+ iMeds.pl

Lactugel 650 mg/mlUlotka Lactugel

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lactugel, 650 mg/ml, żel doustny

Lactulosum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lactugel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactugel

3.    Jak stosować lek Lactugel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lactugel

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lactugel i w jakim celu się go stosuje

Lactugel zawiera substancję zwaną laktulozą, która wzmaga defekację (wypróżnianie). Laktuloza zmiękcza stolec i ułatwia perystaltykę w wyniku wzrostu objętości wody w jelicie grubym. Laktuloza nie wchłania się w organizmie człowieka.

Lactugel służy do:

- leczenia objawowego zaparć.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactugel Kiedy NIE stosować leku Lactugel

-    jeśli pacjent ma uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występuje nietolerancja galaktozy (ciężkie zaburzenie genetyczne, w którym organizm nie rozkłada galaktozy)

-    jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit (z wyjątkiem zwykłego zatwardzenia)

-    jeśli u pacjenta występują organiczne zaburzenia zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna)

-    jeśli u pacjenta występują bóle brzucha o nieznanej przyczynie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lactugel należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej.

Przed zastosowaniem leku Lactugel należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje zespół żołądkowo-sercowy (zespół Roemhelda). Należy przerwać leczenie i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia takich objawów, jak wzdęcia lub bębnica po użyciu leku Lactugel. Lekarz uważnie będzie nadzorował leczenie.

Czas trwania terapii

Nie należy stosować leku Lactugel dłużej niż 2 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Długotrwałe stosowanie niewłaściwych dawek leku Lactugel (objawiające się 2-3 stolcami na dobę) oraz nadużywanie leku może prowadzić do wystąpienia biegunki i zaburzenia równowagi elektrolitowej.

U pacjentów w podeszłym wieku lub ze złym stanem ogólnym oraz u pacjentów, którzy stosują laktulozę przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, lekarz zaleci regularną kontrolę elektrolitów we krwi.

Dzieci

Zazwyczaj nie należy stosować leku Lactugel u noworodków i małych dzieci, ponieważ może zakłócać normalne odruchy wypróżnienia. W wyjątkowych okolicznościach lekarz może zalecić stosowanie leku Lactugel u dzieci i niemowląt. Lekarz uważnie będzie nadzorował leczenie.

Uwaga

Lactugel może zawierać śladowe ilości cukrów, np. fruktozę, laktozę i galaktozę, powstałe w trakcie syntezy leku (patrz poniżej „Dodatkowe informacje dla chorych na cukrzycę i pacjentów z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów”).

Podczas terapii lekami wzmagającymi defekację (wypróżnianie), takimi jak Lactugel, należy pić duże ilości płynów (około 2 litrów na dobę, co odpowiada 6 - 8 szklankom).

Inne leki i Lactugel

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Laktuloza może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (np. przez leki moczopędne [tiazydy], steroidy [kortykosteroidy] i amfoterycynę B). Ponadto, laktuloza może powodować zmniejszenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie glikozydów nasercowych.

Wraz ze wzrostem dawki leku Lactugel obniża się pH w jelicie. Niższa wartość pH może powodować inaktywację leków, których uwalnianie zależne jest od pH jelita (np. leki z grupy 5-aminosalicylanów).

Lactugel z jedzeniem i piciem

Lactugel można stosować niezależnie od posiłków. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących jedzenia i picia.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lactugel nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lactugel zawiera fruktozę, galaktozę i laktozę

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta występuje nietolerancja na niektóre cukry.

Dodatkowe informacje dla chorych na cukrzycę i pacjentów z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów

Lek zawiera niewielkie ilości łatwo przyswajalnych cukrów, np. fruktozę, laktozę i galaktozę. Tylko nieznaczne ilości cukrów są wchłaniane z jelita do krwi, dlatego mają małą wartość odżywczą.

Pomimo to, 1 łyżka miarowa leku Lactugel zawierająca 5 ml żelu doustnego (około 6,7 g) zawiera maksymalnie 0,98 g łatwo przyswajalnych cukrów, co odpowiada 0,08 jednostkom chlebowym.

Jak stosować lek Lactugel

3.


Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak i jak długo stosować lek Lactugel.

Lactugel należy stosować doustnie. Lactugel można stosować niezależnie od posiłków. Poniżej zalecane ilości leku należy odmierzyć za pomocą załączonej łyżki miarowej o pojemności 5 ml. Na przykład, aby odmierzyć 30 ml żelu, należy przyjąć 6 pełnych łyżek miarowych. W celu precyzyjnego dozowania i uniknięcia przepełnienia łyżki, nadmiar żelu należy zeskrobać z wypełnionej łyżki miarowej np. za pomocą tylnej części noża.

