+ iMeds.pl

Lansoprazolum123ratio 15 mgUlotka Lansoprazolum123ratio

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Lansoprazolum 123ratio, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Lansoprazolum 123ratio, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Lansoprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lansoprazolum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lansoprazolum 123ratio

3.    Jak stosować lek Lansoprazolum 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lansoprazolum 123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lansoprazolum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

Lansoprazol, substancja czynna leku Lansoprazolum 123ratio, jest inhibitorem pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają ilość kwasu wydzielanego w żołądku.

Lekarz może przepisać Lansoprazolum 123ratio w następujących wskazaniach:

-    Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

-    Leczenie zapalenia przełyku (refluksowego)

-    Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

-    Leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku (objawowa choroba refluksowa przełyku)

-    Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori w połączeniu z kuracją odpowiednimi antybiotykami

-    Leczenie lub zapobieganie chorobie wrzodowej dwunastnicy lub żołądka u pacjentów wymagających stałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (stosowanymi w zwalczaniu bólu lub zapalenia)

-    Leczenie zespołu Zollingera i Ellisona

Lekarz może również przepisać Lansoprazolum 123ratio w innych wskazaniach, różnych od opisanych w tej ulotce dla pacjenta. Należy zażywać lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lansoprazolum 123ratio

Kiedy nie stosować leku Lansoprazolum 123ratio

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lansoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjent zażywa lek zawierający atazanawir (substancję czynną stosowaną w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Podczas stosowania inhibitorów pompy protonowej, tj. Lansoprazolum123ratio, kapsułki dojelitowe twarde, szczególnie przez okres dłuższy niż jeden rok, może wystąpić zwiększone ryzyko złamań kości biodrowej, nadgarstka i kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje osteoporoza lub jeśli pacjent stosuje kortykosteroidy (mogą zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Ostrzeżenia i środki ostożności

Tak jak w przypadku innych leków stosowanych w chorobie wrzodowej konieczne jest wcześniejsze wykluczenie podejrzenia nowotworu złośliwego, ponieważ leczenie lansoprazolem może maskować objawy i opóźnić jego rozpoznanie. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby. Lekarz może wówczas zmniejszyć dawkę.

Obniżenie kwasowości w żołądku spowodowane stosowaniem lansoprazolu może prowadzić do zwiększenia liczby bakterii obecnych fizjologicznie w przewodzie pokarmowym. Leczenie lansoprazolem może powodować niewielkie zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy należy rozważyć możliwość zakażenia H. pylori jako czynnika przyczynowego.

Jeśli lansoprazol jest stosowany w leczeniu skojarzonym z antybiotykami przeciwko zakażeniu H. pylori, należy stosować się do zaleceń dotyczących stosowania tych antybiotyków.

Ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leczenia podtrzymującego dłużej niż 1 rok, u tych pacjentów lekarz może zalecić regularną ocenę skuteczności leczenia i dokładną ocenę ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

U pacjentów leczonych lansoprazolem bardzo rzadko zgłaszano przypadki zapalenia okrężnicy. Dlatego też, w razie wystąpienia ciężkiej i (lub) utrzymującej się biegunki lekarz może zalecić przerwanie leczenia.

Podawanie leku w zapobieganiu owrzodzeniom trawiennych u pacjentów wymagaj ących długotrwałej kuracji NLPZ powinno być ograniczone wyłącznie do grup wysokiego ryzyka (np. wcześniejsze krwawienie z przewodu pokarmowego, perforacja lub owrzodzenie, zaawansowany wiek, jednoczesne stosowanie leków o których wiadomo, że zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego [np. kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe], współwystępowanie ciężkich chorób lub długotrwałe stosowanie NLPZ w największych zalecanych dawkach).

Produkt Lansoprazolum 123ratio zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci i młodzież

Ze względu na ograniczone dane kliniczne stosowanie lanzoprazolu u dzieci nie jest zalecane. Należy unikać leczenia małych dzieci poniżej pierwszego roku życia, gdyż dostępne dane nie potwierdzają korzystnego wyniku w leczeniu choroby refluksowej żołądka i przełyku.

Inne leki i Lansoprazolum 123ratio

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o innych lekach zawierających następujące substancje czynne, których działanie może być zaburzone podczas stosowania leku Lansoprazolum 123ratio:

-    atazanawir (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)

-    ketokonazol, itrakonazol, ryfampicyna (leczenie zakażeń)

-    digoksyna (leczenie chorób serca)

-    teofilina (leczenie astmy)

-    takrolimus (zapobieganie odrzuceniu przeszczepu)

-    fluwoksamina (leczenie depresji i innych zaburzeń psychicznych)

-    leki zobojętniające kwas żołądkowy (leczenie zgagi, lub zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku),

-    sukralfat (leczenie owrzodzeń)

-    preparaty zawierające ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (leczenie depresji o niewielkim nasileniu)

Nie zaobserwowano znaczących klinicznie interakcji miedzy lansoprazolem a niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, przy czym nie przeprowadzono formalnych badań interakcji.

