+ iMeds.pl

Lameptil s 50 mgUlotka Lameptil s

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LAMEPTIL S, 25 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej LAMEPTIL S, 50 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej LAMEPTIL S, 100 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Lamotriginum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Lameptil S i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lameptil S

3.    Jak stosować Lameptil S

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Lameptil S

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Lameptil S i w jakim celu się go stosuje

Lamotrygina należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. Stosowana jest w leczeniu padaczki oraz zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.

Lameptil S leczy padaczkę, blokując sygnały w mózgu, które wyzwalają napady drgawkowe.

■    U dorosłych i u dzieci w wieku co najmniej 13 lat Lameptil S może być podawany albo sam, albo razem z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Lameptil S może być także podawany razem

z innymi lekami stosowanymi w leczeniu napadów drgawkowych, które występują w przebiegu choroby nazywanej zespołem Lennoxa-Gastauta.

■    U dzieci w wieku od 2 do 12 lat Lameptil S może być podawany razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu tych chorób. Lek może być stosowany w monoterapii padaczki nazywanej typowymi napadami nieświadomości.

Lameptil S leczy również zaburzenie afektywne dwubiegunowe.

Osoby z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (nazywanym czasami „manią depresyjną”) mają bardzo silne wahania nastroju z okresami manii (podekscytowaniem lub euforią), które przeplatają się z okresami depresji (głębokiego smutku lub rozpaczy). Dorosłym w wieku co najmniej 18 lat Lameptil S może być podawany albo sam, albo razem z innymi lekami, stosowanymi w celu zapobiegania okresom depresji występującej w przebiegu zaburzenia dwubiegunowego. Nie wiadomo jeszcze, na czym polega działanie leku Lameptil S w mózgu, służące do osiągnięcia takiego skutku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lameptil S Kiedy nie stosować leku Lameptil S

• jeśli pacjent ma uczulenie na lamotryginę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

W takim wypadku należy poinformować lekarza i nie stosować leku Lameptil S.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lameptil S należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

   pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

   u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości wysypka po zastosowaniu lamotryginy lub innego leku stosowanego w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego lub padaczki;

   przyjmowana w przeszłości lamotrygina wywołała u pacjenta zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (opis związanych z nim objawów znajduje się w punkcie 4 tej ulotki);

   pacjent przyjmuje już lek zawierający lamotryginę.

Jeśli którakolwiek z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza, który może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku Lameptil S lub uznać, że lek nie jest dla pacjenta odpowiedni.

Istotne informacje o reakcjach potencjalnie zagrażających życiu

U niewielkiej liczby osób przyjmujących Lameptil S występuje reakcja alergiczna lub potencjalnie zagrażająca życiu reakcja skórna, która nieleczona może rozwinąć się w cięższą chorobę, taką jak zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN) lub osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (DRESS). Należy znać ich objawy, aby móc zwrócić na nie uwagę podczas stosowania leku Lameptil S.

Opis tych objawów znajduje się w punkcie 4 niniejszej ulotki (Reakcje potencjalnie zagrażające życiu: należy zwrócić się bezpośrednio do lekarza po pomoc).

Myśli o wyrządzeniu sobie krzywdy lub o samobójstwie

Leki przeciwpadaczkowe stosowane są w leczeniu kilku chorób, w tym padaczki i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. U osób z zaburzeniem dwubiegunowym mogą czasami pojawić się myśli o wyrządzeniu sobie krzywdy lub o popełnieniu samobójstwa. Wystąpienie takich myśli jest bardziej prawdopodobne:

■    gdy pacjent rozpoczyna leczenie po raz pierwszy

■    jeśli takie myśli występowały już u pacjenta w przeszłości

■    jeśli pacjent ma mniej niż 25 lat.

Jeśli podczas stosowania leku Lameptil S wystąpią przykre myśli lub doświadczenia, lub jeśli pogorszy się samopoczucie pacjenta bądź wystąpią u niego nowe objawy, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub udać się po pomoc do najbliższego szpitala.

U niewielu osób przyjmujących leki przeciwpadaczkowe, takie jak lamotrygina, również występowały myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Jeśli w jakimkolwiek czasie takie myśli wystąpią u pacjenta, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli Lameptil S stosowany jest w leczeniu padaczki

W trakcie stosowania leku Lameptil S możliwe jest sporadyczne pogorszenie lub zwiększenie częstości napadów drgawkowych w niektórych rodzajach padaczki. U niektórych pacjentów mogą wystąpić ciężkie napady drgawkowe, stwarzające poważne problemy zdrowotne. Jeśli podczas stosowania leku Lameptil S napady drgawkowe występują częściej lub mają ciężki przebieg, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Leku Lameptil S nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Leki stosowane w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych zwiększają ryzyko myśli i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lameptil S a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków roślinnych lub innych dostępnych bez recepty.

Jeśli pacjent przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu padaczki lub zaburzeń psychicznych, koniecznie należy poinformować o tym lekarza. Pozwoli mu to dobrać dla pacjenta odpowiednią dawkę leku Lameptil S.

Do leków tych należą:

   okskarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetyracetam, pregabalina, topiramat lub zonisamid stosowane w leczeniu padaczki

   lit lub olanzapina stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych

   bupropion stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych lub w celu ułatwienia rzucenia palenia tytoniu

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków, należy poinformować lekarza.

Niektóre leki oddziałują z lekiem Lameptil S lub zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Do leków tych należą:

   walproinian stosowany w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych

   karbamazepina stosowana w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych

   fenytoina, prymidon lub fenobarbital, stosowane w leczeniu padaczki

   rysperydon stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych

   ryfampicyna, która jest antybiotykiem

■    leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem zespołu nabytego braku odporności (Human Immunodeficiency Virus - HIV), będące połączeniem lopinawiru i rytonawiru lub atazanawiru i rytonawiru.

   hormonalne środki antykoncepcyjne (patrz niżej)

Jeśli pacjent przyjmuje, rozpoczyna lub przerywa przyjmowanie któregokolwiek z wymienionych leków, należy poinformować o tym lekarza.

Hormonalne środki antykoncepcyjne (takie jak tabletki antykoncepcyjne) mogą wpływać na działanie leku Lameptil S.

Lekarz może zalecić stosowanie szczególnego rodzaju środka antykoncepcyjnego lub innej metody zapobiegania ciąży, takiej jak prezerwatywa, kapturek lub spirala domaciczna. W przypadku, gdy pacjentka stosuje doustny hormonalny środek antykoncepcyjny, lekarz może zlecić badanie stężenia leku Lameptil S w próbce krwi. Jeśli kobieta planuje rozpoczęcie stosowania doustnej hormonalnej antykoncepcji, należy poinformować o tym lekarza, który omówi z nią najlepsze metody zapobiegania ciąży.

Lameptil S może również wpływać na sposób działania hormonalnych środków antykoncepcyjnych, chociaż jest mało prawdopodobne, aby zmniejszał ich skuteczność. Jeśli pacjentka stosuje doustny hormonalny środek antykoncepcyjny i zauważy jakąkolwiek zmianę w cyklu miesiączkowym (jak np. krwawienie lub plamienie międzymiesiączkowe), należy poinformować o tym lekarza. Mogą to być oznaki wpływu leku Lameptil S na sposób działania środka antykoncepcyjnego.

Ciąża i karmienie piersią

Istnieje zwiększone ryzyko rozwoju wad wrodzonych (takich jak rozszczep wargi lub podniebienia) u dzieci matek, które w okresie ciąży przyjmowały lek Lameptil S. Lekarz może poradzić pacjentce planującej ciążę lub będącej w ciąży przyjmowanie dodatkowo kwasu foliowego.

Sama ciąża również może zmienić skuteczność leku Lameptil S, dlatego lekarz może sprawdzać stężenie leku w próbce krwi pacjentki i w razie potrzeby dostosować jego dawkę.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy przerywać leczenia bez ustalenia tego z lekarzem. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentek z padaczką.

Jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Substancja czynna leku Lameptil S przenika do mleka kobiecego i może wpływać na dziecko. Lekarz omówi ryzyko i korzyści z karmienia piersią podczas stosowania leku Lameptil S i w przypadku, gdy pacjentka zdecyduje się na karmienie, będzie od czasu do czasu badał dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lameptil S może powodować zawroty głowy i podwójne widzenie.

Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn do czasu upewnienia się, że wymienione objawy nie występują u pacjenta.

Pacjenci z padaczką powinni omówić z lekarzem sprawę prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Lameptil S

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaką ilość leku Lameptil S należy przyjmować

Dostosowanie najlepszej dla danego pacjenta dawki leku Lameptil S może trwać jakiś czas. Dawka ta zależy od:

■    wieku pacjenta

■    przyjmowania leku Lameptil S razem z innymi lekami

■    występowania u pacjenta zaburzeń czynności nerek lub wątroby.

Lekarz rozpocznie leczenie od małej dawki i będzie ją stopniowo zwiększał przez kilka tygodni aż do uzyskania odpowiedniej dawki dla danego pacjenta (tzw. dawki skutecznej).

Nigdy nie należy zażywać więcej leku Lameptil S niż zalecił lekarz.

Zazwyczaj skuteczna dawka leku Lameptil S dla dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 13 lat wynosi od 100 mg do 400 mg na dobę.

U dzieci w wieku od 2 do 12 lat dawka skuteczna zależy od masy ich ciała i wynosi zazwyczaj od 1 mg do 15 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka; do maksymalnej dawki podtrzymującej, która wynosi 200 mg na dobę.

Nie zaleca się stosowania leku Lameptil S u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Jak przyjmować dawkę leku Lameptil S

Dawkę leku Lameptil S należy przyjmować raz lub dwa razy na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

   Zawsze należy przyjmować pełną dawkę leku przepisaną przez lekarza. Nigdy nie należy zażywać jedynie części tabletki.

Lekarz może również zalecić rozpoczęcie lub przerwanie przyjmowania innych leków, zależnie od leczonej choroby i reakcji organizmu pacjenta na leczenie.

Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej Lameptil S można połykać w całości, popijając niewielką ilością wody albo można je rozpuszczać w wodzie.

Jak przygotować rozpuszczony lek

■    Wrzucić tabletkę do szklanki zawierającej taką ilość wody, która co najmniej przykrywa całą tabletkę.

■    W celu rozpuszczenia tabletki można albo zamieszać płyn, albo odczekać kilka minut do pełnego rozpuszczenia.

■    Wypić cały płyn.

■    Dolać do szklanki nieco wody i wypić, upewniając się, że cały lek został zażyty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lameptil S

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli to możliwe, należy pokazać im opakowanie leku. Przyjęcie za dużej dawki leku Lameptil S zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, które mogą zagrażać życiu.

U osoby, która przedawkowała lek Lameptil S, może wystąpić któryś z wymienionych objawów:

■    szybkie, niekontrolowane ruchy gałek ocznych,

■    niezdarność i brak koordynacji, zaburzający równowagę,

■    utrata przytomności lub śpiączka.

Pominięcie przyjęcia leku Lameptil S

Nie należy przyjmować dodatkowych tabletek w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę leku o zwykłej porze.

Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę leku Lameptil S ważne jest, aby poradzić się lekarza, w jaki sposób zacząć ponownie przyjmowanie leku.

Nie wolno przerywać stosowania leku Lameptil S bez zalecenia lekarza.

Lek należy przyjmować tak długo, jak to zalecił lekarz. Nie wolno go odstawiać, chyba że na polecenie lekarza.

Jeśli lek Lameptil S stosowany jest w leczeniu padaczki

W celu odstawienia leku Lameptil S ważne jest, aby stopniowo zmniejszać dawkę przez około 2 tygodnie. W przypadku nagłego odstawienia leku objawy padaczki mogą powrócić lub nasilić się.

Jeśli lek Lameptil S stosowany jest w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

Lek Lameptil S wymaga pewnego czasu do rozpoczęcia działania, dlatego jest mało prawdopodobne, aby pacjent od razu poczuł poprawę samopoczucia. W razie odstawiania leku stopniowe zmniejszanie jego dawki nie jest konieczne. Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku, powinien skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje potencjalnie zagrażające życiu: należy zwrócić się bezpośrednio do lekarza po pomoc.

U niewielkiej liczby osób przyjmujących Lameptil S występuje reakcja alergiczna lub potencjalnie zagrażająca życiu reakcja skórna, która nieleczona może rozwinąć się w cięższą chorobę.

