+ iMeds.pl

Lanvis 40 mgUlotka Lanvis

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lanvis 40 mg, tabletki

Tioguanina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lanvis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lanvis

3.    Jak stosować lek Lanvis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lanvis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lanvis i w jakim celu się go stosuje

Tabletki leku Lanvis zawierają substancję czynną - tioguaninę. Substancja ta należy do grupy leków

cytotoksycznych (zwanych również chemioterapią). Lanvis jest stosowany w leczeniu niektórych

chorób krwi i nowotworów krwi. Lek działa zmniejszając liczbę nowych komórek krwi wytwarzanych

przez organizm.

Lanvis jest stosowany w ostrych (szybko postępujących) białaczkach, takich jak:

•    Ostra białaczka szpikowa - szybko postępująca choroba, która powoduje zwiększenie liczby białych krwinek wytwarzanych przez szpik kostny. Może to wywoływać zakażenia i krwawienia.

•    Ostra białaczka limfoblastyczna - szybko postępująca choroba, która powoduje zwiększenie liczby niedojrzałych białych krwinek. Te niedojrzałe białe krwinki nie działają prawidłowo i nie mogą zwalczać zakażeń. Mogą również wystąpić krwawienia.

•    Przewlekła białaczka granulocytowa (zwana również przewlekłą białaczką szpikową) -choroba, która powoduje zwiększenie liczby białych krwinek. Może to wywoływać zakażenia i krwawienia.

Należy zapytać lekarza, jeśli pacjent potrzebuje więcej informacji o tych chorobach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lanvis Kiedy nie stosować leku Lanvis:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lanvis należy poinformować lekarza:

• pacjent stosował lek przez dłuższy czas. Może to zwiększać ryzyko działań niepożądanych, takich jak uszkodzenie wątroby;

•    u pacjenta występuje zaburzenie polegające na zbyt małym wytwarzaniu metylotransferazy tiopuryny (TPMT);

•    u pacjenta występuje zespół Lesch-Nyhana. Jest to rzadkie schorzenie występujące rodzinnie, spowodowane niedoborem fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej.

Jeśli pacjent nie wie czy powyższe sytuacje odnoszą się do niego, należy przed zastosowaniem leku Lanvis poradzić się lekarza lub farmaceuty.

•    Lanvis zawiera laktozę, dlatego jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Lanvis

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także leków ziołowych.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z leków wymienionych poniżej:

•    olsalazyna lub mesalazyna - stosowane w chorobie jelit zwanej wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego;

•    sulfasalazyna - stosowana w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Szczepienia podczas stosowania leku Lanvis:

Jeśli u pacjenta planowane jest szczepienie, należy wcześniej porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką. Jest to ważne, ponieważ niektóre szczepionki (przeciw polio, odrze, śwince i różyczce) mogą spowodować infekcję, jeśli są podawane podczas stosowania leku Lanvis.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Lanvis, jeśli planuje się dziecko. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Lanvis może uszkodzić plemniki lub komórki jajowe. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w przypadku stosowania leku Lanvis przez któregokolwiek z partnerów. Należy poprosić lekarza o poradę.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, ważne jest aby powiedziała o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Lanvis.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Lanvis. Należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Lanvis na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Na podstawie mechanizmu działania leku nie przewiduje się niekorzystnego działania leku w tym zakresie.

Lek Lanvis zawiera laktozę, dlatego jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

(patrz punkt: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lanvis).

3. Jak stosować lek Lanvis

Lanvis powinien być stosowany wyłącznie przez lekarza specjalistę z doświadczeniem w leczeniu chorób krwi.

Lanvis należy zawsze stosować ściśle według wskazań lekarza. Ważne jest, aby lek przyjmować o właściwej porze. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

• Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

•    Jeśli konieczne jest przełamanie tabletki, nie należy wdychać powstającego proszku. Po przyjęciu leku należy umyć ręce.

•    Podczas stosowania leku Lanvis lekarz będzie regularnie wykonywał badania krwi. Ma to na celu kontrolę liczby i rodzaju krwinek we krwi oraz kontrolę czynności wątroby. Na podstawie wyników tych badań lekarz może czasem zmienić dawkę leku.

Stosowana dawka leku Lanvis jest ustalana przez lekarza w zależności od:

•    wielkości ciała pacjenta (pole powierzchni);

•    wyników badań krwi;

•    leczonej choroby.

