+ iMeds.pl

Lamoten 10 mgUlotka Lamoten

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lamoten, 10 mg, tabletki powlekane

Montelukastum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lamoten i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamoten

3.    Jak stosować lek Lamoten

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lamoten

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LAMOTEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lamoten jest antagonistą receptora leukotrienowego, który blokuje substancje zwane leukotrienami. Leukotrieny powoduj ą zwężenie i obrzęk dróg oddechowych w płucach. Poprzez blokowanie leukotrienów Lamoten łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę oraz sezonowe alergie (znane też jako katar sienny lub sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa).

Lekarz przepisał Lamoten w celu leczenia astmy, zapobiegania objawom astmy występuj ącym zarówno w dzień jak i w nocy.

•    Lamoten jest stosowany w leczeniu u pacjentów w wieku 15 lat i starszych, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą dotychczas stosowanych leków i konieczne jest zastosowanie dodatkowego leczenia.

•    Lamoten może także zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywoływanemu wysiłkiem fizycznym.

•    U pacjentów z astmą, Lamoten stosowany w leczeniu astmy łagodzi także objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Lekarz określi, jak należy stosować lek Lamoten w zależności od występuj ących objawów oraz stopnia nasilenia astmy.

Co to jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

W astmie występują:

•    trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. To zwężenie dróg oddechowych nasila się i zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

•    wrażliwość dróg oddechowych na różne czynniki, takie jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

•    obrzęk (zapalenie) błony śluzowej dróg oddechowych.

Objawami astmy są: kaszel, świszczący oddech i ucisk w klatce piersiowej.

Sezonowe alergie (nazywane także katarem siennym lub sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) są to reakcje alergiczne wywołana często pyłkami drzew, traw lub chwastów unoszącymi się w powietrzu. Do typowych objawów sezonowych alergii należą: uczucie zatkania nosa, katar, swędzenie nosa, kichanie; łzawienie, obrzęk, zaczerwienienie oraz swędzenie oczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LAMOTEN

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich dolegliwościach lub uczuleniach występujących obecnie lub w przeszłości.

Kiedy nie stosować leku Lamoten

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na montelukast, orzeszki ziemne, soję lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lamoten (patrz punkt 6 INNE INFORMACJE).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lamoten

•    Jeśli u pacjenta nasilą się objawy astmy lub trudności w oddychaniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    Podawany doustnie Lamoten nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. W razie wystąpienia takiego napadu należy postępować ściśle według zaleceń lekarza. Należy zawsze mieć przy sobie wziewne leki do zastosowania doraźnego w przypadku wystąpienia napadu astmy.

•    Ważne jest, aby przyjmować wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza prowadzącego. Leku Lamoten nie należy stosować zamiast innych leków stosowanych do leczenia astmy przepisanych przez lekarza.

•    Należy poinformować lekarza, jeśli podczas stosowania leków przeciwastmatycznych wystąpi którykolwiek z następuj ących objawów: objawy grypopodobne, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub nóg, nasilenie objawów płucnych i (lub) wysypka.

•    Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) ani leków przeciwzapalnych (zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub NLPZ), jeśli nasilaj ą one objawy astmy.

Przyjmowanie innych leków

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Lamoten lub lek Lamoten może wpływać na działanie innych stosowanych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lamoten należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z nastepuj ących leków:

•    fenobarbital (lek stosowany w leczeniu padaczki),

•    fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki),

•    ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

Stosowanie leku Lamoten z jedzeniem i piciem

Lek Lamoten, 10 mg, tabletki powlekane można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie w okresie ciąży

Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Lamoten. Lekarz oceni, czy można stosować lek Lamoten w tym czasie.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy lek Lamoten przenika do mleka matki. Jeśli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Lamoten.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Lamoten nie powinien wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jednak indywidualna reakcja na lek może być różna. Niektóre działania niepożądane (jak zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko zgłaszano podczas stosowania leku Lamoten, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lamoten

Lek Lamoten zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LAMOTEN Pacjenci w wieku 15 lat i starsi:

•    Należy przyjmować tylko 1 tabletkę leku Lamoten raz na dobę, zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek ten może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

•    Lek należy zażywać także wtedy, gdy u pacjenta nie występują żadne objawy, a także wtedy, gdy wystąpił napad astmy.

