Imeds.pl

Kwetaplex Starter 25 Mg; 100 Mg; 200 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kwetaplex, 25 mg tabletki powlekane Kwetaplex, 100 mg tabletki powlekane Kwetaplex, 150 mg tabletki powlekane Kwetaplex, 200 mg tabletki powlekane Kwetaplex, 300 mg tabletki powlekane Kwetaplex Starter, Pakiet początkowy na 4 dni, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kwetaplex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Kwetaplex

3.    Jak przyjmować lek Kwetaplex

4    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Kwetaplex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Kwetaplex i w jakim celu się go stosuje

Kwetaplex zawiera substancj ę czynną zwaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Leki te stosowane są w leczeniu chorób, które mogą powodować objawy takie, jak:

•    słyszenie niezrozumiałych głosów, widzenie nierzeczywistych obrazów, przyjmowanie za prawdziwe rzeczy, których nie ma, lub uczucie niezwykłej podejrzliwości, niepokoju, zagubienia, winy, napięcia lub depresji;

•    bardzo silne uczucie pobudzenia, podniecenia, wzburzenia, entuzjazmu lub nadreaktywności, czy też zmniejszenie umiej ętności krytycznej oceny, w tym uczucie agresji lub zachowania destrukcyjne bądź agresywne;

•    bardzo silne uczucie smutku, depresji, poczucie winy, uczucie braku energii, utrata apetytu i (lub) trudności w zasypianiu.

Lekarz może zalecić dalsze stosowanie leku Kwetaplex, nawet jeśli stan pacjenta ulegnie poprawie.

2.    Informacje ważne przed przyj ęciem leku Kwetaplex

Kiedy nie przyjmować leku Kwetaplex:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Kwetaplex (patrz punkt 6).

•    jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następuj ących leków:

o inhibitory proteazy, takie jak nelfinawir (stosowany w zakażeniu wirusem HIV); o leki będące pochodnymi azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych); o erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach); o nefazodon (stosowany w depresji).

Nie należy stosować leku Kwetaplex, jeżeli któraś z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Kwetaplex należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kwetaplex należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Zanim zastosuje się lek, należy poinformować lekarza, jeśli:

•    u pacjenta lub w jego rodzinie występują lub występowały choroby serca, na przykład zaburzenia rytmu serca; pacjent stosuje leki, które mogą powodować zmiany rytmu serca;

•    pacjent ma niskie ciśnienie krwi;

•    pacjent ma problemy z trzustką;

•    pacjent miał udar mózgu, zwłaszcza jeśli jest w podeszłym wieku;

•    pacjent ma problemy z wątrobą;

•    u pacjenta występowały napady padaczkowe (drgawki);

• pacjent choruje na cukrzycę lub jest zagrożony cukrzycą. Jeśli tak, lekarz może sprawdzić stężenie cukru we krwi w czasie stosowania leku Kwetaplex;

•    pacjent miał w przeszłości małą liczbę białych krwinek (co mogło, lecz nie musiało być spowodowane przez inne leki);

•    pacjent jest osobą w podeszłym wieku z otępieniem starczym (ograniczenie sprawności pracy mózgu). Osoba taka nie powinna stosować leku Kwetaplex, ponieważ leki z grupy, do której należy, mogą nasilać ryzyko udaru, a niekiedy ryzyko śmierci u takich chorych,

• u pacjenta lub w jego rodzinie występowały zakrzepy krwi, ponieważ takie leki mogą powodować powstawanie zakrzepów krwi.

Należy powiadomić lekarza jeżeli wystąpią objawy, takie jak:

■ gorączka, sztywność mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (choroba zwana złośliwym zespołem neuroleptycznym). Może być potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna;

■ niekontrolowane ruchy, głównie twarzy i języka;

■    zawroty głowy lub silne uczucie senności. Może to zwiększać ryzyko przypadkowych urazów (upadki) u pacjentów w podeszłym wieku;

■ trudności z jedzeniem;

■ potrzeba ruchu, która często związana jest z niemożliwością siedzenia lub stania w miejscu. Powyższe objawy mogą być spowodowane stosowaniem leków przeciwpsychotycznych.

Myśli samobójcze lub nasilenie się depresji

Jeżeli pacjent jest w stanie depresji, mogą u niego wystąpić myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub o samobójstwie. Myśli te mogą szczególnie nasilać się na początku leczenia, ponieważ działanie leków rozwija się stopniowo, najczęściej w ciągu około 2 tygodni lub czasami dłużej. Myśli te mogą nasilić się również wtedy, gdy zostanie przerwane leczenie. Myśli te mogą wystąpić zwłaszcza u młodych osób dorosłych. Dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko występowania myśli i (lub) zachowań samobójczych u młodych osób dorosłych, w wieku poniżej 25 lat, z depresją.

