Imeds.pl

Klindacin T 10 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

KLINDACIN T, 10 mg/g, żel

Clindamycinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Klindacin T i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klindacin T

3.    Jak stosować lek Klindacin T

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Klindacin T

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST KLINDACIN T I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Klindacin T zawiera jako substancję czynną antybiotyk - klindamycynę. Lek ma postać żelu. Stosowany jest na skórę w leczeniu trądziku pospolitego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KLINDACIN T

Kiedy nie stosować leku Klindacin T

Jeśli pacjent ma uczulenie na klindamycynę, linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Lek przeznaczony j est tylko do stosowania na skórę.

•    Należy unikać kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi oraz uszkodzoną skórą. W razie przypadkowego kontaktu z lekiem miejsca te należy dokładnie przemyć dużą ilością chłodnej wody.

•    Jeśli pojawią się objawy podrażnienia skóry lub świadczące o uczuleniu na lek Klindacin T (świąd, wysypka), należy zaprzestać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza:

•    jeśli podczas stosowania leku lub po jego zakończeniu pojawi się uporczywa, ciężka biegunka, która może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Może być konieczne odstawienie leku. Lekarz ustali przyczynę jej wystąpienia i zaleci właściwe leczenie.

•    jeśli u pacjenta w przeszłości lub obecnie stwierdzono zapalenie jelit, chorobę Crohna, zapalenie okrężnicy po antybiotykoterapii.

Inne leki i Klindacin T

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach,

które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować dwóch leków miejscowo w tym samym czasie. Równoczesne stosowanie miejscowe innych leków może doprowadzić do wystąpienia skumulowanego działania drażniącego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży

Należy unikać stosowania leku Klindacin T w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku za konieczne.

Jeśli pacjentka karmi piersią

Leku Klindacin T nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Klindacin T

Lek może powodować podrażnienie skóry, ze względu na zawartość glikolu propylenowego.

3. JAK STOSOWAĆ LEK KLINDACIN T

Lek Klindacin T należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Klindacin T należy nanosić cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę dwa razy na dobę - rano i wieczorem.

Przeciętny okres leczenia wynosi około 4 do 8 tygodni.

Po każdym nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Dzieci poniżej 12 lat

Bezpieczeństwo stosowania żelu Klindacin T u dzieci nie zostało określone.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klindacin T

Przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie ogólnych działań niepożądanych klindamycyny (patrz punkt 2. Zanim zastosuje się lek Klindacin T).

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. W przypadku pominięcia dawki leku Klindacin T

W przypadku pominięcia dawki leku o stałej, określonej porze, lek należy nałożyć jak najszybciej, jeśli czas do kolejnego zastosowania jest wystarczająco długi, lub opuścić pominiętą dawkę, a następną porcję żelu nałożyć o właściwej porze i kontynuować regularne stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Klindacin T

Ważne jest, aby lek był stosowany zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może powrócić.

Jeśli pacjent czuje się gorzej w czasie leczenia lub nie czuje się dobrze po zakończeniu zalecanego cyklu leczenia, powinien porozumieć się z lekarzem prowadzącym leczenie.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Klindacin T może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane po stosowaniu żelu Klindacin T pojawiają się rzadko. Są to zwykle reakcje związane z podrażnieniem skóry takie jak:

•    zapalenie mieszków włosowych;

•    pieczenie, świąd, rumień, nadmierne wysuszenie lub przetłuszczanie się skóry, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry.

•    Ból brzucha, wzdęcia, biegunki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KLINDACIN T

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Klindacin T

Substancją czynną leku jest klindamycyna.

1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci klindamycyny fosforanu.

Inne składniki leku to: glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona hydroksypropyloceluloza, sodu wodorotlenek.

Jak wygląda Klindacin T i co zawiera opakowanie

Bezbarwny, przezroczysty żel.

Opakowanie: 15 g lub 30 g w tubie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. A. Fleminga 2 03-176 Warszawa Nr telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Rerej_/10072012

3