Imeds.pl

Lamitrin S 50 Mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lamitrin S 2 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia Lamitrin S 5mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia Lamitrin S 25 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia Lamitrin S 50 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia Lamitrin S 100 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia Lamitrin S 200 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia

Lamotriginum

Należy uważnie przeczytać całą ulotkę przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1    Co to jest lek Lamitrin S i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamitrin S

3    Jak stosować lek Lamitrin S

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać lek Lamitrin    S

6    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK LAMITRIN    S I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lamitrin S należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpadaczkowymi. Stosuje się go w leczeniu dwóch chorób - padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Działanie leku Lamitrin S w leczeniu padaczki polega na blokowaniu impulsów w mózgu wywołujących napady padaczkowe.

•    U dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej Lamitrin S może być stosowany w leczeniu padaczki pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami. Lamitrin S może być także stosowany w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu napadów padaczkowych związanych z chorobą zwaną zespołem Lennoxa-Gastauta.

•    U dzieci w wieku od 2 do 12 lat Lamitrin S może być stosowany w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu tych chorób. Może być stosowany pojedynczo w leczeniu rodzaju padaczki zwanego typowymi napadami nieświadomości.

Lamitrin S stosuje się także w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

U pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi (czasami zwanymi psychozą maniakalno-depresyjną) występują skrajne wahania nastroju z epizodami manii (pobudzenie lub euforia) na przemian z epizodami depresji (głęboki smutek lub rozpacz). U dorosłych w wieku 18 lat i powyżej Lamitrin S można stosować pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami w celu zapobiegania epizodom depresji występującym w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Mechanizm, za pośrednictwem którego lek Lamitrin S wywiera w mózgu takie działanie, nie został dotychczas poznany.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LAMITRIN S

Kiedy nie stosować leku Lamitrin S

• Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lamotryginę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lamitrin S (wymienionych w punkcie 6).

1

W takim przypadku:

Należy poinformować lekarza prowadzącego i nie przyjmować leku Lamitrin S.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Lamitrin S

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lamitrin S należy powiadomić lekarza prowadzącego:

   jeżeli u pacjenta występuje jakakolwiek choroba nerek;

   jeżeli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek wysypka po zastosowaniu lamotryginy lub innych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych lub padaczki;

   jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych po zastosowaniu lamotryginy (należy przeczytać opis objawów w punkcie 4 niniejszej ulotki: Inne działania niepożądane);

   jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający lamotryginę.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych przypadków:

Należy poinformować lekarza prowadzącego, który może zalecić zmniejszenie dawki lub zdecydować, że lek Lamitrin S nie jest odpowiednim lekiem dla pacjenta.

Ważne informacje dotyczące reakcji zagrażających życiu

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Lamitrin S występuje reakcja alergiczna lub potencjalnie zagrażająca życiu reakcja skórna, która nieleczona może się nasilić. Pacjent powinien zapoznać się z objawami i mieć je na uwadze w trakcie stosowania leku Lamitrin S.

Należy przeczytać opis tych objawów w punkcie 4 niniejszej ulotki, w części „Reakcje zagrażające życiu: należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem”.

Myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie

Leki przeciwpadaczkowe są stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. U pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi mogą czasem wystąpić myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa. Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia afektywne dwubiegunowe, takie myśli mogą pojawiać się częściej:

•    podczas rozpoczynania leczenia po raz pierwszy

•    jeżeli pacjent miał wcześniej myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie

•    jeżeli pacjent jest w wieku poniżej 25 lat.

Jeżeli u pacjenta wystąpią niepokojące myśli lub doznania lub jeśli podczas stosowania leku Lamitrin S u pacjenta wystąpi gorsze samopoczucie lub wystąpią nowe objawy:

Należy jak najszybciej udać się do lekarza lub do najbliższego szpitala w celu uzyskania pomocy.

U niewielkiej liczby pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak lek Lamitrin S, wystąpiły również myśli o samouszkodzeniu lub popełnieniu samobójstwa. Jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Stosowanie leku Lamitrin S w leczeniu padaczki

Napady w niektórych rodzajach padaczki mogą się niekiedy nasilić lub występować częściej podczas stosowania leku Lamitrin S. U niektórych pacjentów mogą wystąpić ciężkie napady, które mogą stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia pacjenta. Jeżeli podczas leczenia lekiem Lamitrin S napady występują częściej lub jeśli wystąpi ciężki napad:

należy jak najszybciej udać się do lekarza.

