficile. Należy rozważyć rozpoznanie CDAD u każdego pacjenta, u którego biegunka wystąpiła w następstwie antybiotykoterapii. Należy zebrać szczegółowy wywiad medyczny, ponieważ notowano przypadki wystąpienia CDAD po upływie ponad dwóch miesięcy od zakończenia podawania leków przeciwbakteryjnych. Dlatego też, bez względu na wskazanie do stosowania, należy rozważyć przerwanie stosowania klarytromycyny. Należy wykonać testy mikrobiologiczne i zastosować odpowiednie leczenie. Nie należy stosować leków hamuj ących perystaltykę jelit.

U pacjentów leczonych klarytromycyną może wystąpić zaostrzenie objawów miastenii.

Po wprowadzeniu klarytromycyny do obrotu obserwowano nasilenie działania toksycznego kolchicyny, kiedy stosowana była jednocześnie z klarytromycyną, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku i z niewydolnością nerek. U niektórych z tych pacjentów działanie to prowadziło do zgonu (patrz punkt 4.5). Jeśli konieczne jest równoczesne stosowanie kolchicyny i klarytromycyny, należy obserwować, czy u pacjenta nie występują kliniczne objawy toksycznego działania kolchicyny.

Należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania klarytromycyny i triazolowych pochodnych benzodiazepiny, takich jak triazolam i midazolam (patrz punkt 4.5).

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania klarytromycyny i innych leków o działaniu ototoksycznym, szczególnie aminoglikozydów. Podczas oraz po zakończeniu leczenia należy kontrolować czynność układu przedsionkowego oraz narządu słuchu.

Ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT należy zachować ostrożność stosując klarytromycynę u pacjentów z chorobą wieńcową serca, ciężką niewydolnością serca, hipomagnezemią, bradykardią (<50 uderzeń na minutę) lub gdy klarytromycyna podawana jest w skojarzeniu z innymi lekami wydłużającymi odstęp QT (patrz punkt 4.5). Nie należy stosować klarytromycyny u pacjentów z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT lub z komorowymi zaburzeniami rytmu serca stwierdzonymi w wywiadzie (patrz punkt 4.3).

Zapalenie płuc. Ze względu na rosnącą oporność Streptococcus pneumoniae na antybiotyki makrolidowe, przed przepisaniem klarytromycyny w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc należy wykonać badanie wrażliwości na antybiotyki. W leczeniu szpitalnego zapalenia płuc klarytromycynę należy stosować w skojarzeniu z dodatkowymi odpowiednimi antybiotykami.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich o nasileniu lekkim lub umiarkowanym. Zakażenia te są najczęściej wywoływane przez bakterie Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes, które mogą wykazywać odporność na antybiotyki makrolidowe. Dlatego też ważne jest wykonanie badań wrażliwości. Jeśli nie można zastosować antybiotyków beta-laktamowych (np. z powodu alergii), lekami z wyboru mogą być inne antybiotyki, np. klindamycyna. Uważa się obecnie, że antybiotyki makrolidowe odgrywają jedynie rolę w leczeniu niektórych zakażeń skóry i tkanek miękkich, np. wywoływanych przez Corynebacterium minutissimum (łupież rumieniowy), trądziku pospolitego i róży oraz w przypadku, kiedy nie można zastosować penicyliny.

Jeśli wystąpią ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości, np. anafilaksja, zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna nekroliza naskórka, należy niezwłocznie przerwać podawanie klarytromycyny i natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania klarytromycyny równocześnie z lekami indukującymi układ enzymatyczny cytochromu CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Inhibitory reduktazy HMG-CoA: Stosowanie klarytromycyny równocześnie z lowastatyną lub symwastatyną jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Klarytromycyna, podobnie jak inne antybiotyki makrolidowe, zwiększa stężenia inhibitorów reduktazy HMG-CoA (patrz punkt 4.5). Informowano o rzadkich przypadkach rabdomiolizy podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Należy obserwować, czy u pacjenta nie występują przedmiotowe lub podmiotowe objawy miopatii.

Rzadkie przypadki rabdomiolizy notowano również u pacjentów stosujących atorwastatynę lub rozuwastatynę równocześnie z klarytromycyną. Podczas jednoczesnego stosowania z klarytromycyną, atorwastatynę lub rozuwastatynę należy podawać w możliwie najmniejszych dawkach. Należy rozważyć zmianę dawki statyny lub zastosować taką statynę, która nie jest metabolizowana z udziałem izoenzymu CYP3A (np. fluwastatyna lub prawastatyna).

Doustne leki przeciwcukrzycowych i (lub) insulina. Równoczesne stosowanie klarytromycyny oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych i (lub) insuliny może powodować znaczącą hipoglikemię. Podczas stosowania niektórych leków hipoglikemizujących, takich jak nateglinid, pioglitazon, repaglinid i rozyglitazon, może dojść do hamowania enzymu CYP3A przez podawaną jednocześnie klarytromycynę, co może prowadzić do hipoglikemii. Zaleca się staranne kontrolowanie stężenia glukozy. Doustne leki przeciwzakrzepowe. Podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i warfaryny istnieje ryzyko ciężkiego krwotoku, istotnego zwiększenia wartości współczynnika INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany) i wydłużenia czasu protrombinowego (patrz punkt 4.5). U pacjentów stosujących równocześnie klarytromycynę i doustne leki przeciwzakrzepowe należy często kontrolować INR i czas protrombinowy.

Stosowanie leków przeciwbakteryjnych, np. klarytromycyny, w leczeniu zakażenia H. pylori może spowodować rozwój drobnoustrojów opornych na lek.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, dłuższe stosowanie może powodować zwiększenie się liczby niewrażliwych bakterii i grzybów. W razie wystąpienia nadkażenia, należy zastosować odpowiednie leczenie.

Należy zwrócić uwagę na możliwość występowania tzw. oporności krzyżowej pomiędzy klarytromycyną i innymi antybiotykami makrolidowymi, jak również linkomycyną i klindamycyną.

Produkt leczniczy Klarytrogen MR zawiera laktozę. Produkt leczniczyKlarytrogen MR nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowanie wymienionych poniżej leków jednocześnie z klarytromycyną jest ściśle przeciwwskazane, ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich interakcji między lekami.

