+ iMeds.pl

Lamoten 4 mgUlotka Lamoten

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lamoten, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lamoten i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamoten

3.    Jak stosować lek Lamoten

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lamoten

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LAMOTEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lamoten jest antagonistą receptora leukotrienowego, który blokuje substancje zwane leukotrienami. Leukotrieny powoduj ą zwężenie i obrzęk dróg oddechowych w płucach. Poprzez blokowanie leukotrienów Lamoten łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

Lekarz przepisał Lamoten w celu leczenia astmy u dzieci, zapobiegania objawom astmy występującym zarówno w dzień jak i w nocy.

•    Lamoten jest stosowany w leczeniu pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą dotychczas stosowanych leków i konieczne jest zastosowanie dodatkowego leczenia.

•    Lamoten może być również stosowany zamiast wziewnych kortykosteroidów u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, którzy w ostatnim okresie nie przyjmowali doustnych kortykosteroidów do leczenia astmy i nie są w stanie stosować wziewnych kortykosteroidów.

•    Lamoten pomaga także zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanemu wysiłkiem fizycznym u pacjentów w wieku 2 lat i starszych.

Lekarz określi, jak należy stosować lek Lamoten w zależności od występuj ących objawów oraz stopnia nasilenia astmy u dziecka.

Co to jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

W astmie występuj ą:

•    trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. To zwężenie dróg oddechowych nasila się i zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

•    wrażliwość dróg oddechowych na różne czynniki, takie jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

•    obrzęk (zapalenie) błony śluzowej dróg oddechowych.

Objawami astmy są: kaszel, świszczący oddech i ucisk w klatce piersiowej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LAMOTEN

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich dolegliwościach lub uczuleniach występujących u dziecka obecnie lub w przeszłości.

Kiedy nie stosować leku Lamoten

• jeśli dziecko ma uczulenie (nadwrażliwość) na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lamoten (patrz punkt 6 INNE INFORMACJE).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lamoten

•    Jeśli u dziecka nasilą się objawy astmy lub trudności w oddychaniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

•    Podawany doustnie Lamoten nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. W razie wystąpienia takiego napadu należy postępować ściśle według zaleceń lekarza. Należy zawsze mieć przy sobie, przeznaczony dla dziecka, lek w inhalatorze do stosowania w przypadku napadu astmy.

•    Ważne jest, aby dziecko przyjmowało wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza prowadzącego. Leku Lamoten nie należy stosować zamiast innych przepisanych dziecku przez lekarza leków stosowanych do leczenia astmy.

•    Należy poinformować lekarza, jeśli u dziecka przyjmuj ącego lek przeciw astmie wystąpi którykolwiek z następuj ących objawów: objawy grypopodobne, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub nóg, nasilenie objawów płucnych i (lub) wysypka.

•    Dziecku nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) ani leków przeciwzapalnych (zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub NLPZ), jeśli nasilaj ą one u dziecka objawy astmy.

Przyjmowanie innych leków

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Lamoten lub lek Lamoten może wpływać na działanie innych leków stosowanych u dziecka.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lamoten należy poinformować lekarza, jeśli dziecko przyjmuje którykolwiek z następuj ących leków:

•    fenobarbital (lek stosowany w leczeniu padaczki),

•    fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki),

•    ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

Stosowanie leku Lamoten z jedzeniem i piciem

Leku Lamoten, tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg nie należy przyjmować bezpośrednio z posiłkiem; lek należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ten podpunkt nie dotyczy leku Lamoten, tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg, ponieważ lek ten przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Informacja zamieszczona niżej dotyczy substancji czynnej tego leku, montelukastu.

Stosowanie w okresie ciąży

Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Lamoten. Lekarz oceni, czy można stosować lek Lamoten w tym czasie.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy lek Lamoten przenika do mleka matki. Jeśli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Lamoten.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten podpunkt nie dotyczy leku Lamoten, tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg, ponieważ lek ten przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Informacja niżej zamieszczona dotyczy substancji czynnej tego leku, montelukastu.

Lek Lamoten nie powinien wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jednak indywidualna reakcja na lek może być różna. Niektóre działania niepożądane (jak zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko zgłaszano podczas stosowania leku Lamoten, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lamoten

Lek Lamoten, tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Jeśli dziecko choruje na fenyloketonurię (rzadką, dziedziczną chorobę metaboliczną) należy wziąć pod uwagę, że każda tabletka do rozgryzania i żucia 4 mg zawiera 1,35 mg fenyloalaniny.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LAMOTEN

•    Ten lek należy podawać dziecku pod nadzorem osoby dorosłej.

•    Dziecku należy podawać tylko 1 tabletkę leku Lamoten raz na dobę, zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Lek należy podawać nawet wtedy, gdy u dziecka nie występują żadne objawy, a także wtedy, gdy wystąpił napad astmy.

•    Lek Lamoten należy zawsze podawać dziecku zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem dziecka lub farmaceutą.

•    Lek należy przyjmować doustnie.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:

Należy podawać jedną tabletkę do rozgryzania i żucia 4 mg raz na dobę, wieczorem. Leku Lamoten w postaci tabletek do rozgryzania i żucia 4 mg nie należy przyjmować bezpośrednio z posiłkiem; lek należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Jeśli dziecko przyjmuje lek Lamoten, należy upewnić się, czy nie otrzymuje ono innych leków zawieraj ących tę samą substancj ę czynną, montelukast.

Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat dostępne są tabletki do rozgryzania i żucia Lamoten w dawce 5 mg. Nie zaleca się stosowania leku Lamoten, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przyjęcie przez dziecko większej niż zalecana dawki leku Lamoten

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W większości przypadków przedawkowania nie odnotowano działań niepożądanych. Najczęściej obserwowanymi objawami występuj ącymi u dorosłych i dzieci w związku z przedawkowaniem leku były: ból brzucha, senność, pragnienie, ból głowy, wymioty i nadmierna aktywność.

Pominięcie przyjęcia leku Lamoten

Należy stosować lek Lamoten zgodnie z zaleceniami. Jednak w przypadku pominięcia dawki leku należy powrócić do dotychczasowego schematu dawkowania - jedna tabletka raz na dobę.

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Lamoten

Lek Lamoten jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jego stosowanie jest kontynuowane.

Ważne jest, aby dziecko przyjmowało lek Lamoten tak długo, jak zalecił lekarz. Pomoże to kontrolować astmę u dziecka.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza dziecka lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Lamoten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych, w których oceniano lek Lamoten, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (występującymi co najmniej u 1 na 100 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 leczonych dzieci), które uważano za związane z przyjmowaniem leku Lamoten, były:

•    ból brzucha,

•    nadmierne pragnienie.

Dodatkowo, w badaniach klinicznych, w których oceniano lek Lamoten w postaci tabletek powlekanych 10 mg oraz w postaci tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg obserwowano następujące działanie niepożądane:

•    ból głowy.

Objawy te były zwykle łagodne i występowały częściej u pacjentów przyjmujących lek Lamoten niż u pacjentów przyjmuj ących placebo (tabletkę nie zawieraj ącą żadnego leku).

Dodatkowo po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano następuj ące działania niepożądane:

•    zwiększoną skłonność do krwawień,

•    reakcje alergiczne, w tym wysypkę, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu,

•    zmiany zachowania i nastroju [nietypowe sny, w tym koszmary senne, omamy, drażliwość, uczucie lęku, niepokój, zwłaszcza ruchowy, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne, drżenie, depresja, zaburzenia snu, myśli i zachowania samobójcze (w bardzo rzadkich przypadkach)],

•    zawroty głowy, senność, drętwienie i (lub) mrowienie, drgawki,

•    kołatanie serca,

•    krwawienie z nosa,

•    biegunkę, suchość w jamie ustnej, niestrawność, nudności, wymioty,

•    zapalenie wątroby,

•    powstawanie siniaków, świąd, pokrzywkę, powstawanie wrażliwych na dotyk, czerwonych guzków podskórnych, zwłaszcza na goleniach (rumień guzowaty),

•    ból mięśni lub stawów, kurcze mięśni,

•    zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk, gorączkę.

U pacjentów z astmą, leczonych montelukastem obserwowano w bardzo rzadkich przypadkach występowanie zespołu objawów, takich jak: objawy jak w grypie, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk i nóg, nasilenie objawów płucnych i (lub) wysypka (zespół Churga-Strauss). Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u dziecka wystąpi jeden lub więcej z wymienionych objawów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat działań niepożądanych należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli u dziecka nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LAMOTEN

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Lamoten po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

•    Nie stosować leku Lamoten, jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Lamoten:

•    Substancją czynną leku Lamoten jest montelukast. Każda tabletka zawiera 4 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.

•    Ponadto lek zawiera: mannitol (E 421), celulozę mikrokrystaliczną, hydroksypropylocelulozę, kroskarmelozę sodową, żelaza tlenek czerwony (E 172), aromat truskawkowy (z glikolem propylenowym), aspartam (E 951) i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Lamoten i co zawiera opakowanie

Tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg są różowe, owalne, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym napisem „4” z jednej strony.

Lek jest dostępny w opakowaniach zawierających 14, 28 lub 56 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice tel. 42 22 50 555-559

e-mail: informacj a@polfa-pabianice .com.pl Wytwórca

Laboratorios Lesvi, S.L.