Leku Lamitrin S nie należy stosować w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Leki stosowane w leczeniu depresji lub innych zaburzeń psychicznych zwiększają ryzyko wystąpienia myśli lub zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie leku Lamitrin S z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach lub gdy pacjent rozpoczyna przyjmowanie nowych leków - włączając leki ziołowe lub inne leki wydawane bez recepty.

Lekarz prowadzący musi wiedzieć, że pacjent przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu padaczki lub zaburzeń psychicznych. Umożliwi to ustalenie odpowiedniej dawki leku Lamitrin S. Do tych leków należą:

   okskarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetyracetam, pregabalina, topiramat, zonisamid, stosowane w leczeniu padaczki

   lit lub olanzapina, stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych

   bupropion, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych lub w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków.

Niektóre leki wchodzą w interakcję z lekiem Lamitrin S lub zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Do tych leków należą:

   walproinian, stosowany w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych

   karbamazepina, stosowana w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych

   fenytoina, prymidon lub fenobarbital, stosowane w leczeniu padaczki

   rysperydon, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych

   ryfampicyna, która jest antybiotykiem

•    leki stosowane w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) (połączenie lopinawiru z rytonawirem lub atazanawiru z rytonawirem)

   hormonalne środki antykoncepcyjne takie jak pigułka antykoncepcyjna (patrz poniżej)

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent przyjmuje, przyjmował lub rozpoczyna przyjmowanie któregokolwiek z tych leków.

Hormonalne środki antykoncepcyjne (takie jak pigułka antykoncepcyjna) mogą mieć wpływ na działanie leku Lamitrin S

Lekarz prowadzący może zalecić stosowanie określonego rodzaju hormonalnego środka antykoncepcyjnego lub też innej metody antykoncepcji, takiej jak prezerwatywa, kapturek dopochwowy lub wkładka domaciczna. Jeżeli pacjentka stosuje hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak pigułka antykoncepcyjna, lekarz prowadzący może zalecić wykonanie badań w celu sprawdzenia stężenia leku Lamitrin S we krwi. Jeżeli pacjentka stosuje lub planuje rozpoczęcie stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych:

należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym o odpowiedniej metodzie antykoncepcji.

Lek Lamitrin S również może wpływać na działanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, chociaż jest mało prawdopodobne, by zmniejszał ich skuteczność. Jeżeli pacjentka stosuje hormonalne środki antykoncepcyjne i zauważy jakiekolwiek zmiany w cyklu miesiączkowym, takie jak krwawienie lub plamienie międzymiesiączkowe:

należy poinformować lekarza prowadzącego. Takie objawy mogą świadczyć o wpływie leku Lamitrin S na działanie środka antykoncepcyjnego.

Ciąża i karmienie piersią

Ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dzieci, których matki stosowały lek Lamitrin S w czasie ciąży może się zwiększyć. Do tych wad należą rozszczep warg lub podniebienia. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub jest w ciąży, lekarz prowadzący może zalecić dodatkowo przyjmowanie kwasu foliowego.

W trakcie ciąży może także zmienić się skuteczność leku Lamitrin S, dlatego też może zaistnieć potrzeba wykonania badań krwi oraz dostosowania dawki leku.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę. Nie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjentka ma padaczkę.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Substancja czynna leku Lamitrin S przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko. Lekarz prowadzący porozmawia o ryzyku i korzyściach karmienia piersią w trakcie stosowania leku Lamitrin S i będzie co jakiś czas badał dziecko, jeżeli pacjentka zdecyduje się na karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Lamitrin S może powodować zawroty głowy i podwójne widzenie.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent jest pewny, że te objawy u niego nie występują.

Jeżeli pacjent ma padaczkę, powinien porozmawiać z lekarzem o prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LAMITRIN S

Lek Lamitrin S należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Jakie dawki leku Lamitrin S należy stosować

Ustalenie odpowiedniej dla pacjenta dawki leku Lamitrin S może wymagać czasu. Dawka przyjmowana przez pacjenta zależy od:

•    wieku pacjenta

•    czy pacjent przyjmuje lek Lamitrin S w skojarzeniu z innymi lekami

•    czy u pacj enta występuj ą jakiekolwiek choroby nerek lub wątroby.

