Imeds.pl

Lamotrix 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LAMOTRIX, 25 mg, tabletki LAMOTRIX, 50 mg, tabletki LAMOTRIX, 100 mg, tabletki

Lamotriginum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Lamotrix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamotrix

3.    Jak stosować Lamotrix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Lamotrix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Lamotrix i w jakim celu się go stosuje

Lamotrix należy do grupy leków określanych jako leki przeciwpadaczkowe. Stosowany jest w leczeniu dwóch chorób - padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Działanie leku Lamotrix w leczeniu padaczki polega na blokowaniu w mózgu sygnałów wywołujących napady padaczki (drgawki).

•    U dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej lek Lamotrix można stosować w leczeniu padaczki jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami. Lek Lamotrix można także stosować w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu napadów padaczki w chorobie zwanej zespołem Lennoxa-Gastauta.

•    U dzieci w wieku od 2 do 12 lat lek Lamotrix można stosować w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu tych chorób. Można go stosować jako jedyny lek w leczeniu rodzaju padaczki zwanej typowymi napadami nieświadomości.

Lamotrix stosuje się także w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

U pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi (czasami określanymi jako zespół maniakalno-depresyjny) występują skrajne wahania nastroju z epizodami manii (pobudzenie lub euforia) na przemian z epizodami depresji (głęboki smutek lub rozpacz). U dorosłych w wieku 18 lat i powyżej lek Lamotrix można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami w celu zapobiegania epizodom depresji występującym w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Mechanizm, za pośrednictwem którego lek Lamotrix działa na mózg, nie został dotychczas poznany.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamotrix Kiedy nie stosować leku Lamotrix:

   jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lamotryginę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Jeżeli sytuacja dotyczy pacjenta:

   należy poinformować lekarza prowadzącego i nie przyjmować leku Lamotrix.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lamotrix należy poinformować lekarza prowadzącego:

   jeżeli pacjent ma jakąkolwiek chorobę nerek;

   jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła wysypka po zastosowaniu lamotryginy lub innych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych lub padaczki;

   jeżeli pacjent kiedykolwiek miał zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych po zastosowaniu lamotryginy (należy przeczytać opis tej choroby w punkcie 4. tej ulotki „Inne działania niepożądane ”);

   jeżeli pacjent już przyjmuje lek zawierający lamotryginę.

Jeżeli którakolwiek z tych sytuacji dotyczy pacjenta:

należy poinformować lekarza prowadzącego, który może zalecić zmniejszenie dawki lub zdecydować, że lek Lamotrix nie jest odpowiednim lekiem dla pacjenta.

Ważne informacje o działaniach niepożądanych, które mogą być ciężkie

U niektórych pacjentów stosujących lek Lamotrix może wystąpić reakcja alergiczna lub reakcja skórna, które mogą być ciężkie lub dolegliwości mogą nasilić się, jeśli nie będą odpowiednio leczone. Pacjent powinien zapoznać się z objawami, których można się spodziewać podczas przyjmowania leku Lamotrix.

należy przeczytać opis tych objawów w punkcie 4 tej ulotki Działania niepożądanie, które mogą być ciężkie: należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza”.

Myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie

Leki przeciwpadaczkowe stosuje się w leczeniu wielu chorób, w tym padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. U pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi mogą czasem wystąpić myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa. Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia afektywne dwubiegunowe, myśli takie mogą pojawiać się częściej:

•    w momencie rozpoczynania leczenia;

•    jeżeli u pacjenta już wcześniej występowały myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie;

•    jeżeli pacjent jest w wieku poniżej 25 lat.

Jeżeli u pacjenta wystąpią niepokojące myśli lub przeżycia, jeśli pacjent zaobserwuje u siebie gorsze samopoczucie lub pojawią się nowe objawy podczas stosowania leku Lamotrix:

należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub zwrócić się o pomoc do najbliższego szpitala.

U niewielkiej liczby pacjentów stosujących leki przeciwpadaczkowe takie jak Lamotrix także pojawiały się myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. W przypadku pojawienia się takich myśli pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Lamotrix w leczeniu padaczki

W niektórych rodzajach padaczki napady mogą niekiedy się nasilić lub występować częściej podczas stosowania leku Lamotrix. U niektórych pacjentów mogą wystąpić ciężkie napady padaczki, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Jeżeli podczas stosowania leku Lamotrix napady padaczki występują częściej lub są ciężkie:

należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Leku Lamotrix nie należy stosować w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Leki stosowane w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych zwiększają ryzyko myśli i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Lamotrix

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować - również lekach ziołowych lub innych lekach wydawanych bez recepty.