Cyzapryd, pimozyd, astemizol i terfenadyna

U pacjentów leczonych równocześnie klarytromycyną i cyzaprydem odnotowywano zwiększenie stężenia cyzaprydu w surowicy. Może to spowodować wydłużenie odstępu QT oraz zaburzenia rytmu, w tym częstoskurcz komorowy, migotanie komór i zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. Podobne zaburzenia obserwowano u pacjentów stosuj ących równocześnie klarytromycynę i pimozyd (patrz punkt 4.3).

Informowano o wpływie antybiotyków makrolidowych na metabolizm terfenadyny. Stwierdzano również zwiększenie stężenia terfenadyny w surowicy, co sporadycznie wiązano z wystąpieniem niemiarowości pracy serca z objawami takimi, jak wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy, migotanie komór i zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz punkt 4.3). W badaniu z udziałem 14 zdrowych ochotników jednoczesne podawanie klarytromycyny i terfenadyny spowodowało 2-3 krotne zwiększenie stężenia kwaśnego metabolitu terfenadyny w surowicy oraz wydłużenie odstępu QT, bez wykrywalnych objawów klinicznych. Podobne działania obserwowano podczas skojarzonego podawania astemizolu i innych antybiotyków makrolidowych.

Ergotamina, dihydroergotamina

Po wprowadzeniu produktu do obrotu stwierdzono, że jednoczesne podawanie klarytromycyny i ergotaminy lub dihydroergotaminy powoduje ciężkie zatrucie alkaloidami sporyszu, charakteryzujące się skurczem naczyń oraz niedokrwieniem kończyn i innych tkanek, w tym także ośrodkowego układu nerwowego. Jednoczesne stosowanie klarytromycyny z wymienionymi produktami leczniczymi jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Wpływ innych produktów leczniczych na działanie klarytromycyny

Leki indukujące CYP3A4 (np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, ziele dziurawca zwyczajnego) mogą indukować metabolizm klarytromycyny. Może to prowadzić do osiągania stężeń subterapeutycznych klarytromycyny i zmniejszenia jej skuteczności. Ponadto może być konieczne dalsze kontrolowanie stężenia induktora CYP3A4 w osoczu, które może wzrastać w wyniku hamowania CYP3A przez klarytromycynę (patrz również informacje dotyczące stosowanego inhibitora CYP3A4). Równoczesne stosowanie ryfabutyny i klarytromycyny powodowało zwiększenie stężenia ryfabutyny i zmniejszenie stężenia klarytromycyny w surowicy oraz zwiększenie ryzyka zapalenia błony naczyniowej oka.

Następujące produkty wpływają (lub mogą wpływać) na stężenie klarytromycyny we krwi. Może być konieczna zmiana dawki klarytromycyny lub rozważenie zastosowania innego leczenia.

Efawirenz. newirapina. ryfampicyna, ryfabutyna i ryfapentyna

Silne induktory cytochromu P450. takie jak efawirenz. newirapina. ryfampicyna. ryfabutyna i ryfapentyna. mogą powodować przyspieszenie metabolizmu klarytromycyny. co obniża jej stężenie w osoczu. a zwiększenie stężenia 14- OH-klarytromycycny. czynnego metabolitu o działaniu przeciwbakteryjnym. W związku z tym. że działanie przeciwbakteryjne 6-klarytromycyny i 14-OH-klarytromycyny jest różne dla różnych bakterii. zamierzone działanie lecznicze może ulec osłabieniu podczas równoczesnego stosowania klarytromycyny oraz induktorów enzymów.

Flukonazol

W badaniu przeprowadzonym na 21 zdrowych ochotnikach, jednoczesne stosowanie flukonazolu 200 mg raz na dobę oraz klarytromycyny 500 mg dwa razy na dobę spowodowało zwiększenie średniego stężenia klarytromycyny w stanie stacjonarnym (Cmin) oraz pola pod krzywą (AUC) odpowiednio o 33% i 18%. Jednoczesne stosowanie flukonazolu nie wpłynęło w znacznym stopniu na stężenie aktywnego metabolitu 14-OHklarytromycynyw stanie stacjonarnym.

Nie ma konieczności zmiany dawki klarytromycyny.

Rytonawir

Badanie farmakokinetyki pokazało, że jednoczesne stosowanie rytonawiru w dawce 200 mg co 8 godzin oraz klarytromycyny w dawce 500 mg co 12 godzin powodowało znaczące hamowanie przemian metabolicznych klarytromycyny. Podczas równoczesnego podawania rytonawiru, Cmax klarytromycyny wzrosło o 31%, Cmin wzrosło o 182%, a wartość AUC zwiększyła się o 77%. Odnotowano całkowite hamowanie powstawania 14-OH-klarytromycyny. Ponieważ przedział terapeutyczny klarytromycyny jest szeroki, nie jest konieczne zmniejszanie dawek u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy rozważyć następujące zmiany dawki klarytromycyny: u pacjentów z klirensem kreatyniny 30 do 60 ml/min dawkę należy zmniejszyć o 50%; u pacjentów z klirensem kreatyniny <30 ml/min dawkę należy zmniejszyć o 75%. Nie należy podawać jednocześnie z rytonawirem dawek klarytromycyny większych niż 1 g na dobę.

Podobne zmiany dawki można rozważyć u pacjentów z osłabioną czynnością nerek, kiedy rytonawir stosuje się w celu wzmocnienia właściwości farmakokinetycznych innych inhibitorów proteazy HIV, w tym atazanawiru i sakwinawiru (patrz poniżej: Wzajemne oddziaływanie klarytromycyny i innych leków).

Wpływ klarytromycyny na inne produkty lecznicze Interakcje związane z enzymem CYP3A

Jednoczesne stosowanie klarytromycyny, będącej inhibitorem enzymu CYP3A, oraz leków metabolizowanych głównie z udziałem enzymu CYP3A może być związane ze zwiększeniem się stężenia danego leku, co może nasilać lub przedłużać zarówno jego działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania u pacjentów klarytromycyny oraz innych produktów leczniczych, będących substratami enzymu CYP3A, zwłaszcza jeśli dany substrat CYP3A ma wąski przedział bezpieczeństwa (np. karbamazepina) i (lub) jeśli dany substrat jest w znacznym stopniu metabolizowany przez ten enzym.

U pacjentów otrzymujących równocześnie klarytromycynę można rozważyć zmianę dawki oraz, jeśli to możliwe, kontrolować w surowicy stężenie leków metabolizowanych głównie przez CYP3A.

