Imeds.pl

Lanvis 40 Mg

Document: dokument 0 change

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lanvis 40 mg, tabletki

Tioguanina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lanvis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lanvis

3.    Jak stosować lek Lanvis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lanvis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lanvis i w jakim celu się go stosuje

Tabletki leku Lanvis zawierają substancję czynną - tioguaninę. Substancja ta należy do grupy leków

cytotoksycznych (zwanych również chemioterapią). Lanvis jest stosowany w leczeniu niektórych

chorób krwi i nowotworów krwi. Lek działa zmniejszając liczbę nowych komórek krwi wytwarzanych

przez organizm.

Lanvis jest stosowany w ostrych (szybko postępujących) białaczkach, takich jak:

•    Ostra białaczka szpikowa - szybko postępująca choroba, która powoduje zwiększenie liczby białych krwinek wytwarzanych przez szpik kostny. Może to wywoływać zakażenia i krwawienia.

•    Ostra białaczka limfoblastyczna - szybko postępująca choroba, która powoduje zwiększenie liczby niedojrzałych białych krwinek. Te niedojrzałe białe krwinki nie działają prawidłowo i nie mogą zwalczać zakażeń. Mogą również wystąpić krwawienia.

•    Przewlekła białaczka granulocytowa (zwana również przewlekłą białaczką szpikową) -choroba, która powoduje zwiększenie liczby białych krwinek. Może to wywoływać zakażenia i krwawienia.

Należy zapytać lekarza, jeśli pacjent potrzebuje więcej informacji o tych chorobach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lanvis Kiedy nie stosować leku Lanvis:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lanvis należy poinformować lekarza:

• pacjent stosował lek przez dłuższy czas. Może to zwiększać ryzyko działań niepożądanych, takich jak uszkodzenie wątroby;

•    u pacjenta występuje zaburzenie polegające na zbyt małym wytwarzaniu metylotransferazy tiopuryny (TPMT);

•    u pacjenta występuje zespół Lesch-Nyhana. Jest to rzadkie schorzenie występujące rodzinnie, spowodowane niedoborem fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej.

Jeśli pacjent nie wie czy powyższe sytuacje odnoszą się do niego, należy przed zastosowaniem leku Lanvis poradzić się lekarza lub farmaceuty.

•    Lanvis zawiera laktozę, dlatego jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Lanvis

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także leków ziołowych.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z leków wymienionych poniżej:

•    olsalazyna lub mesalazyna - stosowane w chorobie jelit zwanej wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego;

•    sulfasalazyna - stosowana w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Szczepienia podczas stosowania leku Lanvis:

Jeśli u pacjenta planowane jest szczepienie, należy wcześniej porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką. Jest to ważne, ponieważ niektóre szczepionki (przeciw polio, odrze, śwince i różyczce) mogą spowodować infekcję, jeśli są podawane podczas stosowania leku Lanvis.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Lanvis, jeśli planuje się dziecko. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Lanvis może uszkodzić plemniki lub komórki jajowe. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w przypadku stosowania leku Lanvis przez któregokolwiek z partnerów. Należy poprosić lekarza o poradę.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, ważne jest aby powiedziała o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Lanvis.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Lanvis. Należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Lanvis na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Na podstawie mechanizmu działania leku nie przewiduje się niekorzystnego działania leku w tym zakresie.

Lek Lanvis zawiera laktozę, dlatego jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

(patrz punkt: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lanvis).

3. Jak stosować lek Lanvis

Lanvis powinien być stosowany wyłącznie przez lekarza specjalistę z doświadczeniem w leczeniu chorób krwi.

Lanvis należy zawsze stosować ściśle według wskazań lekarza. Ważne jest, aby lek przyjmować o właściwej porze. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

• Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

•    Jeśli konieczne jest przełamanie tabletki, nie należy wdychać powstającego proszku. Po przyjęciu leku należy umyć ręce.

•    Podczas stosowania leku Lanvis lekarz będzie regularnie wykonywał badania krwi. Ma to na celu kontrolę liczby i rodzaju krwinek we krwi oraz kontrolę czynności wątroby. Na podstawie wyników tych badań lekarz może czasem zmienić dawkę leku.

Stosowana dawka leku Lanvis jest ustalana przez lekarza w zależności od:

•    wielkości ciała pacjenta (pole powierzchni);

•    wyników badań krwi;

•    leczonej choroby.

•    Zazwyczaj stosowana jest dawka pomiędzy 100 a 200 mg/m2 powierzchni ciała na dobę. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, lekarz może zastosować mniejszą dawkę leku Lanvis.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lanvis

W przypadku zażycia większej dawki leku lub zażycia leku przez inną osobę należy poinformować o

tym lekarza lub farmaceutę, albo skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Lanvis

Należy powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lanvis

Nie należy przerywać stosowania leku Lanvis bez zalecenia lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Lanvis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować

o tym lekarza, albo udać się do najbliższego szpitala:

•    gorączka lub jakiekolwiek objawy zakażenia (ból gardła, zapalenie jamy ustnej, zaburzenia oddawania moczu);

   niespodziewane powstawanie sińców lub krwawienie, ponieważ może to oznaczać, że wytwarzanych jest za mało krwinek pewnego rodzaju;

•    jeśli pacjent nagle źle się poczuje (nawet, jeśli temperatura ciała jest prawidłowa);

•    żółte zabarwienie białek oczu lub skóry (żółtaczka).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań

niepożądanych, które również mogą wystąpić podczas stosowania tego leku:

Bardzo częste (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    zmniejszenie liczby krwinek we krwi;

•    żółtaczka i ciężkie uszkodzenie wątroby - podczas długotrwałego stosowania leku Lanvis lub podczas stosowania dużych dawek;

Częste (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    uszkodzenie wątroby, które może powodować żółtaczkę lub powiększenie wątroby - podczas krótkotrwałego stosowania leku Lanvis;

•    nudności, wymioty, biegunka i zapalenie jamy ustnej.

Rzadkie (występują nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    choroba jelit zwana martwicą jelit, która może powodować silny ból brzucha, wymioty, biegunkę i gorączkę;

•    ciężkie uszkodzenie wątroby, jeśli pacjent stosuje jednocześnie inną chemioterapię, doustne leki antykoncepcyjne lub pije alkohol.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Lanvis

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Lanvis, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Chronić od światła.

•    Jeśli lekarz zaleci przerwanie stosowania leku, niewykorzystane tabletki należy zwrócić do farmaceuty, który zniszczy je w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania substancji niebezpiecznych. Tabletki należy zachować tylko w przypadku, gdy tak zaleci lekarz.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lanvis

Substancją czynną leku jest tioguanina.

-    Każda tabletka leku Lanvis zawiera 40 mg tioguaniny.

-    Pozostałe składniki leku to laktoza jednowodna, guma arabska, skrobia ziemniaczana, kwas stearynowy, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Lanvis i co zawiera opakowanie

Tabletki Lanvis to tabletki o barwie białej lub kremowej, okrągłe, dwustronnie wypukłe z rowkiem dzielącym i nadrukiem „T40” na górnej stronie, bez rowka dzielącego i wytłoczenia na dolnej stronie. Opakowanie zawiera 25 tabletek w butelce ze szkła oranżowego w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus Dublin 24, Irlandia

Wytwórca:

EXCELLA GmbH, Nurnberger Strasse 12, 90537 Feucht, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2013

5