+ iMeds.pl

Lacydyna 4 mgUlotka Lacydyna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lacydyna, 4 mg, tabletki powlekane Lacydyna, 6 mg, tabletki powlekane

Lacidipinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lacydyna i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lacydyna

3.    Jak stosować lek Lacydyna

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lacydyna

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LACYDYNA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lacydyna zawiera substancję czynną - lacydypinę, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Lek Lacydyna pomaga rozluźnić naczynia krwionośne, co powoduje ich poszerzenie. Ułatwia to przepływ krwi i w rezultacie obniża się ciśnienie tętnicze.

Regularne, zgodne z zaleceniami lekarza przyjmowanie tabletek leku Lacydyna pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze (w leczeniu nadciśnienia tętniczego).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LACYDYNA

Kiedy nie przyjmować leku Lacydyna:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lacydypinę, inne leki z grupy antagonistów wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent ma chorobę serca nazywaną zwężeniem zastawki aorty. Jest to zwężenie zastawki w sercu, powodujące utrudnienie odpływu krwi.

•    Jeśli pacjent w okresie ostatniego miesiąca przebył zawał mięśnia sercowego i w przypadku ciężkiej niewydolności serca.

•    Należy przerwać stosowanie lacydypiny, jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) lub szybkie i słabo wyczuwalne tętno, przyspieszony i płytki oddech, niskie ciśnienie tętnicze, zimna i wilgotna skóra, zasinienie warg lub zawroty głowy, omdlenie, osłabienie lub nudności.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku Lacydyna.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem

stosowania leku Lacydyna.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lacydyna należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca lub jakiekolwiek inne choroby serca.

-    Jeśli u pacj enta występuj ą lub kiedykolwiek występowały j akiekolwiek zaburzenia dotyczące wątroby.

Lacydyna a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to także preparatów ziołowych. Wynika to z tego, że lek Lacydyna może wpływać na działanie innych leków, niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Lacydyna.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych

•    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (nazywane lekami przeciwarytmicznymi)

•    leki stosowane w leczeniu depresji, nazywane trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi

•    antybiotyki (np. ryfampicyna)

•    leki stosowane w leczeniu padaczki (napadów drgawkowych)

•    cymetydyna - stosowana w leczeniu zaburzeń żołądkowych

•    cyklosporyna (lek immunosupresyjny stosowany u biorców przeszczepu po przeszczepieniu narządu)

•    steroidy lub tetrakozaksyd (stosowane w leczeniu stanów zapalnych, takich jak astma, wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub zapalenie stawów).

Jeśli planowane jest wykonanie badań krwi, należy poinformować osobę przeprowadzającą badanie o przyjmowaniu tego leku, ponieważ może on wpłynąć na wyniki badań dotyczących wątroby.

Lacydyna z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek może być stosowany na czczo lub podczas posiłku.

Należy skonsultować się z lekarzem odnośnie możliwości spożywania alkoholu podczas przyjmowania tego leku, gdyż alkohol może nasilać działanie leku Lacydyna.

Nie należy przyjmować tego leku z sokiem grejpfrutowym.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Lacydyna podczas ciąży, w przypadku planowania ciąży lub podczas karmienia piersią.

Jeśli pacjentka planuje ciążę przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ten lek może zaburzać płodność u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może powodować zawroty głowy. Jeśli u pacjenta występują takie objawy, nie należy wykonywać czynności wymagających zachowania uwagi - nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Lacydyna zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LACYDYNA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Ważne jest, aby przyjmować właściwą liczbę tabletek codziennie o tej samej porze.

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2 mg, przyjmowane raz na dobę, rano.

•    Po 3-4 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg, przyjmowanych raz na dobę, rano.

•    W razie konieczności lekarz może ponownie zwiększyć dawkę do 6 mg, przyjmowanych raz na dobę rano, co stanowi maksymalną dawkę dobową.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Nie należy popijać tabletek sokiem grejpfrutowym.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lacydyna

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, nawet, jeśli nie ma w nim już tabletek.

Konieczne może być leczenie. Skutki przedawkowania mogą powodować nieregularny rytm serca, szybki i płytki oddech, niskie ciśnienie tętnicze, zimną i wilgotną skórę lub zawroty głowy, omdlenie, osłabienie albo nudności.