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu o przyjmowaniu innych leków stosowanych w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych. Umożliwi to ustalenie odpowiedniej dawki leku Lamotrix. Do tych leków należą:

   okskarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetyracetam, pregabalina, topiramat lub zonisamid, stosowane w leczeniu padaczki;

   lit lub olanzapina, stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych;

   bupropion, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych lub w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków.

Niektóre leki wchodzą w interakcję z lekiem Lamotrix lub zwiększają prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych. Do tych leków należą:

   walproinian, stosowany w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych;

   karbamazepina, stosowana w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych;

   fenytoina, prymidon lub fenobarbital, stosowane w leczeniu padaczki;

   rysperydon, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych;

   ryfampicyna, która jest antybiotykiem;

•    leki stosowane w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV)

(połączenie lopinawiru i rytonawiru lub atazanawiru i rytonawiru);

   hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak tabletki antykoncepcyjne (patrz poniżej). należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent przyjmuje, przyjmował lub rozpoczyna przyjmowanie któregokolwiek z tych leków.

Hormonalne środki antykoncepcyjne (takie jak tabletki antykoncepcyjne) mogą wpływać na działanie leku Lamotrix

Lekarz prowadzący może zalecić stosowanie określonego rodzaju hormonalnego środka antykoncepcyjnego lub inną metodę antykoncepcji, taką jak prezerwatywa, kapturek dopochwowy lub wkładka domaciczna. Jeżeli pacjentka stosuje hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak tabletki antykoncepcyjne, lekarz prowadzący może zalecić wykonanie badania krwi w celu sprawdzenia stężenia leku Lamotrix. Jeżeli pacjentka stosuje lub planuje rozpocząć stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych:

należy omówić z lekarzem prowadzącym odpowiednie metody antykoncepcji.

Lek Lamotrix również może wpływać na działanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, ale jest mało prawdopodobne, by zmniejszał ich skuteczność. Jeżeli w trakcie stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych pacjentka zauważy jakiekolwiek zmiany w cyklu miesiączkowym, takie jak krwawienie lub plamienie między miesiączkami:

należy poinformować o tym lekarza prowadzącego. Takie objawy mogą świadczyć o wpływie leku Lamotrix na działanie środka antykoncepcyjnego.

Ciąża i karmienie piersią

Ryzyko wad wrodzonych u dzieci, których matki stosowały lamotryginę w ciąży może się zwiększyć. Do tych wad należą rozszczep warg lub podniebienia. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub jest w ciąży, lekarz prowadzący może zalecić dodatkowo przyjmowanie kwasu foliowego.

W ciąży może się także zmienić skuteczność działania leku Lamotrix, dlatego lekarz prowadzący może zlecić badanie krwi w celu oznaczenia stężenia leku Lamotrix oraz odpowiednio dostosować dawkę.

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjentka ma padaczkę.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Substancja czynna leku Lamotrix przenika do mleka kobiecego i może wpływać na dziecko. Lekarz prowadzący omówi z pacjentką ryzyko i korzyści wynikające z karmienia piersią w trakcie stosowania leku Lamotrix i będzie regularnie badał dziecko, jeżeli pacjentka zdecyduje się na karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Lamotrix może powodować zawroty głowy i podwójne widzenie.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn jeśli pacjent nie jest pewny, czy takie objawy u niego nie występują.

Jeżeli pacjent ma padaczkę, powinien omówić z lekarzem prowadzącym możliwość prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Lamotrix

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaką dawkę leku Lamotrix należy stosować

Ustalenie odpowiedniej dla pacjenta dawki leku Lamotrix może wymagać czasu. Dawka przyjmowana przez pacjenta zależy od:

•    wieku pacjenta;

•    przyjmowania przez pacjenta leku Lamotrix z innymi lekami;

•    występowania u pacjenta jakiejkolwiek choroby nerek lub wątroby.

