+ iMeds.pl

Langerin 500 mgUlotka Langerin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Langerin, 500 mg, tabletki powlekane Langerin, 850 mg, tabletki powlekane Langerin, 1000 mg, tabletki powlekane

(Metformini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Langerin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Langerin

3.    Jak stosować lek Langerin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Langerin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Langerin i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Langerin

Lek Langerin zawiera metforminę, lek stosowany w leczeniu cukrzycy. Należy ona do grupy leków nazywanych biguanidami.

Insulina jest hormonem wytwarzanym w trzustce, umożliwiającym pobieranie przez organizm glukozy (cukru) z krwi. Organizm wykorzystuje glukozę do wytwarzania energii lub przechowuje ją w celu późniejszego wykorzystania.

U pacjenta chorego na cukrzycę trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub organizm nie jest zdolny do właściwego wykorzystania wytworzonej insuliny. Prowadzi to do zwiększenia stężenia glukozy we krwi. Lek Langerin ułatwia obniżenie stężenia glukozy we krwi do wartości najbardziej zbliżonych do prawidłowych.

U osób dorosłych z nadwagą lek Langerin stosowany przez dłuższy czas pomaga także zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z cukrzycą. Przyjmowanie Langerin łączy się ze stabilizacją lub umiarkowanym spadkiem masy ciała.

W jakim celu stosuje się lek Langerin

Lek Langerin stosuje się w leczeniu pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 (tzw. cukrzyca insulinoniezależna), gdy za pomocą samej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwego stężenia glukozy we krwi. Langerin jest szczególnie wskazany u pacjentów z nadwagą.

Dorośli mogą przyjmować Langerin jako jedyny lek lub razem z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (lekami doustnymi lub insuliną).

Dzieci w wieku 10 lat i starsze oraz młodzież mogą przyjmować Langerin jako jedyny lek lub razem z insuliną.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Langerin Kiedy nie stosować leku Langerin:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na metforminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby

•    jeśli pacjent ma niewyrównaną cukrzycę z takimi objawami jak znaczna hiperglikemia (wysokie stężenie glukozy we krwi), nudności, wymioty, odwodnienie, gwałtowna utrata masy ciała lub kwasica ketonowa. Kwasica ketonowa jest stanem, w którym substancje zwane „ciałami ketonowymi” gromadzą się we krwi i które mogą prowadzić do stanu przedśpiączkowego związanego z cukrzycą. Do objawów kwasicy ketonowej należą ból brzucha, przyspieszony

i głęboki oddech, senność lub nienaturalna, owocowa woń oddechu

•    jeśli doszło do znacznej utraty płynów ustrojowych (odwodnienie), na przykład wskutek długotrwałej lub ciężkiej biegunki lub powtarzających się wymiotów. Odwodnienie może prowadzić do zaburzenia czynności nerek, co może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności” poniżej)

•    jeśli pacjent ma ciężkie zakażenie, na przykład zakażenie płuc, oskrzeli lub nerek. Ciężkie zakażenia mogą prowadzić do zaburzenia czynności nerek, co zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności” poniżej)

•    jeśli pacjent ma niewydolność serca lub przebył niedawno zawał serca, ma ciężkie zaburzenia krążenia (np. wstrząs) lub trudności z oddychaniem. Może to prowadzić do niedostatecznego zaopatrzenia tkanek w tlen, co zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności” poniżej)

•    jeśli pacjent spożywa nadmierne ilości alkoholu

Jeśli występuje którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji, przed rozpoczęciem leczenia należy zasięgnąć porady lekarza.

Koniecznie należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

•    u pacjenta konieczne jest przeprowadzenie badania radiologicznego lub innego badania wymagającego podania do naczyń krwionośnych środka kontrastującego zawierającego jod

•    konieczne jest przeprowadzenie poważnego zabiegu chirurgicznego

Należy zaprzestać stosowania leku Langerin na pewien czas przed i po badaniu lub zabiegu. Lekarz podejmie decyzję, czy przez ten czas konieczne jest zastosowanie innego leczenia. Ważne, aby postępować ściśle według zaleceń lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić uwagę na następujące szczególne ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej.

Lek Langerin może prowadzić do bardzo rzadkiego, jednak ciężkiego powikłania zwanego kwasicą mleczanową, w szczególności w przypadku zaburzenia czynności nerek. Ryzyko kwasicy mleczanowej wzrasta również w niekontrolowanej cukrzycy, przy długotrwałym głodzeniu lub spożywaniu alkoholu. Objawami kwasicy mleczanowej są: wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, ogólne złe samopoczucie z uczuciem silnego zmęczenia oraz trudności w oddychaniu.

