+ iMeds.pl

Ksylometazoliny chlorowodorek basic pharma 0,5 mg/mlUlotka Ksylometazoliny chlorowodorek basic pharma

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharmaostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po tygodniu, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma

3.    Jak stosować lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma - ksylometazolina - powoduje zwężenie naczyń żylnych błony śluzowej nosa, ograniczając tym samym jej obrzęk wywołany przez różne czynniki i ułatwiając oddychanie przez nos. Działanie leku następuje szybko i trwa przez 6-8 godzin.

Lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma jest stosowany do doraźnego leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa z katarem w związku z przeziębieniem lub zapaleniem zatok.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma

Kiedy nie stosować leku Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma;

-    jeśli pacjent przechodził ostatnio operację mózgu wykonywaną przez nos lub usta.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza, jeżeli pacjent:

-    wykazuje skłonność do uczulenia na sympatykomimetyki (leki podobne do adrenaliny); zastosowanie może wywoływać senność, zawroty głowy, dreszcze, zaburzenia rytmu serca lub podwyższone ciśnienie krwi;

-    ma chorobę układu krążenia;

-    ma nadciśnienie tętnicze;

-    ma jaskrę z wąskim kątem przesączania;

-    ma nadczynność tarczycy;

-    ma cukrzycę;

-    ma guza chromochłonnego (guz wydzielający hormony w rdzeniu nadnercza);

-    ma przerost gruczołu krokowego (nadmierna wielkość prostaty).

Stosowanie innych leków

Nie zaleca się stosowania leku wraz z pewnymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak tróji czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub tzw. inhibitory MAO (inhibitory monoaminooksydazy), ani do dwóch tygodni po zaprzestaniu stosowania inhibitorów MAO.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie oraz ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, produktach ziołowych oraz produktach naturalnych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Leku nie należy stosować w okresie ciąży. Stosowanie leku podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przy prawidłowym stosowaniu lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma

Lek zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienia oraz wywoływać reakcje skórne lub skurcz oskrzeli.

W przypadku stosowania leku przez dłuższy okres chlorek benzalkoniowy może powodować obrzęk błony śluzowejnosa. W przypadku wystąpienia takiej reakcji (stale zatkany nos) należy w miarę możliwości stosować leki donosowe niezawierające środka konserwującego. Jeżeli takie leki nie są dostępne, należy zastosować lek w innej postaci farmaceutycznej.

3. Jak stosować lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma

Lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci w wieku 2-6 lat:

W zależności od potrzeby od 1 do 3 razy na dobę, po 1-2 krople do każdego otworu nosowego.

Stosowanie leku Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma nie jest zalecane u dzieci poniżej 2 lat.

Sposób podawania Lek podawany donosowo.

Wydmuchać nos.

W pozycji siedzącej lub stojącej odchylić głowę do tyłu. Zaaplikować krople do każdego otworu nosowego. Przez kilka minut trzymać głowę odchyloną, tak aby rozprowadzić płyn w całym nosie.

Czas trwania leczenia

Lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma można stosować maksymalnie przez tydzień.

Jeżeli po upływie tygodnia od rozpoczęcia stosowania leku Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma objawy nie osłabną lub powrócą, należy skonsultować się z lekarzem.

Może on udzielić porady w zakresie dalszego leczenia dolegliwości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może wywołać depresję układu nerwowego, zmęczenie, suchość jamy ustnej oraz pocenie się, jak również objawy spowodowane stymulacją współczulnego układu nerwowego (szybkie, nieregularne tętno oraz podwyższone ciśnienie krwi).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często:

występuje u więcej niż 1 na 10 użytkowników.

Często:

występuje u od 1 do 10 na 100 użytkowników.

Niezbyt często:

występuje u od 1 do 10 na 1 000 użytkowników.

Rzadko:

występuje u od 1 do 10 na 10 000 użytkowników.

Bardzo rzadko:

występuje u mniej niż 1 na 10 000 użytkowników.

Nie wiadomo:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Częste działania niepożądane leku Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharmaobejmują uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle, a także wysuszenie śluzówki nosa.

Rzadkie działania niepożądane leku obejmują ból głowy, podwyższone ciśnienie krwi, nerwowość, nudności, zawroty głowy, senność oraz palpitacje serca. Zaobserwowano także występowanie przejściowych zaburzeń wzroku oraz ogólnoustrojowych reakcji alergicznych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartonowym pudełku oraz na etykiecie butelki po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 1 miesiąc. Po tym czasie niezużyty lek należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma

Substancją czynną leku jest chlorowodorek ksylometazoliny.

1 ml kropli do nosa w postaci roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

1 dawka (22 mg) zawiera 10,9 mikrograma chlorowodorku ksylometazoliny.

Ponadto lek zawiera:

benzalkoniowy chlorek, roztwór 1% w/w

disodu edetynian

disodu fosforan dwunastowodny

sodu chlorek

sodu diwodorofosforan dwuwodny wodę oczyszczoną

Jak wygląda lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma i co zawiera opakowanie

Lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma to przejrzysty, bezbarwny/prawie bezbarwny roztwór.

