Imeds.pl

Ladybon 2,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LADYBON, 2,5 mg, tabletki

Tibolonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ladybon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ladybon

3.    Jak stosować lek Ladybon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ladybon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ladybon i w jakim celu się go stosuje

Ladybon jest lekiem stosowanym w Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ). Zawiera on tibolon. Ladybon jest stosowany u kobiet w okresie pomenopauzalnym, u których od ostatniej naturalnej miesiączki upłynął co najmniej 1 rok.

Ladybon stosowany jest w celu:

Łagodzenia objawów występujących po menopauzie

W czasie menopauzy (naturalnej lub po operacyjnym usunięciu jajników), zmniejsza się ilość estrogenów wytwarzanych przez organizm kobiety. Może to wywołać objawy takie jak: uczucie gorąca na twarzy, szyi i na klatce piersiowej („uderzenia gorąca”). Ladybon zmniejsza te objawy po menopauzie. Ladybon jest przepisywany jedynie w przypadkach, jeżeli powyższe objawy w znacznym stopniu utrudniają codzienne życie.

Zapobieganie wystąpieniu osteoporozy

Po menopauzie u części kobiet może wystąpić osłabienie kości (osteoporoza). Należy przedyskutować z lekarzem wszystkie dostępne możliwości leczenia.

Jeżeli występuje podwyższone ryzyko złamań w następstwie osteoporozy i nie można zastosować innych leków, Ladybon może być stosowany w celu zapobiegania wystąpienia osteoporozy po menopauzie.

Inne informacje, patrz rozdział 6.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ladybon Wywiad lekarski i regularne badania kontrolne

Stosowanie HTZ jest związane z zagrożeniami, które należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji leczenia.

Doświadczenie w leczeniu kobiet z przedwczesnym początkiem menopauzy (w następstwie niewydolności jajników lub zabiegu operacyjnego) jest ograniczone. Jeżeli u pacjentki wystąpiła przedwczesna menopauza zagrożenia stosowania HTZ mogą być inne. Należy omówić to z lekarzem.

Przed rozpoczęciem leczenia (lub ponownym włączeniem) HTZ, lekarz zbierze wywiad odnośnie stanu zdrowia pacjentki, jak również chorób występujących w rodzinie. Lekarz może zdecydować o wykonaniu badania fizykalnego. Może ono obejmować badanie piersi i/lub badanie ginekologiczne, jeżeli będą one konieczne.

Po rozpoczęciu stosowania leku Ladybon pacjentka powinna zgłaszać się na regularne badania kontrolne (przynajmniej raz w roku). W czasie tych wizyt pacjentka powinna przedyskutować z lekarzem korzyści i ryzyko płynące z kontynuowania leczenia lekiem Ladybon.

Pacjentka powinna regularnie badać piersi, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Kiedy nie stosować leku Ladybon

Jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjentki lub jeśli pacjentka ma wątpliwości należy poradzić się lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Ladybon.

Kiedy nie stosować leku Ladybon:

■    Jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

■    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę;

■    Jeśli pacjentka karmi piersią;

■    Jeśli pacjentka ma lub miała w przeszłości raka piersi, lub jeśli istnieje podejrzenie raka piersi;

■    Jeśli pacjentka choruje na nowotwór estrogenozależny taki jak rak błony śluzowej macicy (endometrium), lub jeśli istnieje podejrzenie tego nowotworu;,

■    Jeśli u pacjentki występuje krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie;

■    Jeśli u pacjentki występuje nadmierny rozrost błony śluzowej wyścielającej jamę macicy (hiperplazja endometrium), który nie jest leczony;

■    Jeśli u pacjentki występują lub występowały w przeszłości zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica), np.: w kończynach dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub w płucach (zatorowość płucna);

■    Jeśli u pacjentki występowały zaburzenia krzepnięcia krwi (np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny)

■    Jeśli u pacjentki występują lub występowały w przeszłości choroby spowodowane obecnością skrzepów krwi w tętnicach, takie jak zawał serca, udar lub dusznica bolesna;

■    Jeśli pacjentka ma lub miała w przeszłości chorobę wątroby, a wyniki badań czynności wątroby nie powróciły do normy,

■    jeśli pacjentka ma rzadką chorobę krwi zwaną „porfiria”, która jest przekazywana w rodzinie (choroba dziedziczna).

