+ iMeds.pl

Lakcid l 12 mld CFUUlotka Lakcid l

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LAKCID L

Nie mniej niż 12 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lakcid L i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem Lakcid L

3.    Jak przyjmować Lakcid L

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Lakcid L

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lakcid L i w jakim celu się go stosuje

Lakcid L jest proszkiem do sporządzania zawiesiny do podania doustnego. Zawiera szczepy Lactobacillus rhamnosus, które podobnie jak inne bakterie kwasu mlekowego kolonizują śluzówkę jelit i normalizują mikroflorę przewodu pokarmowego. Wykazują silną adherencję do ludzkich komórek jelitowych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że szczepy te przeżywają w środowisku soku żołądkowego i są oporne na działanie soli kwasów żółciowych, co umożliwia im adaptację i przeżywalność w przewodzie pokarmowym. Konkurując o substraty i miejsce kolonizacji na śluzówce jelita oraz produkując kwas mlekowy w wyniku beztlenowego rozkładu cukrów wytwarzają niekorzystne warunki do rozwoju większości chorobotwórczych mikroorganizmów. Szczepy te posiadają naturalną oporność na: kotrimoksazol, metronidazol, wankomycynę.

Wskazania do zastosowania leku Lakcid L:

-    leczenie wspomagające w biegunkach wirusowych u dzieci,

-    leczenie wspomagające w zaburzeniu czynnościowym jelit spowodowanym brakiem prawidłowej flory bakteryjnej,

-    zapobieganie biegunkom podróżnych,

-    zaburzenia jelitowe wywołane kuracją antybiotykową

2. Informacje ważne przed przyjęciem Lakcid L

Kiedy nie przyjmować Lakcid L:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6), w tym na białka mleka krowiego.

Lakcid L a inne leki

Nie stwierdzono.

Lakcid L z jedzeniem i piciem

Lek stosuje się niezależnie od pory posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek można stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lakcid L nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak przyjmować Lakcid L

Stosować doustnie.

Bezpośrednio przed użyciem zdjąć z fiolki kapsel i wyjąć gumowy korek. Dodać do fiolki niewielką ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać. Zawartość fiolki wylać na łyżeczkę.

Bezpośrednio przed użyciem saszetkę rozerwać w miejscu nacięcia. Zawartość saszetki rozpuścić w ok. 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać.

Dawkowanie, o ile lekarz nie zaleci inaczej:

dzieci od 2 miesiąca życia: 1 raz dziennie po 1 dawce (zawartość fiolki lub saszetki), dorośli: 2 razy dziennie po 1 dawce (zawartość fiolki lub saszetki).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lakcid L

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania Lakcid L nie stwierdzono działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Lakcid L

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Chronić od światła.

W obowiązującym okresie ważności lek może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15°C - 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

Na opakowaniu bezpośrednim Lakcid L na zgrzewie saszetki naniesiony jest numer serii (Lot), zapisany jako kombinacja litery i pięciu cyfr oraz termin ważności (EXP) w postaci zapisu „miesiąc rok (MMRRRR)”.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Lakcid L

-    Substancjami czynnymi leku są pałeczki Lactobacillus rhamnosus nie mniej niż 12 mld CFU*/dawkę (zawartość saszetki lub fiolki)

-    szczep Lactobacillus rhamnosus 573L/1 **

-    szczep Lactobacillus rhamnosus 573L/2**

-    szczep Lactobacillus rhamnosus 573 L/3**

*CFU - jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit)

**szczepy występują w jednakowych proporcjach ilościowych

-    Pozostałe składniki leku to: mleko odtłuszczone i sacharoza

Jak wygląda Lakcid L i co zawiera opakowanie Jak wygląda Lakcid L

Przed odtworzeniem proszek w fiolce jest bezpostaciową lub krystaliczno-igiełkowatą suchą masą o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego. Po odtworzeniu powstaje homogenna zawiesina bez widocznych obcych cząstek.

Przed otworzeniem proszek w saszetce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego. Po odtworzeniu zawiesina jest homogenna o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego, bez widocznych obcych cząstek.