Avda. Barcelona 69 08970 Sant Joan Despí Barcelona Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy    Montelukast    Cintradol    4    mg zvykací tableta

Węgry    Montelukast    Cintradol    4    mg Rágótabletta

Słowacja    Montelukast    Cintradol    4    mg zuvacie tablety

Wielka Brytania    Montelukast    Cintradol    4    mg Chewable tablet

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Lamoten

Charakterystyka Lamoten

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lamoten, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 4 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego. Substancja pomocnicza: aspartam (E 951) 2,40 mg w tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do rozgryzania i żucia.

Tabletka jest różowa, owalna, obustronnie wypukła, o większym wymiarze 10,7 - 11,5 mm i mniejszym 7,5 - 8,3 mm z wytłoczonym napisem „4” z jednej strony.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Lamoten, 4 mg jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u dzieci w wieku od 2 do 5 lat z astmą przewlekłą łagodną lub umiarkowaną, u których leczenie za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i doraźne stosowanie krótko działających B-agonistów nie zapewnia odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy.

Produkt leczniczy Lamoten, 4 mg może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych glikokortykosteroidów u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat z astmą przewlekłą łagodną, u których w ostatnim okresie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych glikokortykosteroidów i którzy nie potrafią stosować glikokortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.2).

Produkt leczniczy Lamoten, 4 mg jest także wskazany w zapobieganiu astmie u pacjentów w wieku 2 lat i starszych, w której dominuj ącym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Ten produkt leczniczy należy podawać dziecku pod nadzorem osoby dorosłej. Dawką dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat jest jedna tabletka do rozgryzania i żucia 4 mg raz na dobę, przyjmowana wieczorem. W razie przyjmowania o tej porze posiłku, Lamoten należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki w tej grupie wiekowej. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Lamoten, 4 mg w postaci tabletek do rozgryzania i żucia u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zalecenia ogólne. Terapeutyczny wpływ produktu leczniczego Lamoten na wskaźniki kontroli astmy jest widoczny w pierwszej dobie od rozpoczęcia stosowania. Pacjentów należy poinformować, że leczenie produktem leczniczym Lamoten należy kontynuować zarówno wtedy, gdy objawy astmy są pod kontrolą, jak i w okresach zaostrzenia astmy.

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawka leku jest taka sama zarówno dla pacjentów płci męskiej, jak i żeńskiej.

Stosowanie produktu leczniczego Lamoten zamiast małych dawek glikokortykosteroidów wziewnych u pacjentów z astmą przewlekłą łagodną:

Montelukast nie jest zalecany do stosowania w monoterapii u pacjentów z astmą przewlekłą umiarkowaną. Stosowanie montelukastu zamiast małych dawek glikokortykosteroidów wziewnych u dzieci z astmą przewlekłą łagodną należy rozważać jedynie wtedy, gdy w ostatnim okresie nie występowały u nich ciężkie napady astmy wymagaj ące stosowania doustnych glikokortykosteroidów oraz jeżeli nie potrafią one stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.1). Zgodnie z definicj ą, astma przewlekła łagodna charakteryzuje się występowaniem objawów astmy częściej niż raz w tygodniu, ale rzadziej niż raz na dobę, występowaniem objawów nocnych częściej niż dwa razy w miesiącu, ale rzadziej niż raz w tygodniu oraz prawidłową czynnością płuc pomiędzy napadami. Jeżeli do wizyty kontrolnej (zwykle w ciągu jednego miesiąca) nie udaje się w zadowalaj ącym stopniu opanować objawów astmy, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego leku przeciwzapalnego lub zmianę leku przeciwzapalnego zgodnie ze schematem leczenia astmy. Należy okresowo oceniać u pacjentów stopień kontroli objawów astmy.

Stosowanie produktu leczniczego Lamoten w zapobieganiu astmie u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, u których dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

U pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym może być głównym objawem przewlekłej astmy, wymagającym leczenia wziewnymi glikokortykosteroidami. Stan pacjentów należy oceniać po 2 do 4 tygodniach leczenia montelukastem. W razie nie uzyskania zadowalającej odpowiedzi klinicznej, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego leku lub zmianę leku.

Stosowanie produktu leczniczego Lamoten w odniesieniu do innych metod leczenia astmy.

Podczas stosowania produktu leczniczego Lamoten jako leku pomocniczego do wziewnych glikokortykosteroidów, nie należy nagle zastępować glikokortykosteroidów w postaci wziewnej produktem leczniczym Lamoten (patrz punkt 4.4).

Tabletki powlekane 10 mg są przeznaczone dla pacjentów w wieku 15 lat i starszych.

Tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów należy poinformować, że montelukastu w postaci doustnej nie wolno stosować w leczeniu ostrych napadów astmy i że należy mieć zawsze łatwy dostęp do odpowiedniego leku do stosowania doraźnego w takich przypadkach. Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy zastosować krótko działającego, wziewnego B-agonistę. Jeśli konieczne będzie zastosowanie więcej niż zwykle inhalacji krótko działającego B-agonisty, pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się po poradę do lekarza.

Nie należy nagle zastępować glikokortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej produktem leczniczym Lamoten.

Brak danych, które wskazywałyby na możliwość zmniejszenia dawki glikokortykosteroidów doustnych podczas jednoczesnego stosowania montelukastu.

W rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić układowa eozynofilia, niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga-Strauss, często leczonego glikokortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki wystąpienia tego zespołu zwykle, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia glikokortykosteroidem stosowanym doustnie. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie antagonistów receptora leukotrienowego jest związane z występowaniem zespołu Churga-Strauss. Lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na występujące u pacjenta: eozynofilię, wysypkę pochodzenia naczyniowego, nasilenie się objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (lub) neuropatię. Pacjentów, u których wystąpią takie objawy, należy ponownie zbadać i zweryfikować stosowany u nich schemat leczenia.

Produkt leczniczy Lamoten zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Pacjenci chorzy na fenyloketonurię powinni wziąć pod uwagę, że każda tabletka do rozgryzania i żucia 4 mg zawiera fenyloalaninię w ilości odpowiadającej 1,35 mg fenyloalaniny na dawkę.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Montelukast można stosować jednocześnie z innymi lekami zwykle podawanymi w zapobieganiu i długotrwałym leczeniu astmy. W badaniach nad interakcjami leków, montelukast w zalecanej dawce klinicznej nie wpływał istotnie klinicznie na farmakokinetykę następuj ących leków: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiol z noretyndronem w stosunku 35:1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny.

U osób otrzymujących jednocześnie fenobarbital pole pod krzywą stężenia montelukastu w osoczu (AUC) zmniejszyło się o około 40%. Ze względu na to, że montelukast jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP 3A4, należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas jednoczesnego podawania montelukastu z lekami pobudzającymi aktywność CYP 3A4, takimi jak: fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna.

Badania in vitro wykazały, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8. Jednakże, dane z badania klinicznego dotyczącego interakcji montelukastu z rozyglitazonem (substrat badawczy reprezentatywny dla leków metabolizowanych głównie przez CYP 2C8) wykazały, że montelukast nie hamuje izoenzymu CYP 2C8 in vivo. Dlatego nie uważa się, że montelukast znacząco zmienia metabolizm leków metabolizowanych przez ten enzym (np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid).

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie w ciąży:

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu.

Ograniczona liczba danych z dostępnych baz danych, dotyczących zastosowania produktu w okresie ciąży nie wskazuje na istnienie związku przyczynowego między przyjmowaniem produktu leczniczego Lamoten i występowaniem wad rozwojowych (np. wady kończyn), które były rzadko odnotowywane na świecie po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Produkt leczniczy Lamoten może być stosowany w czasie ciąży jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Stosowanie w okresie karmienia _piersią:

Badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że montelukast przenika do mleka (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka ludzkiego.

Produkt leczniczy Lamoten może być stosowany u kobiet karmiących piersią jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie należy się spodziewać, że montelukast mógłby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak, w bardzo rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali występowanie senności lub zawrotów głowy.

4.8. Działania niepożądane

Montelukast był oceniany w następuj ących badaniach klinicznych:

•    tabletki powlekane 10 mg u około 4 000 pacjentów w wieku 15 lat i starszych,

• tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg u około 1750 dzieci w wieku od 6 do 14 lat oraz

• tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg u 851 dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych montelukastem często (>1/100 do <1/10) zgłaszano niżej wymienione działania niepożądane związane ze stosowaniem leku, występuj ące częściej niż u pacjentów otrzymuj ących placebo:

Klasyfikacja układów i narządów

Pacjenci w wieku 15 lat i starsi

(dwa badania 12-tygodniowe; n=795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat (jedno badanie 8-tygodniowe; n=201) (dwa badania 56-tygodniowe; n=615)

Dzieci w wieku od 2 to 5 lat (jedno badanie 12-tygodniowe; n=461) (jedno badanie 48-tygodniowe; n=278)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

ból brzucha

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

wzmożone pragnienie

Profil bezpieczeństwa nie zmieniał się podczas długotrwałego stosowania leku (przez okres do 2 lat u osób dorosłych oraz przez okres do 12 miesięcy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat) w badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów.

