+ iMeds.pl

Kwetaplex starter 25 mg; 100 mg; 200 mgUlotka Kwetaplex starter

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kwetaplex, 25 mg tabletki powlekane Kwetaplex, 100 mg tabletki powlekane Kwetaplex, 150 mg tabletki powlekane Kwetaplex, 200 mg tabletki powlekane Kwetaplex, 300 mg tabletki powlekane Kwetaplex Starter, Pakiet początkowy na 4 dni, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kwetaplex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Kwetaplex

3.    Jak przyjmować lek Kwetaplex

4    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Kwetaplex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Kwetaplex i w jakim celu się go stosuje

Kwetaplex zawiera substancj ę czynną zwaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Leki te stosowane są w leczeniu chorób, które mogą powodować objawy takie, jak:

•    słyszenie niezrozumiałych głosów, widzenie nierzeczywistych obrazów, przyjmowanie za prawdziwe rzeczy, których nie ma, lub uczucie niezwykłej podejrzliwości, niepokoju, zagubienia, winy, napięcia lub depresji;

•    bardzo silne uczucie pobudzenia, podniecenia, wzburzenia, entuzjazmu lub nadreaktywności, czy też zmniejszenie umiej ętności krytycznej oceny, w tym uczucie agresji lub zachowania destrukcyjne bądź agresywne;

•    bardzo silne uczucie smutku, depresji, poczucie winy, uczucie braku energii, utrata apetytu i (lub) trudności w zasypianiu.

Lekarz może zalecić dalsze stosowanie leku Kwetaplex, nawet jeśli stan pacjenta ulegnie poprawie.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Kwetaplex

Kiedy nie przyjmować leku Kwetaplex:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Kwetaplex (patrz punkt 6).

•    jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następuj ących leków:

o inhibitory proteazy, takie jak nelfinawir (stosowany w zakażeniu wirusem HIV); o leki będące pochodnymi azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych); o erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach); o nefazodon (stosowany w depresji).

Nie należy stosować leku Kwetaplex, jeżeli któraś z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Kwetaplex należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kwetaplex należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Zanim zastosuje się lek, należy poinformować lekarza, jeśli:

•    u pacjenta lub w jego rodzinie występują lub występowały choroby serca, na przykład zaburzenia rytmu serca; pacjent stosuje leki, które mogą powodować zmiany rytmu serca;

•    pacjent ma niskie ciśnienie krwi;

•    pacjent ma problemy z trzustką;

•    pacjent miał udar mózgu, zwłaszcza jeśli jest w podeszłym wieku;

•    pacjent ma problemy z wątrobą;

•    u pacjenta występowały napady padaczkowe (drgawki);

•    pacjent choruje na cukrzycę lub jest zagrożony cukrzycą. Jeśli tak, lekarz może sprawdzić stężenie cukru we krwi w czasie stosowania leku Kwetaplex;

•    pacjent miał w przeszłości małą liczbę białych krwinek (co mogło, lecz nie musiało być spowodowane przez inne leki);

•    pacjent jest osobą w podeszłym wieku z otępieniem starczym (ograniczenie sprawności pracy mózgu). Osoba taka nie powinna stosować leku Kwetaplex, ponieważ leki z grupy, do której należy, mogą nasilać ryzyko udaru, a niekiedy ryzyko śmierci u takich chorych,

• u pacjenta lub w jego rodzinie występowały zakrzepy krwi, ponieważ takie leki mogą powodować powstawanie zakrzepów krwi.

Należy powiadomić lekarza jeżeli wystąpią objawy, takie jak:

■ gorączka, sztywność mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (choroba zwana złośliwym zespołem neuroleptycznym). Może być potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna;

■ niekontrolowane ruchy, głównie twarzy i języka;

■    zawroty głowy lub silne uczucie senności. Może to zwiększać ryzyko przypadkowych urazów (upadki) u pacjentów w podeszłym wieku;

■ trudności z jedzeniem;

■ potrzeba ruchu, która często związana jest z niemożliwością siedzenia lub stania w miejscu. Powyższe objawy mogą być spowodowane stosowaniem leków przeciwpsychotycznych.

Myśli samobójcze lub nasilenie się depresji

Jeżeli pacjent jest w stanie depresji, mogą u niego wystąpić myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub o samobójstwie. Myśli te mogą szczególnie nasilać się na początku leczenia, ponieważ działanie leków rozwija się stopniowo, najczęściej w ciągu około 2 tygodni lub czasami dłużej. Myśli te mogą nasilić się również wtedy, gdy zostanie przerwane leczenie. Myśli te mogą wystąpić zwłaszcza u młodych osób dorosłych. Dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko występowania myśli i (lub) zachowań samobójczych u młodych osób dorosłych, w wieku poniżej 25 lat, z depresją.

W przypadku wystąpienia myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub zabiciu się należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Pomocne może być poinformowanie krewnego lub znajomego o cierpieniu na depresję i poproszenie ich o zapoznanie się z tą ulotką. Pacjent może poprosić te osoby, aby poinformowały go, jeśli zauważą nasilenie się objawów depresji lub też będą zaniepokojone innymi zmianami w zachowaniu pacjenta.

U pacjentów stosujących lek Kwetaplex występował przyrost masy ciała. Należy regularnie samemu lub z lekarzem kontrolować masę ciała.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak danych uzasadniających jego stosowanie w tej grupie wiekowej. Badania kliniczne kwetiapiny wykazały, że niektóre działania niepożądane występowały z większą częstością u dzieci i młodzieży niż u dorosłych: zwiększenie apetytu, wzrost ciśnienia krwi, zwiększenie potrzeby ruchu, zmiany w wynikach badań czynności tarczycy.

Ponadto nie jest znany wpływ kwetiapiny na wzrost i dojrzewanie.

Inne leki i Kwetaplex

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    przeciwpadaczkowych (takie jak fenytoina lub karbamazepina);

• przeciwnadciśnienieniowych;

•    barbituranów (leki stosowane w zaburzeniach snu);

•    tiorydazyny (inny lek przeciwpsychotyczny);

•    leki, które maj ą wpływ na rytm serca, na przykład leki zaburzaj ące bilans elektrolitów (zmniejszone stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne (odwadniaj ące) lub wybrane antybiotyki (leki stosowane w zakażeniach).

Nie należy przerywać leczenia innymi lekami bez poinformowania o tym lekarza.

Stosowanie leku Kwetaplex z jedzeniem, piciem i alkoholem

• Kwetaplex można stosować z pokarmem lub bez pokarmu.

•    Podczas stosowania leku Kwetaplex należy unikać picia napojów alkoholowych. Jednoczesne stosowanie leku Kwetaplex i alkoholu może powodować senność.

• Leku Kwetaplex nie należy popijać sokiem grejpfrutowym. Może to wpływać na sposób działania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli kobieta zamierza zaj ść w ciążę, jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Kwetaplex. Leku Kwetaplex nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Kwetiapiny nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

U noworodków, których matki stosowały lek Kwetaplex w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następuj ące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Kwetaplex może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, dopóki nie pozna się dokładnie, jak silny jest wpływ leku na powyższe czynności.

Kwetaplex zawiera laktozę:

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Kwetaplex 25 mg zawiera żółcień pomarańczową (E110). Lek ten może powodować reakcje alergiczne. Wpływ na wyniki badania moczu na obecność leków

Jeżeli u pacjenta przeprowadzane jest badanie moczu na obecność leków, stosowanie leku Kwetaplex może spowodować wystąpienie pozytywnego wyniku na obecność metadonu lub niektórych leków przeciwdepresyjnych zwanych trójcyklicznymi lekami przeciwpadaczkowymi (TLP) przy zastosowaniu niektórych metod badania, nawet jeżeli pacjent nie przyjmuje metadonu ani TLP. Jeżeli tak się stanie, można wykonać bardziej szczegółowe badania.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK KWETAPLEX

Kwetaplex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz prowadzący określi dawkę początkową. Dawka podtrzymująca (dzienna dawka) zależy od objawów i potrzeb pacjenta, ale najczęściej stosowana dawka leku mieści się w zakresie od 150 mg do 800 mg.

• Lek należy przyjmować raz na dobę, wieczorem, lub dwa razy na dobę, w zależności od choroby pacjenta,

• Tabletki należy połykać w całości, popijaj ąc wodą,

•    Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu,

• Nie należy popijać leku Kwetaplex sokiem grejpfrutowym. Może to wpływać na sposób działania leku,

• Nie należy przerywać zażywania tabletek nawet wówczas, gdy następuje poprawa, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku u pacjenta z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku u pacjenta w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Kwetaplex nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kwetaplex

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Kwetaplex mogą wystąpić senność, zawroty głowy i nieprawidłowe bicie serca. Należy natychmiast udać się do lekarza lub najbliższego szpitala. Należy zabrać lek Kwetaplex ze sobą.

Pominięcie zastosowania leku Kwetaplex

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku, powinien ją przyjąć, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeżeli jednak nadchodzi czas zażycia kolejnej dawki, należy zażyć lek o zwykłej porze.

Nigdy nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Kwetaplex.