Wystąpienie jej objawów jest bardziej prawdopodobne podczas kilku pierwszych miesięcy stosowania leku Lameptil S, zwłaszcza jeśli dawka początkowa leku jest za duża lub zwiększa się ją zbyt szybko, a także w przypadku, jeśli lek Lameptil S przyjmowany jest razem z innym lekiem -walproinianem. Niektóre objawy występują częściej u dzieci, dlatego rodzice powinni zwracać na nie szczególną uwagę.

Do objawów takich reakcji należą:

   wysypki skórne lub zaczerwienienie, które mogą rozwinąć się w groźne dla życia reakcje skórne, m.in. rozsianą wysypkę z powstawaniem pęcherzy i łuszczeniem skóry, zwłaszcza wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (tzw. zespół Stevensa-Johnsona), rozległe złuszczanie się skóry (obejmujące ponad 30% powierzchni ciała - toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub rozległa wysypka z zaburzeniami dotyczącymi wątroby, krwi i innych narządów (DRESS)

   owrzodzenie w obrębie jamy ustnej, gardła, nosa lub narządów płciowych

   bolesność jamy ustnej lub zaczerwienienie albo obrzęk oczu (zapalenie spojówek)

   wysoka gorączka, objawy grypopodobne lub ospałość

   obrzęk twarzy lub obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub w pachwinie

   niespodziewane krwawienie lub wystąpienie siniaków, albo niebieskawe zabarwienie palców

   ból gardła lub częstsze niż zwykle zakażenia (takie jak przeziębienie)

■    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych stwierdzane w badaniach krwi

■    zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilów)

■    powiększenie węzłów chłonnych

■    zaburzenia dotyczące różnych narządów, w tym wątroby i nerek.

W wielu przypadkach takie objawy mogą wskazywać na lżejsze działania niepożądane leku. Trzeba jednak mieć świadomość, że mogą one potencjalnie zagrażać życiu i jeśli pozostają nieleczone, mogą rozwinąć się do cięższych chorób, takich jak niewydolność narządów. W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zadecydować o przeprowadzeniu badań wątroby, nerek lub krwi, a także może zalecić przerwanie przyjmowania leku Lameptil S.

Pacjentów, u których rozwinie się zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, lekarz zaleci nieprzyjmowanie kiedykolwiek w przyszłości lamotryginy.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

■    ból głowy

■    wysypka skórna

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

■    agresywność lub drażliwość

■    senność lub ospałość

■    zawroty głowy

■    trzęsienie lub drżenie

■    zaburzenia snu (bezsenność)

■    odczucie pobudzenia

■    biegunka

■    suchość w jamie ustnej

■    nudności lub wymioty

■    uczucie zmęczenia

■    ból pleców lub stawów, lub bóle uogólnione

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    niezdarność i brak koordynacji (ataksja)

■    podwójne lub niewyraźne widzenie

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    zagrażające życiu reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona), patrz także informacja zamieszczona na początku punktu 4

■    grupa objawów obejmująca:

- gorączkę, nudności, wymioty, ból głowy, sztywność karku i bardzo dużą wrażliwość na jaskrawe światło.

Objawy te mogą być wywołane zapaleniem błon pokrywających mózg i rdzeń kręgowy

(zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) i ustępują zazwyczaj po przerwaniu leczenia. Jeśli jednak utrzymują się lub nasilają, należy powiadomić o tym lekarza.

■    szybkie, niekontrolowane ruchy gałek ocznych (oczopląs)

■    świąd oczu z wydzieliną i podrażnieniem powiek (zapalenie spojówek)

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    zagrażająca życiu reakcja skórna (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), patrz także informacja zamieszczona na początku punktu 4

■    wysoka gorączka, patrz także informacja zamieszczona na początku punktu 4

■    obrzęk twarzy lub obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub w pachwinie (limfadenopatia), patrz także informacja zamieszczona na początku punktu 4

■    zaburzenia czynności wątroby, wykazywane w badaniach krwi lub niewydolność wątroby, patrz także informacja zamieszczona na początku punktu 4

■    poważne zaburzenia krzepnięcia krwi, które mogą powodować niespodziewane krwawienie lub powstawanie siniaków (uogólnione wykrzepianie wewnątrznaczyniowe), patrz także informacja zamieszczona na początku punktu 4

■    zmiany wykazywane w badaniach krwi, w tym zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość), zmniejszona liczba krwinek białych (leukopenia, neutropenia, agranulocytoza), zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość), zmniejszona liczba wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia) oraz zaburzenie czynności szpiku kostnego (tzw. niedokrwistość aplastyczna)

■    omamy (widzenie lub słyszenie nieistniejących rzeczy)

■    splątanie

■    uczucie chwiejności lub niestabilności podczas poruszania

■    niekontrolowane ruchy ciała (tiki), niekontrolowane skurcze mięśni, dotyczące oczu, głowy

i tułowia (choreoatetoza) lub inne niezwykłe ruchy, jak szarpnięcia, trzęsienia lub sztywność

■    częstsze napady drgawkowe u chorych z padaczką

■    pogorszenie objawów u pacjentów z chorobą Parkinsona

■    reakcja rzekomotoczniowa (z takimi objawami, jak ból pleców lub stawów, czasami z gorączką i (lub) ogólnie złym samopoczuciem)

■    DRESS

Inne działania niepożądane

U niewielkiej liczby pacjentów występowały inne działania niepożądane, ale dokładna ich częstość nie jest znana.

■    Istnieją doniesienia o zaburzeniach dotyczących kości, w tym o osteopenii i osteoporozie (zmniejszeniu gęstości kości), a także o złamaniach kości. Jeśli pacjent przyjmuje przez długi czas lek przeciwpadaczkowy, stwierdzono u niego w przeszłości osteoporozę lub jeśli stosuje lek

z grupy steroidów, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Lameptil S

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku lub blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Lameptil S Substancją czynną jest lamotrygina.

Lameptil S zawiera 25 mg, 50 mg i 100 mg lamotryginy w tabletce do sporządzania zawiesiny doustnej.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa, hydroksypropyloceluloza, sacharyna sodowa, aromat czarnej porzeczki, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda Lameptil S i co zawiera opakowanie

Tabletki Lameptil S są białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie, ze ściętą krawędzią.

Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierają 30, 60 i 100 tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

S.C. Sandoz S.R.L 7A Livezeni Street 540472 Targu Mures Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2015 Logo Sandoz

9 NL/H/0582/001-002-003/IB/032

Lameptil S

Charakterystyka Lameptil s

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LAMEPTIL S, 25 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej LAMEPTIL S, 50 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej LAMEPTIL S, 100 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Lameptil S, 25 mg

Jedna tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera 25 mg lamotryginy (Lamotriginum). Lameptil S, 50 mg

Jedna tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera 50 mg lamotryginy (Lamotriginum). Lameptil S, 100 mg

Jedna tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera 100 mg lamotryginy (Lamotriginum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej. Białe lub prawie białe, okrągłe tabletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Padaczka

Dorośli i młodzież w wieku co najmniej 13 lat

   Leczenie skojarzone lub monoterapia napadów padaczkowych częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych.

■    Napady padaczkowe związane z zespołem Lennoxa-Gastauta. Lameptil S jest stosowany w leczeniu skojarzonym, ale może być stosowany jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy, włączany do leczenia zespołu Lennoxa-Gastauta.

Dzieci i młodzież w wieku od 2 do 12 lat

   Leczenie skojarzone napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.

■    Monoterapia w typowych napadach nieświadomości.

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

Dorośli w wieku co najmniej 18 lat

   Zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I, u których występują głównie epizody depresji (patrz punkt 5.1).

Stosowanie produktu Lameptil S nie jest wskazane w leczeniu ostrej fazy epizodów maniakalnych lub

depresyjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Wznawianie leczenia

W przypadku ponownego rozpoczynania leczenia lamotryginą u pacjentów, którzy przerwali stosowanie produktu Lameptil S z jakiejkolwiek przyczyny, lekarz przepisujący lek powinien ocenić potrzebę stopniowego zwiększania dawki do dawki podtrzymującej ze względu na ryzyko ciężkiej wysypki związane ze stosowaniem dużych dawek początkowych i zbyt szybkim zwiększaniem dawek leku w stosunku do zalecanego schematu (patrz punkt 4.4). Im dłuższa przerwa od ostatniej dawki, tym większą uwagę należy zwrócić na stopniowe zwiększanie dawki do dawki podtrzymującej. Jeśli przerwa w stosowaniu lamotryginy jest dłuższa niż pięciokrotny okres półtrwania leku (patrz punkt 5.2), należy zastosować odpowiedni schemat zwiększania dawki produktu Lameptil S do dawki podtrzymującej.

Zaleca się, aby nie wznawiać stosowania produktu Lameptil S u pacjentów, którzy wcześniej przerwali leczenie lamotryginą z powodu wystąpienia wysypki, chyba że potencjalne korzyści wyraźnie przeważają nad ryzykiem związanym ze stosowaniem leku.

Padaczka

Niżej przedstawiono zalecany schemat zwiększania dawek oraz dawki podtrzymujące dla dorosłych i młodzieży w wieku co najmniej 13 lat (tabela 1) oraz dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 12 lat (tabela 2). Ze względu na ryzyko wysypki nie należy przekraczać zalecanej dawki początkowej ani zwiększanych następnie dawek (patrz punkt 4.4).

W przypadku odstawiania jednocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych lub dołączania leków przeciwpadaczkowych lub innych leków do schematu leczenia zawierającego lamotryginę, należy rozważyć potencjalny wpływ takiej zmiany na farmakokinetykę lamotryginy (patrz punkt 4.5).

Tabela 1: Dorośli i młodzież w wieku co najmniej 13 lat - zalecany schemat dawkowania w leczeniu padaczki

Schemat dawkowania

Tygodnie 1 + 2

Tygodnie 3 + 4

Zwykle stosowana dawka podtrzymująca

Monoterapia

25 mg/dobę (raz na dobę)

50 mg/dobę (raz na dobę)

100-200 mg/dobę

(raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych)

W celu uzyskania dawki podtrzymującej można zwiększać dawkę maksymalnie o 50 do 100 mg co jeden do dwóch tygodni, aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie.

U niektórych pacjentów konieczne było zastosowanie dawki 500 mg/dobę w celu uzyskania żądanej odpowiedzi na leczenie.

Leczenie skojarzone

Z walproinianem (inhibitor glukuronidacji lamotryginy - patrz punkt 4.5):

Ten schemat dawkowania należy stosować w leczeniu skojarzonym z walproinianem bez względu na inne podawane jednocześnie leki.

12,5 mg/dobę (podawane jako 25 mg co drugi dzień)

25 mg/dobę (raz na dobę)

100-200 mg/dobę

(raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych)

W celu uzyskania dawki podtrzymującej należy zwiększać dawkę maksymalnie o 25 do 50 mg co jeden do dwóch tygodni, aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie.

Leczenie skojarzone BEZ walproinianu i Z lekami indukującymi glukuronidację lamotryginy

(patrz punkt 4.5):

Ten schemat dawkowania należy stosować bez walproinianu, ale z: fenytoiną karbamazepiną fenobarbitalem prymidonem ryfampicyną

lopinawirem/rytonawirem

50 mg/ dobę (raz na dobę)

100 mg/dobę (w dwóch dawkach podzielonych)

200-400 mg/dobę

(w dwóch dawkach podzielonych)

W celu uzyskania dawki podtrzymującej należy zwiększać dawkę maksymalnie o 100 mg co jeden do dwóch tygodni, aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie.

U niektórych pacjentów konieczne było zastosowanie dawki 700 mg/dobę w celu uzyskania żądanej odpowiedzi na leczenie.

Leczenie skojarzone BEZ walproinianu i BEZ leków indukujących glukuronidację lamotryginy

(patrz punkt 4.5):

Ten schemat dawkowania należy stosować z innymi lekami, które znacząco nie hamują ani nie indukują glukuronidacji lamotryginy

25 mg/dobę (raz na dobę)

50 mg/dobę (raz na dobę)

100-200 mg/dobę

(raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych)

W celu uzyskania dawki podtrzymującej dawki można zwiększać maksymalnie o 50 do 100 mg co jeden do dwóch tygodni, aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie.

U pacjentów przyjmujących produkty lecznicze, których farmakokinetyczne interakcje z lamotryginą nie są obecnie znane (patrz punkt 4.5), należy stosować schemat dawkowania zalecony dla lamotryginy w skojarzeniu z walproinianem.