Lekarz prowadzący rozpocznie leczenie od małej dawki i będzie ją zwiększał stopniowo, przez kilka tygodni, aż do osiągnięcia dawki działającej (nazywanej dawką skuteczną). Nigdy nie należy przyjmować większej dawki leku Lamotrix niż zalecił lekarz prowadzący.

Zazwyczaj stosowana skuteczna dawka u dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej wynosi od 100 mg do 400 mg na dobę.

U dzieci w wieku od 2 do 12 lat skuteczna dawka zależy od masy ciała - zazwyczaj wynosi od 1 mg do 15 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka, maksymalnie do 400 mg na dobę.

Nie zaleca się podawania leku Lamotrix dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Przyjmowanie leku Lamotrix

Dawkę leku Lamotrix należy przyjmować raz lub dwa razy na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego. Lamotrix można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Lekarz prowadzący może także zalecić rozpoczęcie lub przerwanie przyjmowania innych leków, w zależności od wskazania i od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

   Tabletki należy połknąć w całości. Nie należy ich przełamywać, rozgryzać ani rozkruszać.

   Należy zawsze przyjmować całą dawkę przepisaną przez lekarza. Nigdy nie należy przyjmować tylko części tabletki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lamotrix

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli to możliwe należy pokazać opakowanie leku Lamotrix.

U osoby, która zastosowała zbyt dużą dawkę leku Lamotrix mogą wystąpić:

•    szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs);

   niezborność ruchów, brak koordynacji wpływający na utrzymanie równowagi (ataksja);

   utrata przytomności lub śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Lamotrix

Nie należy przyjmować dodatkowych tabletek ani dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy zapytać lekarza prowadzącego o radę, jak ponownie rozpocząć stosowanie leku.

Takie postępowanie jest ważne dla pacjenta.

Nie należy przerywać stosowania leku Lamotrix, jeśli nie zalecił tego lekarz.

Lek Lamotrix należy stosować tak dugo jak zalecił to lekarz prowadzący. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zalecił lekarz.

Stosowanie leku Lamotrix w leczeniu padaczki

W celu przerwania stosowania leku Lamotrix, ważne jest, aby dawka była zmniejszana stopniowo, w ciągu około dwóch tygodni. W razie nagłego zaprzestania stosowania leku Lamotrix, może nastąpić nawrót objawów padaczki lub mogą się one nasilić.

Stosowanie leku Lamotrix w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Może upłynąć pewien czas, zanim Lamotrix zacznie działać, dlatego natychmiastowa poprawa jest mało prawdopodobna. W razie zaprzestania stosowania leku Lamotrix dawka nie musi być zmniejszana stopniowo. Należy jednak zasięgnąć porady lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent zamierza przerwać stosowanie leku Lamotrix.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą być ciężkie: należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Lamotrix występuje reakcja alergiczna lub reakcja skórna, która może być ciężka lub nasilić się, jeżeli pozostanie nieleczona.

Pojawienie się takich objawów jest bardziej prawdopodobne w trakcie pierwszych miesięcy stosowania leku Lamotrix, zwłaszcza jeśli dawka początkowa jest zbyt wysoka lub, gdy lekarz zbyt szybko zwiększa dawkę, albo gdy lek Lamotrix stosowany jest jednocześnie z innym lekiem, zawierającym walproinian.

Niektóre z objawów częściej występują u dzieci, dlatego rodzicie powinni uważnie je obserwować. Do objawów takich reakcji należą:

•    wysypka skórna lub zaczerwienienie skóry, które mogą nasilić się aż do ciężkich reakcji skórnych, w tym rozległej wysypki z pęcherzami oraz złuszczaniem się naskórka, występującej szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), rozległego złuszczania się naskórka (ponad 30% powierzchni ciała - toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka);

   owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie oraz na narządach płciowych;

•    ból w jamie ustnej lub zaczerwienienie i obrzęk wokół oczu (zapalenie spojówek);

•    wysoka temperatura ciała (gorączka), objawy przypominające grypę lub senność;

•    obrzęk twarzy lub powiększenie węzłów chłonnych w okolicy szyi, pach lub pachwin;

•    niespodziewane krwawienie lub wybroczyny, lub niebieskawe zabarwienie palców;

•    ból gardła lub częstsze niż zwykle infekcje (takie jak przeziębienia).