•    Zazwyczaj stosowana jest dawka pomiędzy 100 a 200 mg/m2 powierzchni ciała na dobę. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, lekarz może zastosować mniejszą dawkę leku Lanvis.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lanvis

W przypadku zażycia większej dawki leku lub zażycia leku przez inną osobę należy poinformować o

tym lekarza lub farmaceutę, albo skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Lanvis

Należy powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lanvis

Nie należy przerywać stosowania leku Lanvis bez zalecenia lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Lanvis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować

o tym lekarza, albo udać się do najbliższego szpitala:

•    gorączka lub jakiekolwiek objawy zakażenia (ból gardła, zapalenie jamy ustnej, zaburzenia oddawania moczu);

   niespodziewane powstawanie sińców lub krwawienie, ponieważ może to oznaczać, że wytwarzanych jest za mało krwinek pewnego rodzaju;

•    jeśli pacjent nagle źle się poczuje (nawet, jeśli temperatura ciała jest prawidłowa);

•    żółte zabarwienie białek oczu lub skóry (żółtaczka).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań

niepożądanych, które również mogą wystąpić podczas stosowania tego leku:

Bardzo częste (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    zmniejszenie liczby krwinek we krwi;

•    żółtaczka i ciężkie uszkodzenie wątroby - podczas długotrwałego stosowania leku Lanvis lub podczas stosowania dużych dawek;

Częste (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    uszkodzenie wątroby, które może powodować żółtaczkę lub powiększenie wątroby - podczas krótkotrwałego stosowania leku Lanvis;

•    nudności, wymioty, biegunka i zapalenie jamy ustnej.

Rzadkie (występują nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    choroba jelit zwana martwicą jelit, która może powodować silny ból brzucha, wymioty, biegunkę i gorączkę;

•    ciężkie uszkodzenie wątroby, jeśli pacjent stosuje jednocześnie inną chemioterapię, doustne leki antykoncepcyjne lub pije alkohol.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Lanvis

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Lanvis, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Chronić od światła.

•    Jeśli lekarz zaleci przerwanie stosowania leku, niewykorzystane tabletki należy zwrócić do farmaceuty, który zniszczy je w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania substancji niebezpiecznych. Tabletki należy zachować tylko w przypadku, gdy tak zaleci lekarz.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lanvis

Substancją czynną leku jest tioguanina.

-    Każda tabletka leku Lanvis zawiera 40 mg tioguaniny.

-    Pozostałe składniki leku to laktoza jednowodna, guma arabska, skrobia ziemniaczana, kwas stearynowy, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Lanvis i co zawiera opakowanie

Tabletki Lanvis to tabletki o barwie białej lub kremowej, okrągłe, dwustronnie wypukłe z rowkiem dzielącym i nadrukiem „T40” na górnej stronie, bez rowka dzielącego i wytłoczenia na dolnej stronie. Opakowanie zawiera 25 tabletek w butelce ze szkła oranżowego w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus Dublin 24, Irlandia

Wytwórca:

EXCELLA GmbH, Nürnberger Strasse 12, 90537 Feucht, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2013

5

Lanvis

Charakterystyka Lanvis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lanvis®

40 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 40 mg tioguaniny (Tioguaninum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Tabletki Lanvis to tabletki o barwie białej lub kremowej, okrągłe, dwustronnie wypukłe z rowkiem dzielącym i nadrukiem „T40” na górnej stronie, bez rowka dzielącego i wytłoczenia na dolnej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lanvis wskazany jest głównie w leczeniu ostrych białaczek, a zwłaszcza ostrej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej.

Lanvis stosuje się także w leczeniu przewlekłej białaczki granulocytowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dokładne dawkowanie i okres podawania produktu leczniczego są uzależnione od rodzaju oraz dawki innych leków cytotoksycznych stosowanych jednocześnie z produktem leczniczym Lanvis.

Stopień wchłaniania tioguaniny po podaniu doustnym jest zróżnicowany. Stężenie w osoczu może być zmniejszone w przypadku wystąpienia wymiotów lub podania leku wraz z posiłkiem.

Lanvis może być stosowany na różnych etapach leczenia, w krótkotrwałych cyklach. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w trakcie leczenia podtrzymującego lub w innych schematach długotrwałego ciągłego leczenia, z powodu dużego ryzyka hepatotoksyczności (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Dorośli

Zwykle stosuje się dawkę od 100 do 200 mg/m2 powierzchni ciała na dobę.

Dzieci

U dzieci podawano dawki zbliżone do dawek stosowanych u dorosłych w przeliczeniu na powierzchnię ciała.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma specjalnych zaleceń, co do dawkowania produktu leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku (patrz: Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby).

pl-spc-lanvis-clean.doc

U pacjentów w podeszłym wieku Lanvis stosowano w różnych schematach chemioterapii ostrych białaczek w dawkach takich samych jak u młodszych pacjentów.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

Należy rozważyć zmniejszenie dawki produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tioguaninę lub inny składnik produktu leczniczego.