Łącznie 502 dzieci w wieku od 2 do 5 lat było leczonych montelukastem przez co najmniej 3 miesiące, 338 przez 6 miesięcy lub dłużej oraz 534 pacjentów przez 12 miesięcy lub dłużej. Również u tych pacjentów profil bezpieczeństwa nie zmieniał się podczas długotrwałego leczenia.

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększona skłonność do krwawień.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, nacieki eozynofilowe w wątrobie.

Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, w tym koszmary senne, omamy, bezsenność, drażliwość, lęk, niepokój ruchowy, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne, drżenia, depresja, myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze) w bardzo rzadkich przypadkach.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, senność, parestezje i (lub) hipoestezje, drgawki. Zaburzenia serca: kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: krwawienie z nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT), cholestatyczne zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, siniaczenie, pokrzywka, świąd, wysypka, rumień guzowaty.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie i (lub) zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk, gorączka.

U pacjentów z astmą podczas leczenia montelukastem bardzo rzadko zgłaszano występowanie zespołu Churga-Strauss (ang. Churg-Strauss Syndrome, CSS) (patrz punkt 4.4).

4.9. Przedawkowanie

Brak dokładnych informacji dotyczących leczenia przedawkowania montelukastu. W długotrwałych badaniach dotyczących astmy, w których montelukast podawano dorosłym pacjentom w dawkach do 200 mg na dobę przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkotrwałych w dawkach do 900 mg na dobę przez około tydzień, nie stwierdzono klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz podczas badań klinicznych zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania montelukastu. Przypadki te występowały u dorosłych i u dzieci po przyjęciu dawki tak dużej jak 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u dziecka w wieku 42 miesięcy). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci. W większości przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występuj ące działania niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa montelukastu i należały do nich: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty oraz nadmierna aktywność psychoruchowa.

Nie wiadomo, czy montelukast jest usuwany z organizmu w trakcie dializy otrzewnowej lub hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania ogólnego. Antagoniści receptorów leukotrienowych.

Kod ATC: R03D C03.

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) są eikozanoidami o silnym działaniu zapalnym, uwalnianymi z różnych komórek, w tym z mastocytów i eozynofilów. Te ważne mediatory uczestniczące w rozwoju astmy wiążą się z receptorami leukotrienów cysteinylowych (CysLT), występuj ącymi w drogach oddechowych u ludzi i wywołuj ą reakcje dotyczące dróg oddechowych, w tym skurcz oskrzeli, wydzielanie śluzu, zmianę przepuszczalności naczyń oraz napływ eozynofilów.

Montelukast jest związkiem aktywnym, który po podaniu doustnym z dużym powinowactwem i selektywnością wiąże się z receptorem CysLT1. W badaniach klinicznych wykazano, że montelukast w dawkach tak małych, jak 5 mg hamuje skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym. Działanie rozszerzające oskrzela wywołane przez B-agonistę nasilało się pod wpływem montelukastu. Leczenie montelukastem powodowało hamowanie zarówno wczesnej, jak i późnej fazy skurczu oskrzeli wywołanego ekspozycją na alergen. W porównaniu z placebo, montelukast zmniejszał liczbę granulocytów kwasochłonnych we krwi obwodowej u pacjentów dorosłych oraz u dzieci. W osobnym badaniu leczenie montelukastem spowodowało znamienne zmniejszenie liczby eozynofilów w drogach oddechowych (pomiar w plwocinie). U pacjentów dorosłych oraz u dzieci w wieku od 2 do 14 lat montelukast, w porównaniu z placebo, zmniejszał liczbę granulocytów kwasochłonnych we krwi obwodowej, powodując kliniczną poprawę kontroli astmy.

W badaniach z udziałem osób dorosłych montelukast w dawce 10 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, powodował istotną poprawę mierzonej rano, natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEV1) (zmiana o 10,4% vs 2,7%, względem wartości początkowej), porannego szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) (zmiana o 24,5 l/min vs 3,3 l/min, względem wartości początkowej) oraz powodował znamienne zmniejszenie całkowitego zużycia B-agonisty (odpowiednio o -26,1% i-4,6%, względem wartości początkowej). Zmniejszenie nasilenia objawów astmy występujących w dzień i w nocy w ocenie pacjentów było istotnie większe niż po podaniu placebo.

