+ iMeds.pl

Lanbax 15 mgUlotka Lanbax

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

LANBAX, 15 mg, kapsułki dojelitowe twarde LANBAX, 30 mg, kapsułki dojelitowe twarde

Lansoprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lanbax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lanbax

3.    Jak stosować lek Lanbax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lanbax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lanbax i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w leku Lanbax jest lansoprazol. Lansoprazol należy do inhibitorów pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają ilość kwasu produkowanego w żołądku.

Lekarz może przepisać lek Lanbax w następujących sytuacjach:

-    leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka,

-    leczenie stanu zapalnego przełyku (refluksowego zapalenia przełyku),

-    zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku,

-    leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku,

-    leczenie zakażeń spowodowanych przez bakterię Helicobacter pylori w leczeniu skojarzonym z terapią antybiotykową,

-    leczenie lub zapobieganie wrzodom dwunastnicy lub żołądka u pacjentów wymagających ciągłego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ, które są stosowane w celu łagodzenia bólu i stanu zapalnego),

-    leczenie zespołu Zollingera-Ellisona.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lanbax Kiedy nie stosować leku Lanbax:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na lansoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli pacjent stosuje lek zawierający substancję czynną - atazanawir (stosowaną w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lanbax należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występuje ciężka lub umiarkowana choroba wątroby. Konieczna może być regularna kontrola stanu pacjenta.

Przed zastosowaniem leku Lanbax lekarz może przeprowadzić lub zalecić przeprowadzenie endoskopii, w celu postawienia diagnozy i (lub) wykluczenia nowotworu złośliwego.

Gdy w trakcie stosowania leku Lanbax wystąpi biegunka należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ stosowanie leku Lanbax związane było z niewielkim zwiększeniem częstości występowania biegunki zakaźnej.

Jeśli lekarz przepisał lek Lanbax do stosowania w skojarzeniu z antybiotykami mającymi na celu leczenie zakażenia Helicobacter pylori lub z lekami przeciwzapalnymi przepisanymi w celu leczenia bólu lub choroby reumatycznej, należy uważnie przeczytać również ulotki tych leków.

Jeśli pacjent stosuje lek Lanbax przez dłuższy czas (dłużej niż 1 rok), lekarz będzie regularnie kontrolował przebieg leczenia. Należy zgłosić podczas wizyty kontrolnej lekarzowi wszystkie nowe lub nietypowe objawy oraz okoliczności, w których wystąpiły.

Przyjmując inhibitory pompy protonowej jak Lanbax, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może zwiększyć się nieznacznie ryzyko wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Lanbax u dzieci, z powodu braku wystarczającej ilości badań dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Lanbax

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lansoprazol może mieć wpływ na działanie niektórych leków, a niektóre leki mogą wpływać na działanie lansoprazolu. Przed zastosowaniem leku Lanbax należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu następujących leków:

•    ketokonazol, itrakonazol, ryfampicyna (stosowane w leczeniu zakażeń),

•    digoksyna (stosowana w leczeniu chorób serca),

•    teofilina (stosowana w leczeniu astmy),

•    takrolimus (stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu),

•    fluwoksamina (stosowana w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych),

•    leki zobojętniające kwas żołądkowy (stosowane w leczeniu zgagi lub zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku),

•    sukralfat (stosowany w leczeniu owrzodzenia przewodu pokarmowego),

•    ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (stosowane w leczeniu łagodnej depresji).

Lanbax z jedzeniem i piciem

W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów lek Lanbax należy stosować przynajmniej 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie leczenia lekiem Lanbax mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, w tym pochodzenia błędnikowego, senność oraz zaburzenia widzenia. Objawy te mogą zaburzać czas reakcji pacjenta, dlatego też w przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych należy zachować ostrożność.

Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy jest zdolny do prowadzenia pojazdów lub wykonywania innych czynności wymagających dużej koncentracji. Jednym z czynników mogących obniżyć zdolność pacjenta do bezpiecznego wykonywania tych czynności są skutki lub działania niepożądane stosowanych leków. Opis skutków i działań niepożądanych można znaleźć w innych punktach. Należy przeczytać wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ulotce.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Lanbax zawiera azorubinę

Lanbax, 30 mg, jako substancję pomocniczą zawiera (między innymi) azorubinę (E122). Substancja ta może wywoływać reakcje alergiczne.

Lek Lanbax zawiera sacharozę

Lanbax, 15 mg i Lanbax, 30 mg jako substancję pomocniczą zawierają (między innymi) sacharozę. W przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Lanbax należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Lanbax

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. W przypadku, gdy połknięcie kapsułek sprawia pacjentowi trudność, lekarz może zalecić inny sposób przyjmowania leku. Kapsułek nie należy rozgniatać ani żuć ich zawartości, ponieważ nie będą właściwie działać.