Biorąc pod uwagę ciężkość chorób, w których wskazane jest stosowanie produktu leczniczego, brak bezwzględnych przeciwwskazań.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lanvis jest aktywnym środkiem cytotoksycznym i należy go stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w podawaniu tego rodzaju leków.

Immunizacja przy pomocy szczepionek zawierających żywe drobnoustroje może potencjalnie spowodować infekcję u pacjenta w immunosupresji. Dlatego nie zaleca się stosowania u tych pacjentów szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

Wpływ na wątrobę

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Lanvis w trakcie leczenia podtrzymującego lub w innych schematach długotrwałego ciągłego leczenia, z powodu dużego ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby, związanego z uszkodzeniem śródbłonka naczyń (patrz punkty 4.2 i 4.8). Tego rodzaju toksyczne uszkodzenie wątroby było obserwowane u dużego odsetka dzieci otrzymujących Lanvis jako element leczenia podtrzymującego ostrej białaczki limfoblastycznej oraz w innych przypadkach, kiedy stosowane było ciągłe leczenie tioguaniną. Tego rodzaju toksyczne uszkodzenie wątroby występuje zdecydowanie częściej u płci męskiej. Toksyczne uszkodzenie wątroby zwykle przejawia się wystąpieniem objawów klinicznych zespołu zamknięcia żył wątrobowych (hiperbilirubinemia, tkliwa hepatomegalia, zwiększenie masy ciała z powodu zatrzymania płynów i wodobrzusza) lub objawów nadciśnienia wrotnego (splenomegalia, małopłytkowość, żylaki przełyku). Zmiany histologiczne związane z toksycznym uszkodzeniem wątroby obejmują stwardnienie wątrobowowrotne, guzkowy rozrost regeneracyjny wątroby, zmiany o typie peliosis hepatis oraz włóknienie okołowrotne wątroby.

Należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Lanvis u pacjentów, u których wystąpią oznaki toksycznego uszkodzenia wątroby, ponieważ donoszono o odwracalności objawów po odstawieniu produktu leczniczego.

Monitorowanie

Pacjenci leczeni tioguaniną muszą być objęci szczególną kontrolą, obejmującą badanie morfologii krwi oraz cotygodniowe badanie parametrów czynności wątroby. Wczesnymi wykładnikami toksycznego uszkodzenia wątroby są objawy związane z nadciśnieniem wrotnym, takie jak małopłytkowość nieproporcjonalna do neutropenii i splenomegalia. Odnotowano także zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych towarzyszące toksycznemu uszkodzeniu wątroby, lecz występuje ono nie zawsze.

Wpływ na parametry hematologiczne

Leczenie produktem Lanvis powoduje zahamowanie czynności szpiku kostnego prowadzące do leukopenii i małopłytkowości. Rzadziej opisywano niedokrwistość.

Zahamowanie czynności szpiku kostnego jest łatwo odwracalne, jeśli odpowiednio wcześnie zaprzestanie się stosowania produktu leczniczego Lanvis.

Osoby z wrodzonym niedoborem enzymu metylotransferazy tiopuryny (TPMT), mogą być niezwykle wrażliwe na mielosupresyjne działanie tioguaniny i podatne na szybkie wystąpienie depresji szpiku kostnego po pierwszych dawkach produktu leczniczego Lanvis. Mielosupresję może nasilać jednoczesne stosowanie leków hamujących enzym metylotransferazę tiopuryny takich jak: olsalazyna, mesalazyna lub sulfasalazyna. Niektóre laboratoria oferują badania w kierunku niedoboru TPMT, jednak badania te nie zapewniają zidentyfikowania wszystkich pacjentów z ryzykiem wystąpienia ciężkiej toksyczności. Dlatego nadal konieczna jest częsta kontrola parametrów krwi obwodowej.

Podczas indukcji remisji ostrej białaczki szpikowej, często u pacjenta może wystąpić okres względnej aplazji szpiku kostnego i ważne jest zapewnienie niezbędnego leczenia wspomagającego.

Pacjenci poddani leczeniu hamującemu czynność szpiku kostnego są szczególnie podatni na wystąpienie różnego rodzaju zakażeń.

W trakcie indukcji remisji, zwłaszcza gdy dochodzi do szybkiego rozpadu komórek, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności dla uniknięcia hiperurykemii i (lub) hiperurykozurii oraz ryzyka wystąpienia nefropatii moczanowej.