Leczenie zakażenia spowodowanego przez Helicobacter pylori powinno być połączone z jednoczesnym stosowaniem lansoprazolu z dwoma antybiotykami. Z uwagi na brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania lansoprazolu z innymi antybiotykami, w takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność. Z tego względu zaleca się kontrolowanie stężenia innych produktów leczniczych w surowicy, przyjmowanych podczas pierwszego tygodnia terapii eradykacyjnej. Dotyczy to leków metabolizowanych przez układ enzymatyczny cytochromu P-450.

Dotychczas, w terapii eradykacji, potwierdzono następujące interakcje pomiędzy lansoprazolem i stosowanymi jednocześnie antybiotykami: lansoprazol + klarytromycyna, lansoprazol + amoksycylina, lansoprazol + metronidazol, lansoprazol + klarytromycyna + amoksycylina.

Lansoprazolum 123ratio z jedzeniem i piciem

Aby uzyskać najlepsze wyniki leczenia, lek Lansoprazolum 123ratio należy zażywać co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania lansoprazolu w ciąży.

Karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania metabolitów do mleka ludzkiego.

Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu Lansoprazolum 123ratio biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Kobiety w ciąży, karmiące piersią lub przypuszczające, że mogą być w ciąży powinny zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i senność. W związku z tym może być zmniejszona zdolność reakcji. Należy wziąć to pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Lek Lansoprazolum 123ratio zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Lansoprazolum 123ratio

Połknąć kapsułkę w całości, popijając szklanką wody. Nie można zgniatać ani rozgryzać kapsułek lub ich zawartości, ponieważ uniemożliwi to prawidłowe działanie leku.

Jeżeli zlecono zażywanie kapsułek Lansoprazolum 123ratio raz na dobę, pacjent powinien przyjmować je w miarę możliwości każdego dnia o tej samej porze. Najlepsze wyniki leczenia można uzyskać, zażywając lek Lansoprazolum 123ratio rano, przed śniadaniem.

Jeżeli kapsułki Lansoprazolum 123ratio stosuje się dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy przyjąć rano, a drugą wieczorem.

Dawkę leku Lansoprazolum 123ratio dobiera się w zależności od stanu pacjenta. Poniżej przedstawiono zwykłe dawkowanie leku Lansoprazolum 123ratio u osób dorosłych. Lekarz poinformuje pacjenta jak długo potrwa leczenie. Niekiedy może również przepisać inną dawkę.

Leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego: jedna kapsułka 15 mg lub 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeżeli objawy się utrzymują, należy poinformować lekarza. Jeżeli objawy utrzymują się po 4 tygodniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy: jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. Leczenie choroby wrzodowej żołądka: jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku (wywołanego zarzucaniem kwasu żołądkowego):

jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Długotrwałe zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku: jedna kapsułka 15 mg raz na dobę. Lekarz może zmienić dawkę i przepisać stosowanie jednej kapsułki 30 mg raz na dobę.

Leczenie zakażenia Helicobacter pylori: zwykle stosuje się jedną kapsułkę 30 mg w połączeniu z dwoma różnymi antybiotykami rano i tę samą dawkę wieczorem. Leki najczęściej zażywa się raz na dobę przez 7 dni.

Zaleca się skojarzone podawanie następujących antybiotyków:

-    Lansoprazolum 123ratio 30 mg z klarytromycyną 250-500 mg i amoksycyliną 1000 mg

-    Lansoprazolum 123ratio 30 mg z klarytromycyną 250 mg i metronidazolem 400-500 mg

U pacjentów z chorobą wrzodową, u których pomyślnie zakończono leczenie, ryzyko nawrotu zakażenia jest niewielkie. Aby zapewnić skuteczne działanie leku, należy go zażywać o odpowiednim czasie i nie pominąć żadnej dawki.

Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy u pacjentów wymagających ciągłego leczenia NLPZ:

jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy u pacjentów wymagających ciągłego leczenia NLPZ: jedna kapsułka 15 mg raz na dobę. Lekarz może zmienić dawkę i przepisać stosowanie jednej kapsułki 30 mg raz na dobę.

Zespół Zollingera i Ellisona: zwykle leczenie rozpoczyna się od dwóch kapsułek 30 mg na dobę, a następnie lekarz dobierze odpowiednią dawkę w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Ze względu na ograniczone dane kliniczne stosowanie leku Lansoprazolum 123ratio u dzieci nie jest zalecane. Należy unikać leczenia małych dzieci poniżej pierwszego roku życia, gdyż dostępne dane nie potwierdzają korzystnego rezultatu w leczeniu choroby refluksowej żołądka i przełyku.