Jeśli którekolwiek z powyższych schorzeń wystąpi po raz pierwszy w trakcie stosowania leku Ladybon należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia o wystąpieniu w przeszłości któregokolwiek z poniższych stanów, ponieważ mogą one wystąpić ponownie, lub ulec nasileniu w czasie stosowania leku Ladybon. Jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych stanów należy udać się do lekarza niezależnie od zaplanowanej wizyty kontrolnej:

•    mięśniaki macicy

•    obecność błony śluzowej macicy poza macicą (endometrioza) lub rozrost błony śluzowej macicy w wywiadzie (przerost endometrium)

• zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepów (patrz „Zakrzepy w żyłach (zakrzepica)”)

•    zwiększone ryzyko wystąpienia raka wrażliwego na estrogeny (takie jak występowanie raka piersi u matki, siostry lub babki)

•    wysokie ciśnienie tętnicze

•    choroba wątroby, taka jak łagodny guz wątroby

•    cukrzyca

•    kamica żółciowa

•    migrena lub ciężkie bóle głowy

•    choroba układu immunologicznego, która obejmuje liczne narządy organizmu (toczeń rumieniowaty układowy - SLE)

•    padaczka

•    astma oskrzelowa

•    choroba uszkadzająca błonę bębenkową i słuch (otoskleroza)

•    bardzo wysokie stężenie ciał tłuszczowych w surowi krwi (trójglicerydów)

•    zatrzymanie płynów w następstwie chorób serca lub nerek

Należy przerwać stosowanie leku Ladybon i natychmiast skontaktować się z lekarzem

Jeżeli wystąpi w czasie stosowania HTZ którykolwiek ze stanów wymienionych poniżej:

•    którykolwiek ze stanów wymienionych w punkcie “Kiedy nie stosować leku Ladybon”

•    zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy choroby wątroby

•    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (objawami mogą być ból głowy, zmęczenie, zawroty głowy)

•    migrenowy ból głowy występujący po raz pierwszy

•    w przypadku zajścia w ciążę

•    jeżeli wystąpią objawy zakrzepu krwi takie jak:

-    bolesny obrzęk i zaczerwienienie nóg

-    nagły ból w klatce piersiowej

-    trudności w oddychaniu

Więcej informacji w “Zakrzep w żyłach (zakrzepica)”

Uwaga: Ladybon nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeżeli minęło mniej niż 12 miesięcy od czasu ostatniego krwawienia miesięcznego, lub pacjentka ma mniej niż 50 lat, może być konieczne w dalszym ciągu stosowanie dodatkowej antykoncepcji w celu zapobiegania zajścia w ciążę. Należy poprosić lekarza o poradę.

HTZ a nowotwory

Rak endometrium (rak błony śluzowej wyścielającej jamę macicy)

Istnieją badania, w których wykazano wzrost ryzyka rozwoju raka błony śluzowej wyścielającej jamę macicy (endometrium) u kobiet stosujących tibolon (substancja czynna leku Ladybon). Im dłużej stosowany jest lek, tym większe ryzyko wystąpienia raka błony wyścielającej jamę macicy.

Wystąpienie krwawienia lub plamienia w środku cyklu zazwyczaj nie stanowi powodu do niepokoju, zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

Jeśli jednak wystąpi krwawienie lub plamienie, które:

■    utrzymuje się dłużej niż podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia,

■    rozpoczyna się po więcej niż 6 miesiącach stosowania leku Ladybon,

■    utrzymuje się nawet po przerwaniu stosowania leku Ladybon,

należy zgłosić się do lekarza, aby wykluczyć raka endometrium (nowotwór błony śluzowej macicy). Może to świadczyć o pogrubieniu endometrium.