Przerwanie stosowania leku Kwetaplex

W przypadku nagłego odstawienia leku Kwetaplex mogą wystąpić takie objawy jak: bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy oraz drażliwość. Lekarz może zasugerować stopniowe zmniej szanie dawki przed całkowitym odstawieniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Kwetaplex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy (mogące doprowadzić do upadku), ból głowy, suchość w ustach;

•    uczucie senności (mogące doprowadzić do upadku), (może ustąpić przy dłuższym zażywaniu leku Kwetaplex);

•    objawy odstawienne (objawy, które występują po przerwaniu stosowania leku) w tym trudności w zasypianiu (bezsenność), uczucie mdłości (nudności), bóle głowy, biegunka, mdłości (wymioty), zawroty głowy lub rozdrażnienie. Zaleca się stopniowe odstawianie leku w czasie 1-2 tygodni;

•    wzrost stężenia trójglicerydów i cholesterolu;

•    zmiany w liczbie niektórych komórek krwi (hemoglobiny);

•    przybieranie na wadze.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    szybkie bicie serca;

•    uczucie mocnego, przyspieszonego lub nieregularnego bicia serca;

•    duszność;

•    nieżyt nosa (zatkany nos);

•    zaparcie, rozstrój żołądka (niestrawność);

•    uczucie osłabienia, omdlenia (mogące prowadzić do upadków);

•    obrzęk ramion lub nóg;

•    spadek ciśnienia krwi podczas wstawania. Może powodować zawroty głowy lub omdlenia (mogą prowadzić do upadków);

•    niewyraźne widzenie;

•    nieprawidłowe ruchy mięśni, w tym trudności w rozpoczęciu zamierzonego ruchu, drżenia, uczucie zmęczenia lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu;

•    nieprzyjemne sny i koszmary senne;

•    wzmożone uczucie głodu;

•    uczucie poirytowania;

•    zaburzenia mowy;

•    obniżenie liczby niektórych białych krwinek (leukopenia);

•    wzrost poziomu enzymów wątrobowych;

•    zwiększenie ilości prolaktyny we krwi. Może w rzadkich przypadkach prowadzić do:

•    obrzęku piersi i niespodziewanej produkcji mleka zarówno u kobiet jak i mężczyzn

•    zaniku lub nieregularnej miesiączki u kobiet

•    zmiany poziomu hormonów tarczycy we krwi (T4 i TSH);

•    myśli i zachowania samobójcze;

•    nudności;

•    gorączki.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    napady drgawek;

•    reakcje alergiczne, w tym wypukłe guzki, obrzęk skóry i obrzęk w obrębie jamy ustnej;

•    nieprzyjemne odczucia dotyczące nóg (zwane również zespołem niespokojnych nóg);

•    utrudnione połykanie;

•    mimowolne ruchy, zwłaszcza mięśni twarzy lub języka;

•    zaburzenia seksualne;

•    redukcja płytek krwi, zwiększająca ryzyko krwawienia lub zasinienia (małopłytkowość);

•    redukcja czerwonych krwinek, powodująca bladość skóry, osłabienie lub duszność;

•    zmniejszenie poziomu hormonów tarczycy we krwi (T3);

•    zmniejszenie poziomu sodu we krwi;

•    początek lub zaostrzenie objawów cukrzycy;

•    zmiana w aktywności elektrycznej serca widoczna w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT).

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    zwiększona temperatura (gorączka), sztywność mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (choroba zwana złośliwym zespołem neuroleptycznym).

•    zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka);

•    długotrwała i bolesna erekcja (priapizm);

•    obrzęk piersi i nieoczekiwane wytwarzanie mleka (mlekotok);

•    zakrzepy krwi zwłaszcza w żyłach nóg (mogą występować takie objawy jak obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które mogą przemieszczać się drogą naczyń krwionośnych do płuc, powoduj ąc ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza;

•    obniżenie temperatury ciała (hipotermia);

•    podniesienie poziomu niektórych substancji we krwi (fosfokinaza kreatynowa);

•    zaburzenia miesiączkowania;

•    zapalenie wątroby;

•    zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha i pleców;

•    poważny spadek białych krwinek, który może prowadzić do infekcji (agranulocytoza);

•    kombinacja schorzeń, powodująca rozwój choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy (zespół metaboliczny);

•    chodzenie, mówienie, jedzenie lub inne czynności wykonywane przez sen.

Bardzo rzadko (występuj ą u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    niewłaściwe wydzielanie hormonu, który kontroluje ilość oddawanego moczu;

•    uszkodzenie tkanki mięśniowej i ból mięśni (rabdomioliza);

•    ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze;

•    ciężkie reakcje alergiczne (tzw. wstrząs anafilaktyczny), które mogą powodować trudności w oddychaniu lub zapaść;

•    nagły obrzęk skóry, zwykle w okolicach oczu, warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

• obniżenie liczby niektórych białych krwinek (neutropenia);

• ciężkie objawy skórne:

o złuszczenie skóry (toksyczna nekroliza naskórka) o czerwone plamy (rumień wielopostaciowy)

Leki z grupy, do której należy Kwetaplex mogą powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą być ciężkie i w niektórych przypadkach powodować zgon.

Od czasu do czasu lekarz może zlecić wykonanie badania krwi.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Działania niepożądane występuj ące u osób dorosłych mogą również wystąpić u dzieci i młodzieży.

Wyłącznie u dzieci i młodzieży zaobserwowano następuj ące działania niepożądane:

Bardzo często ( u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

wzrost ciśnienia krwi.

U dzieci i młodzieży zaobserwowano częstsze występowanie następujących objawów:

Bardzo często ( u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zwiększenie zawartości hormonu prolaktyny we krwi. Wzrost ilości prolaktyny może w rzadkich przypadkach prowadzić:

-    u chłopców i dziewczynek do obrzęku piersi i nieoczekiwanego wytwarzania mleka

-    u dziewczynek do nieregularnych krwawień miesiączkowych

•    zwiększony apetyt;

•    nieprawidłowe ruchy mięśni, w tym: trudności z rozpoczęciem ruchu mięśni, drżenie, uczucie zmęczenia lub sztywność mięśni bez uczucia bólu.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

• drażliwość.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KWETAPLEX

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

• Nie stosować leku Kwetaplex, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Kwetaplex

-    Substancj ą czynną leku jest kwetiapina.

Każda tabletka 25 mg zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Każda tabletka 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Każda tabletka 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Każda tabletka 200 mg zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Każda tabletka 300 mg zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Pakiet początkowy na 4 dni zawiera 6 tabletek kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) po 25 mg, 3 tabletki po 100mg oraz 1 tabletkę 200mg.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza 2910 Wapnia wodorofosforan dwuwodny Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna pH 102 Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki:

25 mg:

Opadry Pink 02B34304:

Żelaza tlenek czerwony (E172) Żelaza tlenek żółty (E 172) Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 400,

Żółcień pomarańczowa (E110)

100 mg:

Opadry Yellow 02B32696:

Żelaza tlenek żółty (E 172) Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

150 mg:

Opadry Yellow 02B32696:

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Opadry White 20A28735:

Hydroksypropyloceluloza

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

200 mg i 300 mg:

Opadry White 20A28735:

Hydroksypropyloceluloza

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Jak wygląda lek Kwetaplex i co zawiera opakowanie

25 mg: Okrągłe, 100 mg: Okrągłe, stronie 150 mg: Okrągłe, 200 mg:


obustronnie wypukłe tabletki powlekane barwy brzoskwiniowej, o średnicy 5,7 mm

obustronnie wypukłe tabletki powlekane barwy żółtej o średnicy 9,1 mm z kreską dzielącą po jednej obustronnie wypukłe tabletki powlekane barwy bladożółtej, o średnicy 10,45 mm

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, białe, o średnicy 12,1 mm z kreską dzielącą po jednej

stronie

300 mg:

Podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, białe, z kreską dzielącą po jednej stronie Tabletki 100 mg, 200 mg i 300 mg można dzielić na połowy.

Pakiet startowy na 4 dni zawiera 6 tabletek kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) po 25 mg, 3 tabletki po 100 mg oraz 1 tabletkę 200 mg.

Wielkości opakowań: 25 mg - 30 tabletek w blistrach po 10; 100 mg, 150 mg, 200 mg oraz 300 mg - 60 tabletek w blistrach po 10; pakiet startowy na 4 dni.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149, 05-152 Czosnów

tel.: 0-22 732 77 00 fax: 0-22 732 78 00

Wytwórca

Genepharm S.A.

18th Km. Marathon Ave.

153 51 Pallini, Grecja

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149, 05-152 Czosnów

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do użytku w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

NL:    Kwetaplex 25 mg filmomhulde tabletten

Kwetaplex 100 mg, filmomhulde tabletten Kwetaplex 150 mg, filmomhulde tabletten Kwetaplex 200 mg, filmomhulde tabletten Kwetaplex 300 mg, filmomhulde tabletten Kwetaplex 4-Daagse Startverpakking, filmomhulde tabletten PL:    Kwetaplex

Kwetaplex Starter, Pakiet początkowy na 4 dni

Data zatwierdzenia ulotki: 01.03.2013

Strona 9 z 9

Kwetaplex Starter

Charakterystyka Kwetaplex starter

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kwetaplex Starter, Pakiet początkowy na 4 dni

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Pakiet początkowy na 4 dni zawiera 6 tabletek powlekanych kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny) po 25 mg, 3 tabletki powlekane po 100mg oraz 1 tabletkę powlekaną 200mg.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna oraz żółcień pomarańczowa (E110)

Każda tabletka powlekana 25 mg zawiera 7.00 mg laktozy jednowodnej oraz 0.003 mg żółcieni pomarańczowej (E110)

Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 28.00 mg laktozy jednowodnej Każda tabletka powlekana 200 mg zawiera 56.00 mg laktozy jednowodnej

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Kwetaplex 25 mg: okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru brzoskwiniowego o średnicy 5,7 mm

Kwetaplex 100 mg: okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru żółtego o średnicy 9,1 mm z kreską dzielącą po jednej stronie

Kwetaplex 200 mg: okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane koloru białego o średnicy 12,1 mm z kreską dzielącą po jednej stronie

Tabletki 100 mg i 200 mg można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Kwetaplex jest wskazany w:

- schizofrenii.

Kwetaplex jest wskazany w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej:

-    w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej;

-    w leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej;

-    w celu zapobiegania nawrotom u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi, u których

uzyskano odpowiedź na leczenie kwetiapiną w przypadku epizodu manii lub depresji.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dla każdego wskazania schemat dawkowania jest inny. Należy dopilnować, aby pacjent otrzymał dokładne informacje dotyczące dawkowania odpowiedniego dla jego choroby.