Badania przeprowadzone u osób dorosłych wykazały, że montelukast uzupełnia działanie kliniczne wziewnych glikokortykosteroidów (% zmiana FEV1 w porównaniu do wartości początkowych podczas jednoczesnego stosowania beklometazonu w postaci wziewnej i montelukastu w porównaniu ze zmianą podczas stosowania samego beklometazonu w postaci wziewnej o odpowiednio 5,43% i 1,04%; zmiana zużycia B-agonisty: odpowiednio o -8,70% i 2,64%). W porównaniu z beklometazonem w postaci wziewnej (200 pg dwa razy na dobę; dozownik ciśnieniowy z komorą inhalacyjną) montelukast pozwalał uzyskać szybszą odpowiedź początkową, chociaż podczas 12-tygodniowego badania, beklometazon zapewniał większą średnią skuteczność leczenia (odsetek zmiany względem wartości początkowej podczas stosowania montelukastu w porównaniu z beklometazonem wynosił: w odniesieniu do FEVj: odpowiednio 7,49% i 13,3%; w odniesieniu do zużycia B-agonisty: odpowiednio -28,28% i -43,89%). Jednakże w porównaniu do beklometazonu, u znacznego odsetka pacjentów leczonych montelukastem stwierdzono podobną odpowiedź kliniczną (tzn. u 50% pacjentów leczonych beklometazonem stwierdzono poprawę FEVi o około 11% lub więcej względem wartości początkowej, a taką samą odpowiedź uzyskano u około 42% pacjentów leczonych montelukastem).

W trwającym 12 tygodni badaniu kontrolowanym placebo z udziałem dzieci w wieku od 2 do 5 lat, montelukast w dawce 4 mg raz na dobę powodował poprawę wskaźników kontroli astmy w porównaniu z grupą placebo, niezależnie od równocześnie stosowanego leczenia kontroluj ącego astmę (glikokortykosteroidy lub kromoglikan sodowy w postaci wziewnej lub z użyciem nebulizatora). Sześćdziesiąt procent pacjentów nie otrzymywało innych leków kontrolujących astmę. Montelukast spowodował zmniejszenie nasilenia objawów w ciągu dnia (w tym kaszlu, świstów, trudności w oddychaniu i ograniczenia aktywności fizycznej) i w nocy, w porównaniu z placebo. Ponadto montelukast, w porównaniu z placebo zmniejszał zużycie B-agonisty oraz glikokortykosteroidów, stosowanych doraźnie w razie zaostrzenia objawów astmy. U pacjentów otrzymujących montelukast liczba dni bez objawów astmy była większa niż u pacjentów otrzymujących placebo. Działanie terapeutyczne uzyskano po pierwszej dawce.

W trwającym 12 miesięcy badaniu kontrolowanym placebo z udziałem dzieci w wieku 2 do 5 lat z astmą łagodną z okresowymi zaostrzeniami, montelukast w dawce 4 mg raz na dobę istotnie (p<0,001) zmniejszał częstość występowania epizodów zaostrzenia (EZ) astmy w ciągu roku w porównaniu z placebo (odpowiednio 1,6 EZ względem 2,34 EZ). EZ został zdefiniowany jako utrzymywanie się przez > 3 kolejne dni objawów astmy w ciągu dnia wymagających stosowania B-agonisty lub glikokortykosteroidów (doustnie lub wziewnie) lub hospitalizacji z powodu astmy. Procentowe zmniejszenie częstości występowania zaostrzeń astmy w ciągu roku wynosiło 31,9% (95% CI 16,944,1).

W trwającym 8 tygodni badaniu z udziałem dzieci w wieku od 6 do 14 lat, montelukast w dawce 5 mg raz na dobę, w porównaniu z grupą placebo, powodował znaczącą poprawę czynności układu oddechowego (zmiana FEV1 odpowiednio o 8,71% i o 4,16%, względem wartości początkowej; zmiana porannego PEFR odpowiednio o 27,9 l/min i o 17,8 l/min, względem wartości początkowej) oraz zmniejszenie zużycia B-agonisty stosowanego doraźnie (odpowiednio o -11,7% i +8,2%, względem wartości początkowej).

W trwającym 12 miesięcy badaniu, w którym porównywano skuteczność montelukastu i wziewnego flutykazonu w kontroli astmy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat z astmą przewlekłą łagodną, montelukast nie był gorszy od flutykazonu pod względem procentowego zwiększenia liczby dni bez konieczności stosowania leków przerywających napad astmy (ang. asthma rescue-free days, RFD), co było pierwszorzędowym punktem końcowym. Po 12 miesiącach leczenia wyrażona w procentach średnia RFD zwiększyła się z 61,6 do 84,0 w grupie otrzymującej montelukast oraz z 60,9 do 86,7 w grupie otrzymującej flutykazon. Średnia różnica pomiędzy grupami pod względem wyrażonej w procentach RFD, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, była statystycznie istotna (-2,8 z 95% przedziałem ufności [95% CI: -4,7; -0,9]), ale mieściła się w granicach wcześniej określonych jako klinicznie nie gorsza.