•    Lek Lamoten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając szklanką płynu, najlepiej wody.

Jeśli pacjent przyjmuje lek Lamoten należy upewnić się, czy nie przyjmuje on innych leków zawieraj ących tę samą substancj ę czynną, montelukast.

Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat dostępne są tabletki do rozgryzania i żucia Lamoten w dawce 4 mg. Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat dostępne są tabletki do rozgryzania i żucia Lamoten w dawce 5 mg.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lamoten

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W większości przypadków przedawkowania nie odnotowano działań niepożądanych. Najczęściej obserwowanymi objawami występuj ącymi u dorosłych i dzieci w związku z przedawkowaniem leku były: ból brzucha, senność, pragnienie, ból głowy, wymioty i nadmierna aktywność.

Pominięcie przyjęcia leku Lamoten

Należy stosować lek Lamoten zgodnie z zaleceniami. Jednak w przypadku pominięcia dawki leku należy powrócić do dotychczasowego schematu dawkowania - jedna tabletka raz na dobę.

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Lamoten

Lek Lamoten jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jego stosowanie jest kontynuowane.

Ważne jest, aby przyjmować lek Lamoten tak długo, jak zalecił lekarz. Pomoże to kontrolować astmę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻADANE

Jak każdy lek, Lamoten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych, w których oceniano lek Lamoten, 10 mg, tabletki powlekane najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (występującymi co najmniej u 1 na 100 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów), które uważano za związane z przyjmowaniem leku Lamoten,

były:

•    ból brzucha,

•    ból głowy.

Dodatkowo po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano następuj ące działania niepożądane:

•    zwiększoną skłonność do krwawień,

•    reakcje alergiczne, w tym wysypkę, obrzęk twarzy, warg, języka i(lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu,

•    zmiany zachowania i nastroju [nietypowe sny, w tym koszmary senne, omamy, drażliwość, uczucie lęku, niepokój, zwłaszcza ruchowy, pobudzenie w tym zachowanie agresywne, drżenie, depresja, trudności w zasypianiu, myśli i zachowania samobójcze (w bardzo rzadkich przypadkach)],

•    zawroty głowy, senność, drętwienie i (lub) mrowienie, drgawki,

•    kołatanie serca,

•    krwawienie z nosa,

•    biegunkę, suchość w jamie ustnej, niestrawność, nudności, wymioty,

•    zapalenie wątroby,

•    powstawanie siniaków, świąd, pokrzywkę, powstawanie wrażliwych na dotyk, czerwonych guzków podskórnych, zwłaszcza na goleniach (rumień guzowaty),

•    ból mięśni lub stawów, kurcze mięśni,

•    zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk, gorączkę.

U pacjentów z astmą, leczonych montelukastem obserwowano w bardzo rzadkich przypadkach występowanie zespołu objawów, takich jak: objawy jak w grypie, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk i nóg, nasilenie objawów płucnych i (lub) wysypka (zespół Churga-Strauss). Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi jeden lub więcej z wymienionych objawów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat działań niepożądanych należy zwrócić się do lekarza lub farmaceutę. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LAMOTEN

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Lamoten po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

•    Nie stosować leku Lamoten, jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Lamoten:

•    Substancją czynną leku Lamoten jest montelukast. Każda tabletka zawiera 10 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.

•    Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, lecytyna sojowa, guma ksantan, żelaza tlenek czerwony (E 172) i żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Lamoten i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 10 mg są jasnopomarańczowe, okrągłe, obustronnie wypukłe z wytłoczonym napisem „10” z jednej strony.

Lek jest dostępny w opakowaniach zawierających 14, 28 lub 56 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice tel. 42 22 50 555-559

e-mail: informacj a@polfa-pabianice .com.pl Wytwórca

Laboratorios Lesvi, S.L.