Monitorowanie

W trakcie indukcji remisji należy często wykonywać pełne badanie morfologii krwi.

Po odstawieniu produktu leczniczego następuje dalsze zmniejszenie liczby leukocytów i płytek krwi. Dlatego też należy okresowo przerwać podawanie produktu leczniczego bezzwłocznie po stwierdzeniu nadmiernego zmniejszenia liczby tych elementów we krwi.

Zespół Lesch-Nyhana

Enzymem katalizującym przemianę tioguaniny do czynnego związku jest fosforybozylotransferaza hipoksantynowo-guaninowa. Dlatego u pacjentów z niedoborem tego enzymu, np. z zespołem Lesch-Nyhana, białaczka może być oporna na działanie produktu leczniczego Lanvis.

U dwojga dzieci z zespołem Lesch-Nyhana wykazano, że białaczka była oporna na azatioprynę (Imuran), która przekształcana jest, między innymi, do tego samego czynnego związku, co tioguanina.

Produkt leczniczy zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

U pacjentów w immunosupresji nie jest zalecane szczepienie szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie allopurynolu (Zyloric) w celu zahamowania powstawania kwasu moczowego nie wymagało zmiany dawkowania produktu leczniczego Lanvis, tak jak jest to wymagane w przypadku 6-merkaptopuryny (Purinethol) i azatiopryny (Imuran).

Badania in vitro wykazały, że pochodne aminosalicylanów np. olsalazyna, mesalazyna lub sulfasalazyna hamują aktywność enzymu metylotransferazy tiopuryny (TPMT) i dlatego produkty te należy ostrożnie stosować u pacjentów leczonych jednocześnie produktem leczniczym Lanvis (patrz punkt 4.4).

4.6    Ciąża i laktacja

Podobnie jak inne leki cytotoksyczne, Lanvis jest potencjalnie teratogenny.

Płodność

Opisano pojedyncze przypadki, w których mężczyźni poddani skojarzonej terapii lekami cytotoksycznymi, w tym produktem leczniczym Lanvis, spłodzili potomstwo z wadami wrodzonymi.

Ciąża

Należy unikać stosowania produktu leczniczego Lanvis w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. W każdym przypadku należy rozważyć stosunek potencjalnego zagrożenia dla płodu do oczekiwanej korzyści u matki.

Tak jak w przypadku wszystkich leków cytotoksycznych, należy zalecić stosowanie skutecznych środków antykoncepcyjnych w przypadku stosowania produktu leczniczego Lanvis przez któregokolwiek z partnerów.

Laktacja

Brak danych dotyczących przenikania tioguaniny lub jej metabolitów do mleka kobiet. Uważa się, że nie należy karmić piersią podczas stosowania produktu leczniczego Lanvis.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Brak współczesnej dokumentacji klinicznej tego produktu leczniczego, która mogłaby być wykorzystana dla oceny częstości występowania działań niepożądanych. Lanvis jest zwykle jedną ze składowych leczenia skojarzonego, dlatego nie jest możliwe przypisanie działań niepożądanych wyłącznie temu produktowi leczniczemu.

Działania niepożądane zostały pogrupowane według częstości występowania, określonej w następujący sposób: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000,

< 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: zahamowanie czynności szpiku kostnego.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zapalenie jamy ustnej, nietolerancja ze strony przewodu pokarmowego.

Rzadko: martwica i perforacja jelit.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często: toksyczne uszkodzenie wątroby związane z uszkodzeniem śródbłonka naczyniowego w przypadku, gdy Lanvis jest stosowany w leczeniu podtrzymującym lub w innych schematach długotrwałego ciągłego leczenia, co nie jest zalecane (patrz punkt 4.2 oraz punkt 4.4).

Toksyczne uszkodzenie wątroby zwykle przejawia się wystąpieniem objawów klinicznych zespołu zamknięcia żył wątrobowych (hiperbilirubinemia, tkliwa hepatomegalia, zwiększenie masy ciała z powodu zatrzymania płynów i wodobrzusza) lub w postaci objawów nadciśnienia wrotnego (splenomegalia, małopłytkowość, żylaki przełyku). Wystąpić może także zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, fosfatazy alkalicznej i gamma-glutamylotransferazy oraz żółtaczka. Zmiany histologiczne związane z toksycznym uszkodzeniem wątroby obejmują stwardnienie wątrobowowrotne, guzkowy rozrost regeneracyjny wątroby, zmiany o typie peliosis hepatis oraz włóknienie okołowrotne wątroby.

