+ iMeds.pl

Lantrea 15 mgUlotka Lantrea

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

LANTREA, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde LANTREA, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Lansoprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceutyLek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lantrea i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lantrea

3.    Jak stosować lek Lantrea

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lantrea

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lantrea i w jakim celu się go stosuje

Lansoprazol należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej, takie jak lansoprazol, zmniejszają ilość kwasu wytwarzanego przez żołądek.

Lansoprazol stosuje się w schorzeniach wywołanych działaniem kwasu żołądkowego.

Lekarz może przepisać lek Lantrea w następujących wskazaniach:

•    leczenie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy

•    leczenie lub zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku (tzw. choroba refluksowa przełyku)

• leczenie zakażeń wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori w skojarzeniu z leczeniem antybiotykami stosowanymi w leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy (terapia eradykacyjna)

•    zmniejszanie dolegliwości występuj ących często w powyższych schorzeniach

•    zapobieganie nawrotom tych schorzeń i dolegliwości

•    leczenie lub zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi - NLPZ (leczenie NLPZ stosowane jest w przypadku bólu lub zapalenia)

•    leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku

•    lansoprazol jest czasem stosowany u pacjentów, których żołądek wytwarza nadmierną ilość kwasu (w tym osób z zespołem Zollingera - Ellisona).

Lekarz może przepisać lek Lantrea w innym wskazaniu lub przepisać dawkę inną niż podana w niniejszej ulotce. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    jesli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lansoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lantrea

•    jeśli pacjent przyjmuje lek, którego substancją czynną jest atazanawir (stosowany w leczeniu HIV).

Ostrzeżenia i środki ostrożnościNależy skonsultować się z lekarzem w następujących przypadkach:

•    współistniejących zaburzeń czynności wątroby, lekarz może dostosować dawkę

•    leczenie lansoprazolem nieznacznie zwiększa ryzyko zakażeń układu pokarmowego wywołanych przez bakterie Salmonella i Campylobacter, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia biegunki podczas stosowania leku Lantrea.

•    jeśli lekarz przepisał pacjentowi lek Lantrea wraz z innymi lekami przeznaczonymi do leczenia zakażeń Helicobacter pylori (antybiotyki) lub wraz z lekami przeciwzapalnymi stosowanymi w leczeniu bólu lub choroby reumatycznej: należy także uważnie zapoznać się z ulotkami załączonymi do tych leków

•    przygotowywania się do operacji i znieczulenia (również dentystycznego). Należy poinformować lekarza lub dentystę o przyjmowaniu leku Lantrea.

•    jeśli pacjent przyjmuje lek Lantrea przez długi czas (dłużej niż 1 rok), lekarz prawdopodobnie będzie regularnie kontrolował stan pacjenta. Podczas każdej wizyty u lekarza należy zgłaszać nowe i nietypowe objawy oraz okoliczności.

Podczas stosowania inhibitorów pompy protonowej, tj. Lantrea, kapsułki dojelitowe twarde, szczególnie przez okres dłuższy niż jeden rok, może wystąpić zwiększone ryzyko złamań bioder, nadgarstka i kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje osteoporoza lub jeśli pacjent stosuje kortykosteroidy (mogą zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Lekarz może zlecić przeprowadzenie badania endoskopowego (polegającego na wprowadzeniu bardzo małej kamery do przełyku) celem obejrzenia żołądka. To pomoże dowiedzieć się, co jest przyczyną objawów. To może pomóc, aby wykluczyć poważniejsze przyczyny objawów takich jak rak żołądka.

Lek Lantrea a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje leki zawieraj ące którąkolwiek z poniższych substancji:

•    teofilina (stosowana w leczeniu astmy)

•    leki zoboj ętniaj ące kwas żołądkowy (stosowane w leczeniu zgagi lub zarzucania kwasu żołądkowego)

•    sukralfat (stosowany w leczeniu wrzodów)

•    fluwoksamina (stosowana w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych)

•    ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (stosowane w leczeniu lekkiej depresji)

•    ketokonazol lub itrakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

•    ryfampicyna (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

•    digoksyna (stosowana w leczeniu chorób serca)

•    inhibitory proteazy (stosowane w leczeniu infekcji wirusowych)

•    makrolidy (stosowane w leczeniu infekcji bakteryjnych)

•    takrolimus (zapobiega odrzucaniu przeszczepów)

Lantrea z jedzeniem i piciem

Lantrea powinna być podawana na pusty żołądek (przynajmniej 30 minut przed posiłkiem).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W przypadku ciąży, planowanego zaj ścia w ciążę lub karmienia piersią należy poinformować o tym lekarza, który zadecyduje, czy w tej sytuacji należy stosować lek Lantrea.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zmęczenie i zaburzenia widzenia szybkość reakcji może być zmniejszona.

Należy wziąć to pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Pacjent sam powinien zadecydować czy jest w stanie prowadzić pojazdy mechaniczne lub wykonywać inne czynności wymagające zwiększonej koncentracji. Ze względu na to, że działanie leku lub działania niepożądane, są jednym z czynników, który może zmniejszyć bezpieczeństwo wykonywania tego rodzaju czynności, należy zachować ostrożność stosuj ąc ten lek.

Opis tych działań zamieszczono w innych częściach ulotki.

