+ iMeds.pl

Lactulose fresenius 670 mg/mlUlotka Lactulose fresenius

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lactulose Fresenius, 670 mg/ml, roztwór doustny

Lactulosum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lactulose Fresenius i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactulose Fresenius

3.    Jak stosować lek Lactulose Fresenius

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lactulose Fresenius

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lactulose Fresenius i w jakim celu się go stosuje

Lactulose Fresenius zawiera środek przeczyszczający o nazwie laktuloza. Dzięki zwiększeniu przez lek zawartości wody w jelitach stolec staje się bardziej miękki i łatwiej go oddawać. Lek nie jest wchłaniany przez organizm.

Lactulose Fresenius stosuje się:

-    w leczeniu objawów zaparć;

-    w leczeniu pewnej choroby (encefalopatii wątrobowej).

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactulose Fresenius Kiedy nie stosować leku Lactulose Fresenius

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeśli u pacj enta występuj e:

-    galaktozemia (ciężkie zaburzenie genetyczne powodujące niemożność trawienia galaktozy);

-    ostre nieswoiste zapalenie jelit (na przykład choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego), niedrożność jelit (oprócz typowego zaparcia), perforacja lub ryzyko perforacji układu pokarmowego, ból brzucha z niewyjaśnionych przyczyn.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lactulose Fresenius należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta występuje zespół żołądkowo-sercowy (zespół Roemhelda), przed zastosowaniem leku Lactulose Fresenius należy poinformować o tym lekarza,

Jeśli u pacjenta po zastosowaniu leku występują objawy, takie jak bębnica lub wzdęcia, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

W wymienionych wyżej sytuacjach lekarz będzie dokładnie nadzorował leczenie.

Długotrwałe stosowanie leku bez dostosowania dawki (więcej niż 2 - 3 miękkie stolce na dobę) lub jego nadużywanie może prowadzić do biegunki i zaburzeń równowagi elektrolitowej.

U pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów w złym stanie ogólnym przyjmujących laktulozę przez ponad 6 miesięcy lekarz będzie regularnie kontrolował stężenie elektrolitów we krwi.

Pacjenci z encefalopatią wątrobową powinni unikać jednoczesnego przyjmowania innych środków przeczyszczających, ponieważ utrudniają one indywidualne dostosowanie dawki.

Nie należy stosować leku Lactulose Fresenius bez konsultacji z lekarzem dłużej niż przez dwa tygodnie.

Ze względu na metodę syntezy lek Lactulose Fresenius może zawierać śladowe ilości cukrów.

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Podczas stosowania środków przeczyszczających należy pić odpowiednią ilość płynów (około 2 l na dobę, co odpowiada 6 - 8 szklankom).

Dzieci

Leku Lactulose Fresenius nie należy zasadniczo podawać niemowlętom i małym dzieciom, ponieważ może zaburzać prawidłowe odruchy oddawania stolca.

W szczególnych wypadkach lekarz może przepisać lek Lactulose Fresenius dziecku, niemowlęciu lub noworodkowi. W wymienionych wyżej sytuacjach lekarz będzie dokładnie nadzorował leczenie.

Inne leki i Lactulose Fresenius

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Laktuloza może zwiększać ubytek potasu wywoływany przez inne leki (np. tiazydy, steroidy i amfoterycynę B). Jednoczesne stosowanie z glikozydami nasercowymi może nasilać ich działanie wskutek niedoboru potasu.

Podczas zwiększania dawki stwierdza się obniżenie wartości pH w jelicie grubym. W związku z tym leki uwalniane w jelicie grubym zależnie od pH (np. 5-ASA) mogą zostać unieczynnione.

Lactulose Fresenius z jedzeniem i piciem

Lactulose Fresenius można zażywać z jedzeniem lub bez. Nie ma ograniczeń dotyczących rodzaju spożywanego jedzenia lub picia.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje zajście w ciążę, przed przyjęciem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lactulose Fresenius nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lactulose Fresenius zawiera cukier mleczny (laktozę), galaktozę lub epilaktozę.

Należy zapoznać się z punktem „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

15 ml leku Lactulose zawiera 42,7 KJ (10,2 kcal) = 0,21 BU. U pacjentów z cukrzycą konieczne może być uwzględnienie dawki stosowanej w leczeniu.