Kwetaplex należy dobę można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Dorośli:

W leczeniu schizofrenii

W leczeniu schizofrenii produkt leczniczy Kwetaplex powinien być podawany dwa razy dziennie. W leczeniu schizofrenii całkowita dawka dobowa w pierwszych czterech dniach leczenia wynosi: 50 mg (Dzień 1), 100 mg (Dzień 2), 200 mg (Dzień 3) i 300 mg (Dzień 4).

Począwszy od Dnia 4, dawkę należy zwiększać do skutecznej dawki wynoszącej zazwyczaj 300 do 450 mg/dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta, dawkę można dostosować w zakresie 150-750 mg/dobę.

W leczeniu epizodów maniakalnych związanych z chorobą dwubiegunową

W leczeniu epizodów maniakalnych związanych z chorobą dwubiegunową produkt leczniczy Kwetaplex powinien być podawany dwa razy dziennie. W leczeniu epizodów manii towarzyszących chorobie afektywnej dwubiegunowej całkowita dawka dobowa w pierwszych czterech dniach leczenia wynosi 100 mg (Dzień 1), 200 mg (Dzień 2), 300 mg (Dzień 3) i 400 mg (Dzień 4). Dalsze dostosowywanie dawki do 800 mg/dobę do Dnia 6 należy przeprowadzać, zwiększając ją nie więcej niż o 200 mg/dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta dawkę można dostosować w zakresie 200-800 mg/dobę. Skuteczna dawka zazwyczaj mieści się w zakresie od 400 do 800 mg/dobę.

W leczeniu depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Kwetaplex należy podawać raz na dobę przed snem. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi 50 mg (Dzień 1), 100 mg (Dzień 2), 200 mg (Dzień 3) i 300 mg (Dzień 4).

Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg. W badaniach klinicznych nie zaobserwowano dodatkowych korzyści w grupie przyjmującej 600 mg w porównaniu do 300 mg (patrz punkt 5.1). Poszczególni pacjenci mogą odnieść korzyści ze stosowania dawki 600mg. Dawki większe niż 300 mg powinny być podawane pod kontrolą lekarzy doświadczonych w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Badania kliniczne wykazały, że u indywidualnych pacjentów, u których zachodzi obawa o tolerancję produktu leczniczego, można rozważyć zmniejszenie dawki do wartości minimalnej wynoszącej 200 mg.

W zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej

W zapobieganiu nawrotom manii lub depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej u pacjentów, którzy pozytywnie zareagowali na kwetiapinę w ostrym leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, powinno kontynuować się leczenie tą samą dawką. Dawka może być następnie modyfikowana w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji poszczególnego pacjenta, w zakresie od 300 do 800 mg/dobę, w dwóch dawkach podzielonych. Ważne jest, aby w leczeniu podtrzymującym podawać najniższą skuteczną dawkę.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne, kwetiapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie w początkowym okresie podawania. Tempo zwiększania dawki kwetiapiny może być wolniejsze, a dobowa dawka terapeutyczna mniejsza niż w przypadku młodszych pacjentów, zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku średni klirens kwetiapiny z osocza był mniejszy o 30% do50% w porównaniu z młodszymi pacjentami.

Skuteczność i bezpieczeństwo nie zostały ocenione u pacjentów powyżej 65 lat z epizodami depresji w ramach choroby afektywnej dwubiegunowej.

Dzieci i młodzież:

Produktu leczniczego Kwetaplex nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak danych uzasadniających jego stosowanie w tej grupie wiekowej. Dane z badań klinicznych kontrolowanych placebo przedstawiono w punktach 4.4, 4.8, 5.1 oraz 5.2

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek:

Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby:

Kwetiapina jest w dużym stopniu metabolizowana przez wątrobę. Dlatego produkt leczniczy Kwetaplex powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami wątroby, szczególnie w początkowym okresie podawania. Zaleca się, aby pacjenci ze stwierdzoną niewydolnością wątroby rozpoczynali leczenie od dawki 25 mg/dobę. Dawkę można zwiększać codziennie o 25 do 50 mg/dobę, aż do osiągnięcia skutecznej dawki terapeutycznej, w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą tego produktu.

Kwetiapiny nie należy podawać jednocześnie z inhibitorami cytochromu P450 3A4, takimi jak inhibitory proteazy HIV, lekami przeciwgrzybiczymi - pochodnymi azolu, erytromycyną, klarytromycyną i nefazodonem (Patrz również punkt 4.5.).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kwetaplex wskazany jest w leczeniu kilku schorzeń, dlatego profil bezpieczeństwa powinien być określony w oparciu o indywidualne rozpoznanie i stosowaną u pacjenta dawkę.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)

Kwetaplex nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak danych uzasadniających stosowanie w tej grupie wiekowej. Badania kliniczne wykazały, że poza znanym profilem bezpieczeństwa określonym dla dorosłych (patrz punkt 4.8), niektóre działania niepożądane występowały z większą częstością u dzieci i młodzieży niż u dorosłych (zwiększenie apetytu, zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy oraz objawy pozapiramidowe), natomiast jedno z nich nie było wcześniej zaobserwowane w badaniach u dorosłych (wzrost ciśnienia krwi). U dzieci i młodzieży zaobserwowano także zmiany w wynikach badań czynności tarczycy.

Ponadto nie badano konsekwencji bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Kwetaplex w zakresie jego wpływu na wzrost i dojrzewanie przez okres dłuższy niż 26 tygodni. Nie są znane długoterminowe skutki dla rozwoju poznawczego i behawioralnego.

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo u pacjentów w grupie dzieci i młodzieży, leczonych z powodu schizofrenii i choroby dwubiegunowej przyjmowanie kwetiapiny wiązało się ze zwiększoną częstością występowania objawów pozapiramidowych (EPS) w porównaniu z grupą placebo (patrz punkt 4.8).

Samobójstwo / myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego:

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samouszkodzeń i samobójstw (zdarzenia związane z próbami samobójczymi). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania istotnej klinicznie remisji. Poprawa może nie wystąpić przez kilka pierwszych lub więcej tygodni leczenia i w związku z tym pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską do czasu wystąpienia poprawy. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstw zwiększa się we wczesnej fazie poprawy klinicznej.

Ponadto, lekarz powinien rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych po nagłym przerwaniu leczenia kwetiapiną, ze względu na znane czynniki ryzyka leczonej choroby. Inne zaburzenia psychiczne, w których zalecany jest kwetiapina, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad produktami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i po zmianie dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, zachowania lub myśli samobójcze oraz nietypowe zmiany w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

W krótkotrwałych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z ciężkimi epizodami depresyjnymi w chorobie dwubiegunowej stwierdzono zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u młodych pacjentów (młodszych niż 25 lat), leczonych kwetiapiną w porównaniu z leczonymi placebo (odpowiednio 3,0% vs 0%).

Objawy pozapiramidowe:

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo wśród dorosłych pacjentów, stosowanie kwetiapiny było związane ze zwiększoną częstością występowania objawów pozapiramidowych (ang. Extrapyramidal Syndrome EPS) w porównaniu do placebo u pacjentów leczonych z powodu ciężkich epizodów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej (patrz punkt 4.8).

Stosowaniu kwetiapiny towarzyszy rozwój akatyzji, charakteryzującej się subiektywnie nieprzyjemnym lub przykrym niepokojem i potrzebą ruchu, które często związane są z niemożliwością siedzenia lub stania w miejscu. Objawy te są bardziej prawdopodobne w pierwszych kilku tygodniach leczenia. U pacjentów, u których rozwiną się te objawy, zwiększenie dawki może być szkodliwe.

Dyskinezy późne:

Jeśli wystąpią oznaki i objawy późnych dyskinez, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania kwetiapiny. Objawy dyskinez późnych mogą się pogłębić lub rozwinąć po przerwaniu terapii (patrz punkt 4.8).

Senność i zawroty głowy:

Stosowanie kwetiapiny jest związane z występowaniem senności i podobnych objawów, takich jak uspokojenie (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych u pacjentów z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej objawy te występowały zazwyczaj podczas pierwszych trzech dni leczenia i miały zazwyczaj łagodne lub umiarkowane nasilenie. Pacjenci z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej, u których występuje senność o ciężkim nasileniu, mogą wymagać częstszych wizyt przez okres minimum 2 tygodni od pojawienia się senności lub do czasu poprawy objawów; konieczne może być rozważenie przerwania leczenia.

Leczeniu kwetiapiną towarzyszyło niedociśnienie ortostatyczne i związane z tym zawroty głowy (patrz punkt 4.8), które podobnie jak senność występują zwykle w początkowej fazie zwiększania dawki. Może to zwiększyć częstość przypadkowych urazów (upadki), szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Dlatego należy poradzić pacjentom zachowanie ostrożności do czasu, aż zapoznają się z potencjalnym wpływem produktu.

Choroby układu sercowo-naczyniowego:

Kwetaplex należy ostrożnie stosować u pacjentów ze stwierdzoną chorobą sercowo-naczyniową, chorobą naczyniowo-mózgową oraz w innych stanach predysponujących do hipotensji.

Kwetiapina może powodować ortostatyczne spadki ciśnienia, szczególnie w początkowym okresie dostosowywania dawki, dlatego w przypadku ich wystąpienia, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub bardziej stopniowe zwiększanie dawki. U pacjentów z pierwotnymi chorobami układu sercowo-naczyniowego rozważyć można wolniejsze zwiększanie dawki.

