+ iMeds.pl

Lansoprazolum vp 30 mgUlotka Lansoprazolum vp

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Renazol, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Renazol, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Lansoprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Renazol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Renazol

3.    Jak przyj mować Renazol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Renazol

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST RENAZOL IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Renazol jest lansoprazol - w 1 kapsułce jest go 15 mg (w leku Renazol, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde) lub 30 mg (w leku Renazol, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde).

Lansoprazol jest substancją która hamuje działanie jednego z enzymów biorących udział w wytwarzaniu kwasu solnego w żołądku (jest wybiórczym inhibitorem pompy protonowej).

W ten sposób zmniejsza produkcję kwasu żołądkowego, przy czym produkcja jest tym mniejsza, im większa jest dawka leku i dłuższy okres stosowania. W wyniku tego ułatwia gojenie się zmian związanych z drażniącym działaniem kwaśnego soku żołądkowego na ściany przewodu pokarmowego (wrzody żołądka i dwunastnicy, zapalenie błony śluzowej przełyku spowodowane przez zarzucanie kwaśnej treści z żołądka) oraz umożliwia optymalne działanie antybiotyków stosowanych do zwalczania bakterii odpowiedzialnych za powstawanie wrzodów (Helicobacter pyloví).

Działanie leku rozpoczyna się około 1 do 2 godzin od zażycia i trwa przez mniej więcej 24 godziny.

Lek Renazol stosowany jest w:

-    leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka, rozpoznanych za pomocą badania endoskopowego lub radiologicznego;

-    leczeniu refluksowego zapalenia przełyku (wywołanego cofaniem się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku);

-    długotrwałym zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia przełyku;

-    likwidacji zakażenia wywołanego bakterią Helicobacter pylori (eradykacja) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, lub zapobieganiu nawrotom u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem Helicobacter pylori;

-    leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona (stan, w którym z powodu zwiększonego wytwarzania przez pewien rodzaj nowotworu hormonu pobudzającego wydzielanie kwasu solnego w żołądku dochodzi do powstawania owrzodzenia przełyku, żołądka i dwunastnicy).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU RENAZOL

Nie należy zażywać leku Renazol jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Renazol, jeśli:

-    występują zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 3. Jak stosować lek Renazol);

-    stosuje się lek Renazol w ramach leczenia skojarzonego z antybiotykami w celu eradykacji zakażenia Helicobacter pylori (należy uważnie przeczytać ulotki dla pacjenta dotyczące tych antybiotyków);

-    lek Renazol stosowany jest dłużej niż 1 rok (należy wówczas regularnie kontrolować przebieg leczenia, a lekarz powinien starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka terapii);

-    wystąpią problemy z widzeniem po długotrwałym stosowaniu leku (dłuższym niż 1 rok), gdyż konieczne jest wówczas niezwłoczne odstawienie leku i zgłoszenie się do lekarza.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Renazol rozpoznanie choroby wrzodowej dwunastnicy lub żołądka oraz refluksowego zapalenia przełyku powinno zostać potwierdzone za pomocą gastroskopii lub innych właściwych badań diagnostycznych (np. badania radiologicznego z podaniem kontrastu). W przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość

występowania nowotworu złośliwego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Renazol, ponieważ lek ten może maskować objawy choroby i opóźniać rozpoznanie.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego wywołana działaniem lansoprazolu może prowadzić do zwiększenia ilości bakterii normalnie występujących w przewodzie pokarmowym. W związku z tym leczenie lansoprazolem może prowadzić do nieznacznego wzrostu ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych drobnoustrojami z rodzaju Salmonella lub Campylobacter.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występującej w przeszłości.

Stosowanie leku Renazol z jedzeniem i piciem:

Lek należy przyjmować przed posiłkami.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek: Stosowanie leku Renazol u dzieci:

Nie zaleca się stosowania leku Renazol u dzieci, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność stosowania lansoprazolu w tej grupie pacjentów nie zostały w pełni zbadane.

Stosowanie leku Renazol u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

W niewydolności nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna, ale nie należy stosować dawki dobowej większej niż 30 mg. W przypadku niewielkich lub umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby należy zachować ostrożność stosując lek, a w razie ciężkich zaburzeń nie stosować go. Osoby z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie powinny otrzymywać dawki większej niż 30 mg, a pacjenci z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby dawki 15 mg na dobę.

U osób w podeszłym wieku wydalanie lansoprazolu jest wolniejsze, dlatego konieczna może być zmiana dawkowania leku Renazol. Osoby z tej grupy wiekowej nie powinny przyjmować więcej niż 30 mg lansoprazolu na dobę.

Ciąża:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Brak jest odpowiednich badań dotyczących stosowania lansoprazolu u kobiet w ciąży. Dlatego, pomimo że badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka czy płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy, stosowanie leku Renazol w ciąży nie jest zalecane.