Zawsze należy zażywać lek zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lansoprazolum 123ratio

Jeżeli pacjent zażyje Lansoprazolum 123ratio w dawce większej niż zalecana, powinien bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Lansoprazolum 123ratio

Jeżeli pacjent zapomni zażyć dawki, powinien ją przyjąć, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeżeli nadszedł czas zażycia następnej dawki, należy ją normalnie zastosować. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lansoprazolum 123ratio

Pacjent nie powinien zbyt wcześnie przerywać leczenia, nawet jeśli dolegliwości ustąpiły. Jeżeli nie zakończono przepisanego okresu kuracji, choroba może nie zostać w pełni wyleczona i nawrócić. Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja dotycząca tego leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lansoprazol jest dobrze tolerowany, a działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające.

Zaobserwowano następujące działania niepożądane z następującą częstością podczas terapii lansoprazolem:

Często (występujące częściej niż u 1 na 100pacjentów):

-    Bóle, zawroty głowy

-    Biegunki, zaparcia, bóle brzucha, nudności lub wymioty, suchość w jamie ustnej lub gardle

-    Pokrzywka, świąd skóry, wysypka

-    Zmiany wyników badań enzymów wątrobowych

-    Zmęczenie.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100pacjentów):

-    Depresja

-    Ból stawów lub mięśni

-    Zatrzymanie płynów w organizmie lub obrzęki

-    Zmiana liczby krwinek.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000pacjentów):

-    Gorączka

-    Niepokój, senność, splątanie, omamy, bezsenność, zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi

-    Zaburzenia smaku, utrata łaknienia, zapalenie języka

-    Reakcje skórne, np. uczucie pieczenia lub kłucia pod skórą, zasinienie, zaczerwienienie oraz nadmierne pocenie się

-    Nadwrażliwość na światło

-    Wypadanie włosów

-    Uczucie drętwienia (parestezje), drżenia

-    Niedokrwistość (bladość)

-    Zaburzenia dotyczące nerek

-    Zapalenie trzustki

-    Zapalenie wątroby (mogą objawiać się zażółceniem skóry lub spojówek oczu)

-    Obrzęk piersi u mężczyzn, impotencja

-    Kandydoza (zakażenie grzybicze mogące obejmować skórę lub błony śluzowe)

-    Obrzęk naczynioruchowy. Pacjent powinien bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, np. obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000pacjentów):

-    Ciężkie reakcje z nadwrażliwości, w tym wstrząs. Objawy reakcji z nadwrażliwości mogą obejmować gorączkę, wysypkę, obrzęk i niekiedy zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi

-    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

-    Zapalenie jelita grubego

-    Zaburzenia wyników badań laboratoryjnych, np. stężenia sodu, cholesterolu i triglicerydów

-    Bardzo ciężkie reakcje skórne przebiegające z zaczerwienieniem, tworzeniem pęcherzy,

nasilonymi zmianami zapalnymi i utratą skóry

-    Bardzo rzadko lansoprazol może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek, prowadzące do zmniejszenia odporności pacjenta na zakażenia. Pacjent powinien bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli dojdzie do zakażenia, którego objawami są np. gorączka, istotne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia (np. ból gardła, krtani lub jamy ustnej), względnie dolegliwości podczas oddawania moczu. Zostanie wykonane badanie krwi w celu rozpoznania ewentualnego zmniejszenia liczby lub braku pewnego rodzaju białych krwinek (agranulocytoza).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Skórny toczeń rumieniowaty

W razie przyjmowania leku Lansoprazolum 123ratio przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość, zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

5. Jak przechowywać lek Lansoprazolum 123ratio

Nie należy przechowywać leku w temperaturze powyżej 30°C. W celu ochrony przed wilgocią przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i opakowaniu zewnętrznym. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lansoprazolum 123ratio

-    Substancją czynną leku jest lansoprazol

-    Pozostałe składniki to: sacharoza, ziarenka o składzie sacharoza, skrobia kukurydziana; karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); sodu laurylosiarczan; powidon K30; potasu oleinian; kwas oleinowy; hypromeloza (6cP); kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1); trietylu cytrynian; tytanu dwutlenek (E171); talk

Otoczka kapsułki o składzie: tytanu dwutlenek (E171); żelatyna; woda Jak wygląda lek Lansoprazolum 123ratio i co zawiera opakowanie

Każda kapsułka Lansoprazolum 123ratio zawiera powlekane granulki dojelitowe o barwie od białej do beżowej.

Opakowanie stanowi butelka z HDPE, z zakrętką polipropylenową ze środkiem pochłaniającym wilgoć, zawierająca 7, 14 i 28 lub 56 kapsułek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

123ratio Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Teva Pharma S.L.U.

Poligono Industrial Malpica Calle C, numero 4,

50016 Zaragoza, Hiszpania

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80,

31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Lansoprazolum123ratio

Charakterystyka Lansoprazolum123ratio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lansoprazolum 123ratio, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Lansoprazolum 123ratio, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Kapsułki 15 mg: Każda kapsułka zawiera 15 mg lansoprazolu.

Kapsułki 30 mg: Każda kapsułka zawiera 30 mg lansoprazolu.

Substancje pomocnicze:

Każda kapsułka leku Lansoprazolum 123ratio, 15 mg zawiera 72 mg sacharozy. Każda kapsułka leku Lansoprazolum 123ratio, 30 mg zawiera 144 mg sacharozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki dojelitowe, twarde.