Ryzyko rozwoju raka błony śluzowej trzonu macicy (raka endometrium) jest większe w przypadku stosowania estrogenów w długotrwałej monoterapii. Przyjmowanie progestagenu w skojarzeniu z estrogenem przez co najmniej 12 dni w cyklu znacząco zmniejsza ryzyko. Ponieważ lek Ladybon nieco różni się od większość HTZ, nie wymaga jednoczesnego, dodatkowego stosowania progestagenu.

Rak piersi

Kobiety, które chorują lub chorowały w przeszłości na raka piersi nie powinny stosować hormonalnej terapii zastępczej lub leku Ladybon.

Stosowanie przez kilka lat hormonalnej terapii zastępczej w formie tylko estrogenów, estrogenów w skojarzeniu z progestagenami lub tibolonu nieznacznie zwiększa ryzyko raka piersi. Im dłużej stosowana jest hormonalna terapia zastępcza, tym bardziej wzrasta ryzyko, ale ryzyko to powraca do normalnego poziomu w ciągu 5 lat od zakończenia stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

U kobiet stosujących Ladybon istnieje mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi niż u kobiet stosujących złożoną HTZ i porównywalne ryzyko, jak u kobiet stosujących jako HTZ tylko estrogeny.

Porównanie

U kobiet w wieku 50 do 79 lat, które nie stosują HTZ, średnio u 9 do 14 kobiet na 1000 zostanie zdiagnozowany rak piersi w okresie 5-cioletniej obserwacji. U kobiet w wieku 50 do 79 lat, które stosują HTZ preparatem estrogenowo-progestagenowym w okresie 5-cioletniej obserwacji, będzie średnio 13 do 20 przypadków raka na 1000 kobiet (tzn. dodatkowo 4 do 6 przypadków raka).

• Należy regularnie kontrolować piersi i zgłosić się do lekarza przypadku zauważenia którejkolwiek z następujących zmian:

-    wgłębienia skóry,

-    zmiany w brodawkach,

-    wszelkie widoczne lub wyczuwalne guzki.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadko. U kobiet stosujących HTZ przez okres co najmniej 5 do 10 lat odnotowano nieco zwiększone ryzyko wystąpienia raka jajnika. Zwiększenie ryzyka raka jajnika w czasie stosowania preparatu Ladybon jest podobne jak w przypadku stosowania innych rodzjów HTZ.

W przypadku kobiet w wieku 50 do 69 lat, które nie stosują HTZ, średnio u około 2 kobiet na 1000 zostanie rozpoznany rak jajnika w okresie 5-cioletniej obserwacji. W przypadku kobiet stosujących HTZ przez okres 5 lat, zostanie rozpoznane 2 do 3 przypadków na 1000 kobiet (tzn. dodatkowo do 1 przypadku).

Wpływ HTZ na serce i naczynia Choroba serca (atak serca)

Brak jest dowodów, że HTZ zapobiega wystąpieniu zawału mięśnia sercowego.

U kobiet w wieku powyżej 60 lat, które stosują estrogenowo-progestagenową HTZ występuje nieco większe ryzyko wystąpienia choroby serca w porównaniu do kobiet nie stosujących HTZ.

W przypadku:

■    bólu w klatce piersiowej, który promieniuje do ramion lub szyi,

należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i zaprzestać przyjmowania hormonalnej terapii zastępczej do czasu, aż lekarz pozwoli na ponowne jej zastosowanie. Tego rodzaju ból może być objawem choroby serca.

Udar mózgu

Najnowsze badania wskazują, że hormonalna terapia zastępcza i tibolon zwiększają ryzyko wystąpienia udaru. Takie zwiększone ryzyko obserwowano głównie u kobiet w wieku powyżej 60 lat. Porównanie

Biorąc pod uwagę kobiety w wieku 50-59 lat, które nie stosują Ladybon, w okresie 5 lat można spodziewać się średnio 3 przypadków udaru mózgu na 1000 kobiet. Wśród kobiet w wieku 50- 59 lat, stosujących Ladybon, liczba ta wynosiłaby 7 na 1000 (tzn. 4 dodatkowe przypadki).