W przypadku wystąpienia myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub zabiciu się należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Pomocne może być poinformowanie krewnego lub znajomego o cierpieniu na depresję i poproszenie ich o zapoznanie się z tą ulotką. Pacjent może poprosić te osoby, aby poinformowały go, jeśli zauważą nasilenie się objawów depresji lub też będą zaniepokojone innymi zmianami w zachowaniu pacjenta.

U pacjentów stosuj ących lek Kwetaplex występował przyrost masy ciała. Należy regularnie samemu lub z lekarzem kontrolować masę ciała.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak danych uzasadniających jego stosowanie w tej grupie wiekowej. Badania kliniczne kwetiapiny wykazały, że niektóre działania niepożądane występowały z większą częstością u dzieci i młodzieży niż u dorosłych: zwiększenie apetytu, wzrost ciśnienia krwi, zwiększenie potrzeby ruchu, zmiany w wynikach badań czynności tarczycy.

Ponadto nie jest znany wpływ kwetiapiny na wzrost i dojrzewanie.

Inne leki i Kwetaplex

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następuj ących leków:

•    przeciwpadaczkowych (takie jak fenytoina lub karbamazepina);

• przeciwnadciśnienieniowych;

•    barbituranów (leki stosowane w zaburzeniach snu);

•    tiorydazyny (inny lek przeciwpsychotyczny);

•    leki, które maj ą wpływ na rytm serca, na przykład leki zaburzaj ące bilans elektrolitów (zmniejszone stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne (odwadniaj ące) lub wybrane antybiotyki (leki stosowane w zakażeniach).

Nie należy przerywać leczenia innymi lekami bez poinformowania o tym lekarza.

Stosowanie leku Kwetaplex z jedzeniem, piciem i alkoholem

• Kwetaplex można stosować z pokarmem lub bez pokarmu.

•    Podczas stosowania leku Kwetaplex należy unikać picia napojów alkoholowych. Jednoczesne stosowanie leku Kwetaplex i alkoholu może powodować senność.

• Leku Kwetaplex nie należy popijać sokiem grejpfrutowym. Może to wpływać na sposób działania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli kobieta zamierza zaj ść w ciążę, jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Kwetaplex. Leku Kwetaplex nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Kwetiapiny nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

U noworodków, których matki stosowały lek Kwetaplex w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Kwetaplex może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, dopóki nie pozna się dokładnie, jak silny jest wpływ leku na powyższe czynności.

Kwetaplex zawiera laktozę:

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Kwetaplex 25 mg zawiera żółcień pomarańczową (E110). Lek ten może powodować reakcje alergiczne. Wpływ na wyniki badania moczu na obecność leków

Jeżeli u pacjenta przeprowadzane jest badanie moczu na obecność leków, stosowanie leku Kwetaplex może spowodować wystąpienie pozytywnego wyniku na obecność metadonu lub niektórych leków przeciwdepresyjnych zwanych trójcyklicznymi lekami przeciwpadaczkowymi (TLP) przy zastosowaniu niektórych metod badania, nawet jeżeli pacjent nie przyjmuje metadonu ani TLP. Jeżeli tak się stanie, można wykonać bardziej szczegółowe badania.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK KWETAPLEX

Kwetaplex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz prowadzący określi dawkę początkową. Dawka podtrzymuj ąca (dzienna dawka) zależy od objawów i potrzeb pacjenta, ale najczęściej stosowana dawka leku mieści się w zakresie od 150 mg do 800 mg.

• Lek należy przyjmować raz na dobę, wieczorem, lub dwa razy na dobę, w zależności od choroby pacjenta,

• Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą,

•    Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu,

• Nie należy popijać leku Kwetaplex sokiem grejpfrutowym. Może to wpływać na sposób działania leku,

• Nie należy przerywać zażywania tabletek nawet wówczas, gdy następuje poprawa, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku u pacjenta z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku u pacjenta w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Kwetaplex nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kwetaplex

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Kwetaplex mogą wystąpić senność, zawroty głowy i nieprawidłowe bicie serca. Należy natychmiast udać się do lekarza lub najbliższego szpitala. Należy zabrać lek Kwetaplex ze sobą.

Pominięcie zastosowania leku Kwetaplex

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku, powinien ją przyjąć, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeżeli jednak nadchodzi czas zażycia kolejnej dawki, należy zażyć lek o zwykłej porze.

Nigdy nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Kwetaplex.