Każda kapsułka leku Lansoprazolum 123ratio, 15 mg zawiera powlekane granulki dojelitowe o barwie od białej do beżowej.

Każda kapsułka leku Lansoprazolum 123ratio, 30 mg zawiera powlekane granulki dojelitowe o barwie od białej do beżowej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

•    Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

•    Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

•    Eradykacja bakterii Helicobacter pylori (H. pylori) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową w leczeniu choroby wrzodowej wywołanej zakażeniem H. pylori

Leczenie łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ

• Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy towarzyszącym leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (patrz punkt 4.2), wymagających stałego leczenia

•    Objawowa choroba refluksowa przełyku

•    Zespół Zollingera-Ellisona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Aby uzyskać optymalne działanie, Lansoprazolum 123ratio należy przyjmować raz na dobę, rano. Nie dotyczy to eradykacji H. pylori, podczas której stosuje się dawkowanie dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Lansoprazolum 123ratio należy przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2). Kapsułki należy połykać w całości, popijając.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

Zalecane dawkowanie: 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. U pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano wyleczenia, należy kontynuować kurację tą samą dawką przez kolejne dwa tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka

Zalecane dawkowanie: 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Owrzodzenia zwykle goją się w ciągu 4 tygodni, jednak u pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano wyleczenia, można kontynuować kurację tą samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Zalecane dawkowanie: 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano wyleczenia, można kontynuować kurację tą samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

Zalecane dawkowanie: 15 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg na dobę.

Eradykacja Helicobacter pylori

Dobierając leczenie skojarzone, należy uwzględnić obowiązujące oficjalne zalecenia dotyczące oporności bakterii, długości okresu leczenia (najczęściej terapię kontynuuje się przez 7 dni, jednak niekiedy wskazane jest jej wydłużenie do 14 dni) oraz odpowiedniej dawki leków przeciwbakteryjnych. Zalecane dawkowanie preparatu Lansoprazolum 123ratio: 30 mg dwa razy na dobę przez 7 dni w połączeniu z jednym z następujących schematów:

klarytromycyna 250-500 mg dwa razy na dobę + amoksycylina 1 g dwa razy na dobę klarytromycyna 250 mg dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę

Odsetek eradykacji H. pylori po kuracji klarytromycyną w skojarzeniu z preparatem Lansoprazolum 123ratio i amoksycyliną lub metronidazolem wynosi do 90%.

Po upływie sześciu miesięcy od zakończenia skutecznej eradykacji ryzyko reinfekcji jest niewielkie, a zatem prawdopodobieństwo nawrotu jest również małe.

Oceniano także stosowanie następującego schematu leczenia: lansoprazol 30 mg dwa razy na dobę, amoksycylina 1 g dwa razy na dobę oraz metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę. Uzyskano mniejsze odsetkowe wskaźniki eradykacji w porównaniu ze schematami zawierającymi klarytromycynę. Ten schemat leczenia może być użyteczny w razie przeciwwskazań do eradykacji przy użyciu klarytromycyny w populacjach o niewielkiej oporności na metronidazol.

Leczenie łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ 30 mg raz na dobę przez cztery tygodnie. U pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano wyleczenia, kurację można kontynuować przez kolejne cztery tygodnie. U pacjentów, u których występują trudne do wyleczenia owrzodzenia lub ryzyko takich owrzodzeń, leczenie należy prawdopodobnie kontynuować przez dłuższy okres i (lub) większymi dawkami.

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (np. wiek >65 lat lub choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie), wymagających stałego leczenia NLPZ

15 mg raz na dobę. Jeżeli leczenie jest nieskuteczne, należy stosować dawkę 30 mg raz na dobę.

Objawowa choroba refluksowa przełyku

Zalecane dawkowanie: 15 mg lub 30 mg na dobę. Szybko uzyskuje się złagodzenie objawów. Należy rozważyć indywidualny dobór dawkowania. Jeżeli nie uzyskano złagodzenia objawów po czterech tygodniach leczenia dawką 30 mg raz na dobę, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań diagnostycznych.

Zespół Zollingera i Ellisona

Zalecane początkowe dawkowanie: 60 mg na dobę. Dawkowanie należy dobierać indywidualnie, a leczenie kontynuować tak długo, jak to jest konieczne. Stosowano dawki do 180 mg dziennie. Jeżeli wymagana dawka dobowa przekracza 120 mg, należy ją podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Zaburzenie czynności wątroby lub nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

W grupie pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą wątroby zaleca się regularne kontrole oraz zmniejszenie dawki dobowej o 50% (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Osoby w podeszłym wieku

Ponieważ u osób w podeszłym wieku dochodzi do zmniejszenia klirensu lansoprazolu, w tej grupie wiekowej konieczny może być indywidualny dobór dawkowania. O ile nie istnieją istotne wskazania kliniczne, w leczeniu osób w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 30 mg na dobę.