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej ulotce.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Lantrea zawiera sacharozęLek Lantrea zawiera sacharozę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Lantrea AK STOSOWAĆ LEK LANTREA

Kapsułkę należy połykać w całości. W przypadku trudności z połknięciem kapsułki można ją popić odpowiednią ilością wody. Kapsułki nie należy rozgryzać ani żuć, gdyż uniemożliwi to właściwe działanie leku.

Lek Lantrea należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent zażywa lek Lantrea raz na dobę, w miarę możliwości powinien przyjmować go każdego dnia o tej samej porze. Najlepsze wyniki leczenia można uzyskać stosując lek Lantrea rano przed posiłkiem. Jeśli lek Lantrea stosowany jest dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy przyj ąć rano, a drugą wieczorem.

Zazwyczaj stosowane dawki leku Lantrea u dorosłych podano poniżej. Lekarz może przepisać inną dawkę. Lekarz poinformuje również pacjenta o czasie trwania leczenia.

W przypadku zaburzeń czynności wątroby, lekarz może ograniczyć dawkowanie do jednej kapsułki na dobę.

Zalecana dawka

Leczenie choroby wrzodowej żołądka

Zalecaną dawką jest jedna kapsułka 30 mg na dobę przez 4 tygodnie.

Zapobieganie chorobie wrzodowej oraz zmniejszanie dolegliwości podczas przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Zalecaną dawką jest jedna kapsułka 15 mg codziennie. Lekarz może zmienić dawkę na jedną kapsułkę 30 mg raz na dobę.

Leczenie zapalenia przełyku (choroba refluksowa przełyku)

Zalecaną dawką jest jedna kapsułka 30 mg na dobę przez 4 tygodnie w celu wyleczenia przełyku i (lub) złagodzenia objawów.

Długotrwałe zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

Zalecana dawka to jedna kapsułka 15 mg na dobę, lekarz może zmienić dawkę na jedną kapsułkę 30 mg raz na dobę.

Choroba wrzodowa dwunastnicy

Zalecaną dawką jest jedna kapsułka 30 mg na dobę przez 2 tygodnie. Lekarz może zalecić dalsze stosowanie 15 mg lansoprazolu na dobę w celu zapobiegania nawrotu choroby.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy spowodowanej przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Zalecaną dawką jest jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez cztery tygodnie.

Leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku

Zalecaną dawką jest jedna kapsułka 15 mg lub 30 mg przez 4 tygodnie. Jeśli objawy utrzymują się należy zgłosić się do lekarza. Jeśli objawy nie zostaną złagodzone w ciągu 4 tygodni należy skontaktować się z lekarzem.

Zespół Zollingera-EHisona (wydzielanie nadmiernej ilości kwasu żołądkowego)

Zazwyczaj stosuje się dwie kapsułki 30 mg na dobę na początku terapii. Lekarz może zmienić wielkość dawki w zależności od reakcji pacjenta na lek Lantrea, dawka jest odpowiednio dostosowywana przez lekarza.

Eradykacja bakterii Helicobacter pylori

Zalecaną dawką są dwie 30 mg kapsułki na dobę przez tydzień w połączeniu z jednym z następujących trzech schematów z dwoma różnymi antybiotykami wieczorem:

-    amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + klarytromycyna 250 - 500 mg dwa razy na dobę

-    klarytromycyna 250 mg dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę

-    amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę.

Leki zazwyczaj stosuje się codziennie przez 7 dni.

Jeśli leczenie zakażenia u pacjentów z chorobą wrzodową przebiegnie pomyślnie, nawrót wrzodów jest mało prawdopodobny. Aby zapewnić skuteczne działanie leku, należy go przyjmować o właściwej porze i nie pomijać żadnej dawki.

Należy przeczytać ulotkę antybiotyków w celu uzyskania dalszych informacji.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania kapsułek Lantrea u dzieci, należy poradzić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lantrea

W przypadku zażycia większej dawki kapsułek Lantrea niż zalecił lekarz, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Lantrea

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia zażycia dawki leku, należy przyj ąć j ą jak najszybciej, chyba że nadszedł czas zastosowania kolejnej dawki, wówczas należy powrócić do stosowania leku według ustalonego schematu.

Należy przyjmować lek przez okres, który zalecił lekarz. Nie należy przerywać wcześniej leczenia gdy nastąpi złagodzenie objawów. Jeżeli pacjent nie przejdzie całej kuracji, jego choroba może nie zostać w pełni wyleczona lub może nastąpić jej nawrót.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Na ogół mają one przebieg łagodny i ustępują po odstawieniu leku.

Częstość występowania działań niepożądanych określa się następująco:

Bardzo często: dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często: dotyczy mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów

Niezbyt często: dotyczy mniej niż 1 na 100, ale częściej niż 1 na 1000 pacjentów

Rzadko: dotyczy mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10000 pacjentów

Bardzo rzadko: dotyczy mniej niż 1 na 10000 pacjentów

Nie znana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, zaparcie, wiatry, suchość lub ból w jamie ustnej lub gardle

Rzadko: grzybicze infekcje przełyku, zapalenie trzustki, zapalenie j ęzyka, zmiany w sposobie odczuwania smaku

Bardzo rzadko: zapalenie jelita grubego, zapalenie błony śluzowej ust

Zaburzenia skóry i tkanki łącznej

Często: wysypka, pokrzywka, świąd

Rzadko: krwawienia skórne, wypadanie włosów, nadmierne pocenie się, zaczerwienienie skóry, wysypka podobna do pokrzywki, siniaki, wrażliwość na światło