Jeśli takie objawy wystąpią, konieczne jest natychmiastowe leczenie, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Langerin i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Chociaż sam lek Langerin nie wywołuje hipoglikemii (za małe stężenie glukozy we krwi), to stosowanie go wraz z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (takimi jak pochodne sulfonylomocznika, insulina, meglitynidy) wiąże się z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. W przypadku stwierdzenia objawów hipoglikemii, takich jak osłabienie, zawroty głowy, nadmierna potliwość, przyspieszone bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności w koncentracji, zazwyczaj pomaga spożycie pokarmu lub napoju zawierającego cukier.

Inne leki i Langerin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W przypadku konieczności podania do naczyń krwionośnych środka kontrastowego zawierającego jod, np. podczas wykonywania niektórych badań rentgenowskich lub innych badań diagnostycznych, należy zaprzestać stosowania leku Langerin na pewien czas przed i po badaniu (patrz punkt „Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli”, powyżej).

Należy poinformować lekarza o jednoczesnym stosowaniu leku Langerin i jednego z leków wymienionych poniżej. Może być konieczne częstsze badanie stężenia glukozy we krwi lub lekarz może zdecydować o zmianie dawkowania leku Langerin:

•    leki moczopędne (stosowane do usuwania nadmiernej ilości wody z organizmu przez zwiększenie ilości wytwarzanego moczu),

•    beta-2 agoniści, takie jak salbutamol i terbutalina (stosowane w leczeniu astmy),

•    kortykosteroidy (stosowane w leczeniu wielu chorób, takich jak ciężkie zapalenia skóry lub astma)

•    inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

Langerin z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu. Alkohol może zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej - w szczególności w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub niedożywienia. Odnosi się to także do leków zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Cukrzycę podczas ciąży należy leczyć insuliną.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ten lek nie jest zalecany dla pacjentek karmiących piersią lub planujących karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sam lek Langerin nie wywołuje hipoglikemii (za małe stężenie glukozy we krwi). Oznacza to, że lek Langerin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy jednak zachować szczególną ostrożność jeśli stosuje się lek Langerin wraz z innymi lekami przeciwcukrzycowymi wywołującymi hipoglikemię (takimi jak pochodne sulfonylomocznika, insulina i meglitynidy). Objawy hipoglikemii to osłabienie, zawroty głowy, nadmierna potliwość, przyspieszone bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności w koncentracji. Nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia tych objawów.

3. Jak stosować lek Langerin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Langerin nie może zastąpić korzyści wynikających ze zdrowego trybu życia. Należy kontynuować wszelkie zalecenia lekarza dotyczące diety i regularnie uprawiać ćwiczenia fizyczne.

Zazwyczaj stosowana dawka

U dzieci w wieku 10 lat i starszych oraz młodzieży dawka początkowa wynosi 500 mg lub 850 mg leku Langerin raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2000 mg (w 2 lub 3 dawkach podzielonych). Stosowanie u dzieci w wieku od 10 do 12 lat jest możliwe jedynie, jeśli lekarz tak zaleci, ponieważ doświadczenie w stosowaniu leku w tej grupie wiekowej jest ograniczone.

Dawka początkowa u dorosłych wynosi zazwyczaj 500 mg lub 850 mg leku Langerin dwa do trzech razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3000 mg (w 3 dawkach podzielonych).

Jeśli pacjent stosuje również insulinę, lekarz poinformuje pacjenta, w jaki sposób rozpocząć stosowanie leku Langerin.

Kontrola

•    Lekarz zleci regularne badania stężenia glukozy we krwi i ustali dawkowanie leku Langerin w zależności od stężenia glukozy we krwi pacjenta. Należy regularnie konsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci i młodzieży oraz osób w wieku podeszłym.

•    Ponadto lekarz co najmniej raz w roku zbada czynność nerek. Częstsze kontrole mogą być konieczne w przypadku osób w wieku podeszłym lub pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

Jak stosować lek Langerin

Tabletki należy przyjmować w trakcie lub po posiłku. Pozwoli to uniknąć działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Tabletek nie należy kruszyć lub żuć. Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

•    W przypadku stosowania jednej dawki na dobę, należy ją przyjmować rano (podczas śniadania).