W trakcie 12-miesięcznego okresu leczenia zarówno montelukast, jak i flutykazon poprawiły także kontrolę objawów astmy w odniesieniu do następuj ących drugorzędowych kryteriów oceny:

FEV1 zwiększył się z 1,83 l do 2,09 l w grupie leczonej montelukastem oraz z 1,85 l do 2,14 l w grupie leczonej flutykazonem. Średnia różnica wartości FEVi pomiędzy badanymi grupami, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, wynosiła -0,02 l (95% CI: -0,06; 0,02). Średnie zwiększenie FEVi od początku badania, wyrażone jako procent wartości należnej, wynosiło 0,6% w grupie leczonej montelukastem i 2,7% w grupie leczonej flutykazonem. Różnica średnich wartości procentowych zmian należnej wartości FEV1 od początku badania, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, była istotna: -2,2% (95% CI: -3,6; -0,7).

Odsetek dni, w których pacjenci stosowali P-agonistę, zmniejszył się w grupie otrzymującej montelukast z 38,0 do 15,4, a w grupie leczonej flutykazonem z 38,5 do 12,8. Różnica między grupami obliczona metodą najmniejszych kwadratów dla średniego odsetka dni, w których pacjenci stosowali P-mimetyki, była istotna: 2,7% (95% CI: 0,9; 4,5).

Odsetek pacjentów, u których doszło do napadu astmy (definiowanego jako zaostrzenie astmy wymagające stosowania steroidów doustnych, nieplanowanej wcześniej wizyty u lekarza, zgłoszenia się na izbę przyjęć lub hospitalizacji), wyniósł 32,2 w grupie leczonej montelukastem oraz 25,6 w grupie przyjmującej flutykazon. Iloraz szans (ang. odds ratio, OR) był znaczący i wynosił 1,38 (95% CI od 1,04 do 1,84).

Odsetek pacjentów przyjmuj ących glikokortykosteroidy stosowane ogólnie (głównie doustne) w czasie prowadzenia badania wyniósł 17,8% w grupie leczonej montelukastem i 10,5% w grupie przyjmującej flutykazon. Różnica między grupami obliczona metodą najmniejszych kwadratów była istotna: 7,3% (95% CI: 2,9; 11,7).

W trwaj ącym 12 tygodni badaniu, przeprowadzonym u osób dorosłych wykazano znaczące zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli (maksymalne zmniejszenie wartości FEV1 wyniosło 22,33% w grupie przyjmującej montelukast w porównaniu z 32,40% w grupie placebo; czas powrotu wskaźnika FEVi do wartości mieszczących się w granicach 5% FEVi mierzonego przed wysiłkiem wynosił w obu grupach odpowiednio 44,22 min i 60,64 min). Działanie to utrzymywało się przez 12 tygodni trwania badania. Zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano także w krótkotrwałym badaniu z udziałem dzieci w wieku od 6 do 14 lat (maksymalne zmniejszenie wartości FEVi wynosiło odpowiednio 18,27% i 26,11%; czas powrotu wskaźnika FEVi do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV1 mierzonego przed wysiłkiem wynosił odpowiednio 17,76 min i 27,98 min). W obu badaniach działanie leku oceniano pod koniec okresu oddzielaj ącego kolejne dawki (dawkowanie raz na dobę).

U pacjentów z astmą związaną z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, przyjmujących jednocześnie wziewne i (lub) doustne glikokortykosteroidy, leczenie montelukastem, w porównaniu z placebo, spowodowało znamienną poprawę kontroli astmy (zmiana FEV1 odpowiednio o 8,55% i -1,74%, względem wartości początkowej i zmniejszenie całkowitego zużycia B-agonisty odpowiednio o -27,78% i 2,09%, względem wartości początkowej).

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie. Po podaniu doustnym montelukast jest szybko wchłaniany. U dorosłych po podaniu na czczo tabletki powlekanej 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) jest osiągane w ciągu 3 godzin (Tmax) po podaniu. Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 64%. Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność ani na Cmax po podaniu doustnym. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletki powlekane 10 mg były podawane niezależnie od czasu przyjmowania posiłków.

U dorosłych po podaniu na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg Cmax jest osiągane w ciągu 2 godzin. Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 73%, a standardowy posiłek powoduje jej zmniejszenie do 63%.

U dzieci w wieku od 2 do 5 lat po podaniu na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg Cmax jest osiągane w ciągu 2 godzin po podaniu leku. Średnie Cmax jest o 66% większe, natomiast średnie Cmin jest mniejsze w porównaniu z wartością osiąganą u osób dorosłych przyjmujących tabletki 10 mg.