Avda. Barcelona 69 08970 Sant Joan Despí Barcelona Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy    Montelukast Cintradol    10    mg Potahovaná tableta

Węgry    Montelukast Cintradol    10    mg Filmtabletta

Słowacja    Montelukast Cintradol    10    mg filmom obalené tablety

Wielka Brytania Montelukast Cintradol    10    mg Film-coated tablet

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Lamoten

Charakterystyka Lamoten

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lamoten, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego. Substancje pomocnicze:    jednowodna laktoza 85,8 mg w tabletce,

lecytyna sojowa 0,12 mg w tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekane.

Tabletka jest jasnopomarańczowa, okrągła, obustronnie wypukła o średnicy 7,7 - 8,5 mm z wytłoczonym napisem „10” z jednej strony.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Lamoten jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów w wieku 15 lat i starszych z astmą przewlekłą łagodną lub umiarkowaną, u których leczenie za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i doraźne stosowanie krótko działających B-agonistów nie zapewnia odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy. U pacjentów z astmą oskrzelową, Lamoten stosowany w leczeniu astmy może również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Produkt leczniczy Lamoten jest także wskazany w zapobieganiu astmie, w której dominuj ącym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawką dla osób w wieku 15 lat i starszych z astmą lub z astmą i występującym jednocześnie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa jest jedna tabletka powlekana 10 mg raz na dobę, przyjmowana wieczorem.

Zalecenia ogólne. Terapeutyczny wpływ produktu leczniczego Lamoten na wskaźniki kontroli astmy jest widoczny w pierwszej dobie od rozpoczęcia stosowania. Pacjentów należy poinformować, że leczenie produktem leczniczym Lamoten należy kontynuować zarówno wtedy, gdy objawy astmy są pod kontrolą, jak i w okresach zaostrzenia astmy.

Nie należy stosować produktu leczniczego Lamoten jednocześnie z innymi produktami zawierającymi tą samą substancj ę czynną, montelukast.

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawka leku jest taka sama zarówno dla pacjentów płci męskiej, jak i żeńskiej.

Stosowanie produktu leczniczego Lamoten w odniesieniu do innych metod leczenia astmy Lamoten można dołączyć do wcześniej stosowanego leczenia.

Wziewne glikokortykosteroidy: Lamoten można stosować pomocniczo u pacjentów, u których stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów oraz doraźne podawanych krótko działających B-agonistów nie zapewnia właściwej kontroli astmy. Produktem leczniczym Lamoten nie należy zastępować wziewnych glikokortykosteroidów (patrz punkt 4.4).

Tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg są przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (montelukast), orzeszki ziemne lub soję lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów należy poinformować, że montelukastu w postaci doustnej nie wolno stosować w leczeniu ostrych napadów astmy i że należy mieć zawsze łatwy dostęp do odpowiedniego leku do stosowania doraźnego w takich przypadkach. Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy zastosować krótko działającego, wziewnego B-agonistę. Jeśli konieczne będzie zastosowanie więcej niż zwykle inhalacji krótko działającego B-agonisty, pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się po poradę do lekarza.

Nie należy nagle zastępować glikokortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej produktem leczniczym Lamoten.

Brak jest danych, które wskazywałyby na możliwość zmniejszenia dawki glikokortykosteroidów doustnych podczas jednoczesnego stosowania montelukastu.

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić układowa eozynofilia, niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga-Strauss, często leczonego glikokortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki wystąpienia tego zespołu zwykle, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia glikokortykosteroidem stosowanym doustnie. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonistów receptora leukotrienowego jest związane z występowaniem zespołu Churga-Strauss. Lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na występuj ące u pacjenta: eozynofilię, wysypkę pochodzenia naczyniowego, nasilenie się objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (lub) neuropatię. Pacjentów, u których wystąpią takie objawy, należy ponownie zbadać i zweryfikować stosowany u nich schemat leczenia.

U pacjentów z astmą związaną z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, pomimo leczenia montelukastem, należy unikać stosowania kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Produkt leczniczy Lamoten zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Montelukast można stosować jednocześnie z innymi lekami zwykle podawanymi w zapobieganiu i długotrwałym leczeniu astmy. W badaniach nad interakcjami leków, montelukast w zalecanej dawce klinicznej nie wpływał istotnie klinicznie na farmakokinetykę następuj ących leków: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiol z noretyndronem w stosunku 35:1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny.

