+ iMeds.pl

Koenzym q10 forte 100 mgUlotka Koenzym q10 forte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Koenzym Q10 forte, 100 mg, kaspułki miękkie

(Ubidecarenonum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Koenzym Q10 forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Koenzym Q10 forte

3.    Jak stosować lek Koenzym Q10 forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Koenzym Q10 forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Koenzym Q10 forte i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Koenzym Q10 forte jest ubidekarenon (inaczej koenzym Qi0).

Ubidekarenon występuje we wszystkich organizmach zwierzęcych i roślinnych i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest silnym przeciwutleniaczem, zwiększającym wytwarzanie i wykorzystanie energii w komórkach, zwłaszcza mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych. Eliminuje wolne rodniki w organizmie i ma właściwości stabilizowania błon komórkowych. Wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe, obniżające ciśnienie krwi i stymulujące układ odpornościowy.

Lek Koenzym Q10 forte stosuje się pomocniczo w:

-    zdiagnozowanych chorobach układu krążenia, takich jak: kardiomiopatia i niewydolność krążenia, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca,

-    profilaktyce miażdżycy - jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki, takich jak np. dieta ubogocholesterolowa, czy wysiłek fizyczny,

-    osłabionej wydolności fizycznej i zespole chronicznego zmęczenia spowodowanymi niedoborem endogennego koenzymu Qio (np. u sportowców wyczynowych, u osób w podeszłym wieku, u których wraz z wiekiem dochodzi do fizjologicznego zmniejszenia zawartości koenzymu Qi0 we krwi i tkankach),

-    paradontopatiach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Koenzym Q10 forte Kiedy nie stosować leku Koenzym Q10 forte

- jeśli pacjent ma uczulenie na ubidekarenon (inaczej koenzym Qi0) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w pukncie 6), w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek może powodować zwiększenie aktywności aminotransferaz (wskaźników mających znaczenie w diagnostyce medycznej).

U niektórych osób zastosowanie ponad 100 mg ubidekarenonu na dobę może wywoływać bezsenność. Lek Koenzym Q10 forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie łub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Koenzym Q10 forte:

•    może nasilać działanie leków moczopędnych, glikozydów naparstnicy i azotanów,

•    zwiększa przeciwutleniające działanie witaminy E i wykazuje wzmocnione działanie z L- kamityną w zakresie wpływu na przemianę materii i krążenie,

•    może wydłużać czas działania enalaprilu i nitrendypiny (leków obniżających ciśnienie krwi),

•    może zmniejszać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych występujących po stosowaniu statyn (leków obniżających stężenie cholesterolu we krwi) i zapobiegać depresyjnemu wpływowi na mięsień sercowy, wywieranemu przez niektóre leki (z grupy beta-adrenolitykó w),

•    zmniejsza toksyczne działanie antybiotyków przeciwnowotworowych (antracyklin) na serce,

•    może hamować przedwagregacyjne i przeciwzakrzepowe działanie warfaryny.

Koenzym Q10 forte z jedzeniem

Lek Koenzym Q10 forte należy stosować pojedzeniu, ponieważ wchłanianie ubidekarenonu z przewodu pokarmowego jest w zasadniczym stopniu uzależnione od obecności tłuszczu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Koenzym Q10 forte w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Koenzym Q10 forte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Koenzym Q10 forte zawiera sorbitoł

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Koenzym Qf 0 forte zawiera czerwień koszenilową

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Koenzym Q10 forte

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

1 kapsułka do 3 kapsułek na dobę w dawkach podzielonych.

W paradontopatiach: 1 kapsułka na dobę.

Skutki leczenia uzyskuje się po kilku tygodniach stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Koenzym Q10 forte

Objawy przedawkowania to: wysypka, nudności, ból w nadbrzuszu, zgaga, zawroty głowy, światłowstręt, drażliwość, ból głowy, zmęczenie.

Pominięcie zastosowania leku Koenzym Q10 forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Koenzym Q10 forte

W przypadkach długotrwałego stosowania nie należy nagle odstawiać produktu, bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często twystępują u 1 do 10 pacjentów na 1 000): dyskomfort w nadbrzuszu, utrata apetytu, nudności, biegunka.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): zaczerwienienie skóry, reakcje uczuleniowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać lek Koenzym Q10 forte

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Koenzym Q10 forte

Substancją czynną leku jest ubidekarenon. 1 kapsułka zawiera 100 mg ubidekarenonu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, otoczka kapsułki: żelatyna wieprzowa 200 bloom, glicerol, sorbitol ciekły niekrystalizujący, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień koszenilowa (E 124).

Jak wygląda lek Koenzym Q10 forte i co zawiera opakowanie

Lek Koenzym Q10 forte to owalne kapsułki o gładkiej, lśniącej powierzchni, barwy czerwonej z pomarańczowym wypełnieniem.

Jedno opakowanie leku zawiera 30 lub 60 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel. (22) 742 00 22

email: informaciaoleku@hasco-lek.nl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

l?pr HASCO-LEK S.A. Biuro w Warszawie Dział Rejestracji i Bad&ń Klinicznych Leków


4/4

Koenzym Q10 forte

Charakterystyka Koenzym q10 forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Koenzym Q10 forte, 100 mg, kapsułki miękkie

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera 100 mg ubidekarenonu (Ubidecarenonum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol ciekły niekrystalizujący 19,85 mg, czerwień koszenilowa 1,93 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka miękka.