W przypadku stosowania leku Lanbax raz na dobę, preparat należy stosować o stałej porze każdego dnia. Najlepsze wyniki może przynieść stosowanie leku Lanbax rano, na pusty żołądek, przynajmniej 30 minut przed posiłkiem.

W przypadku stosowania leku Lanbax dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy stosować rano, a drugą wieczorem, na pusty żołądek, przynajmniej 30 minut przed posiłkiem.

Dawka leku Lanbax zależy od stanu pacjenta. Zazwyczaj stosowane dawki leku Lanbax wymienione są poniżej. W niektórych przypadkach lekarz może przepisać inną dawkę leku i poinformuje, jak długo będzie trwało leczenie.

Leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku: jedna kapsułka 15 mg lub 30 mg

przez 4 tygodnie. Jeżeli objawy się utrzymują, należy zgłosić to lekarzowi. Jeżeli objawy nie ustąpią w ciągu 4 tygodni, należy skontaktować się z lekarzem.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy: jedna kapsułka 30 mg na dobę przez 2 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka: jedna kapsułka 30 mg na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie stanu zapalnego przełyku (refluksowego zapalenia przełyku): jedna kapsułka 30 mg na dobę przez 4 tygodnie.

Długotrwałe zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku: jedna kapsułka 15 mg na dobę, lekarz może zwiększyć dawkę do jednej kapsułki 30 mg na dobę.

Leczenie zakażenia Helicobacterpylori: zazwyczaj stosowana dawka to jedna kapsułka 30 mg w skojarzeniu z dwoma różnymi antybiotykami rano oraz jedna kapsułka 30 mg w skojarzeniu z dwoma różnymi antybiotykami wieczorem. Leczenie zwykle trwa 7 dni.

Zalecane połączenia antybiotyków to:

•    30 mg leku Lanbax w skojarzeniu z 250-500 mg klarytromycyny oraz 1000 mg amoksycyliny.

•    30 mg leku Lanbax w skojarzeniu z 250 mg klarytromycyny oraz 400-500 mg metronidazolu.

Jeśli pacjent jest leczony z powodu zakażenia wywołanego chorobą wrzodową, w przypadku wyleczonego zakażenia prawdopodobieństwo nawrotu choroby wrzodowej jest małe. W celu zapewnienia jak najlepszego działania leku, należy stosować go o odpowiednich porach i nie należy pomijać dawek.

Leczenie wrzodów dwunastnicy lub żołądka u pacjentów wymagających ciągłego leczenia NLPZ: jedna kapsułka 30 mg na dobę przez 4 tygodnie.

Zapobieganie wrzodom dwunastnicy lub żołądka u pacjentów wymagających ciągłego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi: jedna kapsułka 15 mg na dobę, lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę do jednej kapsułki 30 mg stosowanej na dobę.

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona: zazwyczaj stosowana dawka leku to początkowo dwie kapsułki 30 mg na dobę, następnie w zależności od odpowiedzi klinicznej na leczenie, dawka, jaką lekarz uzna za najlepszą dla danego pacjenta.

Stosowanie u dzieci

Lek Lanbax nie jest zalecany do stosowania u dzieci z powodu ograniczonych badań klinicznych. Należy unikać stosowania leku u dzieci poniżej pierwszego roku życia ponieważ dostępne badania nie wykazały skuteczności leczenia choroby refluksowej przełyku w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lanbax

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Lanbax lub gdy ktoś z otoczenia zastosował większą niż zalecana dawkę leku Lanbax, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Lanbax

W przypadku pominięcia dawki należy ją zastosować tak szybko, jak tylko możliwe. Jednak w przypadku, gdy zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki, tylko zastosować kolejną kapsułkę, według normalnego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lanbax

Nie należy przedwcześnie kończyć leczenia, z powodu zmniejszenia nasilenia objawów, gdyż powodzenie terapii może być zagrożone lub może wystąpić nawrót choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do częstych (występujących u 1 do 10 osób na 100) działań niepożądanych należą:

•    ból głowy, zawroty głowy;

•    biegunka, zaparcia, bóle brzucha, nudności lub wymioty, wiatry, suchość w jamie ustnej lub gardle, wysypka, świąd;

•    zmiany aktywności enzymów wątrobowych;

•    uczucie zmęczenia.

Do niezbyt częstych (występujących u 1 do 10 osób na 1 000) działań niepożądanych należą:

•    depresja;

•    ból stawów lub mięśni;

•    zatrzymanie płynów w organizmie lub obrzęki;

•    zmiany w liczbie krwinek.