Lekarz prowadzący przepisze na początku małą dawkę, a następnie stopniowo, w ciągu kilku tygodni będzie ją zwiększał, aż do osiągnięcia dawki skutecznej dla pacjenta (zwanej dawką efektywną). Nie należy nigdy przyjmować większej dawki leku Lamitrin S niż ta zalecona przez lekarza prowadzącego.

Zazwyczaj dawka efektywna leku Lamitrin S u dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej wynosi od 100 mg do 400 mg na dobę.

U dzieci w wieku od 2 do 12 lat dawka efektywna jest zależna od masy ciała - zwykle wynosi od 1 mg do 15 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka, do maksymalnej dawki podtrzymującej 200 mg na dobę.

Stosowanie leku Lamitrin S nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przyjmowanie dawki leku Lamitrin S

Dawkę leku Lamitrin S należy przyjmować raz lub dwa razy na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego. Lek Lamitrin S może być przyjmowany z jedzeniem lub bez jedzenia.

   Należy zawsze przyjmować całą dawkę przepisaną przez lekarza. Nie należy nigdy przyjmować tylko części tabletki

Lekarz prowadzący może także zalecić rozpoczęcie lub przerwanie przyjmowania innych leków, w zależności od wskazania i od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia Lamitrin S można albo połykać w całości z niewielką ilością wody, rozgryźć lub przyjmować w postaci płynnej po rozmieszaniu z wodą.

Rozgryzanie tabletki:

Jednoczesne popicie niewielką ilością wody pomoże w rozpuszczeniu tabletki w ustach. Następnie pacjent powinien wypić jeszcze trochę wody, aby upewnić się, że cała dawka została połknięta.

W celu przygotowania zawiesiny doustnej należy:

•    umieścić tabletkę w szklance i dodać co najmniej tyle wody, aby pokryła ona całą tabletkę;

•    zamieszać lub poczekać aż do całkowitego rozpuszczenia tabletki;

•    wypić przygotowaną zawiesinę w całości;

•    dolać niewielką ilość wody do szklanki i wypić, aby upewnić się, że lek nie został w szklance.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lamitrin S

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli to możliwe należy pokazać opakowanie leku Lamitrin S.

U osoby, która zastosowała zbyt dużą dawkę leku Lamitrin S mogą wystąpić:

•    szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs)

•    niezborność ruchów, brak koordynacji, niemożność utrzymania równowagi (ataksja)

   utrata przytomności lub śpiączka

Jeżeli pacjent zapomni zażyć lek Lamitrin S

Nie należy stosować dodatkowych tabletek ani dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego odnośnie ponownego rozpoczęcia stosowania leku Lamitrin S. Takie postępowanie jest ważne dla pacjenta.

Nie należy przerywać stosowania leku Lamitrin S, jeżeli nie zaleci tego lekarz

Lek Lamitrin S musi być stosowany tak długo, jak zaleci to lekarz. Nie należy przerywać stosowania, chyba że tak zaleci lekarz.

Stosowanie leku Lamitrin S w leczeniu padaczki

W celu przerwania stosowania leku Lamitrin S istotne jest, aby dawka była zmniejszana stopniowo, w ciągu około dwóch tygodni. W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku Lamitrin S, może nastąpić nawrót objawów padaczki lub mogą się one nasilić.

Stosowanie leku Lamitrin S w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Może upłynąć pewien czas, zanim lek Lamitrin S zacznie działać, więc jest mało prawdopodobne, aby poprawa wystąpiła natychmiast. W przypadku kończenia leczenia lekiem Lamitrin S nie ma konieczności stopniowego zmniejszania dawki. Należy jednak zasięgnąć porady lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent zamierza przerwać stosowanie leku Lamitrin S.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lamitrin S może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Reakcje zagrażające życiu: należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Lamitrin S występuje reakcja alergiczna lub potencjalnie zagrażająca życiu reakcja skórna, która może się nasilić, jeżeli pozostanie nieleczona.