Owalna kapsułka o gładkiej, lśniącej powierzchni, barwy czerwonej z pomarańczowym wypełnieniem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Koenzym Q10 forte stosuje się pomocniczo w:

-    zdiagnozowanych chorobach układu krążenia, takich jak: kardiomiopatia i niewydolność krążenia, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca,

-    profilaktyce miażdżycy - jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki,

-    osłabionej wydolności fizycznej i zespole chronicznego zmęczenia spowodowanymi niedoborem endogennego koenzymu Qio (np. u sportowców wyczynowych, u osób w podeszłym wieku, u któiych wraz z wiekiem dochodzi do fizjologicznego zmniejszenia zawartości koenzymu Qi0 we krwi i tkankach),

-    paradontopatiach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

1 kapsułka do 3 kapsułek na dobę w dawkach podzielonych.

W paradontopatiach: 1 kapsułka na dobę.

Sposób podawania Podanie doustne.

Produkt należy stosować po jedzeniu, ponieważ wchłanianie ubidekarenonu z przewodu pokarmowego jest w zasadniczym stopniu uzależnione od obecności tłuszczu.

Skutki terapeutyczne uzyskuje się po kilku tygodniach stosowania. W przypadkach długotrwałego stosowania nie należy nagle odstawiać produktu, bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Okres ciąży i karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U niektórych osób zażycie ponad 100 mg ubidekarenonu na dobę może wywoływać bezsenność. Nie obserwowano jednak zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych ani objawów hepatotoksyczności nawet po stosowaniu dawek 300 mg ubidekarenonu na dobę przez długi okres czasu.

W trakcie leczenia może dojść do nieznacznego zwiększenia aktywności dehydrogenazy mleczanowej i aminotransferaz we krwi.

Produkt zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Produkt zawiera czerwień koszenilową. Produkt może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ubidekarenon może nasilać działanie leków moczopędnych, glikozydów naparstnicy i azotanów. Zwiększa antyoksydacyjne działanie witaminy E i wykazuje synergistyczne działanie z L-kamityną w zakresie wpływu na metabolizm i krążenie. Może wydłużać czas hipotensyjnego działania enalaprilu i nitrendypiny.

Ubidekarenon może zmniejszać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych występujących po stosowaniu statyn i zapobiegać depresyjnemu wpływowi na mięsień sercowy, wywieranemu przez leki z grupy beta-adrenolityków. Zmniejsza kardiotoksyczne działanie antybiotyków przeciwnowotworowych (cytostatykow) z grupy antracyklin.

Produkt może hamować przeciwagregacyjne i przeciwzakrzepowe działanie warfaryny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Koenzym Q10 forte jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Koenzym Q10 forte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas długotrwałego stosowania ubidekarenonu w zalecanych dawkach obserwowano niżej wymienione działania niepożądane.

Działania niepożądane wymieniono poniżej w zależności od układów narządowych i częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 i <1/10), niezbyt często (>1/1000 i <1/100), rzadko (>1/10 000 i <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: dyskomfort w nadbrzuszu, utrata apetytu, nudności, biegunka.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: zaczerwienienie skóry, reakcje uczuleniowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail; adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania to: wysypka, nudności, ból w nadbrzuszu, zgaga, zawroty głowy, światłowstręt, drażliwość, ból głowy, zmęczenie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w chorobach serca, ubidekarenon Kod ATC: C 01 EB 09

Ubidekarenon (koenzym Qi0) występuje we wszystkich organizmach zwierzęcych i roślinnych i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest silnym antyoksydantem - koenzymem biorącym udział w procesach oksydoredukcyjnych podczas transportu elektronów w mitochondriach i tym samym zwiększającym wytwarzanie i wykorzystanie energii w komórkach, zwłaszcza mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych. Eliminuje wolne rodniki w organizmie i ma właściwości stabilizowania błon komórkowych. Wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe, obniżające ciśnienie krwi i stymulujące układ odpornościowy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ubidekarenon wchłania się w jelicie cienkim do naczyń limfatycznych, a następnie przenika do krwi. Wchłanianie ubidekarenonu jest większe, gdy przyjmowany jest jednocześnie lub tuż po posiłku.

Dystrybucja

Zarówno wchłanianie ubidekarenonu z jelita jak i jego przenikanie do krwi jest słabe (ponad 60% zażytej dawki wydalane jest z kałem).

Metabolizm

Po przeniknięciu do krwi ubidekarenon wiąże się ze składnikami lipoprotein osocza (między innymi z cholesterolem). Rozprowadzany jest do wielu tkanek organizmu. Przenika także do mózgu. Po około 3 tygodniach od przyjęcia dawki dobowej ubidekarenon osiąga maksymalne stężenie w osoczu, utrzymujące się przy kontynuowaniu przyjmowania leku.

Ubidekarenon ulega w komórkach odwracalnym przemianom: z postaci utlenionej - ubichinonu do zredukowanej - ubichinolu. Ubichinol może pełnić rolę przeciwutleniacza.

Eliminacja

Ubidekarenon eliminowany jest z organizmu z żółcią. Końcowym metabolitem ubidekarenonu są glukuronidy wydalane przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono nieklinicznych badań produktu Koenzym Q10 forte, jednak ubidekarenon uznaje się za praktycznie nietoksyczny, zarówno w zakresie oceny toksyczności ostrej Jak i przewlekłej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Otoczka kapsułki:

Żelatyna wieprzowa 200 bloom, glicerol, sorbitoł ciekły niekrystalizujący, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień koszenilowa (E 124).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

2 lub 4 blistry PVC/PVDC/Aluminium zawierające po 15 kapsułek miękkich umieszczonych w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Tel. +48(71)352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

PI5!' H ASOO-LEK S.A. Biuro w Warsiarrk1 Dziaf Rejesiracji i 8&dari Klinic2iwch Leków K ! E M W N I K mgr farm. (Małgorzata Han-Marek

5/5

Koenzym Q10 forte