Wiadomo, że następujące leki i grupy leków są metabolizowane przez CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepina, cylostazol, cyzapryd, cyklosporyna, dyzopiramid, alkaloidy sporyszu, lowastatyna, metyloprednizolon, midazolam, omeprazol, doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), pimozyd, chinidyna, ryfabutyna, syldenafil, symwastatyna, syrolimus, takrolimus, terfenadyna, triazolam i winblastyna. Podobny rodzaj interakcji, ale z udziałem innych izoenzymów cytochromu P450, ma miejsce w przypadku fenytoiny, teofiliny i walproinianu

Leki przeciwarytmiczne

Po wprowadzeniu produktu do obrotu notowano zaburzenia czynności serca typu torsade de pointes u pacjentów przyjmujących klarytromycynę jednocześnie z chinidyną lub dizopiramidem.

Podczas stosowania tych leków równocześnie z klarytromycyną należy kontrolować, czy odstęp QT w zapisie EKG nie wydłużył się. Należy kontrolować stężenie chinidyny i dyzopiramidu w surowicy, kiedy stosowane są jednocześnie z klarytromycyną.

Omeprazol

Klarytromycynę (500 mg co 8 godzin) podawano zdrowym dorosłym w skojarzeniu z omeprazolem (40 mg na dobę). Równoczesne stosowanie klarytromycyny spowodowało zwiększenie stężenia omeprazolu w osoczu w stanie stacjonarnym (wartości Cmax, AUC0-24 i t1/2 zwiększyły się odpowiednio o 30%, 89% i 34%). Średnia dobowa wartość pH soku żołądkowego wynosiła 5,2, gdy omeprazol stosowano w monoterapii i 5,7, gdy omeprazol podawano w skojarzeniu z klarytromycyną.

Syldenafil, tadalafil i wardenafil

Każdy z tych inhibitorów fosfodiesterazy jest metabolizowany, przynajmniej częściowo, z udziałem izoenzymu CYP3A, a izoenzym CYP3A może być hamowany przez podawaną jednocześnie klarytromycynę. Podawanie klarytromycyny w skojarzeniu z syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem prawdopodobnie spowoduje zwiększenie ekspozycji na inhibitor fosfodiesterazy. Należy rozważyć zmniejszenie dawek syldenafilu, tadalafilu i wardenafilu, gdy leki te podawane są w skojarzeniu z klarytromycyną.

Teofilina, karbamazepina

W czasie badań klinicznych obserwowano niewielkie, ale statystycznie znamienne (p<0,05) zwiększenie stężenia teofiliny lub karbamazepiny we krwi, gdy któryś z tych leków podawany był jednocześnie z klarytromycyną. Może być konieczne zmniejszenie dawki.

Tolterodyna

Tolterodyna jest metabolizowana głównie z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P-450 (CYP2D6). Jednak w części populacji, w której nie następuje ekspresja CYP2D6, stwierdzono, że metabolizm przebiega z udziałem izoenzymu CYP3A. W tej części populacji hamowanie aktywności izoenzymu CYP3A powoduje istotne zwiększenie stężeń tolterodyny w surowicy. Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP3A, takich jak klarytromycyna, konieczne może być zmniejszenie dawki tolterodyny w populacji pacjentów o ograniczonym metabolizmie z udziałem izoenzymu CYP2D6.

Triazolobenzodiazepiny (np. alprazolam, midazolam, triazolam)

Gdy midazolam podawano w skojarzeniu z klarytromycyną w tabletkach (500 mg dwa razy na dobę), wartość AUC midazolamu zwiększyła się 2,7-krotnie po dożylnym podaniu midazolamu i 7-krotnie po podaniu doustnym. Należy unikać jednoczesnego podawania midazolamu i klarytromycyny drogą doustną. Jeśli midazolam podawany dożylnie stosuje się w skojarzeniu z klarytromycyną, konieczne jest dokładne monitorowanie pacjenta w celu ewentualnej modyfikacji dawki.

Te same środki ostrożności należy zastosować w przypadku innych pochodnych benzodiazepiny metabolizowanych przez CYP3A, w tym triazolamu i alprazolamu. W przypadku pochodnych benzodiazepiny, których eliminacja nie zależy od CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam), klinicznie istotna interakcja z klarytromycyną nie jest prawdopodobna.

Podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i triazolamu informowano o interakcjach leków i działaniu na ośrodkowy układ nerwowy (np. senność i zaburzenia świadomości) po wprowadzeniu leku do obrotu. Wskazane jest kontrolowanie, czy u pacjenta nie występuje nasilone działanie farmakologiczne na OUN.

Werapamil

U pacjentów stosujących jednocześnie klarytromycynę i werapamil obserwowano występowanie niedociśnienia tętniczego, bradyarytmii oraz kwasicy mleczanowej.

Inne rodzaje interakcji

Kolchicyna

Kolchicyna jest substratem zarówno CYP3A, jak i glikoproteiny P (Pgp), która bierze udział w aktywnym transporcie na zewnątrz komórki. Klarytromycyna i inne antybiotyki makrolidowe są znanymi inhibitorami CYP3A i Pgp. Kiedy klarytromycyna i kolchicyna są podawane jednocześnie, hamowanie Pgp i (lub) CYP3A przez klarytromycynę może powodować zwiększenie narażenia na kolchicynę. Należy kontrolować, czy u pacjentów nie występują kliniczne objawy zatrucia kolchicyną (patrz punkt 4.4).

Digoksyna

Uważa się, że digoksyna jest substratem glikoproteiny P (Pgp). Wiadomo, że klarytromycyna działa hamująco na Pgp. Podczas jednoczesnego podawania klarytromycyny z digoksyną, zahamowanie Pgp przez klarytromycynę może prowadzić do zwiększenia narażenia na digoksynę. Po wprowadzeniu klarytromycyny do obrotu, u pacjentów otrzymujących jednocześnie klarytromycynę i digoksynę stwierdzano również zwiększone stężenia digoksyny w surowicy. U niektórych pacjentów występowały kliniczne objawy zatrucia digoksyną, w tym zaburzenia rytmu serca mogące zagrażać życiu. Należy dokładnie monitorować stężenia digoksyny w surowicy, gdy pacjenci otrzymują jednocześnie digoksynę i klarytromycynę.