Do rzadkich (występujących u 1 do 10 osób na 10 000) działań niepożądanych należą:

•    gorączka;

•    niepokój, senność, splątanie, omamy, bezsenność, zaburzenia widzenia, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego;

•    zaburzenia smaku, utrata apetytu, stan zapalny języka, reakcje skórne, takie jak uczucie pieczenia lub kłucia pod skórą, zasinienia, zaczerwienienie skóry oraz nadmierne pocenie;

•    nadwrażliwość na światło;

•    wypadanie włosów;

•    uczucie mrowienia skóry (parestezje), drżenia;

•    niedokrwistość;

•    zaburzenia czynności nerek;

•    zapalenie trzustki;

•    zapalenie wątroby (może się objawiać zażółceniem skóry lub oczu);

•    obrzęk piersi u mężczyzn, impotencja;

•    zakażenie grzybicze skóry lub błon śluzowych;

•    obrzęk naczynioruchowy; w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Do bardzo rzadkich (występujących u mniej niż 1 osoby na 10 000) działań niepożądanych należą:

•    ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs. Objawy nadwrażliwości mogą obejmować gorączkę, wysypkę, obrzęk i czasem spadek ciśnienia krwi;

•    stan zapalny w obrębie błony śluzowej jamy ustnej;

•    stan zapalny jelita (okrężnicy);

•    zmiany wyników badań laboratoryjnych, takich jak stężenie sodu, cholesterolu oraz triglicerydów;

•    bardzo ciężkie reakcje skórne z zaczerwienieniem, pęcherzami, ciężkimi stanami zapalnymi oraz łuszczeniem skóry;

•    w bardzo rzadkich przypadkach lek Lanbax może wywoływać zmniejszenie liczby białych krwinek oraz obniżenie odporności na zakażenia. W przypadku wystąpienia infekcji z objawami takimi jak gorączka oraz poważne zaburzenia stanu ogólnego pacjenta, lub gorączki z objawami infekcji miejscowej, takimi jak ból gardła, krtani, ból w obrębie jamy ustnej lub zaburzenia oddawania moczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Badania laboratoryjne krwi zostaną przeprowadzone w celu wykrycia możliwej przyczyny zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Jeżeli przyjmowano lek Lanbax przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość, zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca.

W razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we

krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Lanbax

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lanbax

- Substancj ą czynną leku jest lansoprazol.

Jedna kapsułka dojelitowa 15 mg leku Lanbax zawiera 15 mg lansoprazolu.

Jedna kapsułka dojelitowa 30 mg leku Lanbax zawiera 30 mg lansoprazolu.

-    Pozostałe składniki to: zawartość kapsułki:

hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) roztwór 30%, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 300, krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza, ziarenka o składzie: sacharoza, skrobia. otoczka kapsułki:

Otoczka kapsułki 30 mg zawiera również: żelatynę, azorubinę (E122), indygokarminę (E132), tytanu dwutlenek (E171).

Otoczka kapsułki 15 mg zawiera również: żelatynę, żółcień chinolinową (E104), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Tusz stosowany do nadruku na kapsułkach zawiera: szelak (E904), tlenek żelaza czarny (E172), glikol propylenowy, wodorotlenek amonu (E527).

Jak wygląda lek Lanbax i co zawiera opakowanie

Kapsułki 15 mg są żółte, z napisem „L15” na obu połowach kapsułki.

Kapsułki 30 mg są fioletowo-niebieskie, z napisem „L30” na obu połowach kapsułki.

Kapsułki zawierają granulki koloru białego do białawego, które są oporne na działanie soku żołądkowego.

Lek Lanbax jest dostępny w następujących opakowaniach: kapsułki 15 mg: 14 i 28 kapsułek w blistrach w pudełku tekturowym. kapsułki 30 mg: 7, 14 i 28 kapsułek w blistrach w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa Tel: 22 642 07 75 e-mail: ranbaxy@ranbaxy.com.pl

Wytwórca

Ranbaxy Ireland Limited Spafield, Cork Road, Cashel Co. Tipperary, Irlandia

Basics GmBH Hemmelrather Weg 201,

D-51377 Leverkusen Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:    Lansoprazol Basics

Holandia:    Lansoprazol Focus

Portugalia:    Lansoprazol    Ranbaxy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01.07.2013

7

Lanbax

Charakterystyka Lanbax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LANBAX, 15 mg, kapsułki dojelitowe twarde LANBAX, 30 mg, kapsułki dojelitowe twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka dojelitowa zawiera 15 mg lub 30 mg lansoprazolu.

Ponadto kapsułki zawierają sacharozę (cukier). Kapsułki 15 mg zawierają około 59,2 mg (74% z 80 mg). Kapsułki 30 mg zawierają około 118,4 mg (74% z 160 mg).

Kapsułki 30 mg zawierają również azorubinę (E122) w ilości około 0,71 mg (0,444% ze 160 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki dojelitowe twarde.