3. Jak stosować lek Lactulose Fresenius

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się z lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia. Lek można przyjmować raz na dobę w jednej dawce, na przykład podczas śniadania, lub w nie więcej niż 3 dawkach podzielonych na dobę. Lek należy szybko połknąć i nie przetrzymywać go w jamie ustnej.

Lek Lactulose Fresenius roztwór doustny można przyjmować bez rozcieńczania lub rozcieńczony w niewielkiej ilości płynu. Należy korzystać z dołączonej miarki.

Podczas stosowania środków przeczyszczających należy pić odpowiednią ilość płynów (około 2 l na dobę, co odpowiada 6 - 8 szklankom).

Zalecana dawka leku:

W przypadku zaparć:

Dawka początkowa

Dawka podtrzymująca

Dorośli

15 - 45 ml

co odpowiada 10-30 g laktulozy

15 - 30 ml

co odpowiada

10 - 20 g laktulozy

Stosowanie u dzieci ^ i młodzieży

Dawka początkowa

Dawka podtrzymująca

Młodzież w wieku powyżej 14 lat

15 - 45 ml

co odpowiada 10-30 g laktulozy

15 - 30 ml

co odpowiada

10 - 20 g laktulozy

Dzieci (7 - 14 lat)

15 ml

co odpowiada 10 g laktulozy

10 - 15 ml

co odpowiada 7 - 10 g laktulozy

Dzieci (1 - 6 lat)

5 - 10 ml

co odpowiada 3 - 7 g laktulozy

Niemowlęta

do 5 ml

co odpowiada do 3 g laktulozy

Następnie dawkę można indywidualnie zmniejszyć.

Dawkę dobową należy przyjmować w całości podczas śniadania. Zanim uzyska się pożądany efekt działania leku, może być konieczne przyjmowanie go przez 2 - 3 dni, ponieważ laktuloza nie ulega rozkładowi zanim dotrze do jelita grubego.

W przypadku encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności mózgu wskutek choroby wątroby):

Początkowo 30 - 50 ml 3 razy na dobę (co odpowiada 60 - 100 g laktulozy).

Dawkowanie należy dostosować, tak by uzyskać 2 - 3 miękkie stolce na dobę; pH kału powinno wynosić 5,0 - 5,5.

Brak szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci w wieku 0 - 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lactulose Fresenius

W razie przedawkowania może wystąpić biegunka i ból brzucha. W przypadku zastosowania większej dawki leku Lactulose Fresenius niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem lub apteką.

Pominięcie zastosowania leku Lactulose Fresenius

W przypadku pominięcia dawki leku Lactulose Fresenius kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lactulose Fresenius

Pożądane działanie leku może nie zostać osiągnięte.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszano następujące działania niepożądane leku Lactulose Fresenius:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10):

-    Wzdęcia z oddawaniem wiatrów, szczególnie w ciągu kilku pierwszych dni leczenia. Stan ten zwykle ustępuje po kilku dniach.

-    Jeśli stosuje się dawki większe niż zalecana może wystąpić ból brzucha. W takim wypadku należy zmniejszyć dawkę.

Często (> 1/100 < 1/10):

-    Nudności

-    Wymioty

-    Po zastosowaniu dawki wyższej niż zalecana może wystąpić biegunka (czasem z zaburzeniami równowagi elektrolitowej). W takim wypadku należy zmniejszyć dawkę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lactulose Fresenius

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na etykiecie butelki i/lub na pudełku (po „exp”). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 1 rok.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lactulose Fresenius

- Substancją czynną leku jest laktuloza (w postaci laktulozy ciekłej)

-    Jeden mililitr roztworu Lactulose Fresenius zawiera 670 mg laktulozy.

-    Brak innych składników.