•    W przypadku stosowania dwóch dawek na dobę, należy je przyjmować rano (przy śniadaniu) i wieczorem (przy kolacji).

•    W przypadku stosowania trzech dawek na dobę, należy je przyjmować rano (przy śniadaniu), w południe (przy obiedzie) i wieczorem (przy kolacji).

W przypadku wrażenia, że działanie leku Langerin jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Langerin

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Langerin może wystąpić kwasica mleczanowa. Objawami kwasicy mleczanowej są: wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, ogólne złe samopoczucie, któremu towarzyszy znaczne zmęczenie oraz trudności w oddychaniu. Jeśli takie objawy wystąpią, pacjent może wymagać bezzwłocznego leczenia szpitalnego, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. Natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Langerin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane.

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 osób)

•    zaburzenia układu pokarmowego, takie jak mdłości (nudności), zbieranie na wymioty (wymioty), biegunka, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) i utrata apetytu. Takie działania niepożądane występują najczęściej na początku stosowania leku Langerin. Zapobiega im przyjmowanie leku w kilku dawkach w ciągu dnia razem z posiłkiem lub bezpośrednio po nim. Jeśli objawy nie ustępują, należy przerwać stosowanie leku Langerin i skonsultować się z lekarzem.

Często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 osób)

•    zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób)

•    kwasica mleczanowa. Jest to bardzo rzadkie, jednak ciężkie powikłanie, w szczególności w przypadku zaburzenia czynności nerek. Objawami kwasicy mleczanowej są: wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, ogólne złe samopoczucie ze znacznym zmęczeniem oraz trudności w oddychaniu. W takim wypadku pacjent może wymagać bezzwłocznego leczenia szpitalnego, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Langerin i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

•    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub objawy zapalenia wątroby (z towarzyszącym zmęczeniem, utratą apetytu i zmniejszeniem masy ciała, a także z zażółceniem lub bez zażółcenia skóry lub białkówek oczu). Jeśli takie objawy wystąpią, należy odstawić Langerin i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

•    reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie skóry (rumień), świąd lub swędząca wysypka (pokrzywka).

•    obniżenie stężenia witaminy B12 we krwi.

Dzieci i młodzież

Ograniczone dane dotyczące dzieci i młodzieży wskazują, że charakter i nasilenie działań niepożądanych u dzieci i młodzieży są podobne jak te obserwowane u dorosłych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Langerin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Langerin

Substancją czynną leku jest metformina w postaci metforminy chlorowodorku.

Langerin, 500 mg: każda tabletka powlekana zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg metforminy.

Langerin, 850 mg: każda tabletka powlekana zawiera 850 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 662,9 mg metforminy.

Langerin, 1000 mg: każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 780 mg metforminy.

Pozostałe składniki to: karboksymetyloskrobia sodowa (typu A), powidon 40 (E1201), krzemionka koloidalna, bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian (E572), makrogol 6000, Sepifilm 752 white zawierający: hypromelozę (E464), celuloza mikrokrystaliczna (E460), makrogolu stearynian 2000, (E431), tytanu dwutlenek (E171)].

Jak wygląda lek Langerin i co zawiera opakowanie

Langerin, 500 mg:    biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana

Langerin, 850 mg:    biała, owalna tabletka powlekana, z linią podziału po jednej stronie. Linia

podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Langerin, 1000 mg: biała, owalna tabletka powlekana, z linią podziału po obu stronach tabletki. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Wielkości opakowań: 30, 60 lub 90 sztuk pakowane w blistry zawierające 10 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Słowacka Wytwórca:

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Republika Słowacka

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska

Langerin 500/850/1000 mg, potahované tablety

Francja

METFORMINE ZENTIVA 500 mg, comprimé pelliculé

Polska

Langerin

Rumunia

Langerin 850/1000 mg, comprimate filmate

Republika Słowacka

Metformin-Zentiva 500/850/1000 mg, filmom obalené tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2014

6

Langerin

Charakterystyka Langerin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Langerin, 500 mg, tabletki powlekane Langerin, 850 mg, tabletki powlekane Langerin, 1000 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Langerin, 500 mg: każda tabletka powlekana zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg metforminy

Langerin, 850 mg: każda tabletka powlekana zawiera 850 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 662,9 mg metforminy

Langerin, 1000 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 780 mg metforminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Langerin, 500 mg: biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana o średnicy 12 mm. Langerin, 850 mg: biała, owalna tabletka powlekana o wymiarach 18 x 9 mm, z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Langerin, 1000 mg: biała, owalna tabletka powlekana o wymiarach 22 x 11 mm, z linią podziału po obu stronach tabletki. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2, szczególnie u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą leczenia dietetycznego i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać odpowiedniej kontroli glikemii.