Kapsułki 15 mg to żółte kapsułki żelatynowe twarde, o rozmiarze 3, z napisem „L15” na obu połowach kapsułki.

Kapsułki 30 mg to fioletowo-niebieskie kapsułki żelatynowe twarde, o rozmiarze 1, z napisem „L30” na obu połowach kapsułki.

Kapsułki zawierają peletki koloru białego do białawego, z warstwą zabezpieczającą przed działaniem soku żołądkowego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

-    Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka;

-    Leczenie refluksowego zapalenia przełyku;

-    Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku;

-    Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona;

-    Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów wymagających ciągłego leczenia NLPZ;

-    Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem NLPZ u pacjentów należących do grupy ryzyka (patrz punkt 4.2) i wymagających ciągłego leczenia;

-    Leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku;

- Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori (H. pylori) w leczeniu skojarzonym z odpowiednią antybiotykoterapią w leczeniu choroby wrzodowej związanej z zakażeniem H. pylori.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania:

Dla uzyskania optymalnego działania, preparat Lanbax należy stosować raz na dobę, rano, z wyjątkiem stosowania w celu eradykacji H. pylori. W tym przypadku terapię należy stosować dwa razy na dobę, raz rano i raz wieczorem. Preparat Lanbax należy przyjmować przynajmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2). Kapsułki należy przyjmować w całości, popijając płynem.

W przypadku pacjentów mających problemy z połykaniem, badania i doświadczenie kliniczne wskazują, że w celu ułatwienia podania preparatu, kapsułki można otwierać a granulki wymieszać z małą ilością wody, sokiem jabłkowym lub pomidorowym lub rozsypać na małej ilości miękkiego pokarmu (np. jogurtu lub startego jabłka). Kapsułki można również otworzyć i wymieszać granulki z 40 ml soku jabłkowego w celu podania przez zgłębnik nosowo-żołądkowy (patrz punkt 5.2). Lek należy przyjąć zaraz po przygotowaniu zawiesiny lub mieszanki.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie.

U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 2 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Wygojenie wrzodu następuje zwykle w ciągu 4 tygodni, ale u pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek można podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku:

15 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg raz na dobę. Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona:

Zalecana dawka początkowa wynosi 60 mg raz na dobę. Dawki należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb pacjenta i kontynuować leczenie tak długo, jak to jest konieczne. Stosowane były dawki do 180 mg na dobę. Dawki dobowe większe niż 120 mg należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori:

Wybierając odpowiednie skojarzenie leków należy uwzględnić obowiązujące wytyczne lokalne dotyczące oporności bakterii, długości leczenia (najczęściej 7 dni lub czasem do 14 dni) oraz właściwego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

Zalecana dawka wynosi 30 mg preparatu Lanbax dwa razy na dobę przez 7 dni w skojarzeniu z jednym z następujących schematów:

amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + klarytromycyna 250-500 mg dwa razy na dobę klarytromycyna 250 mg dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę.

Skuteczna eradykacja zakażenia H. pylori następuje u do 90% pacjentów w przypadku stosowania klarytromycyny w skojarzeniu z preparatem Lanbax i amoksycyliną lub metronidazolem.

Sześć miesięcy po skutecznej terapii eradykacji zakażenia, ryzyko ponownego zakażenia jest małe, a nawrót choroby jest mało prawdopodobny.

Badano również zastosowanie schematu obejmującego 30 mg lansoprazolu dwa razy na dobę, 1 g amoksycyliny dwa razy na dobę oraz 400-500 mg metronidazolu dwa razy na dobę. Przy zastosowaniu tego schematu zaobserwowano niższe wskaźniki eradykacji niż przy schematach zawierających klarytromycynę. Schemat ten może być odpowiedni dla pacjentów, którzy nie mogą stosować klarytromycyny jako części terapii mającej na celu eradykację zakażenia, gdy wskaźniki miejscowej oporności na metronidazol są małe.

Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ u pacjentów wymagających ciągłego leczenia NLPZ:

30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia, leczenie można kontynuować przez kolejne 4 tygodnie. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby wrzodowej lub z chorobą wrzodową trudną do wyleczenia, prawdopodobnie należy zastosować dłuższy cykl leczenia i (lub) większe dawki.

Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem NLPZ u pacjentów należących do grupy ryzyka (takich jak w wieku powyżej 65 lat lub ze stwierdzoną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie) wymagających długotrwałego leczenia NLPZ:

15 mg raz na dobę. Jeżeli leczenie nie przynosi rezultatów, należy zastosować dawkę 30 mg raz na dobę.