Karmienie piersią:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Nie wiadomo, czy lansoprazol przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że lansoprazol przenika do mleka matki. Decyzja o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią, bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia lekiem Renazol powinna być podejmowana przez lekarza po uwzględnieniu korzyści dla dziecka wynikających z karmienia piersią oraz korzyści z leczenia lansoprazolem u matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lansoprazol ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W trakcie leczenia mogą występować działania niepożądane, takie jak senność czy uczucie zmęczenia (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”), które mogą zaburzać czas reakcji podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Lansoprazol jest rozkładany w wątrobie głównie przy udziale pewnych enzymów, dlatego może wpływać na inne leki rozkładane przez te same enzymy, a leki te mogą wpływać na lansoprazol.

Na działanie leku Renazol mogą wpływać:

Fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji), ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze), inhibitory proteazy (leki stosowane w terapii AIDS), antybiotyki makrolidowe mogą zwiększać stężenie lansoprazolu we krwi i nasilać działanie leku Renazol.

Lek Renazol może wpływać na działanie następujących leków lub grup leków:

Ketokonazol i itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)

Należy unikać stosowania tych leków z lansoprazolem, gdyż zmniejszenie ilości kwasu solnego w żołądku spowodowane stosowaniem leku Renazol może zaburzać ich wchłanianie z przewodu pokarmowego, a tym samym zmniejszać ilość działającego leku (wywoływać efekt za małej dawki).

Digoksyna (glikozyd nasercowy)

Jednoczesne podawanie lansoprazolu i digoksyny może powodować zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu. Dlatego u pacjentów leczonych digoksyną należy kontrolować stężenie tego leku w osoczu i w razie konieczności dostosować dawkę.

Takrolimus (lek zapobiegający reakcji odrzucenia przeszczepu)

Równoczesne podawanie lansoprazolu zwiększa stężenie takrolimusa w osoczu. W przypadku rozpoczynania lub kończenia równoczesnego leczenia lansoprazolem należy kontrolować stężenie takrolimusa w osoczu.

Karbamazepina (lek przeciwdrgawkowy)

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania karbamazepiny i lansoprazolu, gdyż stosowanie tych leków razem może spowodować zwiększenie stężenia karbamazepiny, jak również zmniejszenie stężenia lansoprazolu.

Fenytoina (lek przeciwdrgawkowy oraz przeciwdziałający zaburzeniom rytmu serca)

W przypadku równoczesnego stosowania fenytoiny i lansoprazolu może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki fenytoiny. Zalecana jest ostrożność i kontrolowanie stężenia fenytoiny w osoczu w przypadku rozpoczynania lub kończenia leczenia lansoprazolem.

Warfaryna (lek zapobiegający krzepnięciu krwi)

Zalecana jest ostrożność i zwiększenie częstości kontrolowania stężenia wafraryny w przypadku rozpoczynania lub kończenia leczenia lansoprazolem.

Teofilina (lek przeciwko astmie)

Lansoprazol powoduje zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu. W przypadku łączenia obu tych leków zalecana jest ostrożność.

Nie wykazano klinicznie istotnych interakcji między lansoprazolem a diazepamem.

Należy zachować co najmniej 1-godzinną przerwę między podaniem lansoprazolu i leków zobojętniających kwas solny w żołądku lub sukralfatu.

Należy zachować ostrożność w przypadku łączenia lansoprazolu z niektórymi silnie działającymi lekami, ponieważ wpływ lansoprazolu na inne leki nie został dotychczas dostatecznie zbadany.

Skutki jednoczesnego stosowania lansoprazolu i różnych antybiotyków (w tym klarytromycyny) nie zostały dotychczas wystarczająco zbadane i możliwe jest nasilenie interakcji z innymi lekami. Dlatego zalecane jest kontrolowanie stężenia w osoczu innych leków stosowanych w trakcie jednoczesnego leczenia lansoprazolem i antybiotykami.

Stwierdzono istnienie interakcji między lansoprazolem a niektórymi antybiotykami, takimi jak klarytromycyna i amoksycylina. Zaobserwowano również występowanie interakcji w trakcie jednoczesnego stosowania wszystkich tych trzech leków. Interakcje te wpływają na wchłanianie, dystrybucję w organizmie, proces rozkładu i wydalania leków.