U osób otrzymujących jednocześnie fenobarbital pole pod krzywą stężenia montelukastu w osoczu (AUC) zmniejszyło się o około 40%. Ze względu na to, że montelukast jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP 3A4, należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas jednoczesnego podawania montelukastu z lekami pobudzającymi aktywność CYP 3A4, takimi jak: fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna.

Badania in vitro wykazały, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8. Jednakże, dane z badania klinicznego dotyczącego interakcji montelukastu z rozyglitazonem (substrat badawczy reprezentatywny dla leków metabolizowanych głównie przez CYP 2C8) wykazały, że montelukast nie hamuje izoenzymu CYP 2C8 in vivo. Dlatego nie uważa się, że montelukast znacząco zmienia metabolizm leków metabolizowanych przez ten enzym (np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid).

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie w ciąży:

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu.

Ograniczona liczba danych z dostępnych baz danych, dotyczących zastosowania produktu w okresie ciąży nie wskazuje na istnienie związku przyczynowego między przyjmowaniem produktu leczniczego Lamoten i występowaniem wad rozwojowych (np. wady kończyn), które były rzadko odnotowywane na świecie po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Produkt leczniczy Lamoten może być stosowany w czasie ciąży jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Stosowanie w okresie karmienia piersią:

Badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że montelukast przenika do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka ludzkiego.

Produkt leczniczy Lamoten może być stosowany u kobiet karmiących piersią jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie należy się spodziewać, że montelukast mógłby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak, w bardzo rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali występowanie senności lub zawrotów głowy.

4.8. Działania niepożądane

Montelukast był oceniany w następujących badaniach klinicznych:

• tabletki powlekane 10 mg u około 4 000 pacjentów z astmą w wieku 15 lat i starszych.

• tabletki powlekane 10 mg u około 400 pacjentów z astmą oraz sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa w wieku 15 lat i starszych.

• tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg u około 1 750 dzieci z astmą w wieku od 6 do 14 lat.

W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych montelukastem często (>1/100 do <1/10) zgłaszano niżej wymienione działania niepożądane związane ze stosowaniem leku, występuj ące częściej niż u pacjentów otrzymujących placebo.

Klasyfikacja układów i narządów

Pacjenci w wieku 15 lat i starsi (dwa badania 12-tygodniowe; n=795)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

Profil bezpieczeństwa nie zmieniał się podczas długotrwałego stosowania leku (przez okres do 2 lat u osób dorosłych oraz przez okres do 12 miesięcy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat) w badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów.

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększona skłonność do krwawień.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, nacieki eozynofilowe w wątrobie.

Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, w tym koszmary senne, omamy, bezsenność, drażliwość, lęk, niepokój ruchowy, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne, drżenia, depresja, myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze) w bardzo rzadkich przypadkach.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, senność, parestezje i (lub) hipoestezje, drgawki. Zaburzenia serca: kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: krwawienie z nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT), cholestatyczne zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, siniaczenie, pokrzywka, świąd, wysypka, rumień guzowaty.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie i (lub) zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk, gorączka.

U pacjentów z astmą podczas leczenia montelukastem bardzo rzadko zgłaszano występowanie zespołu Churga-Strauss (ang. Churg-Strauss Syndrome, CSS) (patrz punkt 4.4).

4.9. Przedawkowanie

Brak dokładnych informacji dotyczących leczenia przedawkowania montelukastu. W długotrwałych badaniach dotyczących astmy, w których montelukast podawano dorosłym pacjentom w dawkach do 200 mg na dobę przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkotrwałych w dawkach do 900 mg na dobę przez około tydzień, nie stwierdzono klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz podczas badań klinicznych zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania montelukastu. Przypadki te występowały u dorosłych i u dzieci po przyjęciu dawki tak dużej jak, 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u dziecka w wieku 42 miesięcy). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci. W większości przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występuj ące działania niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu i należały do nich: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty oraz nadmierna aktywność psychoruchowa.

Nie wiadomo, czy montelukast jest usuwany z organizmu w trakcie dializy otrzewnowej lub hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania ogólnego. Antagoniści receptorów leukotrienowych.

Kod ATC: R03D C03.