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego:

Zalecana dawka wynosi 15 mg lub 30 mg na dobę. Złagodzenie objawów następuje szybko. Należy rozważyć indywidualne dostosowanie dawki do potrzeb pacjenta. Jeżeli objawy nie zostaną złagodzone w ciągu 4 tygodni leczenia dawką 30 mg na dobę, należy przeprowadzić dodatkowe badania.

Dzieci:

Preparat Lanbax nie jest zalecany u dzieci ze względu na brak wystarczających danych klinicznych (patrz również punkt 5.2). Należy unikać stosowania leku u dzieci poniżej pierwszego roku życia ponieważ dostępne badania nie wykazały skuteczności leczenia choroby refluksowej przełyku w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Z powodu zmniejszonego wydalania lansoprazolu u osób w podeszłym wieku może zachodzić konieczność indywidualnego dostosowania dawki do potrzeb pacjenta. Dawka dobowa u osób w podeszłym wieku nie powinna być większa niż 30 mg, chyba że są wyraźne wskazania kliniczne.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek:

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinni być pod stałą kontrolą lekarza oraz zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o 50% (patrz punkt 4.4 i 5.2).

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lansoprazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Lansoprazolu nie należy stosować z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Hipomagnezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPI), jak lansoprazol, przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących PPI przez rok, odnotowano przypadki wstępowania ciężkiej hipomagnezemii. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy oraz arytmie komorowe, jednakże mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie

i pozostać niezauważone. U pacjentów najbardziej dotkniętych chorobą, hipomagnezemia zmniejszyła się po uzupełnieniu niedoborów magnezu i odstawieniu inhibitorów pompy protonowej.

U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących inhibitory pompy protonowej łącznie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi wywołać hipomagnezemię (np. diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia.

Ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa

Inhibitory pompy protonowej , szczególnie stosowane w dużych dawkach oraz w długotrwałej terapii (powyżej 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań na poziomie 10-40%. Może być to również spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obecnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D oraz wapnia.

Podobnie jak w przypadku innych terapii stosowanych w leczeniu choroby wrzodowej, przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka lansoprazolem należy wykluczyć obecność złośliwego nowotworu żołądka, ponieważ lansoprazol może maskować objawy choroby i opóźnić właściwe rozpoznanie.

Lansoprazol powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. (Patrz punkty 4.2 i 5.2).

Mechanizmy działania lansoprazolu i omeprazolu są podobne, oba leki zwiększają wartość pH soku żołądkowego, dlatego poniższe stwierdzenie zostało sformułowane przez analogię do omeprazolu. Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego wywołana działaniem lansoprazolu zwiększa liczbę bakterii normalnie występujących w przewodzie pokarmowym. W związku z tym leczenie lansoprazolem może prowadzić do nieznacznego wzrostu ryzyka wystąpienia zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych drobnoustrojami, takimi jak Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy należy brać pod uwagę możliwość zakażenia H. pylori jako czynnika etiologicznego choroby.

W przypadku stosowania lansoprazolu w skojarzeniu z antybiotykami w celu eradykacji zakażenia H. pylori, należy również stosować się do zaleceń dla tych antybiotyków.

Ze względu na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa u pacjentów, u których prowadzone jest leczenie podtrzymujące przez okres dłuższy niż 1 rok, należy regularnie oceniać wyniki leczenia i stosunek korzyści do ryzyka w tej populacji.

Zanotowano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia zapalenia okrężnicy u pacjentów stosujących lansoprazol. Dlatego też w przypadku ciężkiej i (lub) utrzymującej się biegunki należy rozważyć zaprzestanie leczenia.

Leczenie mające na celu zapobieganie wystąpieniu wrzodów trawiennych u pacjentów, u których zachodzi konieczność ciągłego stosowania NLPZ, powinno być ograniczone do pacjentów wysokiego ryzyka (np. wcześniejsze krwawienia żołądkowo-jelitowe, perforacja lub wrzód, podeszły wiek, jednoczesne stosowanie leków zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych ze strony górnej części układu pokarmowego [np.: kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe], ciężka, współistniejąca choroba lub długotrwałe stosowanie największych zalecanych dawek NLPZ).

Pacjenci z rzadkimi schorzeniami dziedzicznymi, takimi jak nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy, nie powinni stosować tego leku.

Kapsułki 30 mg zawierają również substancję pomocniczą - azorubinę (E122); substancja ta może wywoływać reakcje alergiczne.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Wpływ lansoprazolu na inne leki

Produkty lecznicze, których wchłanianie jest zależne od pH

Lansoprazol może wywierać wpływ na wchłanianie leków, których dostępność biologiczna w ogromnej mierze zależy od wartości pH soku żołądkowego.

