+ iMeds.pl

Lactovaginal około 10^10 (w tym nie mniej niż 10^8 CFU) pałeczek Lactobacillus rhamnosus 573Ulotka Lactovaginal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lactovaginal

Kapsułki dopochwowe, twarde.

Pałeczki Lactobacillus rhamnosus 573, około 1010 (w tym nie mniej niż 108 CFU*).

*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lactovaginal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactovaginal

3.    Jak stosować lek Lactovaginal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lactovaginal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lactovaginal i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Lactovaginal są żywe pałeczki bakterii kwasu mlekowego szczepu Lactobacillus rhamnosus 573.

Bakterie te rozkładają obecne w pochwie związki do kwasu mlekowego, utrzymując tym samym odpowiednią kwasowość (pH) pochwy. Kwaśny odczyn pochwy (pH 4,0-4,7) hamuje wzrost bakterii chorobotwórczych. Wykazano, że zastosowanie leku Lactovaginal po uprzednim leczeniu stanów zapalnych pochwy lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi oraz przeciwgrzybiczymi powoduje zmniejszenie liczby drobnoustrojów chorobotwórczych, przywrócenie naturalnej równowagi mikrobiologicznej w pochwie oraz normalizację wydzieliny z pochwy.

Preparaty probiotyczne, zawierające żywe bakterie Lactobacillus, zaleca się stosować w przypadku zaburzeń flory bakteryjnej pochwy, do których dochodzi np. w czasie stosowania antybiotyków, zmian hormonalnych, stresu lub w przypadku złych przyzwyczajeń higienicznych i seksualnych.

Wskazania do stosowania

Lactovaginal stosuje się w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy. Lek zaleca się stosować:

-    profilaktycznie,

-    w stanach zapalnych narządów rodnych, po leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi lub przeciwgrzybiczymi,

-    przy występowaniu upławów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactovaginal Kiedy nie stosować leku Lactovaginal

- jeśli pacjentka ma uczulenie na pałeczki Lactobacillus lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6), objawiające się np. swędzeniem lub pieczeniem po zastosowaniu leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjentki stwierdzono ciężkie zaburzenie układu odpornościowego. W takim przypadku przed zastosowaniem leku Lactovaginal należy zasięgnąć porady lekarza.

Inne leki i Lactovaginal

Leku Lactovaginal nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi lub przeciwgrzybiczymi (z wyjątkiem metronidazolu i kotrimoksazolu), ponieważ mogą one zabijać pałeczki L. rhamnosus 573 lub hamować ich wzrost.

Potwierdzono oporność pałeczek Lactobacillus rhamnosus 573 na kotrimoksazol i metronidazol, dlatego Lactovaginal można stosować w trakcie leczenia tymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lactovaginal nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Lactovaginal

Zalecana dawka to od 1 do 2 kapsułek na dobę (jedną rano, a drugą na noc) przez 1 tydzień. W razie potrzeby, leczenie można powtórzyć po skontaktowaniu się z lekarzem. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie zachowując zasady higieny osobistej.

Sposób otwierania fiolki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lactovaginal

Większa dawka leku nie stanowi żadnego zagrożenia dla pacjentki.

Pominięcie zastosowania leku Lactovaginal

Jeśli zapomniano zastosować lek Lactovaginal, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lactovaginal

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub faramaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek jest dobrze tolerowany. Bardzo rzadko, tj. rzadziej niż u 1 pacjentki na 10 000, mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, takie jak: swędzenie, pieczenie, zwiększona wydzielina z pochwy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Lactovaginal

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). W okresie ważności lek może być przechowywany poza lodówką, w temperaturze do 25°C, przez ograniczony okres, do 4 tygodni.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, fiolce lub blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lactovaginal

Substancją czynną leku są żywe pałeczki bakterii kwasu mlekowego szczepu Lactobacillus rhamnosus 573, około 1010 (w tym nie mniej niż 108 CFU).

Pozostałe składniki to: odtłuszczone mleko w proszku, sacharoza, sodu L-glutaminian, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, mannitol oraz składniki kapsułki: żelatyna i tytanu dwutlenek.