Napady padaczkowe:

W badaniach klinicznych nie wykazano różnicy w częstości występowania napadów padaczki u pacjentów otrzymujących kwetiapinę i placebo. Brak danych na temat częstości występowania napadów drgawkowych u pacjentów z padaczką w wywiadzie. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, zalecana jest ostrożność u pacjentów z napadami padaczkowymi w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Złośliwy zespół neuroleptyczny:

Występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego jest związane z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi, w tym również kwetiapiną (patrz punkt 4.8). Objawy kliniczne obejmują hipertermię, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśniową, zaburzenia czynności układu autonomicznego i zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej. W razie ich wystąpienia należy przerwać podawanie produktu leczniczego Kwetaplex i zapewnić właściwe leczenie.

Ciężka neutropenia:

W badaniach klinicznych kwetiapiny niezbyt często obserwowano ciężką neutropenię (liczba neutrofilów <0,5 x 109/l). Do większości przypadków ciężkiej neutropenii doszło w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia leczenia kwetiapiną. Nie obserwowano wyraźnego związku między występowaniem neutropenii a dawką leku. Z doświadczeń porejestracyjnych wynika, że po zakończeniu terapii kwetiapiną ustępuje leukopenia i/lub neutropenia. Możliwe czynniki ryzyka neutropenii obejmują niską liczbę leukocytów (WBC) występującą przed leczeniem oraz neutropenię polekową w wywiadzie. Kwetiapinę należy odstawić u pacjentów z liczbą neutrofilów <1,0 x 109/l. Należy obserwować pacjentów pod kątem objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia oraz monitorować liczbę neutrofilów (do czasu jej wzrostu do >1,5 x 109/l). (Patrz punkt 5.1).

Interakcje

Patrz także punkt 4.5.

W przypadku stosowania kwetiapiny jednocześnie z lekami silnie indukującymi enzymy wątrobowe, takimi jak karbamazepina lub fenytoina, może się wyraźnie zmniejszyć stężenie kwetiapiny w osoczu, co mogłoby wpłynąć na skuteczność leczenia kwetiapiną. U pacjentów otrzymujących lek indukujący enzymy wątrobowe leczenie kwetiapiną należy rozpocząć tylko, jeśli lekarz uzna, że korzyści stosowania kwetiapiny przewyższają ryzyko odstawienia leku indukującego enzymy wątrobowe. Ważne jest, aby wszelkie zmiany leczenia lekiem indukującym przeprowadzać stopniowo i, jeśli to konieczne, zastąpić go lekiem nieindukującym (np. walproinianem sodu).

Masa ciała:

U pacjentów przyjmujących kwetiapinę stwierdzano zwiększenie masy ciała. Należy monitorować tę zmianę i odpowiednio postępować, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Hiperglikemia:

Rzadko zgłaszano przypadki hiperglikemii i/lub rozwoju lub nasilenia cukrzycy, której czasem towarzyszyła kwasica ketonowa lub śpiączka, w tym kilka przypadków śmiertelnych (patrz punkt 4.8). Niekiedy donoszono o wcześniejszym zwiększeniu masy ciała, co mogło być czynnikiem sprzyjającym. Zaleca się odpowiednią obserwację kliniczną, zgodną z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych. Pacjenci stosujący jakikolwiek lek przeciwpsychotyczny, w tym kwetiapinę, powinni być obserwowani pod względem wystąpienia oznak i objawów hiperglikemii (takich jak polidypsja, poliuria, polifagia i osłabienie), a pacjenci z cukrzycą lub dużym ryzykiem wystąpienia cukrzycy powinni być regularnie kontrolowani pod względem pogorszenia kontroli stężenia glukozy. Należy regularnie kontrolować masę ciała.

Lipidy:

W badaniach klinicznych kwetiapiny obserwowano wzrost stężenia triglicerydów LDL i cholesterolu, oraz spadek cholesterolu HDL, (patrz punkt 4.8). Przypadki zmiany stężenia lipidów należy traktować zgodnie z wytycznymi klinicznymi.

Ryzyko metaboliczne:

Obserwowane w badaniach klinicznych zmiany masy ciała, poziomu glukozy we krwi (patrz hiperglikemia) i lipidów mogą być przyczyną pogorszenia profilu ryzyka metabolicznego u poszczególnych pacjentów (w tym z prawidłowymi wartościami początkowymi), co wymaga właściwego postępowania klinicznego (patrz punkt 4.8).

Wydłużenie odstępu QT:

W badaniach klinicznych i przy użyciu zgodnie z ChPL nie stwierdzono związku kwetiapiny z przetrwałym bezwzględnym wydłużeniem odstępu QT. Po wprowadzeniu do obrotu kwetiapiny wydłużenie odstępu QT odnotowano w dawkach terapeutycznych (patrz punkt 4.8) oraz w przypadku przedawkowania (patrz punkt 4.9). Podobnie jednak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność, jeśli kwetiapina jest przepisywana pacjentom z chorobą serca i naczyń lub z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym. Ostrożność jest również konieczna, gdy kwetiapina jest stosowana jednocześnie z innymi lekami wydłużającymi odstęp QT lub neuroleptykami, szczególnie u osób starszych, u pacjentów z wrodzonym zespołem długiego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia sercowego, hipokaliemią lub hipomagnezemią (patrz punkt 4.5).

Objawy odstawienia:

Po nagłym zaprzestaniu stosowania kwetiapiny opisywano ostre objawy odstawienia, takie jak bezsenność nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy, drażliwość. Zaleca się stopniowe odstawianie leku, przynajmniej przez okres jednego lub dwóch tygodni (patrz punkt 4.8).

Osoby w podeszłym wieku z psychozą związaną z otępieniem:

Kwetaplex nie jest dopuszczony w leczeniu psychozy związanej z otępieniem.

W randomizowanych badaniach z grupą kontrolną placebo zaobserwowano około 3-krotne zwiększenie ryzyka mózgowo-naczyniowych zdarzeń niepożądanych w populacji pacjentów z otępieniem stosujących niektóre atypowe leki przeciwpsychotyczne. Mechanizm tego podwyższonego ryzyka jest nieznany. Nie można wykluczyć podwyższonego ryzyka dla innych leków przeciwpsychotycznych lub w innych populacjach pacjentów. Produkt Kwetaplex należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru.

W metaanalizie nietypowych leków przeciwpsychotycznych zgłoszono podwyższone ryzyko zgonu w stosunku do placebo u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z otępieniem. W dwóch 10-tygodniowych badaniach kwetiapiny z grupą kontrolną placebo w tej samej populacji pacjentów (n=710; średni wiek: 83 lata; zakres wiekowy: 56-99 lat) wskaźnik śmiertelności pacjentów leczonych kwetiapiną wynosił 5,5% w porównaniu z 3,2% w grupie placebo. Pacjenci w tych badaniach umierali z różnorodnych przyczyn, które były zgodne z oczekiwaniami dla tej populacji. Powyższe dane nie pozwalają określić związku przyczynowego między leczeniem kwetiapiną i zgonem u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem.

Zaburzenia połykania:

Zaburzenia połykania (patrz punkt 4.8) i aspiracji odnotowano po przyjęciu kwetiapiny. Kwetiapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc.

Zatorowość żylna (VTE):

Podczas leczenia lekami przeciwpsychotycznymi zgłaszane były przypadki występowania zakrzepów z zatorami w układzie żylnym (VTE). Ze względu na to, że u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka zakrzepu z zatorami w układzie żylnym, wszystkie możliwe czynniki ryzyka zakrzepu z zatorami należy rozpoznać przed i w trakcie leczenia kwetiapiną oraz podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.

Zapalenie trzustki:

W badaniach klinicznych i podczas wprowadzenia produktu do obrotu obserwowano zapalenie trzustki, jednakże związek przyczynowy nie został ustalony. Po wprowadzeniu produktu do obrotu, u wielu pacjentów raportowano zapalenie trzustki wywołane przez takie czynniki jak: zwiększenie stężenia trójglicerydów (patrz punkt 4.4.Lipidy), kamienie żółciowe i spożycie alkoholu.

Dodatkowe informacje:

Dane dotyczące kwetiapiny stosowanej w skojarzeniu z diwalproeksem lub litem w umiarkowanych lub ciężkich epizodach manii są ograniczone; niemniej jednak stwierdzono, że leczenie skojarzone było dobrze tolerowane (patrz punkty 4.8 i 5.1). Dane wykazały działanie addycyjne w tygodniu 3.

Laktoza:

Kwetaplex zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy Kwetaplex nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Kwetaplex 25 mg zawiera żółcień pomarańczową (E110). Produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W związku z oddziaływaniem kwetiapiny głównie na ośrodkowy układ nerwowy, Kwetaplex należy stosować ostrożnie w połączeniu z innymi lekami oddziałującymi na ośrodkowy układ nerwowy oraz z alkoholem.

Głównym izoenzymem układu enzymatycznego cytochromu P450 biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny jest cytochrom P450 (CYP) 3A4. W badaniu interakcji u zdrowych ochotników jednoczesne podawanie kwetiapiny (w dawce 25 mg) z ketokonazolem, będącym inhibitorem CYP3A4, powodowało 5-do 8-krotnego zwiększenie wartości pola pod krzywą (AUC) dla kwetiapiny. Na tej podstawie jednoczesne stosowanie kwetiapiny z inhibitorami CYP3A4 jest przeciwwskazane. Nie zaleca się również spożywania soku grejpfrutowego podczas terapii kwetiapiną.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem dawek wielokrotnych, prowadzonych w celu ustalenia farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed i podczas leczenia karbamazepiną (lek indukujący enzymy wątrobowe), jednoczesne podawanie karbamazepiny znacząco zwiększało klirens kwetiapiny.