•    Pacjenci dorośli: produkt leczniczy Langerin może być stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

•    Dzieci w wieku powyżej 10 roku życia i młodzież: produkt leczniczy Langerin może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.

U dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 z nadwagą leczonych metforminą jako lekiem pierwszego rzutu po nieskutecznym leczeniu dietą, wykazano zmniejszenie powikłań cukrzycy (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Pacjenci dorośli

Monoterapia i leczenie skojarzone z innymi doustnymi preparatami przeciwcukrzycowymi:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku, 2 lub 3 razy na dobę, podawane w trakcie lub po posiłkach.

•    Po 10 do 15 dniach leczenia należy dostosować dawkę na podstawie pomiarów stężenia glukozy we krwi. Stopniowe zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego.

•    Maksymalna zalecana dawka metforminy chlorowodorku to 3 g na dobę, podawane w 3 dawkach podzielonych.

•    Jeśli jest planowana zamiana z innego doustnego preparatu przeciwcukrzycowego, należy odstawić poprzednio stosowany lek i rozpocząć leczenie metforminą zgodnie z dawkowaniem wskazanym powyżej.

Leczenie skojarzone z insuliną:

W celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi, metformina i insulina mogą być stosowane jednocześnie. Zazwyczaj dawka początkowa metforminy chlorowodorku to 500 mg lub 850 mg, podawane 2 lub 3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny ustala się na podstawie stężenia glukozy we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku: u pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na możliwość pogorszenia czynności nerek, dawkowanie metforminy powinno być ustalone na podstawie oceny czynności nerek. Podczas leczenia konieczne jest regularne kontrolowanie czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Monoterapia i leczenie skojarzone z insuliną:

   Produkt leczniczy Langerin można stosować u dzieci w wieku powyżej 10 lat oraz u

młodzieży.

•    Zazwyczaj dawka początkowa to 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku, jeden raz na

dobę, podawane w trakcie lub po posiłkach.

•    Po 10 do 15 dniach leczenia należy dostosować dawkę na podstawie pomiaru stężenia glukozy

we krwi. Stopniowe zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego. Maksymalna zalecana dawka metforminy chlorowodorku wynosi 2 g na dobę, podawane w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Langerin jest przeciwwskazany w poniższych stanach:

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku

•    cukrzycowa kwasica ketonowa, stan przedśpiączkowy w cukrzycy

•    niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min)

•    ostre stany, które mogą doprowadzić do zaburzeń czynności nerek, takie jak:

-    odwodnienie

-    ciężkie zakażenie

-    wstrząs

•    ostre lub przewlekłe choroby, które mogą spowodować niedotlenienie tkanek, takie jak:

-    niewydolność serca lub niewydolność oddechowa

-    niedawno przebyty zawał serca

-    wstrząs

•    niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Kwasica mleczanowa

Kwasica mleczanowa jest rzadkim, lecz ciężkim powikłaniem metabolicznym (spowodowanym kumulacją metforminy) o wysokiej śmiertelności w przypadku niezastosowania w porę odpowiedniego leczenia. Odnotowane przypadki kwasicy mleczanowej występowały głównie u pacjentów z cukrzycą i znacznymi zaburzeniami czynności nerek. Kwasicy mleczanowej można i należy zapobiegać poprzez monitorowanie innych sprzyjających czynników ryzyka, takich jak: niedostatecznie kontrolowana cukrzyca, ketoza, długotrwałe głodzenie, nadużywanie alkoholu, niewydolność wątroby oraz inne stany związane z niedotlenieniem.

Rozpoznanie:

Ryzyko kwasicy mleczanowej musi być brane pod uwagę w przypadku niespecyficznych objawów, takich jak kurcze mięśni współistniejące z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, bólem brzucha i znacznym osłabieniem.

