+ iMeds.pl

Ladybon 2,5 mgUlotka Ladybon

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LADYBON, 2,5 mg, tabletki

Tibolonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ladybon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ladybon

3.    Jak stosować lek Ladybon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ladybon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ladybon i w jakim celu się go stosuje

Ladybon jest lekiem stosowanym w Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ). Zawiera on tibolon. Ladybon jest stosowany u kobiet w okresie pomenopauzalnym, u których od ostatniej naturalnej miesiączki upłynął co najmniej 1 rok.

Ladybon stosowany jest w celu:

Łagodzenia objawów występujących po menopauzie

W czasie menopauzy (naturalnej lub po operacyjnym usunięciu jajników), zmniejsza się ilość estrogenów wytwarzanych przez organizm kobiety. Może to wywołać objawy takie jak: uczucie gorąca na twarzy, szyi i na klatce piersiowej („uderzenia gorąca”). Ladybon zmniejsza te objawy po menopauzie. Ladybon jest przepisywany jedynie w przypadkach, jeżeli powyższe objawy w znacznym stopniu utrudniają codzienne życie.

Zapobieganie wystąpieniu osteoporozy

Po menopauzie u części kobiet może wystąpić osłabienie kości (osteoporoza). Należy przedyskutować z lekarzem wszystkie dostępne możliwości leczenia.

Jeżeli występuje podwyższone ryzyko złamań w następstwie osteoporozy i nie można zastosować innych leków, Ladybon może być stosowany w celu zapobiegania wystąpienia osteoporozy po menopauzie.

Inne informacje, patrz rozdział 6.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ladybon Wywiad lekarski i regularne badania kontrolne

Stosowanie HTZ jest związane z zagrożeniami, które należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji leczenia.

Doświadczenie w leczeniu kobiet z przedwczesnym początkiem menopauzy (w następstwie niewydolności jajników lub zabiegu operacyjnego) jest ograniczone. Jeżeli u pacjentki wystąpiła przedwczesna menopauza zagrożenia stosowania HTZ mogą być inne. Należy omówić to z lekarzem.

Przed rozpoczęciem leczenia (lub ponownym włączeniem) HTZ, lekarz zbierze wywiad odnośnie stanu zdrowia pacjentki, jak również chorób występujących w rodzinie. Lekarz może zdecydować o wykonaniu badania fizykalnego. Może ono obejmować badanie piersi i/lub badanie ginekologiczne, jeżeli będą one konieczne.

Po rozpoczęciu stosowania leku Ladybon pacjentka powinna zgłaszać się na regularne badania kontrolne (przynajmniej raz w roku). W czasie tych wizyt pacjentka powinna przedyskutować z lekarzem korzyści i ryzyko płynące z kontynuowania leczenia lekiem Ladybon.

Pacjentka powinna regularnie badać piersi, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Kiedy nie stosować leku Ladybon

Jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjentki lub jeśli pacjentka ma wątpliwości należy poradzić się lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Ladybon.

Kiedy nie stosować leku Ladybon:

■    Jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

■    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę;

■    Jeśli pacjentka karmi piersią;

■    Jeśli pacjentka ma lub miała w przeszłości raka piersi, lub jeśli istnieje podejrzenie raka piersi;

■    Jeśli pacjentka choruje na nowotwór estrogenozależny taki jak rak błony śluzowej macicy (endometrium), lub jeśli istnieje podejrzenie tego nowotworu;,

■    Jeśli u pacjentki występuje krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie;

■    Jeśli u pacjentki występuje nadmierny rozrost błony śluzowej wyścielającej jamę macicy (hiperplazja endometrium), który nie jest leczony;

■    Jeśli u pacjentki występują lub występowały w przeszłości zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica), np.: w kończynach dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub w płucach (zatorowość płucna);

■    Jeśli u pacjentki występowały zaburzenia krzepnięcia krwi (np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny)

■    Jeśli u pacjentki występują lub występowały w przeszłości choroby spowodowane obecnością skrzepów krwi w tętnicach, takie jak zawał serca, udar lub dusznica bolesna;

■    Jeśli pacjentka ma lub miała w przeszłości chorobę wątroby, a wyniki badań czynności wątroby nie powróciły do normy,

■    jeśli pacjentka ma rzadką chorobę krwi zwaną „porfiria”, która jest przekazywana w rodzinie (choroba dziedziczna).

Jeśli którekolwiek z powyższych schorzeń wystąpi po raz pierwszy w trakcie stosowania leku Ladybon należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia o wystąpieniu w przeszłości któregokolwiek z poniższych stanów, ponieważ mogą one wystąpić ponownie, lub ulec nasileniu w czasie stosowania leku Ladybon. Jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych stanów należy udać się do lekarza niezależnie od zaplanowanej wizyty kontrolnej:

•    mięśniaki macicy

•    obecność błony śluzowej macicy poza macicą (endometrioza) lub rozrost błony śluzowej macicy w wywiadzie (przerost endometrium)

• zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepów (patrz „Zakrzepy w żyłach (zakrzepica)”)

•    zwiększone ryzyko wystąpienia raka wrażliwego na estrogeny (takie jak występowanie raka piersi u matki, siostry lub babki)

•    wysokie ciśnienie tętnicze

•    choroba wątroby, taka jak łagodny guz wątroby

•    cukrzyca

•    kamica żółciowa

•    migrena lub ciężkie bóle głowy

•    choroba układu immunologicznego, która obejmuje liczne narządy organizmu (toczeń rumieniowaty układowy - SLE)

•    padaczka

•    astma oskrzelowa

•    choroba uszkadzająca błonę bębenkową i słuch (otoskleroza)

•    bardzo wysokie stężenie ciał tłuszczowych w surowi krwi (trójglicerydów)

•    zatrzymanie płynów w następstwie chorób serca lub nerek

Należy przerwać stosowanie leku Ladybon i natychmiast skontaktować się z lekarzem

Jeżeli wystąpi w czasie stosowania HTZ którykolwiek ze stanów wymienionych poniżej:

•    którykolwiek ze stanów wymienionych w punkcie “Kiedy nie stosować leku Ladybon”

•    zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy choroby wątroby

•    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (objawami mogą być ból głowy, zmęczenie, zawroty głowy)

•    migrenowy ból głowy występujący po raz pierwszy

•    w przypadku zajścia w ciążę

•    jeżeli wystąpią objawy zakrzepu krwi takie jak:

-    bolesny obrzęk i zaczerwienienie nóg

-    nagły ból w klatce piersiowej

-    trudności w oddychaniu

Więcej informacji w “Zakrzep w żyłach (zakrzepica)”

Uwaga: Ladybon nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeżeli minęło mniej niż 12 miesięcy od czasu ostatniego krwawienia miesięcznego, lub pacjentka ma mniej niż 50 lat, może być konieczne w dalszym ciągu stosowanie dodatkowej antykoncepcji w celu zapobiegania zajścia w ciążę. Należy poprosić lekarza o poradę.