Dystrybucja. Montelukast w ponad 99% wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi przeciętnie 8-11 litrów. Badania na szczurach ze znakowanym promieniotwórczo montelukastem wskazuj ą na minimalne przenikanie przez barierę krew-mózg. Dodatkowo, stężenia związku znakowanego promieniotwórczo po 24 godzinach od podania dawki leku były minimalne we wszystkich pozostałych tkankach.

Biotransformacja. Montelukast ulega intensywnym przemianom metabolicznym. W badaniach z zastosowaniem dawek terapeutycznych u dorosłych i dzieci stężenia metabolitów montelukastu w osoczu w stanie stacjonarnym były nieoznaczalne.

W badaniach in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby wykazano, że w przemianach metabolicznych montelukastu biorą udział izoenzymy 3A4, 2A6 oraz 2C9 cytochromu P450. Na podstawie wyników dalszych badań in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby stwierdzono, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 i 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w działaniu terapeutycznym montelukastu jest minimalny.

Wydalanie. Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi przeciętnie 45 ml/min. Po doustnym podaniu dawki znakowanego radioaktywnie montelukastu 86% radioaktywności wykryto w kale z 5-dobowej zbiórki, a <0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z szacunkowymi wartościami biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazuj ą na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane prawie wyłącznie z żółcią.

Stosowanie leku w różnych grupach pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane z żółcią, można założyć, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych dotyczących farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (powyżej 9 punktów wg klasyfikacji Childa-Pugha).

Podczas stosowania dużych dawek montelukastu (20 i 60 razy większych od zalecanych do stosowania u osób dorosłych) obserwowano zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu krwi. Nie stwierdzono takiego działania podczas stosowania leku w zalecanej dawce 10 mg raz na dobę.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach dotyczących działania toksycznego leku, przeprowadzonych na zwierzętach, stwierdzono nieznaczne, przemijające zmiany parametrów biochemicznych: aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT), stężenia glukozy, fosforu i triglicerydów w surowicy. Objawami toksycznego działania leku u zwierząt były: zwiększenie wydzielania śliny, objawy ze strony przewodu pokarmowego, luźne stolce i zaburzenia równowagi elektrolitowej. Objawy takie występowały po podaniu dawek powodujących ponad 17-krotnie większe narażenie ogólnoustrojowe niż stosowana dawka kliniczna. U małp działania niepożądane wystąpiły po podaniu leku w dawkach od 150 mg/kg mc. na dobę (ponad 232-krotnie większe narażenie ogólnoustrojowe niż po zastosowaniu dawki klinicznej). W badaniach na zwierzętach montelukast nie wpływał na płodność ani na zdolność do reprodukcji podczas stosowania dawki powoduj ącej ponad 24-krotnie większe narażenie ogólnoustrojowe niż stosowana dawka kliniczna. W badaniach na samicach szczura, którym podawano montelukast w dawce 200 mg/kg mc. na dobę (narażenie ogólnoustrojowe ponad 69-krotnie większe niż po zastosowaniu dawki klinicznej) stwierdzono niewielkie zmniejszenie masy ciała noworodków. W badaniach na królikach stwierdzono większą częstość występowania niepełnego tworzenia się kości w porównaniu do równoległej grupy kontrolnej przy narażeniu ogólnoustrojowym ponad 24-krotnie większym niż po zastosowaniu dawki klinicznej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości u szczurów. Wykazano, że montelukast przenika przez barierę łożyskową i do mleka u zwierząt.

Po jednorazowym podaniu doustnym montelukastu w postaci soli sodowej myszom i szczurom w maksymalnej badanej dawce do 5000 mg/kg mc. (co odpowiada 15 000 mg/m2 pc. u myszy i 30 000 mg/m2 pc. u szczurów) nie stwierdzono przypadków zgonu. Taka dawka odpowiada w przeliczeniu dawce 25 000 razy większej od zalecanej dawki dobowej u osób dorosłych (zakładając, że masa ciała dorosłego pacjenta wynosi 50 kg).

Montelukast w dawkach do 500 mg/kg mc. na dobę (narażenie ogólnoustrojowe w przybliżeniu ponad 200 razy większe niż po zastosowaniu dawki klinicznej) u myszy nie wykazuje działania fototoksycznego podczas naświetlania UVA, UVB lub światłem widzialnym.

Montelukast nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro i in vivo ani nie działał rakotwórczo u gryzoni.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E 421)

Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Aromat truskawkowy (z glikolem propylenowym E 1520)

Aspartam (E 951)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

30 miesięcy.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PA/Aluminium/PV C/Aluminium:

Blistry w opakowaniach zawierających: 14, 28 i 56 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Lamoten