Takie objawy mogą wystąpić częściej w ciągu pierwszych paru miesięcy stosowania leku Lamitrin S, zwłaszcza gdy u pacjenta zastosowano zbyt dużą dawkę, zbyt szybko ją zwiększano lub gdy pacjent przyjmuje lek Lamitrin S w skojarzeniu z innym lekiem zwanym walproinianem. Niektóre z tych objawów występują częściej u dzieci, więc rodzice powinni zwracać na nie szczególną uwagę.

Do objawów tych reakcji należą:

•    wysypki skórne lub zaczerwienienie skóry, które mogą się nasilać aż do ciężkich reakcji skórnych, w tym rozległej wysypki z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, występującej szczególnie w okolicach ust, nosa, oczu i genitaliów (zespól Stevensa-Johnsona), rozległego złuszczania naskórka (obejmującego ponad 30% powierzchni ciała - martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

   owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa lub genitaliów

•    ból w jamie ustnej lub zaczerwienienie i opuchlizna oczu (zapalenie spojówek)

   wysoka temperatura ciała (gorączka), objawy przypominające grypę lub senność

•    obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pod pachami i w pachwinach

•    niespodziewane występujące krwawienie, sinienie lub niebieskie zabarwienie palców

•    ból gardła lub częściej niż zwykle występujące infekcje (takie jak przeziębienia).

W wielu przypadkach są to objawy mniej ciężkich działań niepożądanych. Należy jednak pamiętać, że potencjalnie zagrażają one życiu i, jeżeli pozostaną nieleczone, mogą się rozwinąć aż do poważnych stanów, takich jak niewydolność narządowa. W razie zauważenia któregokolwiek z nich:

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz prowadzący może zdecydować o konieczności wykonania badań czynności wątroby, nerek lub krwi i może zalecić odstawienie leku Lamitrin S. Jeśli u pacjenta wystąpi zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka, lekarz poinformuje o tym, że pacjentowi nie wolno już nigdy stosować lamotryginy.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów:

•    ból głowy

•    zawroty głowy

•    uczucie senności

•    niezborność ruchów i brak koordynacji (ataksja)

•    podwójne lub niewyraźne widzenie

•    nudności lub wymioty

•    wysypka skórna

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów:

•    agresja lub drażliwość

•    szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs)

•    drżenie

•    trudności z zasypianiem

•    biegunka

•    suchość w jamie ustnej

•    uczucie zmęczenia

   ból pleców, stawów lub ból w jakimkolwiek innym miej scu.

Rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów:

•    swędzenie oczu z towarzyszącą wydzieliną (zapalenie spojówek)

   Zagrażająca życiu reakcja skórna (zespół Stevensa-Johnsona: należy także zapoznać się informacjami na początku punktu 4).

Bardzo rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów:

•    omamy („widzenie” lub „słyszenie” rzeczy, które nie są rzeczywiste)

•    dezorientacja lub pobudzenie

•    uczucie chwiejności lub braku równowagi w trakcie poruszania się

•    mimowolne ruchy ciała (tiki), mimowolne skurcze mięśni dotyczące oczu, głowy i tułowia (choreoatetoza) lub inne nietypowe ruchy ciała, takie jak szarpnięcia, drżenia lub sztywność.

•    zagrażająca życiu reakcja skórna (martwica toksyczno-rozpływna naskórka: należy także zapoznać się informacjami na początku punktu 4)

   zwiększenie częstości napadów padaczkowych u pacjentów z wcześniej rozpoznaną padaczką

•    zmiany czynnościowe wątroby, które wykazano w badaniach krwi lub niewydolność wątroby

•    zmiany w wynikach badań krwi - włączając zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (anemia), zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia, neutropenia, agranulocytoza), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (pancytopenia) oraz zaburzenie szpiku kostnego zwane niedokrwistością aplastyczną.

   ciężkie zaburzenie krzepnięcia krwi, które może spowodować nieoczekiwane krwawienie lub sinienie (rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe)

   wysoka temperatura ciała (gorączka)

•    obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pod pachami i w pachwinach (uogólnione powiększenie węzłów chłonnych)

   nasilenie objawów choroby u pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona.

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane wystąpiły u niewielkiej liczby pacjentów, jednak z nieznaną częstością.