Lek Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma sprzedawany jest w butelkach z brunatnego szkła typu III (o pojemności 10 ml) z polietylenową pompką rozpylającą z wieczkiem polipropylenowym w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Basic Pharma Manufacturing BV Burgemeester Lemmensstraat 352 6163 JT Geleen Holandia

Tel.: +31 (0)88 255 4010 Faks: +31 (0)88 255 40 98 e-mail: info@basicpharma.nl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Ten lek został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia

Belgia

Niemcy

Polska

Xylometazoline HCl neusdruppels 0,5 mg/ml, neusdruppels, oplossing Xylometazoline Stasisport Pharma

Xylometazoline Basic Pharma 0,5 mg/ml Nasentropfen, Lösung Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma

Data zatwierdzenia ulotki:

XMH NSDsl-05 BPM 1205/05

Ksylometazoliny Chlorowodorek Basic Pharma

Charakterystyka Ksylometazoliny chlorowodorek basic pharma

1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma, 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml kropli do nosa w postaci roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny. 1 dawka (22 mg) zawiera 10,9 mikrograma chlorowodorku ksylometazoliny.

1 ml kropli do nosa w postaci roztworu zawiera także 10,2 mg chlorku benzalkoniowego. 1 dawka (22 mg) zawiera 222,4 mikrograma chlorku benzalkoniowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do nosa, roztwór Przejrzysty i bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doraźne, objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa w związku z nieżytem nosa lub zapaleniem zatok.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Produkt leczniczy podawany donosowo.

Produkt leczniczy Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma należy stosować po wydmuchaniu nosa.

Zdjąć nakrętkę ochronną. Stojąc lub siedząc, odchylić głowę. Zaaplikować krople do każdego otworu nosowego. Trzymać głowę odchyloną przez kilka minut, tak aby rozprowadzić płyn po całym nosie.

Dzieci w wieku 2-6 lat:

W zależności od potrzeby 1 do 3 razy na dobę, po 1-2 krople do każdego otworu nosowego.

Stosowanie produktu leczniczego Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma nie jest zalecane u dzieci do 2 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i (lub) skuteczności.

Chlorowodorku ksylometazoliny nie należy stosować dłużej niż przez siedem kolejnych dni. Długie stosowanie produktu leczniczego lub jego przedawkowanie może spowodować ponowne wystąpienie przekrwienia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki, szczególnie w przypadku stosowania u dzieci i osób starszych.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek ksylometazoliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ksylometazoliny nie wolno stosować po przezklinowej operacji guzów przysadki lub operacji chirurgicznej odsłaniającej oponę twardą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych substancji farmaceutycznych z tej samej grupy, należy zachować ostrożność podczas stosowania ksylometazoliny u pacjentów, którzy silnie reagują na sympatykomimetyki. U takich pacjentów zastosowanie produktu leczniczego może wywołać, między innymi, senność, zawroty głowy, dreszcze, arytmię lub podwyższone ciśnienie krwi.

Należy zachować ostrożność w przypadku leczenia chorych na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, jaskrę z wąskim kątem przesączania, nadczynność tarczycy lub cukrzycę, jak również w związku z przerostem gruczołu krokowego oraz guzem chromochłonnym. Obrzęk śluzówki może wystąpić ponownie w związku z przerwaniem długotrwałego leczenia ksylometazoliną. W takim przypadku obrzęk może być także spowodowany tzw. efektem odstawienia samego produktu leczniczego. Aby temu zapobiec, okres leczenia należy ograniczyć do minimum (patrz punkt 4.2). Należy odpowiednio leczyć zakażenia bakteryjne nosa i zatok.

Infekcje mogą się rozprzestrzenić, jeżeli ta sama buteleczka z kroplami będzie używana przez kilka osób.

Produkt leczniczy Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma zawiera chlorek benzalkoniowy.

Jest to środek drażniący, może wywoływać reakcje skórne. Może wywoływać skurcze oskrzeli.

W przypadku stosowania produktu leczniczego przez dłuższy okres chlorek benzalkoniowy może powodować obrzęk śluzówki nosa. W przypadku wystąpienia takiej reakcji (stale zatkany nos) należy w miarę możliwości stosować donosowe produkty lecznicze niezawierające środka konserwującego. Jeżeli takie produkty lecznicze nie są dostępne, należy zastosować produkt leczniczy w innej postaci farmaceutycznej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie jest zalecane stosowanie produktu leczniczego Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma wraz z tri- i tetracyklicznymi środkami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), ani do dwóch tygodni po zaprzestaniu stosowania inhibitorów MAO.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma danych dotyczących przenikania ksylometazoliny przez łożysko lub jego przenikanie do mleka kobiecego. Ze względu na potencjalny efekt zwężenia naczyń produktu leczniczego Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma nie należy stosować w okresie ciąży. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przy prawidłowym stosowaniu ksylometazolina nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Do klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych produktu leczniczego zastosowano następującą terminologię:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane substancji farmaceutycznej obejmują uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle, a także wysuszenie śluzówki nosa.