Tabela 2: Dzieci i młodzież w wieku od 2 do 12 lat - zalecany schemat dawkowania w leczeniu padaczki (całkowita dawka dobowa wyrażona w mg/kg mc./dobę)

Schemat dawkowania

Tygodnie 1 + 2

Tygodnie 3 + 4

Zwykle stosowana dawka podtrzymująca

Monoterapia typowych napadów nieświadomości

0,3 mg/kg mc./dobę (raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych)

0,6 mg/kg

mc./dobę

(raz na dobę lub

w dwóch

dawkach

podzielonych)

1 do 15 mg/kg mc./dobę, (raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych)

W celu uzyskania dawki podtrzymującej dawki można zwiększać maksymalnie o 0,6 mg/kg mc./dobę co jeden do dwóch tygodni aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie. Maksymalna dawka podtrzymująca: 200 mg/dobę.

Leczenie skojarzone Z walproinianem (inhibitor glukuronidacji lamotryginy - patrz punkt 4.5):

Ten schemat dawkowania należy stosować w leczeniu skojarzonym z walproinianem bez względu na inne podawane jednocześnie leki.

0,15 mg/kg mc./dobę* (raz na dobę)

0,3 mg/kg mc./dobę (raz na dobę)

1 do 5 mg/kg mc./dobę

(raz na dobę lub w dwóch dawkach

podzielonych)

W celu uzyskania dawki podtrzymującej można zwiększać dawkę maksymalnie o 0,3 mg/kg mc. co jeden do dwóch tygodni, aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi, z maksymalną dawką podtrzymującą 200 mg/dobę.

Leczenie skojarzone BEZ walproinianu i Z lekami indukującymi glukuronidację lamotryginy

(patrz punkt 4.5):

Ten schemat dawkowania należy stosować bez walproinianu, ale z:

fenytoiną

karbamazepiną

fenobarbitalem

prymidonem

ryfampicyną

lopinawirem/rytonawirem

0,6 mg/kg mc./dobę (w dwóch dawkach podzielonych)

1,2 mg/kg mc./dobę (w dwóch dawkach podzielonych)

5 do 15 mg/kg mc./dobę

(raz na dobę lub w dwóch dawkach

podzielonych)

W celu uzyskania dawki podtrzymującej można zwiększać dawkę maksymalnie o 1,2 mg/kg mc. co jeden do dwóch tygodni, aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi, z maksymalną dawką podtrzymującą 400 mg/dobę

W celu upewnienia się, że podawana jest dawka terapeutyczna, trzeba kontrolować masę ciała dziecka

1    w razie jej zmian odpowiednio dostosować dawkę. Prawdopodobne jest, że u pacjentów w wieku od

2    do 6 lat konieczne będzie zastosowanie dawki podtrzymującej na górnej granicy zaleconego przedziału dawkowania.

Po osiągnięciu kontroli objawów padaczki w leczeniu skojarzonym możliwe jest odstawienie innych jednocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych i kontynuowanie leczenia produktem Lameptil S w monoterapii.

Należy zwrócić uwagę, że Lameptil S w dostępnych obecnie mocach nie pozwala na rozpoczęcie leczenia lamotryginą dzieci o masie ciała mniejszej niż 17 kg zgodne z zalecanymi wytycznymi.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lamotryginy w leczeniu skojarzonym napadów częściowych u dzieci w wieku od 1 miesiąca do 2 lat są ograniczone (patrz punkt 4.4). Brak danych dotyczących dzieci w wieku poniżej 1 miesiąca. Z tego względu stosowanie produktu

Lameptil S nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Jeżeli w oparciu o potrzebę kliniczną decyzja o leczeniu zostanie jednak podjęta, patrz punkty 4.4, 5.1 i 5.2.

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

W poniższych tabelach przedstawiono zalecany schemat zwiększania dawek oraz dawki podtrzymujące dla dorosłych w wieku co najmniej 18 lat. Przejściowy schemat uwzględnia etap zwiększania dawek lamotryginy aż do uzyskania stabilizującej dawki podtrzymującej w ciągu sześciu tygodni (tabela 3), po którym można odstawić inne leki psychotropowe i (lub) leki przeciwpadaczkowe, jeśli jest to klinicznie uzasadnione (tabela 4). Niżej przedstawiono również wskazówki dotyczące dostosowania dawki po dołączeniu do terapii innego leku psychotropowego i (lub) przeciwpadaczkowego (tabela 5). Ze względu na ryzyko wysypki nie należy przekraczać zalecanej dawki początkowej ani zwiększanych następnie dawek (patrz punkt 4.4).

Tabela 3: Dorośli w wieku co najmniej 18 lat - zalecany schemat zwiększania dawki lamotryginy w celu uzyskania całkowitej podtrzymującej stabilizację dawki dobowej w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.

Schemat dawkowania

Tygodnie 1 + 2

Tygodnie 3 + 4

Tydzień 5

Docelowa dawka stabilizująca (tydzień 6)*

Monoterapia lamotryginą LUB leczenie skojarzone BEZ walproinianu oraz BEZ leków indukujących

glukuronidację lamotryginy (patrz punkt 4.5):

Ten schemat dawkowania należy stosować z innymi lekami, które znacząco nie hamują ani nie indukują glukuronidacji lamotryginy

25 mg/dobę (raz na dobę)

50 mg/dobę (raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych)

100 mg/dobę (raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych)

200 mg/dobę - zwykle stosowana dawka docelowa zapewniająca optymalną odpowiedź na leczenie (raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych)

W badaniach klinicznych stosowano od 100 do 400 mg/ dobę.

Leczenie skojarzone Z walproinianem (inhibitor glukuronidacji lamotryginy -

patrz punkt 4.5):

Ten schemat dawkowania należy stosować w leczeniu skojarzonym z walproinianem bez względu na inne podawane jednocześnie leki.

12,5 mg/dobę (podawana jako 25 mg co drugi dzień)

25 mg/dobę (raz na dobę)

50 mg/dobę (raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych)

100 mg/dobę - zwykle stosowana dawka docelowa zapewniająca optymalną odpowiedź na leczenie (raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych)

W zależności od odpowiedzi klinicznej można zastosować dawkę maksymalną 200 mg/dobę.

Leczenie skojarzone BEZ walproinianu, ale Z lekami indukującymi glukuronidację lamotryginy

(patrz punkt 4.5):

Ten schemat dawkowania należy stosować bez walproinianu, ale z:

fenytoiną

karbamazepiną

fenobarbitalem

prymidonem

ryfampicyną

lopinawirem/rytonawirem

50 mg/dobę (raz na dobę)

100 mg/dobę (w dwóch dawkach podzielonych)

200 mg/dobę (w dwóch dawkach podzielonych)

300 mg/dobę w tygodniu 6., zwiększona do zwykle stosowanej dawki docelowej 400 mg/dobę w tygodniu 7., jeśli jest to konieczne do uzyskania optymalnej odpowiedzi klinicznej (w dwóch dawkach podzielonych)

U pacjentów przyjmujących produkty lecznicze, których farmakokinetyczne interakcje z lamotryginą nie są obecnie znane (patrz punkt 4.5), należy stosować zwiększanie dawki zalecone dla lamotryginy w skojarzeniu z walproinianem.

*Docelowa dawka stabilizująca jest uzależniona od reakcji na leczenie.

Tabela 4: Dorośli w wieku co najmniej 18 lat - całkowita dobowa dawka lamotryginypodtrzymująca stabilizację w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, po odstawieniu jednocześnie stosowanych leków.

Po osiągnięciu docelowej dawki podtrzymującej można odstawić inne produkty lecznicze, zgodnie z poniższym schematem.

Ten schemat dawkowania należy stosować, gdy odstawiane są inne leki, które znacząco nie hamują lub indukują glukuronidacji lamotryginy


Należy utrzymywać dawkę docelową, uzyskaną podczas zwiększania dawki (200 mg/dobę w dwóch dawkach podzielonych) (w zakresie od 100 do 400 mg/ dobę)


U pacjentów przyjmujących produkty lecznicze, których farmakokinetyczne interakcje z lamotryginą nie są obecnie znane (patrz punkt 4.5), należy stosować schemat dawkowania zalecony dla lamotryginy w skojarzeniu z walproinianem.

* Dawkę można zwiększyć do 400 mg/dobę, jeśli jest to konieczne._


Schemat dawkowania

Aktualnie

Tydzień 1.

Tydzień 2.

Tydzień 3. i dalsze*

stosowana

(początek

dawka

stabilizująca

lamotryginy

(przed

odstawieniem)

odstawiania)

Odstawianie walproinianu (inhibitor glukuronidacji lamotryginy - patrz punkt 4.5), w zależności od początkowej dawki lamotryginy

Podczas odstawiania walproinianu należy podwoić dawkę stabilizującą, lecz nie zwiększać jej o więcej niż 100 mg w ciągu tygodnia

100 mg/dobę

200 mg/dobę

Należy utrzymywać tę dawkę (200 mg/dobę, podawaną w dwóch dawkach podzielonych)

200 mg/ dobę

300 mg/ dobę

400 mg/ dobę

Należy utrzymywać tę dawkę (400 mg/dobę)

Odstawianie leków indukujących glukuronidację lamotryginy (patrz punkt 4.5), w zależności od początkowej dawki lamotryginy

Ten schemat dawkowania należy stosować podczas

400 mg/dobę

400 mg/dobę

300 mg/dobę

200 mg/dobę

odstawiania następujących leków:

300 mg/dobę

300 mg/dobę

225 mg/dobę

150 mg/dobę

fenytoiny

karbamazepiny

fenobarbitalu

prymidonu

ryfampicyny

lopinawiru/rytonawiru

200 mg/dobę

200 mg/dobę

150 mg/dobę

100 mg/dobę

Odstawianie leków, które znacząco NIE hamują lub indukują glukuronidacji lamotryginy

(patrz punkt 4.5):_

Tabela 5: Dorośli w wieku co najmniej 18 lat - dostosowanie dawki dobowej lamotryginy w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, po dołączeniu innych produktów leczniczych

Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego dostosowania dawki dobowej lamotryginy po dołączeniu innych produktów leczniczych. Jednak w oparciu o badania interakcji z innymi produktami leczniczymi można zalecić następujący schemat dawkowania:

Schemat dawkowania

Aktualnie

stosowana

dawka

stabilizująca

lamotryginy

(przed

dołączeniem)

Tydzień 1. (początek dołączania)

Tydzień 2.

Tydzień 3. i dalsze*

Dołączenie walproinianu (inhibitor glukuronidacji lamotryginy - patrz punkt 4.5), w zależności od początkowej dawki lamotryginy

Ten schemat dawkowania należy stosować w przypadku dołączania

200 mg/dobę

100 mg/dobę

Należy utrzymywać tę dawkę (100 mg/dobę)

walproinianu, bez względu na inne stosowane jednocześnie

300 mg/dobę

150 mg/dobę

Należy utrzymywać tę dawkę (150 mg/dobę)

leki.

400 mg/dobę

200 mg/dobę

Należy utrzymywać tę dawkę (200 mg/dobę)

Dołączenie leków indukujących glukuronidację lamotryginy u pacjentów NIE otrzymujących walproinianu (patrz punkt 4.5), w zależności od początkowej dawki lamotryginy:

Ten schemat dawkowania należy stosować, gdy

200 mg/dobę

200 mg/dobę

300 mg/dobę

400 mg/dobę

dołączane są następujące leki bez walproinianu:

fenytoina

karbamazepina

fenobarbital

prymidon

ryfampicyna

lopinawir/rytonawir

150 mg/dobę 100 mg/dobę

150 mg/dobę 100 mg/dobę

225 mg/dobę 150 mg/dobę

300 mg/dobę 200 mg/dobę

Dołączanie produktów leczniczych, które znacząco NIE hamują lub indukują glukuronidacji lamotryginy (patrz punkt 4.5):

Ten schemat dawkowania należy stosować, gdy dołączane są inne leki, które znacząco nie hamują lub indukują glukuronidacji lamotryginy

Należy utrzymywać dawkę docelową, uzyskaną podczas zwiększania dawki (200 mg/dobę; w zakresie od 100 do 400 mg/dobę)

U pacjentów przyjmujących produkty lecznicze, których farmakokinetyczne interakcje z

lamotryginą nie są

obecnie znane (patrz punkt 4.5), należy stosować schemat dawkowania zalecony dla lamotryginy w skojarzeniu z walproinianem.

