Imeds.pl

Lactacyd Intimed Nie Mniej Niż 10^8 Cfu + Nie Mniej Niż 10^8 Cfu

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lactacyd Intimed

kapsułki dopochwowe, twarde

pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 108 CFU* pałeczki Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż 108 CFU*

*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 8 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lactacyd Intimed i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactacyd® Intimed

3.    Jak stosować lek Lactacyd Intimed

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LactacydIntimed

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek LactacydIntimed i w jakim celu się go stosuje

Lactacyd Intimed jest w postaci kapsułek dopochwowych, które zawierają liofilizowane, żywe pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 i Lactobacillus rhamnosus, DSM 14870 wyizolowane z pochwy zdrowej kobiety. Bakterie te posiadają silne właściwości adhezyjne do nabłonka pochwy, które umożliwiają im kolonizację i przeżywalność w pochwie. Oba szczepy produkują kwas mlekowy, a szczep Lactobacillus gasseri DSM 14869 produkuje nadtlenek wodoru, a więc tworzą niekorzystne środowisko do namnażania się bakterii chorobotwórczych.

Lactacyd Intimed zaleca się stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy u kobiet w wieku 18 lat i starszych.

Jeśli po upływie 8 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjentka czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactacyd Intimed Kiedy nie stosować leku Lactacyd ® Intimed

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując Lactacyd Intimed, jeśli:

-    występuje ciężkie zaburzenie układu immunologicznego.

Przed rozpoczęciem stosowania Lactacyd Intimed należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Lactacyd Intimed , a inne leki

Nie należy stosować leku Lactacyd Intimed w czasie antybiotykoterapii, ponieważ pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869 i Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 są wrażliwe na antybiotyki.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania leku Lactacyd Intimed w czasie ciąży.

Nie ma przeciwwskazania dla stosowania leku podczas karmienia piersią, ale przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lactacyd Intimed nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.    Jak stosować lek Lactacyd Intimed

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka, to:

Profilaktycznie, niezwłocznie po miesiączce:

Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 4-6 dni, dopochwowo.

Po antybiotykoterapii:

Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 6-8 dni, dopochwowo.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lactacyd Intimed

Nie ma danych o przedawkowaniu leku.

Pominięcie zastosowania leku Lactacyd Intimed

Należy kontynuować dawkowanie według ustalonego schematu i zastosować kolejną dawkę o właściwej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku może wystąpić pieczenie w miej scu podania.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, fax. (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Lactacyd Intimed

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lactacyd Intimed

Substancjami czynnymi leku są:

-    pałeczki Lactobacillus gasseri DSM 14869    nie mniej niż 108 CFU* na kapsułkę

-    pałeczki Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż 108 CFU* na kapsułkę *CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię

Pozostałe składniki to: laktytol jednowodny, skrobia kukurydziana, guma ksantan, glukoza bezwodna, magnezu stearynian; osłonka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Lactacyd Intimed i co zawiera opakowanie

Aluminiowy pojemnik zawierający 8 lub 10 kapsułek dopochwowych w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 18 02-653 Warszawa Tel. 22 489-54-51

Wytwórca:

Bifodan A/S Bogbinderivej 6 DK-3390 Hundested Dania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3