Powodowało to zmniejszenie ekspozycji ogólnoustrojowej na kwetiapinę (mierzonej jako AUC) do średnio 13% wartości występujących po podaniu samej kwetiapiny; u niektórych pacjentów obserwowano jeszcze silniejszy efekt. W wyniku tej interakcji może wystąpić zmniejszenie stężenia kwetiapiny w osoczu, co może wpłynąć na skuteczność leczenia kwetiapiną. Równoległe stosowanie kwetiapiny i fenytoiny (innego leku indukującego enzymy mikrosomalne) powodowało znaczne zwiększenie klirensu kwetiapiny (o około 450%). U pacjentów otrzymujących lek indukujący enzymy wątrobowe leczenie kwetiapiną należy rozpocząć tylko, jeśli lekarz uzna, że korzyści ze stosowania kwetiapiny przewyższają ryzyko odstawienia leku indukującego enzymy wątrobowe. Ważne jest, aby wszelkie zmiany leczenia lekiem indukującym przeprowadzać stopniowo i, jeśli to konieczne, zastąpić go lekiem nieindukującym (np. walproinianem sodu) (patrz również punkt 4.4.)

Parametry farmakokinetyczne kwetiapiny nie zmieniają się znacząco przy jednoczesnym stosowaniu z lekami przeciwdepresyjnymi: imipraminą (znany inhibitor CYP 2D6) lub fluoksetyną (znany inhibitor CYP 3A4 i CYP 2D6).

Jednoczesne stosowanie leków przeciwpsychotycznych rysperydonu lub haloperydolu nie wpływało istotnie na farmakokinetykę kwetiapiny. Równoległe stosowanie kwetiapiny i tiorydazyny powodowało zwiększenie klirensu kwetiapiny o około 70%.

Równoległe stosowanie kwetiapiny z cymetydyną nie wpływało na farmakokinetykę kwetiapiny.

Równoległe stosowanie kwetiapiny z litem nie wpływało na farmakokinetykę litu.

Parametry farmakokinetyczne walproinianu sodu i kwetiapiny nie zmieniały się w klinicznie istotnym stopniu przy równoległym stosowaniu.

Nie przeprowadzono formalnych badań interakcji z powszechnie stosowanymi lekami sercowo-naczyniowymi.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny z lekami, o których wiadomo, że powodują zaburzenie równowagi elektrolitowej lub wydłużenie odstępu QT.

Zgłaszano przypadki fałszywie dodatniego wyniku testu immunologicznego dla metadonu i trójpierścieniowych antydepresantów u pacjentów, którzy zażywali kwetiapinę. Zaleca się potwierdzenie kwestionowanego wyniku przez wykonanie odpowiedniego badania chromatograficznego.

4.6 Wpływa na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kwetiapiny u kobiet w okresie ciąży. Dotychczas nie wykazano szkodliwości leku w badaniach na zwierzętach, niemniej nie zbadano jeszcze potencjalnego wpływu na widzenie u płodów. Z tego powodu kwetiapinę należy stosować w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy korzyści uzasadniają potencjalne ryzyko.

Noworodki narażone na działanie leków antypsychotycznych (włączając Kwetaplex) w czasie trzeciego trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zaburzenia pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne, które mogą zmieniać się w zależności od ciężkości przebiegu oraz czasu trwania porodu, który ma nastąpić. Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub zaburzenia związane z karmieniem. W związku z powyższym noworodki powinny być uważnie monitorowane.

Zostały opublikowane raporty o przenikaniu kwetiapiny do mleka kobiecego, jednakże stopień przenikania nie został ustalony. Z tego względu zaleca się, aby kobiety karmiące unikały karmienia piersią w trakcie stosowania leku Kwetaplex.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Ze względu na działanie kwetiapiny na ośrodkowy układ nerwowy, lek może utrudniać wykonywanie czynności wymagających czujności umysłowej. Z tego względu pacjentom należy poradzić, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn do chwili określenia ich podatności osobniczej na lek.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane reakcje niepożądane podczas leczenia kwetiapiną to: senność, zawroty głowy, suchość błon śluzowych jamy ustnej, łagodne osłabienie, zaparcia, tachykardia, ortostatyczny spadek ciśnienia i niestrawność.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, w trakcie leczenia kwetiapiną mogą wystąpić: przyrost masy ciała, omdlenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, leukopenia, neutropenia i obrzęki obwodowe.

Częstość występowania reakcji niepożądanych związanych z leczeniem kwetiapiną przedstawiono poniżej zgodnie z formatem zalecanym przez Radę Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (Grupa Robocza CIOMS III; 1995).

Częstości występowania zdarzeń niepożądanych zostały sklasyfikowane następująco: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często:    Zmniejszenie stężenia 27emoglobiny23

Często:

Leukopenia27, zmniejszona liczba neutrofili, zwiększona liczba eozynofilów28

Niezbyt często: Rzadko:

Trombocytopenia, anemia, zmniejszona liczba płytek14 Agranulocytoza29

Nieznana

częstość:

Neutropenia1

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    Nadwrażliwość (włączając reakcje alergiczne skóry)

Bardzo rzadko:    Reakcja anafilaktyczna6

Zaburzenia endokrynologiczne

Często:    Hiperprolaktynemia 16, zmniejszenie stężenia całkowitego T425, zmniejszenie

Niezbyt często: Bardzo rzadko:

stężenia wolnego T425, zmniejszenie stężenia całkowitego T325, zwiększenie stężenia TSH25

Zmniejszenie stężenia wolnego T325, niedoczynność tarczycy22 Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:

Podwyższone stężenie trójglicerydów w surowicy11, 31

zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego (głównie frakcji LDL)12, 31,

zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL18,31, przyrost masy ciała9, 31

Często:

Zwiększenie apetytu, zwiększenie stężenia glukozy we krwi aż do stężenia hiperglikemicznego7, 31

Niezbyt często:

Hiponatremia20 , cukrzyca1,5,6

Rzadko:

Zespół metaboliczny30

Zaburzenia psychiczne

Często:    Nieprzyjemne sny i koszmary senne

Rzadko:

Wyobrażenia i zachowania samobójcze21

Lunatyzm i związane z tym reakcje takie jak mówienie przez sen i zaburzenie jedzenia związane ze snem

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    Zawroty głowy 417, senność 217, ból głowy

Często:

Omdlenia 417, objawy pozapiramidowe 1,22 , dyzartria

Niezbyt często:

Napady padaczkowe1, zespół niespokojnych nóg, dyskinezy późne 1,6

Zaburzenia serca

Często:

Tachykardia 4, palpitacje24

Niezbyt często:

Wydłużenie odstępu QT 1,13,19

Zaburzenia oka

Często:

Niewyraźne widzenie

Częstości występowania zdarzeń niepożądanych zostały sklasyfikowane następująco: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia naczyniowe

Często:    Ortostatyczne spadki ciśnienia4 17

Rzadko:    Żylna choroba zakrzepowo-

zatorowa1

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    Nieżyt nosa, duszność24

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    Suchość błon śluzowych jamy ustnej

Często:    Zaparcia, niestrawność,    wymioty26

Niezbyt często:    Dysfagia 8

Rzadko:    Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Często:    Zwiększenie aktywności

aminotrasferaz (AlAT, AspAT)3 Podwyższone stężenia gamma-GTRzadko:_Żółtaczka 6, zapalenie wątroby_

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko:    Obrzęk naczynioruchowy6, zespół

Stevensa-Johnsona6

Nieznana    Toksyczna nekroliza naskórka, rumień

częstość:    wielopostaciwy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo rzadko:    rabdomioliza

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    Zaburzenia seksualne

Rzadko:    Priapizm, mlekotok, obrzęk piersi,

zaburzenia miesiączkowania

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Częstość nieznana: Noworodkowy zespół odstawienny (patrz punkt 4.6) Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często:    Zespół odstawienia (stosowania) leku1, 10

Często:    Łagodne osłabienie, obrzęk obwodowy, drażliwość, gorączka

Rzadko:    Złośliwy zespół neuroleptyczny1

hipotermia

Badania diagnostyczne

Rzadko:    zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej 15

(2)    Senność może wystąpić zwykle podczas pierwszych dwóch tygodni od rozpoczęcia leczenia i zwykle ustępuje przy dalszym podawaniu produktu Kwetaplex.

(3)    Obserwowano bezobjawowe zwiększenie (od wartości początkowej do > 3X ULN w dowolnym czasie) aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT) lub gamma-GT u niektórych pacjentów otrzymujących Kwetaplex. Objawy te zwykle ustępowały w trakcie dalszego leczenia kwetiapiną.

(4)    Kwetaplex, podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne blokujące receptory ab może powodować ortostatyczny spadek ciśnienia połączony z zawrotami głowy, tachykardią, a u niektórych pacjentów omdlenie, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawki leku (patrz punkt 4.4).

(5)    W bardzo rzadkich przypadkach odnotowywano hiperglikemię lub zaostrzenie objawów wcześniej obecnej cukrzycy.

(6)    Częstość tych reakcji niepożądanych obliczono tylko w oparciu o dane uzyskane po wprowadzeniu leku do obrotu.

(7)    Poziom glukozy na czczo >126 mg/dL (>7 mmol/L) oraz po posiłku >200 mg/dL (>11,1 mmol/L), przynajmniej w jednokrotnym pomiarze.

(8)    Wzrost częstości występowania dysfagii po zastosowaniu kwetiapiny względem placebo. obserwowano jedynie w badaniach klinicznych dotyczących depresji dwubiegunowej.

(9)    W oparciu o wzrost masy ciała o >7% w stosunku do wartości wyjściowej. Występuje głównie w pierwszych tygodniach leczenia.

(10)    W krótkoterminowych badaniach klinicznych, z kontrolą placebo, z zastosowaniem monoterapii, oceniających objawy przerwania leczenia, najczęściej obserwowanymi objawami odstawienia były: bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Częstość występowania tych reakcji znacząco spadała po upływie 1 tygodnia od odstawienia leku.