Zydowudyna

Jednoczesne doustne podawanie klarytromycyny w postaci tabletek i zydowudyny dorosłym pacjentom zakażonym HIV może spowodować zmniejszenie stężenia zydowudyny w stanie stacjonarnym. Ponieważ, jak się wydaje, klarytromycyna oddziałuje na wchłanianie jednocześnie podanej doustnie zydowudyny, interakcji tej można w znacznym stopniu uniknąć zachowując 4-godzinny odstęp między podaniem każdego z tych leków. Interakcja ta nie występuje u dzieci zakażonych HIV, przyjmujących klarytromycynę w postaci zawiesiny oraz zydowudynę lub didanozynę. Wystąpienie tej interakcji jest mało prawdopodobne, jeśli klarytromycynę podaje się w infuzji dożylnej.

Fenytoina i walproinian

Istniej ą spontaniczne oraz opublikowane raporty o interakcjach między lekami będącymi inhibitorami CYP3A, w tym klarytromycyną, a lekami, które przypuszczalnie są metabolizowane z udziałem izoenzymu CYP3A (np. fenytoina czy walproinian). Zaleca się oznaczanie w surowicy stężenia tych leków, jeśli stosowane są równocześnie z klarytromycyną. Notowano bowiem zwiększone ich stężenia w surowicy.

Wzajemne oddziaływanie klarytromycyny i innych leków Atazanawir

Zarówno klarytromycyna, jak i atazanawir są substratami oraz inhibitorami enzymu CYP3A i istnieją dowody na dwukierunkową interakcję między tymi lekami. Podczas jednoczesnego podawania 12 zdrowym ochotnikom klarytromycyny (500 mg dwa razy na dobę) i sakwinawiru (kapsułki miękkie, 1200 mg trzy razy na dobę), w stanie stacjonarnym wartości AUC i Cmax sakwinawiru były o 177% i 187% większe niż wtedy, gdy podawano wyłącznie sakwinawir. Wartości AUC i Cmax klarytromycyny były w przybliżeniu o 40% większe od obserwowanych, gdy podawano wyłącznie klarytromycynę. Nie jest konieczna modyfikacja dawki, gdy obydwa leki są podawane w badanych dawkach oraz postaciach farmaceutycznych przez ograniczony czas. Z obserwacji podczas badań wynika, że interakcje leków występujące podczas stosowania kapsułek miękkich, mogą różnić się od interakcji podczas stosowania sakwinawiru w postaci kapsułek twardych. Interakcje leków obserwowane podczas badań, w których stosowano wyłącznie sakwinawir, mogą różnić się od interakcji występujących podczas leczenia sakwinawirem z rytonawirem. Gdy sakwinawir podawany jest w skojarzeniu z rytonawirem, należy brać pod uwagę możliwy wpływ rytonawiru na klarytromycynę.

Itrakonazol

Zarówno klarytromycyna, jak i itrakonazol są substratami oraz inhibitorami enzymu CYP3A, co prowadzi do wzajemnych oddziaływań między tymi lekami: klarytromycyna może zwiększyć stężenie itrakonazolu w osoczu, a itrakonazol może zwiększyć stężenie klarytromycyny w osoczu.

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie itrakonazol oraz klarytromycynę, należy go ściśle obserwować, w celu wykrycie przedmiotowych i podmiotowych objawów nasilonego lub długotrwałego działania farmakologicznego.

Sakwinawir

Zarówno klarytromycyna, jak i sakwinawir są substratami oraz inhibitorami enzymu CYP3A; stwierdzono wzajemne oddziaływanie między tymi lekami.

W badaniu przeprowadzonym na 12 zdrowych ochotnikach, podczas jednoczesnego podawania klarytromycyny (500 mg dwa razy na dobę) i sakwinawiru (w postaci miękkich kapsułek żelatynowych w dawce 1200 mg trzy razy na dobę) wartości pola pod krzywą (AUC) sakwinawiru oraz jego Cmax w stanie stacjonarnym były większe odpowiednio o 177% i 187%, niż podczas podawania samego sakwinawiru.

Wartości AUC oraz Cmax klarytromycyny były o około 40% większe niż podczas podawania klarytromycyny bez sakwinawiru.

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania, jeśli te dwa leki, w badanych dawkach i postaciach, stosuje się jednocześnie przez ograniczony czas.

Obserwacje z badań dotyczących interakcji, przeprowadzone z zastosowaniem kapsułek żelatynowych miękkich, mogą nie odzwierciedlać działań obserwowanych podczas stosowania sakwinawiru w postaci kapsułek żelatynowych twardych.

Obserwacje przeprowadzone podczas stosowania niewzmocnionego sawkinawiru mogą nie odzwierciedlać działania występującego podczas terapii sakwinawirem z rytonawirem. Podczas jednoczesnego stosowania sakwinawiru i rytonawiru, należy zwrócić uwagę na możliwy wpływ rytonawiru na klarytromycynę (patrz powyżej akapit: Działanie innych produktów leczniczych na klarytromycynę).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią. Na podstawie zróżnicowanych wyników uzyskanych podczas badań u myszy, szczurów, królików i małp, nie można wykluczyć szkodliwego wpływu na rozwój zarodka i płodu. Dlatego nie zaleca się stosowania w okresie ciąży bez dokładnego rozważenia stosunku korzyści do ryzyka. Klarytromycyna jest wydzielana do mleka matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu klarytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas wykonywania tych czynności należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, zaburzenia równowagi, splątanie i dezorientacja.

4.8    Działania niepożądane

a. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej zgłaszanymi przez dorosłych i dzieci działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem klarytromycyny są: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka oraz zaburzenia smaku. Te działania niepożądane są zazwyczaj lekkie i zgodne ze znanym profilem bezpieczeństwa antybiotyków makrolidowych (patrz podpunkt b w punkcie 4.8).

Podczas badań klinicznych nie obserwowano znaczących różnic w częstości występowania działań

niepożądanych obejmujących przewód pokarmowy między pacjentami z wcześniejszymi zakażeniami wywołanymi przez mykobakterie lub bez takich zakażeń.

b. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu do obrotu klarytromycyny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, tabletek o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o modyfikowanym uwalnianiu. Działania uznane za maj ące co najmniej możliwy związek ze stosowaniem klarytromycyny przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów, zgodnie z następującą częstością występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 to < 1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100) oraz częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy częstości, działania niepożądane przedstawione są według malej ącej ciężkości, jeśli ocena stopnia ciężkości była możliwa.