HTZ a nowotwory

Rak endometrium (rak błony śluzowej wyścielającej jamę macicy)

Istnieją badania, w których wykazano wzrost ryzyka rozwoju raka błony śluzowej wyścielającej jamę macicy (endometrium) u kobiet stosujących tibolon (substancja czynna leku Ladybon). Im dłużej stosowany jest lek, tym większe ryzyko wystąpienia raka błony wyścielającej jamę macicy.

Wystąpienie krwawienia lub plamienia w środku cyklu zazwyczaj nie stanowi powodu do niepokoju, zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

Jeśli jednak wystąpi krwawienie lub plamienie, które:

■    utrzymuje się dłużej niż podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia,

■    rozpoczyna się po więcej niż 6 miesiącach stosowania leku Ladybon,

■    utrzymuje się nawet po przerwaniu stosowania leku Ladybon,

należy zgłosić się do lekarza, aby wykluczyć raka endometrium (nowotwór błony śluzowej macicy). Może to świadczyć o pogrubieniu endometrium.

Ryzyko rozwoju raka błony śluzowej trzonu macicy (raka endometrium) jest większe w przypadku stosowania estrogenów w długotrwałej monoterapii. Przyjmowanie progestagenu w skojarzeniu z estrogenem przez co najmniej 12 dni w cyklu znacząco zmniejsza ryzyko. Ponieważ lek Ladybon nieco różni się od większość HTZ, nie wymaga jednoczesnego, dodatkowego stosowania progestagenu.

Rak piersi

Kobiety, które chorują lub chorowały w przeszłości na raka piersi nie powinny stosować hormonalnej terapii zastępczej lub leku Ladybon.

Stosowanie przez kilka lat hormonalnej terapii zastępczej w formie tylko estrogenów, estrogenów w skojarzeniu z progestagenami lub tibolonu nieznacznie zwiększa ryzyko raka piersi. Im dłużej stosowana jest hormonalna terapia zastępcza, tym bardziej wzrasta ryzyko, ale ryzyko to powraca do normalnego poziomu w ciągu 5 lat od zakończenia stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

U kobiet stosujących Ladybon istnieje mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi niż u kobiet stosujących złożoną HTZ i porównywalne ryzyko, jak u kobiet stosujących jako HTZ tylko estrogeny.

Porównanie

U kobiet w wieku 50 do 79 lat, które nie stosują HTZ, średnio u 9 do 14 kobiet na 1000 zostanie zdiagnozowany rak piersi w okresie 5-cioletniej obserwacji. U kobiet w wieku 50 do 79 lat, które stosują HTZ preparatem estrogenowo-progestagenowym w okresie 5-cioletniej obserwacji, będzie średnio 13 do 20 przypadków raka na 1000 kobiet (tzn. dodatkowo 4 do 6 przypadków raka).

• Należy regularnie kontrolować piersi i zgłosić się do lekarza przypadku zauważenia którejkolwiek z następujących zmian:

-    wgłębienia skóry,

-    zmiany w brodawkach,

-    wszelkie widoczne lub wyczuwalne guzki.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadko. U kobiet stosujących HTZ przez okres co najmniej 5 do 10 lat odnotowano nieco zwiększone ryzyko wystąpienia raka jajnika. Zwiększenie ryzyka raka jajnika w czasie stosowania preparatu Ladybon jest podobne jak w przypadku stosowania innych rodzjów HTZ.

W przypadku kobiet w wieku 50 do 69 lat, które nie stosują HTZ, średnio u około 2 kobiet na 1000 zostanie rozpoznany rak jajnika w okresie 5-cioletniej obserwacji. W przypadku kobiet stosujących HTZ przez okres 5 lat, zostanie rozpoznane 2 do 3 przypadków na 1000 kobiet (tzn. dodatkowo do 1 przypadku).

Wpływ HTZ na serce i naczynia Choroba serca (atak serca)

Brak jest dowodów, że HTZ zapobiega wystąpieniu zawału mięśnia sercowego.

U kobiet w wieku powyżej 60 lat, które stosują estrogenowo-progestagenową HTZ występuje nieco większe ryzyko wystąpienia choroby serca w porównaniu do kobiet nie stosujących HTZ.

W przypadku:

■    bólu w klatce piersiowej, który promieniuje do ramion lub szyi,

należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i zaprzestać przyjmowania hormonalnej terapii zastępczej do czasu, aż lekarz pozwoli na ponowne jej zastosowanie. Tego rodzaju ból może być objawem choroby serca.

Udar mózgu

Najnowsze badania wskazują, że hormonalna terapia zastępcza i tibolon zwiększają ryzyko wystąpienia udaru. Takie zwiększone ryzyko obserwowano głównie u kobiet w wieku powyżej 60 lat. Porównanie

Biorąc pod uwagę kobiety w wieku 50-59 lat, które nie stosują Ladybon, w okresie 5 lat można spodziewać się średnio 3 przypadków udaru mózgu na 1000 kobiet. Wśród kobiet w wieku 50- 59 lat, stosujących Ladybon, liczba ta wynosiłaby 7 na 1000 (tzn. 4 dodatkowe przypadki).

Biorąc pod uwagę kobiety w wieku 60-69 lat, które nie stosują Ladybon, w okresie 5 lat można spodziewać się średnio 11 przypadków udaru mózgu na 1000 kobiet. Wśród kobiet w wieku 60-69 lat, stosujących Ladybon, liczba ta wynosiłaby 24 na 1000 (tzn. 13 dodatkowych przypadków).

W przypadku:

■    migrenowego bólu głowy o niewyjaśnionej przyczynie, z lub bez zaburzeń widzenia, zawroty głowy o nieznanej przyczynie, utraty równowagi lub koordynacji, zaburzeń wymowy lub trudności z wysławianiem się, osłabienia lub uczucia niewrażliwości dowolnej części ciała.

należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i zaprzestać przyjmowania hormonalnej terapii zastępczej do czasu, aż lekarz pozwoli na ponownej jej zastosowanie. Takie objawy mogą być ostrzegawczym znakiem udaru mózgu.

Zakrzepy w żyłach (zakrzepica)

Ryzyko wystąpienia zakrzepów w żyłach jest około 1,3 do 3 razy większe u kobiet stosujących HTZ niż u kobiet nie stosujących jej, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania. W czasie stosowania preparatu Ladybon, zwiększenie ryzyka zakrzepicy żylnej jest mniejsze niż w przypadku innych typów HTZ.