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) są eikozanoidami o silnym działaniu zapalnym, uwalnianymi z różnych komórek, w tym z mastocytów i eozynofilów. Te ważne mediatory uczestniczące w rozwoju astmy wiążą się z receptorami leukotrienów cysteinylowych (CysLT). Receptory CysLT typu-l(CysLTj) występują w drogach oddechowych u ludzi (w tym w komórkach mięśni gładkich dróg oddechowych i makrofagach występujących w drogach oddechowych) oraz w innych komórkach prozapalnych (w tym eozynofilach i niektórych komórkach macierzystych szpiku). CysLT mają związek z patofizjologią astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. W astmie, działania zależne od leukotrienów obejmują skurcz oskrzeli, wydzielanie śluzu, przepuszczalność naczyń oraz napływ eozynofilów. W alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa CysLT są uwalniane z błony śluzowej nosa po ekspozycji na alergen, zarówno we wczesnej, jak i w późnej fazie reakcji i są związane z występowaniem objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeprowadzony test prowokacji wewnątrznosowej z CysLT wykazał nasilenie niedrożności przewodów nosowych i objawów zatkania nosa.

Montelukast jest związkiem aktywnym, który po podaniu doustnym z dużym powinowactwem i selektywnością wiąże się z receptorem CysLT 1. W badaniach klinicznych wykazano, że montelukast w dawkach tak małych, jak 5 mg hamuje skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym. Działanie rozszerzające oskrzela wywołane przez B-agonistę nasilało się pod wpływem montelukastu. Leczenie montelukastem powodowało hamowanie zarówno wczesnej, jak i późnej fazy skurczu oskrzeli wywołanego ekspozycją na alergen. W porównaniu z placebo, montelukast zmniejszał liczbę granulocytów kwasochłonnych we krwi obwodowej u pacjentów dorosłych oraz u dzieci. W osobnym badaniu leczenie montelukastem spowodowało znamienne zmniejszenie liczby eozynofilów w drogach oddechowych (pomiar w plwocinie) oraz we krwi obwodowej wraz z kliniczną poprawą kontroli astmy.

W badaniach z udziałem osób dorosłych montelukast w dawce 10 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, powodował istotną poprawę mierzonej rano, natężonej pierwszosekundowej obj ętości wydechowej (FEV1) (zmiana o 10,4% vs 2,7%, względem wartości początkowej), porannego szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) (zmiana o 24,5 l/min vs 3,3 l/min, względem wartości początkowej) oraz powodował znamienne zmniejszenie całkowitego zużycia B-agonisty (odpowiednio o -26,1 % i-4,6 %, względem wartości początkowej). Zmniejszenie nasilenia objawów astmy występujących w dzień i w nocy w ocenie pacjentów było istotnie większe niż po podaniu placebo.

Badania przeprowadzone u osób dorosłych wykazały, że montelukast uzupełnia działanie kliniczne wziewnych glikokortykosteroidów (% zmiana FEV1 w porównaniu do wartości początkowych podczas jednoczesnego stosowania beklometazonu w postaci wziewnej i montelukastu w porównaniu ze zmianą podczas stosowania samego beklometazonu w postaci wziewnej o odpowiednio 5,43% i 1,04%; zmiana zużycia B-agonisty: odpowiednio o -8,70% i 2,64%). W porównaniu z beklometazonem w postaci wziewnej (200 pg dwa razy na dobę; dozownik ciśnieniowy z komorą inhalacyjną) montelukast pozwalał uzyskać szybszą odpowiedź początkową, chociaż podczas 12-tygodniowego badania, beklometazon zapewniał większą średnią skuteczność leczenia (odsetek zmiany względem wartości początkowej podczas stosowania montelukastu w porównaniu z beklometazonem wynosił: w odniesieniu do FEV1: odpowiednio 7,49% i 13,3%; w odniesieniu do zużycia B-agonisty: odpowiednio -28,28% i -43,89%). Jednakże w porównaniu do beklometazonu, u znacznego odsetka pacjentów leczonych montelukastem stwierdzono podobną odpowiedź kliniczną (tzn. u 50% pacjentów leczonych beklometazonem stwierdzono poprawę FEV1 o około 11% lub więcej względem wartości początkowej, a taką samą odpowiedź uzyskano u około 42% pacjentów leczonych montelukastem).