Wpływ klarytromycyny na lansoprazol jest większy u pacjentów o tzw. słabym metabolizmie.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Renazol

Lek Renazol zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK PRZYJMOWAĆ RENAZOL

Lek Renazol należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy:

Zalecana dawka wynosi 30 mg (2 kapsułki 15 mg lub 1 kapsułka 30 mg) raz na dobę przez 2 tygodnie. Jeśli po tym czasie nie dojdzie do wygojenia, lek należy stosować w tej samej dawce przez kolejne 2 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka:

Zalecana dawka wynosi 30 mg (2 kapsułki 15 mg lub 1 kapsułka 30 mg) raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli po tym czasie nie dojdzie do wygojenia, lek należy stosować w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Leczenie choroby refluksowei przełyku:

Zalecana dawka wynosi 30 mg (2 kapsułki 15 mg lub 1 kapsułka 30 mg) raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli po tym czasie nie dojdzie do wygojenia, lek należy stosować w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Zapobieganie nawrotom choroby refluksowei przełyku:

Zalecana dawka wynosi 15 mg (1 kapsułka 15 mg) raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg (2 kapsułki 15 mg lub 1 kapsułka leku 30 mg) raz na dobę.

Eradykacia Helicobacter pylori:

Zalecana dawka lansoprazolu wynosi 30 mg (2 kapsułki 15 mg lub 1 kapsułka 30 mg) dwa razy na dobę przez tydzień w skojarzeniu z antybiotykami według jednego z trzech następujących schematów:

a)    amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + klarytromycyna 500 mg dwa razy na dobę;

b)    klarytromycyna 250 mg dwa razy na dobę + metronidazol 400 - 500 mg dwa razy na dobę.

c)    amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + metronidazol 400 - 500 mg dwa razy na dobę.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania antybiotyku.

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona

Zalecana doustna dawka początkowa wynosi 60 mg (4 kapsułki 15 mg lub 2 kapsułki 30 mg) raz na dobę. Powinna być ona dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a leczenie (pod kontrolą lekarza specjalisty) powinno być kontynuowane tak długo, jak jest to konieczne. Dawki dobowe większe niż 120 mg należy podawać w dawkach podzielonych (co 12 godzin).

W niewydolności nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna, ale nie należy stosować dawki dobowej większej niż 30 mg. W przypadku niewielkich lub umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby należy zachować ostrożność stosując lek, a w razie ciężkich zaburzeń nie stosować go. Osoby z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie powinny przekraczać dawki 30 mg, a pacjenci z umiarkowanymi zaburzeniami czynności dawki 15 mg na dobę.

W przypadku zaburzeń czynności wątroby nie powinno się stosować lansoprazolu jednocześnie z klarytromycyną.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem. Kapsułki można otworzyć i wysypać ich zawartość, ale nie należy jej żuć ani rozgniatać. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu spowalnia i zmniejsza wchłanianie lansoprazolu. Najlepsze działanie leku uzyskuje się przyjmując go na pusty żołądek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Renazol niż zalecana:

Dotychczas brak jest doświadczeń dotyczących przedawkowania lansoprazolu u ludzi.

Dawki do 180 mg na dobę były tolerowane przez ludzi bez istotnych działań niepożądanych. W przypadku przedawkowania działania niepożądane wymienione w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane” mogą występować w formie bardziej nasilonej.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Renazol

W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednakże w przypadku, gdy zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Renazol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które występowały podczas leczenia lansoprazolem. Częstość występowania określono w następujący sposób - częste: występujące u od 1 do 10% pacjentów, niezbyt częste: występujące u od 0,1 do 1% pacjentów, rzadkie: występujące u od 0,01 do 0,1% pacjentów, bardzo rzadkie: występujące u <0,01% pacjentów.

Zaburzenia żołądkowo-i elito we

częste: wymioty, nudności, biegunki, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i niestrawność;

niezbyt częste: suchość w jamie ustnej lub gardle i jadłowstręt; rzadkie: zapalenie trzustki, kandydoza przełyku i zapalenie języka; bardzo rzadkie: zapalenie okrężnicy, zapalenia jamy ustnej i czarne zabarwienie języka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

częste: wysypka, pokrzywka i świąd;

rzadkie: rumień wielopostaciowy (choroba charakteryzująca się występowaniem symetrycznych, rumieniowatych obrzękowych oraz pęcherzowych wykwitów w obrębie skóry i błon śluzowych), wybroczyny (małe, punktowe ogniska wynaczynionej krwi), plamica (proces wynaczynienia krwi do otaczających tkanek), wypadanie włosów, nadmierna potliwość i krwawienia skórne;

bardzo rzadkie: zespół Stevensa-Johnsona (choroba charakteryzująca się występowaniem pęcherzy w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, gardła, okolicy narządów płciowych i odbytu oraz spojówek z towarzyszącą gorączką) i toksyczna martwica naskórka (rodzaj ciężkiego uszkodzenia skóry).