Klasyfikacja układów i narządów

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 to < 1/10)

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych )

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zapalenie tkanki łącznej1, kandydoza, zapalenie żołądka i jelit2, zakażenia3, zaka żenie pochwy

rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, róża, łupież rumieniowy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

neutropenia4,

trombocytemia3,

eozynofilia4

agranulocytoza,

trombocytopenia

Zaburzenia

układu

immunologic

znego5

reakcja

anafilaktoidalna1, nadwrażliwość

reakcja

anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstęt,

zmniejszenie

łaknienia

hipoglikemia6

Zaburzenia

psychiczne

bezsenność

niepokój,

nerwowość3, napady krzyku3

zaburzenia

psychotyczne,

stany

splątania,

depersonalizacja,

depresja,

zaburzenia

orientacji, omamy,

niezwykłe sny

Zaburzenia

układu

nerwowego

zaburzenia smaku, bóle głowy, zmiana w odczuwaniu smaku

utrata przytomności1, dyskinezja1, zawroty głowy, senność7, drżenie

drgawki, brak czucia

smaku, węch opaczny, brak węchu

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy, upośledzenie słuchu, szum w uszach

głuchota

Zaburzenia

Zatrzymanie akcji

torsade de

serca

serca1, migotanie przedsionków1, wydłużenie odstępu QT w

Elektrokardiogramie8, skurcze dodatkowe1, kołatanie serca

pointes8,

częstoskurcz

komorowy8

Zaburzenia

naczyniowe

rozszerzenie

naczyń

krwionośnych1

krwotok9

Zaburzenia układu oddechowego , klatki piersiowej i śródpiersia

Astma płucna1, krwawienie z nosa2, zatorowość płucna1

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka10, wmioty, niestrawność, nudności, ból brzucha

Zapalenie przełyku1, choroba refluksowa przełyku 2, zapalenie żołądka, ból odbytu 2, zapalenie jamy ustnej, zapalenie j ęzyka, wzdęcia 4, zaparcia, suchość w ustach, odbijanie, gazy

Ostre zapalenie

trzustki,

przebarwienie

języka,

przebarwienie

zębów

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Cholestaza4, zapalenie wątroby4, wzrost aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, GGTP)4

Niewydolność

wątroby11,

żółtaczka

miąższowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, nadmierne pocenie się

Pęcherzowe zapalenie skóry 1, świąd, pokrzywka, wysypka grudkowo-plamista 3

Zespół Stevens-

Johnsona5,

martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka5,

wysypka

polekowa z

eozynofilią i

objawami

systemowymi

(DRESS), trądzik

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni 3, sztywność

mięśniowa1, bóle

2

mięśni

Rabdomioliza 212, miopatia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Wzrost stężenia kreatyniny we krwi 1, wzrost stężenia mocznika we krwi 1

Niewydolność

nerek,

śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

Zapalenie żył w

miejscu

wstrzyknięcia1

ból w miejscu wstrzyknięcia 1, zapalenie w

Złe samopoczucie 4, gorączka 3, osłabienie, ból w klatce

podania

miejscu

wstrzyknięcia

i

piersiowej 4, dreszcze

4 • 4

, zmęczenie

Badania

diagnostyczn

e

Zwiększenie aktywności globuliny / albuminy zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi 4, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

4

Zmniejszenie INR9, wydłużenie czasu

protrombinowego9 , nieprawidłowe zabarwienie moczu

1    Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2    Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

3    Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej

4    Działania niepożądane odnotowane wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu

5,8,io,ii,i2 Patrz punkt a)

6,7,9 Patrz punkt c)

c. Opis wybranych działań niepożądanych

Zapalenie żył w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu nakłucia, zapalenie w miejscu wstrzyknięcia dotyczą wyłącznie klarytromycyny podawanej w postaci dożylnej.

Bardzo rzadko informowano o przypadkach niewydolności wątroby prowadzącej do zgonu. Na ogół były one związane z poważną chorobą podstawową i (lub) równocześnie stosowanymi lekami (patrz punkt 4.4).

Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie biegunki, ponieważ biegunki wywołanej przez Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile-associated diarrhea) obserwowano w związku ze stosowaniem prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym klarytromycyny. Powikłanie to może mieć różne nasilenie - od lekkiej biegunki po prowadzące do zgonu zapalenie okrężnicy (patrz punkt 4.4).

W razie wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości, takich jak anafilaksja, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka, należy natychmiast przerwać podawanie klarytromycyny i niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.4).

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, podczas stosowania klarytromycyny rzadko zgłaszano wydłużenie odstępu QT, częstoskurczu komorowego i zaburzeń rytmu typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Powikłaniem wynikaj ącym ze stosowania prawie każdego leku przeciwbakteryjnego, w tym klarytromycyny, może być rzekomobłoniaste zapalenie jelit - od lekkiego do zagrażającego życiu. Dlatego też ważne jest uwzględnienie tego rozpoznania u pacjentów z biegunką występującą po podaniu leków przeciwbakteryjnych (patrz punkt 4.4).

W niektórych z odnotowanych przypadków rabdomiolizy, klarytromycyna stosowana była równocześnie ze statynami, fibratami, kolchicyną lub allopurynolem (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Po wprowadzeniu klarytromycyny do obrotu obserwowano występowanie toksycznego działania kolchicyny podczas równoczesnego stosowania z klarytromycyną, zwłaszcza u osób w podeszłym 12 wieku lub u pacjentów z niewydolnością nerek. Niekiedy było to przyczyną zgonu (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Wśród rzadko obserwowanych przypadków hipoglikemii, część występowała u pacjentów stosujących równocześnie środki doustne lub insulinę (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Po wprowadzeniu klarytromycyny do obrotu odnotowano interakcje z innymi lekami i działanie na ośrodkowy układ nerwowy (np. senność i splątanie). Wskazane jest kontrolowanie, czy u pacjenta nie występuje nasilone działanie farmakologiczne na OUN (patrz punkt 4.5).

Podczas równoczesnego stosowania klarytromycyny i warfaryny istnieje ryzyko ciężkiego krwotoku, znacznego podwyższenia wartości INR oraz wydłużenia czasu protrombinowego. U pacjentów stosuj ących klarytromycynę i doustne leki przeciwzakrzepowe należy często kontrolować INR oraz czas protrombinowy (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Rzadko notowano występowanie w kale klarytromycynę w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu; w wielu takich przypadkach u pacjentów występowały nieprawidłowości anatomiczne (w tym ileostomia i kolostomia) lub zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego ze skróconym czasem pasażu. Niekiedy pozostałości tabletek były wydalane podczas biegunki. Jeśli u pacjenta z kałem wydalaj ą się pozostałości tabletek oraz nie poprawia się stan jego zdrowia, należy zmienić postać farmaceutyczną podawanej klarytromycyny na inną (np. zawiesinę) lub zmienić antybiotyk.