Przeprowadzono badanie kliniczne w celu oceny skuteczności montelukastu w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u pacjentów w wieku 15 lat i starszych z astmą i występującym jednocześnie sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. W badaniu tym, montelukast w postaci tabletek 10 mg podawany raz na dobę, wykazał statystycznie znamienną poprawę w dobowej ocenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa w porównaniu z placebo. Dobowa ocena objawów zapalenia błony śluzowej nosa jest wypadkową objawów nosowych występujących w ciągu dnia (średnia przekrwienia błony śluzowej nosa, wodnistego wycieku z nosa, kichania, swędzenia nosa) i objawów występujących w nocy (średnia przekrwienie błony śluzowej nosa po przebudzeniu, trudności w zasypianiu oraz ilość przebudzeń w ciągu nocy). Według ogólnej oceny pacjentów i lekarzy, poprawa objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa była istotna, w porównaniu z placebo. Ocena skuteczności w leczeniu astmy nie była głównym celem tego badania.

W trwającym 8 tygodni badaniu z udziałem dzieci w wieku od 6 do 14 lat, w grupie przyjmującej montelukast 5 mg na dobę, w porównaniu z grupą placebo, stwierdzono znamienną poprawę czynności układu oddechowego (zmiana FEV1 odpowiednio o 8,71% i o 4,16%, względem wartości początkowej; zmiana porannego PEFR odpowiednio o 27,9 l/min i o 17,8 l/min, względem wartości początkowej) oraz zmniejszenie zużycia B-agonisty stosowanego doraźnie (odpowiednio o -11,7% i +8,2%, względem wartości początkowej).

W trwającym 12 tygodni badaniu, przeprowadzonym u pacjentów dorosłych wykazano znaczące zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli (maksymalne zmniejszenie wartości FEVi wyniósł 22,33% w grupie przyjmującej montelukast w porównaniu z 32,40% w grupie placebo; czas powrotu wskaźnika FEVi do wartości mieszczących się w granicach 5% FEVi mierzonego przed wysiłkiem wynosił w obu grupach odpowiednio 44,22 min i 60,64 min). Działanie to utrzymywało się przez 12 tygodni trwania badania. Zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano także w krótkotrwałym badaniu z udziałem dzieci (maksymalne zmniejszenie wartości FEVi wynosiło odpowiednio 18,27% i 26,11%; czas powrotu wskaźnika FEV1 do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV1 mierzonego przed wysiłkiem wynosił odpowiednio 17,76 min i 27,98 min).

W obu badaniach działanie leku oceniano pod koniec okresu między kolejnymi dawkami (dawkowanie raz na dobę).

U pacjentów z astmą związaną z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, przyjmujących jednocześnie wziewne i (lub) doustne glikokortykosteroidy, leczenie montelukastem, w porównaniu z placebo, spowodowało znamienną poprawę kontroli astmy (zmiana FEV1 odpowiednio o 8,55%

1    -1,74%, względem wartości początkowej i zmniejszenie całkowitego zużycia B-agonisty odpowiednio o -27,78% i 2,09%, względem wartości początkowej).

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie. Po podaniu doustnym montelukast jest szybko wchłaniany. U dorosłych po podaniu na czczo tabletki powlekanej 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) jest osiągane w ciągu 3 godzin (Tmax) po podaniu. Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 64%. Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność ani na Cmax po podaniu doustnym. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletki powlekane 10 mg były podawane niezależnie od czasu przyjmowania posiłków.

U dorosłych po podaniu na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg Cmax jest osiągane w ciągu

2    godzin. Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 73%, a standardowy posiłek powoduje jej zmniejszenie do 63%.

Dystrybucja. Montelukast w ponad 99% wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi przeciętnie 8-11 litrów. Badania na szczurach ze znakowanym promieniotwórczo montelukastem wskazuj ą na minimalne przenikanie przez barierę krew-mózg. Dodatkowo, stężenia związku znakowanego promieniotwórczo po 24 godzinach od podania dawki leku były minimalne we wszystkich pozostałych tkankach.