Zaburzenia układu nerwowego częste: bóle i zawroty głowy;

rzadkie: depresje, omamy, splątanie, bezsenność, ospałość, senność, zawroty głowy, drżenie, mrowienie i pieczenie, niepokój ruchowy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niezbyt częste: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; rzadkie: zapalenie wątroby i żółtaczka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

rzadkie: śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadkie: zmiany morfologii krwi - zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększenie liczby niektórych krwinek białych (eozynofilia), zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (pancytopenia), zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia), niedokrwistość; bardzo rzadkie: zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych (granulocytów). Zaburzenia serca

rzadkie: kołatanie serca i ból w klatce piersiowej.

Zaburzenia naczyń

rzadkie: obrzęki obwodowe.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej rzadkie: bóle mięśni i stawów.

Zaburzenia widzenia i smaku

niezbyt częste: zaburzenia smaku; rzadkie: zaburzenia widzenia.

Zaburzenia hormonalne

bardzo rzadkie: powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn i mlekotok.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania częste: zmęczenie;

rzadkie: obrzęk tkanek (obrzęk naczynioruchowy), skurcz oskrzeli i gorączka; bardzo rzadkie: wstrząs anafilaktyczny (rodzaj ogólnoustrojowej reakcji alergicznej, której objawami są: zaburzenia krążenia, spadek ciśnienia, skurcz oskrzeli i pokrzywka, w ciężkich przypadkach istnieje zagrożenie życia), impotencja i złe samopoczucie ogólne.

Badania

bardzo rzadkie: zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Renazol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ RENAZOL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Renazol po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Renazol

Substancją czynną leku Renazol jest lansoprazol.

Inne składniki leku to:

Renazol 15 mg:

sacharoza - ziarenka, sodu laurylosiarczan, mannitol, meglumina, hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (El71), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1).

Skład otoczki kapsułki: żółcień chinolinowa (E104), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona, żelatyna.

Renazol 30mg:

sacharoza - ziarenka, sodu laurylosiarczan, mannitol, meglumina, hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (El 71), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1).

Skład otoczki kapsułki: tytanu dwutlenek (El 71), woda oczyszczona, żelatyna.

Jak wygląda Renazol i co zawiera opakowanie

Renazol 15mg- nieprzezroczyste, żółte, żelatynowe kapsułki, twarde, rozmiar 3, zawierające białe lub prawie białe mikrogranulki.

Pakowane w blister z folii OPA/Al/PVC/Al zawierający 7 kapsułek. W pudełku tekturowym umieszcza się 28 kapsułek (cztery blistry) wraz z ulotką.

Renazol, 30 mg - nieprzezroczyste, białe, żelatynowe kapsułki, twarde, rozmiar 1, zawierające białe lub prawie białe mikrogranulki.

Pakowane w blister z folii OPA/Al/PVC/Al zawierający 7 kapsułek. W pudełku tekturowym umieszcza się 14 lub 28 sztuk kapsułek (2 lub 4 blistry) wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Wytwórca:

Liconsa S.A.

Avenida Miralcampo, N° 7, Poligono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

12

Lansoprazolum VP

Charakterystyka Lansoprazolum vp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Renazol, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Renazol, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 15 mg lub 30 mg lansoprazolu. Zawiera sacharozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka dojelitowa, twarda.

Renazol, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde:

Nieprzezroczyste, żółte, żelatynowe kapsułki, twarde, rozmiar 3, zawierające białe lub prawie białe mikrogranulki.

Renazol, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde:

Nieprzezroczyste, białe, żelatynowe kapsułki, twarde, rozmiar 1, zawierające białe lub prawie białe mikrogranulki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka, potwierdzonej endoskopowo lub radiologicznie.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku.

Długotrwała profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku.

Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori w połączeniu z odpowiednią antybiotykoterapią oraz zapobieganie nawrotom wrzodów trawiennych u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem H. pylori.

Zespół Zollingera-Ellisona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Choroba wrzodowa dwunastnicy:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 2 tygodnie.

Choroba wrzodowa żołądka:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Wygojenie wrzodu następuje zwykle w ciągu 4 tygodni, ale u pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Refluksowe zapalenie przełyku:

Zalecana dawka lansoprazolu wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek można podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Długotrwała profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku:

15 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg na dobę. Eradykacja Helicobacter pylori:

Zalecana dawka lansoprazolu wynosi 30 mg dwa razy na dobę przez tydzień w skojarzeniu z antybiotykami według jednego z trzech następujących schematów:

a)    amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + klarytromycyna 500 mg dwa razy na dobę;

b)    klarytromycyna 250 mg dwa razy na dobę + metronidazol 400 - 500 mg dwa razy na dobę;

c)    amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + metronidazol 400 - 500 mg dwa razy na dobę.

Należy uwzględnić obowiązujące wytyczne lokalne (np. zalecania krajowe) dotyczące odporności bakterii oraz właściwego stosowania i przepisywania leków przeciwbakteryjnych.