Następstwem może być oddech kwasiczy, ból brzucha oraz hipotermia i śpiączka. W badaniach diagnostycznych stwierdza się: zmniejszenie pH krwi, stężenie mleczanów w osoczu powyżej 5 mmol/l i zwiększenie luki anionowej oraz zwiększenie stosunku stężenia mleczanów do stężenia pirogronianów we krwi. W przypadku podejrzenia kwasicy metabolicznej należy przerwać stosowanie metforminy i natychmiast poddać pacjenta hospitalizacji (patrz punkt 4.9).

Czynność nerek

Ponieważ metformina jest wydalana przez nerki, przed rozpoczęciem leczenia oraz regularnie w trakcie leczenia należy oznaczać klirens kreatyniny (można go obliczyć na podstawie stężeń kreatyniny w surowicy przy pomocy wzoru Cockcrofta-Gaulta):

-    co najmniej raz w roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek,

-    co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów z klirensem kreatyniny na dolnej granicy normy oraz u osób w podeszłym wieku.

Pogorszenie czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku występuje często i bezobjawowo. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadkach, w których może doj ść do zaburzenia czynności nerek, np. na początku stosowania leków obniżających ciśnienie krwi lub leków moczopędnych oraz na początku leczenia niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ).

Podawanie środków kontrastujących zawierających jod

Dożylne podanie środków kontrastujących zawierających jod w trakcie badań radiologicznych może spowodować niewydolność nerek. Może to powodować kumulację metforminy i sprzyjać rozwojowi kwasicy mleczanowej. Leczenie metforminą musi być przerwane przed badaniem i/lub na czas wykonywania badania. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach od badania, jedynie po ponownej ocenie czynności nerek i stwierdzeniu, że jest ona prawidłowa (patrz punkt 4.5).

Zabiegi chirurgiczne

Stosowanie produktu leczniczego Langerin musi być przerwane na 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym ze znieczuleniem ogólnym, dordzeniowym lub zewnątrzoponowymLeczenie nie może być wznowione wcześniej niż po upływie 48 godzin od zabiegu lub wznowieniu żywienia doustnego i tylko po stwierdzeniu, że czynność nerek jest prawidłowa.

Dzieci i młodzież

Przed rozpoczęciem leczenia metforminą należy potwierdzić rozpoznanie cukrzycy typu 2.

W kontrolowanych badaniach klinicznych trwających jeden rok, nie wykazano wpływu podawania metforminy na rozwój i dojrzewanie, niemniej jednak brak jest badań długoterminowych dotyczących tego zagadnienia. W związku z powyższym, zaleca się uważną obserwację wpływu metforminy na wymienione parametry u dzieci leczonych tym produktem, zwłaszcza u dzieci przed okresem dojrzewania.

Dzieci w wieku od 10 do 12 lat

Do kontrolowanych badań klinicznych prowadzonych u dzieci i młodzieży włączono tylko 15 pacjentów w wieku od 10 do 12 lat. Chociaż skuteczność i bezpieczeństwo stosowania metforminy u tych dzieci nie różni się od skuteczności i bezpieczeństwa u starszych dzieci i młodzieży, zaleca się szczególną ostrożność przy stosowaniu metforminy u dzieci w wieku od 10 do 12 lat.

Inne środki ostrożności

W trakcie stosowania metforminy wszyscy pacjenci powinni przestrzegać zaleceń diety dotyczących regularnego przyjmowania węglowodanów w ciągu całego dnia. Pacjenci z nadwagą powinni stosować dietę niskokaloryczną.

Rutynowe badania laboratoryjne zalecane w cukrzycy należy wykonywać regularnie.

Metformina stosowana w monoterapii nigdy nie wywołuje hipoglikemii, jednak zaleca się ostrożność w przypadku, kiedy jest stosowana jednocześnie z insuliną lub innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodnymi sulfonylomocznika lub meglitynidami).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania metforminy z następującymi substancjami:

Alkohol

Ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej wzrasta w sytuacji ostrego zatrucia alkoholem, szczególnie w przypadku:

•    głodzenia lub niedożywienia,

•    niewydolności wątroby.

Należy unikać spożywania alkoholu i produktów zawierających alkohol.

Środki kontrastujące zawierające jod

Donaczyniowe podawanie środków kontrastujących zawierających jod może prowadzić do niewydolności nerek, co z kolei powoduje kumulację metforminy i zwiększenie ryzyka wystąpienia kwasicy mleczanowej.

Podawanie metforminy należy przerwać przed badaniem lub na czas badania. Leczenie można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach od badania, jedynie po ponownej ocenie czynności nerek i stwierdzeniu, że jest ona prawidłowa (patrz punkt 4.4).