Dzieci

Ze względu na ograniczone dane kliniczne stosowanie lanzoprazolu u dzieci nie jest zalecane. Należy unikać leczenia małych dzieci poniżej pierwszego roku życia, gdyż dostępne dane nie potwierdzają korzystnego rezultatu w leczeniu choroby refluksowej żołądka i przełyku.

4.3    Przeciwwskazania

Zastosowanie lansoprazolu jest przeciwwskazane u pacjentów, u których wcześniej występowały reakcje nadwrażliwości na lansoprazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie należy stosować lansoprazolu jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych leków stosowanych w chorobie wrzodowej konieczne jest wcześniejsze wykluczenie podejrzenia nowotworu złośliwego, ponieważ leczenie lansoprazolem może maskować objawy i opóźnić jego rozpoznanie.

Należy zachować ostrożność, stosując lansoprazol u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Obniżenie kwasowości w żołądku spowodowane stosowaniem lansoprazolu może prowadzić do zwiększenia liczby bakterii obecnych fizjologicznie w przewodzie pokarmowym. Leczenie lansoprazolem może powodować niewielkie zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak

Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy należy rozważyć możliwość zakażenia H. pylori jako czynnika etiologicznego.

Jeśli lansoprazol jest stosowany w leczeniu skojarzonym z antybiotykami w celu eradykacji H. pylori, należy stosować się do zaleceń dotyczących stosowania tych antybiotyków.

Ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leczenia podtrzymującego dłużej niż 1 rok, u tych pacjentów zaleca się regularną ocenę skuteczności leczenia i dokładną ocenę ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

U pacjentów leczonych lansoprazolem bardzo rzadko zgłaszano przypadki zapalenia okrężnicy.

Dlatego też, w razie wystąpienia ciężkiej i (lub) utrzymującej się biegunki należy rozważyć przerwanie leczenia.

Podawanie leku w profilaktyce owrzodzeń trawiennych u pacjentów wymagających długotrwałej kuracji NLPZ powinno być ograniczone wyłącznie do grup wysokiego ryzyka (np. wcześniejsze krwawienie z przewodu pokarmowego, perforacja lub owrzodzenie, zaawansowany wiek, jednoczesne stosowanie leków o których wiadomo, że zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego [np. kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe], współwystępowanie ciężkich chorób lub długotrwałe stosowanie NLPZ w największych zalecanych dawkach).

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie jeśli stosowane są w dużych dawkach i długotrwale (> 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania kości biodrowej, nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub w obecności innych uznanych czynników ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko wystąpienia złamań od 10 do 40%. Zwiększone ryzyko może być również spowodowane innymi czynnikami. Pacjenci z grup ryzyka zachorowania na osteoporozę powinni być objęci opieką zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi i przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Hipomagnezemia

Ciężką hipomagnezemię obserwowano u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPI), takimi jak lansoprazol przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i arytmia nadkomorowa. Początek objawów może być utajony i mogą one zostać niezauważone. U najbardziej dotkniętych chorobą pacjentów, objawy hipomagnezemii mogą się zmniejszyć po uzupełnieniu niedoborów magnezu i przerwaniu terapii inhibitorami pompy protonowej.

Pacjenci, u których planuje się terapię długoterminowa lub którzy leczeni są inhibitorami pompy protonowej z digoksyną lub innymi lekami, które mogą powodować wystąpienie hipomagnezemii (tj. diuretyki), lekarz powinien rozważyć zbadanie stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej i okresowe badanie w trakcie trwania terapii.

Produkt Lansoprazolum 123ratio zawiera sacharozę i z tego powodu pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wpływ lansoprazolu na inne leki

Produkty lecznicze, których wchłanianie zależy odpH

Lansoprazol może zaburzać wchłanianie leków, których dostępność biologiczna zależy od pH w żołądku.

Atazanawir

Badanie wykazało, że w wyniku łącznego stosowania lansoprazolu (60 mg raz na dobę) i atazanawiru w dawce 400 mg u zdrowych ochotników nastapiło znaczące zmniejszenie ogólnoustrojowej ekspozycji na atazanawir (około 90% zmniejszenie AUC i Cmax). Nie należy stosować lansoprazolu w skojarzeniu z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Ketokonazol i itrakonazol

Wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu z przewodu pokarmowego nasila się w obecności kwasu żołądkowego. Ponieważ stosowanie lansoprazolu może prowadzić do zmniejszenia stężeń ketokonazolu i itrakonazolu poniżej stężenia terapeutycznego, należy unikać skojarzonego stosowania tych leków.

Digoksyna

Jednoczesne stosowanie lansoprazolu i digoksyny może powodować zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu. W związku z powyższym, należy kontrolować stężenie digoksyny w osoczu i jeśli konieczne, dostosować dawkę na początku i pod koniec leczenia lansoprazolem.