Zespół Zollingera-Ellisona

Zalecana doustna dawka początkowa dla dorosłych wynosi 60 mg raz na dobę. Dawki należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb pacjenta i kontynuować leczenie tak długo, jak długo istnieją wskazania kliniczne. Stosowane były dawki do 180 mg. Dawki dobowe większe niż 120 mg należy podawać w dawkach podzielonych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby;

U pacjentów z niewydolnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna, ale nie należy stosować dawki dobowej większej niż 30 mg. Należy zachować ostrożność podczas stosowania lansoprazolu u pacjentów z niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby dawka nie powinna przekraczać 30 mg. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby dawkę należy ograniczyć do 15 mg na dobę. Z uwagi na brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby ta grupa pacjentów nie powinna być leczona lansoprazolem.

Leczenie skojarzone z klarytromycyną nie powinno być stosowane u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci:

Lansoprazol nie jest zalecany u dzieci z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Z powodu opóźnienia wydalania lansoprazolu u osób w podeszłym wieku może zachodzić konieczność podawania leku w dawkach 15-30 mg, dostosowanych do indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Dawka dobowa u osób w podeszłym wieku nie powinna jednak być większa niż 30 mg.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem. Kapsułki można otworzyć i wysypać ich zawartość, ale nie należy jej żuć ani rozgniatać.

Jednoczesne przyjmowanie pożywienia_spowalnia i zmniejsza wchłanianie lansoprazolu. Najlepsze działanie leku uzyskuje się przyjmując go na pusty żołądek.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoznanie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy i refluksowego zapalenia przełyku powinno być potwierdzone za pomocą badania endoskopowego lub innych właściwych metod diagnostycznych. Refluksowe zapalenie przełyku może nie występować w chwili badania, podobnie jak owrzodzenie i (lub) widoczne uszkodzenie, dlatego w niektórych przypadkach sama endoskopia może nie być wystarczająca.

W przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania nowotworu złośliwego przed rozpoczęciem leczenia Iansoprazolem, ponieważ lek ten może maskować objawy choroby i opóźniać rozpoznanie.

Lansoprazol powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania).

Mechanizmy działania lansoprazolu i omeprazolu są podobne, ponadto oba leki zwiększają wartość pH w żołądku, dlatego poniższe stwierdzenie zostało sformułowane przez analogię do omeprazolu. Zmniejszona kwaśność kwasu solnego w żołądku wywołana działaniem lansoprazolu zwiększa liczbę bakterii normalnie występujących w przewodzie pokarmowym. W związku z tym leczenie Iansoprazolem może prowadzić do nieznacznego wzrostu ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych drobnoustrojami z rodziny Salmonella lub Campylobacter.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy należy brać pod uwagę zakażenie H. pylon ]2ko możliwy czynnik etiologiczny. Jeżeli lansoprazol jest stosowany w połączeniu z antybiotykami w celu eradykacji H. pylori, należy przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania wspomnianych antybiotyków.

Z uwagi na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa u pacjentów, u których prowadzone jest leczenie podtrzymujące przez okres dłuższy niż 1 rok, należy regularnie oceniać wyniki leczenia i stosunek korzyści do ryzyka w tej populacji.

Jeżeli podczas długotrwałego leczenia (>1 rok) wystąpią zaburzenia wzroku, należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku i przeprowadzić konsultację okulistyczną.

Preparat zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami metabolicznymi związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-gałaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Substancje czynne związane z cytochromem P450

Ponieważ lansoprazol jest metabolizowany przez układ enzymatyczny związany z cytochromem P450 (CYP2C19 i CYP3A4), który uczestniczy w przemianach różnych leków, istnieje możliwość interakcji z substancjami czynnymi metabolizowanymi przez ten sam układ enzymatyczny.

Wpływ innych substancji czynnych na lansoprazol Substancje czynne hamujące CYP2C19

Substancje czynne hamujące CYP2C19 mogą zwiększać stężenie lansoprazolu w osoczu. Fluwoksamina, która jest inhibitorem CYP2C19, zwiększała stężenia lansoprazolu w osoczu nawet 4-krotnie.

Substancje czynne hamujące CYP3A4

Substancje czynne hamujące CYP3A4, takie jak ketokonazol, itrakonazol, inhibitory proteazy, makrolidy, itp., mogą znacznie zwiększać stężenie lansoprazolu w osoczu.

Wpływ lansoprazolu na inne substancje czynne

Ketokonazol i itrakonazol

Wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu z przewodu pokarmowego zwiększa się w obecności kwasu solnego w żołądku. Zahamowanie wydzielania kwasu przez lansoprazol prowadzi do subterapeutycznych stężeń ketokonazolu i itrakonazolu, dlatego należy unikać takiego skojarzenia. Działanie to może również występować w przypadku łączenia lansoprazolu z innymi substancjami czynnymi, których wchłanianie jest zależne od pH.