Metforminę należy stosować ostrożnie z następującymi substancjami:

Produktami leczniczymi o wewnętrznej aktywności hiperglikemicznej (np. glikokortykosteroidy (podawane ogólnoustrojowo i miejscowo) i sympatykomimetyki):

Konieczna może być częstsza kontrola stężenia glukozy we krwi, szczególnie na początku leczenia.

W razie potrzeby należy indywidualnie dostosować dawkę metforminy w czasie jednoczesnego stosowania odpowiedniego produktu leczniczego oraz po jego odstawieniu.

Lekami moczopędnymi, zwłaszcza diuretykami pętlowymi

Leki te mogą zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej ze względu na możliwość zaburzania czynności nerek.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Źle wyrównana cukrzyca podczas ciąży (cukrzyca ciężarnych lub cukrzyca utrwalona) jest związana z podwyższonym ryzykiem wad wrodzonych i umieralności okołoporodowej.

Ograniczona ilość danych dotyczących stosowania metforminy u kobiet ciężarnych nie wskazuje na zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych. Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe działanie na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, poród i rozwój dziecka po urodzeniu (patrz punkt 5.3).

Jeśli pacjentka planuje ciążę lub jest w ciąży, nie zaleca się leczenia cukrzycy metforminą. Cukrzycę u ciężarnych należy leczyć insuliną, w celu utrzymania stężenia glukozy we krwi w zakresie możliwie najbliższym wartościom prawidłowym, co zmniejsza ryzyko wad rozwojowych u płodu.

Karmienie piersią

Metformina wydzielana jest do mleka matki. Nie zaobserwowano działań niepożądanych u noworodków i (lub) niemowląt karmionych piersią. Jednak, ponieważ dostępne dane są ograniczone, podczas karmienia piersią nie zaleca się leczenia metforminą. Decyzję o tym, czy zaprzestać karmienia piersią należy podjąć, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści z karmienia piersią i potencjalne ryzyko działań niepożądanych u dziecka.

Płodność

Nie stwierdzono wpływu metforminy na płodność samców ani samic szczura przy podawaniu metforminy w dawkach do 600 mg/kg/dobę, czyli w dawkach około 3 razy większych od maksymalnej zalecanej dawki dobowej u człowieka, w przeliczeniu na powierzchnię ciała.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Metformina stosowana w monoterapii nie wywołuje hipoglikemii i dlatego nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Należy jednak zwrócić uwagę pacjenta na ryzyko wystąpienia hipoglikemii w przypadku stosowania metforminy w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (insulina, pochodne sulfonylomocznika lub meglitynidy).

4.8    Działania niepożądane

W trakcie rozpoczynania leczenia najczęstszymi działaniami niepożądanymi są nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu, które w większości przypadków ustępują samoistnie. W celu zapobiegania ich wystąpieniu zaleca się przyjmowanie metforminy w 2 lub 3 dawkach na dobę i powolne zwiększanie dawek.

W czasie leczenia metforminą mogą wystąpić następujące działania niepożądane. Częstość ich występowania określono następująco: bardzo często >1/10; często >1/100 do <1/10; niezbyt często >1/1000 do <1/100; rzadko >1/10 000 do <1/1000; bardzo rzadko < 1/10 000.Nieznana (nie możne być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko: Kwasica mleczanowa (patrz punkt 4.4).

Zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 ze zmniejszeniem jej stężenia w surowicy podczas długotrwałego stosowania metforminy. Zaleca się rozważenie takiej etiologii u pacjentów z niedokrwistością megaloblastyczną.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Zaburzenia smaku.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha

1    utrata apetytu. Te objawy niepożądane występują najczęściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. Aby zapobiec tym objawom, zalecane jest podawanie metforminy w

2    lub 3 dawkach na dobę w czasie lub po posiłkach. Stopniowe zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: Pojedyncze przypadki nieprawidłowych wyników badań czynnościowych wątroby lub zapalenie wątroby, ustępujące po przerwaniu leczenia metforminą.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: Reakcje skórne, takie jak rumień, świąd, pokrzywka.

Dzieci i młodzież

Z danych opublikowanych po wprowadzeniu leku do obrotu i kontrolowanych badań klinicznych na ograniczonej populacji dziecięcej w wieku od 10 do 16 lat leczonych przez rok metforminą wynika, że charakter i nasilenie działań niepożądanych jest podobne jak w grupie dorosłych.