Produkty lecznicze metabolizowane przez układ cytochromu P-450

Lansoprazol może powodować zwiększenie osoczowego stężenia leków metabolizowanych przez izoenzym CYP3A4. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania lansoprazolu z lekami o wąskim indeksie terapeutycznym metabolizowanymi przez ten układ.

Teofilina

Lansoprazol powoduje zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu, co może powodować osłabienie oczekiwanej skuteczności klinicznej danej dawki. Zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania obu leków.

Takrolimus

Jednoczesne stosowanie lansoprazolu i takrolimusu powoduje wzrost stężenia takrolimusu (substrat izoenzymu CYP3A i glikoproteiny P) w osoczu. Lansoprazol powoduje zwiększenie średniej ekspozycji na takrolimus do 81%. Zaleca się kontrolowanie stężenia takrolimusu w osoczu na początku lub pod koniec leczenia skojarzonego z lansoprazolem.

Substancje lecznicze transportowane przez glikoproteinę P

W warunkach in vitro zaobserwowano, że lansoprazol hamuje aktywność białka transportującego, glikoproteinę P (P-gp). Znaczenie kliniczne tego odkrycia nie jest znane.

Wpływ innych leków na lansoprazol

Leki hamujące CYP2C19

Leki działające hamująco na CYP2C19 mogą powodować zwiększenie stężenia lansoprazolu w osoczu.

Fluwoksamina

Należy rozważyć zmniejszenie dawki podczas skojarzonego leczenia lanzporazolem i fluwoksaminy — inhibitora izoenzymu CYP2C19. Stężenie lansoprazolu w osoczu wzrasta nawet 4-krotnie.

Badania wykazują, że stężenie lansoprazolu w osoczu wzrasta nawet 4-krotnie.

Leki indukujące aktywność izoenzymów CYP2C19 i CYP3A4

Produkty lecznicze indukujące aktywność CYP2C19 i CYP3A4, takie jak ryfampicyna i ziele dziurawca (Hypericum perforatum), mogą znacząco zmniejszać stężenie lansoprazolu w osoczu.

Inne

Sukralfat/leki zobojętniające kwas żołądkowy

Sukralfat oraz leki zobojętniające kwas żołądkowy mogą zmniejszać dostępność biologiczną lansoprazolu. Dlatego lansoprazol należy zażywać po upływie co najmniej 1 godziny po zażyciu tego typu produktów leczniczych.

Nie zaobserwowano znaczących klinicznie interakcji miedzy lansoprazolem a niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, przy czym nie przeprowadzono formalnych badań interakcji.

Leczenie infekcji spowodowanej Helicobacter pylori powinno być połączone z jednoczesnym stosowaniem lansoprazolu wraz z dwoma antybiotykami. Wpływ takiego połączenia nie był badany ogólnoustrojowo. W celu zachowania środków ostrożności, na podstawie rozważań teoretycznych, należy spodziewać się możliwości zwiększonego występowania interakcji z innymi produktami leczniczymi. Monitorowanie stężenia innych produktów leczniczych w surowicy, przyjmowanych podczas pierwszego tygodnia terapii eradykacyjnej jest z tego względu zalecane. Dotyczy to produktów leczniczych metabolizowanych przez układ enzymatyczny cytochromu P-450.

Dotychczas, w terapii eradykacji, potwierdzono następujące interakcje pomiędzy lansoprazolem i stosowanymi jednocześnie antybiotykami:

Jednocześnie stosowane produkty lecznicze

Dawkowanie i czas stosowania leczenia skojarzonego

Działanie

lansoprazol + klarytromycyna

30 mg + 500 mg trzy razy na dobę przez 5 dni

Zwiększenie stężenia metabolitu klarytromycyny o 16% w osoczu; zwiększona biodostępność lansoprazolu o 19 % do 32 %.

lansoprazol + amoksycylina

30 mg + 1000 mg trzy razy na dobę przez 5 dni

Zmniejszenie wychwytu amoksycyliny

lansoprazol + metronidazol

Dotychczas nie badano

lansoprazol + klarytromycyna + amoksycylina

30 mg + 500 mg + 1000 mg dwa razy na dobę przez 5 dni

Zwiększenie biodostępności i wydłużenie okresu półtrwania lansoprazolu o 30%; zwiększenie stężenia metabolitu klarytromycyny w osoczu o 30%.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lansoprazolu w okresie ciąży. Badania przeprowadzone u zwierząt nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Dlatego też, nie zaleca się stosowania lansoprazolu w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy lansoprazol przenika do mleka karmiących matek. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały przenikanie lansoprazolu do mleka.

Podejmując decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia lansoprazolem, należy rozważyć korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści wynikające z leczenia lansoprazolem dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaburzenia widzenia i senność (patrz punkt 4.8). W związku z tym może być zmniejszona zdolność reakcji.