Digoksyna

Jednoczesne podawanie lansoprazolu i digoksyny może prowadzić do zwiększenia stężenia digoksyny w osoczu. U pacjentów otrzymujących digoksynę należy zatem monitorować stężenie tego leku w osoczu i w razie konieczności dostosować dawkę.

Substancje czynne metabolizowane przez CYP3A4

Lansoprazol może powodować zwiększenie stężenia w osoczu substancji czynnych metabolizowanych przez CYP3A4. W przypadku łączenia lansoprazolu z substancjami czynnymi metabolizowanymi przez ten enzym zalecana jest ostrożność.

Takrolimus

Równoczesne podawanie lansoprazolu zwiększa stężenie takrolimusa (substratu CYP3A i P-gp) w osoczu. Stosowanie lansoprazolu zwiększa średnie narażenie na takrolimus o wartość nawet do 81%. Zalecane jest monitorowanie stężenia takrolimusa w osoczu w przypadku rozpoczynania lub kończenia równoczesnego leczenia Iansoprazolem.

Karbamazepina

Podczas równoczesnego leczenia karbamazepiną (substrat CYP3A) i Iansoprazolem zalecana jest ostrożność. Takie połączenie może spowodować zwiększenie stężenia karbamazepiny, jak również zmniejszenie stężenia lansoprazolu.

Fenytoina

Badania wykazały, że w przypadku równoczesnego stosowania lansoprazolu może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki fenytoiny (substrat CYP2C19 i CYP2C9). Zalecana jest ostrożność i monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu w przypadku rozpoczynania lub kończenia leczenia lansoprazolem.

Warfaryna

Zalecana jest ostrożność i zwiększenie częstości monitorowania stężenia leku w przypadku rozpoczynania lub kończenia leczenia lansoprazolem u pacjentów przyjmujących warfarynę.

Teofilina

Lansoprazol powoduje 14% zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu.

U poszczególnych pacjentów może występować klinicznie istotne zmniejszenie stężenia leku. Zalecana jest ostrożność w przypadku łączenia obu substancji czynnych.

Nie wykazano klinicznie istotnych interakcji między lansoprazolem a diazepamem. Leki zobojętniające kwas solny i sukralfat mogą zmniejszać biodostępność lansoprazolu, dlatego dawkę lansoprazolu należy przyjmować co najmniej godzinę przed lub po zażyciu tych leków.

Hamowanie przez lansoprazol białka transportowego P-glikoproteiny (P-gp) było obserwowane in vitro. Nie można wykluczyć, że lansoprazol może wpływać na białko transportujące, prowadząc do zwiększenia stężeń w osoczu substratów P-gp, takich jak digoksyna.

Należy zachować ostrożność w przypadku łączenia lansoprazolu z substancjami czynnymi o wąskim wskaźniku terapeutycznym, ponieważ wpływ lansoprazolu na metabolizm innych substancji czynnych nie był badany w odpowiednio szerokim zakresie.

Leczenie zakażenia Helicobacter pylori powinno być prowadzone w formie terapii skojarzonej z zastosowaniem lansoprazolu w połączeniu z dwoma antybiotykami. Wpływ takiej terapii złożonej nie był dotąd systematycznie badany. Na podstawie rozważań teoretycznych należy oczekiwać nasilenia interakcji z innymi lekami, dlatego w celu zachowania ostrożności zalecane jest monitorowanie stężenia w surowicy innych leków stosowanych podczas tygodniowej eradykacji. Dotyczy to w szczególności leków metabolizowanych przy udziale układu cytochromu P450.

Dotychczas stwierdzono występowanie następujących interakcji między lansoprazolem i jednym lub dwoma antybiotykami stosowanymi w celu eradykacji zakażenia H. pylori.

Leki podawane równocześnie

Dawkowanie i czas trwania leczenia skojarzonego

Efekt*

lansoprazol + klarytromycyna

30 mg + 500 mg 3 razy/dobę przez 5 dni

Zwiększone o 16% stężenia w osoczu metabolitu klarytromycyny; biodostępność lansoprazolu zwiększona o 19% do 32%

lansoprazol + amoksycylina

30 mg + 1000 mg 3 razy/dobę przez 5 dni

Spowolnienie wychwytu amoksycyliny

lansoprazol +

Dotychczas nie badano

metronidazoł

lansoprazol + klarytromycyna + amoksycylina

30 mg + 500 mg + 1000 mg 2 razy/dobę przez 5 dni

Biodostępność i okres półtrwania lansoprazolu zwiększone o 30%, stężenia w osoczu metabolitu klarytromycyny zwiększone o 30%

* Wpływ klarytromycyny na farmakokinetykę lansoprazolu zależy prawdopodobnie od genotypu CYP2C19 u pacjenta. U osoby o słabym metabolizmie efekty będą bardziej wyraźne niż u osoby o metabolizmie intensywnym.