Zakrzepy we krwi mogą być groźne i jeżeli zakrzep przemieści się do płuc, może spowodować ból w klatce piersiowej, uczucie braku powietrza, omdlenie lub nawet śmierć. Prawdopodobieństwo powstawania zakrzepów wzrasta z wiekiem oraz jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji. Należy poinformować lekarza jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji odnosi się do pacjentki:

•    Jeżeli wystąpiła niemożność chodzenia przez dłuższy czas z powodu dużego zabiegu operacyjnego, urazu lub choroby (patrz także punkt 3 „Jeżeli jest konieczny zabieg operacyjny”)

•    jeżeli pacjentka ma znaczną nadwagę (BMI >30 kg/m2)

•    jeżeli występuje jakikolwiek stan zwiększonej krzepliwości krwi wymagający długotrwałego leczenia lekiem zapobiegającym powstawaniu zakrzepów krwi

•    jeżeli u któregokolwiek z bliskich krewnych wystąpił kiedykolwiek zakrzep krwi w kończynie, płucach lub innym narządzie

•    jeżeli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy

•    jeżeli pacjentka ma raka

Objawy zakrzepu krwi zobacz “Należy przerwać stosowanie leku Ladybon i natychmiast skontaktować się z lekarzem”.

Porównanie

U kobiet w wieku 50 do 59 lat , które nie stosują HTZ, średnio w okresie 5-cioletniej obserwacji, u 4 do 7 na 1000 należy spodziewać się wystąpienia zakrzepicy żylnej.

U kobiet w wieku 50 do 59 lat, które stosują estrogenowo-progestagonową HTZ dłużej niż przez 5 lat, należy spodziewać się wystąpienia zakrzepicy żylnej u 9 do 12 na 1000 kobiet (tzn. dodatkowo 5 przypadków).

Inne stany

HTZ nie zapobiega utracie pamięci. Istnieją pewne dowody na zwiększenie ryzyka utraty pamięci u kobiet, które rozpoczynają stosowanie HTZ po 65 roku życia. Należy skonsultować się z lekarzem.

Inne leki i Ladybon

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować włączając w to leki dostępne bez recepty, leki ziołowe i inne produkty pochodzenia naturalnego.

Inne leki mogą mieć wpływ na działanie leku Ladybon, jak również lek Ladybon może wpływać na działanie innych leków, szczególnie:

•    leki, które mają wpływ na krzepnięcie krwi, takich jak warfaryna, gdyż może zaistnieć konieczność zmiany dawkowania tych leków

•    Leki zawierające midazolam (uspokajające)

Badania laboratoryjne

W razie konieczności wykonania badań krwi należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu leku Ladybon, ponieważ lek ten może wpływać na wyniki niektórych testów.

Ladybon z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Ladybon można normalnie jeść i pić.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Ladybon jest przeznaczony tylko dla kobiet po menopauzie. W przypadku zajścia w ciążę należy przerwać stosowanie leku Ladybon i skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Ladybon w okresie ciąży lub karmienia piersią, lub w przypadku podejrzenia ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zgodnie z dostępnymi danymi, Ladybon nie wpływa na koncentracji zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Ladybon zawiera laktozę jednowodną

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ladybon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Ladybon jest przeznaczony do stosowania doustnego. Należy przyjmować jedną tabletkę raz na dobę. Tabletki należy popijać niewielką ilością wody lub innego płynu, najlepiej codziennie o tej samej porze.

Nie należy rozpoczynać stosowania leku Ladybon przed upływem 12 miesięcy od ostatniej naturalnej miesiączki. Wcześniejsze rozpoczęcie stosowania leku Ladybon może zwiększyć ryzyko występowania nieregularnych krwawień z dróg rodnych.

W celu leczenia objawów lekarz przepisze możliwą najniższą dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas.

Jeżeli konieczna jest operacja

Jeżeli konieczne jest wykonanie zabiegu operacyjnego należy poinformować chirurga o stosowaniu leku Ladybon. Może być konieczne odstawienie leku Ladybon na około 4 do 6 tygodni przed planowaną operacją w celu zmniej szenia ryzyka wystąpienia zakrzepu we krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy w żyłach(zakrzepica)”). Należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia od kiedy możliwe jest ponowne stosowanie leku Ladybon.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ladybon

W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek leku Ladybon niż zalecana, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie ma powodu do niepokoju, w przypadku gdy pacjentka przyjmie zbyt dużą liczbę tabletek, niemniej jednak należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Objawy przedawkowania obejmują nudności, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych.

Pominięcie zastosowania leku Ladybon

W razie pominięcia tabletki, należy przyjąć ją jak najszybciej, chyba, że od pominięcia tabletki minęło ponad 12 godzin. Jeśli minęło ponad 12 godzin, należy po prostu pominąć tę dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerywanie stosowania leku Ladybon

Bez konsultacji z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku w czasie, w którym zalecono jego stosowanie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość objawów ma łagodne nasilenie.

Niżej wymienione działania niepożądane zostały opisane w badaniach klinicznych u kobiet stosujących tibolon (substancję czynną zawartą w leku Ladybon):

Często (możliwe wystąpienie u 1-10% kobiet przyjmujących tibolon):

   plamienie lub krwawienie z dróg rodnych

■    ból brzucha

■    zwiększenie masy ciała

■    bolesność piersi

■    nienaturalny wzrost włosów

■    objawy z pochwy, takie jak świąd, upławy lub pleśniawki

Niezbyt często (możliwe wystąpienie u 0,1-1% kobiet przyjmujących tibolon):

■    trądzik.

Inne działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu tibolonu do obrotu są następujące:

■    zawroty głowy, bóle głowy, migrena, depresja

■    wysypka lub świąd

■    zaburzenia widzenia

■    podrażnienie żołądka lub jelit

■    zatrzymanie płynów

■    ból stawów lub mięśni

■    zaburzenia czynności wątroby

W przypadku wystąpienia krwawienia lub plamienia z dróg rodnych lub jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych objawów stanie się dokuczliwy lub nasili się, należy poinformować lekarza.

Następujące choroby obserwowano częściej u kobiet stosujących HTZ w porównaniu do kobiet nie stosujących HTZ:

•    rak piersi

•    nieprawidłowy rozrost lub rak błony śluzowej macicy (przerost endometrium lub rak)

•    rak jajnika

•    zakrzepy żylne w kończynach lub w płucach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa)

•    choroba serca

•    udar mózgu

•    prawdopodobna utrata pamięci, jeżeli HTZ rozpoczęto po 65 roku życia Więcej informacji o powyższych działaniach niepożądanych znajduje się w punkcie 2.

Następujące działania niepożądane obserwowano przy stosowaniu innych typów HTZ:

•    choroby pęcherzyka żółciowego

•    różne choroby skóry:

-    przebarwienia skóry zwłaszcza na twarzy lub szyi znane jako “plamy ciążowe” (ostuda)

-    bolesne czerwonawe grudki skórne (rumień guzowaty)

-    zmiany w kształcie pierścieni z nadżerkami (rumień wielopostaciowy)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ladybon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się jakiekolwiek widoczne oznaki zepsucia.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ladybon

Substancją czynną leku jest tibolon. Jedna tabletka zawiera 2,5 mg tibolonu.

