+ iMeds.pl

Klimaktoplant -Ulotka Klimaktoplant

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Klimaktoplant

Tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Klimaktoplant i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klimaktoplant

3.    Jak stosować lek Klimaktoplant

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Klimaktoplant

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Klimaktoplant i w jakim celu się go stosuje

Klimaktoplant jest lekiem homeopatycznym, stosowanym wspomagaj ąco w leczeniu dolegliwości menopauzalnych, takich jak: uderzenie gorąca, nadmierne pocenie się, kołatanie serca, wewnętrzny niepokój oraz bezsenność, po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klimaktoplant Kiedy nie stosować leku Klimaktoplant:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma rzadko występującą, dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:

•    U pacjentów z nietolerancj ą laktozy,

•    U pacjentów chorych na celiaklię (chorobę trzewną).

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku Klimaktoplant, jeśli pacjentka była leczona w przeszłości lub jest leczona obecnie z powodu raka piersi lub innego guza zależnego od hormonów w ustroju. W przypadku wystąpienia objawów takich jak: uczucie nadmiernego zmęczenia, utrata apetytu, zażółcenie skóry, błon śluzowych, ciężkie bóle w górnej części brzucha z nudnościami, wymiotami lub ciemną barwą moczu, należy przerwać stosowanie produktu i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie dotyczy. Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u dorosłych kobiet.

Lek Klimaktoplant a inne leki

Nie obserwowano interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Klimaktoplant z jedzeniem i piciem

Na działanie leku homeopatycznego niekorzystny wpływ mogą mieć ogólnie szkodliwe czynniki w stylu życia oraz środki pobudzające, alkohol i tytoń.

Ciąża i karmienie piersią

Klimaktoplant nie jest wskazany do stosowania podczas ciąży i w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Klimaktoplant nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Klimaktoplant zawiera laktozę (cukier mleczny) i skrobię pszeniczną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

Lek odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią).

Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

3.    Jak stosować lek Klimaktoplant

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następuj ący schemat dawkowania leku:

Dorosłe kobiety: W początkowym okresie stosowania należy przyjmować 2 tabletki 3 razy na dobę. W kontynuacji leczenia oraz przy lekkich bądź przemijających dolegliwościach, należy przyjmować 2 tabletki 2 razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować na pół godziny przed lub po posiłku i pozostawić je do powolnego rozpuszczenia w jamie ustanej.

Czas stosowania:

Bez konsultacji z lekarzem nie należy zażywać leku Klimaktoplant przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klimaktoplant

W razie przyjęcia większej, niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Klimaktoplant

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Klimaktoplant

Nie należy spodziewać się żadnych szkodliwych efektów po przerwaniu stosowania leku Klimaktoplant.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (<1/10000) lub nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości na składniki leku.

W wyjątkowych sytuacjach stosowanie leku Klimaktoplant może wywołać: krwotok z nosa oraz powrót lub nasilenie menstruacji.

Istniejące dolegliwości, mogą przejściowo się pogorszyć podczas stosowanie preparatów homeopatycznych (początkowe pogorszenie). W tych przypadkach należy przyjmować lek w mniejszych dawkach lub przerwać stosowanie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Klimaktoplant

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Uwaga: lek Klimaktoplant zawiera homeopatycznie sporządzone składniki w formie rozcierek nadające tabletkom szczególną barwę.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Klimaktoplant

Jedna tabletka (250 mg) zawiera następujące substancje czynne: Cimicifuga racemosa D2 25 mg, Sepia officinalis D2 25 mg, Strychnos Ignatii D3 25 mg, Sanguinaria canadensis D6 25 mg.

Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia pszeniczna.

Jak wygląda lek Klimaktoplant i co zawiera opakowanie

Okrągłe, obustronnie płaskie tabletki barwy szarej, z nieznacznymi, pojedynczymi plamkami.

Blister z folii PVC/Al zawierający 20 tabletek. Jedno pudełko tekturowe zawiera 80 tabletek oraz ulotkę.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Alpen Pharma AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 151, lok.1 02-326 Warszawa tel. +48 22 822 22 14

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Klimaktoplant

Charakterystyka Klimaktoplant

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klimaktoplant, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka (250 mg) zawiera:

Substancje czynne:

Cimicifuga racemosa

D2 trit.