Biorąc pod uwagę kobiety w wieku 60-69 lat, które nie stosują Ladybon, w okresie 5 lat można spodziewać się średnio 11 przypadków udaru mózgu na 1000 kobiet. Wśród kobiet w wieku 60-69 lat, stosujących Ladybon, liczba ta wynosiłaby 24 na 1000 (tzn. 13 dodatkowych przypadków).

W przypadku:

■    migrenowego bólu głowy o niewyjaśnionej przyczynie, z lub bez zaburzeń widzenia, zawroty głowy o nieznanej przyczynie, utraty równowagi lub koordynacji, zaburzeń wymowy lub trudności z wysławianiem się, osłabienia lub uczucia niewrażliwości dowolnej części ciała.

należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i zaprzestać przyjmowania hormonalnej terapii zastępczej do czasu, aż lekarz pozwoli na ponownej jej zastosowanie. Takie objawy mogą być ostrzegawczym znakiem udaru mózgu.

Zakrzepy w żyłach (zakrzepica)

Ryzyko wystąpienia zakrzepów w żyłach jest około 1,3 do 3 razy większe u kobiet stosujących HTZ niż u kobiet nie stosujących jej, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania. W czasie stosowania preparatu Ladybon, zwiększenie ryzyka zakrzepicy żylnej jest mniejsze niż w przypadku innych typów HTZ.

Zakrzepy we krwi mogą być groźne i jeżeli zakrzep przemieści się do płuc, może spowodować ból w klatce piersiowej, uczucie braku powietrza, omdlenie lub nawet śmierć. Prawdopodobieństwo powstawania zakrzepów wzrasta z wiekiem oraz jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji. Należy poinformować lekarza jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji odnosi się do pacjentki:

•    Jeżeli wystąpiła niemożność chodzenia przez dłuższy czas z powodu dużego zabiegu operacyjnego, urazu lub choroby (patrz także punkt 3 „Jeżeli jest konieczny zabieg operacyjny”)

•    jeżeli pacjentka ma znaczną nadwagę (BMI >30 kg/m2)

•    jeżeli występuje jakikolwiek stan zwiększonej krzepliwości krwi wymagający długotrwałego leczenia lekiem zapobiegającym powstawaniu zakrzepów krwi

•    jeżeli u któregokolwiek z bliskich krewnych wystąpił kiedykolwiek zakrzep krwi w kończynie, płucach lub innym narządzie

•    jeżeli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy

•    jeżeli pacjentka ma raka

Objawy zakrzepu krwi zobacz “Należy przerwać stosowanie leku Ladybon i natychmiast skontaktować się z lekarzem”.

Porównanie

U kobiet w wieku 50 do 59 lat , które nie stosują HTZ, średnio w okresie 5-cioletniej obserwacji, u 4 do 7 na 1000 należy spodziewać się wystąpienia zakrzepicy żylnej.

U kobiet w wieku 50 do 59 lat, które stosują estrogenowo-progestagonową HTZ dłużej niż przez 5 lat, należy spodziewać się wystąpienia zakrzepicy żylnej u 9 do 12 na 1000 kobiet (tzn. dodatkowo 5 przypadków).

Inne stany

HTZ nie zapobiega utracie pamięci. Istnieją pewne dowody na zwiększenie ryzyka utraty pamięci u kobiet, które rozpoczynają stosowanie HTZ po 65 roku życia. Należy skonsultować się z lekarzem.

Inne leki i Ladybon

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować włączając w to leki dostępne bez recepty, leki ziołowe i inne produkty pochodzenia naturalnego.