Inne składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, askorbylu palmitynian (E304), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Ladybon i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, płaskie, okrągłe tabletki, z wytłoczonym znakiem ®' pojednej stronie. Wielkość opakowania: 1x28 tabletek lub 3x28 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zentiva, k.s., U kabelovny 130 Dolní Měcholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska.

Najważniejsze naturalne hormony płciowe u kobiet to estrogeny i progesteron. Są one potrzebne do prawidłowego rozwoju seksualnego i kontroli cyklu menstruacyjnego.

Estrogeny są również istotne w procesie tworzenia kości. Kość jest budowana w młodym wieku i maksymalna masa kostna jest osiągana pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Następnie masa kostna ulega zmniejszeniu, najpierw powoli, lecz w późniejszych etapach życia szybko, szczególnie po menopauzie. Menopauza to czas (zazwyczaj około 50. roku życia), kiedy jajniki stopniowo przestają wytwarzać estrogeny. Jeśli jajniki są usunięte chirurgicznie przed menopauzą, zmniejszenie ilości wytwarzanego hormonu następuje bardzo szybko.

Zmniejszenie ilości wytwarzanego hormonu często powoduje objawy, takie jak uderzenia gorąca i poty nocne. Niedobór hormonów płciowych może również powodować, że błona śluzowa pochwy jest cieńsza i sucha. Z tego powodu stosunek płciowy może być bolesny oraz częściej mogą występować infekcje pochwy. U niektórych kobiet występują również zmiany nastroju, nerwowość, depresja, rozdrażnienie oraz utrata popędu płciowego.

Często niezauważalnym problemem jest szybsza utrata masy kostnej w wieku menopauzalnym i po nim. Kości stopniowo stają się kruche i mogą być podatne na złamania (osteoporoza), szczególnie kości kręgosłupa, biodra i nadgarstka. Osteoporoza może również powodować bóle pleców, zmniejszenie wzrostu i tzw. okrągłe plecy.

Ladybon zawiera tibolon, substancję, która wywiera korzystny wpływ na tkanki różnych części ciała, takich jak mózg, pochwa czy kości, co powoduje złagodzenie objawów, takich jak uderzenia gorąca i poty nocne oraz poprawę stanu błony śluzowej pochwy, nastroju i popędu płciowego. Ladybon może również hamować proces utraty masy kostnej występującej po menopauzie w kręgosłupie, biodrze i nadgarstkach. W odróżnieniu od niektórych hormonalnych terapii zastępczych, Ladybon nie wpływa na błonę śluzową macicy. Dlatego też leczenie lekiem Ladybon nie powoduje comiesięcznego krwawienia z pochwy.

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska: LADYBON

Republika Słowacka: LADYBON Polska: Ladybon Portugalia: Tibolona Zentiva Węgry: Ladybon 2,5 mg tabletta

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2012

9

Ladybon

Charakterystyka Ladybon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO LADYBON, 2,5 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 2,5 mg tibolonu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe lub prawie białe, płaskie, okrągłe tabletki, z wytłoczonym znakiem “®” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

■    Leczenie objawów niedoboru estrogenu u kobiet, u których od ostatniej miesiączki upłynął co najmniej rok.

■    Zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia złamań, które nie tolerują lub u których istnieją przeciwwskazania do stosowania innych produktów wskazanych do stosowania w zapobieganiu osteoporozie (patrz również punkt 4.4).

Należy dokładnie ocenić ryzyko ogólne, indywidualnie u każdej kobiety, szczególnie u pacjentek powyżej 60. roku życia oraz należy rozważyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu (patrz punkty 4.4 i 4.8).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Należy stosować jedną tabletkę na dobę. Nie ma potrzeby modyfikowania dawki u pacjentek w podeszłym wieku. Tabletki należy połykać w całości i popijać niewielką ilością wody lub innego płynu. Zaleca się, aby tabletki przyjmować o tej samej porze dnia.

Nie należy jednocześnie z produktem Ladybon stosować progestagenu.

Zarówno przy rozpoczynaniu, jak i kontynuacji leczenia objawów pomenopauzalnych należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez możliwie najkrótszy czas (patrz punkt 4.4).

Rozpoczynanie leczenia produktem Ladybon

W przypadku naturalnej menopauzy kobieta powinna rozpocząć leczenie produktem Ladybon po upływie 12 miesięcy od ostatniego naturalnego krwawienia. W przypadku menopauzy po zabiegu chirurgicznym leczenie produktem Ladybon można rozpocząć natychmiast.

Przed rozpoczęciem stosowania tibolonu należy zdiagnozować każde nieregularne i (lub) nieprzewidziane krwawienie z dróg rodnych zarówno u kobiet stosujących, jak i niestosujących hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), w celu wykluczenia zmian nowotworowych (patrz punkt 4.3.).

Przejście z sekwencyjnego lub złożonego produktu do hormonalnej terapii zastępczej (HTZ)

Przy zmianie z sekwencyjnej HTZ, leczenie produktem Ladybon należy rozpocząć od razu następnego dnia po zakończeniu poprzedniego cyklu leczenia. Przy zamianie z ciągłej złożonej HTZ, stosowanie produktu Ladybon można rozpocząć w dowolnym momencie.

Przed rozpoczęciem stosowania tibolonu należy zdiagnozować każde nieregularne i (lub) nieprzewidziane krwawienie z dróg rodnych o niejasnej przyczynie, zarówno u kobiet stosujących, jak i niestosujących HTZ (patrz punkt 4.3.).

Pominięcie tabletki

W razie pominięcia tabletki należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba, że od pominięcia tabletki upłynęło ponad 12 godzin. W takim przypadku nie należy przyjmować pominiętej tabletki, a jedynie następną dawkę zgodnie z dotychczasowym schematem. Pominięcie tabletki może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia i plamienia w środku cyklu.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    Ciąża;

•    Laktacja;

•    Rozpoznany rak piersi,    rak piersi w wywiadzie lub podejrzenie raka piersi - tibolon zwiększał ryzyko

nawrotu raka piersi w badaniu z grupą kontrolną otrzymującą placebo;

•    Rozpoznany nowotwór złośliwy estrogenozależny lub jego podejrzenie (np. rak endometrium);

•    Niezdiagnozowane    krwawienie z dróg rodnych;

•    Nieleczona hiperplazja    endometrium;

•    Przebyta idiopatyczna choroba zakrzepowo-zatorowa lub obecna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna);

•    Rozpoznane zaburzenia zakrzepowe (np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny, patrz punkt 4.4);

•    Czynna lub niedawno przebyta tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa (np. dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, przemijające napady niedokrwienne);

•    Ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy;

•    Porfiria.

4.4    Specjalne ostrzeżenia    i    środki    ostrożności dotyczące stosowania

•    W leczeniu objawów pomenopauzalnych, HTZ powinna być stosowana wyłącznie w przypadku, gdy wpływają one negatywnie na jakość życia. We wszystkich przypadkach należy co najmniej raz w roku dokonywać starannej oceny ryzyka względem korzyści wynikających z leczenia i i kontynuować HTZ tylko tak długo, jak długo korzyści przewyższają ryzyko.