Jak wygląda lek Lactovaginal i co zawiera opakowanie

Kapsułki Lactovaginal są koloru białego. Są dostępne w fiolkach lub blistrach („listkach”), podzielonych na dawki pojedyncze, zawierających 10 kapsułek, pakowanych w tekturowe pudełka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polska

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Al. Sosnowa 8

30-224 Kraków

Tel.: +48 12 37 69 200

Fax: +48 12 37 69 205

e-mail: marketing@biomed.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Lactovaginal

Charakterystyka Lactovaginal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lactovaginal, kapsułki dopochwowe, twarde Lactobacillus rhamnosus 573

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera:

pałeczki Lactobacillus rhamnosus 573    około 1010 (w tym nie mniej niż 108 CFU*)

*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt. 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki dopochwowe, twarde. Kapsułka koloru białego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lactovaginal zaleca się stosować w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy:

-    profilaktycznie,

-    w stanach zapalnych narządów rodnych, po leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi, przeciwgrzybiczymi,

-    przy występowaniu upławów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Od 1 do 2 kapsułek na dobę (jedną rano, a drugą na noc) przez 1 tydzień, o ile lekarz nie zaleci innego dawkowania. W razie potrzeby, leczenie należy powtórzyć.

Sposób podawania

Kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie zachowując zasady higieny osobistej.

Sposób otwierania fiolki

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentek z ciężkim zaburzeniem układu immunologicznego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produktu leczniczego Lactovaginal nie należy stosować w czasie podawania leków przeciwbakteryjnych, przeciwrzęsistkowych lub przeciwgrzybiczych (z wyjątkiem metronidazolu i kotrimoksazolu), ponieważ mogą one zabijać pałeczki Lactobacillus rhamnosus 573 lub hamować ich wzrost.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosować, jeżeli lekarz zaleci.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lactovaginal nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

• Lactovaginal jest dobrze tolerowany. Bardzo rzadko mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane: swędzenie, pieczenie, zwiększona wydzielina z pochwy.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna, kod ATC jeszcze nie przydzielony.

Prawidłowa flora bakteryjna pochwy charakteryzuje się obecnością Gram-dodatnich pałeczek z rodzaju Lactobacillus, które stanowią ok. 96% flory bakteryjnej. Zaburzenie równowagi mikrobiologicznej pochwy może prowadzić do różnych stanów patologicznych, takich jak bakteryjna waginoza, grzybica pochwy czy zakażenia bakteriami pochodzącymi z przewodu pokarmowego. Czynnikami wpływającymi na zmianę składu mikroflory pochwy są między innymi: antybiotykoterapia, zmiany hormonalne, chemioterapia, radioterapia, stres czy przyzwyczajenia higieniczne i seksualne. Zaburzenie mikroflory pochwy jest wskazaniem do stosowania preparatów probiotycznych zawierających w swoim składzie żywe pałeczki Lactobacillus.

Substancją czynną produktu Lactovaginal są żywe pałeczki Lactobacillus rhamnosus 573 liofilizowane na nośniku mleczno-sacharozowym, zawierającym dodatek glutaminianu sodu. Lactobacillus rhamnosus 573, na drodze kwaśnej fermentacji, metabolizuje obecne w środowisku pochwy związki będące źródłem węgla m. in. do kwasu mlekowego, utrzymując tym samym odpowiednie pH pochwy. Kwaśny odczyn pochwy (pH 4,0-4,7) hamuje wzrost bakterii chorobotwórczych. Pałeczki L. rhamnosus 573 wykazują antagonizm wobec większości bakterii wywołujących zakażenia układu moczowo - płciowego.

W badaniach in vitro potwierdzono gatunkowo swoistą oporność pałeczek

Lactobacillus rhamnosus 573 na kotrimoksazol i metronidazol, dlatego Lactovaginal można stosować w trakcie leczenia tymi lekami.

Na podstawie badań klinicznych wykazano, że zastosowanie produktu Lactovaginal po uprzednim leczeniu stanów zapalnych pochwy lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi oraz przeciwgrzybiczymi powoduje zmniejszenie liczby patogenów, przywrócenie naturalnej równowagi mikrobiologicznej w pochwie oraz normalizację wydzieliny z pochwy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach nie wykazano właściwości toksycznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Odtłuszczone mleko w proszku

Sacharoza

Sodu L-glutaminian

Skrobia ziemniaczana

Magnezu stearynian

Mannitol

Składniki kapsułki: żelatyna

tytanu dwutlenek.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). W okresie ważności lek może być przechowywany poza lodówką, w temperaturze do 25°C, przez ograniczony okres, do 4 tygodni.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka po 10 kapsułek.

Fiolka ze szkła zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym kapslem w tekturowym pudełku.

1 blister po 10 kapsułek.

Blister z folii Aluminium/PVC/TE/PVDC w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Al. Sosnowa 8

30-224 Kraków

Tel.: +48 12 37 69 200

Fax: +48 12 37 69 205

e-mail: marketing @biomed.pl

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

NR 9636

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25 listopada 2002 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 5 czerwca 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Lactovaginal