Przerwanie stosowania produktu Lameptil S u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym Po nagłym przerwaniu leczenia lamotryginą w przebiegu badań klinicznych nie zwiększyła się częstość, nasilenie lub rodzaj działań niepożądanych w porównaniu z placebo. Dlatego pacjenci mogą zakończyć stosowanie produktu Lameptil S bez stopniowego zmniejszania dawki.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Stosowanie produktu Lameptil S u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania (patrz punkt 4.4).

Ogólne zalecenia dotyczące dawkowania produktu Lameptil S w szczególnych populacjach pacjentów

Kobiety stosujące hormonalna antykoncepcję

Stosowanie złożonego produktu etynyloestradiolu z lewonorgestrelem (30 pg/150 pg) zwiększało około dwukrotnie klirens lamotryginy, zmniejszając stężenie lamotryginy. Po etapie dostosowania dawki może być konieczne stosowanie większych (nawet dwukrotnie) dawek podtrzymujących lamotryginy w celu osiągnięcia maksymalnej reakcji na leczenie. W ciągu tygodnia bez tabletki antykoncepcyjnej obserwowano dwukrotne zwiększenie stężenia lamotryginy w osoczu.

Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych zależnych od dawki, dlatego należy rozważyć stosowanie antykoncepcji niewymagającej tygodniowej przerwy w przyjmowaniu tabletki (na przykład hormonalnych środków antykoncepcyjnych do stosowania ciągłego lub niehormonalnych metod zapobiegania ciąży), jako leczenia pierwszego rzutu (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Rozpoczynanie hormonalnej antykoncepcji przez pacjentki już przyjmujące podtrzymujące dawki lamotryginy i NIE leczone lekami indukującymi glukuronidację lamotryginy W większości przypadków będzie konieczne nawet dwukrotne zwiększenie dawki podtrzymującej lamotryginy (patrz punkty 4.4 i 4.5). Zaleca się, aby po rozpoczęciu hormonalnej antykoncepcji dawkę lamotryginy zwiększać co tydzień o 50 do 100 mg/dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi klinicznej. Zwiększanie dawki nie powinno wykraczać poza ten zakres, chyba że odpowiedź kliniczna wymaga zastosowania większych przyrostów. Można rozważyć pomiary stężenia lamotryginy w surowicy przed i po rozpoczęciu stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego w celu potwierdzenia utrzymania stężenia wyjściowego lamotryginy. W razie konieczności dawkę należy dostosować. U kobiet stosujących hormonalną antykoncepcję, w której przez jeden tydzień przyjmuje się produkt bez substancji czynnej („tydzień bez tabletki”), stężenie lamotryginy należy kontrolować w 3. tygodniu stosowania produktu zawierającego substancję czynną, tj. od 15. do 21. dnia cyklu.

Z tego względu należy rozważyć stosowanie antykoncepcji niewymagającej tygodniowej przerwy w przyjmowaniu tabletki (na przykład hormonalnej antykoncepcji do stosowania ciągłego lub niehormonalnych metod zapobiegania ciąży), jako leczenia pierwszego rzutu (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Przerwanie stosowania hormonalnej antykoncepcji przez pacjentki przyjmujące podtrzymujące dawki lamotryginy i NIE leczone lekami indukującymi glukuronidację lamotryginy

W większości przypadków będzie konieczne zmniejszenie dawki podtrzymującej lamotryginy nawet o 50% (patrz punkty 4.4 i 4.5). Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek dobowych lamotryginy co tydzień o 50 do 100 mg (z szybkością nie większą niż 25% całkowitej dawki dobowej na tydzień) przez 3 tygodnie, chyba że odpowiedź kliniczna wskazuje inaczej. Można rozważyć kontrolę stężenia lamotryginy w surowicy przed i po przerwaniu hormonalnej antykoncepcji w celu potwierdzenia utrzymania wyjściowego stężenia lamotryginy. U kobiet, które chcą zakończyć hormonalną antykoncepcję, w której przez tydzień przyjmowany jest produkt bez substancji czynnej („tydzień bez tabletki”), stężenie lamotryginy w surowicy należy kontrolować w ciągu 3. tygodnia stosowania produktu zawierającego substancję czynną, tj. od 15. do 21. dnia cyklu. W celu oceny stężenia lamotryginy po całkowitym zaprzestaniu stosowania tabletek antykoncepcyjnych próbek krwi nie należy pobierać w pierwszym tygodniu po odstawieniu.

Rozpoczynanie leczenia lamotryginą pacjentek stosujących hormonalną antykoncepcję.

Dawki należy zwiększać zgodnie z zalecanym schematem dawkowania opisanym w tabelach.

Rozpoczynanie i przerwanie hormonalnej antykoncepcji u pacjentek przyjmujących podtrzymujące dawki lamotryginy i STOSUJĄCYCH leki indukujące glukuronidację lamotryginy Dostosowanie zalecanej dawki podtrzymującej lamotryginy może nie być konieczne.

Stosowanie z atazanawirem/rytonawirem

Jeśli lamotrygina jest dołączana do stosowanej terapii atazanawirem z rytonawirem, modyfikacja zalecanego zwiększania jej dawki nie powinna być konieczna.

U pacjentów, którzy stosują już podtrzymujące dawki lamotryginy i nie przyjmują produktów leczniczych indukujących glukuronidację, może być konieczne zwiększenie dawki lamotryginy po dodaniu atazanawiru z rytonawirem lub zmniejszenie jej dawki po ich odstawieniu. Należy kontrolować stężenie lamotryginy w osoczu przed i w ciągu 2 tygodni po rozpoczęciu lub odstawieniu atazanawiru z rytonawirem w celu określenia, czy konieczne jest dostosowanie dawki lamotryginy (patrz punkt 4.5).

Stosowanie z lopinawirem/rytonawirem

Jeśli lamotrygina jest dołączana do stosowanej terapii lopinawirem z rytonawirem, zmiana zalecanego sposobu zwiększania jej dawki nie powinna być konieczna.

U pacjentów, którzy stosują już podtrzymujące dawki lamotryginy i nie przyjmują produktów leczniczych indukujących glukuronidację, może być konieczne zwiększenie dawki lamotryginy po dodaniu lopinawiru z rytonawirem lub zmniejszenie jej dawki po ich odstawieniu. Należy kontrolować stężenie lamotryginy w osoczu przed i w ciągu 2 tygodni po rozpoczęciu lub odstawieniu lopinawiru z rytonawirem w celu określenia, czy konieczne jest dostosowanie dawki lamotryginy (patrz punkt 4.5).

Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)

Modyfikacja zaleconego schematu dawkowania nie jest konieczna. Farmakokinetyka lamotryginy w tej grupie wiekowej nie różni się w sposób istotny od farmakokinetyki u osób młodszych (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Lameptil S u pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek początkową dawkę lamotryginy należy ustalić z uwzględnieniem jednocześnie stosowanych przez pacjenta leków; u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek może być skuteczne zmniejszenie dawek podtrzymujących (patrz punkty 4.4 i 5.2)

Zaburzenia czynności wątroby

Dawki początkowe, przyrosty dawek oraz dawki podtrzymujące należy na ogół zmniejszyć o około 50% u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby (stopień B w klasyfikacji Childa-Pugha) oraz o 75% u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (stopień C w klasyfikacji Childa-Pugha). Przyrosty dawek oraz dawki podtrzymujące należy dostosować do reakcji na leczenie (patrz punkt 5.2).

Sposób stosowania

Tabletki Lameptil S można rozpuścić w małej ilości wody (wystarczającej co najmniej do zanurzenia tabletki) lub można połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.

Jeśli obliczonej dawki lamotryginy (np. w leczeniu dzieci z padaczką lub pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby) nie można przeliczyć na całe tabletki, należy podać dawkę odpowiadającą mniejszej liczbie całych tabletek.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lamotryginę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wysypka skórna

Istnieją doniesienia o skórnych reakcjach niepożądanych, które występują zwykle w ciągu pierwszych 8 tygodni po rozpoczęciu leczenia lamotryginą. W większości wysypki są lekkie i ustępują samoistnie, ale opisywano również ciężkie wysypki, wymagające hospitalizacji i przerwania leczenia lamotryginą. Należą do nich potencjalnie zagrażające życiu wysypki, takie jak zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson Syndrome, SJS), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (DRESS), (patrz punkt 4.8).

U włączonych do badań klinicznych dorosłych pacjentów z padaczką, przyjmujących aktualnie zalecane dawki lamotryginy, częstość ciężkich wysypek skórnych wynosi około 1 na 500. Około połowy z nich stanowiły przypadki opisywane, jako zespół Stevensa-Johnsona (1 na 1000).

W badaniach klinicznych u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym częstość ciężkiej wysypki skórnej wynosi około 1 na 1000.

Ryzyko ciężkich wysypek skórnych u dzieci jest większe niż u dorosłych. Dostępne wyniki kilku badań sugerują, że częstość wysypek skórnych wymagających hospitalizacji u dzieci z padaczką wynosi od 1 na 300 do 1 na 100.

U dzieci początkowe objawy wysypki mogą być mylone z zakażeniem. U dzieci, u których występują objawy w postaci wysypki i gorączki w ciągu pierwszych 8 tygodni leczenia, lekarz powinien rozważyć możliwość reakcji na lamotryginę.

Ponadto wydaje się, że ogólne ryzyko wysypki jest silnie związane z:

■    dużymi dawkami początkowymi lamotryginy oraz stosowaniem większych niż zalecane przyrostów dawki lamotryginy (patrz punkt 4.2)

■    jednoczesnym stosowaniem walproinianu (patrz punkt 4.2).

Należy również zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z alergią lub wysypką po zastosowaniu innych leków przeciwpadaczkowych w wywiadzie, gdyż częstość nieciężkiej wysypki po leczeniu lamotryginą była u nich w przybliżeniu trzykrotnie większa niż u osób bez takich zdarzeń w wywiadzie.

Należy niezwłocznie ocenić stan każdego pacjenta (dorosłych i dzieci), u którego wystąpi wysypka i natychmiast odstawić Lameptil S, chyba że wysypka jednoznacznie nie jest związana z leczeniem lamotryginą. Nie zaleca się wznawiania stosowania produktu Lameptil S u pacjentów, u których przerwano leczenie na skutek wystąpienia wysypki związanej z wcześniejszym stosowaniem lamotryginy, chyba że potencjalna korzyść z leczenia wyraźnie przeważa nad ryzykiem. U pacjentów, u których podczas stosowania lamotryginy wystąpił SJS, TEN lub DRESS, nie wolno jej już nigdy ponownie stosować.

Wysypkę opisywano również jako część zespołu nadwrażliwości, związanego z występowaniem różnych objawów ogólnoustrojowych, w tym gorączki, powiększenia węzłów chłonnych, obrzęku twarzy, nieprawidłowości dotyczących krwi i wątroby i aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8). Zespół ten może przebiegać z różną ciężkością i rzadko może prowadzić do zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego oraz zaburzeń wielonarządowych. Należy pamiętać, że wczesne objawy nadwrażliwości (np. gorączka, powiększenie węzłów chłonnych) mogą występować nawet wtedy, kiedy wysypka nie jest widoczna. W przypadku wystąpienia takich objawów przedmiotowych i podmiotowych należy niezwłocznie ocenić stan pacjenta i przerwać stosowanie produktu Lameptil S, jeśli nie można ustalić innej etiologii.

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ustępowało zazwyczaj po odstawieniu produktu leczniczego, ale w kilku przypadkach nastąpił nawrót po ponownym podaniu lamotryginy. Powtórna ekspozycja na lamotryginę skutkowała szybkim nawrotem objawów, często bardziej nasilonych. Jeśli przyczyną przerwania leczenia lamotryginą było aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nie należy jej powtórnie podawać.

Kliniczne nasilenie choroby i ryzyko samobójstwa

Myśli i zachowania samobójcze zgłaszano u pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi w różnych wskazaniach. Metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań z zastosowaniem leków przeciwpadaczkowych również wykazała niewielkie zwiększenie ryzyka myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm powstania tego ryzyka nie jest znany, a dostępne dane nie wykluczają, że może być ono zwiększone w przypadku stosowania lamotryginy.

Dlatego pacjentów należy monitorować, czy nie występują u nich objawy myśli i zachowań samobójczych oraz rozważyć odpowiednie leczenie. Pacjentów (i opiekunów pacjentów) należy poinformować o konieczności zasięgnięcia porady lekarskiej w przypadku wystąpienia objawów zdarzeń związanych z samobójstwem.

U pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym mogą się nasilić objawy depresji i (lub) wystąpić zachowania samobójcze niezależnie od tego, czy pacjenci przyjmują leki stosowane w tym wskazaniu (w tym Lameptil S), czy nie. Dlatego pacjentów otrzymujących Lameptil S w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych należy ściśle obserwować, czy nie występują u nich objawy klinicznego nasilenia choroby (w tym rozwój nowych objawów) oraz zdarzenia związane z samobójstwem, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas zmian dawkowania. U niektórych pacjentów, na przykład z zachowaniami lub myślami samobójczymi w wywiadzie, u młodych dorosłych i u pacjentów, u których występowały znacznie nasilone myśli samobójcze przed rozpoczęciem leczenia, ryzyko myśli lub prób samobójczych może być większe i powinni oni pozostawać pod ścisłą kontrolą podczas leczenia.

U pacjentów, u których wystąpią objawy klinicznego pogorszenia choroby (w tym rozwój nowych objawów) i (lub) pojawią się myśli i (lub) zachowania samobójcze, zwłaszcza jeśli objawy te będą ciężkie, wystąpią nagle lub nie będą częścią obserwowanych dotychczas u pacjenta objawów, należy rozważyć zmianę postępowania terapeutycznego, w tym możliwość przerwania leczenia.

Hormonalna antykoncepcja

Wpływ hormonalnej antykoncepcji na skuteczność lamotryginy

Produkt złożony zawierający etynyloestradiol i lewonorgestrel (30 ąg i 150 mg) zwiększa około dwukrotnie klirens lamotryginy, zmniejszając jej stężenie (patrz punkt 4.5). Zmniejszenie stężenia lamotryginy w osoczu wiązało się z utratą kontroli ataków padaczkowych. W większości przypadków po etapie zwiększania dawki może być konieczne zastosowanie dwukrotnie większej dawki podtrzymującej lamotryginy w celu uzyskania największej odpowiedzi terapeutycznej. Po odstawieniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych klirens lamotryginy może się zmniejszyć o połowę. Zwiększenie stężenia lamotryginy może być przyczyną wystąpienia działań niepożądanych zależnych od dawki, dlatego pacjentki należy obserwować w kierunku występowania takich działań.

U pacjentek, które nie przyjmują leków indukujących glukuronidację lamotryginy, a stosują hormonalną antykoncepcję, w której przez tydzień przyjmuje się pozbawione hormonów tabletki (co odpowiada „tygodniowi bez tabletki”), w czasie tego tygodnia może następować stopniowe, przemijające zwiększenie stężenia lamotryginy (patrz punkt 4.2). Wahania stężenia lamotryginy tego rzędu mogą powodować wystąpienie działań niepożądanych. Z tego względu należy rozważyć stosowanie antykoncepcji, w której nie ma tygodnia bez tabletki (np. hormonalnych środków antykoncepcyjnych o ciągłej aktywności lub metod niehormonalnych). Nie badano interakcji między lamotryginą a innymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi lub lekami stosowanymi w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), ale mogą one mieć podobny wpływ na parametry farmakokinetyczne lamotryginy.

Wpływ lamotryginy na skuteczność hormonalnej antykoncepcji

Badanie interakcji z udziałem 16 zdrowych ochotniczek wykazało, że jednoczesne stosowanie lamotryginy i hormonalnych środków antykoncepcyjnych (preparatu złożonego, zawierającego etynyloestradiol i lewonorgestrel) może powodować niewielkie zwiększenie klirensu lewonorgestrelu oraz zmiany stężenia FSH i LH w surowicy (patrz punkt 4.5). Wpływ tych zmian na aktywność owulacyjną jajników nie jest znana. Nie można jednak wykluczyć zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej u niektórych pacjentek stosujących jednocześnie produkty hormonalne i lamotryginę. Dlatego pacjentki należy poinformować o konieczności niezwłocznego zgłaszania zmian pojawiających się w cyklu miesiączkowym (np. krwawienia międzymiesiączkowego).

Reduktaza dihydrofolianowa

Lamotrygina wykazuje słabe działanie hamujące na reduktazę kwasu dihydrofoliowego, więc podczas długotrwałego leczenia istnieje możliwość zaburzeń metabolizmu folianów (patrz punkt 4.6). Jednak podczas długotrwałego stosowania u ludzi (do 1 roku) lamotrygina nie powodowała znaczących zmian stężenia hemoglobiny, średniej objętości krwinek lub stężenia folianów w surowicy albo erytrocytach, a podczas stosowania leku przez okres do 5 lat nie obserwowano zmian stężeń folianów w krwinkach czerwonych.

Niewydolność nerek

W badaniach, w których pojedynczą dawkę podawano pacjentom ze schyłkową niewydolnością nerek, stężenia lamotryginy w osoczu nie były znacząco zmienione. Jednak u pacjentów z niewydolnością nerek można oczekiwać kumulacji metabolitu glukuronidowego, dlatego należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością nerek.

Pacjenci przyjmujący inne produkty zawierające lamotrygine

Produktu Lameptil S nie należy podawać bez konsultacji z lekarzem pacjentom leczonym jednocześnie innymi produktami zawierającymi lamotryginę.

Rozwój dzieci

Brak danych dotyczących wpływu lamotryginy na wzrastanie, dojrzewanie płciowe, rozwój poznawczy, emocjonalny i behawioralny dzieci.

Środki ostrożności związane z leczeniem padaczki

Tak, jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych, nagłe odstawienie produktu Lameptil S może spowodować nawrót napadów padaczkowych. Jeśli względy bezpieczeństwa (np. wysypka) nie wymagają przerwania leczenia, dawkę produktu Lameptil S należy zmniejszać stopniowo w ciągu dwóch tygodni.

W piśmiennictwie istnieją doniesienia, że ciężkie napady padaczkowe, w tym stan padaczkowy, mogą prowadzić do rabdomiolizy, niewydolności wielonarządowej i rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego, czasami prowadzącymi do zgonu. Podobne przypadki obserwowano w związku ze stosowaniem lamotryginy.

Można zaobserwować klinicznie istotne zwiększenie częstości napadów padaczkowych zamiast jego zmniejszenia. U pacjentów, u których występuje więcej niż jeden rodzaj napadów, należy ocenić korzyści z kontroli jednego typu napadów w stosunku do jakiegokolwiek pogorszenia objawów innego rodzaju napadów.

Lamotrygina może pogarszać objawy napadów mioklonicznych.

Dane sugerują, że odpowiedź na leczenie skojarzone z lekami indukującymi enzymy jest mniejsza niż w przypadku połączenia z lekami przeciwpadaczkowymi nieindukującymi enzymów. Przyczyny nie są jasne.

U dzieci przyjmujących lamotryginę w leczeniu typowych napadów nieświadomości skuteczność może nie być utrzymywana u wszystkich pacjentów.

Środki ostrożności związane z leczeniem zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

Dzieci i młodzież w wieku poniżej18 lat

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych wiąże się ze zwiększeniem ryzyka myśli i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi i innymi zaburzeniami psychicznymi.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Stwierdzono, że enzymami odpowiedzialnymi za metabolizm lamotryginy są UDP-glukuronylotransferazy.

Nie dowiedziono, aby lamotrygina pobudzała lub hamowała w stopniu istotnym klinicznie aktywność wątrobowych enzymów oksydacyjnych, biorących udział w metabolizmie leków i mało prawdopodobne jest wystąpienie interakcji między lamotryginą i lekami metabolizowanymi przez enzymy cytochromu P450. Lamotrygina może pobudzać własny metabolizm, ale działanie to jest znikome i jego istotne konsekwencje kliniczne mało prawdopodobne.

Leczenie skojarzone BEZ walproinianu i BEZ leków indukujących glukuronidację lamotryginy

__(patrz punkt 4.5):__

Ten schemat dawkowania

0,3 mg/kg mc./dobę

0,6 mg/kg

1 do 10 mg/kg mc./dobę

należy stosować z innymi

(raz na dobę lub w

mc./dobę

(raz na dobę lub w dwóch dawkach

lekami, które znacząco nie

dwóch dawkach

(raz na dobę lub

podzielonych)

hamują ani nie indukują

glukuronidacji

lamotryginy

podzielonych)

w dwóch dawkach podzielonych)

W celu uzyskania dawki podtrzymującej można zwiększać dawkę maksymalnie o 0,6 mg/kg mc. co jeden do dwóch tygodni, aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi, z maksymalną dawką podtrzymującą 200 mg/dobę

U pacjentów przyjmujących produkty lecznicze, których farmakokinetyczne interakcje z lamotryginą nie są obecnie znane (patrz punkt 4.5), należy stosować schemat dawkowania zalecony dla lamotryginy w skojarzeniu z walproinianem.


* w celu podania dawek, których nie można zrealizować produktem Lameptil S, należy zastosować lamotryginę w innych, dostępnych postaciach._


Produkty lecznicze, które znacząco hamują glukuronidację lamotryginy

Produkty lecznicze, które znacząco pobudzaj ą glukuronidacj ę lamotryginy

Produkty lecznicze, które ani nie hamują, ani nie pobudzają znacząco glukuronidacji lamotryginy

walproinian

fenytoina

okskarbazepina

karbamazepina

felbamat

fenobarbital

gabapentyna

prymidon

lewetyracetam

ryfampicyna

pregabalina

lopinawir/rytonawir

topiramat

produkt złożony zawierający etynyloestradiol i lewonorgestrel**

zonisamid

atazanawir/rytonawir*

lit

bupropion

olanzapina

arypiprazol

* Wskazówki dotyczące dawkowania (patrz punkt 4.2)

** Nie badano innych doustnych środków antykoncepcyjnych ani leków stosowanych w hormonalnej

terapii zastępczej, ale mogą one wpływać w podobny sposób na parametry farmakokinetyczne lamotryginy (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Interakcje z innymi lekami przeciwpadaczkowymi

Walproinian, który hamuje glukuronidację lamotryginy, zmniejsza metabolizm lamotryginy i niemal dwukrotnie wydłuża średni okres półtrwania lamotryginy. U pacjentów otrzymujących jednocześnie walproinian należy stosować odpowiedni schemat leczenia (patrz punkt 4.2).

Niektóre leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenytoina, karbamazepina, fenobarbital i prymidon), które indukują enzymy metabolizujące leki w wątrobie, pobudzają glukuronidację lamotryginy i przyspieszają jej metabolizm. U pacjentów otrzymujących jednocześnie fenytoinę, karbamazepinę, fenobarbital lub prymidon należy stosować odpowiedni schemat leczenia (patrz punkt 4.2).

Istnieją doniesienia o występowaniu objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takich jak zawroty głowy, ataksja, podwójne widzenie, zaburzenia ostrości wzroku i nudności u pacjentów przyjmujących karbamazepinę po wprowadzeniu do leczenia lamotryginy. Objawy te ustępowały zwykle po zmniejszeniu dawki karbamazepiny. Podobne działanie obserwowano podczas badania, w którym dorosłym zdrowym ochotnikom podawano lamotryginę i okskarbazepinę, nie badano jednak wpływu zmniejszenia dawki.

Istnieją doniesienia w piśmiennictwie o zmniejszeniu stężenia lamotryginy w przypadku podawania lamotryginy w skojarzeniu z okskarbazepiną. Jednak w prospektywnym badaniu, w którym zdrowym dorosłym ochotnikom podawano 200 mg lamotryginy i 1200 mg okskarbazepiny, okskarbazepina nie zmieniała metabolizmu lamotryginy i lamotrygina nie zmieniała metabolizmu okskarbazepiny. Z tego względu u pacjentów otrzymujących skojarzone leczenie z okskarbazepiną należy zastosować schemat dawkowania dla leczenia skojarzonego bez walproinianu i bez leków indukujących glukuronidację lamotryginy (patrz punkt 4.2).

W badaniu z udziałem zdrowych ochotników jednoczesne stosowanie felbamatu (1200 mg dwa razy na dobę) i lamotryginy (100 mg dwa razy na dobę przez 10 dni) nie wykazano istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę lamotryginy.

Retrospektywna analiza stężeń w osoczu pacjentów otrzymujących lamotryginę zarówno z gabapentyną, jak i bez gabapentyny wykazała, że gabapentyna nie zmienia klirensu lamotryginy.