Bardzo rzadko: rozlana wysypka, nietrwałe pęcherze na błonach śluzowych/skórze (zespól Stevens-Johnson’a), ciężkie uszkodzenie skóry (martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

Nieznana: świąd, sucha, w kształcie pierścienia, łuszcząca się wysypka (podostry skórny toczeń rumieniowaty)

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zawroty głowy

Rzadko: niepokój, ospałość, zawroty głowy, drżenia, zdrętwienie/uczucie mrowienia.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: depresja

Rzadko: zaburzenia snu, omamy, splątanie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zmiany aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczka (żółte przebarwienie białek oka lub żółte zabarwienie skóry)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: zapalenie nerek (zmniejszenie obj ętości i koloru moczu)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: zmiany morfologiczne obejmujące zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększenie liczby pewnych białych krwinek (eozynofilia), zmniejszenie liczby wszystkich białych krwinek Rzadko: niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek)

Bardzo rzadko: bardzo duże zmniejszenie liczby pewnych białych krwinek (agranulocytoza), obniżona produkcja wszystkich komórek krwi

Częstość nieznana: Jeśli pacjent stosuje lek Lantrea, kapsułki dojelitowe twarde dłużej niż 3 miesiące, możliwe jest, że poziom magnezu we krwi może ulec zmniejszeniu. Niski poziom magnezu może powodować zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientację, drgawki, zawroty głowy, przyspieszoną czynność serca. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Niski poziom magnezu może również prowadzić do zmniejszenia poziomu potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zdecydować o wykonywaniu regularnych badań krwi w celu kontrolowania poziomów magnezu.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: ból stawów i mięśni, Podczas stosowania inhibitorów pompy protonowej, tj. Lantrea, kapsułki dojelitowe twarde, szczególnie przez okres dłuższy niż jeden rok, może wystąpić zwiększone ryzyko złamań bioder, nadgarstka i kręgosłupa.

Zaburzenia oka

Rzadko: zaburzenia widzenia

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: powiększenie męskich gruczołów piersiowych, mleczna wydzielina z sutka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: zmęczenie

Niezbyt często: zatrzymanie płynów i obrzęk

Rzadko: gorączka, obrzęk naczynioruchowy (trudności w oddychaniu, opuchnięcie ust, twarzy, warg, jamy ustnej, trudności z przełykaniem, pokrzywka), utrata apetytu, impotencja

Bardzo rzadko: wstrząs alergiczny (wysoka gorączka, trudności w oddychaniu, opuchnięcie ust, twarzy, jamy ustnej)

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: zwiększone stężenie cholesterolu i lipidów we krwi

Chociaż objawy podane poniżej występuj ą bardzo rzadko, tym niemniej należy potraktować je poważnie i natychmiast udać się do lekarza:

- reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy): np. opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, trudności w oddychaniu i połykaniu.

Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lantra

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym.

W przypadku widocznych oznak zepsucia nie należy stosować leku Lantrea.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Lantrea

•    Substancją czynną leku Lantrea jest lansoprazol.

•    Pozostałe składniki to:    sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana);

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); sodu laurylosiarczan; powidon K30; fosforan trójsodowy, hypromeloza (6cp) kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1); trietylu cytrynian; tytanu dwutlenek (E171); talk.

Otoczka kapsułki o składzie: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), woda.

Tusz do nadruku: szelak, alkohol etylowy bezwodny, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, alkohol N-butylowy, amonowy wodorotlenek, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E172).

Jak wygląda lek Lantrea i co zawiera opakowanie

•    15 mg: Kapsułka żelatynowa twarda składa się z nieprzezroczystego białego wieczka oznaczonego przy użyciu czarnego tuszu „L” oraz z nieprzezroczystego białego korpusu oznaczonego przy użyciu czarnego tuszu „15”. Zzawiera biało-beżowe mikrogranulki dojelitowe z 15 mg lansoprazolu.

•    30 mg: Kapsułka żelatynowa twarda składa się z nieprzezroczystego białego wieczka oznaczonego przy użyciu czarnego tuszu „L” oraz z nieprzezroczystego białego korpusu oznaczonego przy użyciu czarnego tuszu „30”. Zawiera biało-beżowe mikrogranulki dojelitowe z 30 mg lansoprazolu.

• Lantrea 15 mg kapsułki są dostępne w blistrach i butelkach po 7, 14, 28 lub 56 sztuk.

• Lantrea 30 mg kapsułki są dostępne w blistrach i butelkach po 7, 14, 28 lub 56 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

1.    Teva Pharma S.L.U.

Poligono Industrial Malpica

calle C, Numero 4; 50016 Zaragoza Hiszpania

2.    Teva UK Limited,

Brampton Road, Hampden Park, Easttbourne, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

3. Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

r

31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Kwiecień 2014

8

Lantrea

Charakterystyka Lantrea

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LANTREA, 15 mg, kapsułki dojelitowe twarde LANTREA, 30 mg, kapsułki dojelitowe twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

LANTREA 15 mg

Każda kapsułka zawiera 15 mg lansoprazolu.

LANTREA 30 mg

Każda kapsułka zawiera 30 mg lansoprazolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda kapsułka zawiera 60,02 mg sacharozy (ziarenka). Każda kapsułka zawiera 120,03 mg sacharozy (ziarenka).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki dojelitowe, twarde.

