Imeds.pl

Lanzostad 15 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lanzostad, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Lanzostad, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Lansoprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w    razie    potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub    farmaceuty w razie jakichkolwiek    dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lanzostad i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Lanzostad

3.    Jak przyjmować lek Lanzostad

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lanzostad

6.    Inne informacje

1. Co to jest Lanzostad i w jakim celu się go stosuje

Lanzoprazol, substancja czynna leku Lanzostad, jest inhibitorem pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej zmniejszaj ą ilość kwasu wydzielanego w żołądku.

Lekarz może przepisać lek Lanzostad w następuj ących wskazaniach:

-    Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka

-    Leczenie zapalenia przełyku (refluksowego)

-    Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

-    Leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku

-    Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterię Helicobacterpylori w skojarzeniu z leczeniem odpowiednimi antybiotykami

-    Leczenie lub zapobieganie owrzodzeniu dwunastnicy lub żołądka u pacjentów wymagaj ących stałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (stosowanymi w zwalczaniu bólu lub zapalenia)

-    Leczenie zespołu Zollingera i Ellisona

Lekarz może również przepisać Lanzostad w innych wskazaniach lub w innych dawkach, różnych od opisanych w tej ulotce dla pacjenta. Należy zażywać lek zgodnie ze zaleceniami lekarza.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Lanzostad

Kiedy nie przyjmować leku Lanzostad:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lanzoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lanzostad,

-    jeśli pacjent zażywa lek zawieraj ący jako substancj ę czynną atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lanzostad:

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby. Lekarz może wówczas zmniejszyć dawkę.

Aby potwierdzić rozpoznanie choroby i (lub) wykluczyć nowotwór złośliwy, lekarz przeprowadził lub może przeprowadzić dodatkowe badanie, tzw. endoskopię.

Jeżeli w trakcie leczenia lekiem Lanzostad wystąpi biegunka, należy jak najszybciej powiadomić lekarza, gdyż stosowanie leku Lanzostad jest związane z niewielkim zwiększeniem częstości występowania biegunek zakaźnych.

Jeżeli lekarz przepisał pacjentowi Lanzostad wraz z innymi lekami (antybiotykami) przeciwko zakażeniu Helicobacterpylori lub lekami przeciwzapalnymi łagodzącymi ból lub objawy choroby reumatycznej: należy również uważnie przeczytać ulotki dla pacjentów właściwych leków.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, takich, jak Lanzostad szczególnie przez okres dłuższy niż 1 rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (co może zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Jeżeli pacjent stosuje leczenie lekiem Lanzostad przez dłuższy okres (ponad 1 rok), lekarz prawdopodobnie będzie regularnie kontrolować stan pacjenta. Podczas każdej wizyty u lekarza należy zgłaszać ewentualne nowe i niezwykłe objawy i okoliczności.

Przyjmowanie leku Lanzostad z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o innych lekach zawierających następujące substancje czynne, których działanie może być zaburzone podczas stosowania leku Lanzostad:

-    ketokonazol, itrakonazol, ryfampicyna (leczenie zakażeń),

-    digoksyna (leczenie chorób serca),

-    teofilina (leczenie astmy),

-    takrolimus (zapobieganie odrzuceniu przeszczepu),

-    fluwoksamina (leczenie depresji i innych zaburzeń psychicznych),

-    leki zobojętniające kwas żołądkowy (leczenie zgagi lub zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku),

-    sukralfat (leczenie owrzodzeń),

-    preparaty zawierające ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (leczenie depresji o niewielkim nasileniu).

Zażywanie leku Lanzostad z jedzeniem i piciem

Aby uzyskać najlepsze wyniki leczenia, lek Lanzostad należy zażywać co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży, karmiące piersią lub przypuszczające, że mogą być w ciąży powinny zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U pacjentów zażywających Lanzostad niekiedy mogą wystąpić działania niepożądane, np. zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zmęczenie i zaburzenia widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią podobne działania niepożądane, powinien on zachować ostrożność ze względu na ograniczenie zdolności reakcji.

Pacjent sam powinien zdecydować, czy jest w stanie prowadzić pojazdy lub wykonywać inne czynności wymagające skupienia uwagi. Ze względu na możliwość działań niepożądanych leków, sposób ich przyjmowania przez pacjenta może ujemnie wpływać na zdolność do bezpiecznego wykonywania tego rodzaju czynności.

Opis działań niepożądanych zamieszczono w innych częściach ulotki.

Należy przeczytać wszystkie informacje przedstawione w niniejszej ulotce.

