+ iMeds.pl

Krem przeciwgrzybiczny do stóp 10 mg/gUlotka Krem przeciwgrzybiczny do stóp

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Krem przeciwgrzybiczny do stóp, 10 mg/g, krem

Terbinafmi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań farmaceuty.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Krem przeciwgrzybiczny do stóp ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

_skontaktować się z lekarzem._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp

3.    Jak stosować lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK KREM PRZECIWGRZYBICZNY DO STÓP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Krem przeciwgrzybiczny do stóp zawiera terbinafmy chlorowodorek, lek z grupy leków przeciwgrzybicznych, stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych.

Krem przeciwgrzybiczny do stóp stosuje się w leczeniu „stopy sportowca” (grzybicy stóp). „Stopa sportowca” jest to zakażenie grzybicze dotyczące wyłącznie stóp (zazwyczaj obu, lecz nie zawsze). Chorobę tę wywołują powszechnie występujące grzyby, które dobrze rozmnażają się w ciepłych i wilgotnych warunkach. Do zakażeń łatwo dochodzi w ogólnodostępnych natryskach na basenach lub siłowniach.

„Stopa sportowca” objawia się zaczerwienieniem między palcami stóp, uczuciem świądu i pieczenia. Nieleczona grzybica stóp może prowadzić do pękania skóry i jej nadmiernego łuszczenia się między palcami stóp lub na podeszwach stóp.

W przypadku wątpliwości, czy mamy do czynienia ze stopą sportowca należy uzyskać poradę lekarza lub farmaceuty.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KREM PRZECIWGRZYBICZNY DO STÓP

Kiedy nie należy stosować leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp:

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na terbinafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem lub w trakcie stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek ten przeznaczony jest tylko do stosowania zewnętrznego - nie umieszczać go w jamie ustnej i nie połykać. Gdyby doszło do przypadkowego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać kontaktu leku z oczami. W razie dostania się kremu do oczu należy zetrzeć krem z okolicy oczu, a następnie przemyć oczy czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Inne leki i Krem przeciwgrzybiczny do stóp

Nie są znane interakcje leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub istnieje podejrzenie, że jest w ciąży, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeśli lekarz został o tym powiadomiony, należy dokładnie przestrzegać jego zaleceń.

Jeżeli pacjentka karmi piersią, przed użyciem tego leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dostępnych danych na temat wpływu leku Kremu przeciwgrzybicznego do stóp na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek zawiera alkohol cetylowy i stearylowy, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne, np. kontaktowe zapalenie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ LEK KREM PRZECIWGRZYBICZNY DO STÓP

•    Przed każdym zastosowaniem leku należy dokładnie umyć i wysuszyć chorobowo zmienione miejsca (szczególnie między palcami stóp) oraz dłonie.

•    Przed pierwszym zastosowaniem przebić wlot tuby wciskając w niego górną część zakrętki. Nanieść na palec małą ilość kremu.

•    Nanieść cienką warstwę kremu na chorobowo zmienione miejsca i skórę wokół nich i delikatnie wetrzeć.

•    Umyć ręce.

Można nałożyć dodatkowo opatrunek z gazy, zwłaszcza w nocy, zmieniając ją na nową przy każdym kolejnym zastosowaniem kremu.

Stosować krem raz lub 2 razy na dobę dokładnie przez jeden tydzień. Jeśli robi się zbyt długie przerwy w trakcie kuracji może dojść do tego, że lek przestanie działać.

Objawy grzybicy stóp, takie jak świąd lub ból, powinny ustąpić po kilku dniach, lecz objawy takie, jak zaczerwienienie i łuszczenie mogą utrzymywać się dłużej. Objawy te powinny stopniowo ustąpić, nawet po zaprzestaniu stosowania kremu.

Jeśli nie stwierdza się poprawy po 2 tygodniach od zakończenia leczenia, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie będzie skuteczniejsze przy przestrzeganiu następujących prostych wskazówek:

•    Mimo częstego swędzenia należy starać się nie drapać chorobowo zmienionego miejsca. Drapanie może spowodować powierzchowne uszkodzenia skóry, co może prowadzić do rozprzestrzeniania się choroby.

•    Chorobowo zmienione miejsca powinny być czyste i suche, ale należy unikać nadmiernego tarcia.

•    Aby zabezpieczyć się przed nawrotem infekcji wskazane jest regularne pranie używanych

ręczników, skarpetek lub rajstop i nie używanie ich wspólnie z innymi osobami.

Pominięcie zastosowania leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp

Bardzo ważne jest regularne stosowanie leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp, ponieważ pomijanie stosowania leku może prowadzić do nawrotu choroby.

W razie pominięcia dawki należy zastosować nałożyć lek możliwie jak najszybciej i następnie kontynuować leczenie jak poprzednio.

W razie dodatkowych pytań dotyczących stosowania leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp może u niektórych osób powodować działania niepożądane.

Niezbyt często (u 1 na 100 pacjentów) w miejscu stosowania może wystąpić zaczerwienienie, pieczenie lub swędzenie.

Rzadko (u 1 do 1000 pacjentów) może wystąpić uczulenie na lek, co może powodować wystąpienie obrzęku bólu lub pokrzywki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KREM PRZECIWGRZYBICZNY DO STÓP

•    Lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i tubie.

•    Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 2 tygodnie.

•    Niewykorzystane resztki leku należy zwrócić do farmaceuty, który usunie lek zgodnie z lokalnymi przepisami.

•    Jeśli okaże się, że upłynęła data ważności leku, należy go zwrócić do farmaceuty, który usunie lek zgodnie z lokalnymi przepisami.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp

Substancją czynną leku jest terbinafmy chlorowodorek 10 mg/g.

Substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60, izopropylu mirystynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Krem przeciwgrzybiczny do stóp i co zawiera opakowania

Krem jest jednolicie biały.

Dostępne opakowanie

Tuba aluminiowa zawierająca 15g kremu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Ul. Okunin 1

05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki Tel. 0801 88 88 07

Wytwórca:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo, N° 7 Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell-Strasse 7 79839 Grenzach-Wyhlen Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

UK Scholl Advance Athlete’s Foot Cream DE    Terbinafin-FuBpilz Extern 10 mg/g Creme

IT    MICOREX

PL    Krem przeciwgrzybiczny do stóp

RO    Terbinafina Scholl 1% crema

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Krem przeciwgrzybiczny do stóp

Charakterystyka Krem przeciwgrzybiczny do stóp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Krem przeciwgrzybiczny do stóp, 10 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram kremu zawiera 10 mg terbinafmy chlorowodorku (Terbinafmi hydrochloridum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Krem

Biały jednorodny krem

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie grzybicy stóp („stopa sportowca”) wywołanej przez Trichophyton (np. T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum) oraz Epidermophyton floccosum.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania Podanie na skórę.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Krem przeciwgrzybiczny do stóp stosuje się 1 lub 2 razy na dobę nakładając cienką warstwę kremu na chorobowo zmienione miejsca na skórze oraz wokół nich i delikatnie wcierając. Przed zastosowaniem należy dokładnie umyć i wysuszyć chorobowo zmienione miejsca. W razie zmian chorobowych w fałdach skórnych (między palcami) można nałożyć opatrunek z gazy, zwłaszcza na noc.

Leczenie grzybicy stóp należy prowadzić przez 7 dni. Poprawa objawów klinicznych zwykle następuje już po kilku dniach leczenia. Nieregularne podawanie, lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby. Należy zgłosić się do lekarza, jeśli nie stwierdza się poprawy po 14 dniach od zakończenia leczenia.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp u dzieci poniżej 16 roku życia ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Patrz punkty 5.1 i 5.2.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek ten przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego. Należy unikać kontaktu z oczami.

W skład leku wchodzą alkohole cetylowy i stearylowy, które mogą powodować miejscowe podrażnienie skóry, np. kontaktowe zapalenie skóry.

4.5    Interakcje z innymi lekami oraz inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje kremu z terbinafiną z innymi lekami.

4.6    Ciąża i laktacja

Wyniki badań nie wykazują wpływu toksycznego na płód, ani rozrodczość.

Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania kremu z terbinafiną u kobiet w ciąży. W związku z tym nie należy stosować leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp u kobiet w ciąży, chyba, że potencjalna korzyść zastosowania produktu leczniczego przewyższa ryzyko.

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Krem przeciwgrzybiczny do stóp, ponieważ terbinafina przenika do mleka karmiącej matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono jako:

Bardzo często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(>1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Nie znana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość występowania

Zaburzenia układu immunologicznego

Zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie

Niezbyt często

Nadwrażliwość

Rzadko

Rzadko zdarza się przerwanie leczenia z powodu wystąpienia reakcji uczuleniowych w miejscu stosowania kremu. Jednakże należy przerwać leczenie, jeżeli wystąpią reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas brak doniesień dotyczących występowania działań niepożądanych po doustnym podaniu terbinafiny w kremie. Jednakże, gdyby doszło do przypadkowego doustnego zażycia należy rozważyć płukanie żołądka. Mogą wystąpić działania niepożądane podobne do tych, które mogą wystąpić po doustnym podawaniu terbinafiny w tabletkach, takie jak bóle głowy, nudności, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego oraz zaburzenia ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwgrzybicze podawane zewnętrznie na skórę Kod ATC: D 01A E15

Terbinafina należy do grupy alliloamin i charakteryzuje się szerokim spektrum działania przeciwgrzybiczego. W małych stężeniach wykazuje działanie grzybobójcze w stosunku do dermatofitów, a ponadto działa na pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne.

Leczniczy efekt działania terbinafiny jest długotrwały. U mniej niż 10% pacjentów z grzybicą stóp leczonych przez 1 tydzień kremem zawierającym 1% terbinafiny występuje w czasie 3 miesięcy nawrót choroby lub reinfekcja.

Mechanizm działania terbinafiny polega na specyficznym hamowaniu we wczesnym etapie biosyntezy steroli grzybiczych. Prowadzi to do deficytu ergosterolu i do kumulacji wewnątrzkomórkowego skwalenu, co w efekcie powoduje śmierć komórki grzyba. Terbinafina działa poprzez hamowanie epoksydazy skwalenowej w błonie komórkowej grzybów.

Enzym epoksydaza skwalenowa nie jest powiązany z systemem cytochromu P450. Terbinafina nie ma wpływu na metabolizm hormonów lub innych substancji leczniczych.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Mniej niż 5% dawki podanej zewnętrznie jest wchłaniane ogólnie i w związku z tym jej działanie ogólne jest niewielkie.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma danych nieklinicznych, które zawierają dodatkowe informacje poza tymi, które są przedstawione w innych punktach charakterystyki produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek Alkohol benzylowy Sorbitanu stearynian Cetylu palmitynian Alkohol cetylowy Alkohol stearylowy Polisorbat 60 Izopropylu mirystynian Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu tuby: 2 tygodnie

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną, od wewnątrz lakierowana, z zakrętką HDPE, umieszczona w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 7,5 g lub 15 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Ul. Okunin 1

05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19823

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05 marca 2012 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Krem przeciwgrzybiczny do stóp