LANTREA 15 mg:

Kapsułki żelatynowe twarde, o rozmiarze 3 z białym nieprzezroczystym wieczkiem oznaczonym przy użyciu czarnego tuszu „L” i białym nieprzezroczystym korpusem oznaczonym przy użyciu czarnego tuszu „15”, zawierające biało-beżowe dojelitowe mikrogranulki.

LANTREA 30 mg:

Kapsułki żelatynowe twarde, o rozmiarze 1 z białym nieprzezroczystym wieczkiem oznaczonym przy użyciu czarnego tuszu „L” i białym nieprzezroczystym korpusem oznaczonym przy użyciu czarnego tuszu „30”, zawierające biało-beżowe dojelitowe mikrogranulki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i/lub łagodnej choroby wrzodowej żołądka

•    Leczenie i profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku

•    Leczenie objawowe refluksowego zapaleniu przełyku (ang. Gastro Oesophageal Reflux Disease -GORD).

•    Leczenie i profilaktyka łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) oraz łagodzenie objawów u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ.

•    Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona.

Eradykacja bakterii Helicobacter pylori (H. pylori) w połączeniu z odpowiednią antybiotykoterapią oraz zapobieganie nawrotom wrzodów trawiennych u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem Helicobacter pylori.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Aby uzyskać maksymalne działanie, lansoprazol należy stosować raz na dobę, rano, z wyjątkiem stosowania w eradykacji bakterii H. pylori, kiedy należy przyjmować lansoprazol dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy:

Zalecana dawka wynosi 30 mg lansoprazolu raz na dobę przez 2 tygodnie. Jeśli w tym czasie nie nastąpi pełne wyleczenie, należy kontynuować leczenie taką samą dawką przez kolejne 2 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka:

Zalecana dawka wynosi 30 mg lansoprazolu raz na dobę przez 4 tygodnie. U większości pacjentów wyleczenie następuje po czterech tygodniach. Jeśli w tym czasie nie nastąpi pełne wyleczenie, należy kontynuować leczenie taką samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.

Refluksowe zapalenie przełyku:

Zalecana dawka wynosi 30 mg lansoprazolu raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli w tym czasie nie nastąpi pełne wyleczenie, należy kontynuować leczenie taką samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku:

Zalecana dawka 15 mg lansoprazolu podawane raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg dziennie.

Leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku:

Zalecana dawka wynosi 15 mg lub 30 mg lansoprazolu podawane raz na dobę przez 4 tygodnie. Należy rozważyć indywidualne dostosowanie dawki. W razie niepełnego wygojenia się zmian chorobowych w czasie leczenia przez cztery tygodnie dawką 30 mg lansoprazolu raz na dobę zaleca się przeprowadzenie dalszych badań.

Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy oraz łagodzenie objawów u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ:

Zalecana dawka wynosi 30 mg lansoprazolu raz na dobę przez 4 tygodnie. W razie niepełnego wygojenia się zmian chorobowych leczenie można przedłużyć o kolejne 4 tygodnie.

U pacjentów z grupy szczególnego ryzyka lub w przypadku trudno gojących się owrzodzeń należy zastosować większe dawki i (lub) przedłużenie terapii.

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy, spowodowanym stosowaniem NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (takich jak wiek >65 lat lub choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie) wymagających stałego leczenia NLPZ:

Zalecana dawka 15 mg lansoprazolu raz na dobę. W przypadku niepowodzenia leczenia, należy stosować dawkę 30 mg raz na dobę.

Zespół Zollingera-Ellisona:

Zalecana dawka początkowa wynosi 60 mg lansoprazolu raz na dobę. Dawkę należy indywidualnie dostosować i kontynuować leczenie tak długo, jak kliniczne jest to konieczne. Stosowano dawki dobowe 180 mg. Jeśli wymagana dawka dobowa jest większa niż 120 mg, należy ją podzielić i

podawać w dwóch na dobę dawkach podzielonych.

Eradykacja bakterii Helicobacter _ pylori

Ustalając leczenie skojarzone, należy wziąć pod uwagę oficjalne lokalne wytyczne dotyczące oporności bakterii, długości okresu leczenia (najczęściej 7 dni, jednak czasami wydłuża się do 14 dni) oraz odpowiedniego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Zalecana dawka to 30 mg lansoprazolu dwa razy na dobę przez 7 dni w skojarzeniu z jednym z następujących schematów:

A)    amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + klarytromycyna 250 - 500 mg dwa razy na dobę,

B)    klarytromycyna 250 mg dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę,

C)    amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę

Wskaźnik eradykacji H. pylori sięga 90% kiedy klarytromycyna stosowana jest z lansoprazolem w skojarzeniu z amoksycyliną lub metronidazolem.

Po upływie sześciu miesięcy od zakończenia skutecznej eradykacji ryzyko ponownego zakażenia jest niewielkie, nawrót choroby jest również mało prawdopodobny.