Potencjalne interakcje między lewetyracetamem i lamotryginą oceniano na podstawie analiz stężeń

obu substancji w surowicy podczas badań klinicznych kontrolowanych placebo. Dane te wskazują, że lamotrygina nie wpływa na farmakokinetykę lewetyracetamu i lewetyracetam nie wpływa na farmakokinetykę lamotryginy.

Na stężenia stacjonarne lamotryginy w osoczu nie wpływało jednoczesne podawanie pregabaliny (200 mg 3 razy na dobę). Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych między lamotryginą i pregabaliną.

Topiramat nie zmieniał stężenia lamotryginy w osoczu. Podawanie lamotryginy powodowało zwiększenie o 15% stężenia topiramatu.

W badaniu z udziałem pacjentów z padaczką jednoczesne podawanie zonisamidu (200 do 400 mg na dobę) i lamotryginy (150 do 500 mg na dobę) przez 35 dni nie wywierało znaczącego wpływu na farmakokinetykę lamotryginy.

Wprawdzie istnieją doniesienia o zmianach stężeń innych leków przeciwpadaczkowych w osoczu, ale w kontrolowanych badaniach nie dowiedziono wpływu lamotryginy na stężenia w osoczu jednocześnie podawanych leków przeciwpadaczkowych. Badania in vitro wykazują, że lamotrygina nie wypiera innych leków przeciwpadaczkowych z miejsc wiązania z białkami.

Interakcje z innymi lekami psychotropowymi

Lamotrygina podawana 20 zdrowym osobom w dawce 100 mg na dobę nie zmieniała farmakokinetyki litu podawanego w postaci litu glukonianu bezwodnego w dawce 2 g dwa razy na dobę przez 6 dni.

Bupropion podawany doustnie w dawkach wielokrotnych nie wpływał znacząco na farmakokinetykę lamotryginy po podaniu jednorazowym u 12 osób i miał tylko nieznaczny wpływ na wartość AUC glukuronidu lamotryginy.

W badaniu z udziałem zdrowych dorosłych ochotników olanzapina w dawce 15 mg zmniejszała wartość AUC lamotryginy średnio o 24% i Cmax o 20%. Nie oczekuje się, aby zmiana wartości tych parametrów miało znaczenie kliniczne. Lamotrygina w dawce 200 mg nie wpływała na farmakokinetykę olanzapiny.

Wielokrotne doustne podawanie lamotryginy w dawce 400 mg na dobę nie wpływało w stopniu istotnym klinicznie na farmakokinetykę pojedynczej dawki 2 mg rysperydonu u 14 zdrowych dorosłych ochotników. Po jednoczesnym podaniu 2 mg rysperydonu i lamotryginy senność zgłosiło 12 na 14 ochotników, podczas gdy w przypadku samego rysperydonu ten stosunek wynosił 1 na 20, a po podaniu samej lamotryginy nie zgłaszano senności.

W badaniu z udziałem 18 dorosłych pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym I typu, otrzymujących lamotryginę zgodnie z ustalonym schematem dawkowania (od 100 do 400 mg na dobę), dawki arypiprazolu zwiększano w ciągu 7 dni od 10 mg/dobę do docelowej dawki 30 mg/dobę, którą podawano raz na dobę przez kolejne 7 dni. Obserwowano zmniejszenie średniej wartości Cmax i AUC lamotryginy o około 10%. Zmiana ta nie powinna mieć następstw klinicznych.

W badaniach in vitro wykazano, że dodanie do inkubacji amitryptyliny, bupropionu, klonazepamu, haloperydolu lub lorazepamu w minimalnym stopniu hamowało tworzenie głównego metabolitu lamotryginy, 2-N-glukuronidu. Doświadczenia te sugerują również, że klozapina, fluoksetyna, fenelzyna, rysperydon, sertralina lub trazodon nie hamują metabolizmu lamotryginy. Ponadto badanie metabolizmu bufuralolu w mikrosomach wątroby ludzkiej sugerowały, że lamotrygina nie zmniejsza klirensu produktów leczniczych, metabolizowanych głównie z udziałem izoenzymu CYP2D6.

Interakcje z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi

Wpływ hormonalnych środków antykoncepcyjnych na farmakokinetykę lamotryginy Badanie z udziałem 16 ochotniczek wykazało, że doustna złożona tabletka antykoncepcyjna zawierająca 30 pg etynyloestradiolu i 150 pg lewonorgestrelu powoduje około dwukrotne zwiększenie klirensu lamotryginy, prowadzące do zmniejszenia średnio o 52% wartości AUC i o 39% wartości Cmax. Stężenie lamotryginy w surowicy zwiększało się podczas tygodnia bez aktywnej tabletki, a jego wartość pod koniec tygodnia bez czynnego produktu była średnio dwukrotnie większa, niż podczas skojarzonego stosowania z etynyloestradiolem i lewonorgestrelem (patrz punkt 4.4). Nie jest konieczne dostosowywanie zalecanego schematu zwiększania dawki dla lamotryginy wyłącznie ze względu na stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, ale w większości przypadków rozpoczęcia lub zakończenia hormonalnej antykoncepcji konieczne będzie zwiększenie lub zmniejszenie podtrzymującej dawki lamotryginy (patrz punkt 4.2).

Wpływ lamotryginy na farmakokinetykę hormonalnych środków antykoncepcyjnych W badaniu z udziałem 16 ochotniczek stosowanie lamotryginy w dawce 300 mg po osiągnięciu stanu stacjonarnego nie wpływało na farmakokinetykę etynyloestradiolu zawartego w złożonej doustnej tabletce antykoncepcyjnej. Obserwowano niewielkie zwiększenie klirensu lewonorgestrelu po podaniu doustnym, co powodowało zmniejszenie wartości AUC i Cmax dla lewonorgestrelu średnio

0    odpowiednio 19% i 12%. Wykonany podczas badania pomiar stężenia FSH, LH i estradiolu

w surowicy wskazywał na pewne osłabienie hamowania czynności hormonalnej jajników u niektórych kobiet, chociaż pomiary stężenia progesteronu w surowicy nie dostarczyły hormonalnych dowodów wystąpienia owulacji u żadnej z 16 pacjentek. Nie jest znany wpływ niewielkiego zwiększenia klirensu lewonorgestrelu oraz zmian stężenia FSH i LH w surowicy na aktywność owulacyjną jajników (patrz punkt 4.4). Nie badano wpływu dawki lamotryginy innej niż 300 mg/dobę i nie prowadzono badań z innymi preparatami zawierającymi żeńskie hormony płciowe.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

W badaniu z udziałem 10 ochotników płci męskiej ryfampicyna zwiększała klirens lamotryginy

1    skracała jej okres półtrwania ze względu na indukcję enzymów wątrobowych odpowiedzialnych za glukuronidację. U pacjentów przyjmujących jednocześnie ryfampicynę należy stosować odpowiedni schemat leczenia (patrz punkt 4.2).

W badaniu z udziałem zdrowych ochotników lopinawir z rytonawirem zmniejszał około dwukrotnie stężenie lamotryginy w osoczu, prawdopodobnie przez pobudzenie glukuronidacji. U pacjentów przyjmujących jednocześnie lamotryginę i lopinawir z rytonawirem należy stosować odpowiedni schemat leczenia (patrz punkt 4.2).

W badaniu z udziałem dorosłych, zdrowych ochotników, atazanawir z rytonawirem (300 mg/100 mg) podawany przez 9 dni zmniejszył wartość AUC i Cmax lamotryginy (w jednorazowej dawce 100 mg)

0    średnio, odpowiednio, 32% i 6%. U pacjentów otrzymujących terapię skojarzoną lamotryginą

1    atazanawirem z rytonawirem należy zastosować odpowiedni schemat leczenia (patrz punkt 4.2).

Wykazano w warunkach in vitro, że lamotrygina (ale nie jej N(2) glukuronid) w potencjalnie istotnych klinicznie stężeniach jest inhibitorem transportera OCT2. Dane wskazują, że lamotrygina jest in vitro silniejszym inhibitorem OCT2 niż cymetydyna, a wartości IC50 wynoszą, odpowiednio, 53,8 pM oraz 186 pM. Jednoczesne stosowanie lamotryginy i wydalanych drogą nerkową produktów leczniczych, które są substratami dla OCT2 i (tj. metformina, gabapentyna i wareniklina), może spowodować zwiększenie stężenia tych leków w osoczu. Nie określono jasno znaczenia klinicznego tej obserwacji, niemniej zaleca się ostrożność podczas leczenia skojarzonego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ogólne ryzyko związane z lekami przeciwpadaczkowymi

Kobiety w wieku rozrodczym powinny otrzymać poradę specjalisty. Jeśli kobieta planuje ciążę, należy zrewidować konieczność leczenia przeciwpadaczkowego. U kobiet leczonych z powodu padaczki należy unikać nagłego przerwania leczenia przeciwpadaczkowego, gdyż może to prowadzić do przełomowych napadów drgawek z poważnymi konsekwencjami dla matki i jej nienarodzonego dziecka.

Ryzyko wrodzonych wad rozwojowych u potomstwa matek leczonych lekami przeciwpadaczkowymi zwiększa się 2 do 3 razy w porównaniu ze spodziewaną częstością w populacji ogólnej, wynoszącą około 3%. Najczęściej opisywanymi wadami są: rozszczep wargi, wady rozwojowe układu krążenia i wady cewy nerwowej. Stosowanie kilku leków przeciwpadaczkowych wiąże się z większym ryzykiem wad rozwojowych płodu niż w przypadku monoterapii, dlatego leki przeciwdrgawkowe należy stosować w monoterapii, gdy tylko jest to możliwe.

Ryzyko związane z lamotrygina

Ciaża

Dane z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu, których źródłem było kilka rejestrów ciąż, przedstawiają wyniki uzyskane u ponad 2000 kobiet, u których stosowano lamotryginę w monoterapii w pierwszym trymestrze ciąży. Generalnie dane te nie wskazują na znaczące zwiększenie ryzyka wrodzonych wad rozwojowych, chociaż nie są one nadal wystarczające do wykluczenia umiarkowanie zwiększonego ryzyka rozszczepu wargi i podniebienia. Badania na zwierzętach wykazały toksyczność rozwojową (patrz punkt 5.3).

Jeśli leczenie produktem Lameptil S w okresie ciąży uznano za konieczne, zalecane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki terapeutycznej.

Lamotrygina słabo hamuje aktywność reduktazy dihydrofolianowej, co może teoretycznie prowadzić do zwiększonego ryzyka uszkodzeń zarodka i płodu na skutek zmniejszenia stężenia kwasu foliowego (patrz punkt 4.4). Można rozważyć podawanie kwasu foliowego kobietom planującym ciążę lub we wczesnej ciąży.

Fizjologiczne zmiany zachodzące w okresie ciąży mogą wpływać na stężenie lamotryginy i (lub) jej działanie lecznicze. Istnieją doniesienia o zmniejszonym stężeniu lamotryginy w osoczu w okresie ciąży i o możliwym ryzyku utraty kontroli napadów padaczkowych. Stężenie lamotryginy może się w sposób nagły zwiększyć po porodzie, co zagraża wystąpieniem działań niepożądanych zależnych od dawki leku. Z tego względu należy kontrolować stężenie lamotryginy w surowicy przed ciążą, w jej trakcie oraz po porodzie, a także zaraz po urodzeniu. W razie konieczności dawkę należy dostosować w celu utrzymania stężenia lamotryginy w osoczu na tym samym poziomie, co przed ciążą lub dostosowania zgodnie z odpowiedzią kliniczną. Oprócz tego po urodzeniu należy monitorować działania niepożądane zależne od dawki.

Karmienie piersią

Istnieją doniesienia o przenikaniu lamotryginy do mleka kobiecego w bardzo zmiennych stężeniach, co powoduje, że jej całkowite stężenie u niemowląt osiąga do około 50% stężenia stwierdzanego u matki. Dlatego u niektórych dzieci karmionych piersią lamotrygina może osiągać stężenie w surowicy, które może dawać efekty farmakologiczne. W niewielkiej grupie niemowląt narażonych na lamotryginę nie obserwowano żadnych działań niepożądanych.

Należy ocenić stosunek potencjalnych korzyści z karmienia piersią do możliwego ryzyka działań niepożądanych u dziecka. Jeśli kobieta leczona lamotryginą zdecyduje się karmić piersią, niemowlę należy obserwować, czy nie występują u niego działania niepożądane.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały upośledzenia płodności przez lamotryginę (patrz punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na różnice osobnicze w reakcji na leki przeciwpadaczkowe pacjenci przyjmujący Lameptil S w leczeniu padaczki powinni skonsultować z lekarzem specyficzne problemy związane z prowadzeniem pojazdów i padaczką.