Atazanawir:

Badanie wykazało, że jednoczesne podawanie zdrowym ochotnikom lansoprazolu (60 mg raz na dobę) z atazanawirem w dawce 400 mg doprowadziło do znaczącego zmniejszenia ekspozycji na atazanawir (około 90% zmniejszenie AUC i Cmax). Lansoprazolu nie należy stosować jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Digoksyna:

Jednoczesne podawanie lansoprazolu i digoksyny może prowadzić do zwiększenia stężenia digoksyny w osoczu. U pacjentów otrzymujących digoksynę, należy zatem kontrolować stężenie digoksyny w osoczu i w przypadku rozpoczynania lub kończenia równoczesnego leczenia lansoprazolem w razie konieczności dostosować dawkę.

Ketokonazol i itrakonazol:

Wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu z przewodu pokarmowego zwiększa się w obecności kwasu żołądkowego. Stosowanie lansoprazolu może prowadzić do subterapeutycznych stężeń ketokonazolu i itrakonazolu, dlatego też należy unikać takiego połączenia.

Produkty lecznicze metabolizowane przez enzymy cytochromu P450

Lansoprazol może zwiększać stężenia w osoczu leków metabolizowanych przez CYP3A4. Należy zachować ostrożność w przypadku łącznego stosowania lansoprazolu z lekami metabolizowanymi przez ten enzym o wąskim indeksie terapeutycznym.

Teofilina:

Lansoprazol zmniejsza stężenie teofiliny w osoczu, co może powodować zmniejszenie oczekiwanej skuteczności klinicznej stosowanej dawki. Podczas równoczesnego podawania tych dwóch leków należy zachować ostrożność.

Takrolimus:

Równoczesne podawanie lansoprazolu zwiększa stężenie takrolimusu (substratu CYP3A i P-gp) w osoczu. Stosowanie lansoprazolu zwiększało średnie narażenie na takrolimus o nawet do 81%. Zalecane jest kontrolowanie stężenia takrolimusu w osoczu w przypadku rozpoczynania lub kończenia równoczesnego leczenia lansoprazolem.

Produkty lecznicze transportowane przez glikoproteinę P

Hamowanie przez lansoprazol białka transportowego glikoproteiny P (P-gp) było obserwowane in vitro. Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest znane.

Wpływ innych leków na lansoprazol

Leki hamujące CYP2C19

Fluwoksamina:

Należy rozważyć zmniejszenie dawki w razie jednoczesnego stosowania lansoprazolu z fluwoksaminą, która hamuje CYP2C19. Stężenie lansoprazolu w osoczu wzrasta do wartości 4-krotnej.

Leki indukujące CYP2C19 i CYP3A4

Substancje indukujące enzymy, mające wpływ na CYP2C19 i CYP3A4, takie jak ryfampicyna i ziele dziurawca (Hypericumperforatum) mogą znacząco zmniejszać stężenie lansoprazolu w osoczu.

Inne

Sukralfat/środki zobojętniające kwas żołądkowy:

Sukralfat/środki zobojętniające kwas żołądkowy mogą zmniejszać dostępność biologiczną lansoprazolu. Dlatego też lansoprazol należy stosować przynajmniej godzinę po zastosowaniu tego typu leków.

Nie wykazano znaczących klinicznie interakcji lansoprazolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, chociaż formalne badania dotyczące interakcji nie zostały przeprowadzone.

4.6.    Ciąża i laktacja

Ciąża:

Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania lansoprazolu w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Dlatego też stosowanie lansoprazolu w ciąży nie jest zalecane.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo, czy lansoprazol przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że lansoprazol przenika do mleka matki.

Decyzja o kontynuowaniu/przerwaniu karmienia piersią, bądź kontynuowaniu/przerwaniu leczenia lansoprazolem powinna być podejmowana po uwzględnieniu korzyści dla dziecka wynikających z karmienia piersią oraz korzyści z leczenia lansoprazolem u matki.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych leku, takich jak zawroty głowy, w tym pochodzenia błędnikowego, zaburzenia widzenia oraz senność (patrz punkt 4.8). Zdolność reakcji może być w tych warunkach zmniejszona.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych jest następująca: często (1/100 <1/10); niezbyt często (>1/1000 <1/100); rzadko (>1/10 000 <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) .

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia,

eozynofilia,

leukopenia

Niedokrwistość

Agranulocytoza,

pancytopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipomagnezemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

Depresja

Bezsenność,

psychiczne

omamy,

splątanie

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy,

zawroty

głowy

Niepokój

ruchowy,

zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego,

parestezje,

senność,

drżenie

Zaburzenia

oka

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia

żołądkowo-

jelitowe

Nudności,

biegunka,

ból

brzucha, zaparcia, wymioty, wzdęcia z oddawanie m wiatrów, suchość w jamie ustnej i gardle