Zbadano także stosowanie następującego schematu leczenia: lansoprazol 30 mg dwa razy na dobę, amoksycylina 1 g dwa razy na dobę oraz metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę. Obserwowano niższy wskaźnik eradykacji przy zastosowaniu tego skojarzonego sposobu leczenia w porównaniu ze schematem dawkowania zawierającym klarytromycynę. Ten schemat leczenia można zastosować w razie przeciwwskazania do eradykacji przy użyciu klarytromycyny w populacjach o niewielkiej oporności na metronidazol.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek:

U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się regularne kontrole oraz zmniejszenie dawki dobowej lansoprazolu o 50 % (patrz punk 4.4 i 5.2).

Nie ma konieczności zmiany dawkowania lansoprazolu u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby oraz z zaburzeniami czynności nerek.

Osoby starsze

Ponieważ u osób w podeszłym wieku dochodzi do zmniejszenia klirensu lansoprazolu, konieczny może być indywidualny dobór dawkowania. O ile nie istniej ą istotne wskazania kliniczne, w leczeniu osób w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 30 mg na dobę.

Dzieci i młodzież

Stosowanie lansoprazolu nie jest zalecane u dzieci z powodu ograniczonych danych klinicznych. Należy unikać leczenia małych dzieci poniżej pierwszego roku życia, gdyż dostępne dane nie wykazuj ą korzystnego działania w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego.

Sposób podawania

Należy go przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2). Kapsułki należy połykać w całości, popijaj ąc wodą.

Nie należy ich rozgryzać ani żuć.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować lansoprazolu jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku innych leków stosowanych w chorobie wrzodowej, konieczne jest wcześniejsze wykluczenie podejrzenia nowotworu złośliwego, ponieważ leczenie lansoprazolem może maskować objawy i opóźnić jego rozpoznanie.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania lansoprazolu u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2)

Zmniejszenie kwasowości w żołądku spowodowane stosowaniem lansoprazolu może prowadzić do zwiększenia liczby bakterii obecnych fizjologicznie w przewodzie pokarmowym. Leczenie lansoprazolem może powodować niewielkie zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy należy rozważyć możliwość zakażenia H. pylori jako czynnika etiologicznego. Jeśli lansoprazol jest stosowany w leczeniu skojarzonym z antybiotykami w celu eradykacji H. pylori, należy stosować się do zaleceń dotyczących stosowania tych antybiotyków.

Ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leczenia podtrzymuj ącego dłużej niż 1 rok, u tych pacjentów zaleca się regularną ocenę skuteczności leczenia i dokładną ocenę ryzyka i korzyści wynikaj ących z leczenia.

U pacjentów leczonych lansoprazolem bardzo rzadko zgłaszano przypadki zapalenia okrężnicy. Dlatego też w razie wystąpienia ciężkiej i(lub) utrzymującej się biegunki należy rozważyć przerwanie leczenia.

Podawanie leku w profilaktyce owrzodzeń trawiennych u pacjentów wymagaj ących długotrwałej kuracji NLPZ powinno być ograniczone wyłącznie do grup wysokiego ryzyka (np. wcześniejsze krwawienia z przewodu pokarmowego, perforacja lub owrzodzenie, zaawansowany wiek, jednoczesne stosowanie leków, o których wiadomo, że zwiększaj ą prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego [np. kortykosteroidy lub antykoagulanty], współwystępowanie ciężkich chorób lub długotrwałe stosowanie NLPZ w największych zalecanych dawkach).

Hipomagnezemia

Ciężką hipomagnezemię obserwowano u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (PPI), takimi jak lansoprazol przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i arytmia nadkomorowa. Początek objawów może być utajony i mogą one zostać niezauważone. U najbardziej dotkniętych pacjentów, objawy hipomagnezemii mogą ulec poprawie po uzupełnieniu poziomów magnezu i przerwaniu terapii inhibitorami pompy protonowej.

Pacjenci, u których planuje się terapię długoterminowa lub którzy leczeni są inhibitorami pompy protonowej z digoksyną lub innymi lekami, które mogą powodować wystąpienie hipomagnezemii (tj. diuretyki), lekarz powinien rozważyć zbadanie poziomów magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej i okresowe badanie w trakcie trwania terapii.

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie jeśli stosowane są w dużych dawkach i długotrwale (> 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa, głównie w podeszłym wieku lub w obecności innych uznanych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko wystąpienia złamań od 10 do 40%. Zwiększone ryzyko może być również spowodowane oddziaływaniem innych czynników. Pacjenci z grup ryzyka zachorowania na osteoporozę powinni być obj ęci opieką zgodnie z obowiązuj ącymi wytycznymi klinicznymi i powinno się u nich zastosować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Ten produkt leczniczy zawiera sacharozę, dlatego pacjenci z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wpływ lansoprazolu na inne leki

Produkty lecznicze, których wchłanianie zależy od pH

Lansoprazol może zakłócać wchłanianie produktów leczniczych, których dostępność biologiczna zależy od pH w żołądku.

Atazanawir:

Badanie wykazało, że w wyniku łącznego stosowania lansoprazolu (60 mg raz na dobę) i atazanawiru w dawce 400 mg u zdrowych ochotników nastąpiło znaczące zmniejszenie ogólnoustrojowej ekspozycji na atazanawir (około 90% zmniejszenie AUC i Cmax). Nie należy stosować lansoprazolu w połączeniu z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Ketokonazol i itrakonazol:

Wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu z przewodu pokarmowego nasila się w obecności kwasu żołądkowego. Ponieważ stosowanie lansoprazolu może prowadzić do zmniejszenia stężeń ketokonazolu i itrakonazolu poniżej stężenia terapeutycznego, należy unikać skojarzonego stosowania tych leków.

