Imeds.pl

Lactulose-Mip 9,75 G/ 15 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lactulose-MIP, 9,75 g/15 ml, syrop

Lactulosum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lactulose-MIP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactulose-MIP

3.    Jak stosować lek Lactulose-MIP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lactulose-MIP

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lactulose-MIP i w jakim celu się go stosuje

Laktuloza jest dwucukrem złożonym z D-galaktozy i fruktozy. Jest lekiem łagodnie przeczyszczającym o działaniu osmotycznym. Za przeczyszczające działanie laktulozy odpowiedzialne są dwa procesy:

-    cukier i kwasy powoduj ą zmiany ciśnienia osmotycznego (zwiększenie obj ętości treści jelitowej), co pośrednio wpływa na pobudzenie perystaltyki jelit;

-    kwasy bezpośrednio pobudzaj ą perystaltykę jelit.

Przyjmuje się, że za działanie laktulozy polegające na zmniejszeniu stężenia amoniaku we krwi, odpowiedzialne są następujące procesy:

-    rozkład laktulozy powoduje zmniejszenie wartości pH, co prowadzi do jonizacji amoniaku. W ten sposób powstają niewchłanialne i nietoksyczne jony amoniowe. Proces ten prowadzi do zmniejszenia wchłaniania amoniaku z okrężnicy;

-    pod wpływem zwiększonego stężenia węglowodanów i wynikającego stąd zakwaszenia treści jelita, bakterie proteolityczne jelita zostaj ą wyparte na rzecz bakterii sacharolitycznych, dzięki czemu powstaje mniej amoniaku;

-    zmniejszona wartość pH w jelicie powoduje, że amoniak z krwi przechodzi bezpośrednio do kwaśnej treści jelita;

-    podanie laktulozy prowadzi do zwiększenia stężenia węglowodanów w okrężnicy. Dzięki temu dla całej flory bakteryjnej powstaje względny deficyt azotu, który następnie jest kompensowany przez zużycie amoniaku pochodzącego z rozkładu mikroorganizmów.

W przypadku encefalopatii wątrobowej laktuloza zmniejsza stężenie amoniaku we krwi o około 2550 %. Działanie lecznicze może wystąpić po upływie kilku godzin do kilku dni.

Wskazania do stosowania:

-    zaparcia;

-    zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactulose-MIP Kiedy nie stosować leku Lactulose-MIP

-    jeśli pacjent ma uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma niedrożność jelit;

-    jeśli pacj ent ma zapalenie przewodu pokarmowego;

-    jeśli pacj ent ma galaktozemię.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Lactulose-MIP należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować ostrożność u niemowląt i małych dzieci z autosomalno-recesywną, dziedziczną nietolerancj ą fruktozy. W przypadku takiej choroby niepełny rozkład fruktozy prowadzi do fruktozemii oraz do fruktozurii (wydalania fruktozy z moczem), a także do hipoglikemii (obniżenia stężenia cukru we krwi poniżej wartości prawidłowych), jak i do związanych z hipoglikemią zaburzeń czynności wątroby, nerek oraz mózgu.

15 ml syropu zawiera do 2,4 g węglowodanów (m.in. fruktozę, galaktozę, laktozę), co odpowiada 0,2 jednostkom chlebowym, dlatego lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancj ą fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Inne leki i Lactulose-MIP

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Laktuloza obniża pH w jelicie grubym i może osłabiać działanie leków, których uwalnianie zależy od pH w okrężnicy. Laktuloza może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (środki moczopędne, kortykosteroidy i amfoterycynę B). Laktuloza może powodować zmniejszenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie glikozydów nasercowych.

Ciąża i karmienie piersią

Zgodnie z aktualną wiedzą, lek ten może być bezpiecznie stosowany zgodnie z zaleceniami w trakcie ciąży i laktacji.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Lactulose-MIP nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie powinno być dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta, ciężkości i przebiegu choroby. Laktulozę należy przyjmować doustnie. Do dawkowania syropu służy dołączona miarka. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następuj ący schemat stosowania leku:

Zaparcia

Dorośli: 10 do 15 ml syropu Lactulose-MIP (6,5 g do 9,75 g laktulozy) 1 lub 2 razy na dobę.

Dzieci: początkowo 10 do 25 ml syropu Lactulose-MIP (6,5 g do 16,25 g laktulozy) na dobę, przez 23 dni. Następnie 5 do 15 ml (3,25 g do 9,75 g laktulozy) na dobę.

Encefalopatia wątrobowa Dawki należy zwiększać stopniowo.

Dorośli: początkowo 10 do 15 ml syropu Lactulose-MIP (6,5 g do 9,75 g laktulozy) 3 razy na dobę, później zwiększyć 30 do 45 ml (19,5 do 29,25 g laktulozy) 3 lub 4 razy na dobę. Dawkowanie należy dostosować tak, żeby pacjent wydalał luźny stolec 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci: brak danych

Sposób podawania leku

Lek Lactulose-MIP można przyjmować po zmieszaniu z wodą lub innymi płynami. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Działanie przeczyszczające może wystąpić po upływie 2 do 10 godzin. Jeśli dawka jest niewystarczająca, do pierwszego stolca może upłynąć 24 do 48 godzin. Czas trwania leczenia zależy od przebiegu choroby.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Lactulose-MIP za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lactulose-MIP

Po przedawkowaniu może wystąpić biegunka, utrata elektrolitów, skurcze w jamie brzusznej.

W razie konieczności lekarz zastosuje leczenie objawowe.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha, wzdęcia. W przypadku stosowania zbyt dużych dawek: nudności, wymioty, biegunka. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipernatremia (podwyższenie stężenia sodu we krwi, podczas stosowania w encefalopatii wątrobowej), zaburzenia równowagi elektrolitowej (na skutek biegunki).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lactulose-MIP

-    Substancją czynną leku jest laktuloza. 15 ml syropu zawiera 9,75 g laktulozy.

-    Pozostałe substancje pomocnicze to: aromat wiśniowy IFF 16-21-3618, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Lactulose-MIP i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu.

Syrop pakowany jest w plastikowe butelki w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 100 ml, 200 ml, 500 ml lub 1000 ml syropu. Do opakowania dołączony jest dozownik o pojemności 5-30 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 5

80-175 Gdańsk

tel. 58 303 93 62

fax. 58 322 16 13

e-mail: info@mip-pharma.pl

Wytwórca

Chephasaar, Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH Muhlstrasse 50 D-66386 St. Ingbert Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: