+ iMeds.pl

Lakcid forte 10 mld CFUUlotka Lakcid forte

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lakcid forte

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Lactobacillus rhamnosus

Minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Lakcid forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Lakcid forte

3.    Jak stosować Lakcid forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Lakcid forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Lakcid forte i w jakim celu się go stosuje

Lakcid forte jest proszkiem do sporządzania zawiesiny do podania doustnego. Zawiera szczepy Lactobacillus rhamnosus, które podobnie jak inne bakterie kwasu mlekowego kolonizują śluzówkę jelit i normalizują skład mikroflory przewodu pokarmowego zwłaszcza po jego wyjałowieniu w wyniku stosowania antybiotykoterapii. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że szczepy te przeżywają w środowisku soku żołądkowego i są oporne na działanie soli kwasów żółciowych co umożliwia im adaptację i przeżywalność w przewodzie pokarmowym.

Konkurując o substraty i miejsce kolonizacji na śluzówce jelita oraz produkując kwas mlekowy w wyniku beztlenowego rozkładu cukrów wytwarzają niekorzystne warunki do rozwoju większości chorobotwórczych mikroorganizmów.

Szczepy te posiadają naturalną oporność na szerokie spektrum antybiotyków stosowanych klinicznie.

Lakcid forte przeznaczony jest do stosowania:

w poantybiotykowym zapaleniu jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia

wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy

nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy,

w zapobieganiu biegunce podróżnych,

jako leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Lakcid forte

Kiedy nie stosować Lakcid forte

Nie stosować leku jeśli stwierdzono nadwrażliwość na hiałko mleka krowiego.

Lakcid forte z jedzeniem i piciem

Lek podaje się niezależnie od pory posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek można stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lakcid forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.    Jak stosować Lakcid forte

Dawkowanie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, 2 razy dziennie po 1 dawce (zawartość 1 fiolki lub 1 saszetki).

Bezpośrednio przed użyciem zdjąć z fiolki kapsel i wyjąć gumowy korek. Dodać do fiolki niewielką ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dobrze wymieszać. Zawartość fiolki wylać na łyżeczkę.

Bezpośrednio przed użyciem saszetkę rozerwać w miejscu nacięcia. Zawartość saszetki rozpuścić w ok. 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dobrze wymieszać. Uzyskana zawiesina o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego może być niejednorodna z widocznymi strątami.

Stosować doustnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Lakcid forte

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

4.    Możliwe działania niepożądane

Podczas stosowania Lakcid forte nie stwierdzono działań niepożądanych.

5.    Jak przechowywać Lakcid forte

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W obowiązującym okresie ważności produkt może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15°C - 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Lakcid forte

Jedna fiolka lub saszetka z proszkiem zawiera: minimum 10 mid CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus-.

Szczep Lactobacillus rhamnosus Pen - 40 %

Szczep Lactobacillus rhamnosus E/N - 40 %

Szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy - 20 %

Pałeczki oporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycyklinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę.

CFU - jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit).

Substancje pomocnicze: mleko odtłuszczone i sacharoza.

Jak wygląda Lakcid forte i co zawiera opakowanie

Jak wygląda Lakcid forte

Przed odtworzeniem proszek w fiolce ma postać bezpostaciowej lub krystaliczno-igiełkowatej suchej masy o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

Przed odtworzeniem proszek w saszetce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

Po odtworzeniu uzyskana zawiesina o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego może być niejednorodna z widocznymi strątami.

Opakowanie

5 fiolek z proszkiem po 1 dawce 10 fiolek z proszkiem po 1 dawce 5 saszetek z proszkiem po 1 dawce 10 saszetek z proszkiem po 1 dawce

Na opakowaniu bezpośrednim na zgrzewie saszetki leku Lakcid forte naniesiony jest numer serii (Lot) zapisany jako kombinacja litery i pięciu cyfr oraz termin ważności (EXP) w postaci zapisu „miesiąc kropka rok”.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 Nr telefonu: (081) 5.33 82 21 e-mail: biomed@biomed.lublin.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Lakcid forte

Charakterystyka Lakcid forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lakcid forte

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Lactobacillus rhamnosus

Minimum 10 mid CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus:

Szczep Lactobacillus rhamnosus Pen - 40 %

Szczep Lactobacillus rhamnosus E/N - 40 %

Szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy - 20 %

Pałeczki oporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycyklinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę.

CFU - jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit).

Substancje pomocnicze, patrz 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy,

-    zapobieganie biegunce podróżnych,

-    leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Produkt podaje się doustnie.

Dawkowanie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, 2 razy dziennie po 1 fiolce lub 1 saszetce.

Sposób podawania

Bezpośrednio przed użyciem zdjąć z fiolki kapsel i wyjąć gumowy korek. Dodać do fiolki niewielką ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dobrze wymieszać. Zawartość fiolki wylać na łyżeczkę.

Bezpośrednio przed użyciem saszetkę rozerwać w miejscu nacięcia. Zawartość saszetki rozpuścić w ok. 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dobrze wymieszać. Uzyskana zawiesina o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego może być niejednorodna z widocznymi strątami.

Stosować doustnie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko mleka krowiego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie występują.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie występują.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt może być stosowany u kobiet w ciąży.

Laktacja

Produkt może być stosowany podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia    pojazdów i obsługiwania maszyn

Lakcid forte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane Nie stwierdzono.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: mikroorganizmy przeciwbiegunkowe; kod ATC: A07FA

Szczepy Lactobacillus rhamnosus obecne w produkcie leczniczym, podobnie jak inne bakterie kwasu mlekowego kolonizują śluzówkę jelit i normalizują skład mikroflory przewodu pokarmowego zwłaszcza po jego wyjałowieniu w wyniku stosowania antybiotykoterapii. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że szczepy te przeżywają w środowisku soku żołądkowego i są oporne na działanie soli kwasów żółciowych co umożliwia im adaptację i przeżywalność w przewodzie pokarmowym.

Konkurując o substraty i miejsce kolonizacji na śluzówce jelita oraz produkując kwas mlekowy w wyniku beztlenowego rozkładu cukrów wytwarzają niekorzystne warunki do rozwoju większości chorobotwórczych mikroorganizmów.

Szczepy te posiadają naturalną oporność na szerokie spektrum antybiotyków stosowanych klinicznie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych (świnkach morskich i białych myszach) stwierdzono, że Lakcid forte jest nietoksyczny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mleko odtłuszczone Sacharoza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W obowiązującym okresie ważności produkt może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15°C - 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 fiolek z proszkiem po 1 dawce 10 fiolek z proszkiem po 1 dawce 5 saszetek z proszkiem po 1 dawce 10 saszetek z proszkiem po 1 dawce

Fiolki ze szkła neutralnego o pojemności 3 ml, zamknięte gumowym korkiem i aluminiowym kapslem w tekturowych pudełkach.

Saszetki z laminatu trój warstwowego (PET/AL/PE) w tekturowych pudełkach.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1779; R/3227

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Dala wydania pierwszego pozwolenia: 15.11.1989 r.

Data przedłużenia pozwolenia: 8.03.1999 r., 29.04.2004 r., 09.11.2007 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Lakcid forte