25 mg

Sepia officinalis

D2 trit.

25 mg

Strychnos ignatii

D3 trit.

25 mg

Sanguinaria canadensis

D6 trit.

25 mg

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: tabletki zawierają laktozę i skrobię pszeniczną. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

4.1    Wskazania do stosowania

Klimaktoplant jest lekiem homeopatycznym, stosowanym pomocniczo w leczeniu dolegliwości menopauzalnych, takich jak: uderzenie gorąca, nadmierne pocenie się, kołatanie serca, wewnętrzny niepokój oraz bezsenność, po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorosłe kobiety:

W początkowym okresie stosowania należy przyjmować 2 tabletki 3 razy na dobę. W kontynuacji leczenia oraz przy lekkich bądź przemijających dolegliwościach, należy przyjmować 2 tabletki 2 razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować na pół godziny przed lub po posiłku i pozostawić je do powolnego rozpuszczenia w jamie ustnej.

Pacjentkom należy zalecić, aby nie przyjmowały produktu leczniczego Klimaktoplant dłużej niż 6 miesięcy bez konsultacji lekarskiej.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, produkty lecznicze zawierające w swoim składzie pluskwicę groniastą (Cimifuga racemosa) nie powinny być stosowane bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem w przypadku pacjentek leczonych w przeszłości lub aktualnie z powodu raka piersi lub innych guzów hormonozależnych.

Notowano przypadki uszkodzeń wątroby u pacjentek otrzymujących produkty zawierające wyciąg z korzeni pluskwicy groniastej. Nie notowano takich przypadków dla produktów homeopatycznych, takich jak Klimaktoplant, w których zawartość substancji roślinnej (części podziemnych pluskwicy groniastej) jest około 100 krotnie niższa. Mimo to zaleca się zachowanie ostrożności i w przypadku wystąpienia objawów sugeruj ących uszkodzenie wątroby takich jak: uczucie nadmiernego zmęczenia, utrata apetytu, zażółcenie skóry, błon śluzowych, ciężkie bóle w górnej części brzucha z nudnościami, wymiotami lub ciemną barwą moczu należy przerwać stosowanie produktu i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież:

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony tylko dla dorosłych kobiet.

Klimaktoplant zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Klimaktoplant zawiera skrobię pszeniczną. Skrobia pszeniczna może zawierać jedynie śladowe ilości glutenu, dlatego uważa się, że może być stosowana bezpiecznie u osób z chorobą trzewną. Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

Jeśli dolegliwości utrzymuj ą się lub ulegaj ą pogorszeniu, lub jeśli pojawiaj ą się dodatkowe dolegliwości, konieczna jest ponowna ocena leczenia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie obserwowano interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Stosowanie tego homeopatycznego produktu leczniczego nie wyklucza przyjmowania innych produktów leczniczych.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Na działanie leku homeopatycznego niekorzystny wpływ mogą mieć ogólnie szkodliwe czynniki w stylu życia oraz środki pobudzające, alkohol i tytoń.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Klimaktoplant nie jest wskazany do stosowania u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano. Uważa się, że Klimaktoplant nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Jak każdy lek, Klimaktoplant może powodować działania niepożądane.

Bardzo rzadko (<1/10000) lub nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości na składniki leku.

Niezwykle rzadko: Klimaktoplant może wywołać krwotok z nosa oraz powrót lub nasilenie menstruacji.

Istniejące dolegliwości, mogą przejściowo się pogorszyć podczas stosowania leków homeopatycznych (początkowe pogorszenie). W tych przypadkach należy przyjmować lek w mniejszych dawkach lub przerwać jego stosowanie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Nie dotyczy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie dotyczy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Magnezu stearynian Skrobia pszeniczna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/Al w pudełku tekturowym Zawartość opakowania: 80 tabletek (4 blistry po 20 tabl.).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Deutsche Homöopathie-Union,

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IL-4054/LN-H

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.02.2004 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.12.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Klimaktoplant