Należy wziąć to pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Lansoprazol jest dobrze tolerowany, a działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. Zaobserwowano następujące działania niepożądane z następującą częstością podczas terapii lansoprazolem:

często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) , w tym pojedyncze przypadki, częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często

(>1/100,

<1/10)

Niezbyt często (>1/1000, <1/100)

Rzadko (>1/10 000, <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia,

eozynofilia,

leukopenia

Niedokrwistość,

Agranulocytoza,

pancytopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipomagneze mia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Bezsenność, omamy, splątanie

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle, zawroty głowy

Niepokój,

zawroty głowy z

zaburzeniami

równowagi,

parestezje,

senność, drżenia

mięśniowe

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia

przewodu

pokarmowego

Nudności, biegunka, ból brzucha, zaparcia, wymioty wzdęcia, suchość w jamie ustnej lub gardle

Zapalenie języka, kandydoza przełyku, zapalenie trzustki, zaburzenia smaku

Zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

Zapalenie

wątroby,

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka,

świąd,

wysypka

Wybroczyny,

plamica,

wypadanie

włosów, rumień

wielopostaciowy,

nadwrażliwość na

światło

Zespół Stevensa

Johnsona,

martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka

Skórny toczeń rumieniowaty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Złamania kości biodrowej, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęki

Gorączka,

wzmożona

potliwość, obrzęk

naczynioruchowy,

jadłowstręt,

impotencja

Wstrząs

anafilaktyczny

Badania

Zwiększenie

Hipomagneze

diagnostyczne

stężenia

mia (po

cholesterolu i

dłuższym

triglicerydów,

okresie

hiponatremia

zażywania)

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania lansoprazolu u ludzi (chociaż ostra toksyczność leku jest prawdopodobnie niewielka), dlatego też nie sformułowano jednoznacznych zaleceń dotyczących postępowania po przedawkowaniu. Niemniej jednak, podczas badań klinicznych stosowano dawki do 180 mg lansoprazolu doustnie oraz do 90 mg lansoprazolu dożylnie bez znaczących działań niepożądanych.

W punkcie 4.8 przedstawiono zestawienie możliwych objawów przedawkowania lansoprazolu.

W razie podejrzenia przedawkowania należy monitorować stan pacjenta. Lansoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany podczas hemodializy. W razie konieczności zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i zastosowanie leczenia objawowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej; Kod ATC: A02BC03.

Lansoprazol, lek zaliczany do inhibitorów pompy protonowej, hamuje ostatni etap wytwarzania kwasu żołądkowego przez inhibicję aktywności ATP-azy H+/K+ w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie leku jest odwracalne, zależne od dawki i wpływa zarówno na podstawowe, jak i stymulowane wydzielanie kwasu żołądkowego. Lansoprazol gromadzi się w komórkach okładzinowych żołądka, a następnie uaktywnia się w kwaśnym środowisku i łączy się z grupą sulfhydrylową ATP-azy H+/K+, co prowadzi do zahamowania aktywności tego enzymu.

Wpływ na wydzielanie kwasu żołądkowego

Lansoprazol jest swoistym inhibitorem pompy protonowej komórek okładzinowych żołądka. Jednorazowa dawka doustna 30 mg lansoprazolu zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego po stymulacji pentagastryną o około 80%, a po 7 dniach codziennego stosowania wydzielanie kwasu żołądkowego zmniejsza się o około 90%. Lansoprazol wywiera podobny wpływ na podstawowe wydzielanie kwasu solnego: po doustnym podaniu pojedynczej dawki 30 mg wydzielanie podstawowe zmniejsza się o około 70%, w wyniku czego dolegliwości ulegają złagodzeniu już po zażyciu pierwszej dawki leku. Po ośmiu dniach stosowania leku wydzielanie kwasu żołądkowego zmniejsza się o około 85%. Dolegliwości ustępują już po krótkim okresie podawania 30 mg lansoprazolu raz na dobę. W większości przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy wyleczenie następuje w ciągu 2 tygodni, a choroby wrzodowej żołądka lub refluksowego zapalenia przełyku — w ciągu 4 tygodni.

Lansoprazol powoduje zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, w wyniku czego umożliwia skuteczne działanie wybranych antybiotyków przeciwko H. pylori.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lansoprazol jest mieszaniną racemiczną dwóch aktywnych enancjomerów, które ulegają biotransformacji do postaci aktywnej w kwaśnym środowisku komórek okładzinowych. Ponieważ lansoprazol jest szybko rozkładany przez kwas żołądkowy, stosuje się go doustnie w postaci powlekanych preparatów dojelitowych, aby zapewnić wchłanianie systemowe.

Wchłanianie

Lansoprazol jest szybko inaktywowany przez kwas żołądkowy i dlatego preparat jest podawany w postaci peletek z powłoką chroniącą przed kwasem solnym w kapsułkach żelatynowych. Wchłanianie z dwunastnicy jest szybkie a maksymalne stężenie w osoczu występuje po 1,5 - 2 godzinach. Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania lansoprazolu i zmniejsza biodostępność (AUC) o około 50%.

Dystrybucja

Biodostępność po podaniu pojedynczej dawki 30 mg i po podaniu wielokrotnym wynosi 80-90%. Preparaty zobojętniające i sukralfat mogą zmniejszać biodostępność lansoprazolu.

