+ iMeds.pl

Lactulosum hasco 2,5 mg/5 mlUlotka Lactulosum hasco

Ulotka dołączona do opakowania : informacja dla pacjenta

LACTULOSUM HASCO

2,5 g/5 ml, syrop Lactulosum liąuidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie takjak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lactulosum Hasco i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacj e ważne przed zastosowaniem leku Lactulosum Hasco

3.    Jak stosować lek Lactulosum Hasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lactulosum Hasco

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lactulosum Hasco i w jakim celu się go stosuje

Syrop Lactulosum Hasco zawiera substancję czynną - laktulozę ciekłą, która jest syntetycznym dwucukrem, wchłaniającym się w bardzo niewielkim stopniu z przewodu pokarmowego. Laktuloza ciekła jest rozkładana w okrężnicy (przede wszystkim przez bakterie z rodziny LactobacillusBacteroides) do kwasu mlekowego, mrówkowego i octowego oraz dwutlenku węgla. Kwasy te zmniejszają pH w okrężnicy z 7 do 5-5,5 i wykazują miejscowe działanie osmotyczne, powodując zatrzymanie wody w jelicie grubym. W wyniku tego następuje rozluźnienie i zwiększenie masy kału oraz stymulacja perystaltyki jelit.

U pacjentów z encefalopatią wątrobową laktuloza ciekła wpływa na zmniejszenie toksyczności amoniaku. Powstałe w wyniku rozkładu laktulozy ciekłej kwasy obniżają wartość pH, wpływają na przekształcenie amoniaku do niewchłaniających się i nietoksycznych jonów amonowych, co powoduje zatrzymanie ich w okrężnicy i obniżenie stężenia amoniaku we krwi.

Wskazania do stosowania

-    zaparcia

-    zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lactulosum Hasco Kiedy nie stosować leku Lactulosum Hasco

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

- w przypadku niedrożności jelit.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli dawka początkowa powoduje nudności należy ją zmniejszyć.

Stosowanie długotrwałe lub w nadmiernych dawkach może wywołać biegunkę z nadmierną utratą wody i elektrolitów oraz zwiększenie stężenia sodu we krwi. W takim przypadku należy okresowo wykonać badanie stężenia elektrolitów we krwi zwłaszcza w przypadku stosowania leku przez osoby w podeszłym wieku dłużej niż przez 6 miesięcy.

Lek Lactulosum Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podawanie neomycyny i leków zobojętniających kwasy żołądkowe jednocześnie z laktulozą ciekłą, może powodować zmniejszenie działania łaktulozy ciekłej w okrężnicy.

Laktuloza ciekła może powodować obniżenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie glikozydów nasercowych. Laktuloza ciekła może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (moczopędne, kortykosteroidy i amfoterycynę B).

Lactulosum Hasco % jedzeniem i piciem

Lek może być podawany z wodą, sokami owocowymi lub mlekiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po zasięgnięciu opinii lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Lactulosum Hasco zawiera galaktozę i laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Lactulosum Hasco

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zaparcia

Dorośli:

Dawka początkowa (przez pierwsze trzy dni): 45 ml syropu (22,5 g łaktulozy ciekłej) na dobę stosowane jednorazowo przed śniadaniem lub 15 ml trzy razy na dobę przed posiłkami.

Dawka podtrzymująca: 15 ml syropu (7,5 g łaktulozy ciekłej) na czczo.

Dzieci powyżej 3 lat

Dawka początkowa: 5 do 15 ml syropu (2,5 g do 7,5 g łaktulozy ciekłej) na dobę.

Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Dzieci poniżej 3 lat

Dawka początkowa: 5 ml syropu (2,5 g łaktulozy ciekłej) na dobę.

Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Niemowlęta:

Dawka początkowa: 2,5 ml syropu (1,25 g łaktulozy ciekłej) na dobę.

Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Encefalopatia wątrobowa

Dorośli:

120 do 180 ml syropu (60 g do 90 g laktulozy ciekłej) na dobę w 3 do 4 dawkach podzielonych.

Duże dawki produktu stosowane w tym wskazaniu mogą wywołać biegunkę, dlatego dawkę należy dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie była większa niż 2 do 3 w ciągu doby.

5 ml syropu odpowiada 0,21 jednostkom chlebowym.

Do opakowania dołączona jest miarka i łyżka miarowa.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Lactulosum Hasco jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lactulosum Hasco

W przypadku stosowania dawek większych niż zalecane, obserwuje się nudności i wymioty. Przyjmowanie dużych dawek lub długotrwałe stosowanie leku powoduje utrzymywanie się luźnych stolców i może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej.

Pominięcie zastosowania leku Lactulosum Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lactulosum Hasco może powodować bóle brzucha z wzdęciami i skurczami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lactulosum Hasco

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lactulosum Hasco

•    Substancją czynną leku jest laktuloza ciekła. 5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy ciekłej.

•    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: aromat pomarańczowy 240.016, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Lactulosum Hasco i co zawiera opakowanie

Lactulosum Hasco ma postać syropu.

Opakowanie leku (butelka ze szkła brunatnego) zawiera 150 ml syropu.