Jak wygląda lek Lactulose Fresenius i co zawiera opakowanie

Lactulose Fresenius jest klarownym, lepkim, płynnym, bezbarwnym lub bladobrązowawo-żółtym roztworem dostępnym w opakowaniach o następującej wielkości:

Butelki z brunatnego PET zawierające 200 ml, 300 ml, 500 ml z zamknięciem z polietylenu lub zamknięciem z polipropylenu z zabezpieczeniem przed dziećmi, w tekturowym pudełku. Do odmierzania płynu dołączono dozownik z polipropylenu z podziałką.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36

8055 Graz, Austria

Tel.: +43 316 249 0

Faks: +43 316 249 1208

info-atgr@fresenius-kabi.com

Wytwórca

Fresenius Kabi Austria GmbH Estermannstrasse 17 4020 Linz, Austria Tel.: +43 732 7651 0 Faks: +43 732 7651 2429 office@fresenius-kabi.com

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Republika Czeska:


Estonia:

Francja:

Irlandia:

Łotwa:

Litwa:

Niemcy:

Grecja:


Holandia:

Polska:

Hiszpania:

Szwecja:

Wielka Brytania:


Lactulose Hexal 670 mg/ml - Lösung zum Einnehmen Laktulosa Sandoz 670 mg/ml Lactulose Fresenius

Lactulose Fresenius 670 mg/ml, solution buvable en flacon Lactulose Fresenius 670 mg/ml oral solution Lactulose Fresenius 670 mg/ml skidums iekskigai lietosanai Lactulose Fresenius 670 mg/ml geriamasis tirpalas Lactulose Fresenius 670 mg/ml Lösung zum Einnehmen Lactulose Fresenius 670 mg/ml - nóorpo Smkupa Lactulose Fresenius 670 mg/ml, stroop Lactulose Fresenius

Lactulosa Fresenius 670 mg/ml solución oral Lactulose 670 mg/ml - Oral lösning Lactulose Fresenius 670 mg/ml Oral solution


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2014-12-18

6


Lactulose Fresenius

Charakterystyka Lactulose fresenius

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lactulose Fresenius, 670 mg/ml, roztwór doustny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 670 mg laktulozy (w postaci laktulozy ciekłej).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny

Roztwór przezroczysty, bezbarwny do bladobrązowawo-żółtego, lepki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Objawowe leczenie zaparć

•    Leczenie encefalopatii wątrobowej

Produkt leczniczy Lactulose Fresenius jest wskazany do stosowania u dorosłych.

U dzieci i młodzieży w wieku od 1 miesiąca do 18 lat lek może być stosowany wyłącznie w leczeniu zaparć.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dawkę początkową można dostosować indywidualnie po uzyskaniu odpowiedniego działania terapeutycznego (dawka podtrzymująca). U niektórych chorych do uzyskania odpowiedniego działania terapeutycznego leczenie należy prowadzić przez kilka dni (2 - 3 dni). W przypadku stosowania pojedynczej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze, np. podczas śniadania. Zaleca się, aby podczas stosowania leków przeczyszczających pić odpowiednią ilość płynów (1,5 - 2 l na dobę, czyli 6 - 8 szklanek).

Zaparcia:

Dawka początkowa

Dawka podtrzymująca

Dorośli

15 - 45 ml

co odpowiada 10 - 30 g laktulozy

15 - 30 ml

co odpowiada 10 - 20 g laktulozy

Dzieci i młodzież

Dawka początkowa

Dawka poc

trzymująca

Młodzież w wieku powyżej 14 lat

15 - 45 ml

co odpowiada 10 - 30 g laktulozy

15 - 30 ml

co odpowiada 10 - 20 g laktulozy

Dzieci (7 - 14 lat)

15 ml

co odpowiada 10 g laktulozy

10 - 15 ml

co odpowiada 7 - 10 g laktulozy

Dzieci (1 - 6 lat)

5 - 10 ml

co odpowiada 3 -7 g laktulozy

Niemowlęta

do 5 ml

co odpowiada do 3 g laktulozy

W razie wystąpienia biegunki należy zmniejszyć dawkę.

Leczenie encefalopatii wątrobowej - wyłącznie dorośli:

Początkowo 30 - 50 ml 3 razy na dobę (co odpowiada 60 - 100 g laktulozy)

Dawkowanie należy dostosować, tak by uzyskać 2 - 3 miękkie stolce na dobę; pH kału powinno wynosić 5,0 do 5,5.

Nie ma szczególnych zaleceń odnośnie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Lactulose Fresenius u dzieci w wieku 0 - 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Roztwór laktulozy można podawać rozcieńczony lub nierozcieńczony. Dawkę należy dostosować do odpowiedzi klinicznej. Laktulozę można podawać w jednorazowej dawce raz na dobę lub maksymalnie w trzech dawkach na dobę, podzielonych za pomocą miarki,.