•    Dane dotyczące zagrożenia związanego ze stosowaniem HTZ w leczeniu przedwczesnej menopauzy są ograniczone. Jednak ze względu na niski poziom bezwzględnego ryzyka u młodszych kobiet, bilans korzyści i ryzyka u tych kobiet może być korzystniejszy niż u kobiet starszych.

•    Ryzyko wystąpienia udaru mózgu, raka piersi i raka błony śluzowej macicy u kobiet z zachowaną macicą, (patrz poniżej oraz punkt 4.8) powinno być dokładnie oszacowane dla każdej pacjentki, mając na uwadze jej indywidualne czynniki ryzyka i uwzględniając częstość występowania i cechy charakterystyczne obu nowotworów i udaru w kategoriach reakcji pacjentek na leczenie, zachorowalności oraz śmiertelności.

Badania lekarskie / kontrola wyników leczenia

•    Przed włączeniem HTZ po raz pierwszy lub po przerwie w jej stosowaniu należy przeprowadzić z pacjentką pełny wywiad lekarski, włącznie z wywiadem rodzinnym. Wykonując badanie przedmiotowe (obejmujące badanie ginekologiczne i badanie piersi), należy kierować się danymi uzyskanymi w wywiadzie, jak również zwrócić uwagę na przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące stosowania produktu.

•    Podczas leczenia zalecane jest wykonywanie okresowych badań kontrolnych, których rodzaj i częstość należy dostosować indywidualnie dla każdej pacjentki. Należy poinformować pacjentki, jakie zmiany w piersiach powinny zgłaszać swojemu lekarzowi lub pielęgniarce (patrz niżej - „Rak piersi”).

Badania kontrolne, w tym odpowiednie metody obrazowania np.: mammografia, powinna być przeprowadzana zgodnie z aktualnie przyjętą praktyką dotyczącą badań przesiewowych, dostosowaną do potrzeb klinicznych danej pacjentki.

Stany wymagające nadzoru

•    W przypadku obecności któregokolwiek z wymienionych niżej schorzeń, ich wystąpienia w przeszłości, i

(lub) nasilenia podczas ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, pacjentka powinna zostać

poddana ścisłemu nadzorowi. Należy pamiętać, że wymienione schorzenia mogą nawracać lub nasilać

się podczas leczenia tibolonem, w szczególności:

-    Mięśniak gładki (włókniakomięśniak gładki macicy) lub endometrioza

- Czynniki ryzyka zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (patrz niżej)

-    Czynniki ryzyka nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u krewnej pierwszego stopnia

-    Nadciśnienie tętnicze

-    Choroby wątroby (np. gruczolak wątroby)

-    Cukrzyca z lub bez zajęcia naczyń

-    Kamica żółciowa

-    Migrena lub (silne) bóle głowy

- Toczeń rumieniowaty układowy

-    Hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz niżej)

-    Padaczka

-    Astma

-    Otoskleroza

Wskazania do natychmiastowego zaprzestania terapii:

Leczenie powinno zostać przerwane, w przypadku stwierdzenia przeciwwskazania lub w następujących

sytuacjach:

•    Żółtaczka lub pogorszenie czynności wątroby

•    Istotny wzrost ciśnienia tętniczego

•    Wystąpienie po raz pierwszy migrenowych bólów głowy

•    Ciąża

Rak endometrium

•    Dane dostępne z badań z randomizacją, z grupą kontrolną, są sprzeczne, jakkolwiek badania obserwacyjne zgodnie wykazały zwiększone ryzyko rozpoznania raka endometrium u kobiet, które stosowały tibolon w normalnej praktyce klinicznej (patrz punkt 4.8). W badaniach tych ryzyko wzrastało z czasem stosowania. Tibolon zwiększa grubość endometrium mierzoną w przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym.

•    W ciągu pierwszych miesięcy leczenia mogą występować krwawienia lub plamienia w środku cyklu (patrz punkt 5.1). Należy poinformować pacjentki o konieczności zgłaszania przypadków krwawienia lub plamienia w środku cyklu, jeśli nadal występuje ono po 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia, pojawi się po tym czasie lub jeśli utrzymuje się po przerwaniu leczenia. Pacjentkę należy skierować na badanie ginekologiczne, które może obejmować biopsję endometrium, w celu wykluczenia złośliwego nowotworu endometrium.

Rak piersi

•    Dowody dotyczące ryzyka wystąpienia raka piersi związanego ze stosowaniem tibolonu nie są ostateczne. Badanie Million Women Study (MWS) wykazało istotne zwiększenie ryzyka wystąpienia raka piersi w związku z przyjmowaniem dawki 2,5 mg. Ryzyko to było widoczne po kilku latach stosowania i zwiększało się z czasem stosowania HTZ. Jednakże wraca ono do poziomu początkowego w ciągu kilku (zwykle pięciu) lat po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 4.8). Wyników tych nie potwierdzono w badaniu wykorzystującym bazę danych „General Practitioners Research Database”.

Rak jajnika

•    W badaniu Million Women Study wykazano, że ryzyko względne wystąpienia raka jajnika u kobiet stosujących tibolon było podobne do poziomu ryzyka związanego ze stosowaniem innych form HTZ.

•    Rak jajnika występuje dużo rzadziej niż rak piersi. Długotrwałe (co najmniej 5-10 lat) stosowanie preparatów HTZ zawierających jedynie estrogen wiązało się z nieco zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka jajnika (patrz punkt 4.8). Niektóre badania, w tym badanie WHI sugerują, że długotrwałe stosowanie hormonalnej terapii zastępczej produktami złożonymi może być związane z podobnym lub nieco mniejszym ryzykiem (patrz punkt 4.8).

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ)

•    W badaniu epidemiologicznym z wykorzystaniem bazy danych z Wielkiej Brytanii, ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanej ze stosowaniem tibolon było niższe niż ryzyko związane ze stosowaniem konwencjonalnej HTZ, ale jedynie niewielki odsetek kobiet stosowała w okresie badania tibolon i nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka w porównaniu z kobietami nie stosującymi terapii hormonalnej.

•    HTZ jest związana z 1,3 - 3-krotnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej, w tym zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie tych zdarzeń jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania hormonalnej terapii zastępczej, niż w latach późniejszych (patrz punkt 4.8).

•    U pacjentek ze stwierdzoną zwiększoną krzepliwością krwi występuje zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i hormonalna terapia zastępcza może dodatkowo zwiększyć to ryzyko. Dlatego u tych pacjentek HTZ jest przeciwwskazana (patrz punkt 4.3).