4.9 Przedawkowanie

Po dawkach metforminy chlorowodorku w dawce do 85 g nie obserwowano hipoglikemii, chociaż w takich przypadkach występowała kwasica mleczanowa. Znaczne przedawkowanie metforminy lub współistniejące czynniki ryzyka mogą prowadzić do kwasicy mleczanowej. Kwasica mleczanowa wymaga natychmiastowej pomocy medycznej i musi być leczona w szpitalu. Najskuteczniejszą metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki obniżające poziom glukozy we krwi, pochodne biguanidu.

Kod ATC: A10BA02

Metformina jest pochodną biguanidu o właściwościach przeciwhiperglikemicznych, zmniejszającą stężenie glukozy we krwi zarówno na czczo, jak i po posiłku. Nie stymuluje wydzielania insuliny, w związku z czym nie wywołuje hipoglikemii.

Metformina może działać poprzez 3 mechanizmy:

1.    zmniej szenie wytwarzania glukozy w wątrobie poprzez zahamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy;

2.    w mięśniach, poprzez zwiększenie wrażliwości receptorów na insulinę, poprawę obwodowego wychwytywania glukozy i jej zużycia;

3.    opóźnienie wchłaniania glukozy w j elitach.

Metformina pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu poprzez wpływ na syntezę glikogenu. Metformina zwiększa zdolność transportu wszystkich znanych dotychczas rodzajów błonowych transporterów glukozy (GLUT).

W klinicznym badaniu użycie metforminy łączyło się ze stabilizacją lub umiarkowanym spadkiem masy ciała.

U ludzi, niezależnie od wpływu na glikemię, metformina wywiera korzystne działanie na metabolizm lipidów. W średniookresowych i długookresowych kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano, że metformina w dawkach terapeutycznych zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL cholesterolu i triglicerydów.

Skuteczność kliniczna:

W prospektywnym, randomizowanym badaniu (UKPDS) udowodniono długotrwałą korzyść wynikającą z intensywnej kontroli stężenia glukozy we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Analiza wyników uzyskanych u pacjentów z nadwagą leczonych metforminą, u których leczenie za pomocą samej diety było nieskuteczne, wykazała:

• znaczące zmniej szenie całkowitego ryzyka powikłań cukrzycy w grupie leczonej metforminą (29,8 przypadków/1000 pacjento-lat) w odniesieniu do grupy pacjentów stosujących tylko dietę (43,3 przypadków/1000 pacjento-lat), p=0,0023, jak też w odniesieniu do grup pacjentów leczonych pochodnymi sulfonylomocznika i insuliną w monoterapii (40,1 przypadków/1000 pacjento-lat), p=0,0034;

•    znaczące zmniej szenie całkowitego ryzyka śmiertelności związanej z cukrzycą: w przypadku grupy leczonej metforminą 7,5 przypadków/1000 pacjento-lat, w grupie stosującej tylko dietę 12,7 przypadków/1000 pacjento-lat, p=0,017;

•    znaczące zmniejszenie całkowitego ryzyka śmiertelności ogólnej: w grupie pacjentów leczonych metforminą 13,5 przypadków/1000 pacjento-lat, w odniesieniu do grupy stosującej tylko dietę 20,6 przypadków/1000 pacjento-lat, (p=0,011), jak też w odniesieniu do grup pacjentów leczonych połączeniem pochodnych sulfonylomocznika i insuliny w monoterapii -

18,9 przypadków/1000 pacjento-lat, (p=0,021);

•    znaczące zmniejszenie całkowitego ryzyka zawału serca: w grupie leczonej metforminą 11 przypadków/1000 pacjento-lat, w grupie stosującej tylko dietę 18 przypadków/1000 pacjento-lat, (p=0,01).

Nie wykazano korzyści klinicznych w leczeniu metforminą jako lekiem drugiego rzutu w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem.

W cukrzycy typu 1 leczenie metforminą w skojarzeniu z insuliną zastosowano w wybranych przypadkach, ale nie ustalono klinicznych korzyści wynikających z tego skojarzenia.