(11)    Triglicerydy >200 mg/dl (> 2,258 mmol/l) (pacjenci w wieku > 18 lat) lub > 150 mg/dl (> 1,694 mm/l) (pacjenci w wieku < 18 lat) co najmniej w jednym badaniu.

(12)    Cholesterol > 240 mg/dl (> 6,2064 mmol/l) (pacjenci w wieku > 18 lat) lub > 200 mg/dl (> 5,172 mmol/l) (pacjenci w wieku < 18 lat) co najmniej w jednym badaniu. Bardzo często obserwowano wzrost stężenia cholesterolu LDL wynoszący > 30 mg/dl (> 0,769 mmol/l). Średnia zmiana u pacjentów, u których występował ten wzrost wynosiła 41,7 mg/dl (> 1,07 mmol/l).

(13)    Patrz poniższy tekst.

(14)    Płytki krwi < 100 x 109/l co najmniej w jednym badaniu.

(15)    W oparciu o raportowane w ramach badań klinicznych zdarzenia niepożądane, obejmujące wzrost

stężenia fosfokinazy kreatyniny we krwi niezwiązany z występowaniem złośliwego zespołu neuroleptycznego.

(16)    Stężenie prolaktyny (pacjenci w wieku > 18 lat): >20 ąg/l (> 869,56 pmol/l) mężczyźni; > 30 ąg/l (>

1304,34 pmol/l) kobiety, w dowolnym czasie.

(17)    Może powodować upadki.

(18)    Cholesterol HDL: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) mężczyźni; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) kobiety, w dowolnym czasie.

(19)    Zakres pacjentów, u których stwierdzono wydłużenie odstępu QTc z <450 ms na >450 ms , przy wzroście >30 ms. W badaniach z kontrolą placebo z zastosowaniem kwetiapiny średnia zmiana i zakres pacjentów, u których następowało istotne klinicznie wydłużenie odstępu QTc były zbliżone dla kwetiapiny i placebo.

(20)    Co najmniej jeden epizod zmiany stężenia w zakresie od >132 mmol/L do </= 132 mmol/L

(21)    Podczas terapii kwetiapiną XR lub zaraz po przerwaniu stosowania leku obserwowano przypadki wyobrażeń i zachowań samobójczych (patrz punkty 4.4 i 5.1).

(22)    Patrz punkt 5.1.

(23)    U 11% pacjentów biorących udział we wszystkich, włączając otwarte, badaniach nad kwetiapiną, zaobserwowano przynajmniej jeden przypadek zmniejszenia stężenia hemoglobiny do <13 g/dl (8,07 mmol/l) u mężczyzn i <12 g/dl (7,45 mmol/l) u kobiet. U tych pacjentów średnie maksymalne zmniejszenie stężenia hemoglobiny za każdym razem wynosiło -1,50 g/dL.

(24)    Te działania niepożądane często występowały w odniesieniu do tachykardii, zawrotów głowy, niedociśnienia ortostatycznego, i / lub chorób serca / układu oddechowego.

(25)    Na podstawie zmian z początkowych prawidłowych wartości na potencjalnie istotne kliniczne wartości w dowolnym czasie w trakcie trwania każdego z badań. Zakres stężenia całkowitego T4, wolnego T4, całkowitego T3 i wolnego T3 są określone jako <0.8 x LLN (pmol/L) i zakres dla TSH wynosi > 5 mlU/L w dowolnym czasie.

(26)    Na podstawie zwiększonej częstości wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku (>65 roku życia).

(27)    Na podstawie zmian z początkowych prawidłowych wartości na potencjalnie istotne kliniczne wartości w dowolnym czasie w trakcie trwania każdego z badań. Zakres WBC wynosi < 3X109 komórek/L w dowolnym czasie.

(28)    Na podstawie zmian z początkowych prawidłowych wartości na potencjalnie istotne kliniczne wartości w dowolnym czasie w trakcie trwania każdego z badań. Zakres eozynofilów wynosi >1x 109 komórek/ L w dowolnym czasie.

(29)    Zakres neutrofilów przed terapią od >=1.5 x 10A9/L do <0.5 x 10A9/L w dowolnym czasie trwania terapii.

(30)    Na podstawie raportowanych niekorzystnych doniesień dotyczących zespołu metabolicznego ze wszystkich badań klinicznych dotyczących kwetiapiny. (31) U niektórych pacjentów, pogorszenie więcej niż jednego czynnika metabolicznego związanego z masą ciała, poziomem glukozy we krwi i lipidów były obserwowane w trakcie trwania badania klinicznego (patrz punkt 4.4).

Podczas stosowania neuroleptyków zgłoszono przypadki wydłużenia dostępu QT, arytmii komorowej, nagłego niewyjaśnionego zgonu, zatrzymania akcji serca i zaburzeń typu torsade depointes, które uznaje się za działania dotyczące całej klasy leków.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)

Powyżej opisane działania niepożądane występujące u osób dorosłych mogą również wystąpić u dzieci i młodzieży. Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane, które częściej występują u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) niż u osób dorosłych lub, które nie zostały rozpoznane u dorosłych.

Częstość występowania działań niepożądanych została uszeregowana następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/ 1000) i bardzo rzadko (<1/10 000)._

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często:    Zwiększenie apetytu

Badania diagnostyczne:

Bardzo często:    Zwiększenia stężenia prolaktyny 2, wzrost ciśnienia krwi 3

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często:    Objawy pozapiramidowe 4

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu:

Często:    Drażliwość 5

W badaniach klinicznych zgłaszano zgony po doraźnym przedawkowaniu w dawce 13,6 gramów, a po wprowadzeniu leku do obrotu w dawkach wynoszących zaledwie 6 gramów samej kwetiapiny. Zgłaszano jednak również przeżycie po doraźnym przedawkowaniu dawkami do 30 gramów. Po wprowadzeniu leku do obrotu opisywano bardzo rzadkie przypadki przedawkowania samą kwetiapiną prowadzące do zgonu lub śpiączki. Ponadto, zaobserwowano następujące zdarzenia przedawkowania kwetiapiny podanej pojedynczo: wydłużenie odstępu QT, drgawki, stany padaczkowe, rabdomioliza, hipowentylacja, zatrzymanie moczu, splątanie, majaczenie i (lub) niepokój

Pacjenci z istniejącą wcześniej ciężką chorobą układu krążenia mogą być w grupie zwiększonego ryzyka skutków przedawkowania (Patrz punkt 4.4: Układ sercowo-naczyniowy).

Zgłaszane objawy przedmiotowe i podmiotowe, tj. senność i sedacja, tachykardia i spadek ciśnienia tętniczego, były na ogół wywołane nadmiernym nasileniem znanego działania farmakologicznego substancji czynnej.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Nie istnieje swoista odtrutka przeciwko kwetiapinie. W razie ciężkiego zatrucia, należy uwzględnić możliwość zażycia kilku leków. Zaleca się stosowanie procedur intensywnej opieki medycznej, obejmujących uzyskanie i utrzymanie drożnych dróg oddechowych w celu zapewnienia właściwego utlenowania i wentylacji oraz monitorowanie i wspieranie układu krążenia. Podczas gdy zapobieganie wchłanianiu w przypadku przedawkowania nie zostało przebadane, w ciężkich zatruciach wskazane może być płukanie żołądka przeprowadzone, w miarę możliwości, w ciągu godziny od przyjęcia produktu. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego.

W przypadku przedawkowania kwetiapiny, oporne na leczenie niedociśnienie tętnicze należy leczyć odpowiednimi środkami takimi jak płyny dożyle i (lub) leki sympatykomimetyczne.

Należy unikać podawania adrenaliny i dopaminy przy przedawkowaniu kwetiapiny, ponieważ beta-stymulacja może nasilić niedociśnienie tętnicze poprzez blokadę receptorów alfa-adrenergicznych.

Ścisłą kontrolę lekarską oraz monitorowanie należy prowadzić dopóki pacjent nie powróci do zdrowia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne. Kod ATC: N05A H04 Mechanizm działania:

Kwetiapina jest nietypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Kwetiapina i jej aktywny metabolit występujący w osoczu ludzkim, norkwetapina, działa na wiele receptorów neuroprzekaźników. Kwetiapina i norkwetapina wykazują powinowactwo do receptorów serotoninowych (5HT2) i receptorów dopaminowych (Di i D2) w mózgu. Uważa się, że właśnie to połączenie antagonizmu receptorowego z większą selektywnością wobec 5HT2 względem receptorów D2 odpowiada za kliniczne właściwości przeciwpsychotyczne i za niewielkie pozapiramidowe działania niepożądane kwetiapiny w porównaniu z typowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Dodatkowo norkwetapina wykazuje silne powinowactwo do transportera norepinefryny (NET). Kwetiapina i norkwetapina wykazują również silne powinowactwo do receptorów histaminergicznych i ai-adrenergicznych oraz mniejsze powinowactwo do receptorów a2-adrenergicznych i serotoninowych 5HTiA. Powinowactwo kwetiapiny do receptorów cholinergicznych muskarynowych lub benzodiazepinowych jest nieznaczne.

Efekty farmakodynamiczne:

Kwetiapina wykazuje aktywność w testach aktywności przeciwpsychotycznej, takich jak test odruchu warunkowego unikania. Blokuje również działanie agonistów dopaminowych (mierzone w testach behawioralnych lub elektrofizjologicznych) i podnosi stężenie metabolitów dopaminy — wskaźnika neurochemicznego blokady receptora D2.