•    Ogólnie uznane czynniki ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej obejmują stosowanie estrogenów, podeszły wiek, duże zabiegi operacyjne, przedłużające się unieruchomienie, nadwagę (BMI > 30 kg/m2), ciążę/okres popołogowy, toczeń rumieniowaty układowy (SLE) i raka. Brak jest zgodności opinii na temat potencjalnego znaczenia obecności żylaków na wystąpienie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Podobnie jak w przypadku wszystkich pacjentów po leczeniu operacyjnym, konieczne jest rozważenie zastosowania postępowania zapobiegającego wystąpieniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po zabiegu. Jeżeli spodziewane jest okresowe unieruchomienie po planowym zabiegu operacyjnym zalecane jest czasowe zaprzestanie stosowania hormonalnej terapii zastępczej przez okres 4 do 6 tygodni przed zabiegiem operacyjnym. Leczenie hormonalne nie powinno być wznawiane do czasu, gdy pacjentka nie osiągnie pełnej sprawności ruchowej.

•    W przypadku kobiet bez ŻChZZ w wywiadzie, ale z krewnym pierwszego stopnia, u którego zakrzepica wystąpiła w młodym wieku, można zalecić przeprowadzenie badania przesiewowego po dokładnym rozważeniu jego ograniczeń (jedynie część zaburzeń prowadzących do zwiększonej krzepliwości może być wykryte w badaniach przesiewowych).

•    Jeżeli zostanie rozpoznane zaburzenie zwiększające krzepliwość, które prowadzi do zakrzepicy u członków rodziny lub jeżeli defekt jest poważny (np. niedobór antytrombiny, białka C lub białka S, lub złożone postacie tych niedoborów) hormonalna terapia zastępcza jest przeciwwskazana. U kobiet, które już są w trakcie leczenia przeciwkrzepliwego konieczne jest staranne rozważenie korzyści i ryzyka stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

•    Jeśli dojdzie do rozwoju ŻChZZ po rozpoczęciu leczenia, lek należy odstawić. Pacjentkę należy poinformować, aby niezwłocznie zgłosiła się do lekarza, w przypadku wystąpienia potencjalnych objawów mogących wskazywać na zaburzenia zakrzepowo-zatorowe (np. bolesny obrzęk nogi, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Choroba wieńcowa

•    W badaniu epidemiologicznym z użyciem GPRD nie znaleziono dowodów ochronnego działania przed wystąpieniem zawału mięśnia sercowego u kobiet w okresie pomenopauzalnym, które stosowały tibolon.

•    Brak jest dowodów z randomizowanych badań z grupą kontrolną na ochronne działanie przed wystąpieniem zawału mięśnia sercowego u kobiet z lub bez istniejącej choroby wieńcowej, które otrzymywały HTZ z użyciem preparatów estrogenowo-progesteronowych lub zawierających jedynie estrogen.

Niedokrwienny udar mózgu

•    Tibolon zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu od pierwszego roku leczenia (patrz punkt 4.8). Ryzyko podstawowe udaru mózgu jest bardziej zależne od wieku, a wpływ tibolonu zwiększa się z wiekiem.

Inne stany

•    Tibolon nie jest przeznaczony do stosowania w celu antykoncepcyjnym.

•    Leczenie tibolonem powoduje zależne od dawki zmniejszenie cholesterolu frakcji HDL (z 16,7% dla dawki 1,25 mg do 21,8% dla dawki 2,5 mg w ciągu 2 lat). Całkowite stężenia trójglicerydów i lipoprotein były również zmniejszone. Zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji VLDL nie były zależne od dawki. Stężenia cholesterolu frakcji LDL były niezmienione. Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest znane.

•    Estrogeny mogą powodować retencję płynów i dlatego należy uważnie obserwować pacjentki z nieprawidłową funkcją serca lub nerek.

•    U kobiet z hipertrójglicerydemią rozpoznaną przed rozpoczęciem leczenia konieczne są okresowe badania kontrolne w czasie terapii z użyciem estrogenu lub HTZ, ponieważ donoszono o rzadkich przypadkach znacznego zwiększenia stężenia trójglicerydów w osoczu krwi prowadzącym do wystąpienia zapalenia trzustki w czasie stosowania leczenia z użyciem estrogenu.

•    Leczenie tibolonem prowadzi do niewielkiego zmniejszenia stężenia globuliny wiążącej hormony tarczycy (ang. thyroid-binding globulin - TBG) i stężenia całkowitej tyroksyny (T4). Stężenia całkowite trójjodotyroniny (T3) pozostają bez zmian. Tibolon zmniejsza stężenie globuliny wiążącej hormony płciowe (ang. sex-hormone-binding globulin - SHBG) bez wpływu na stężenia globuliny wiążącej kortykosterydy (ang. corticoid-binding globulin - CBG) i wolnego kortyzolu.

•    Hormonalna terapia zastępcza nie powoduje poprawy funkcji poznawczych. Istnieją dowody zwiększonego ryzyka wystąpienia demencji u kobiet, u których rozpoczęto stosowanie HTZ z użyciem preparatów złożonych lub zawierających jedynie estrogen po 65. roku życia. Nie wiadomo, czy obserwacje te dotyczą również młodszych kobiet po menopauzie lub innych produktów stosowanych w HTZ.

•    Produkt zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tibolon może zwiększać aktywność fibrynolityczną, co może nasilać działanie leków przeciwkrzepliwych. Takie działanie obserwowano w przypadku warfaryny. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwkrzepliwymi, szczególnie w przypadku rozpoczynania i zakończenia równoczesnego leczenia tibolonem.

Badania in vivo wykazały, że stosowanie tibolonu wpływa na właściwości farmakokinetyczne równowcześnie stosowanego midazolamu - substratu cytochromu P450 3A4 - a wpływ ten ma umiarkowane znaczenie. Na podstawie tej obserwacji można oczekiwać interakcji z innymi lekami będącymi substratami CYP3A4. Kliniczne znaczenie tego faktu zależy jednak od właściwości farmakologicznych i farmakokinetycznych konkretnego substratu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie tibolonu w okresie ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania tibolonu, leczenie należy natychmiast przerwać. Nie ma żadnych danych klinicznych dotyczących ekspozycji na tibolon w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wskazują na toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla człowieka jest nieznane.

Stosowanie tibolonu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3.).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie jest znany jakikolwiek wpływ tibolonu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W punkcie opisano działania niepożądane odnotowane w 21 badaniach klinicznych z grupą kontrolną otrzymującą placebo (w tym badanie LIFT), w których 4079 kobiet stosowało dawki terapeutyczne (1,25 mg lub 2,5 mg) tibolonu, a 3476 kobiet otrzymywało placebo. Czas leczenia w tych badaniach wynosił od 2 miesięcy do 4,5 lat. Tabela 1 przedstawia działania niepożądane, których częstość występowania była statystycznie istotnie większa podczas stosowania tibolonu w porównaniu do placebo.