Spożywanie pokarmu zmniejsza biodostępność lansoprazolu, zaleca się przyjmowanie leku przed posiłkiem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania lansoprazolu w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Dlatego też nie zaleca się stosowania lansoprazolu w ciąży.

Laktacja:

Nie wiadomo, czy lansoprazol przenika do mleka karmiących matek. W badaniach na zwierzętach wykazano przenikanie lansoprazolu do mleka.

Podejmując decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia lansoprazolem, należy rozważyć korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści ze stosowania lansoprazolu dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lansoprazol ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas leczenia lansoprazolem obserwowano następujące działania niepożądane, uporządkowane według następującej częstości występowania:

często (>1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000, łącznie z pojedynczymi przypadkami).

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia żołądkowo -jelitowe

Wymioty, nudności, biegunki, bóle

Suchość w jamie ustnej lub gardle i jadło wstręt

Zapalenie trzustki, kandydoza przełyku i zapalenie języka

Zapalenie okrężnicy, zapalenie jamy

brzucha, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i niestrawność

ustnej i czarne

zabarwienie

języka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, pokrzywka i świąd

Rumień

wielopostaciowy, wybroczyny, wypadanie włosów, nadmierna potliwość i plamica

Zaspół

Stevensa-

Johnsona i

toksyczna

martwica

naskórka

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy i zawroty głowy

Depresje, omamy splątanie, bezsenność, ospałość, senność, zawroty głowy, drżenie i parestezje, niepokój ruchowy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

Zapalenie wątroby i żółtaczka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia, eozynofila, pancytopenia, niedokrwistość i leukopenia

Agranulocytoza

Zaburzenia serca

Kołatanie serca i ból w klatce piersiowej

Zaburzenia naczyń

Obrzęki obwodowe

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni i stawów

Zaburzenia widzenia i smaku

Zaburzenia

smaku

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia

endokrynologiczne

Ginekomastia i mlekotok

Zaburzenia ogólne

Zmęczenie

Obrzęk

naczynioruchowy, skurcz oskrzeli i gorączka

Wstrząs anafilaktyczny, impotencja i złe samopoczucie ogólne

Badania

Zwiększenie stężenia cholesterolu i

triglicerydów

.W poszczególnych kategoriach częstości występowania działania niepożądane zostały uporządkowane według malejącej ciężkości przebiegu.

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania lansoprazolu u ludzi (chociaż ostra toksyczność leku jest prawdopodobnie niewielka), dlatego też nie sformułowano jednoznacznych zaleceń dotyczących leczenia. W badaniach klinicznych nie obserwowano znaczących objawów niepożądanych po podaniu dobowej dawki do 180 mg lansoprazolu.

W punkcie 4.8 przedstawiono zestawienie możliwych objawów przedawkowania lansoprazolu. W razie podejrzenia przedawkowania należy monitorować stan pacjenta. Lansoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany podczas hemodializy. W razie konieczności zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej. Kod ATC: A02BC03.

Lansoprazol jest inhibitorem pompy protonowej. Hamuje on końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku poprzez hamowanie aktywności H+/K+ ATP-azy w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie hamujące jest zależne od dawki i odwracalne; dotyczy ono zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. Lansoprazol gromadzi się w komórkach okładzinowych żołądka i staje się aktywny w ich kwaśnym środowisku, po czym oddziałuje na grupy sulfhydrylowe H+/K+ATP-azy, powodując zahamowanie czynności tego enzymu.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego

Lansoprazol jest swoistym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Pojedyncza dawka doustna 30 mg hamuje wydzielanie kwasu solnego po stymulacji pentagastryną o około 80%. Po zastosowaniu dawek powtarzanych codziennie w ciągu 7 dni uzyskuje się około 90% zahamowanie wydzielania kwasu solnego. Lansoprazol wywiera analogiczny wpływ na podstawowe wydzielanie kwasu solnego. Pojedyncza dawka doustna 30 mg zmniejsza wydzielanie podstawowe o około 70%, dlatego objawy ulegają złagodzeniu już po zażyciu pierwszej dawki leku. Po ośmiu dniach powtarzanego stosowania leku zmniejszenie wydzielania kwasu solnego wynosi 85%. Szybkie złagodzenie objawów uzyskuje się za pomocą dawki 30 mg/dobę, a u większości pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy wyleczenie następuje w ciągu 2 tygodni, natomiast w przypadku pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub refluksowym zapaleniem przełyku w ciągu 4 tygodni.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Lansoprazol ulega szybkiej inaktywacji przez kwas żołądkowy, dlatego podawany jest w postaci kapsułek dojelitowych. Wchłanianie z dwunastnicy jest szybkie, a maksymalne stężenie w osoczu uzyskiwane jest w ciągu 1,5-2 godzin. Biodostępność po podaniu pojedynczej dawki 30 mg i po wielokrotnym codziennym stosowaniu wynosi 80 - 90%. Spożycie pokarmu spowalnia tempo wchłaniania lansoprazolu i zmniejsza biodostępność (AUC) o około 25%. Leki zobojętniające kwas solny oraz sukralfat mogą zmniejszać biodostępność lansoprazolu. Wiązanie lansoprazolu z białkami osocza wynosi około 95%, ale nie stwierdzono znaczącego wpływu na wiązanie z białkami osocza innych leków.