Pominięcie przyjęcia leku Lacydyna

W razie pominięcia dawki leku, należy ją zażyć zaraz po przypomnieniu sobie, tego samego dnia. Jednakże, jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej tabletki, należy przyjąć zwykłą dawkę, rano. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Lacydyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych:

•    Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), w tym nasilający się ból w klatce piersiowej.

•    Znaczne pogorszenie samopoczucia z szybka czynnością serca, poceniem się, dusznością i omdleniem.

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej jest następująca:

•    Bardzo często: może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów

•    Często: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów

•    Niezbyt często: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów

•    Rzadko: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów

•    Bardzo rzadko: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów

•    Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często

•    Ból głowy

•    Zawroty głowy

•    Nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy

•    Szybki lub nieregularny rytm serca (kołatanie serca)

•    Nieżyt żołądka lub nudności

•    Wysypka, zaczerwienienie skóry, swędzenie

•    Zwiększona ilość oddawanego moczu

•    Uczucie osłabienia

•    Obrzęk, szczególnie w okolicy kostek

•    Zmiany w wynikach badań krwi dotyczących wątroby

Niezbyt często

•    Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), w tym nasilający się ból w klatce piersiowej

•    Niskie ciśnienie tętnicze, powodujące np. uczucie omdlewania, omdlenie

•    Obrzęk dziąseł

Rzadko

•    Obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna powodująca opuchnięcie twarzy)

•    Swędząca wysypka skórna (pokrzywka)

•    Kurcze mięśni

Bardzo rzadko

•    Drżenie

•    Depresja

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: @urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LACYDYNA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lacydyna

- Substancj ą czynną leku jest lacydypina. Każda tabletka powlekana zawiera 4 mg lub 6 mg lacydypiny.

- Pozostałe składniki to: rdzeń - powidon K 30, laktoza jednowodna, magnezu stearynian; otoczka -Opadry white OY-S-7335 o składzie: tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza.

Jak wygląda lek Lacydyna i co zawiera opakowanie

Lacydyna, 4 mg

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po obu stronach i wytłoczeniem “4” z jednej strony. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek jest dostępny w blistrach Aluminium/Aluminium w opakowaniach zawierających 14, 28, 30, 90 tabletek powlekanych.

Lacydyna, 6 mg

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczeniem “6” z jednej strony.

Lek jest dostępny w blistrach Aluminium/Aluminium w opakowaniach zawierających 14, 28 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Rivopharm UK Ltd.

6th floor, 28 Kingsway London WC2B 6JR Wielka Brytania

Importer

Laboratories BTT Z.I. Krafft 67150 Erstein Francja

Rivopharm UK Ltd.

30th Floor, 40 Bank Street Canary Wharf London E14 5NR Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015

5

Lacydyna

Charakterystyka Lacydyna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lacydyna, 4 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 4 mg lacydypiny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 258,33 mg laktozy jednowodnej w każdej tabletce powlekanej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po obu stronach i wytłoczeniem „4” z jednej strony.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lacydypina w postaci tabletek jest wskazana do stosowania w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi produktami przeciwnadciśnieniowymi, w tym z beta-adrenolitykami, lekami moczopędnymi i inhibitorami konwertazy angiotensyny.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dorośli:

Leczenie nadciśnienia należy dostosować do nasilenia choroby i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.

Zalecana dawka początkowa wynosi 2 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 4 mg (następnie, w razie konieczności, do 6 mg na dobę) po upływie czasu koniecznego do uzyskania pełnego działania farmakologicznego. W praktyce okres ten nie powinien być krótszy niż 3 do 4 tygodni. Nie stwierdzono, aby dawki dobowe większe niż 6 mg były znacząco bardziej skuteczne.

Tabletki produktu Lacydyna należy przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej rano. Leczenie lacydypiną może być kontynuowane bezterminowo.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Lacydypina jest metabolizowana głównie przez wątrobę i dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić większa biodostępność lacydypiny, a jej działanie obniżające ciśnienie tętnicze może być nasilone. Pacjentów tych należy starannie monitorować, a w ciężkich przypadkach może być konieczne zmniejszenie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Ponieważ lacydypina nie jest wydalana przez nerki, dlatego też modyfikacja dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna.