Przerwanie stosowania leku Kwetaplex

W przypadku nagłego odstawienia leku Kwetaplex mogą wystąpić takie objawy jak: bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy oraz drażliwość. Lekarz może zasugerować stopniowe zmniejszanie dawki przed całkowitym odstawieniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Kwetaplex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy (mogące doprowadzić do upadku), ból głowy, suchość w ustach;

•    uczucie senności (mogące doprowadzić do upadku), (może ustąpić przy dłuższym zażywaniu leku Kwetaplex);

•    objawy odstawienne (objawy, które występuj ą po przerwaniu stosowania leku) w tym trudności w zasypianiu (bezsenność), uczucie mdłości (nudności), bóle głowy, biegunka, mdłości (wymioty), zawroty głowy lub rozdrażnienie. Zaleca się stopniowe odstawianie leku w czasie 1-2 tygodni;

•    wzrost stężenia trójglicerydów i cholesterolu;

•    zmiany w liczbie niektórych komórek krwi (hemoglobiny);

•    przybieranie na wadze.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    szybkie bicie serca;

•    uczucie mocnego, przyspieszonego lub nieregularnego bicia serca;

•    duszność;

•    nieżyt nosa (zatkany nos);

•    zaparcie, rozstrój żołądka (niestrawność);

•    uczucie osłabienia, omdlenia (mogące prowadzić do upadków);

•    obrzęk ramion lub nóg;

•    spadek ciśnienia krwi podczas wstawania. Może powodować zawroty głowy lub omdlenia (mogą prowadzić do upadków);

•    niewyraźne widzenie;

•    nieprawidłowe ruchy mięśni, w tym trudności w rozpoczęciu zamierzonego ruchu, drżenia, uczucie zmęczenia lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu;

•    nieprzyjemne sny i koszmary senne;

•    wzmożone uczucie głodu;

•    uczucie poirytowania;

•    zaburzenia mowy;

•    obniżenie liczby niektórych białych krwinek (leukopenia);

•    wzrost poziomu enzymów wątrobowych;

•    zwiększenie ilości prolaktyny we krwi. Może w rzadkich przypadkach prowadzić do:

•    obrzęku piersi i niespodziewanej produkcji mleka zarówno u kobiet jak i mężczyzn

•    zaniku lub nieregularnej miesiączki u kobiet

•    zmiany poziomu hormonów tarczycy we krwi (T4 i TSH);

•    myśli i zachowania samobójcze;

•    nudności;

•    gorączki.

Niezbyt często (występuj ące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    napady drgawek;

•    reakcje alergiczne, w tym wypukłe guzki, obrzęk skóry i obrzęk w obrębie jamy ustnej;

•    nieprzyjemne odczucia dotyczące nóg (zwane również zespołem niespokojnych nóg);

•    utrudnione połykanie;

•    mimowolne ruchy, zwłaszcza mięśni twarzy lub języka;

•    zaburzenia seksualne;

•    redukcja płytek krwi, zwiększająca ryzyko krwawienia lub zasinienia (małopłytkowość);

•    redukcja czerwonych krwinek, powodująca bladość skóry, osłabienie lub duszność;

•    zmniejszenie poziomu hormonów tarczycy we krwi (T3);

•    zmniejszenie poziomu sodu we krwi;

•    początek lub zaostrzenie objawów cukrzycy;

•    zmiana w aktywności elektrycznej serca widoczna w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT).

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    zwiększona temperatura (gorączka), sztywność mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (choroba zwana złośliwym zespołem neuroleptycznym).

•    zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka);

•    długotrwała i bolesna erekcja (priapizm);

•    obrzęk piersi i nieoczekiwane wytwarzanie mleka (mlekotok);

•    zakrzepy krwi zwłaszcza w żyłach nóg (mogą występować takie objawy jak obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które mogą przemieszczać się drogą naczyń krwionośnych do płuc, powoduj ąc ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza;

•    obniżenie temperatury ciała (hipotermia);

•    podniesienie poziomu niektórych substancji we krwi (fosfokinaza kreatynowa);

•    zaburzenia miesiączkowania;

•    zapalenie wątroby;

•    zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha i pleców;

•    poważny spadek białych krwinek, który może prowadzić do infekcji (agranulocytoza);

•    kombinacja schorzeń, powoduj ąca rozwój choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy (zespół metaboliczny);

•    chodzenie, mówienie, jedzenie lub inne czynności wykonywane przez sen.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    niewłaściwe wydzielanie hormonu, który kontroluje ilość oddawanego moczu;

•    uszkodzenie tkanki mięśniowej i ból mięśni (rabdomioliza);

•    ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze;

•    ciężkie reakcje alergiczne (tzw. wstrząs anafilaktyczny), które mogą powodować trudności w oddychaniu lub zapaść;

•    nagły obrzęk skóry, zwykle w okolicach oczu, warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

• obniżenie liczby niektórych białych krwinek (neutropenia);

• ciężkie objawy skórne:

o złuszczenie skóry (toksyczna nekroliza naskórka) o czerwone plamy (rumień wielopostaciowy)

Leki z grupy, do której należy Kwetaplex mogą powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą być ciężkie i w niektórych przypadkach powodować zgon.