Digoksyna:

Jednoczesne stosowanie lansoprazolu i digoksyny może powodować zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu. W związku z powyższym, należy kontrolować stężenie digoksyny w osoczu i jeśli konieczne, dostosować dawkę na początku i pod koniec leczenia lansoprazolem.

Produkty lecznicze metabolizowane przez układ cytochromu P450

Lansoprazol może powodować zwiększenie osoczowego stężenia leków metabolizowanych przez izoenzym CYP3A4. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania lansoprazolu z lekami metabolizowanymi przez ten enzym i o wąskim indeksie terapeutycznym.

Teofilina:

Lansoprazol powoduje zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu, co może osłabiać oczekiwaną skuteczność kliniczną jej dawki. Zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania obu tych leków.

Takrolimus:

Jednoczesne stosowanie z lansoprazolem zwiększa stężenie takrolimusa (substrat CYP3A oraz P-gp) w osoczu. Lansoprazol powoduje zwiększenie średniej ekspozycji na takrolimus do 81%. Zaleca się kontrolowanie stężenia takrolimusa w osoczu na początku lub pod koniec leczenia skojarzonego z lansoprazolem.

Produkty lecznicze transportowane przez glikoproteinę P

W warunkach in vitro zaobserwowano, że lansoprazol hamuje aktywność białka transportującego, glikoproteinę P (P-gp). Znaczenie kliniczne tego odkrycia nie jest znane.

Wpływ innych leków na lansoprazol Produkty lecznicze hamujące CYP2C19:

Leki działające hamująco na CYP2C19 mogą powodować zwiększenie stężenia lansoprazolu w osoczu..Fluwoksamina

Należy rozważyć zmniejszenie dawki podczas skojarzonego leczenia lansoprazolem i fluwoksaminy -inhibitor CYP2C19.Badania wykazują, że stężenie lansoprazolu w osoczu wzrasta nawet 4-krotnie.

Produkty lecznicze indukujące CYP2C19 i CYP3A4

Produkty lecznicze indukujące aktywność CYP2C19 i CYP3A4, takie jak ryfampicyna i ziele dziurawca (Hypericum perforatum), mogą znacząco zmniejszać stężenie lansoprazolu w osoczu.

Inne

Sukralfat/ produkty lecznicze zobojętniające kwas żołądkowy:

Sukralfat/leki zobojętniające kwas żołądkowy mogą zmniejszać dostępność biologiczną lansoprazolu, dlatego lansoprazol należy przyjmować po upływie co najmniej godziny po zażyciu tego typu produktów leczniczych.

Nie zaobserwowano znaczących klinicznie interakcji miedzy lansoprazolem a niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, przy czym nie przeprowadzono formalnych badań interakcji.

Leczenie infekcji spowodowanej Helicobacter pylori powinno być połączone z jednoczesnym stosowaniem lansoprazolu wraz z dwoma antybiotykami. Wpływ takiego połączenia nie był badany ogólnoustrojowo. W celu zachowania środków ostrożności, na podstawie rozważań teoretycznych, należy spodziewać się możliwości zwiększonego występowania interakcji z innymi produktami leczniczymi. Monitorowanie stężenia innych produktów leczniczych w surowicy, przyjmowanych podczas pierwszego tygodnia terapii eradykacyjnej jest z tego względu zalecane. Dotyczy to produktów leczniczych metabolizowanych przez układ enzymatyczny cytochromu P-450.

Dotychczas, w terapii eradykacji, potwierdzono następujące interakcje pomiędzy lansoprazolem i stosowanymi jednocześnie antybiotykami:__

Jednocześnie stosowane produkty lecznicze

Dawkowanie i czas stosowania leczenia skojarzonego

Działanie

lansoprazol + klarytromycyna

30 mg + 500 mg trzy razy na dobę przez 5 dni

Zwiększenie stężenia metabolitu klarytromycyny o 16% w osoczu; zwiększona biodostępność lansoprazolu o 19 % do 32 %.

lansoprazol + amoksycylina

30 mg + 1000 mg trzy razy na dobę przez 5 dni

Zmniejszenie wychwytu amoksycyliny

lansoprazol + metronidazol

Dotychczas nie badano

lansoprazol + klarytromycyna + amoksycylina

30 mg + 500 mg + 1000 mg dwa razy na dobę przez 5 dni

Zwiększenie biodostępności i wydłużenie okresu półtrwania lansoprazolu o 30%; zwiększenie stężenia metabolitu klarytromycyny w osoczu o

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lansoprazolu podczas ciąży. Badania przeprowadzone u zwierząt nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Dlatego też nie zaleca się stosowania lansoprazolu w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lansoprazol przenika do mleka karmiących matek. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały przenikanie lansoprazolu do mleka.

Podejmując decyzję o kontynuowaniu/przerwaniu karmienia piersią bądź kontynuowaniu /przerwaniu leczenia lansoprazolem, należy rozważyć korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści wynikające z leczenia lansoprazolem dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaburzenia widzenia i senność (patrz punkt 4.8). W związku z tym może być zmniejszona zdolność reakcji.

Należy wziąć to pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Lansoprazol jest dobrze tolerowany, a działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające.