W razie jakichkolwiek pytań należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lanzostad:

Lek Lanzostad zawiera sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak przyjmować lek Lanzostad

Połknąć kapsułkę w całości, popijając szklanką wody. Jeżeli pacjent ma trudności z połknięciem kapsułek, lekarz może zalecić inne drogi podawania leku. Nie można zgniatać ani rozgryzać kapsułek lub ich zawartości, ponieważ uniemożliwi to prawidłowe działanie leku.

Jeżeli lekarz zalecił zażywanie kapsułek Lanzostad raz na dobę, pacjent powinien przyjmować je w miarę możliwości każdego dnia o tej samej porze. Najlepsze wyniki leczenia można uzyskać, zażywając lek rano, przed śniadaniem.

Jeżeli lekarz zalecił zażywanie kapsułek Lanzostad dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy przyj ąć rano, a drugą wieczorem.

Dawkę leku Lanzostad dobiera się w zależności od stanu pacjenta. Poniżej przedstawiono zwykłe dawkowanie leku Lanzostad u osób dorosłych. Lekarz może również przepisać inną dawkę i poinformuje pacjenta jak długo potrwa leczenie.

Leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego: jedna kapsułka 15 mg lub 30 mg przez 4 tygodnie. Jeśli objawy się utrzymuj ą, należy zgłosić się do lekarza. Jeśli objawy nie ustępuj ą w ciągu 4 tygodni, należy skontaktować się z lekarzem.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy: jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka: jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Leczenie zapalenia przełyku (refluksowego): jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Długotrwałe zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku: jedna kapsułka 15 mg raz na dobę. Lekarz może zmienić dawkę i przepisać stosowanie jednej kapsułki 30 mg raz na dobę.

Leczenie zakażenia Helicobacter pylon: zwykle stosuje się jedną kapsułkę 30 mg w skojarzeniu z dwoma różnymi antybiotykami rano i tę samą dawkę wieczorem w skojarzeniu z dwoma różnymi antybiotykami. Leki najczęściej przyjmuje się raz na dobę przez 7 dni.

Zaleca się równoczesne podawanie następuj ących antybiotyków:

-    Lanzostad 30 mg z klarytromycyną 250-500 mg i amoksycyliną 1000 mg

-    Lanzostad 30 mg z klarytromycyną 250 mg i metronidazolem 400-500 mg

U pacjentów z chorobą wrzodową spowodowaną zakażeniem, u których pomyślnie zakończono leczenie, ryzyko nawrotu zakażenia jest niewielkie. Aby zapewnić skuteczne działanie leku, należy go zażywać o odpowiednim czasie i nie pominąć żadnej dawki.

Leczenie owrzodzenia żołądka i dwunastnicy u pacjentów wymagających ciągłego leczenia NLPZ: jedna kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zapobieganie owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy u pacjentów wymagających ciągłego leczenia NLPZ: jedna kapsułka 15 mg raz na dobę. Lekarz może zmienić dawkę i przepisać stosowanie jednej kapsułki 30 mg raz na dobę.

Zespół Zollingera i Ellisona: zwykle leczenie rozpoczyna się od dwóch kapsułek 30 mg na dobę, a następnie lekarz dobierze odpowiednią dawkę w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Lek Lanzostad nie powinien być stosowany u dzieci.

Zawsze należy zażywać lek zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lanzostad

Jeżeli pacjent zażyje lek Lanzostad w dawce większej od zalecanej, powinien bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza lub j ak naj szybciej skontaktować się z ośrodkiem informacj i toksykologicznej.

Pominięcie przyjęcia leku Lanzostad

Jeżeli pacjent zapomni zażyć dawkę, powinien j ą przyj ąć, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeżeli nadszedł czas zażycia następnej dawki, należy j ą normalnie zastosować. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

Przerwanie przyjmowania leku Lanzostad

Pacjent nie powinien zbyt wcześnie przerywać leczenia, nawet jeśli dolegliwości ustąpiły. Jeżeli nie zakończono przepisanego okresu kuracji, choroba może nie zostać w pełni wyleczona i nawrócić.

Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja dotycząca stosowania tego leku.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Lanzostad może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    ból głowy, zawroty głowy,

-    biegunki, zaparcie, ból brzucha, nudności lub wymioty, wiatry, suchość lub ból w obrębie jamy ustnej lub gardła,

-    zaczerwienienie skóry, świąd skóry,

-    zmiany wyników testów czynnościowych wątroby,

-    zmęczenie.