Dawki leku należy stosować o tej samej porze każdego dnia. Dawkę można stosować raz na dobę, np. w trakcie śniadania lub w 2 dawkach podzielonych.

Czas trwania terapii zależy od indywidualnej reakcji organizmu.

Podczas leczenia substancjami, które wzmagają defekację (wypróżnianie), takimi jak Lactugel, należy pić duże ilości płynów (około 2 litrów na dobę, co odpowiada 6 - 8 szklankom).

Dawkowanie

W zależności od rodzaju choroby stosuje się różne dawki leku Lactugel. Poniższe zalecenia dotyczące dawkowania mają charakter orientacyjny. Dawkowanie należy dostosować indywidualnie w celu osiągnięcia najlepszych efektów.

Należy pamiętać, iż oczekiwane efekty mogą wystąpić po 2-3 dniach po zażyciu dawki leku Lactugel w zależności od pacjenta.

Zaparcia

Całkowita dawka dobowa:

Dawka początkowa

Dawka podtrzymująca

Dorośli i dzieci

powyżej 14 lat

15 - 45 ml

co odpowiada około 10 -30 g laktulozy

15 - 30 ml

co odpowiada około 10 -20 g laktulozy

Dzieci (7 - 14 lat)

15 ml

co odpowiada około 10 g laktulozy

10 - 15 ml

co odpowiada około 7 -10 g laktulozy

Dzieci (1 - 6 lat)

5 - 10 ml

co odpowiada około 3 - 7 g laktulozy

Niemowlęta

do 5 ml

co odpowiada około 3 g laktulozy

Dawkowanie należy dostosować indywidualnie, aby pacjent oddawał miękki stolec.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lactugel

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku Lactugel mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha oraz utrata wody i elektrolitów (zwłaszcza potasu i sodu). W przypadku przyjęcia większej dawki leku Lactugel niż zalecana należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Lactugel

Jeśli pacjent zapomni przyjąć / używać dawkę Lactugel, nie należy się martwić. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze.

Przerwanie stosowania leku Lactugel

Pożądane efekty leczenia mogą nie być osiągnięte lub objawy choroby mogą się znów pogorszyć. Należy zwrócić się do lekarza przed przerwaniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):

-    Wzdęcia (wiatry), zwłaszcza w pierwszych dniach leczenia; na ogół ustępują po kilku dniach.

-    Bóle brzucha zwłaszcza podczas stosowania większych dawek niż zalecane.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów):

-    Nudności

-    Wymioty

-    Biegunka zwłaszcza podczas stosowania większych dawek niż zalecane.

W przypadku wystąpienia biegunki, w trakcie stosowania dużych dawek laktulozy, po której następuje zaburzenie równowagi wodno-elektrolitowej, należy zwrócić się do lekarza. Lekarz zdecyduje czy konieczne jest zmniejszenie dawkowania leku Lactugel i (lub) zlecenie dodatkowych środków w celu uzupełnienia utraconej wody, jonów potasu i sodu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Lactugel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu słoika lek można przechowywać maksymalnie przez 6 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lactugel

-    Substancją czynną leku jest laktuloza.

1 ml żelu doustnego zawiera 650 mg laktulozy w postaci laktulozy ciekłej 66% (m/obj.).

1 łyżka miarowa z 5 ml żelu doustnego zawiera 3,25 g laktulozy.

-    Pozostałe składniki to: agar, aromat cola, karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d), woda oczyszczona, kwas cytrynowy bezwodny.

Uwaga: Lek zawiera fruktozę, galaktozę i laktozę powstałe w trakcie produkcji leku.

Jak wygląda lek Lactugel i co zawiera opakowanie

Lek jest żelem doustnym o zabarwieniu brązowawym do ciemnobrązowego.

Lek jest dostępny w słoikach o pojemności 100 ml, 200 ml, 500 ml.

Do każdego opakowania dołączono łyżkę miarową o pojemności 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Strasse 41

D-66440 Blieskastel

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Lactugel

Charakterystyka Lactugel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lactugel, 650 mg/ml, żel doustny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml żelu doustnego zawiera 650 mg laktulozy w postaci laktulozy ciekłej 66% (m/obj.). 1 łyżka miarowa z 5 ml żelu doustnego zawiera 3,25 g laktulozy.

Zawiera fruktozę, galaktozę i laktozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel doustny

Żel o zabarwieniu brązowawym do ciemnobrązowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe zaparć.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dawka początkowa może być dostosowana indywidualnie po uzyskaniu odpowiedniego efektu leczenia (do dawki podtrzymującej). U niektórych pacjentów pożądane efekty leczenia mogą wystąpić po 2-3 dniach. Dawkę stosowaną raz na dobę należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, np. w trakcie śniadania.

Zalecane ilości produktu leczniczego należy odmierzyć za pomocą łyżki miarowej o pojemności 5 ml. Na przykład, aby odmierzyć 30 ml żelu, należy przyjąć 6 pełnych łyżek miarowych. W celu precyzyjnego dozowania i uniknięcia przepełnienia łyżki, nadmiar żelu należy zeskrobać z wypełnionej łyżki miarowej np. za pomocą tylnej części noża.

Zaparcia

Dawka początkowa

Dawka podtrzymująca

Dorośli i dzieci

powyżej 14 lat

15 - 45 ml

co odpowiada około 10 -30 g laktulozy

15 - 30 ml

co odpowiada około 10 -20 g laktulozy

Dzieci (7 - 14 lat)

15 ml

co odpowiada około 10 g laktulozy

10 - 15 ml

co odpowiada około 7 -10 g laktulozy

Dzieci (1 - 6 lat)

5 - 10 ml

co odpowiada około 3 - 7 g laktulozy

Niemowlęta

do 5 ml

co odpowiada około 3 g laktulozy

Dawkę należy zmniejszyć w przypadku wystąpienia biegunki. Dawkowanie należy dostosować indywidualnie, aby pacjent oddawał miękki stolec.

Sposób podawania

Lactugel podaje się doustnie. Laktulozę można stosować niezależnie od posiłków. Dawkę należy dostosować do efektów klinicznych. Laktulozę można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w dwóch dawkach podzielonych, używając łyżki miarowej.

Czas trwania terapii

Czas trwania terapii należy dostosować do czasu występowania objawów.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Galaktozemia

-    Niedrożność jelit

-    Organiczne zaburzenia zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna)

-    Bóle brzucha o nieznanej przyczynie

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego Lactugel nie należy stosować w przypadku zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej.

Przewlekłe stosowanie niewłaściwych dawek oraz nadużywanie laktulozy może prowadzić do wystąpienia biegunki i zaburzenia równowagi elektrolitowej.

W przypadku braku pożądanego efektu terapeutycznego po stosowaniu produktu leczniczego przez kilka dni, należy skontaktować się z lekarzem.

U dzieci przeczyszczające produkty lecznicze należy stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach i pod opieką lekarza.

Laktulozę należy stosować ostrożnie u niemowląt i u małych dzieci, które mogą mieć niewykrytą nietolerancję fruktozy dziedziczoną autosomalnie recesywnie. U tych pacjentów niepełny rozkład fruktozy może prowadzić do fruktozemii oraz do fruktozurii, hipoglikemii i związanych z hipoglikemią zaburzeń czynności wątroby, nerek oraz mózgu.

Podczas leczenia laktulozą może zostać zmieniony odruch defekacji .

U pacjentów z zespołem żołądkowo-sercowym (zespół Roemhelda) laktulozę należy stosować tylko po konsultacji z lekarzem. Jeśli u tych pacjentów po zastosowaniu laktulozy wystąpią objawy takie, jak wzdęcie lub bębnica, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie.

U pacjentów w podeszłym wieku lub ze złym stanem zdrowia oraz u pacjentów, którzy stosują laktulozę przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, zaleca się okresową kontrolę elektrolitów.

Podczas terapii przeczyszczającymi produktami leczniczymi zaleca się picie dużych ilości płynów (1,5

-    2 litrów na dobę, co odpowiada 6 - 8 szklankom).

Ważne informacje o niektórych składnikach produktu leczniczego Lactugel Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, nietolerancją galaktozy np. galaktozemią, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Informacje dla chorych na cukrzycę i pacjentów z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów Dawki zazwyczaj stosowane w zaparciach nie powinny stanowić problemu dla chorych na cukrzycę.

Jednakże, Lactugel może zawierać śladowe ilości cukrów (nie więcej niż 6,5 mg/ml fruktozy, 65 mg/ ml laktozy, 97,5 mg/ml galaktozy, 65 mg/ml epilaktozy i 26 mg/ml tagatozy) powstałe w trakcie syntezy laktulozy. 1 łyżka miarowa produktu leczniczego z 5 ml żelu doustnego (około 6,7 g) zawiera maksymalnie 0,98 g łatwo przyswajalnych węglowodanów m.in. fruktozy, laktozy, galaktozy co odpowiada 0,08 jednostkom chlebowym.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Laktuloza może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne produkty lecznicze (np. przez moczopędne produkty lecznicze, steroidy i amfoterycynę B). Laktuloza może powodować zmniejszenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie glikozydów nasercowych. Stwierdzono, iż wraz ze wzrostem dawki laktulozy obniża się pH w okrężnicy. Z tego względu produkty lecznicze, których uwalnianie zależne jest od pH okrężnicy, mogą ulegać inaktywacji (np. produkty lecznicze z grupy 5-aminosalicylanów).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ograniczone dane dotyczące zastosowania produktu leczniczego w okresie ciąży nie wskazują, że laktuloza wywołuje wady rozwojowe i działa szkodliwie na płód/noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój embrionalny/płodowy, poród i rozwój poporodowy (patrz punkt 5.3).