Inne leki mogą mieć wpływ na działanie leku Ladybon, jak również lek Ladybon może wpływać na działanie innych leków, szczególnie:

•    leki, które mają wpływ na krzepnięcie krwi, takich jak warfaryna, gdyż może zaistnieć konieczność zmiany dawkowania tych leków

•    Leki zawierające midazolam (uspokajające)

Badania laboratoryjne

W razie konieczności wykonania badań krwi należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu leku Ladybon, ponieważ lek ten może wpływać na wyniki niektórych testów.

Ladybon z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Ladybon można normalnie jeść i pić.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Ladybon jest przeznaczony tylko dla kobiet po menopauzie. W przypadku zajścia w ciążę należy przerwać stosowanie leku Ladybon i skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Ladybon w okresie ciąży lub karmienia piersią, lub w przypadku podejrzenia ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zgodnie z dostępnymi danymi, Ladybon nie wpływa na koncentracji zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Ladybon zawiera laktozę jednowodną

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ladybon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Ladybon jest przeznaczony do stosowania doustnego. Należy przyjmować jedną tabletkę raz na dobę. Tabletki należy popijać niewielką ilością wody lub innego płynu, najlepiej codziennie o tej samej porze.

Nie należy rozpoczynać stosowania leku Ladybon przed upływem 12 miesięcy od ostatniej naturalnej miesiączki. Wcześniejsze rozpoczęcie stosowania leku Ladybon może zwiększyć ryzyko występowania nieregularnych krwawień z dróg rodnych.

W celu leczenia objawów lekarz przepisze możliwą najniższą dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas.

Jeżeli konieczna jest operacja

Jeżeli konieczne jest wykonanie zabiegu operacyjnego należy poinformować chirurga o stosowaniu leku Ladybon. Może być konieczne odstawienie leku Ladybon na około 4 do 6 tygodni przed planowaną operacją w celu zmniej szenia ryzyka wystąpienia zakrzepu we krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy w żyłach(zakrzepica)”). Należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia od kiedy możliwe jest ponowne stosowanie leku Ladybon.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ladybon

W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek leku Ladybon niż zalecana, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie ma powodu do niepokoju, w przypadku gdy pacjentka przyjmie zbyt dużą liczbę tabletek, niemniej jednak należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Objawy przedawkowania obejmują nudności, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych.

Pominięcie zastosowania leku Ladybon

W razie pominięcia tabletki, należy przyjąć ją jak najszybciej, chyba, że od pominięcia tabletki minęło ponad 12 godzin. Jeśli minęło ponad 12 godzin, należy po prostu pominąć tę dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerywanie stosowania leku Ladybon

Bez konsultacji z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku w czasie, w którym zalecono jego stosowanie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość objawów ma łagodne nasilenie.

Niżej wymienione działania niepożądane zostały opisane w badaniach klinicznych u kobiet stosujących tibolon (substancję czynną zawartą w leku Ladybon):

Często (możliwe wystąpienie u 1-10% kobiet przyjmujących tibolon):

   plamienie lub krwawienie z dróg rodnych

■    ból brzucha

■    zwiększenie masy ciała

■    bolesność piersi

■    nienaturalny wzrost włosów

■    objawy z pochwy, takie jak świąd, upławy lub pleśniawki

Niezbyt często (możliwe wystąpienie u 0,1-1% kobiet przyjmujących tibolon):

■    trądzik.

Inne działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu tibolonu do obrotu są następujące:

■    zawroty głowy, bóle głowy, migrena, depresja

■    wysypka lub świąd

■    zaburzenia widzenia

■    podrażnienie żołądka lub jelit

■    zatrzymanie płynów

■    ból stawów lub mięśni

■    zaburzenia czynności wątroby

W przypadku wystąpienia krwawienia lub plamienia z dróg rodnych lub jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych objawów stanie się dokuczliwy lub nasili się, należy poinformować lekarza.