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn. W dwóch badaniach z udziałem ochotników wykazano, że wpływ lamotryginy na precyzyjną koordynację wzrokowo-ruchową, ruchy gałek ocznych, zdolność zachowania równowagi ciała i subiektywne działanie sedatywne, nie różnił się od wpływu placebo. W badaniach klinicznych lamotryginy opisywano działania niepożądane o charakterze neurologicznym, takie jak zawroty głowy i podwójne widzenie. Dlatego przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn pacjenci powinni ocenić, jak wpływa na nich leczenie produktem Lameptil S.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane związane z leczeniem padaczki i z leczeniem zaburzenia afektywnego dwubiegunowego przedstawiono w poniższej tabeli na podstawie dostępnych danych z kontrolowanych badań klinicznych i innych danych klinicznych.

Częstości działań niepożądanych ustalono na podstawie kontrolowanych badań klinicznych dotyczących monoterapii padaczki (oznaczone f) i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (oznaczone §).

Jeśli częstość działania niepożądanego w badaniu klinicznym dotyczącym padaczki i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego była różna, przedstawiono kategorię częstości najbardziej zachowawczą. Jeśli zaś niedostępne były dane z kontrolowanego badania, posłużono się częstością z innych danych klinicznych.

W klasyfikacji działań niepożądanych posłużono się następującą konwencją: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zaburzenia hematologiczne1, w tym neutropenia, leukopenia, niedokrwistość, małopłytkowość, pancytopenia, niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza

Bardzo rzadko

Powiększenie węzłów chłonnych1

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Zespół nadwrażliwości2 (z takimi objawami, jak gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, obrzęk twarzy, nieprawidłowości dotyczące krwi i wątroby, rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe, niewydolność wielonarządowa)

Bardzo rzadko

Zaburzenia psychiczne

Agresywność, drażliwość

Często

Splątanie, omamy, tiki

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Senność, zawroty głowy, drżeniet, bezsenność^ pobudzenie5

Bardzo często Często

Ataksjat

Niezbyt często

Oczopląst, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.4)

Rzadko

Chwiejny chód, zaburzenia ruchowe, nasilenie objawów choroby Parkinsona3, objawy pozapiramidowe, choreoatetozat, zwiększenie częstości napadów padaczkowych

Bardzo rzadko

Zaburzenia oka

Podwójne widzeniet, niewyraźne widzeniet

Niezbyt często

Zapalenie spojówek

Rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności^ wymiotyf, biegunkaf, suchość błony śluzowej jamy ustnej §

Często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niewydolność wątroby, zaburzenia czynności wątroby4, zwiększone wyniki badań czynnościowych wątroby

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka skórna5,§

Zespół Stevensa-Johnsona§

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, DRESS

Bardzo często Rzadko Bardzo rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów§

Objawy rzekomotoczniowe

Często

Bardzo rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie, ból§, ból pleców§

Często

Opis wybranych działań niepożądanych

1    Zaburzenia hematologiczne i powiększenie węzłów chłonnych mogą, ale nie muszą być związane z zespołem nadwrażliwości (patrz Zaburzenia układu immunologicznego2).

2    Opisywano również wysypkę, jako jeden z elementów zespołu nadwrażliwości, który obejmuje szereg różnorodnych objawów układowych, takich jak gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, obrzęk twarzy i nieprawidłowości dotyczące krwi i wątroby. Zespół wykazuje różny stopień nasilenia zmian klinicznych i rzadko może prowadzić do rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego oraz niewydolności wielonarządowej. Należy wspomnieć, że wczesne objawy nadwrażliwości (na przykład gorączka, powiększenie węzłów chłonnych) mogą wystąpić nawet bez wyraźnej wysypki. W razie wystąpienia takich objawów przedmiotowych i podmiotowych, należy natychmiast ocenić stan pacjenta i jeśli nie można ustalić innej etiologii - przerwać stosowanie produktu Lameptil S.

3    Te działania notowano podczas innych badań klinicznych.

Istnieją doniesienia, że lamotrygina może nasilać objawy parkinsonizmu u pacjentów z wcześniej rozpoznaną chorobą Parkinsona, a w pojedynczych przypadkach może wywoływać objawy pozapiramidowe i choreoatetozę u pacjentów bez pierwotnego schorzenia.

4    Zaburzenia czynności wątroby są zwykle związane z reakcjami nadwrażliwości, ale zgłaszano także pojedyncze przypadki bez widocznych oznak nadwrażliwości.

5    W badaniach klinicznych u osób dorosłych wysypka skórna wystąpiła u maksymalnie 8-12% pacjentów przyjmujących lamotryginę i u 5-6% pacjentów otrzymujących placebo. U 2% pacjentów wysypka skórna była przyczyną odstawienia lamotryginy. Wysypka, zwykle grudkowo-plamista, występuje zwykle w ciągu ośmiu tygodni od rozpoczęcia leczenia i ustępuje po odstawieniu produktu Lameptil S (patrz punkt 4.4).

Opisywano przypadki ciężkiej, potencjalne zagrażającej życiu wysypki, w tym zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (zespół Lyella). Wprawdzie u większości pacjentów objawy ustępowały po przerwaniu leczenia lamotryginą, jednak u niektórych osób następowało nieodwracalne bliznowacenie i, w rzadkich przypadkach, zgon (patrz punkt 4.4).

Ogólne ryzyko wysypki jest silnie związane z:

■    dużymi dawkami początkowymi lamotryginy i stosowaniem większych niż zalecane przyrostów dawki lamotryginy (patrz punkt 4.2)

■    jednoczesnym stosowaniem walproinianu (patrz punkt 4.2).

Istnieją również doniesienia o wysypce stanowiącej element zespołu nadwrażliwości, który obejmuje szereg różnorodnych objawów ogólnoustrojowych (patrz Zaburzenia układu immunologicznego2)

Istnieją doniesienia o zmniejszeniu gęstości mineralnej kości, osteopenii, osteoporozie i złamaniach kości u pacjentów długotrwale leczonych lamotryginą. Nie poznano mechanizmu wpływu lamotryginy

na metabolizm kości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe

Opisane są przypadki, w których zostały zażyte jednorazowo dawki przekraczające 10 do 20 razy maksymalną dawkę terapeutyczną. Przedawkowanie wywołało takie objawy, jak oczopląs, ataksja, upośledzenie świadomości i śpiączka.

Po przedawkowaniu obserwowano również rozszerzenie zespołu QRS (opóźnienie przewodzenia wewnątrzkomorowego). Wydłużenie czasu trwania zespołu QRS do ponad 100 ms może wiązać się z cięższym działaniem toksycznym.

Leczenie

W przypadku przedawkowania pacjenta należy umieścić w szpitalu i zastosować odpowiednie leczenie podtrzymujące. Jeśli jest to wskazane, należy zastosować leczenie zmierzające do zmniejszenia wchłaniania leku (węgiel aktywowany), a dalsze postępowanie należy dostosować do wskazań klinicznych. Brak doświadczenia dotyczącego stosowania hemodializy w leczeniu przedawkowania. U sześciu ochotników z niewydolnością nerek 4-godzinna hemodializa usuwała 20% dawki lamotryginy (patrz punkt 5.2).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwdrgawkowe. Kod ATC: N03AX09 Mechanizm działania

Wyniki badań farmakologicznych sugerują, że lamotrygina jest zależnym od stosowania i napięcia blokerem kanałów sodowych bramkowanych napięciem. Hamuje powtarzające się z dużą częstotliwością wyładowania potencjałów czynnościowych neuronów oraz hamuje uwalnianie glutaminianu (neuroprzekaźnika, który odgrywa kluczową rolę w powstawaniu napadów padaczkowych). Działania te przyczyniają się prawdopodobnie do właściwości przeciwpadaczkowych lamotryginy.

W odróżnieniu od tego nie ustalono mechanizmu działania leczniczego lamotryginy w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, chociaż prawdopodobnie ważna jest tu interakcja z kanałami sodowymi bramkowanymi napięciem.

Własności farmakodynamiczne

W badaniach określających wpływ produktów leczniczych na ośrodkowy układ nerwowy wykazano, że wyniki uzyskane dla lamotryginy w dawce 240 mg, podawanej zdrowym ochotnikom, nie różniły się od wyników dla placebo, podczas gdy podanie zarówno 1000 mg fenytoiny, jak i 10 mg diazepamu znacznie zaburzało precyzyjną koordynację wzrokowo-słuchową i ruchy gałek ocznych, zwiększało zaburzenia równowagi ciała oraz wywierało subiektywne działanie uspokajające.

W innym badaniu karbamazepina w pojedynczych dawkach doustnych 600 mg znacznie zaburzała precyzyjną koordynację wzrokowo-słuchową i ruchy gałek ocznych, nasilając jednocześnie zaburzenia równowagi i częstość akcji serca, podczas gdy wyniki dla lamotryginy w dawkach 150 mg i 300 mg nie różniły się od placebo.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania u dzieci w wieku od 1 do 24 miesięcy Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzonego leczenia napadów częściowych u pacjentów w wieku od 1 do 24 miesięcy oceniono w niewielkim, kontrolowanym placebo, z podwójnie ślepą próbą badaniu odstawienia leku. Leczenie rozpoczęto u 177 pacjentów, stosując schemat zwiększania dawki podobny do schematu u dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Ponieważ 2 mg lamotryginy zawarte w tabletkach są najmniejszą dostępną mocą, dlatego w niektórych przypadkach w fazie zwiększania dawki dostosowano standardowy schemat dawkowania (podając na przykład tabletki 2 mg co drugi dzień, jeśli obliczona dawka dobowa była mniejsza niż 2 mg). W przypadku dawek, których nie można podać, stosując Lameptil S, należy zastosować inne, dostępne postacie lamotryginy. Stężenie w surowicy badano pod koniec drugiego tygodnia zwiększania dawki i w przypadku, gdy stężenie było większe niż 0,41 ąg/ml (czyli oczekiwane stężenie u dorosłych w tym czasie), kolejną dawkę zmniejszano lub jej nie zwiększano. U niektórych pacjentów konieczne było zmniejszenie dawki maksymalnie o 90% pod koniec drugiego tygodnia. Trzydziestu ośmiu badanych, u których uzyskano odpowiedź na leczenie (zmniejszenie częstości napadów o ponad 40%) przydzielono losowo albo do grupy placebo, albo do grupy kontynuującej leczenie lamotryginą. Odsetek badanych z niepowodzeniem terapeutycznym wynosił 84% (16 na 19 badanych) w ramieniu z placebo i 58%

(11 na 19 badanych) w ramieniu z lamotryginą. Różnica nie była statystycznie istotna: 26,3% przy 95% przedziale ufności -2,6% do 50,2%, p=0,07.

Łącznie 256 pacjentom w wieku od 1 do 24 miesięcy podawano lamotryginę w dawkach od 1 do 15 mg/kg mc./dobę przez okres do 72 tygodni. Profil bezpieczeństwa stosowania lamotryginy u dzieci w wieku od 1 miesiąca do 2 lat był zbliżony do profilu u dzieci starszych, z wyjątkiem tego, że częściej obserwowano klinicznie istotne nasilenie napadów padaczkowych (>=50%) u dzieci w wieku poniżej 2 lat (26%) w porównaniu do dzieci starszych (14%).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania w leczeniu zespołu Lennoxa-Gastauta Brak danych dotyczących monoterapii w napadach związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.

Skuteczność kliniczna w zapobieganiu epizodom zaburzeń nastroju u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi

Skuteczność lamotryginy w zapobieganiu epizodom zaburzeń nastroju u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I oceniono w dwóch badaniach.

Badanie SCAB2003 było wieloośrodkowym, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo i litem, randomizowanym badaniem oceniającym skuteczność stałej dawki w długotrwałym zapobieganiu pogorszeniu i nawrotu depresji i (lub) manii u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I, u których ostatnio lub obecnie wystąpił ciężki epizod depresyjny. Po ustabilizowaniu nastroju przez zastosowanie lamotryginy w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, pacjentów losowo przydzielono do jednej z pięciu grup terapeutycznych: leczonej lamotryginą (50, 200, 400 mg/dobę), leczonej litem (stężenie w surowicy od 0,8 do 1,1 mmol/l) lub otrzymującej placebo, przez maksymalnie 76 tygodni (18 miesięcy). Głównym punktem końcowym był „czas do interwencji z powodu wystąpienia epizodu zaburzeń nastroju (TIME)”, gdzie interwencja polegała na zastosowaniu dodatkowej farmakoterapii lub leczenia elektrowstrząsami. Badanie SCAB2006 miało podobny projekt do badania SCAB2003, jednak różniło się od badania SCAB2003 zastosowaniem zmiennej dawki lamotryginy (od 100 do 400 mg/dobę) oraz włączeniem pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I, u których ostatnio lub obecnie wystąpił epizod manii. Wyniki zostały przedstawione w tabeli 7.