Można rozważyć stosowanie laktulozy w okresie ciąży, jeśli to konieczne.

Lactugel może być stosowany podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lactugel nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Na początku leczenia mogą wystąpić wzdęcia, które z reguły ustępują po kilku dniach. W razie stosowania większych dawek niż zalecane mogą wystąpić ból brzucha i biegunka. W takim przypadku należy zmniejszyć dawkowanie.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często (> 1/10): wzdęcia, bóle brzucha.

Często (> 1/100 do < 1/10): nudności, wymioty; w przypadku stosowania zbyt dużych dawek, biegunka.

W przypadku długotrwałego przyjmowania zalecanych dawek, które prowadzą do utrzymywania się luźnych stolców, mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej powiązane ze stosowaniem innych przeczyszczających produktów leczniczych.

4.9    Przedawkowanie

Jeśli przyjęta dawka jest zbyt duża mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata elektrolitów.

Leczenie przedawkowania: przerwanie leczenia lub zmniejszenie dawki. Znaczna utrata płynów spowodowana biegunką lub wymiotami może wymagać uzupełnienia elektrolitów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeczyszczające o działaniu osmotycznym, kod ATC: A06AD11

Laktuloza jest syntetycznym dwucukrem złożonym z D-galaktozy i fruktozy. W jelicie grubym laktuloza jest rozkładana pod wpływem enzymów bakteryjnych do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasu mlekowego i octowego oraz do metanu i wodoru. Takie działanie prowadzi do obniżenia pH i wzrostu ciśnienia osmotycznego w okrężnicy, co stymuluje perystaltykę oraz wzrost zawartości wody w stolcu.

Zwiększone dawkowanie laktulozy powoduje obniżenie wartości pH, co prowadzi do zakwaszenia treści okrężnicy i zmiany wchłanianego amoniaku (NH3) w niewchłanialne jony amoniowe NH4+ Następuje przyspieszone wydalanie azotu w stolcu, co ma znaczenie w leczeniu hiperamonemii.

Obniżenie pH w okrężnicy hamuje działanie flory proteolitycznej, związanej z tworzeniem amoniaku. Spadek wartości pH jest spowodowany przez wzrost bakterii kwasochłonnych (np. Lactobacillus). Zmniejszona wartość pH i działanie osmotyczne powodują przeczyszczenie okrężnicy. Stymuluje to bakterie do wykorzystania amoniaku do syntezy białek bakteryjnych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Laktuloza praktycznie nie wchłania się z górnego odcinka przewodu jelitowego z powodu braku w organizmie człowieka odpowiednich disacharydaz. Dociera do okrężnicy w postaci niezmienionej. Tam jest metabolizowana przez florę bakteryjną okrężnicy. Ulega pełnemu metabolizmowi w dawkach do 25 - 50 g lub do 40 - 75 ml; w większych dawkach część laktulozy może być wydalona w postaci niezmienionej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z badań toksyczności po podaniu jednokrotnym i wielokrotnym nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Długookresowe badania na zwierzętach nie wykazały potencjalnego działania rakotwórczego. Badania przeprowadzone na myszach, szczurach i królikach nie wykazały niekorzystnego wpływu laktulozy na płód. Po podaniu doustnym nie należy się spodziewać toksyczności układowej z powodu właściwości farmakologicznych i farmakokinetycznych laktulozy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Agar

Aromat cola (substancje aromatyczne, preparaty aromatyczne, naturalne substancje aromatyczne, trioctan glicerolu [E1518])

Karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d)

Woda oczyszczona Kwas cytrynowy bezwodny

Lactugel zawiera również fruktozę, galaktozę i laktozę powstałe w procesie wytwarzania.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu słoika: 6 tygodni.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Słoik z tereftalanu polietylenu z polipropylenową zakrętką i polipropylenową łyżką miarową.

Słoik o pojemności 100 ml, 200 ml, 500 ml.

Do opakowania załączona jest łyżka miarowa o pojemności 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MIP Pharma GmbH Kirkeler Strasse 41 D-66440 Blieskastel Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Lactugel