Często

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Układowe reakcje alergiczne

Zaburzenia psychiczne

Nerwowość, senność

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia oka

Przejściowe zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

Kołatania serca

Zaburzenia naczyniowe

Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle, a także wysuszenie śluzówki nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

4.9 Przedawkowanie

Przypadki przedawkowania zostały opisane głównie u dzieci. Zaobserwowane działania toksyczne obejmują depresję układu nerwowego, która może być poważna, uspokojenie polekowe, suchość jamy ustnej oraz pocenie się, jak również objawy spowodowane stymulacją współczulnego układu nerwowego (częstoskurcz, nieregularne tętno oraz podwyższone ciśnienie krwi). Podana donosowo kropla (jedna dawka) zawierającego ksylometazolinę produktu leczniczego dla dorosłych (1 mg/ml) spowodowała 4-godzinną śpiączkę u 15-dniowego dziecka. W okresie obserwacji dziecko w pełni wróciło do zdrowia. Leczenie zatrucia jest objawowe.

Ponieważ ksylometazolina może wchłaniać się bardzo szybko, należy natychmiast podać węgiel aktywny (adsorbent) oraz siarczan sodu (środek przeczyszczający) lub w przypadku przyjęcia dużych ilości substancji przeprowadzić płukanie żołądka. W przypadku poważnego przedawkowania zaleca się leczenie na oddziale intensywnej terapii. Jako antidotum podać można nieselektywny alfa-adrenolityk.

Dalsze leczenie ma charakter wspomagający i objawowy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki udrażniające nos i inne produkty do stosowania miejscowego, sympatykomimetyki, proste, kod ATC: R01AA07

Ksylometazolina jest pochodną imidazolu o działaniu sympatykomimetycznym. W zastosowaniu miejscowym na śluzówce nosa ksylometazolina wywołuje szybkie i długotrwałe zwężenie naczyń krwionośnych, którego skutkiem jest złagodzenia przekrwienia błony śluzowej nosa.

Zwężenie naczyń krwionośnych wywołane działaniem ksylometazoliny wynika prawdopodobnie z bezpośredniego efektu stymulacyjnego składnika farmaceutycznego na postsynaptyczne receptory alfa. Objawy odstawienia, które sporadycznie występują po długotrwałym stosowaniu (obrzęk błony śluzowej i przekrwienie), wynikają prawdopodobnie z efektu stymulacyjnego składnika farmaceutycznego na presynaptyczne receptory alfa2 oraz efektu ograniczenia uwalniania adrenaliny. W przypadku środków obkurczających naczynia krwionośne objawy odstawienia występują zazwyczaj po 2-3 tygodniach ciągłego leczenia, jednak ksylometazolina była podawana zdrowym pacjentom przez 6 tygodni, przy czym nie wystąpił u nich obrzęk śluzówki nosa ani tachyfilaksja. Wpływ produktu leczniczego Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma na receptory beta-adrenergiczne nie jest znany.

Zastosowanie miejscowych środków zwężających naczynia krwionośne w leczeniu zapalenia zatok opiera się na działaniu substancji czynnej w postaci ograniczenia przekrwienia. Poprawia ona także powietrzność zatok oraz ułatwia ich opróżnienie.

Zaobserwowano metodą in vitro, że ksylometazolina ogranicza funkcjonowanie rzęsek, jednak skutek ten nie jest trwały.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Zastosowanie miejscowe produktu leczniczego zazwyczaj powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych w ciągu 5-10 minut po podaniu. Efekt przeciwdziałania powstawaniu przekrwienia błony śluzowej nosa trwa zazwyczaj od 6 do 8 godzin. Przy prawidłowym stosowaniu wchłanianie substancji czynnej do krążenia układowego jest minimalne. Jednakże wchłanianie oraz działania układowe mogą wystąpić w przypadku podania dużych dawek lub połknięcia. Nie ma wystarczających danych dotyczących rozpadu, metabolizmu ani wydalania ksylometazoliny u ludzi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wskazują, że chlorek benzalkoniowy ma działanie toksyczne na rzęski, włącznie z nieodwracalnym ich zatrzymaniem, zarówno in vivo, jak i in vitro. Ponadto wywołane zostały histopatologiczne zmiany błony śluzowej nosa.

Nie ma istotnych danych istotnych dla bezpieczeństwa klinicznego produktu leczniczego Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek, roztwór 1% w/w Disodu edetynian

Disodu fosforan dwunastowodny Sodu chlorek

Sodu diwodorofosforan dwuwodny Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 1 miesiąc

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z brunatnego szkła typu III (o pojemności 10 ml)z polietylenową pompką rozpylającą z wieczkiem polipropylenowym w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 1 buteleczka o pojemności 10 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Basic Pharma Manufacturing BV Burgemeester Lemmensstraat 352 6163 JT Geleen Holandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

XMH NSDsl-05 BPM 1205/04

Ksylometazoliny Chlorowodorek Basic Pharma