Pojedynczą dawkę laktulozy należy od razu połknąć. Nie wolno przetrzymywać jej w ustach.

Czas trwania leczenia należy dostosować do objawów.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Stosowanie u pacjentów z galaktozemią.

-    Ostre nieswoiste zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), niedrożność przewodu pokarmowego lub zespoły podniedrożniościowe, perforacja układu pokarmowego lub jej ryzyko, bolesność brzucha o niewyjaśnionej przyczynie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku niewystarczającego działania terapeutycznego po kilku dniach zaleca się konsultację lekarską.

Ze względu na metodę syntezy lek Lactulose Fresenius może zawierać śladowe ilości cukrów (nie więcej niż 67 mg/ml laktozy, 100 mg/ml galaktozy, 67 mg/ml epilaktozy, 27 mg/ml tagatozy i 7 mg/ml fruktozy). Laktulozę należy stosować ostrożnie u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Dawka stosowana zazwyczaj w przypadku zaparć nie powinna stwarzać problemu dla diabetyków. Konieczne może być jednak uwzględnienie u diabetyków wyższych dawek, które są stosowane w leczeniu encefalopatii wątrobowej. 15 ml laktulozy zawiera 42,7 KJ (10,2 kcal) = 0,21 bu (jednostek chlebowych).

Odruch wypróżniania może ulec zaburzeniu podczas stosowania laktulozy.

Pacjentom z rzadkimi problemami dziedzicznymi związanymi z nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy lub obniżonym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie należy podawać tego produktu leczniczego.

Pacjenci z zespołem sercowo-żołądkowym (zespół Roemhelda) mogą przyjmować laktulozę wyłącznie po konsultacji lekarskiej. Jeśli u takich pacjentów po przyjęciu laktulozy występują objawy, takie jak bębnica lub wzdęcia, należy zmniejszyć dawkę lub odstawić lek.

Długotrwałe stosowanie źle dobranych dawek i nadużywanie leku może prowadzić do biegunki i zaburzeń równowagi elektrolitowej.

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów w złym stanie ogólnym przyjmujących laktulozę przez ponad 6 miesięcy wskazana jest regularna kontrola stężenia elektrolitów we krwi.

Pacjenci z encefalopatią wątrobową powinni unikać jednoczesnego przyjmowania innych leków przeczyszczających, ponieważ utrudniają one indywidualne dostosowanie dawki. Ponadto u tych pacjentów należy uwzględnić możliwość wystąpienia zaburzeń równowagi elektrolitowej (głównie hipokaliemii), które mogą spowodować zaostrzenie encefalopatii.

Zaleca się, aby podczas stosowania leków przeczyszczających pić odpowiednią ilość płynów (1,5 - 2 l na dobę, czyli 6 - 8 szklanek).

Dzieci i młodzież

Stosowanie leków przeczyszczających u dzieci powinno mieć charakter wyjątkowy i przebiegać pod kontrolą lekarza.

Laktulozę należy podawać ostrożnie u niemowląt i małych dzieci z nietolerancją fruktozy dziedziczoną autosomalnie recesywnie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Laktuloza może zwiększać utratę potasu wywoływaną przez inne leki (np. tiazydy, steroidy i amfoterycynę B). Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych może nasilać działanie glikozydów wskutek niedoboru potasu.

Podczas zwiększania dawki stwierdza się obniżenie wartości pH w jelicie grubym. W związku z tym leki uwalniane w jelicie grubym w zależności od pH (np. 5-ASA) mogą ulec inaktywacji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ograniczone dane z badań u pacjentek w ciąży nie wskazują na toksyczność powodującą wady rozwojowe bądź toksyczność wobec płodu i noworodka. Badania na zwierzętach nie wskazują na skutki bezpośrednie lub pośrednie w odniesieniu do ciąży, rozwoju zarodka i płodu, porodu lub rozwoju pourodzeniowego (patrz punkt 5.3).

Można rozważyć stosowanie laktulozy w czasie ciąży, jeśli jest to konieczne.