Dzieci i młodzież:

Ponieważ brak doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania lacydypiny u dzieci, nie zaleca się jej stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

4.3    Przeciwwskazania

Lacydypina jest przeciwwskazana u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Lacydypinę należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów, u których wystąpiła wcześniej reakcja alergiczna na inną pochodną dihydropirydyny, ze względu na teoretyczne ryzyko reakcji krzyżowej.

Wykazano ponadto, że pochodne dihydropirydyny zmniejszają przepływ krwi w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty, w związku z czym stosowanie lacydypiny u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Tak jak w przypadku innych antagonistów wapnia, leczenie lacydypiną należy przerwać w przypadku pacjentów, u których podczas leczenia rozwinie się wstrząs kardiogenny lub niestabilna dławica piersiowa.

Nie należy stosować lacydypiny podczas zawału serca lub w okresie miesiąca od wystąpienia zawału serca i w przypadku ciężkiej niewydolności lewej komory serca.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W specjalistycznych badaniach nad lacydypiną nie wykazano jej wpływu ani na automatyczną czynność węzła zatokowo-przedsionkowego, ani na wydłużanie przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych antagonistów wapnia istnieje teoretyczna możliwość wpływu na czynność węzła zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego i dlatego należy zachować ostrożność stosując lacydypinę u pacjentów, u których wcześniej stwierdzono zaburzenia czynności węzła zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo -komorowego.

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny, należy zachować ostrożność stosując lacydypinę u pacjentów z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT. Należy także zachować ostrożność stosując lacydypinę u pacjentów leczonych jednocześnie produktami, które wydłużają odstęp QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy I i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwpsychotyczne, antybiotyki (np. erytromycyna) i niektóre leki przeciwhistaminowe (np. terfenadyna).

Podobnie jak inne leki należące do grupy antagonistów wapnia, lacydypinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z małą rezerwą czynnościową serca.

Nie ma dowodów, że stosowanie lacydypiny jest korzystne w prewencji wtórnej zawału mięśnia sercowego.

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa lacydypiny w leczeniu nadciśnienia tętniczego złośliwego.

Należy zachować ostrożność stosując lacydypinę u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ działanie przeciwnadciśnieniowe może być nasilone.

Brak dowodów, że lacydypina zaburza tolerancję glukozy lub pogarsza kontrolę cukrzycy.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wiadomo, że lacydypina jest metabolizowana przez cytochrom CYP3A4 i dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania lacydypiny jednocześnie z lekami, które hamują układ CYP3A4, takimi jak: ketokonazol, itrakonazol lub pobudzają układ CYP3A4, takimi jak: fenytoina, karbamazepina, fenobarbital i ryfampicyna. Jeśli to konieczne, należy dostosować dawkę lacydypiny.

Inne produkty przeciwnadciśnieniowe

Jednoczesne stosowanie lacydypiny i innych produktów o działaniu hipotensyjnym, w tym produktów przeciwnadciśnieniowych (np. leki moczopędne, beta-adrenolityki lub inhibitory konwertazy angiotensyny), może powodować addytywne działanie hipotensyjne. Jednakże w badaniach z powszechnie stosowanymi produktami przeciwnadciśnieniowymi (np. beta-adrenolitykami i lekami moczopędnymi) lub digoksyną, tolbutamidem lub warfaryną nie stwierdzono specyficznych interakcji.

Stężenie lacydypiny w osoczu może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania cymetydyny

Alkohol

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów przeciwnadciśnieniowych (rozszerzających naczynia krwionośne), należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego spożywania alkoholu, gdyż alkohol może nasilić ich działanie.

Sok grejpfrutowy

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny, lacydypiny nie należy przyjmować razem z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może to wpływać na biodostępność lacydypiny.

Lacydypina silnie wiąże się z białkami osocza (ponad 95%) - z albuminą i alfa-1-glikoproteiną.