•    Grupa obj awów obej muj ących j ednocześnie:

- gorączkę, nudności, wymioty, ból głowy, sztywność karku, skrajna wrażliwość na silne światło. Może to być spowodowane stanem zapalnym błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu leczenia, jednak jeśli nadal się nasilają, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Informowano o zaburzeniach kości obejmujących osteopenię i osteoporozę (osłabienie kości) oraz złamania. Jeśli pacjent jest długotrwale leczony lekami przeciwpadaczkowymi, chorował kiedyś na osteoporozę lub przyjmuje steroidy, powinien to omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli wystąpią działania niepożądane

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych albo stanie się dokuczliwy lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LAMITRIN S

Lek Lamitrin S należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Lamitrin S po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, tekturowym pudełku lub butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku Lamitrin S.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Lamitrin S tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia

Substancją czynną jest lamotrygina. Każda tabletka do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia zawiera 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg lub 200 mg lamotryginy.

Inne składniki leku to: wapnia węglan, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, glinowo-magnezowy krzemian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K30, sacharyna sodowa, magnezu stearynian, aromat czarnej porzeczki.

Jak wygląda lek Lamitrin S tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia i co zawiera opakowanie:

Tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia leku Lamitrin S (wszystkie moce) są koloru białego do prawie białego i mogą być nieznacznie nakrapiane. Mają zapach czarnej porzeczki. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Lamitrin S 2 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia są okrągłe. Oznaczone są napisem „LTG” znajdującym się powyżej napisu „2” na jednej stronie; na drugiej stronie widoczne są dwie elipsy krzyżujące się pod kątem prostym. Każda butelka zawiera 30 tabletek.

Lamitrin S 5 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia są podłużne, obustronnie wypukłe. Oznaczone są napisami „GS CL2” na jednej stronie i „5” na drugiej stronie. Każde opakowanie zawiera 10, 14, 28, 30, 42, 50 lub 56 tabletek w blistrach.

7

Lamitrin S 25 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia są prostopadłościenne o zaokrąglonych krawędziach. Oznaczone są napisami „GSCL5” na jednej stronie i „25” na drugiej stronie. Każde opakowanie zawiera 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 lub 60 tabletek w blistrach. Dostępne są opakowania typu starter zawierające 21 lub 42 tabletki przeznaczone do stosowania w trakcie pierwszych paru tygodni leczenia, na etapie powolnego zwiększania dawki.

Lamitrin S 50 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia są prostopadłościenne o zaokrąglonych krawędziach. Oznaczone są napisami „GSCX7” na jednej stronie i „50” na drugiej stronie. Każde opakowanie zawiera 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 lub 200 tabletek w blistrach. Dostępne jest także opakowanie typu starter zawierające 42 tabletki przeznaczone do stosowania w trakcie pierwszych paru tygodni leczenia, na etapie powolnego zwiększania dawki.

Lamitrin S 100 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia są prostopadłościenne o zaokrąglonych krawędziach. Oznaczone są napisami „GSCL7” na jednej stronie i „100” na drugiej stronie. Każde opakowanie zawiera 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 lub 200 tabletek w blistrach.

Lamitrin S 200 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia są prostopadłościenne o zaokrąglonych krawędziach. Oznaczone są napisami „GSEC5” na jednej stronie i „200” na drugiej stronie. Każde opakowanie zawiera 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 lub 200 tabletek w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, Polska.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Austria

Lamictal

Belgia

Lamictal

Bułgaria

Lamictal

Cypr

Lamictal

Czechy

Lamictal

Dania

Lamictal

Estonia

Lamictal

Finlandia

Lamictal

Francja

Lamictal

Lamicstart

Niemcy

Lamictal

Grecja

Lamictal

Węgry

Lamictal

Islandia

Lamictal

Irlandia

Lamictal

Włochy

Lamictal

Łotwa

Lamictal

Litwa

Lamictal

Luksemburg

Lamictal

Malta

Lamictal

Holandia

Lamictal

Norwegia

Lamictal

Polska

Lamitrin S

Portugalia

Lamictal

Rumania

Lamictal

Słowacja

Lamictal

Słowenia

Lamictal

Hiszpania

Lamictal

Szwecja

Lamictal

Wielka Brytania

Lamictal

Data zatwierdzenia ulotki: kwiecień 2014

8