Opakowanie

5 fiolek z proszkiem po 1 dawce 5 saszetek z proszkiem po 1 dawce 10 fiolek z proszkiem po 1 dawce 10 saszetek z proszkiem po 1 dawce

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 tel 81 533 82 21 faks 81 533 80 60

e-mail biomed@biomed.lublin.pl Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Lakcid L

Charakterystyka Lakcid l

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO LAKCID L

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Nie mniej niż 12 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka (zawartość fiolki lub saszetki) zawiera:

pałeczki Lactobacillus rhamnosus nie mniej niż 12 mld CFU*

-    szczep Lactobacillus rhamnosus 573L/1 **

-    szczep Lactobacillus rhamnosus 573L/2**

-    szczep Lactobacillus rhamnosus 573L/3**

*CFU - jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit) **szczepy występują w jednakowych proporcjach ilościowych

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Przed rekonstytucją proszek w fiolce jest bezpostaciową lub krystaliczno-igiełkowatą suchą masą o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

Przed rekonstytucją proszek w saszetce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE    KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    leczenie wspomagające w biegunkach wirusowych u dzieci,

-    leczenie wspomagające w zaburzeniu czynnościowym jelit spowodowanym brakiem prawidłowej flory bakteryjnej,

-    zapobieganie biegunkom podróżnych,

-    zaburzenia jelitowe wywołane kuracj ą antybiotykową.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie, o ile lekarz nie zaleci inaczej: dzieci od 2. miesiąca życia - 1 dawka na dobę dorośli - 2 dawki na dobę

Sposób podawania Podanie doustne.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, w tym na białka mleka krowiego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie występują.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie występują.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt może być stosowany u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Produkt może być stosowany w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lakcid L nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono działań niepożądanych po zastosowaniu Lakcid L.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: mikroorganizmy przeciwbiegunkowe; kod ATC: A07FA

Szczepy Lactobacillus rhamnosus obecne w produkcie leczniczym Lakcid L, podobnie jak inne bakterie kwasu mlekowego kolonizują śluzówkę jelit i normalizują mikroflorę przewodu pokarmowego. Wykazują silną adherencję do ludzkich komórek jelitowych.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że szczepy te przeżywają w środowisku soku żołądkowego i są oporne na działanie soli kwasów żółciowych, co umożliwia im adaptację i przeżywalność w przewodzie pokarmowym.

Konkurując o substraty i miejsce kolonizacji na śluzówce jelita oraz produkując kwas mlekowy w wyniku beztlenowego rozkładu cukrów wytwarzają niekorzystne warunki do rozwoju większości chorobotwórczych mikroorganizmów.

Szczepy te posiadają naturalną oporność na: kotrimoksazol, metronidazol, wankomycynę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych (świnkach morskich i białych myszach) stwierdzono, że Lakcid L jest nietoksyczny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mleko odtłuszczone Sacharoza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

1 rok.

Po rekonstytucji zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Chronić od światła.

W obowiązującym okresie ważności produkt może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15°C - 25°C.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 fiolek z proszkiem po 1 dawce 5 saszetek z proszkiem po 1 dawce 10 fiolek z proszkiem po 1 dawce 10 saszetek z proszkiem po 1 dawce

Fiolki ze szkła (typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej, w tekturowym pudełku.

Saszetki z laminatu trójwarstwowego (PET/AL/PE) w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

W przypadku opakowania z fiolką, bezpośrednio przed użyciem zdjąć z fiolki wieczko i wyjąć gumowy korek. Dodać do fiolki niewielką ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać.

Po rekonstytucji uzyskana zawiesina jest homogenna, bez widocznych obcych cząstek. Zawartość fiolki wylać na łyżeczkę.

W przypadku opakowania z saszetką, bezpośrednio przed użyciem saszetkę rozerwać w miejscu nacięcia. Zawartość saszetki rozpuścić w około 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać.

Po rekonstytucji uzyskana zawiesina jest homogenna, bez widocznych obcych cząstek.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna.

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 tel 81 533 82 21 faks 81 533 80 60 e-mail biomed@biomed.lublin.pl

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11259

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29 kwietnia 2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28 listopada 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Lakcid L