Zaobserwowano następujące działania niepożądane z następującą częstością podczas terapii lansoprazolem:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki, częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia

przewodu

pokarmowego

Wymioty, nudności, biegunka, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia,, suchość w jamie ustnej lub gardle

Zapalenie trzustki, kandydoza przełyku, zapalenie j ęzyka, zaburzenia smaku

Zapalenie okrężnicy, zapalenie jamy ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki

Wysypka, pokrzywka i

Rumień

wielopostaciowy,

Zespół

Stevens-

Podostry skórny toczeń

podskórnej

świąd

wybroczyny,

wypadanie

włosów,

nadwrażliwość na światło, plamica,

Johnsona i martwica toksyczno -rozpływna naskórka

rumieniowaty

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle i zawroty głowy

Senność, zawroty głowy, drżenie, parestezje, niepokój

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Bezsenność,

omamy,

dezorientacja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

Zapalenie

wątroby,

żółtaczka

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowo ść, eozynofilia, leukopenia

Niedokrwistość

Agranulocytoz

a,

pancytopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipomagneze mia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Złamania

biodra,

nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęk

Obrzęk

naczynioruchowy,

nadmierna

potliwość,

jadłowstręt,

impotencja,

gorączka

Wstrząs

anafilaktyczny

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów, hiponatermia

Poszczególne grupy działań niepożądanych uszeregowano według malejącej ciężkości przebiegu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu MonitorowaniaNiepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania lansoprazolu u ludzi (chociaż ostra toksyczność leku jest prawdopodobnie niewielka), dlatego też nie sformułowano jednoznacznych zaleceń dotyczących postępowania po przedawkowaniu. Niemniej jednak, podczas badań klinicznych stosowano dawki do 180 mg lansoprazolu doustnie oraz do 90 mg lansoprazolu dożylnie bez znaczących działań niepożądanych.

W punkcie 4.8 przedstawiono objawy, które mogą wystąpić po przedawkowaniu lansoprazolu. W razie podejrzenia przedawkowania należy monitorować stan pacjenta. Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany podczas hemodializy. Jeśli zachodzi potrzeba, zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i zastosowanie leczenia objawowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, Kod ATC: A02BC03.

Lansoprazol lek zaliczany do inhibitorów pompy protonowej. Hamuje on ostatnią fazę wytwarzania kwasu żołądkowego poprzez zahamowanie aktywności ATP-azy H+/K+ w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie leku jest odwracalne, zależne od dawki i wpływa zarówno na podstawowe, jak i stymulowane wydzielanie kwasu żołądkowego.

Lansoprazol gromadzi się w komórkach okładzinowych żołądka, a następnie uaktywnia się w kwaśnym środowisku i reaguje z grupą sulfhydrylową enzymu ATP-azy H+/K+, co prowadzi do zahamowania aktywności tego enzymu.

Wpływ na wydzielanie kwasu żołądkowego:

Lansoprazol jest swoistym inhibitorem pompy protonowej komórek okładzinowych żołądka. Jednorazowa dawka doustna lansoprazolu zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego po stymulacji pentagastryną o około 80%, a po 7 dniach codziennego stosowania wydzielanie kwasu żołądkowego zmniejsza się o około 90%. Lansoprazol wywiera podobny wpływ na podstawowe wydzielanie kwasu żołądkowego. Po doustnym podaniu pojedynczej dawki 30 mg wydzielanie podstawowe zmniejsza się o około 70%, w wyniku czego dolegliwości ulegaj ą złagodzeniu już po zażyciu pierwszej dawki leku. Po ośmiu dniach regularnego stosowania leku wydzielanie zmniejsza się o około 85%. Szybkie złagodzenie objawów następuje po podaniu jednej kapsułki ulegaj ącej rozpadowi w jamie ustnej (30 mg) na dobę. W większości przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy wyleczenie następuje w ciągu 2 tygodni, a choroby wrzodowej żołądka lub refluksowego zapalenia przełyku w ciągu 4 tygodni. Lansoprazol powoduje zmniejszenie kwasowości soku żołądkowego, w wyniku czego umożliwia skuteczne działanie właściwych antybiotyków przeciwko H. pylori.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lansoprazol jest mieszaniną racemiczną dwóch aktywnych enancjomerów, które ulegaj ą biotransformacji do postaci aktywnej w kwaśnym środowisku komórek okładzinowych. Ponieważ

lansoprazol jest szybko rozkładany przez kwas żołądkowy, stosuje się go doustnie w postaci powlekanych preparatów dojelitowych, aby zapewnić wchłanianie systemowe.

Wchłanianie

Lansoprazol jest gwałtownie inaktywowany przez kwas żołądkowy, i dlatego preparat jest podawany w postaci peletek z powłoką chroniącą przed kwasem solnym w kapsułkach żelatynowych. Wchłanianie z dwunastnicy jest gwałtowne a maksymalne stężenie w osoczu występuje po 1,5 - 2 godzinach. Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania lansoprazolu i zmniejsza biodostępność (AUC) o około 50%.

Dystrybucja

Biodostępność po podaniu pojedynczej dawki 30 mg i po podaniu wielokrotnym wynosi 80-90%. Preparaty zobojętniające i sukralfat mogą zmniejszać biodostępność lansoprazolu. Lansoprazol wiąże się w 95% z białkami osocza, ale nie wykazano, aby miało to znaczący wpływ na inne preparaty wiążące się z białkami osocza.