Szczególne grupy pacjentów. Działania niepożądane u pacjentów z obniżoną odpornością: patrz punkt e.

d.    Populacje pediatryczne

Badania kliniczne z użyciem klarytromycyny w postaci zawiesiny doustnej prowadzono u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Dlatego też u dzieci w wieku poniżej 12 lat należy stosować klarytromycynę w postaci zawiesiny dla dzieci. Nie ma wystarczających danych, aby zalecić schemat dawkowania klarytromycyny w postaci dożylnej u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Uważa się, że częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci są takie same jak u dorosłych.

e.    Inne szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z obniżoną odpornością

U pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) oraz z innymi stanami osłabienia odporności, leczonych przez długi okres dużymi dawkami klarytromycyny z powodu zakażeń wywołanych przez mykobakterie, często trudno było odróżnić ewentualne działania niepożądane spowodowane przez lek od objawów zakażenia HIV lub chorób występuj ących w przebiegu tego zakażenia.

U dorosłych pacjentów leczonych klarytromycyną w dawce 1000 mg i 2000 mg na dobę, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: nudności, wymioty, zaburzenia smaku, bóle brzucha, biegunka, wysypka, wzdęcia z oddawaniem gazów, bóle głowy, zaparcia, zaburzenia słuchu, zwiększenie w surowicy aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT). Do innych, rzadko występuj ących działań należały: duszność, bezsenność i suchość w jamie ustnej. Częstość występowania była porównywalna u pacjentów leczonych dawką 1000 mg i 2000 mg, ale była około 3-4-krotnie większa u pacjentów otrzymujących klarytromycynę w dawce 4000 mg na dobę.

U pacjentów z osłabioną odpornością wyniki badań laboratoryjnych analizowano uwzględniając wartości znacznie wykraczające poza prawidłowe dla danego testu (tj. skrajnie zwiększone lub skrajnie zmniejszone). Uwzględniając te kryteria, u około 2% do 3% pacjentów otrzymujących klarytromycynę w dawce 1000 mg lub 2000 mg na dobę, stwierdzono istotne zwiększenie stężenia AspAT i AlAT oraz nieprawidłowo małą liczbę białych krwinek i płytek krwi. Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi (BUN) obserwowano u mniejszego odsetka pacjentów w obu grupach otrzymujących te dawki. Nieco częściej obserwowano nieprawidłowe wartości wszystkich parametrów, z wyjątkiem liczby krwinek białych, u pacjentów otrzymujących dawkę 4000 mg na dobę.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V*.

4.9 Przedawkowanie

Raporty wskazuj ą, że przedawkowanie klarytromycyny może spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego. U jednego pacjenta z chorobą dwubiegunową w wywiadzie, po przyjęciu 8 gramów klarytromycyny wystąpiły zaburzenia psychiczne, zachowanie paranoidalne, hipokaliemia i hipoksemia.

W razie przedawkowania należy natychmiast usunąć niewchłonięty lek i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, hemodializa czy dializa otrzewnowa nie zmniejszaj ą w widoczny sposób stężenia klarytromycyny w surowicy.

W razie przedawkowanie należy przerwać dożylne podawanie klarytromycyny (proszek do przyrządzania roztworu do wstrzykiwań) i zastosować odpowiednie leczenie podtrzymujące czynności życiowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, makrolidy Kod ATC: J01 FA 09

Mechanizm działania

Klarytromycyna jest antybiotykiem należącym do grupy antybiotyków makrolidowych. Swoje działanie przeciwbakteryjne wywiera poprzez hamowanie międzykomórkowej syntezy białkowej wrażliwych bakterii.

Wiąże się wybiórczo z podjednostkami 50S rybosomów bakteryjnych, a tym samym zapobiega przeniesieniu aktywowanych aminokwasów

Powstający w wyniku metabolizmu klarytromycyny w organizmie ludzkim 14(R)-hydroksy metabolit, również wykazuje działanie przeciwbakteryjne. W stosunku do większości organizmów, w tym Myobacterium spp., metabolit jest mniej aktywny niż związek leku macierzystego. Wyj ątek stanowią bakterie Haemophilus influenzae, na które metabolit ten działa od 1- do 2-krotnie silniej niż klarytromycyna.

Zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo klarytromycyna w połączeniu z metabolitem wykazała efekt addytywny lub synergistyczny w zależności od szczepu bakterii.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD)

Klarytromycyna jest w dużym stopniu rozmieszczana w tkankach i płynach ustrojowych. Z powodu znacznego przenikania do tkanek, stężenia wewnątrzkomórkowe są wyższe nić stężenie w surowicy. Najważniejsze parametry farmakodynamiczne, dzięki którym można przewidzieć aktywność makrolidu, nie zostały jednoznacznie określone. Ze skutecznością klarytromycyny najlepiej koreluje czas, w którym stężenie osoczowe klarytromycyny przekracza najmniejsze stężenie hamujące MIC (T/MIC). Ponieważ jednak stężenie klarytromycyny w tkankach układu oddechowego oraz w płynach pęcherzyków płucnych jest wyższe niż stężenie w osoczu, stosowanie parametrów określanych na podstawie stężenia w osoczu może prowadzić do nieprawidłowego przewidywania odpowiedzi w zakażeniach układu oddechowego.

Stężenia klarytromycyny w migdałkach podniebiennych oraz miąższu płuc są od 2- do 6-krotnie wyższe niż obserwowane w surowicy. Stężenia w tkankach oraz surowicy obserwowane podczas badania przeprowadzonego na tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu (IR, ang. immediate release) zostały przedstawione poniżej.

Narząd

Średnie stężenie klarytromycyny [250 mg dwa razy na dobę]

w tkankach

w surowicy

Migdałki

1,6 pg/g

0,8 pg/ml

Płuca

8,8 pg/g

1,7 pg/ml

Farmakokinetykę przyjmowanej doustnie klarytromycyny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu (MR, ang. modified-release) badano u pacjentów dorosłych (patrz punkt 5.2) i porównywana z klarytromycyną 250 mg i 500 mg w postaci tabletek IR. Stopień wchłaniania klarytromycyny - pole pod krzywą (AUC) - był taki sam, jeśli podano taką samą dobową dawkę leku. Można się spodziewać, że jeśli pola pod krzywą (AUC) są takie same jak obserwowane w przypadku tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, to w tkankach wystąpią takie same stężenia.

