Imeds.pl

Lacidipine Teva 4 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lacidipine Teva, 2 mg, tabletki powlekane Lacidipine Teva, 4 mg, tabletki powlekane

Lacidipinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lacidipine Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lacidipine Teva

3.    Jak stosować lek Lacidipine Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lacidipine Teva

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LACIDIPINE TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Lacidipine Teva zawiera lacydypinę, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Lek Lacidipine Teva pomaga rozluźnić naczynia krwionośne i poszerza je, ułatwiając przepływ krwi i w rezultacie obniżając ciśnienie tętnicze. Tabletki Lacidipine Teva przyjmowane regularnie zgodnie z zaleceniami lekarza pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze (w leczeniu nadciśnienia tętniczego).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LACIDIPINE TEVA

Kiedy nie stosować leku Lacidipine Teva

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lacydypinę, innych antagonistów wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lacidipine Teva (patrz punkt 6. Inne informacje).

•    Jeśli pacjent ma chorobę serca nazywaną zwężeniem zastawki aorty. Jest to zwężenie zastawki w sercu, powodujące utrudnienie odpływu krwi.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, nie wolno przyjmować leku Lacidipine

Teva. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem

stosowania leku Lacidipine Teva.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lacidipine Teva

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lacidipine Teva należy skonsultować się z lekarzem lub

farmaceutą jeśli:

•    u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca lub jakiekolwiek inne choroby serca,

•    u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały jakiekolwiek zaburzenia dotyczące wątroby,

•    pacjent przebył zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego miesiącu lub występuje ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także preparatów ziołowych, ponieważ lek Lacidipine Teva może wpływać na działanie niektórych leków, a niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Lacidipine Teva. W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego,

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych,

•    leki kontrolujące rytm serca (nazywane lekami przeciwarytmicznymi),

•    leki stosowane w leczeniu depresji, nazywane trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi,

•    antybiotyki (np. ryfampicyna),

•    leki stosowane w leczeniu padaczki (napadów drgawkowych),

•    cymetydyna - stosowana w leczeniu zaburzeń żołądkowych,

•    cyklosporyna (lek immunosupresyjny stosowany np. u biorców przeszczepu).

Przed wykonaniem badań krwi należy poinformować osobę przeprowadzającą badanie o zażywaniu leku Lacidipine Teva, ponieważ lek może wpłynąć na wyniki badań dotyczących wątroby.

Stosowanie leku Lacidipine Teva z jedzeniem i piciem

Lek może być stosowany na czczo lub podczas posiłku.

Podczas stosowania leku Lacidipine Teva nie należy pić soku grejpfrutowego.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Lacidipine Teva podczas ciąży, w przypadku planowania ciąży lub podczas karmią piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Lacidipine Teva mogą wystąpić zawroty głowy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lacidipine Teva

Lek Lacidipine Teva zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LACIDIPINE TEVA

Lek Lacidipine Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Ważne jest, aby przyjmować właściwą liczbę tabletek codziennie o tej samej porze.

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2 mg raz na dobę, przyjmowane codziennie rano.

•    Po 3-4 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg raz na dobę, przyjmowanych codziennie rano.

•    W razie konieczności lekarz może ponownie zwiększyć dawkę do 6 mg raz na dobę, przyjmowanych codziennie rano, co stanowi maksymalną dawkę dobową.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Nie należy popijać tabletek sokiem grejpfrutowym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lacidipine Teva

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą do szpitala lub do lekarza ulotkę, pozostałe tabletki i opakowanie, aby było wiadomo jakie tabletki pacjent zażył. Konieczne może być leczenie.

Przedawkowanie może powodować nierówną czynność serca, szybki i płytki oddech, niskie ciśnienie tętnicze, zimną i wilgotną skórę lub zawroty głowy, omdlenie, osłabienie albo nudności.

Pominięcie zastosowania leku Lacidipine Teva

W razie pominięcia dawki leku, należy ją zażyć zaraz po przypomnieniu sobie, tego samego dnia. Jednakże, jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć kolejną dawkę o stałej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Lacidipine Teva należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lacidipine Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpią następujące objawy niepożądane:

• ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), w tym nasilający się ból w klatce piersiowej.

Działania niepożądane są podzielone według następujących częstości ich występowania:

Bardzo często:

występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często:

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko:

występują u 1 do 10 na 10000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występują rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów

Częstość nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często:

•    Ból głowy,

•    Zawroty głowy,

•    Nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy),

•    Szybka lub nierówna czynność serca (kołatanie serca),

•    Niestrawność lub nudności,

•    Wysypka na skórze,

•    Zwiększona ilość oddawanego moczu (wielomocz),

•    Uczucie osłabienia (astenia),

•    Opuchnięcie (obrzęk), szczególnie w okolicy kostek,

•    Zmiany w wynikach badań krwi dotyczących wątroby.

Niezbyt często:

•    Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), w tym nasilający się ból w klatce piersiowej,

•    Obrzęk dziąseł (rozrost dziąseł).

Rzadko:

•    Obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna powodująca opuchnięcie twarzy),

•    Pokrzywka,

•    Depresja,

•    Kurcze mięśni.

Bardzo rzadko:

•    Drżenie.

Częstość nieznana:

•    Drżenie lub tiki oraz zmiany napięcia mięśni i spowolnienie ruchów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LACIDIPINE TEVA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym, tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Lacidipine Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Lacidipine Teva

Substancją czynną leku jest lacydypina.

Lacidipine Teva, 2 mg, tabletki powlekane: jedna tabletka zawiera 2 mg lacydypiny.

Lacidipine Teva, 4 mg, tabletki powlekane: jedna tabletka zawiera 4 mg lacydypiny.

Ponadto lek zawiera:

powidon K-30, laktozę bezwodną, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), magnezu stearynian; otoczka: tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza, guma arabska, laktoza jednowodna, talk.

Tabletki o mocy 2 mg dodatkowo zawierają żelaza tlenek żółty (E172) i żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Lacidipine Teva i co zawiera opakowanie

Lacidipine Teva, 2 mg, tabletki powlekane: beżowe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem “2LC” z jednej strony, gładkie z drugiej strony.

Lacidipine Teva, 4 mg, tabletki powlekane: białe, obustronnie wypukłe, owalne tabletki powlekane, z wytłoczoną liczbą “4”, linią podziału i napisem “LC” z jednej strony, gładkie z drugiej strony. Tabletkę można podzielić na połowy.

Lek Lacidipine Teva jest dostępny w postaci blistrów w opakowaniach zawierających 14, 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa Tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ut 13, 4042 Debrecen

Węgry

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex, B N22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia

Teva Sante SA

Rue Bellocier, 89100 Sens

Francja

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29/305, 747 70 Opava-Komarov Republika Czeska

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania

Estonia

Hiszpania

Francja

Włochy

Litwa

Holandia

Polska

Słowenia

Słowacja

Wielka Brytania


Lacidipin Teva Lacidipine Teva

Lacidipino Teva 4 mg comprimidos EFG

LACIDIPINE TEVA 2 mg, comprime pellicule; LACIDIPINE TEVA 4 mg, comprime pellicule secable

Lacidipina Teva 2 mg, 4 mg compresse rivestite con film Lacidipine Teva 4 mg plevele dengtos tablets Lacidipine 2 mg, 4 mg PCH, tabletten Lacidipine Teva

Lacidipin Teva 4 mg filmsko oblozene tablete Lacidipin Teva 2 mg, 4mg tablety Lacidipine 2 mg, 4 mg film-coated tablets

Data zatwierdzenia ulotki:

5