Zapalenie

języka,

kandydoza

przełyku,

zapalenie

trzustki,

zaburzenia

smaku

Zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększeni

e

aktywności

enzymów

wątrobowy

ch

Zapalenie

wątroby,

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka , świąd, wysypka

Wybroczyny,

plamica, utrata

włosów,

rumień

wielopostacio

wy,

nadwrażliwość na światło

Zespół Stevensa-

Johnsona,

martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej oraz kośćca

Bóle stawów, bóle mięśni, złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęk

Gorączka,

wzmożona

potliwość,

obrzęk

naczyniorucho

wy,

jadłowstręt,

impotencja

Wstrząs

anafilaktyczny

Badania

laboratoryjne

Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów, niedobór sodu we krwi

4.9. Przedawkowanie

Skutki przedawkowania lansoprazolu u ludzi nie są znane (chociaż toksyczność ostra jest prawdopodobnie niewielka), dlatego też nie można podać wskazówek dotyczących leczenia. Jednak w badaniach, w których podawano lansoprazol w dawkach do 180 mg doustnie i do 90 mg lansoprazolu dożylnie nie zauważono znaczących działań niepożądanych.

W celu uzyskania informacji dotyczących możliwych działań niepożądanych wynikających z przedawkowania, patrz punkt 4.8.

W przypadku podejrzenia przedawkowania, pacjenta należy poddać obserwacji. Lansoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany za pomocą hemodializy. W razie potrzeby zaleca się płukanie żołądka, zastosowanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02BC03

Lansoprazol jest inhibitorem pompy protonowej. Hamuje on końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku poprzez hamowanie aktywności H+/K+ ATP-azy w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie hamujące jest zależne od dawki i odwracalne; dotyczy ono zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. Lansoprazol gromadzi się w komórkach okładzinowych żołądka i staje się aktywny w ich kwaśnym środowisku, po czym oddziałuje na grupy sulfhydrylowe H+/K+ ATP-azy, powodując zahamowanie czynności tego enzymu.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku:

Lansoprazol jest swoistym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Pojedyncza dawka doustna lansoprazolu hamuje wydzielanie kwasu solnego po stymulacji pentagastryną o około 80%. Po zastosowaniu dawek powtarzanych codziennie w ciągu 7 dni uzyskuje się około 90% zahamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku. Lansoprazol wywiera analogiczny wpływ na podstawowe wydzielanie kwasu żołądkowego.

Pojedyncza dawka doustna wynosząca 30 mg zmniejsza wydzielanie podstawowe o około 70%, dlatego objawy ulegają złagodzeniu już po zażyciu pierwszej dawki leku. Po ośmiu dniach powtarzanego stosowania leku zmniejszenie wynosi około 85%. Szybkie złagodzenie objawów uzyskuje się po zastosowaniu jednej kapsułki (30 mg) na dobę, a u większości pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy wyleczenie następuje w ciągu 2 tygodni, natomiast w przypadku pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub refluksowym zapaleniem przełyku w ciągu 4 tygodni. Zmniejszając kwaśność soku żołądkowego, lansoprazol stwarza środowisko, w którym odpowiednie antybiotyki mogą być skuteczne w eradykacji H. pylori.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Lansoprazol jest racematem dwóch czynnych enancjomerów, które w środowisku kwaśnym komórek okładzinowych żołądka ulegają biotransformacji do postaci czynnych. Ze względu na fakt, iż lansoprazol jest szybko inaktywowany przez kwas solny w żołądku, podawany jest doustnie w postaci kapsułek dojelitowych w celu umożliwienia wchłaniania układowego.

Wchłanianie i dystrybucja:

Lansoprazol wykazuje wysoką biodostępność (80-90%) po podaniu pojedynczej dawki. Maksymalne stężenie w osoczu uzyskiwane jest w ciągu 1,5 do 2,0 godzin. Spożycie pokarmu spowalnia tempo wchłaniania lansoprazolu i zmniejsza jego biodostępność o około 50%. Wiązanie lansoprazolu z białkami osocza wynosi 97%.

Badania wykazały, że granulki z otwartych kapsułek mają takie samo AUC jak całe kapsułki, jeżeli granulki zostaną zawieszone w małej ilości soku pomarańczowego, soku jabłkowego lub soku pomidorowego zmieszanego z łyżeczką przecieru z jabłek lub gruszek, lub zostaną zmieszane z łyżeczką jogurtu, budyniu lub serka twarogowego. Takie samo AUC uzyskano w przypadku podawania granulek zawieszonych w soku jabłkowym przez zgłębnik nosowo-żołądkowy.