W badaniu przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach, wykazano, że stężenie klarytromycyny w płynach pęcherzyków płucnych (ELF, ang. epithelial lining fluid) po podaniu klarytromycyny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu pozostało powyżej 1 pg/ml przez 24 godziny, a powyżej 10 pg/ml do 18 godzin. W większości przypadków stężenie klarytromycyny w płynach pęcherzyków płucnych było około 30-krotnie większe niż stężenie w osoczu, ale stosunek ten nie ma związku z postacią farmaceutyczną leku ani z czasem oceny. Podczas stosowania tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu obserwowano stężenie klarytromycyny w tkankach na poziomie 40 pg/ml, co wskazuje na znaczne przenikanie klarytromycyny do miąższu płuc. Poziom ten przekracza wartości najmniejszego stężenia hamującego (MIC) wszystkich patogenów wywołujących pozaszpitalne zakażenia układu oddechowego.

W większości przypadków klarytromycyna w znacznym stopniu kumulowała się w makrofagach pęcherzykowych (AM, ang. alveolar macrophages), osiągając stężenie około 100- do 600-krotnie większe niż stężenie w osoczu oraz od 4- do 18-krotnie większe niż stężenie w ELF u większości pacjentów. Podczas gdy w niektórych przypadkach nie można było określić stężenia 14( R)-hydroksyklarytromycyny w AR i było ono zróżnicowane, to stężenie w AM najczęściej było podobne zarówno podczas stosowania tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, jak i tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. Stężenia w AM było wyższe niż w osoczu, ale kumulacja metabolitu była mniejsza niż macierzystej klarytromycyny.

Mechanizm oporności

Nabyta oporność na makrolidy u S. pneumoniae, S. pyogenes i S. aureus jest wywołana głównie w jednym z dwóch mechanizmów (tzn. erm i mef lub msr).

Metylacja rybosomu, przebiegaj ąca z udziałem enzymu (erm), zapobiega wiązaniu leku przeciwbakteryjnego przez ten rybosom. Mechanizm pompy wypływowej, aktywnie usuwającej lek z komórki bakteryjnej (gen mef lub msr), może alternatywnie zapobiegać połączeniu się leku z

rybosomem. Nie zaobserwowano mechanizmu oporności u Moraxella lub Haemophilus spp. Mechanizm oporności makrolidów jest tak samo skuteczny przeciwko 14-, jak i 15-pierścieniowym makrolidom takim, tak erytromycyna, klarytromycyna, roksytromycyna i azytromycyna. Mechanizmy oporności na penicyliny i na makrolidy nie są związane.

Należy zwrócić uwagę na wywołaną przez gen erm oporność krzyżową pomiędzy makrolidami, takimi jak klarytromycyna, i linkozamidami, takimi jak linkomycyna i klindamycyna.

Klarytromycyna działa antagonistycznie w stosunku do antybiotyków beta-laktamowych. Antagonistycznie działają również linkomycyna i klindamycyna, co najmniej in vitro.

Stężenia graniczne

Następujące stężenia graniczne klarytromycyny, oddzielaj ące organizmy wrażliwe na działanie klarytromycyny od opornych na jej działanie, zostały określone przez EUCAST (Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów, ang. European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing).

Poniżej przedstawiono aktualne wartości stężeń granicznych, określone przez EUCAST.

Stężenia graniczne EUCAST: makrolidy, linkozamidy, streptograminy - graniczne wartości MIC określone przez EUCAST    2010-04-27 (v 1.1)

Stężenia graniczne w zależności od gatunku bakterii (S</R>)

Stężenia graniczne niezwiązane z poszczególnymi gatunkami bakteriiS</R>

Enterobacteriaceae

Pseudomonas

Acinetobacter

Staphylococcus

Enterococcus

Streptococcus A, B, C, G

S. pneumoniae

Inne paciorkowce

H. influenzae

M. catarrhalis

N. gonorrhoeae

N. meningitidis

Bakterie Gram-ujemne

_beztlekowe_

Bakterie Gram-dodatnie beztlenowe

Klarytromycyna00

RD

1/2

--

0,25/

0,5

0,25/

0,5

Nd

1/3 2d

0,25/

0,5

Nd

A.    Stężenia graniczne niezwiązane z poszczególnymi gatunkami bakterii zostały określone głównie na podstawie zależności PK/PD i nie zależą one od rozkładu MIC u poszczególnych gatunków. Odnoszą się one do gatunków niewymienionych w tabeli ani przypisach. Jednak dane farmakodynamiczne potrzebne do obliczenia dla makrolidów, likozamidów i streptogramin wartości granicznych niezwiązanych z poszczególnymi gatunkami bakterii, nie są odpowiednie, dlatego nie dotyczy (Nd).

B.    Erytromycyna może być stosowana do określenia wrażliwości wymienionych bakterii na inne makrolidy (azytromycynę, klarytromycynę i roksyktromycynę).

D. Związek między wartościami najmniejszego stężenia makrolidów hamującego wzrost H.

influenzae a działaniem klinicznym jest niewielki. Dlatego określono wartości graniczne stężeń makrolidów i pochodnych antybiotyków w celu sklasyfikowania H. influenzae typu „dzikiego” jako pośrednio wrażliwego.

Klarytromycynę stosuje się do eradykacji H. pylori; wartość najmniejszego stężenia hamującego (MIC) <0,25 pg/ml, została uznana przez CLSI (Instytut Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych, ang. Clinical and Laboratory Standard Institute) za punkt graniczny wrażliwości.

Występowanie nabytej oporności u wybranych gatunków może różnić się w zależności od położenia geograficznego i zmieniać się w czasie, w związku z powyższym konieczne są lokalne informacje dotyczące oporności, zwłaszcza w przypadku ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zwrócić się do ekspertów, jeśli występowanie oporności w danym regionie jest tak duże, że użyteczność leku w co najmniej niektórych rodzajach zakażeń jest wątpliwa.