Butelka umieszczona jest w tekturowym pudełku wraz z ulotką, miarką oraz łyżką miarową.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. (022) 742 00 22

e-mail: informaci aoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Lactulosum Hasco

Charakterystyka Lactulosum hasco

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LACTULOSUM HASCO, 2,5 g/5 ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy ciekłej (Lactulosum liquidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    zaparcia

-    zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zaparcia

Dorośli:

Dawka początkowa (przez pierwsze trzy dni): 45 ml syropu (22,5 g laktulozy ciekłej) na dobę stosowane jednorazowo przed śniadaniem lub 15 ml trzy razy na dobę przed posiłkami.

Dawka podtrzymująca: 15 ml syropu (7,5 g laktulozy ciekłej) na czczo.

Dzieci powyżej 3 lat:

Dawka początkowa: 5 do 15 ml syropu (2,5 g do 7,5 g laktulozy ciekłej) na dobę.

Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Dzieci poniżej 3 lat:

Dawka początkowa: 5 ml syropu (2,5 g laktulozy ciekłej) na dobę.

Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Niemowlęta:

Dawka początkowa: 2,5 ml syropu (1,25 g laktulozy ciekłej) na dobę.

Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Encefalopatia wątrobowa

Dorośli:

120 do 180 ml syropu (60 g do 90 g laktulozy ciekłej) na dobę w 3 do 4 dawkach podzielonych. Duże dawki produktu stosowane w tym wskazaniu mogą wywołać biegunkę, dlatego dawkę należy dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie była większa niż 2 do 3 w ciągu doby.

Laktuloza ciekła wchłania się z przewodu pokarmowego w niewielkim stopniu, dlatego nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

5 ml syropu odpowiada 0,21 jednostkom chlebowym.

Produkt może być podawany z wodą, sokami owocowymi lub mlekiem.

Do opakowania dołączona jest miarka i łyżka miarowa.

Sposób podawania Podanie doustne.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    niedrożność jelit.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na zawartość galaktozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, np. z galaktozemią łub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Jeśli dawka początkowa powoduje nudności, należy ją zmniejszyć.

Stosowanie długotrwałe lub w nadmiernych dawkach, może wywołać biegunkę z nadmierną utratą wody oraz zwiększenie stężenia sodu we krwi. W takim przypadku należy okresowo wykonać badanie stężenia elektrolitów we krwi, zwłaszcza w przypadku stosowania produktu przez osoby w podeszłym wieku przez dłużej niż 6 miesięcy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podawanie neomycyny i leków zobojętniających kwasy żołądkowe jednocześnie z laktulozą ciekłą, może powodować zmniejszenie działania laktulozy ciekłej w okrężnicy.

Laktułoza ciekła może powodować obniżenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie glikozydów nasercowych. Laktułoza ciekła może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (moczopędne, kortykosteroidy i amfoterycynę B).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Lactułosum Hasco może powodować bóle brzucha z wzdęciami i skurczami.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urDl.gov.nl.

4.9    Przedawkowanie

W przypadku stosowania dawek większych niż zalecane, obserwuje się nudności i wymioty. Przyjmowanie dużych dawek lub długotrwałe stosowanie produktu powoduje utrzymywanie się luźnych stolców i może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeczyszczające, osmotyczne.

Kod ATC: A 06 AD 11

5.1    Właściwości farm akodynam iczne

Laktuloza ciekła (4-0-ß-D galaktopiranozylo-D-fruktofuranoza) jest syntetycznym dwucukrem, w niewielkim stopniu wchłaniającym się z przewodu pokarmowego, znajdującym zastosowanie w leczeniu zaparć i encefalopatii wątrobowej. Laktuloza ciekła jest rozkładana w okrężnicy (przede wszystkim przez bakterie z rodziny Lactobacillus i Bacteroides) do kwasu mlekowego, mrówkowego i octowego oraz dwutlenku węgla. Kwasy te zmniejszająpH w okrężnicy z 7 do 5-5,5 i wykazują miejscowe działanie osmotyczne, powodując zatrzymanie wody w jelicie grubym. W wyniku tego następuje rozluźnienie i zwiększenie masy kału oraz stymulacja perystaltyki jelit. Niższa wartość pH powoduje przekształcenie amoniaku do niewchłaniających się i nietoksycznych jonów amonowych, co powoduje zatrzymanie ich w okrężnicy i obniżenie stężenia amoniaku we krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Laktuloza ciekła jest w niewielkim stopniu wchłaniana (do 3 % dawki) z przewodu pokarmowego i wydalana jest z moczem w ciągu 24 godzin.

Działanie przeczyszczające produktu obserwuje się po upływie około 24 - 48 godzin od podania produktu.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Aromat pomarańczowy 240.016 Kwas cytrynowy j ednowodny Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono niezgodności fizycznych i chemicznych.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła brunatnego zakręcana zakrętką aluminiową w pudełku tekturowym wraz z ulotką dla pacjenta, miarką oraz łyżką miarową.

1 butelka po 150 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA.

51 -131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Teł. +48 (71)352 95 22 Faks +48(71)352 76 36

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10084

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 listopada 2003 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Lactulosum Hasco