Metabolizm

Lansoprazol jest głównie metabolizowany w wątrobie. Metabolizm lansoprazolu jest katalizowany głównie przez enzym CYP2C19. W metabolizmie bierze również udział enzym CYP3A4.

W osoczu zidentyfikowano trzy metabolity: sulfon, 5-hydroksy lansoprazol i siarczek. Te metabolity nie mają znaczącego wpływu na wydzielanie kwasu żołądkowego.

Eliminacja

Okres półtrwania lansoprazolu wynosi 1-2 godzin. Okres półtrwania nie ulega zmianie podczas podawania dawek wielokrotnych.

Pojedyncza dawka lansoprazolu hamuje wydzielania kwasu żołądkowego przez ponad 24 godziny. Ponieważ lansoprazol jest aktywowany w komórkach okładzinowych, jego stężenie w osoczu nie odzwierciedla działania hamującego wydzielanie kwasu żołądkowego.

Badanie podczas którego podano lansoprazol znakowany izotopem 14C wykazało, że około jedna trzecia podanej radioaktywnej dawki została wydzielona w moczu, a dwie trzecie stwierdzono w kale. W moczu zidentyfikowano trzy metabolity: 5-hydroksysulfon, 5-hydroksysiarczek i 5-hydroksylansoprazol.

Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów z niewydolnością nerek

Biodostępność lansoprazolu nie jest znacząco zmieniona u pacjentów z niewydolnością nerek.

Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów z niewydolnością wątroby

Ogólnoustrojowa ekspozycja na lansoprazol wzrasta dwukrotnie u osób z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby i jeszcze bardziej u chorych z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby.

Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku klirens lansoprazolu ulega zmniejszeniu, okres półtrwania w fazie eliminacji wydłuża się o około 50-100%, natomiast nie zwiększa się maksymalne stężenie w osoczu.

Właściwości farmakokinetyczne u dzieci i młodzieży

Badania właściwości farmakokinetycznych u dzieci w wieku 1-17 lat po podaniu dawki 15 mg dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg i 30 mg dzieci o masie ciała powyżej 30 kg wykazały wartość ekspozycji ogólnoustrojowej podobną do wartości zanotowanej u osób dorosłych. Analiza dawki 17 mg/mpowierzchni ciała lub 1 mg/kg mc. także wykazała podobną jak u dorosłych ogólnoustrojową ekspozycję na lansoprazol u dzieci w wieku od 2-3 miesięcy do 1 roku.

Z kolei u niemowląt w wieku poniżej 2-3 miesięcy po podaniu pojedynczej dawki 1,0 mg/kg mc. lub 0,5 mg/kg mc. zaobserwowano ogólnoustrojową ekspozycję większą niż u osób dorosłych.

Osoby z niedoborem izoenzymu CYP2C19

Izoenzym CYP2C19 wykazuje polimorfizm genetyczny, w wyniku czego (2-6%) populacji o powolnym metabolizmie (ang. poor metabolisers, PMs) to homozygoty ze zmutowanym allelem CYP2C19, u których występuje niedobór aktywnego enzymu CYP2C19 i, co za tym idzie, powolne tempo metabolizmu. Ogólnoustrojowa ekspozycja na lansoprazol w tej grupie jest kilkakrotnie większa niż u osób wykazujących intensywny metabolizm (ang. extensive metabolisers EMs).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcję nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W dwóch badaniach działania karcynogennego przeprowadzonych na szczurach otrzymujących lansoprazol obserwowano zależny od dawki rozrost komórek ECL żołądka i rozwój rakowiaka wywodzącego się z tych komórek na skutek zmniejszenia wydzielania kwasu i hipergastrynemii. Obserwowano również metaplazję jelitową oraz rozrost komórek Leydiga i łagodne nowotwory wywodzące się z tych komórek. Po 18 miesiącach leczenia obserwowano atrofię siatkówki. Tego działania nie potwierdzono w badaniach prowadzonych na małpach, psach ani myszach. W badaniach rakotwórczości na myszach stwierdzono zależny od dawki rozrost komórek ECL oraz nowotwory wątroby i gruczolaków sieci jądra. Znaczenie kliniczne wymienionych zjawisk nie jest znane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki Lansoprazolum 123ratio:

Sacharoza, ziarenka o składzie sacharoza i skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Sodu laurylosiarczan Powidon K30 Potasu oleinian Kwas oleinowy Hypromeloza (typ 6cP)

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1)

Trietylu cytrynian Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Otoczka kapsułkowa o składzie:

Tytanu dwutlenek (E171)

Żelatyna

Woda

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

W celu ochrony przed wilgocią przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka HDPE, z zakrętką polipropylenową ze środkiem pochłaniającym wilgoć w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 7, 14, 28 lub 56 kapsułek.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące przygotowywania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

123ratio Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15 mg: Pozwolenie nr: 14200 30 mg: Pozwolenie nr: 14201

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2007.11.07

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Lansoprazolum123ratio