Często: toksyczne uszkodzenie wątroby w postaci zespołu zamknięcia żył wątrobowych w trakcie krótkotrwałego, cyklicznego leczenia.

Opisywano odwracalność objawów hepatotoksyczności po zaprzestaniu krótkotrwałego bądź długotrwałego ciągłego leczenia.

Rzadko: opisano kilka przypadków martwicy centralnej zrazików wątroby, w tym u pacjentów otrzymujących wielolekową chemioterapię, doustne środki antykoncepcyjne, duże dawki produktu leczniczego Lanvis i pijących alkohol.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Głównym działaniem toksycznym produktu leczniczego Lanvis jest hamujący wpływ na czynność szpiku kostnego. Działanie toksyczne produktu leczniczego na układ krwiotwórczy jest bardziej nasilone po przedawkowaniu przewlekłym, niż po przyjęciu nadmiernej pojedynczej dawki.

Leczenie

Ponieważ nie istnieje znane antidotum, należy ściśle monitorować obraz krwi i w razie potrzeby wdrożyć leczenie wspomagające z przetoczeniem krwi włącznie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, antymetabolity, analogi puryn.

Kod ATC: L 01BB 03

Tioguanina jest sulfhydrylową pochodną guaniny i działa jak antymetabolit dla zasad purynowych. Tioguanina jest aktywowana do nukleotydu, kwasu tioguanylowego. Metabolity tioguaniny hamują syntezę puryn de novo oraz interkonwersję nukleotydów purynowych. Tioguanina jest również wbudowywana do kwasów nukleinowych i uważa się, że wbudowanie tioguaniny do DNA (kwasu deoksyrybonukleinowego) przyczynia się do cytotoksyczności leku. Zwykle występuje oporność krzyżowa na tioguaninę i merkaptopurynę, i nie należy oczekiwać, by białaczka oporna na jeden lek, mogła być skutecznie leczona drugim lekiem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tioguanina jest w znacznym stopniu metabolizowana in vivo. Istnieją dwie zasadnicze drogi jej przemian: metylacja do 2-amino-6-metylotiopuryny oraz deaminacja do 2-hydroksy-6-merkaptopuryny, a następnie utlenianie do kwasu 6-tiomoczowego.

Badania z użyciem radioaktywnej tioguaniny wykazały, że po podaniu doustnym największa radioaktywność w krwi występuje po 8-10 godz., a następnie ulega stopniowemu zmniejszeniu. Dalsze badania z zastosowaniem techniki HPLC wykazały, że 6-tioguanina jest główną tiopuryną obecną przez przynajmniej pierwsze 8 godz. po podaniu dożylnym. Maksymalne stężenia w osoczu wynoszące 61-118 nmol/ml można osiągnąć po podaniu dożylnym 1 - 1,2 g 6-tioguaniny/mpowierzchni ciała.

Przebieg eliminacji produktu leczniczego z osocza ma charakter dwuwykładniczy (model dwukompartmentowy) z okresami półtrwania początkowym i końcowym odpowiednio 3 i 5-9 godzin. Po doustnym podaniu dawki 100 mg/m2 powierzchni ciała, maksymalne stężenie leku w osoczu mierzone z zastosowaniem techniki HPLC występuje po 2-4 godzinach i mieści się w zakresie 0,03-0,94 nmol/ml. W przypadku podawania produktu leczniczego jednocześnie z posiłkami lub w przypadku wystąpienia wymiotów lek osiąga mniejsze stężenie w osoczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ze względu na wpływ na DNA, tioguanina jest potencjalnie mutagenna i rakotwórcza.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Guma arabska Skrobia ziemniaczana Kwas stearynowy Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

Chronić od światła.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

25 tabletek w butelce ze szkła oranżowego w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Tabletki produktu leczniczego Lanvis zawierają związek cytotoksyczny, dlatego zaleca się odpowiednią ostrożność w obchodzeniu się z produktem.

Zaleca się ostrożność w przypadku konieczności dzielenia tabletek, aby nie dopuścić do skażenia rąk lub wdychania produktu leczniczego.

Zaleca się postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi cytotoksycznych produktów leczniczych.

Postępowanie z niewykorzystanym produktem

Niezużyte tabletki produktu leczniczego Lanvis należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi niszczenia substancji niebezpiecznych i toksycznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus Dublin 24, Irlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/1852

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.03.1989/27.05.1999/09.07.2004/24.05.2005 / 11.02.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

GDS 2004 17 n1


Grudzień 2013

Lanvis