Następujące choroby obserwowano częściej u kobiet stosujących HTZ w porównaniu do kobiet nie stosujących HTZ:

•    rak piersi

•    nieprawidłowy rozrost lub rak błony śluzowej macicy (przerost endometrium lub rak)

•    rak jajnika

•    zakrzepy żylne w kończynach lub w płucach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa)

•    choroba serca

•    udar mózgu

•    prawdopodobna utrata pamięci, jeżeli HTZ rozpoczęto po 65 roku życia Więcej informacji o powyższych działaniach niepożądanych znajduje się w punkcie 2.

Następujące działania niepożądane obserwowano przy stosowaniu innych typów HTZ:

•    choroby pęcherzyka żółciowego

•    różne choroby skóry:

-    przebarwienia skóry zwłaszcza na twarzy lub szyi znane jako “plamy ciążowe” (ostuda)

-    bolesne czerwonawe grudki skórne (rumień guzowaty)

-    zmiany w kształcie pierścieni z nadżerkami (rumień wielopostaciowy)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ladybon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się jakiekolwiek widoczne oznaki zepsucia.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ladybon

Substancją czynną leku jest tibolon. Jedna tabletka zawiera 2,5 mg tibolonu.

Inne składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, askorbylu palmitynian (E304), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Ladybon i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, płaskie, okrągłe tabletki, z wytłoczonym znakiem ®' po jednej stronie. Wielkość opakowania: 1x28 tabletek lub 3x28 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zentiva, k.s., U kabelovny 130 Dolni Mecholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska.

Najważniejsze naturalne hormony płciowe u kobiet to estrogeny i progesteron. Są one potrzebne do prawidłowego rozwoju seksualnego i kontroli cyklu menstruacyjnego.

Estrogeny są również istotne w procesie tworzenia kości. Kość jest budowana w młodym wieku i maksymalna masa kostna jest osiągana pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Następnie masa kostna ulega zmniejszeniu, najpierw powoli, lecz w późniejszych etapach życia szybko, szczególnie po menopauzie. Menopauza to czas (zazwyczaj około 50. roku życia), kiedy jajniki stopniowo przestają wytwarzać estrogeny. Jeśli jajniki są usunięte chirurgicznie przed menopauzą, zmniejszenie ilości wytwarzanego hormonu następuje bardzo szybko.

Zmniejszenie ilości wytwarzanego hormonu często powoduje objawy, takie jak uderzenia gorąca i poty nocne. Niedobór hormonów płciowych może również powodować, że błona śluzowa pochwy jest cieńsza i sucha. Z tego powodu stosunek płciowy może być bolesny oraz częściej mogą występować infekcje pochwy. U niektórych kobiet występują również zmiany nastroju, nerwowość, depresja, rozdrażnienie oraz utrata popędu płciowego.

Często niezauważalnym problemem jest szybsza utrata masy kostnej w wieku menopauzalnym i po nim. Kości stopniowo stają się kruche i mogą być podatne na złamania (osteoporoza), szczególnie kości kręgosłupa, biodra i nadgarstka. Osteoporoza może również powodować bóle pleców, zmniejszenie wzrostu i tzw. okrągłe plecy.

Ladybon zawiera tibolon, substancję, która wywiera korzystny wpływ na tkanki różnych części ciała, takich jak mózg, pochwa czy kości, co powoduje złagodzenie objawów, takich jak uderzenia gorąca i poty nocne oraz poprawę stanu błony śluzowej pochwy, nastroju i popędu płciowego. Ladybon może również hamować proces utraty masy kostnej występującej po menopauzie w kręgosłupie, biodrze i nadgarstkach. W odróżnieniu od niektórych hormonalnych terapii zastępczych, Ladybon nie wpływa na błonę śluzową macicy. Dlatego też leczenie lekiem Ladybon nie powoduje comiesięcznego krwawienia z pochwy.

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska: LADYBON

Republika Słowacka: LADYBON Polska: Ladybon Portugalia: Tibolona Zentiva Węgry: Ladybon 2,5 mg tabletta

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2012

9