W wielu przypadkach objawy te są oznaką mniej ciężkich działań niepożądanych. Należy jednak pamiętać, że mogą one być ciężkie i, jeśli nie są odpowiednio leczone, mogą nasilić się, aż do ciężkich stanów, takich jak niewydolność narządowa. Jeżeli pacjent zauważy którykolwiek z objawów:

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz prowadzący może zdecydować o wykonaniu badań czynności wątroby, nerek lub krwi i może zalecić odstawienie leku Lamotrix. Jeżeli u pacjenta wystąpi zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, lekarz zaleci, aby pacjent już nigdy nie stosował leków zawierających lamotryginę.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

•    ból głowy;

•    zawroty głowy;

•    uczucie senności lub ospałości;

•    niezborność ruchów i brak koordynacji (ataksja);

•    podwójne lub niewyraźne widzenie;

•    nudności lub wymioty;

•    wysypka skórna.

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

•    agresja lub drażliwość;

•    szybkie, niekontrolowane ruchy gałek ocznych (oczopląs);

   dreszcze lub drżenia;

•    trudności z zasypianiem;

•    biegunka;

•    suchość w jamie ustnej;

•    uczucie zmęczenia;

•    ból pleców, stawów lub bóle w innych miejscach.

Rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów:

•    swędzenie oczu z wydzieliną (zapalenie spojówek);

   ciężka reakcja skórna (zespół Stevensa-Johnsona: patrz także informacje na początku punktu 4.).

Bardzo rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów:

•    omamy („widzenie” lub „słyszenie” rzeczy, których w rzeczywistości nie ma);

•    dezorientacja lub pobudzenie;

•    uczucie chwiejności lub niestabilności w trakcie poruszania się;

•    niekontrolowane ruchy ciała (tiki), niekontrolowane kurcze mięśni oczu, głowy i tułowia (choreoatetoza) lub inne nienaturalne ruchy ciała, takie jak szarpnięcia, drżenie lub sztywność;

• ciężka reakcja skórna (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka: patrz także informacje na początku punktu 4);

   zwiększenie częstości drgawek u pacjentów z wcześniej rozpoznaną padaczką;

•    zmiany czynności wątroby, widoczne w badaniach krwi lub niewydolność wątroby;

•    zmiany w wynikach badań krwi - w tym zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość), zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia, neutropenia, agranulocytoza), zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (pancytopenia) oraz zaburzenie szpiku kostnego zwane niedokrwistością aplastyczną;

•    ciężkie zaburzenie krzepnięcia krwi, które może spowodować nieoczekiwane krwawienie lub wybroczyny (rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe);

•    wysoka temperatura ciała (gorączka);

   obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych szyi, pach lub pachwin (limfadenopatia);

   nasilenie objawów choroby u pacjentów z rozpoznaną wcześniej chorobą Parkinsona.

Inne działania niepożądane:

Inne działania niepożądane wystąpiły u niewielkiej liczby pacjentów i ich dokładana częstość jest nieznana.

•    Grupa objawów występujących jednocześnie: gorączka, nudności, wymioty, ból głowy, ból szyi (sztywność karku), silna nadwrażliwość na jasne światło. Może to być spowodowane stanem zapalnym błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu leczenia, jednak jeśli utrzymują się lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Istnieją doniesienia o wystąpieniu zaburzeń kostnych, w tym osteopenii i osteoporozy (ubytek masy kostnej) oraz złamań kości. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent długo stosuje leki przeciwpadaczkowe, choruje lub chorował na osteoporozę lub przyjmuje pewne leki steroidowe.

Jeżeli wystąpią działania niepożądane

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać Lamotrix

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po określeniu: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Lamotrix

-    Substancją czynną leku jest lamotrygina. Każda tabletka zawiera 25 mg, 50 mg lub 100 mg lamotryginy.

-    Pozostałe składniki to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon, magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda Lamotrix i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Lamotrix są białe, okrągłe i obustronnie wypukłe.

Tabletki są pakowane w blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Dostępne wielkości opakowań:

Lamotrix, 25 mg, 50 mg: 30 tabletek

Lamotrix, 100 mg: 30 lub 90 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143 566 17 Vysoke Myto Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8