Biotransformacja. Montelukast ulega intensywnym przemianom metabolicznym. W badaniach z zastosowaniem dawek terapeutycznych u dorosłych i dzieci stężenia metabolitów montelukastu w osoczu w stanie stacjonarnym były nieoznaczalne.

W badaniach in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby wykazano, że w przemianach metabolicznych montelukastu biorą udział izoenzymy 3A4, 2A6 oraz 2C9 cytochromu P450.

Na podstawie wyników dalszych badań in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby stwierdzono, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 i 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w działaniu terapeutycznym montelukastu jest minimalny.

Wydalanie. Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi przeciętnie 45 ml/min. Po doustnym podaniu dawki znakowanego radioaktywnie montelukastu 86% radioaktywności wykryto w kale z 5-dobowej zbiórki, a <0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z szacunkowymi wartościami biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazują na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane prawie wyłącznie z żółcią.

Stosowanie leku w różnych grupach pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane z żółcią, można założyć, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych dotyczących farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (powyżej 9 punktów wg klasyfikacji Child-Pugha).

Podczas stosowania dużych dawek montelukastu (20 i 60 razy większych od zalecanych do stosowania u osób dorosłych) obserwowano zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu krwi.

Nie stwierdzono takiego działania podczas stosowania leku w zalecanej dawce 10 mg raz na dobę.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach dotyczących działania toksycznego leku, przeprowadzonych na zwierzętach, stwierdzono nieznaczne, przemijające zmiany parametrów biochemicznych: aktywności aminotransferazy alaninowej, stężenia glukozy, fosforu i triglicerydów w surowicy. Objawami toksycznego działania leku u zwierząt były: zwiększenie wydzielania śliny, objawy ze strony przewodu pokarmowego, luźne stolce i zaburzenia równowagi elektrolitowej. Objawy takie występowały po podaniu dawek powodujących ponad 17-krotnie większe narażenie ogólnoustrojowe niż stosowana dawka kliniczna. U małp działania niepożądane wystąpiły po podaniu leku w dawkach od 150 mg/kg mc. na dobę (ponad 232-krotnie większe narażenie ogólnoustrojowe niż po zastosowaniu dawki klinicznej). W badaniach na zwierzętach montelukast nie wpływał na płodność ani na zdolność do reprodukcji podczas stosowania dawki powoduj ącej ponad 24-krotnie większe narażenie ogólnoustrojowe niż stosowana dawka kliniczna. W badaniach na samicach szczura, którym podawano montelukast w dawce 200 mg/kg mc. na dobę (narażenie ogólnoustrojowe ponad 69-krotnie większe niż po zastosowaniu dawki klinicznej) stwierdzono niewielkie zmniejszenie masy ciała noworodków. W badaniach na królikach stwierdzono większą częstość występowania niepełnego tworzenia się kości w porównaniu do równoległej grupy kontrolnej przy narażeniu ogólnoustrojowym ponad 24-krotnie większym niż po zastosowaniu dawki klinicznej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości u szczurów. Wykazano, że montelukast przenika przez barierę łożyskową i do mleka u zwierząt.

Po jednorazowym podaniu doustnym montelukastu w postaci soli sodowej myszom i szczurom w maksymalnej badanej dawce do 5000 mg/kg mc. (co odpowiada 15 000 mg/m2 pc. u myszy i 30 000 mg/m2 pc. u szczurów) nie stwierdzono przypadków zgonu. Taka dawka odpowiada w przeliczeniu dawce 25 000 razy większej od zalecanej dawki dobowej u osób dorosłych (zakładając, że masa ciała dorosłego pacjenta wynosi 50 kg).

Montelukast w dawkach do 500 mg/kg mc. na dobę (narażenie ogólnoustrojowe w przybliżeniu ponad 200 razy większe niż po zastosowaniu dawki klinicznej) u myszy nie wykazuje działania fototoksycznego podczas naświetlania UVA, UVB lub światłem widzialnym.

Montelukastu nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro ani in vivo ani nie działał rakotwórczego u gryzoni.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka Opadry AMB Pink 80W34307:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Lecytyna sojowa Guma ksantan

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PA/Aluminium/PCV/Aluminium:

Blistry w opakowaniach zawierających: 14, 28 i 56 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Lamoten