Kategoria 1. Drobnoustroje wrażliwe

Gram-dodatnie

Gram-ujemne

Inne

Clostridium perfringens

Haemophilus influenzae

Chlamydia pneumoniae (TWAR)

Peptococcus niger

Legionella pneumophila

Mycobacterium avium

Proprionibacterium acnes

Moraxella catarrhalis

Mycobacterium chelonae

Streptococcus grupa F

Pasteurella multocida

Mycobacterium fortuitum Mycobacterium intracellulare Mycobacterium kansasii Mycobacterium pneumoniae

Kategoria 2. Drobnoustroje, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej#

Staphylococcus aureus (oporny lub wrażliwy* na metycylinę)+ Staphylococcus koagulazo-ujemne+

Streptococcus pneumoniae *+ Streptococcus pyogenes* Streptococcus grupa B, C, G Streptococcus spp.

Kategoria 3. Drobnoustroje o oporności wrodzonej

Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa

* Skuteczność względem tych gatunków została wykazana w badaniach klinicznych (jeśli wrażliwe).

§ Graniczne stężenia dla makrolidów i pochodnych antybiotyków influenzae typu „dzikiego” jako pośrednio wrażliwego.

w celu sklasyfikowania H.

+ Określa drobnoustroje, u których zaobserwowano wysoki stopień oporności (np. większy niż 50%) w jednym (lub więcej) obszarze, kraju lub regionie (regionach) UE.

# > 10% odporność w co najmniej jednym kraju Unii Europejskiej

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

U dorosłych badano kinetykę podawanej doustnie klarytromycyny o zmodyfikowanym uwalnianiu i porównywano z kinetyką klarytromycyny w dawce 250 mg i 500 mg w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. Stwierdzono ten sam stopień wchłaniania po podaniu takich samych dobowych dawek leku. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosiła około 50%. Nie stwierdzono kumulacji leku lub była ona niewielka. Biorąc pod uwagę ten sam stopień wchłaniania, następujące dane uzyskane in vitro i in vivo dotyczą również postaci o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Dystrybucja

In vitro: W badaniach in vitro wykazano, że klarytromycyna wiąże się z białkami ludzkiego osocza w około 70%, gdy jej stężenie wynosi od 0,45 do 4,5 pg/ml. Zmniejszenie odsetka antybiotyku związanego z białkami do 41% obserwowano, gdy jego stężenie wynosiło 45,0 pg/ml, co wskazuje, że przypuszczalnie wszystkie miejsca wiązania leku zostają wysycone. Występuje to jednak tylko wtedy, gdy stężenie antybiotyku jest znacznie większe od stężenia terapeutycznego.

In vivo: Wyniki badań na zwierzętach wykazały, że stężenie klarytromycyny we wszystkich tkankach, z wyjątkiem ośrodkowego układu nerwowego, było kilkakrotnie wyższe od stężenia we krwi. Najwyższe stężenia stwierdzano zazwyczaj w wątrobie i płucach, gdzie stosunek stężeń leku w tkance do stężeń w osoczu wynosił od 10 do 20.

Farmakokinetyka klarytromycyny nie jest liniowa. U pacjentów, którym po spożyciu posiłku podano 500 mg klarytromycyny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, maksymalne stężenie klarytromycyny w stanie stacjonarnym i jej metabolitu 14-hydroksyklarytromycyny w osoczu wynosiło odpowiednio 1,3 pg/ml i 0,48 pg/ml. W momencie zwiększenia dawki klarytromycyny o zmodyfikowanym uwalnianiu do 1000 mg raz na dobę, w stanie stacjonarnym stężenia te wynosiły odpowiednio 2,4 pg/ml i 0,67 pg/ml.

Metabolizm

Klarytromycyna jest metabolizowana w wątrobie z udziałem cytrochromu P450. Opisano trzy metabolity: N-dimetyloklarytromycynę, dekladynozyloklarytromycynę oraz 14-hyrdoksyklarytromycynę.

W okresie półtrwania wydalanie klarytromycyny wynosiło 5,3 godziny, a jej metabolitu 7,7 godzin. Pozorne okresy półtrwania zarówno klarytromycyny, jak i jej metabolitu, miały tendencję do wydłużania się po podaniu większych dawek.

Eliminacja

Z moczem wydala się około 40%, a z kałem około 30%dawki klarytromycyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach po podaniu dawek wielokrotnych wykazano, że toksyczność klarytromycyny zależy od dawki i długości okresu leczenia. U wszystkich gatunków zwierząt głównym narządem docelowym była wątroba, w której zmiany u psów i małp zaobserwowano po 14 dniach. Ogólnoustrojowe narażenie związane z tą toksycznością nie jest znane, ale dawki toksyczne, wyrażone w mg/kg mc. były większe, niż dawki terapeutyczne zalecane u ludzi.

Podczas badań in vitro i in vivo nie stwierdzono, aby klarytromycyna miała właściwości mutagenne.

W badaniach nad płodnością i rozmnażaniem szczurów nie stwierdzono występowania działań niepożądanych. Działania teratogennego klarytromycyny nie stwierdzono w badaniach na szczurach szczepu Wistar (klarytromycyna podawana doustnie) i Sprague-Dawley (klarytromycyna podawana doustnie i dożylnie), na białych królikach nowozelandzkich i małpach z rodziny makakowatych. Jednak w podobnym padaniu na szczurach szczepu Sprague-Dawley, u niewielkiej liczby osobników (6%) stwierdzono występowanie zaburzeń sercowo-naczyniowych, które wydają się być wynikiem spontanicznych zmian genetycznych. W dwóch badaniach przeprowadzonych na myszach ze zmienną częstością występował rozszczep podniebienia (3-30%), a u małp zaobserwowano utratę zarodka, ale tylko podczas zastosowania dawek, powodujących wyraźne działanie toksyczne u matek.

Nie stwierdzono związanych z dawkowaniem leku innych działań toksycznych, które mogłyby mieć znaczenie podczas leczenia pacjentów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza j ednowodna Hypromeloza Hypromelozy ftalan Talk

Magnezu stearynian (E 572)

Otoczka tabletki

Opadry II Yellow 31G52300 o składzie:

Hypromeloza (15cP/HPMC 2910) (E 464)

Laktoza jednowodna Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol/PEG 4000 Talk (E 553b)

Żółcień chinolinowa (E104), lak Makrogol/PEG 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium, zawierające 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 21, 28, 30 i 60 tabletek, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1 TL Wielka Brytania

8.


NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18222

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26/05/2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Luty 2014

Klarytrogen MR