W badaniach przedklinicznych pozapiramidowych działań niepożądanych kwetiapina różni się od standardowych leków przeciwpsychotycznych i wykazuje nietypowy profil. Przy stosowaniu przewlekłym kwetiapina nie wywołuje nadwrażliwości receptora dopaminowego D2. Wykazuje jedynie słabe działanie kataleptyczne w dawkach skutecznie blokujących receptor dopaminowy D2. Przy podawaniu przewlekłym kwetiapina charakteryzuje się wybiórczym działaniem w układzie limbicznym, wytwarzając blokadę depolaryzacyjną w neuronach układu mezolimbicznego, ale nie w neuronach zawierających dopaminę układu nigrostriatalnego. Kwetiapina podawana doraźnie lub przewlekle w minimalnym stopniu wywołuje objawy dystonii u małp kapucynek uwrażliwionych na działanie haloperydolu lub uprzednio nieleczonych.

Skuteczność kliniczna:

Wyniki trzech badań klinicznych kontrolowanych placebo u pacjentów ze schizofrenią z użyciem różnych dawek kwetiapiny nie wykazały różnic między grupami otrzymującymi kwetiapinę i placebo pod względem częstości wywoływania pozapiramidowych działań niepożądanych ani jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych. W badaniu z grupą kontrolną placebo, oceniającym stałe dawki kwetiapiny z zakresu 75 do 750 mg/dobę, nie stwierdzono dowodów nasilenia pozapiramidowych działań niepożądanych lub jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych.

W czterech badaniach z grupą kontrolną placebo, oceniających kwetiapinę w dawkach do 800 mg/dobę w leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów manii (dwa badania oceniające monoterapię i dwa oceniające leczenie skojarzone z litem lub diwalproeksem), nie stwierdzono różnic między grupami otrzymującymi kwetiapinę i placebo w zakresie częstości występowania pozapiramidowych działań niepożądanych ani jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych.

W badaniach z grupą kontrolną placebo wśród pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z otępieniem częstość występowania mózgowo-naczyniowych zdarzeń niepożądanych na 100 pacjento-lat nie była większa u pacjentów leczonych kwetiapiną niż u pacjentów otrzymujących placebo.

W leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów manii kwetiapina wykazywała większą skuteczność niż placebo w zakresie ograniczania objawów manii po 3 i 12 tygodniach w dwóch badaniach monoterapii. Brak danych z długofalowych badań wykazujących skuteczność kwetiapiny w zapobieganiu dalszym epizodom manii lub depresji. Dane dotyczące kwetiapiny stosowanej w skojarzeniu z diwalproeksem lub litem w umiarkowanych lub ciężkich epizodach manii po 3 i 6 tygodniach są ograniczone, niemniej jednak stwierdzono, że leczenie skojarzone było dobrze tolerowane. Wykazano działanie addycyjne w tygodniu 3. Drugie badanie nie wykazało działania addycyjnego w tygodniu 6. Brak danych z leczenia skojarzonego dłuższego niż 6 tygodni.

U pacjentów, u których nastąpiła odpowiedź na leczenie, mediana dawki kwetiapiny w ostatnim tygodniu wynosiła około 600 mg/dobę, a około 85% z nich otrzymywało dawkę z zakresu 400 do 800 mg/dobę.

W czterech badaniach klinicznych trwających 8 tygodni u pacjentów z objawami depresji o umiarkowanym i ciężkim nasileniu, w przebiegu choroby dwubiegunowej typu I lub II, podawanie kwetiapiny w dawce 300 mg i 600 mg, było znamiennie lepsze niż placebo odnośnie wartości wyniku: średniej poprawy według skali MADRS i odpowiedzi zdefiniowanej jako przynajmniej 50% poprawy całkowitego wyniku według skali MADRS w porównaniu do wartości uzyskanych na początku badania. Nie stwierdzono różnicy w wielkości odpowiedzi pomiędzy grupą pacjentów otrzymujących kwetiapinę w dawce 300 mg i 600 mg.

W przedłużonej obserwacji w dwóch z powyższych badań wykazano, że długotrwałe leczenie pacjentów dawką 300 mg i 600 mg, w porównaniu do placebo, było skuteczne w odniesieniu do objawów depresji, ale nie w odniesieniu do objawów maniakalnych.

W dwóch badaniach klinicznych dotyczących przeciwdziałaniu nawrotom zmienionego nastroju stosowano kwetiapinę w połączeniu z lekami stabilizującymi nastrój u pacjentów z nastrojem maniakalnym, depresyjnym lub mieszanym, połączenie kwetiapiny i leku stabilizującego nastrój wykazało większą skuteczność w porównaniu ze stosowaniem samego leku stabilizującego pod względem wydłużenia czasu do nawrotu zmienionego nastroju (maniakalnego, depresyjnego lub mieszanego). Kwetiapinę podawano w dawce od 400 mg do 800 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych, w leczeniu skojarzonym z solami litu lub kwasem walproinowym.

W jednym długoterminowym (leczenie do 2 lat) badaniu, w którym oceniano zapobieganie nawrotom u pacjentów z epizodami manii, depresji lub epizodami mieszanymi kwetiapina wykazywała przewagę nad placebo pod względem wydłużenia czasu do wystąpienia dowolnego epizodu zaburzenia nastroju (manii, depresji lub mieszanego) u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi typu I. Liczba pacjentów z epizodami zaburzeń nastroju wyniosła odpowiednio 91 osób (22,5%) w grupie przyjmującej kwetiapinę, 208 osób (51,5%) w grupie przyjmującej placebo i 95 osób (26,1%) w grupie leczonej preparatami litu. U pacjentów, u których stwierdzono odpowiedź na leczenie kwetiapiną, porównanie kontynuacji leczenia kwetiapiną z wynikami po zmianie leku na preparaty litu wykazało, że zmiana ta nie wydaje się wpływać na wydłużenie czasu do nawrotu epizodu zaburzeń nastroju.

Badania kliniczne wykazały, że kwetiapina jest skuteczna w leczeniu schizofrenii i manii przy dawkowaniu dwa razy na dobę, chociaż jej okres półtrwania działania farmakokinetycznego wynosi około 7 godzin. Wniosek ten wspierają również dane z badań z użyciem emisyjnej tomografii pozytonowej (PET), które wykazały obecność połączeń z receptorami 5HT2 i D2 do 12 godzin po podaniu kwetiapiny. Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności dawek powyżej 800 mg/dobę.

W badaniach klinicznych prowadzonych metodą ślepej próby nie zweryfikowano długotrwałej skuteczności kwetiapiny w zapobieganiu nawrotom schizofrenii. W otwartych badaniach kwetiapina była skuteczna w zakresie utrzymania poprawy klinicznej w trakcie dalszego leczenia pacjentów ze schizofrenią, u których wystąpiła początkowa odpowiedź na leczenie, co sugeruje pewną długofalową skuteczność.

W kontrolowanych badaniach klinicznych z placebo, w których stosowano kwetiapinę w monoterapii u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofilów >1,5 x 109/l, częstość występowania co najmniej raz liczby neutrofilów <1,5 x 109/l wynosiła 1,72% u pacjentów leczonych kwetiapiną, w porównaniu z 0,73% u pacjentów otrzymujących placebo. We wszystkich badaniach klinicznych (kontrolowanych placebo, prowadzonych metodą otwartej próby, z czynnym lekiem porównawczym; u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofilów >1,5 x 109/l) częstość występowania co najmniej raz liczby neutrofilów <0,5 x 109/l wynosiła 0,21% u pacjentów leczonych kwetiapiną i 0% u pacjentów otrzymujących placebo, a częstość występowania liczby neutrofili w zakresie >0,5-<1,0 x 109/l wynosiła 0,75% u pacjentów leczonych kwetiapiną i 0,11% u pacjentów otrzymujących placebo.

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwetiapiny sprawdzano w 3-tygodniowym badaniu z kontrolą placebo dotyczącym leczenia manii (n= 284 pacjentów z USA, w wieku 10-17 lat). U około 45% populacji pacjentów zdiagnozowano także ADHD. Przeprowadzono również 6-tygodniowe badanie z kontrolą placebo dotyczące leczenia schizofrenii (n = 222 pacjentów, w wieku 13-17 lat). W obydwu badaniach wykluczono pacjentów ze stwierdzonym brakiem reakcji na kwetiapinę. Leczenie kwetiapiną rozpoczęto od dawki 50 mg/dobę, którą w drugim dniu zwiększono do 100 mg/dobę; następnie dawkę stopniowo zwiększano do dawki docelowej (mania 400-600 mg/dobę; schizofrenia 400-800 mg/dobę) poprzez dodanie 100 mg/dobę, w dwóch lub trzech dawkach.

W badaniu dotyczącym manii różnica w zmianie średniej najmniejszych kwadratów (LSM) dla ogólnego wyniku w skali YMRS (substancja aktywna minus placebo) w stosunku do wartości wyjściowej wyniosła -5,21 dla kwetiapiny w dawce 400 mg/dobę i -6,56 dla kwetiapiny w dawce 600 mg/dobę. Wskaźnik odpowiedzi (poprawa w skali YMRS >50%) wyniósł 64% dla grupy leczonej kwetiapiną w dawce 400 mg/dobę, 58% dla grupy leczonej kwetiapiną w dawce 600 mg/dobę i 37% w grupie przyjmującej placebo.

W badaniu dotyczącym schizofrenii w zmianie średniej najmniejszych kwadratów (LSM) dla ogólnego wyniku w skali PANSS (substancja aktywna minus placebo) w stosunku do wartości wyjściowej wyniosła -8,16 dla kwetiapiny w dawce 400 mg/dobę i -9,29 dla kwetiapiny w dawce 800 mg/dobę.

Pod względem odsetka pacjentów, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, zdefiniowaną jako >30% redukcja ogólnego wyniku w skali PANSS w stosunku do wartości wyjściowej, nie wykazano przewagi kwetiapiny ani w małej dawce (400 mg/dobę), ani w dużej dawce (800 mg/dobę) w porównaniu z placebo. Zarówno w przypadku manii, jak i schizofrenii wyższe dawki dawały niższe liczbowo odsetki odpowiedzi.