Metabolizm

Lansoprazol jest głównie metabolizowany w wątrobie. Metabolizm lansoprazolu jest katalizowany głównie przez enzym CYP2C19. W metabolizmie bierze również udział enzym CYP3A4.

W osoczu zidentyfikowano trzy metabolity: sulfon, 5-hydroksylansoprazol i siarczek. Te metabolity nie maj ą znaczącego wpływu na wydzielanie kwasu żołądkowego.

Eliminacja.

Okres półtrwania lansoprazolu wynosi 1-2 godzin. Okres półtrwania nie ulega zmianie podczas podawania dawek wielokrotnych.

Pojedyncza dawka lansoprazolu hamuje wydzielania kwasu żołądkowego przez ponad 24 godziny. Ponieważ lansoprazol jest aktywowany w komórkach okładzinowych, jego stężenie w osoczu nie odzwierciedla działania hamuj ącego wydzielanie kwasu żołądkowego.

Badanie podczas którego podano lansoprazol znakowany izotopem 14C wykazało, że około jedna trzecia podanej radioaktywnej dawki została wydzielona w moczu, a dwie trzecie stwierdzono w kale. W moczu zidentyfikowano trzy metabolity:    5-hydroksysulfon, 5-hydroksysiarczek i 5-

hydroksylansoprazol.

Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów z niewydolnością wątroby

Ogólnoustrojowa ekspozycja na lansoprazol wzrasta dwukrotnie u osób z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby i jeszcze bardziej u chorych z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby.

Właściwości farmakokinetyczne u pacjentów z niewydolnością nerek

Biodostępność lansoprazolu nie jest znacząco zmieniona u pacjentów z niewydolnością nerek. Właściwości farmakokinetyczne u osób starszych

U osób w podeszłym wieku klirens lansoprazolu ulega zmniejszeniu, okres półtrwania w fazie eliminacji wydłuża się o około 50 do 100%. Maksymalne stężenie w osoczu nie zwiększa się u osób starszych.

Właściwości farmakokinetyczne u dzieci i młodzieży

Badania właściwości farmakokinetycznych u dzieci w wieku 1-17 lat, po podaniu dawki 15 mg dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg i 30 mg dzieciom o masie powyżej 30 kg, wykazały wartość ekspozycji ogólnoustrojowej podobną do wartości zanotowanej u osób dorosłych. Analiza dawki 17 mg/m2 powierzchni ciała lub 1 mg/kg mc. także wykazała podobną jak u dorosłych ogólnoustrojową ekspozycj ę na lansoprazol u dzieci w wieku od 2-3 miesięcy do 1 roku.

Z kolei u niemowląt w wieku poniżej 2-3 miesięcy po podaniu pojedynczej dawki 1,0 mg/kg mc. i 0,5 mg/kg mc. zaobserwowano ogólnoustrojową ekspozycję większą niż u osób dorosłych.

Pacjenci z niedoborem CYP2C19

Izoenzym CYP2C19 wykazuje polimorfizm genetyczny, w wyniku czego 2-6% populacji o powolnym metabolizmie (ang. poor metabolisers, PMs) to homozygoty ze zmutowanym allelem CYP2C19, u których występuje niedobór aktywnego enzymu CYP2C19. Ogólnoustrojowa ekspozycja na lansoprazol w tej grupie jest kilkakrotnie większa niż u osób wykazuj ących intensywny metabolizm (ang. extensive metabolisers, EMs).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniaj ą występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W dwóch badaniach nad działaniem rakotwórczym u szczurów, lansoprazol powodował zależną od dawki hiperplazję komórek ECL i rakowiaka komórek ECL połączonego ze zwiększeniem stężenia gastryny spowodowanego zahamowaniem wydzielania kwasu żołądkowego. Obserwowano również metaplazj ę w jelitach z hiperplazj ą komórek Leydiga i łagodnymi nowotworami komórek Leydiga. Po 18 miesiącach leczenia opisywano występowanie zaniku siatkówki. Nie obserwowano tych objawów u małp, psów lub myszy.

W badaniach nad działaniem rakotwórczym u myszy obserwowano występowanie zależnej od dawki hiperplazji komórek ECL oraz guzów wątroby i gruczolaka sieci jąder.

Znaczenie kliniczne wymienionych zjawisk nie jest znane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki

Sacharoza, ziarenka ( sacharoza, skrobia kukurydziana)

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Sodu laurylosiarczan Powidon K30

Fosforan trójsodowy dwunastowodny Hypromeloza (6cp)

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30 %

Trietylu cytrynian Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Otoczka kapsułkowa o składzie:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E171)

Woda

Tusz do nadruku:

Szelak

Alkohol etylowy bezwodny Alkohol izopropylowy Glikol propylenowy Alkohol N-butylowy

Amonowy wodorotlenek Potasu wodorotlenek Żelaza tlenek czarny (E172)

Woda

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości:

18 miesięcy dla produktu pakowanego w blistry Aluminium/PA/Aluminium/PVC

2 lata dla produktu dla produktu pakowanego w butelki.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/PA/Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Butelki (butelki HDPE z zamknięciem z PP i pochłaniaczem wilgoci) Opakowanie zawiera 7, 14, 28 lub 56 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące przygotowywania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15 mg: Pozwolenie nr 12568 30 mg: Pozwolenie nr 12569

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.12.2006/ 20.12.2011 / 27.09.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30.04.2014

12

Lantrea