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów po przeszczepieniu nerki, przyjmujących cyklosporynę, wykazano, że lacydypina zapobiega zmniejszeniu przepływu osocza przez nerki oraz współczynnika przesączania kłębuszkowego, które są powodowane przez cyklosporynę.

Jednoczesne stosowanie lacydypiny i kortykosteroidów lub tertrakozaktydu może osłabiać jej działanie przeciwnadciśnieniowe.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży.

Chociaż stwierdzono, że niektórzy antagoniści wapnia wykazują teratogenne działanie u zwierząt, badania z zastosowaniem lacydypiny na zwierzętach nie wykazały występowania wad rozwojowych. Obserwowano śmiertelność zarodków i płodów oraz toksyczność podczas stosowania dużych dawek u zwierząt (patrz punkt 5.3). Lacydypinę można stosować podczas ciąży tylko, jeśli korzyści dla matki są większe niż potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u płodu lub noworodka.

Należy rozważyć możliwe działanie lacydypiny osłabiające czynność skurczową mięśnia macicy w czasie porodu (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią:

Lacydypina i jej metabolity prawdopodobnie przenikają do mleka matki. Dlatego należy unikać stosowania lacydypiny w okresie karmienia piersią.

Lacydypinę można stosować podczas karmienia piersią tylko, jeśli korzyści dla matki są większe niż potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u noworodka.

Płodność:

U niektórych pacjentów leczonych antagonistami wapnia odnotowano występowanie odwracalnych zmian biochemicznych w główce plemników, które mogą utrudniać zapłodnienie.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lacydypina może wywoływać zawroty głowy. Należy ostrzec pacjentów, aby w przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub powiązanych z nimi objawów nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Dane z dużych badań klinicznych (wewnętrznych i opublikowanych) zostały użyte do określenia częstości od bardzo często do niezbyt często występujących działań niepożądanych.

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana


>1/10

>1/100 do <1/10 >1/1 000 do <1/100 >1/10 000 do <1/1 000 <1/10 000

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Lacydypina w postaci tabletek jest na ogół dobrze tolerowana. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać łagodne objawy niepożądane, związane ze znanym działaniem farmakologicznym, powodującym rozszerzenie naczyń obwodowych. Objawy te, oznaczone symbolem #, są zwykle przemijające i ustępują w czasie dalszego leczenia tą samą dawką lacydypiny.

bardzo rzadko


często

często

bardzo rzadko


często

często

niezbyt często niezbyt często


Zaburzenia psychiczne Depresja

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy#

Ból głowy#

Drżenie

Zaburzenia serca

Kołatanie serca# Tachykardia Omdlenie Dławica piersiowa

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny obserwowano w pojedynczych przypadkach nasilenie istniejącej dławicy piersiowej, szczególnie na początku leczenia. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z objawową chorobą niedokrwienną serca. U pacjentów, u których rozwija się niestabilna dławica piersiowa należy przerwać stosowanie lacydypiny, pod nadzorem lekarza.

Zaburzenia naczyniowe

Nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy#    często

Niedociśnienie tętnicze    niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Dyskomfort w jamie brzusznej    często

Nudności    często

Rozrost dziąseł    niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka    często

Rumień    często

Świąd    często

Obrzęk naczynioruchowy    rzadko

Pokrzywka    rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni    rzadko

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Wielomocz    często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie    często

Obrzęk#    często

Badania diagnostyczne

Przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej (czasami występuje klinicznie istotne zwiększenie)    często

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: @urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Brak udokumentowanych przypadków przedawkowania lacydypiny. Oczekiwanym objawem przedawkowania jest przedłużone rozszerzenie naczyń obwodowych, z towarzyszącym niedociśnieniem tętniczym i tachykardią. Może też wystąpić bradykardia lub wydłużenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Postępowanie:

Nie istnieje specyficzna odtrutka. W przypadku przedawkowania zaleca się standardowe monitorowanie czynności serca i odpowiednie leczenie podtrzymujące i objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórczy antagoniści wapnia o dominującym działaniu naczyniowym, pochodne dihydropirydyny.