Nie są dostępne dane dotyczące podtrzymania działania ani zapobiegania nawrotom w tej grupie wiekowej.

Dodatkowe dane dotyczące bezpieczeństwa pochodzą z 26-tygodniowego otwartego badania stanowiącego kontynuację badań krótkoterminowych (n= 380 pacjentów), w którym zastosowano zmienne dawki kwetiapiny od 400 do 800 mg/dobę. Informowano o wzroście ciśnienia krwi u dzieci i młodzieży, a zwiększenie apetytu, objawy pozapiramidowe i podwyższone stężenie prolaktyny w surowicy były zgłaszane częściej u dzieci i młodzieży niż u pacjentów dorosłych (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Objawy pozapiramidowe

W krótkotrwałym badaniu z kontrolą placebo, z zastosowaniem monoterapii u młodzieży (w wieku 1317 lat) chorej na schizofrenię, łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 12,9% dla kwetiapiny i 5,3% dla placebo, pomimo że częstość występowania poszczególnych zdarzeń niepożądanych (tj. akatyzja, drżenia, zespół pozapiramidowy, hipokinezja, niepokój, nadmierna aktywność psychoruchowa, sztywność mięśni, dyskinezy) nie przekraczała 4,1% w żadnej z leczonych grup. W krótkotrwałym badaniu z kontrolą placebo, z zastosowaniem monoterapii u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) z chorobą afektywną dwubiegunową łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 3,6% dla kwetiapiny i 1,1% dla placebo. W długoterminowym otwartym badaniu dotyczącym schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej ogólna częstość występowania objawów pozapiramidowych pojawiających się w trakcie stosowania leku badanego wyniosła 10%.

Przyrost masy ciała

W krótkotrwałych badaniach klinicznych u pacjentów pediatrycznych (w wieku 10-17 lat) u 17% pacjentów leczonych kwetiapiną i 2,5% pacjentów przyjmujących placebo nastąpił przyrost masy ciała wynoszący >7%. Przy korygowaniu do prawidłowego wzrostu w dłuższym okresie jako miernik istotnej klinicznie zmiany przyjęto wzrost wskaźnika BMI o co najmniej 0,5 odchylenia standardowego od wartości wyjściowej; kryterium to spełniło 18,3% pacjentów leczonych kwetiapiną przez co najmniej 26 tygodni.

Samobójstwa/Myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

W krótkoterminowych badaniach z kontrolą placebo u pacjentów pediatrycznych chorych na schizofrenię częstość występowania zdarzeń związanych z samobójstwem wynosiła 1,4% (2/147) dla kwetiapiny i 1,3% (1/75) dla placebo u pacjentów w wieku <18 lat. W krótkotrwałych badaniach z kontrolą placebo u pacjentów pediatrycznych z chorobą afektywną dwubiegunową częstość występowania zdarzeń związanych z samobójstwem wynosiła 1,0% (2/193) dla kwetiapiny i 0% (0/90) dla placebo u pacjentów w wieku <18 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym kwetiapina jest dobrze wchłaniana i intensywnie metabolizowana. Przyjmowanie leku z pożywieniem nie ma istotnego wpływu na biodostępność kwetiapiny. Kwetiapina wiąże się w około 83% z białkami osocza. Stężenia molowe w stanie stacjonarnym aktywnego metabolitu norkwetapiny wynoszą 35% stężeń obserwowanych dla kwetiapiny. Okres półtrwania eliminacji kwetiapiny i norkwetapiny wynosi odpowiednio około 7 i 12 godzin.

Farmakokinetyka kwetiapiny i norkwetapina jest liniowa w dopuszczonym zakresie dawkowania. Właściwości farmakokinetyczne kwetiapiny nie różnią się u mężczyzn i kobiet.

Średni klirens kwetiapiny u osób w podeszłym wieku jest o około 30% do 50% mniejszy niż u osób dorosłych w wieku od 18 do 65 lat.

Średni klirens kwetiapiny w osoczu był mniejszy o około 25% u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min/1,73 m2), jednak poszczególne wartości klirensu mieściły się w prawidłowym zakresie. Średnia frakcja molowa dawki wolnej kwetiapiny i aktywnego metabolitu w osoczu ludzkim norkwetapina jest w <5% wydalana z moczem.

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Po podaniu kwetiapiny znakowanej radioizotopem mniej niż 5% wyznakowanego związku pozostaje w postaci niezmienionej w moczu lub kale. Około 73% radioaktywności wydalane jest w moczu, a 21% w kale. Średni klirens kwetiapiny w osoczu jest mniejszy o około 25% u osób ze stwierdzoną niewydolnością wątroby (stabilna marskość poalkoholowa). Kwetiapina jest intensywnie metabolizowana w wątrobie, dlatego w populacji pacjentów z niewydolnością wątroby należy się spodziewać podwyższonych stężeń leku w osoczu. U tych pacjentów konieczna może być modyfikacja dawki (patrz punkt 4.2).

Badania in vitro wykazały, że CYP3A4 jest głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny w układzie enzymatycznym cytochromu P450. Norkwetapina jest wytwarzana i usuwana głównie przez CYP3A4.

Ustalono, że kwetiapina i kilka jej metabolitów (w tym norkwetapina) są in vitro słabymi inhibitorami aktywności ludzkiego cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4. Hamowanie CYP in vitro stwierdza się tylko w stężeniach około 5- do 50-krotnie wyższych niż obserwowane dla zakresu dawek 300 do 800 mg/dobę u ludzi. W związku z tym jest mało prawdopodobne, aby jednoczesne stosowanie kwetiapiny z innymi lekami powodowało klinicznie istotne zahamowanie metabolizmu innego leku metabolizowanego za pośrednictwem cytochromu P450. Jak wynika z badań na zwierzętach, kwetiapina może indukować enzymy cytochromu P450. W konkretnym badaniu interakcji u pacjentów z psychozą nie stwierdzono jednak zwiększenia aktywności cytochromu P450 po podaniu kwetiapiny.

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

Przeanalizowano dane z badań farmakokinetycznych przeprowadzonych z udziałem 9 dzieci w wieku 10-12 lat i 12 nastolatków, poddawanych leczeniu ustaloną dawką kwetiapiny wynoszącą 400 mg dwa razy na dobę. W stanie ustalonym znormalizowane dla dawki stężenie związku macierzystego -kwetiapiny - w osoczu u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) było na ogół podobne jak u osób dorosłych, chociaż wartość Cmax u dzieci znajdowała się na górnej granicy zakresu obserwowanego u dorosłych. Wartości AUC i Cmax dla aktywnego metabolitu - norkwetiapiny, były wyższe i wynosiły odpowiednio: około 62% i 49% u dzieci (w wieku 10-12 lat) oraz 28% i 14% u młodzieży (w wieku 13-17 lat), w porównaniu z osobami dorosłymi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W serii badań in vitro i in vivo nie stwierdzono dowodów na genotoksyczność. U zwierząt laboratoryjnych przy klinicznie istotnym poziomie ekspozycji zaobserwowano następujące odchylenia, które nie zostały dotychczas potwierdzone w długofalowych badaniach klinicznych:

U szczurów stwierdzono odkładanie się pigmentu w tarczycy, u małp Cynomolgus zaobserwowano hipertrofię pęcherzyków gruczołu tarczowego, obniżenie stężeń w osoczu T3, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i białych; a u psów - zmętnienie soczewki i zaćmę.

Uwzględniając powyższe obserwacje, korzyści leczenia kwetiapiną należy wyważyć względem ryzyka dla pacjenta.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki: hypromeloza 2910 wapnia wodorofosforan dwuwodny laktoza j ednowodna skrobia kukurydziana karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) magnezu stearynian celuloza mikrokrystaliczna pH 102 talk

krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki:

25 mg:

czerwony i żółty tlenek żelaza (E 172) hypromeloza 2910 (E464) tytanu dwutlenek (E171) makrogol 400

żółcień FD+C nr 6 / żółcień pomarańczowa FCF lak glinowy (E110) 100 mg:

żółty tlenek żelaza (E 172) hypromeloza 2910 (E464) tytanu dwutlenek (E171) makrogol 400

200 mg

hydroksypropyloceluloza (E463) hypromeloza 2910 (E464) talk

tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy    przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Rodzaj i zawartość opakowania

6.5


Blistry PVC/aluminium Wielkości opakowań:

- pakiet startowy na 4 dni: 6 tabletek po 25mg, 3 tabletki po 100mg oraz 1 tabletka 200mg.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adamed Sp. z o.o.,

Pieńków 149, 05-152, Czosnów tel.: 0-22 732 77 00 fax: 0-22 732 78 00

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15243

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.03.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.03.2012

Strona 21 z 21

1

Patrz punkt 4.4

2

   Stężenie prolaktyny (pacjenci w wieku < 18 lat): >20 ąg/l (>869,56 pmol/l); mężczyźni; >26 ąg/l

(>1130,428 pmol/l); kobiety w dowolnym czasie. U mniej niż 1% pacjentów odnotowano wzrost stężenia prolaktyny >100 ąg/l.

3

   W oparciu o zmiany powyżej progów istotności klinicznej (ustalone na podstawie kryteriów National

Institute of Health (Narodowego Instytutu Zdrowia) albo wzrostu ciśnienia skurczowego o >20 mmHg lub ciśnienia rozkurczowego >10 mmHg w dowolnym pomiarze w dwóch krótkoterminowych (3-6 tygodni) badaniach z kontrolą placebo u dzieci i dorosłych.

4

   Patrz punkt 5.1.

5

   Uwaga: Częstość występowania jest zbliżona do obserwowanej u dorosłych, ale drażliwość u dzieci i

młodzieży może mieć związek z innymi implikacjami klinicznymi niż u osób dorosłych.

4.9    Przedawkowanie

Kwetaplex Starter