Następujące działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    depresja,

-    ból stawów lub mięśni,

-    zatrzymanie płynów w organizmie lub obrzęki,

-    zmiana liczby krwinek.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

-    gorączka,

-    niepokój, senność, splątanie, omamy, bezsenność, zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi,

-    zaburzenia smaku, utrata łaknienia, zapalenie j ęzyka,

-    reakcje skórne, np. uczucie pieczenia lub kłucia pod skórą, zasinienie, zaczerwienienie oraz nadmierne pocenie się,

-    nadwrażliwość na światło,

-    wypadanie włosów,

-    uczucie drętwienia (parestezje), drżenia,

-    niedokrwistość (bladość),

-    zaburzenia nerek,

-    zapalenie trzustki,

-    zapalenie wątroby (może objawiać się zażółceniem skóry lub białkówek oczu),

-    obrzęk piersi u mężczyzn, impotencja,

-    kandydoza (zakażenie grzybicze mogące obejmować skórę lub błony śluzowe),

-    obrzęk naczynioruchowy. Pacjent powinien bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem

w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego takich, jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    ciężkie reakcje z nadwrażliwości, w tym wstrząs. Objawy reakcji nadwrażliwości mogą obejmować gorączkę, wysypkę, obrzęk i niekiedy zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi,

-    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,

-    zapalenie jelita grubego,

-    zaburzenia wyników badań laboratoryjnych, np. stężenia sodu, cholesterolu i triglicerydów,

-    bardzo ciężkie reakcje skórne przebiegaj ące z zaczerwienieniem, tworzeniem pęcherzy, nasilonymi zmianami zapalnymi i utratą skóry,

-    bardzo rzadko lek Lanzostad może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek, prowadzące do zmniejszenia odporności pacjenta na zakażenia. Pacjent powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli dojdzie do zakażenia, którego objawami są np. gorączka, istotne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia (np. ból gardła lub jamy ustnej) względnie dolegliwości podczas oddawania moczu. Zostanie wykonane badanie krwi w celu rozpoznania ewentualnego zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza).

Następujące działania niepożądane występują z nieznaną częstością (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

Jeśli pacjent stosuje lek Lanzostad dłużej, niż trzy miesiące, możliwe jest zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Niskie stężenie potasu może objawiać się uczuciem zmęczenia, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacj ą, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszeniem częstości bicia serca. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Niskie stężenie magnezu we krwi może także prowadzić do zmniejszenia stężeń potasu i wapnia we krwi. lekarz może zalecić regularne wykonywanie badań krwi, w celu kontrolowania stężenia magnezu

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. Jak przechowywać lek Lanzostad

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Lanzostad po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Lanzostad

Substancją czynną jest lanzoprazol.

Pozostałe składniki to:

-    sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana, woda oczyszczona), laurylosiarczan sodu, meglumina, mannitol, hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, 1:1, rozproszenie 30%;

-    otoczka kapsułkowa: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, woda oczyszczona. Kapsułki 15 mg zawierają dodatkowo żółcień chinolinową (E 104).

Jak wygląda lek Lanzostad i co zawiera opakowanie Lanzostad, kapsułka 15 mg:

Nieprzezroczysta, żółta, twarda kapsułka żelatynowa, zawierająca peletki z powłoką zabezpieczającą przed działaniem soku żołądkowego.

Każda kapsułka zawiera 15 mg lanzoprazolu.

Dostępne opakowania: 14, 28 lub 56 kapsułek.

Lanzostad, kapsułka 30 mg:

Nieprzezroczysta, biała, twarda kapsułka żelatynowa, zawierająca peletki z powłoką zabezpieczającą przed działaniem soku żołądkowego.

Każda kapsułka zawiera 30 mg lanzoprazolu.

Dostępne opakowania: 7, 14, 28 lub 56 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG,

Stadastrasse 2-18,

61118 Bad Vilbel,

Niemcy

Wytwórca:

STADA Arzneimittel AG, StadastraBe 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

LABORATORIOS LICONSA S.A., Avda. Miralcampo, No. 7, Poligono Industrial Miralcampo,

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

STADA Hemofarm Poland Sp. z o. o., ul. Michałowicza 18,

02-495 Warszawa Tel.:+48 22 662 11 02

Ten produkt leczniczy zatwierdzono do stosowania w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Lansoprazol „Stada“ 15 mg - Kapseln Lansoprazol „Stada“ 30 mg - Kapseln

Belgia:

Lansoprazole EG 15 mg harde maagsapresistente capsules Lansoprazole EG 30 mg harde maagsapresistente capsules

Luksemburg:

Lansoprazole EG 15 mg harde maagsapresistente capsules Lansoprazole EG 30 mg harde maagsapresistente capsules

Niemcy:

Lansoprazol STADA 15 mg magensaftresistente Hartkapseln Lansoprazol STADA 30 mg magensaftresistente Hartkapseln

Polska:

Lanzostad

Portugalia:

Lansoprazol Ciclum 15 mg Capsula gastro-resistente Lansoprazol Ciclum 30 mg Capsula gastro-resistente

Data zatwierdzenia ulotki: 05.07.2012.

6