Tabela 1. Działania niepożądane tibolonu

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często >1%, <10%

Niezbyt często >0,1%, <1%

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból podbrzusza

-

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała Nieprawidłowy wymaz z szyjki macicy*

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Upławy

Przerost endometrium Krwotok pomenopauzalny Tkliwość piersi Świąd narządów płciowych Kandydoza narządów płciowych Krwotok z dróg rodnych Ból w obrębie miednicy Dysplazja szyjki macicy Wydzielina z narządu rodnego Zapalenie sromu i pochwy

Umiarkowany ból

piersi

Zakażenia

grzybicze

Grzybica pochwy

Ból brodawek

sutkowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne owłosienie

Trądzik

*Zazwyczaj zmiany łagodne. Częstość występowania patologii szyjki macicy (raka szyjki macicy) nie była zwiększona w grupie leczonych tibolonem w porównaniu do grupy stosującej placebo.

Po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano wyżej wymienione działania niepożądane oraz takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy, wysypka, świąd, łojotokowe zapalenie skóry, ból głowy, migrena, zaburzenia widzenia (w tym nieostre widzenie), podrażnienie żołądka i jelit, depresja, obrzęki, dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, takie jak ból stawów lub mięśni oraz zaburzenia czynności wątroby.

Ryzyko raka piersi

•    Obserwowano zwiększenie ryzyka wystąpienia raka piersi do 2-krotnie wyższego u kobiet stosujących leczenie preparatami złożonymi estrogenowo-progesteronowymi przez okres dłuższy niż 5lat.

•    Zwiększenie ryzyka u kobiet stosujących leczenie preparatami zawierającymi jedynie estrogen jest znacznie niższe niż obserwowane u kobiet stosujących złożone preparaty estrogenowo-prgesteronowe.

•    Poziom ryzyka jest zależny od czasu stosowania preparatów hormonalnych (patrz punkt 4.4)

•    Przedstawiono wyniki największego badania randomizowanego z grupą kontrolną otrzymującą placebo (WHI-study) i największego badania epidemiologicznego (MWS).

Million Women Study - szacowane dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach stosowania

Wiek

(lata)

Przypadki na 1000 kobiet w okresie 5-cio letnim nie stosujących HTZ*

Współczynnik ryzyka#

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ w okresie 5-cio letnim (95%CI)

HTZ zawierająca wyłącznie estrogen

50 - 65

9 - 12

1,2

1 - 2 (0-3)

Złożona HTZ estrogen i progestagen

50 - 65

9 - 12

1,7

6 (5-7)

Tibolon

50 - 65

9 - 12

1,3

3 (0-6)

#wskaźnik ogólnego ryzyka. Współczynnik ryzyka nie jest stały, rośnie wraz z wydłużeniem czasu stosowania

w oparciu o podstawową częstość występowania w krajach rozwiniętych.

Badanie US WHI - dod

atkowe ryzyko raka piersi po 5 latach stosowania

Wiek

(lata)

Częstość

występowania na 1000 kobiet w okresie 5-cio letnim w grupie placebo

Współczynnik ryzyka i 95%CI#

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ w okresie 5-cio letnim (95% CI)

CEE estrogen

50-79

21

0,8 (0,7 - 1,0)

-4 (-6 - 0)*

CEE+MPA estrogen i progestagenj

50-79

14

1,2 (1,0 - 1,5)

+4 (0 - 9)

$ Gdy analizę ograniczono do kobiet które nie stosowały przed badaniem HTZ nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka w ciągu pierwszych 5-ciu lat leczenia: po 5-ciu latach ryzyko było wyższe niż u kobiet nie stosującuych terapii.

* Badanie WHI u kobiet bez macicy, które nie wskazuje na wzrost ryzyka raka piersi.

Rak endometrium

Badanie z randomizacją, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, z udziałem kobiet, u których nie przeprowadzono badania przesiewowego w kierunku nieprawidłowości endometrium przed rozpoczęciem terapii (co odpowiada praktyce klinicznej), wykazało zwiększone ryzyko raka endometrium (badanie LIFT, średnia wieku 68 lat). W badaniu tym, po 2,9 roku, w grupie placebo (n=1773) nie zdiagnozowano żadnego przypadku raka endometrium w porównaniu do 4 przypadków raka endometrium w grupie przyjmującej tibolon (n=1746). Odpowiada to 0,8 dodatkowego przypadku raka endometrium na każde 1000 kobiet przyjmujących tibolon przez jeden rok w tym badaniu (patrz punkt 4.4).

Rak jajnika

Długotrwałe stosowanie HTZ z użyciem preparatów zawierających jedynie estrogen i preparatów złożonych estrogenowo-progesteronowych wiązało się z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia raka jajnika. W badaniu Million Women Study stosowanie HTZ przez okres 5 lat prowadziło do wystąpienia 1 dodatkowego przypadku raka na 2500 kobiet. Badanie to wykazało, że ryzyko względne wystąpienia raka jajnika w czasie stosowania tibolonu było podobne do poziomu ryzyka związanego z innymi typami HTZ.

Ryzyko żylnej choroby zakrzpowo-zatorowej

HTZ jest związana z 1,3 - 3-krotnym zwiększeniem ryzyka względnego wystąpienia żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej, w tym zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie tych zdarzeń jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ, niż w latach późniejszych (patrz punkt 4.4). Poniżej przedstawiono wyniki badania WHI:

Badanie WHI - dodatkowe ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie 5-letniego stosowania

Wiek (lata)

Częstość

występowania na 1000 kobiet w okresie 5-cio letnim w grupie placebo

Współczynnik ryzyka i 95% CI

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ

Produkty doustne zawierające jedynie estrogen*

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3 - 10)

Produkty doustne zawierające estrogen i progestagen

50-59

4

2,3 (1,2 - 4,3)

5 (1 - 13)

Badanie u kobiet bez macicy

Ryzyko choroby wieńcowej

Ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie zwiększone u kobiet w wieku powyżej 60 lat stosujących HTZ z użyciem produktów złożonych z estrogenu i progestagenu (patrz punkt 4.4). Nie ma pewności czy jest to związane ze stosowaniem tibolonu.

Udar

W randomizowanym badaniu z grupą kontrolną, trwającym 2,9 roku, oszacowano 2,2-krotnie wzrost ryzyka wystąpienia udaru mózgu wśród kobiet (średnia wieku 68 lat), które stosowały tibolon w dawce 1,25 mg (28/2249) w porównaniu z grupą placebo (13/2257). W większości przypadków (80%) był to udar o etiologii niedokrwiennej. Podstawowe ryzyko udaru jest silnie zależne od wieku. Częstość występowania udaru mózgu po 5 latach szacuje się na 3 przypadki na 1000 kobiet w przedziale wiekowym 50-59 lat i 11 przypadków na 1000 kobiet w przedziale wiekowym 60-69 lat. U kobiet stosujących tibolon przez 5 lat liczba dodatkowych przypadków może wynieść 4 przypadki na 1000 kobiet w wieku 50-59 lat i 13 przypadków na 1000 kobiet w wieku 60-69 lat.

