+ iMeds.pl

Lactovac c, zawiesina do wstrzykiwań (250 HAU + 10^5,8 TCID50 + 10^7,4 TCID50 + 10^7,0 TCID50)Charakterystyka Lactovac c, zawiesina do wstrzykiwań

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

I actovac ( '.

Zawiesina do wstr/ykiwań

2. SKł-AI) JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda dawka (5 ml) zawiera:

nie mniej niż 10'*‘ T<.'ID.„*,indukujący > I U1H ' niemniej niż 10' TCIDN„ indukujący? 1 RPl' nic mniej niż 10 TCIl), , indukujący? 1 KPI 250 IIAl -", indukujące > I RPU


Substancje czynne:

Inaktywowany rotawirus bydlęcy. szczep 1005/78 Inaktywowany rotawirus bydlęcy, szczep I Iolland Inaktywowany koronawmis bydlęcy, szczep 8<K) Inaktywowane cnB K99/E41, szczep S1091/83

Adiuwanty:

Wodorotlenek glinu    60 mg

Saponina / Quil A    1 mg

Substancje pomocnicze:

Tiomersal    0,05 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocnicach, patrz punkt 6.1.

odpowiedź, mierzona przeciwciałami, w teście ml odpowiedzi uzyskanej z zastosowaniem


Dawka zakaźna dla kultury tkankowej ** jednostki hcmaglutynującc *** Jednostka względnej potencji; 1 RPU = potencji u królika, nie niższa znacząco

referencyjnej serii o skuteczności potwierdzonej u bydła

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina cło wsrrzykiwań

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło (krowę i jałówki w zaawansowanej ciąży)

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Do czynnego uodporniania ciężarnych krów i jałówek w celu przekazania odporności biernej ich cielętom (poprzez przeciwciała zawarte w tohstrum), redukcji nasilenia objawów oraz czasu trwania biegunki noworodków wywoływanej przez zakażenia rorawirusem. kotonawitusem i EL (dli.

( Jdporność jest wytwarzana jedynie, gdy cielęta są karmione siarą szczepionych krów .

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt w przebiegu zakażeń lub niedożywionych.

4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

O f brona stado:

Biegunka nowonarodzonych cieląt jest wywoływana przez patogeny stale obecne w stadzie. /. tego względu, wymagane jest objęcie programem immunoprofilaktyki wszystkich ciężarnych krów i jałówek w stadzie. Jest to jedyny sposób obniżenia presji zakażenia.

Htgtms stada:

Biegunka nowonarodzonych cieląt jest często związana ze złą higieną, lak więc, ogólne poprawienie warunków zoohigicnieznych odgrywa ważne znaczenie w poprawieniu efektów szczepień.

Oibrona /www^iw:

Choroby przebiegające z biegunką mogą mieć różne podłoże. Szczepionka indukuje wytwarzanie w siarze i mleku wysokich poziomów przeciwciał skierowanych przeciwko mta wirusom, komnawirusom a także li. coli tj. przeciwko głównym patogenem odpowiedzialnym za występowanie biegunki nowonarodzonych cieląt.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczepić wyłącznie zwierzęta imsnunokompetcntnc.

Spęciainę śioilki «.»strożnosct dla o^kpuchuięydi pr^dukl łazi uczy w.t Lgryj la ry i ny.z>.v tęr/Al1-1!)!

1*0 przypadkowej samoinickeji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz pr/cdstawić lekarzowi ulotkę infonnacyjną lub opakowanie. Osoby ze znaną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu, powinny podawać go z ostrożnością.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Szczepienie może rzadko prowadzić do wystąpienia przejściowego obrzęku w miejscu wstrzyknięcia (od małych guzków o średnicy I cm, do obrzęków osiągających w najcięższych przypadkach średnicę 20 cm). /. reguły, w ciągu 2 do 4 rygodni po szczepieniu, zanikają one całkowicie lub ulegają ograniczeniu do nicodgrywających znaczenia klinicznego obrzęków, w indywidualnych przypadkach niewielkie odczyny mogą pozostawać dłużej. Ponadto, można oczekiwać wystąpienia przejściowego, nieznacznego wzrostu temperaniry wewnętrznej dała, obniżającego się zwyczajowo do klinicznie nieistotnego w ciągu jednego dnia.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności

Szczepionka może być stosowana w ciąży.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

4.9    Dawkowanie i droga (-i) podawania

Dawka uodporniająca:

5 ml

Sposób podania:

Wstrzykiwać podskórnio w boczną część szyi Szczepienie podstawowe:

Wszystkie krowy w stadzie powinny otrzymać dwie dawki szczepionki po 5 ml w zaawansowanej ciąży, z zachowaniem odstępu I 5 tygodni pomiędzy dawkami tak, aby drugą dawkę podać na 2-3 tygodnie przed przewidywanym terminem wycielenia.

Szczepienie przypominające:

W przebiegli każdej następnej ciąży, zwierzęta uprzednio szczepione, powinny otrzymać jedną dawkę 3 ml szczepionki na 2-6 tygodni przed przewidywanym terminem wycielenia.

Bierne uodpornianie cieląt:

W celu wytworzenia w obrębie jelit miejscowej, biernej odporności przeciwko biegunce noworodków, nowonarodzone cielęta muszą otrzymać w ciągu pierwszych 10-14 dni życia odpowiednią ilość siary i mleka wysokiej jakości pochodzących od samic szczepionych. W przypadku cieląt przyszłej użytkowości mięsnej, może to zostać osiągnięte poprzez umożliwienie cielętom naturalnego ssania matek Cielęta przyszłej użytkowości mlecznej, często nie otrzymują w. starczającej ilości siary pobierając pokarm w sposób naturalny, należy więc zastosować sztuczne podawanie siary (np. przeznaczoną do tego celu sondą przełykową).

Podaminit i pr%t<bo»yn><mt siary:

W ykazano. żc codzienne spożycie siary przez cielęta od narodzin do 2 tygodnia żyda ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia optymalnej ochrony. Wszystkie cielęta powinny otrzymywać siarę pozyskaną z pierwszego doju, najlepiej w ciągu 6 godzin od narodzin. Następnie należy umożliwić cielętom naturalne ssanie matek przez minimum 2 tygodnie, lub wprowadzić program ich dokarmiania siarą.

Siarę pozostałą z pierwszego udoju oraz całą pozyskaną z drugiego udoju należy zebrać, podzielić na porcje i przechowywać głęboko zamrożoną (-20°< przez najwyżej I rok). I•.wentualnie przygotowane porcje siary można przechowywać w temperaturze • 4°C przez okres około 2 tygodni. W przypadku oddzielania cieląt od matek po pierwszym pobraniu siary w naturalny sposób, dzienna dawka pokarmowa musi być uzupełniona codziennie porcjami zebranej siaty o objętości 500 ml.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy' udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Przypadkowe przedawkowanie nie powinno prowadzić do wystąpienia innych reakcji niż opisane w pkr. 4.6.

4.11    Okres (-y) karencji

Zero dni

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Wytworzenie odporności czynnej u ciężarnych krów i jałówek w celu przekazania potomstwu z siarą i mlekiem odporności biernej przeciwko rotawirusom, koronawirusom i li. coHi\. głównym patogenom wywołujący m biegunkę nowonarodzonych cieląt. Kod ATCvct: QI02A!j01

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Tiomcrs.il

Woda do wstrzykiwali Buforowany roztwór fizjologiczny

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi szczepionkami ani produktami immunologicznymi.

6.3    Okres ważności

(>kres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata Po pierwszym otwarciu fiolki, szczepionką należy zużyć w ciągu 10 godzin.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać i transportować w temperaturze 2'< ’ - 8 Chronić przed mrozem.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Pudełko kartonowe zawierające I szklaną typ I fiolkę 23 ml. z korkiem gumowym typu I. uszczelnionym kapslem aluminiowym.

Pudełko kartonowe zawierające 10 szklanych ryp 1 fiolek 5 ml z korkiem gumowym typu I uszczelnionym kapslem aluminiowym.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny / obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zoetis Polska Sp. z <>.<>. ul. Postępu 17B 02 - 676 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1615/03

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZW OLENIA

1 kwietnia 2005 24 marca 2010

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04/2014

Lactovac C, zawiesina do wstrzykiwań