Od czasu do czasu lekarz może zlecić wykonanie badania krwi.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Działania niepożądane występuj ące u osób dorosłych mogą również wystąpić u dzieci i młodzieży.

Wyłącznie u dzieci i młodzieży zaobserwowano następuj ące działania niepożądane:

Bardzo często ( u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

wzrost ciśnienia krwi.

U dzieci i młodzieży zaobserwowano częstsze występowanie następujących objawów:

Bardzo często ( u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zwiększenie zawartości hormonu prolaktyny we krwi. Wzrost ilości prolaktyny może w rzadkich przypadkach prowadzić:

-    u chłopców i dziewczynek do obrzęku piersi i nieoczekiwanego wytwarzania mleka

-    u dziewczynek do nieregularnych krwawień miesiączkowych

•    zwiększony apetyt;

•    nieprawidłowe ruchy mięśni, w tym: trudności z rozpoczęciem ruchu mięśni, drżenie, uczucie zmęczenia lub sztywność mięśni bez uczucia bólu.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

• drażliwość.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KWETAPLEX

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

• Nie stosować leku Kwetaplex, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Kwetaplex

-    Substancj ą czynną leku jest kwetiapina.

Każda tabletka 25 mg zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Każda tabletka 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Każda tabletka 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Każda tabletka 200 mg zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Każda tabletka 300 mg zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Pakiet początkowy na 4 dni zawiera 6 tabletek kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) po 25 mg, 3 tabletki po 100mg oraz 1 tabletkę 200mg.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza 2910 Wapnia wodorofosforan dwuwodny Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna pH 102 Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki:

25 mg:

Opadry Pink 02B34304:

Żelaza tlenek czerwony (E172) Żelaza tlenek żółty (E 172) Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 400,

Żółcień pomarańczowa (E110)

100 mg:

Opadry Yellow 02B32696:

Żelaza tlenek żółty (E 172) Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

150 mg:

Opadry Yellow 02B32696:

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Opadry White 20A28735:

Hydroksypropyloceluloza

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

200 mg i 300 mg:

Opadry White 20A28735:

Hydroksypropyloceluloza

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Jak wygląda lek Kwetaplex i co zawiera opakowanie

25 mg: Okrągłe, 100 mg: Okrągłe, stronie 150 mg: Okrągłe, 200 mg:


obustronnie wypukłe tabletki powlekane barwy brzoskwiniowej, o średnicy 5,7 mm

obustronnie wypukłe tabletki powlekane barwy żółtej o średnicy 9,1 mm z kreską dzielącą po jednej obustronnie wypukłe tabletki powlekane barwy bladożółtej, o średnicy 10,45 mm

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, białe, o średnicy 12,1 mm z kreską dzielącą po jednej

stronie

300 mg:

Podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, białe, z kreską dzielącą po jednej stronie Tabletki 100 mg, 200 mg i 300 mg można dzielić na połowy.

Pakiet startowy na 4 dni zawiera 6 tabletek kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) po 25 mg, 3 tabletki po 100 mg oraz 1 tabletkę 200 mg.

Wielkości opakowań: 25 mg - 30 tabletek w blistrach po 10; 100 mg, 150 mg, 200 mg oraz 300 mg - 60 tabletek w blistrach po 10; pakiet startowy na 4 dni.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149, 05-152 Czosnów

tel.: 0-22 732 77 00 fax: 0-22 732 78 00

Wytwórca

Genepharm S.A.

18th Km. Marathon Ave.

153 51 Pallini, Grecja

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149, 05-152 Czosnów

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do użytku w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

NL: Kwetaplex 25 mg filmomhulde tabletten Kwetaplex 100 mg, filmomhulde tabletten Kwetaplex 150 mg, filmomhulde tabletten Kwetaplex 200 mg, filmomhulde tabletten Kwetaplex 300 mg, filmomhulde tabletten Kwetaplex 4-Daagse Startverpakking, filmomhulde tabletten PL: Kwetaplex

Kwetaplex Starter, Pakiet początkowy na 4 dni

Data zatwierdzenia ulotki: 01.03.2013

Strona 9 z 9