Inne działania niepożądane, o których donoszono w związku z terapią estrogenowo-progestagenową:

-    Choroby pęcherzyka żółciowego

-    Choroby skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa

-    Prawdopodobna demencja powyżej 65 roku życia (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Ostra toksyczność tibolonu u zwierząt jest bardzo mała. W związku z tym, w razie przyjęcia kilku tabletek jednocześnie nie należy się spodziewać objawów toksyczności. W przypadku ostrego przedawkowania mogą wystąpić nudności i wymioty, a u kobiet krwawienie z dróg rodnych. Nie jest znane specyficzne antidotum. W razie potrzeby należy wdrożyć leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne estrenu, kod ATC: G 03 CX 01

Po podaniu doustnym tibolon jest szybko metabolizowany do trzech związków, które odpowiadają za działanie farmakologiczne tibolonu. Dwa z tych metabolitów (3a-OH-tibolon i 3p-OH-tibolon) mają działanie estrogenopodobne zaś trzeci metabolit (A4-izomer tibolonu) ma działanie gestagenne i androgenopodobne.

Tibolon zastępuje estrogeny w sytuacji utraty wytwarzania estrogenów u kobiet po menopauzie, i łagodzi objawy pomenopauzalne. Tibolon zapobiega utracie masy kostnej po menopauzie lub usunięciu jajników (owariektomii).

Wyniki badań klinicznych dotyczących tibolonu:

■    Łagodzenie objawów niedoboru estrogenów

-    Złagodzenie objawów menopauzalnych uzyskuje się zwykle w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia.

■    Wpływ na endometrium i charakter krwawień

-    Istnieją doniesienia o przypadkach hiperplazji i raka endometrium u pacjentek leczonych tibolonem (patrz punkty 4.4 i 4.8).

-    Brak krwawienia miesiączkowego odnotowano u 88% kobiet stosujących tibolon w dawce 2,5 mg przez okres 12 miesięcy. Nagłe nasilenie krwawienia i (lub) plamienia występowało u 32,6% kobiet w ciągu pierwszych 3 miesięcy leczenia i u 11,6% kobiet po 11-12 miesiącach leczenia.

■    Zapobieganie osteoporozie

-    Niedobór estrogenów po menopauzie wiąże się ze zwiększeniem obrotu kostnego i utratą masy kostnej. Wydaje się, że działanie ochronne utrzymuje się przez cały czas przyjmowania HTZ. Po odstawieniu leczenia utrata masy kostnej zachodzi w takim samym tempie, jak u kobiet nieleczonych.

-    W badaniu LIFT wykazano, że wśród kobiet (średnia wieku 68 lat) stosujących tibolon zmniejszyła się liczba nowych złamań kręgów w porównaniu do grupy placebo w ciągu 3 lat leczenia (analiza zgodna z intencją leczenia [ITT]: iloraz szans tibolonu do placebo 0,57; 95%

CI [0,42, 078]).

-    Po 2 latach leczenia tibolonem (2,5 mg), wzrost gęstości mineralnej kości (ang. bone mass density - BMD) w odcinku lędźwiowym kręgosłupa wynosił 2,6 ± 3,8%. Odsetek kobiet, u których wartość BMD w kręgosłupie lędźwiowym utrzymywała się na stałym poziomie lub wzrosła wynosił do 76%. Drugie badanie potwierdziło te wyniki.

-    Tibolon (2,5 mg) wpływał również na BMD okolicy biodrowej. W jednym badaniu po 2 latach leczenia wzrost BMD wynosił 0,7 ± 3,9% w szyjce kości udowej i 1,7 ± 3,0% w całej okolicy biodrowej. Odsetek kobiet, u których wartość BMD okolicy biodrowej nie zmieniła się lub wzrosła, sięgał 72,5%. Drugie badanie wykazało wzrost BMD po 2 latach, sięgający 1,3 ± 5,1% w szyjce kości udowej i 2,9% ± 3,4% w całej okolicy biodrowej. Odsetek kobiet, u których wartość BMD w okolicy biodrowej nie uległa zmianie lub wzrosła, wynosił 84,7%.

■    Wpływ na piersi

- W badaniach klinicznych gęstość mammograficzna u kobiet leczonych tibolonem nie uległa zwiększeniu w porównaniu z placebo.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym tibolon szybko i intensywnie się wchłania. Z uwagi na szybki metabolizm stężenia tibolonu w osoczu są bardzo małe. Stężenie w osoczu A4-izomeru tibolonu również jest bardzo małe. Z tego względu niektórych parametrów farmakokinetycznych nie można określić. Maksymalne stężenia metabolitów 3a-OH i 3P-OH w osoczu są większe, ale nie dochodzi do ich akumulacji.

Tabela 2. Parametry farmakokinetyczne tibolonu (2,5 mg)

Tibolon

SD MD

3a-OH-metabolit

SD MD

3P-OH-metabolit

SD MD

A4-

SD

izomer

MD

Cmax (ng/ml)

1,37

1,72

14,23

14,15

3,43

3,75

0,47

0,43

C

'-'średnie

-

-

-

1,88

-

-

-

-

Tmax (h)

1,08

1,19

1,21

1,15

1,37

1,35

1,64

1,65

Tl/2 (h)

-

-

5,78

7,71

5,87

-

-

-

Cmin (ng/ml)

-

-

-

0,23

-

-

-

-

AUCo_24 (ng/ml x godz.)


53,23


44,73


16,23


9,20


SD (single dose) = pojedyncze podanie, MD (multiple dose) = podanie wielokrotne

Tibolon jest wydalany głównie w postaci skoniugowanych metabolitów (przede wszystkim siarczanowych). Część podanej dawki wydalana jest w moczu, ale większość z kałem.

Przyjmowanie pokarmu nie ma istotnego wpływu na stopień wchłaniania.

Farmakokinetyczne parametry tibolonu i jego metabolitów nie zależą od czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach tibolon, poprzez swoje właściwości hormonalne, zaburzał płodność i wywierał działanie embriotoksyczne. U myszy i szczurów laboratoryjnych tibolon nie wykazywał działania teratogennego. Teratogenne właściwości obserwowano u królików przy podawaniu dawek zbliżonych do dawek powodujących poronienie (patrz punkt 4.6). W warunkach in vivo tibolon nie wywiera działania genotoksycznego. Działanie rakotwórcze obserwowano u niektórych szczepów laboratoryjnych szczurów (nowotwory wątroby) i myszy (nowotwory pęcherza), jednak znaczenie tych obserwacji dla człowieka nie jest pewne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia ziemniaczana Askorbylu palmitynian (E304)

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 1x28 tabletek lub 3x28 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva, k.s., U kabelovny 130 Dolní Měcholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska.

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14953

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04.11.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06/2012

11

Ladybon