Metabolizm i wydalanie

Metabolizm lansoprazolu jest katalizowany głównie przez enzym CYP2C19. Także enzym CYP3A4 bierze udział w metabolizmie lansoprazolu. CYP2C19 przejawia genetyczny polimorfizm; 2 - 6% populacji to osoby określane jako słabo metabolizujące, które są homozygotami względem zmutowanego allelu CYP2C19, w związku z czym nie mają prawidłowo funkcjonującego enzymu CYP2C19. U tych osób narażenie na lansoprazol jest kilkakrotnie większe niż u osób o intensywnym metabolizmie.

Okres półtrwania w fazie eliminacji lansoprazolu wynosi 1,0 - 2,0 godzin. Podczas leczenia okres półtrwania nie ulega zmianie. Pojedyncza dawka lansoprazolu wywiera działanie hamujące na wydzielanie kwasu solnego w żołądku, które utrzymuje się przez ponad 24 godziny. Ponieważ lansoprazol jest aktywowany w komórkach okładzinowych, jego stężenie w osoczu nie koreluje z hamowaniem wydzielania kwasu solnego w żołądku. Lansoprazol jest metabolizowany głównie w wątrobie. Wykryto trzy metabolity w osoczu: sulfon, 5-hydroksylansoprazol i siarczek. Nie mają one znaczącego wpływu na wydzielanie kwasu solnego. Około 15 - 50% metabolitów wydalanych jest z moczem, a pozostała część z kałem. W moczu wykryto trzy metabolity: 5-hydroksysulfon, 5-hydroksysiarczek i 5-hydroksylansoprazol.

U pacjentów z marskością wątroby AUC lansoprazolu ulega znacznemu zwiększeniu, a okres półtrwania wydłuża się; mimo to nie stwierdzono cech kumulacji lansoprazolu w organizmie. Biodostępność lansoprazolu nie zmienia się w sposób istotny w przypadku niewydolności nerek. Wydalanie lansoprazolu u osób w podeszłym wieku jest nieco opóźnione.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcję nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W dwóch badaniach działania karcynogennego przeprowadzonych na szczurach otrzymujących lansoprazol obserwowano zależny od dawki rozrost komórek ECL żołądka i rozwój rakowiaka wywodzącego się z tych komórek na skutek zmniejszenia wydzielania kwasu i hipergastrynemii. Obserwowano również metaplazję jelitową oraz rozrost komórek Leydiga i łagodne guzy wywodzące się z tych komórek. Po 18 miesiącach leczenia obserwowano atrofię siatkówki. Takiego działania nie potwierdzono w badaniach prowadzonych na małpach, psach ani myszach. W badaniach karcynogenności na myszach stwierdzono zależny od dawki rozrost komórek ECL żołądka oraz nowotwory wątroby i gruczolaki sieci jądra.

Znaczenie kliniczne wymienionych zjawisk nie jest znane.

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kapsułki dojelitowe, twarde 15 mg:

Substancje pomocnicze: sacharoza - ziarenka, sodu laurylosiarczan, mannitol, meglumina, hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (El71), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1).

Skład otoczki kapsułki: żółcień chinolinowa (El04), tytanu dwutlenek (El71), woda oczyszczona, żelatyna.

Kapsułki dojelitowe, twarde 30 mg:

Substancje pomocnicze: sacharoza - ziarenka, sodu laurylosiarczan, mannitol, meglumina, hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (El71), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1).

Skład otoczki kapsułki: tytanu dwutlenek (El71), woda oczyszczona, żelatyna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chronić od wilgoci.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Renazol, 15 mg

Blister z folii OPA/Al/PVC/Al zawierający 7 kapsułek. W pudełku tekturowym umieszcza się 28 kapsułek (cztery blistry) wraz z ulotką.

Renazol, 30 mg

Blister z folii OPA/Al/PVC/Al zawierający 7 kapsułek. W pudełku tekturowym umieszcza się 14 lub 28 kapsułek (dwa lub cztery blistry) wraz z ulotką.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15 mg- 12495 30 mg- 12494

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.10.2006

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Lansoprazolum VP