Karmienie piersią

Preparat Lactulose Fresenius można stosować w okresie karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu leku Lactulose Fresenius na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lactulose Fresenius nie ma lub ma bardzo niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W ciągu kilku pierwszych dni leczenia mogą wystąpić wzdęcia. Z reguły ustępują one po kilku kolejnych dniach. Jeśli stosuje się dawkę większą niż zalecana, może wystąpić ból brzucha i biegunka. W takim wypadku należy zmniejszyć dawkę.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często (> 1/10):    Wzdęcia, ból brzucha

Często (> 1/100 < 1/10):    Nudności i wymioty; w przypadku zbyt dużej dawki- biegunka.

Badania diagnostyczne

Zaburzenia równowagi elektrolitowej wskutek biegunki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku zbyt dużej dawki mogą wystąpić:

Objawy:    biegunka i ból brzucha

Leczenie:    odstawienie leku lub zmniejszenie dawki. Nadmierna utrata płynów wskutek biegunki

lub wymiotów może wymagać przywrócenia równowagi elektrolitowej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeczyszczające. Leki przeczyszczające działające osmotycznie, kod ATC: A06A D11

Laktuloza jest syntetycznym disacharydem, połączeniem D-galaktozy i fruktozy. Laktuloza jest metabolizowana w jelicie grubym przez enzymy bakteryjne do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, głównie kwasu mlekowego i octowego, a także do metanu i wodoru. Prowadzi to do zmniejszenia odczynu pH i zwiększenia ciśnienia osmotycznego w jelicie grubym. To powoduje pobudzenie perystaltyki i zwiększenie zawartości wody w kale.

Jako substancja prebiotyczna, laktuloza wspomaga wzrost bifidobakterii i pałeczek kwasu mlekowego, hamując jednocześnie rozwój bakterii Clostridium i Escherichia coli.

W przypadku większej dawki laktuloza powoduje obniżenie pH, co prowadzi do zwiększenia stężenia H+ i zmiany równowagi od NH3 (wchłaniany) na korzyść NH/ (niewchłaniany). Wydalanie azotu w kale zwiększa się. Działanie to można wykorzystać w leczeniu hiperamonemii. W leczeniu encefalopatii wątrobowej laktuloza zmniejsza stężenie NH3 we krwi o około 25 - 50%.

Zmniejszone pH w jelicie grubym prowadzi do zahamowania rozwoju bakterii proteolitycznych, biorących udział w wytwarzaniu amoniaku. Zmniejszenie pH jest spowodowane wzrostem udziału bakterii acydofilnych (np. Lactobacillus). Zmniejszone pH i efekt osmotyczny powodują oczyszczanie jelita grubego; pobudza to bakterie do wykorzystywania amoniaku do syntezy własnych białek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Laktuloza właściwie nie jest wchłaniana, ponieważ w górnym odcinku przewodu pokarmowego człowieka nie występuje odpowiednia disacharydaza. Ponieważ laktuloza nie jest wchłaniana, dociera do jelita grubego w postaci niezmienionej. W jelicie grubym jest metabolizowana przez florę bakteryjną jelita grubego. Metabolizm jest całkowity w dawkach do 25 - 50 g lub 40 - 75 ml; w przypadku większej dawki część może być wydalana w postaci niezmienionej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego, toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu: 1 rok

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Butelkę szczelnie zamykać.

Okres przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki ze szkła brązowego (Ph.Eur., typu III) oraz brązowe butelki PET zawierające 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml i 1000 ml, 10 x (100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml) oraz 6 x 1000 ml z zakrętką z polietylenu lub zamknięciem z polipropylenu z zabezpieczeniem przed dziećmi.

Białe butelki PET zawierające 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml i 1000 ml, 10 x (100 ml, 200 ml,

300 ml, 500 ml) oraz 6 x 1000 ml z zakrętką z polietylenu lub zamknięciem z polipropylenu z zabezpieczeniem przed dziećmi.

W przypadku butelek do odmierzania płynu dołączono miarkę z polipropylenu z podziałką.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz, Austria Tel.: +43 316 249 0 Faks:+43 316 249 1408 info-atgr@fresenius-kabi.com

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie numer: 17803

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-02-02 / 24.06.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-12

5

Lactulose Fresenius