Dzieci i młodzież

Z kontrolowanych badań klinicznych wynika, że w ograniczonej populacji dzieci w wieku od 10 do 16 lat leczonych metforminą przez okres roku, kontrola glikemii była podobna, jak w grupie dorosłych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym metforminy chlorowodorku w postaci tabletek maksymalne stężenie w osoczu krwi (Cmax) występuje po około 2,5 godzinach (tmax). Całkowita biodostępność po podaniu tabletek zawierających 500 mg lub 850 mg metforminy chlorowodorku w postaci tabletek u zdrowych ochotników wynosi w przybliżeniu 50 - 60 %. Po podaniu doustnym około 20 - 30 % jest wydalane z kałem jako frakcja niewchłonięta.

Po podaniu doustnym wchłanianie metforminy ulega wysyceniu i nie jest całkowite. Przyjmuje się, iż farmakokinetyka wchłaniania metforminy jest nieliniowa.

W trakcie stosowania metforminy w zalecanych dawkach i schematach dawkowania stężenie w osoczu krwi w stanie stacjonarnym występuje w ciągu 24 do 48 godzin i jest zazwyczaj mniejsze niż 1 ąg/ml. W kontrolowanych badaniach klinicznych, maksymalne stężenie metforminy w osoczu krwi (Cmax) nie przekraczało 5 ąg/ml, nawet w przypadku dawek maksymalnych.

Pokarm zmniejsza i nieznacznie opóźnia wchłanianie metforminy. Po podaniu dawki 850 mg metforminy obserwowano zmniejszenie stężenia maksymalnego w osoczu krwi o 40 %, zmniejszenie AUC (pole pod krzywą) o 25 % i wydłużenie czasu do wystąpienia stężenia maksymalnego o 35 minut. Znaczenie kliniczne tych zmian nie jest znane.

Dystrybucja

Metformina w nieznacznym stopniu wiąże się z białkami osocza. Metformina przenika do erytrocytów. Maksymalne stężenie we krwi jest mniejsze niż stężenie maksymalne w osoczu i występuje prawie w jednakowym czasie. Najprawdopodobniej krwinki czerwone reprezentują drugi kompartment dystrybucji. Średnia objętość dystrybucji (Vd) mieści się w zakresie 63 - 276 litrów.

Metabolizm

Metformina jest wydalana w postaci niezmienionej z moczem. U ludzi nie zidentyfikowano żadnych metabolitów.

Eliminacja

Klirens nerkowy metforminy wynosi ponad 400 ml/min, co wskazuje na to, że metformina jest wydalana na drodze przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego. Po podaniu doustnym rzeczywisty okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 6,5 godziny.

W przypadku zaburzonej czynności nerek, klirens nerkowy zmniejsza się proporcjonalnie do klirensu kreatyniny, w wyniku tego okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wydłuża się, prowadząc do zwiększenia stężenia metforminy w osoczu krwi.

Dzieci i młodzież

Badania z dawką pojedynczą : po podaniu pojedynczej dawki 500 mg metforminy chlorowodorku u dzieci wykazano, że profil farmakokinetyczny jest podobny, jak u zdrowych dorosłych.

Badania z dawką wielokrotną: dane pochodzą z jednego badania. Po wielokrotnym podaniu dawki 500 mg dwa razy na dobę przez 7 dni u dzieci maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) i ekspozycja ogólnoustrojowa (AUC0-t) były mniejsze odpowiednio o 33% i 40% w porównaniu do wartości u dorosłych z cukrzycą, otrzymujących wielokrotne dawki 500 mg dwa razy na dobę przez 14 dni. Ponieważ dawkę leku ustala się indywidualnie, w zależności od stężenia glukozy we krwi, dane te mają ograniczone znaczenie kliniczne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uzyskane w konwencjonalnych badaniach dotyczących bezpieczeństwa stosowania, farmakologii, toksyczności po wielokrotnym podaniu, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję u ludzi nie wskazują na niebezpieczeństwo stosowania u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Karboksymetyloskrobia sodowa (typu A)

Powidon 40 (E1201)

Krzemionka koloidalna, bezwodna Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian (E572)

Otoczka tabletki:

Makrogol 6000

Sepifilm 752 white, zawierający:

Hypromeloza (E464)

Celuloza mikrokrystaliczna (E460)

Makrogolu stearynian 2000 (E431)

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PE/PVDC//Al w tekturowym pudełku Wielkości opakowania: 30, 60 i 90 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Słowacka

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Langerin, 500 mg: pozwolenie nr 20026 Langerin, 850 mg: pozwolenie nr 20027 Langerin, 1000 mg: pozwolenie nr 20028

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.04.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03/2014

9

Langerin