Tabela 7: Podsumowanie wyników badań oceniających skuteczność lamotryginy w zapobieganiu epizodom zaburzeń nastroju u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I

Odsetek pacjentów, u których do tygodnia 76. nie wystąpiły zaburzenia

Badanie SCAB2003 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu I

Badanie SCAB2006 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu I

Kryterium

włączenia

Ciężki epizod depresyjny

Ciężki epizod maniakalny

Lamotrygina

Lit

Placebo

Lamotrygina

Lit

Placebo

Bez interwencji

0,22

0,21

0,12

0,17

0,24

0,04

Wartość p w teście log rank

0,004

0,006

-

0,023

0,006

-

Bez depresji

0,51

0,46

0,41

0,82

0,71

0,40

Wartość p w teście log rank

0,047

0,209

-

0,015

0,167

-

Bez manii

0,70

0,86

0,67

0,53

0,64

0,37

Wartość p w teście log rank

0,339

0,026

-

0,280

0,006

-

Analizy pomocnicze czasu do wystąpienia pierwszego epizodu depresyjnego, czasu do wystąpienia pierwszego epizodu manii lub hipomanii, lub epizodu mieszanego wykazały, że u pacjentów leczonych lamotryginą czas do wystąpienia pierwszego epizodu depresyjnego był znacząco dłuższy niż u pacjentów otrzymujących placebo, a różnica długości czasu do momentu wystąpienia epizodu manii lub hipomanii, lub epizodów mieszanych pomiędzy poszczególnymi rodzajami leczenia nie była istotna statystycznie.

Skuteczność lamotryginy stosowanej w skojarzeniu z lekami stabilizującymi nastrój nie została odpowiednio zbadana.

Badanie wpływu lamotryginy na przewodzenie impulsów elektrycznych w sercu W badaniu u zdrowych dorosłych ochotników oceniano wpływ powtarzanych dawek lamotryginy (do 400 mg/dobę) na przewodzenie impulsów elektrycznych w sercu, stosując 12-odprowadzeniowy EKG. Nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu lamotryginy na odstęp QT w porównaniu z placebo.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Lamotrygina jest szybko i całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego bez znaczącego metabolizmu pierwszego przejścia. Największe stężenie w osoczu występuje po upływie około 2,5 godziny od podania doustnego. Spożycie pokarmu nieznacznie wydłuża czas do osiągnięcia największego stężenia, ale nie ma wpływu na ilość wchłanianego leku. Na wartość największego stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym ma wpływ duża zmienność międzyosobnicza, ale rzadko obserwuje się różnice u tego samego pacjenta.

Dystrybucja

Lamotrygina wiąże się w 55% z białkami osocza. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby uwalnianie z połączeń z białkami mogło mieć wpływ na toksyczność. Objętość dystrybucji wynosi około 0,92 do 1,22 l/kg.

Metabolizm

Za metabolizm lamotryginy odpowiadają enzymy UDP-glukuronylotransferazy.

Lamotrygina indukuje swój własny metabolizm w niewielkim stopniu, zależnym od dawki. Jednak brak dowodów potwierdzających wpływ lamotryginy na farmakokinetykę innych leków przeciwpadaczkowych, a dane wskazują, że interakcje między lamotryginą i produktami leczniczymi metabolizowanymi z udziałem enzymów cytochromu P450 są mało prawdopodobne.

Wydalanie

Pozorny klirens osoczowy u zdrowych osób wynosi około 30 ml/min. Klirens lamotryginy jest głównie wynikiem metabolizmu, a następnie wydalania glukuronidowych metabolitów w moczu. Mniej niż 10% lamotryginy wydala się w moczu w postaci niezmienionej, a tylko około 2% wydalane jest z kałem.

Klirens i okres półtrwania są niezależne od dawki. Szacuje się, że pozorny okres półtrwania u zdrowych osób wynosi około 33 godzin (w zakresie od 14 do 103 godzin). W badaniu u pacjentów z zespołem Gilberta średnia wartość pozornego klirensu była zmniejszona o 32% w porównaniu z grupą kontrolną, ale wartości mieściły się w zakresie dla ogólnej populacji.

Jednoczesne podawanie innych produktów leczniczych znacznie wpływa na okres półtrwania lamotryginy. Średni okres półtrwania skraca się do około 14 godzin podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych indukujących glukuronidację, takich jak karbamazepina lub fenytoina, a wydłuża się średnio do około 70 godzin podczas jednoczesnego podawania walproinianu (patrz punkt 4.2).

Liniowość/nieliniowość

Farmakokinetyka lamotryginy jest liniowa w zakresie do 450 mg, największej badanej pojedynczej dawki.

Szczególne grupy pacjentów Dzieci

Klirens lamotryginy w przeliczeniu na masę ciała jest większy u dzieci niż u dorosłych, a największe wartości występują u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Okres półtrwania lamotryginy u dzieci jest zasadniczo krótszy niż u dorosłych i wynosi średnio około 7 godzin podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych indukujących enzym, takich jak karbamazepina i fenytoina, natomiast zwiększa się do średnich wartości 45 do 50 godzin podczas jednoczesnego stosowania walproinianu (patrz punkt 4.2).

Niemowlęta w wieku od 2 do 26 miesięcy

U 143 dzieci w wieku od 2 do 26 miesięcy i masie ciała od 3 do 16 kg klirens był zmniejszony w porównaniu do starszych dzieci o tej samej masie ciała, które otrzymywały podobne dawki doustne w przeliczeniu na kilogram masy ciała, co dzieci w wieku powyżej 2 lat. Szacowany średni okres półtrwania u niemowląt w wieku poniżej 26 miesięcy wynosi 23 godziny w przypadku przyjmowania leków indukujących enzymy, 136 godzin w przypadku skojarzonego leczenia z walproinianem

1    38 godzin u dzieci, które leczono nie podając leków indukujących lub hamujących enzymy. Zmienność międzyosobnicza klirensu po podaniu doustnym była duża w grupie dzieci w wieku od

2    do 26 miesięcy (47%). Przewidywane stężenia w osoczu u dzieci w wieku od 2 do 26 miesięcy mieściły się zazwyczaj w tym samym zakresie co u dzieci starszych, chociaż u niektórych dzieci

0    masie ciała mniejszej niż 10 kg możliwe jest zaobserwowanie większych wartości Cmax.

Pacjenci w podeszłym wieku

Wyniki populacyjnej analizy farmakokinetycznej u pacjentów z padaczką zarówno młodych, jak

1    w podeszłym wieku, biorących udział w tych samych badaniach klinicznych wskazują, że klirens lamotryginy nie zmieniał się w stopniu istotnym kliniczne. Po podaniu dawek pojedynczych pozorny klirens zmniejszał się o 12% z 35 ml/min u pacjentów w wieku 20 lat do 31 ml/min u pacjentów

w wieku 70 lat. Po 48 tygodniach leczenia klirens zmniejszał się o 10% z 41 ml/min u młodszych pacjentów do 37 ml/min u pacjentów w podeszłym wieku. Ponadto farmakokinetykę lamotryginy badano w grupie 12 zdrowych osób w podeszłym wieku po podaniu jednorazowym dawki 150 mg. Średni klirens u pacjentów w podeszłym wieku (0,39 ml/min/kg mc.) jest zbliżony do średniej wartości klirensu (0,31 do 0,65 ml/min/kg mc.) uzyskanej w 9 badaniach przeprowadzonych z udziałem dorosłych pacjentów (z wyjątkiem pacjentów w podeszłym wieku), którzy otrzymywali jednorazowo dawkę 30 do 450 mg.

Zaburzenia czynności nerek

Dwunastu ochotników z przewlekłą niewydolnością nerek i kolejnych sześć osób poddawanych hemodializie otrzymało pojedynczą dawkę 100 mg lamotryginy. Średni klirens wynosił 0,42 ml/min/kg mc. (przewlekła niewydolność nerek), 0,33 ml/min/kg mc. (między hemodializami) i 1,57 ml/min/kg mc. (podczas hemodializy) w porównaniu do 0,58 ml/min/kg mc. u zdrowych ochotników. Średnie okresy półtrwania w osoczu wynosiły 42,9 godziny (przewlekła niewydolność nerek), 57,4 godziny (między hemodializami) i 13,0 godzin (podczas hemodializy) w porównaniu z 26,2 godziny u zdrowych ochotników. Podczas sesji hemodializy trwającej 4 godziny średnio około 20% (przedział od 5,6 do 35,1) ilości lamotryginy obecnej w organizmie było usuwane. Dla tej populacji pacjentów początkowe dawki lamotryginy należy ustalać z uwzględnieniem innych jednocześnie przyjmowanych produktów leczniczych. U pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek skuteczne mogą być zmniejszone dawki podtrzymujące (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby

Badanie farmakokinetyki po podaniu jednorazowym przeprowadzono u 24 pacjentów z różnego stopnia zaburzeniami czynności wątroby oraz w grupie kontrolnej 12 zdrowych ochotników. Średni pozorny klirens lamotryginy wynosił 0,31, 0,24 i 0,10 ml/min/kg mc. u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby odpowiednio stopnia A, B i C w klasyfikacji Childa-Pugha, a 0,34 ml/min/kg mc. u zdrowych ochotników w grupie kontrolnej. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby należy zazwyczaj zmniejszyć dawkę początkową, eskalacyjną i podtrzymującą (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi.

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję i toksyczności rozwojowej u gryzoni i królików po ekspozycji mniejszej lub zbliżonej do spodziewanej w warunkach klinicznych, nie obserwowano działania teratogennego, ale zmniejszenie masy ciała u płodów i opóźnienie kostnienia szkieletu. Nie można było badać skutków stosowania większych stężeń lamotryginy ze względu na toksyczność dla matek, dlatego nie określono jej działania teratogennego przy ekspozycji większej, niż w warunkach klinicznych.

U szczurów obserwowano zwiększoną śmiertelność płodów i noworodków, gdy lamotryginę podawano w późnym okresie ciąży i we wczesnym okresie pourodzeniowym. Działania te obserwowano przy przewidywanej ekspozycji w warunkach klinicznych.

U młodych szczurów przy dawce leku około dwukrotnie większej od dawki terapeutycznej dla ludzi dorosłych obserwowano wpływ na zdolność uczenia się w teście labiryntu, niewielkie opóźnienie w oddzieleniu się napletka od żołędzi i udrożnieniu pochwy oraz zmniejszony pourodzeniowy przyrost masy ciała u zwierząt pokolenia F1.

Badania na zwierzętach nie wykazały, by lamotrygina zmniejszała płodność. Lamotrygina zmniejszała stężenie kwasu foliowego u płodów szczurów. Uważa się, że niedobór kwasu foliowego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wrodzonych wad rozwojowych zarówno u zwierząt, jak i u ludzi.

Lamotrygina powodowała zależne od dawki hamowanie końcowego prądu kanału hERG w komórkach nerkowych embrionów ludzkich. Wartość IC50 była około dziewięciokrotnie większa od maksymalnego stężenia przy niestosowaniu leku. Lamotrygina w dawkach do wartości dwukrotnie większych od maksymalnego stężenia przy niestosowaniu leku nie powodowała wydłużenia odstępu QT u zwierząt. W badaniu klinicznym nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu lamotryginy na odstęp QT u zdrowych dorosłych ochotników (patrz punkt 5.1).

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K30

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Hydroksypropyloceluloza Sacharyna sodowa Aromat czarnej porzeczki Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium, zawierający; 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 100x1, 200 tabletek.

PP pojemnik z zamknięciem LDPE, zawierający: 90, 100, 200 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje i wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Lameptil S, 25 mg Lameptil S, 50 mg Lameptil S, 100 mg


Pozwolenie nr 11701 Pozwolenie nr 11716 Pozwolenie nr 11715


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 7.07.2005 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17.11.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

29.01.2015

25 NL/H/0582/001-002-003/IB/032

Lameptil S