Kod ATC: C08CA09

Lacydypina jest swoistym i silnie działającym antagonistą wapnia, o dominującym działaniu wybiórczym na kanały wapniowe mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Jej główne działanie polega na rozszerzaniu tętniczek obwodowych, co powoduje zmniejszenie oporu obwodowego i w rezultacie obniżenie ciśnienia tętniczego.

W badaniu z udziałem dziesięciu pacjentów po przeszczepieniu nerki, wykazano, że lacydypina zapobiega ostremu zmniejszeniu nerkowego przepływu osocza i wskaźnika przesączania kłębuszkowego przez około 6 godzin po podaniu doustnym cyklosporyny. Podczas leczenia cyklosporyną nie stwierdzono różnicy w nerkowym przepływie osocza i wskaźniku przesączania kłębuszkowego pomiędzy pacjentami, którzy przyjmowali i nie przyjmowali lacydypiny.

Po podaniu doustnym 4 mg lacydypiny zdrowym ochotnikom obserwowano nieznaczne wydłużenie odstępu QTc (średnie wydłużenie QTcF pomiędzy 3,44 i 9,60 ms u ochotników młodych i w podeszłym wieku).

Nie było to związane z żadnymi klinicznymi działaniami niepożądanymi ani zaburzeniami rytmu serca.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lacydypina jest związkiem wysoce lipofilnym; po podaniu doustnym jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego. Całkowita biodostępność wynosi około 10% ze względu na znaczny metabolizm podczas pierwszego przejścia przez wątrobę.

Maksymalne stężenia w osoczu są osiągane między 30. i 150. minutą. Lek jest usuwany głównie drogą metabolizmu wątrobowego (poprzez układ cytochromu P450 CYP3A4). Nie stwierdzono, aby lacydypina indukowała lub hamowała aktywność enzymów wątrobowych.

Główne metabolity mają bardzo małą lub żadną aktywność farmakodynamiczną.

Około 70% podanej dawki jest wydalane w postaci metabolitów z kałem, pozostała część wydalana jest w postaci metabolitów z moczem.

Średni okres półtrwania lacydypiny w fazie eliminacji wynosi od 13 do 19 godzin w stanie stacjonarnym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Jedyne istotne klinicznie działania toksyczne lacydypiny miały charakter odwracalny i były zgodne ze znanym farmakologicznym działaniem dużych dawek antagonistów wapnia - zmniejszona kurczliwość mięśnia serca i rozrost dziąseł u szczurów i psów oraz zaparcie stwierdzane u szczurów. U szczurów otrzymujących duże dawki (15 mg/kg mc. z NOAEL (ang. No-observed-adverse-effect-level, maksymalne stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się działań niepożądanych)

2,5 mg/kg mc.) do 14 dnia ciąży, występowała wewnątrzmaciczna śmierć płodu i zwiększenie masy łożyska. U królików otrzymujących duże dawki (18 mg/kg mc. z NOAEL 9 mg/kg mc.) pomiędzy 6 i 18 dniem ciąży występowało zmniejszenie masy ciała płodu. U szczurów otrzymujących lek przed porodem i podczas karmienia obserwowano zmniejszenie przyrostu masy ciała młodych od 7 dnia po urodzeniu aż do zakończenia karmienia, ze współistniejącym wpływem na rozwój fizyczny.

U szczurów, którym podawano duże dawki, zaobserwowano działanie hamujące intensywność skurczów macicy.

Podczas wielu badań in vitro oraz in vivo nie stwierdzono działania genotoksycznego lacydypiny. Podczas badań na myszach nie stwierdzono również potencjalnego działania rakotwórczego. Tak jak w przypadku innych leków z grupy antagonistów wapnia, podczas badań działania rakotwórczego u szczurów stwierdzono większą liczbę łagodnych guzów z komórek śródmiąższowych jąder.

Uważa się jednak, że mechanizm endokrynologiczny wywołujący rozrost komórek śródmiąższowych i powstawanie gruczolaków u szczurów nie dotyczy ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Powidon K 30 Laktoza j ednowodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry white OY-S-7335 o składzie:

Tytanu dwutlenek (E171)

Hypromeloza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 14, 28, 30, 90 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Rivopharm UK Ltd.

6th floor, 28 Kingsway London WC2B 6JR Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Maj 2014

8

Lacydyna