Metabolizm i wydalanie:

Lansoprazol jest w dużym stopniu metabolizowany w wątrobie, a metabolity są wydalane przez nerki jak i w żółci. Metabolizm lansoprazolu jest katalizowany głównie przez enzym CYP2C19. Także enzym CYP3A4 bierze udział w metabolizmie lansoprazolu. Okres półtrwania w fazie eliminacji lansoprazolu wynosi od 1 do 2 godzin po podaniu pojedynczej dawki lub po wielokrotnym podaniu zdrowym ochotnikom. Nie stwierdzono cech nagromadzenia lansoprazolu w organizmie po podaniu wielokrotnym zdrowym ochotnikom. Wykryto trzy pochodne lansoprazolu w osoczu: sulfon, siarczek i 5-hydroksylansoprazol. Metabolity te mają bardzo małe lub żadne działanie przeciwwydzielnicze.

Badanie z zastosowaniem lansoprazolu znakowanego izotopem węgla 14C wykazało, że około 1/3 podanej radioaktywnej dawki było wydalane z moczem, a 2/3 z kałem.

Farmakokinetyka u pacjentów w podeszłym wieku

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, klirens lansoprazolu ulega zmniejszeniu, podczas gdy okres półtrwania w fazie eliminacji zwiększył się z około 50% do 100%. Maksymalne stężenie w osoczu nie zwiększyło się u pacjentów w podeszłym wieku.

Farmakokinetyka u dzieci

Przeprowadzona ocena farmakokinetyki u dzieci w wieku od 1 do 17 lat wykazała podobne narażenie na lek jak w przypadku dorosłych, przy dawkach wynoszących 15 mg dla dzieci

o masie ciała poniżej 30 kg. i 30 mg dla dzieci o masie ciała powyżej 30 kg. Badania z zastosowaniem dawki 17 mg/m powierzchni ciała lub 1 mg/kg mc. również wykazały porównywalne narażenie na lansoprazol u dzieci w wieku 2-3 miesięcy do jednego roku w porównaniu z dorosłymi pacjentami.

Większe narażenie na lansoprazol w porównaniu z dorosłymi pacjentami zanotowano w przypadku niemowląt w wieku poniżej 2-3 miesięcy przy dawkach zarówno 1,0 mg/kg mc. jak i 0,5 mg/kg mc. podawanych w pojedynczej dawce.

Farmakokinetyka w niewydolności wątroby

U pacjentów z łagodnym zaburzeniami czynności wątroby narażenie na lansoprazol wzrasta dwukrotnie, a u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zwiększa się zdecydowanie bardziej.

Pacjenci słabo metabolizujący enzym CYP2C19

CYP2C19 przejawia genetyczny polimorfizm; 2-6% populacji to osoby określane jako słabo metabolizujące, które są homozygotami względem zmutowanego allelu CYP2C19, w związku z czym nie mają prawidłowo funkcjonującego enzymu CYP2C19. U tych osób narażenie na lansoprazol jest kilkakrotnie większe niż u osób o intensywnym metabolizmie.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, oparte na wynikach konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksycznego wpływu na reprodukcję i genotoksyczności, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W dwóch badaniach dotyczących działania rakotwórczego u szczurów lansoprazol wywoływał zależny od dawki rozrost komórek ECL żołądka i rakowiaka wywodzącego się z tych komórek. Zmiany te miały związek z hipergastrynemią spowodowaną zahamowaniem wydzielania kwasu żołądkowego. Obserwowano również metaplazję jelitową, a także rozrost komórek Leydiga i łagodne guzy wywodzące się z tych komórek. Po 18 miesiącach leczenia obserwowano zanik siatkówki. Zmian takich nie odnotowano u małp, psów ani myszy.

W badaniach dotyczących działania rakotwórczego u myszy występował rozrost komórek ECL żołądka, a także nowotwory wątroby i gruczolaki sieci jądra.

Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki: hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) roztwór 30%, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 300, krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza, ziarenka o składzie sacharoza, skrobia.

Otoczka kapsułki 30 mg: żelatyna, azorubina (E122), indygokarmina (E132), tytanu dwutlenek (E171).

Otoczka kapsułki 15 mg: żelatyna, żółcień chinolinowa (E104), żelaza tlenek żółty (E172), dwutlenek tytanu (E171).

Tusz o składzie: szelak (E904), żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy, wodorotlenek amonu (E527).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres trwałości

24 miesięcy.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. W celu ochrony przed wilgocią przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Lanbax, kapsułki,15 mg: 14, 28, 30, 56, 84, 98 i 100 kapsułek w opakowaniach blistrowych z folii Aluminium/PVC/PA/Aluminium lub Aluminium/LDPE.

Lanbax, kapsułki, 30 mg: 2, 7, 14, 28, 30, 42, 56, 98 i 100 kapsułek w opakowaniach blistrowych z folii Aluminium/PVC/PA/Aluminium lub Aluminium/LDPE.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególnie środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. ul. Kubickiego 11 02-954 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LANBAX, 15 mg - 12978 LANBAX, 30 mg - 12979

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.06.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Lanbax