+ iMeds.pl

Latalux 0,05 mg/mlUlotka Latalux

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Latalux, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum

Należy zapoznać się uważnie z treścią tej ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Latalux i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latalux

3.    Jak stosować lek Latalux

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Latalux

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK LATALUX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Latalux to lek stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (ciśnienie w gałce ocznej). Substancja czynna - latanoprost należy do grupy leków zwanych prostaglandynami.

Wewnątrz gałki ocznej wytwarzany jest płyn zwany cieczą wodnistą. Płyn ten po wytworzeniu odpływa do krwiobiegu, dzięki czemu utrzymywane jest odpowiednie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jeśli odpływ cieczy wodnistej jest zaburzony, dochodzi do podwyższenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Substancja czynna - latanoprost pobudza odpływ cieczy wodnistej.

Lek Latalux stosowany jest w celu:

-    obniżenia ciśnienia panującego wewnątrz gałki ocznej u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania (hamowania uszkodzenia nerwu wzrokowego spowodowanego przez nadmierne ciśnienie panujące w gałce ocznej),

-    obniżenia ciśnienia panującego wewnątrz gałki ocznej u pacjentów z chorobą zwaną nadciśnieniem wewnątrzgałkowym.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LATALUX Kiedy nie stosować leku Latalux

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost lub którykolwiek z pozostałych składników leku Latalux (patrz punkt 6. „Inne informacje”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Latalux

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką astmę oskrzelową lub jeśli astma jest niedostatecznie wyrównana,

-    jeśli pacjentowi usunięto soczewkę oka,

-    jeśli podczas wszczepiania sztucznej soczewki do oka doszło do uszkodzenia torebki tylnej (błony leżącej za soczewką),

-    jeśli pacjentowi wszczepiono sztuczną soczewkę oka,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono jakiekolwiek znane czynniki ryzyka obrzęku plamki żółtej (zebrania się płynu na tylnej części oka) - przykładowe czynniki ryzyka to cukrzycowe uszkodzenie siatkówki lub zakrzep w żyle siatkówki (zakrzepica żył siatkówki),

-    jeśli pacjent niedawno przebył lub planuje operację oka,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono jakiekolwiek znane czynniki ryzyka podrażnienia gałki ocznej lub stanów zapalnych w obrębie gałki ocznej.

Jeżeli którekolwiek z powyższych schorzeń lub zaburzeń dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza.

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Latalux i niektóre inne leki mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. To wzajemne oddziaływanie leków określa się jako interakcję.

Dotychczas brak ostatecznych danych na temat interakcji z lekiem Latalux. Lekarz podejmie decyzję o stosowaniu leku Latalux równocześnie z innymi lekami.

Dzieci

Nie wolno stosować leku Latalux u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Latalux można również stosować w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku.

Osoby noszące soczewki kontaktowe

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent nosi soczewki kontaktowe.

Należy zwrócić uwagę na informacje podane w punkcie ”Ważne informacje o niektórych składnikach leku Latalux”.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Brak wystarczających danych dotyczących ryzyka związanego ze stosowaniem leku Latalux w czasie ciąży. Z tego powodu nie wolno stosować leku Latalux w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wolno karmić piersią podczas stosowania leku Latalux.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku Latalux może dojść do przemijającego pogorszenia widzenia.

W przypadku wystąpienia nieostrego widzenia, szczególnie po zastosowaniu leku Latalux, nie wolno:

-    prowadzić pojazdów,

-    używać żadnych narzędzi ani obsługiwać żadnych maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Latalux

Ten lek zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym nałożeniem. Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Ten lek zawiera jako substancję pomocniczą około 90 mmol buforu fosforanowego. U pacjentów z zaburzeniami rogówki istnieje ryzyko zwapnienia rogówki. Ta grupa pacjentów powinna stosować lek w postaci bez fosforanów lub takiej, w której stężenie fosforanów nie przekracza stężenia w płynie łzowym 1,45 mmol/l.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LATALUX

Lek Latalux należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

0    ile lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku: jedna kropla raz na dobę do każdego leczonego oka. Najlepszą porą na zastosowanie leku jest wieczór.

Jeśli pacjent oprócz leku Latalux stosuje jeszcze inne krople do oczu, krople te należy stosować co najmniej po pięciominutowej przerwie od zastosowania leku Latalux.

Sposób stosowania

1.    Umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję siedzącą lub stojącą.

2.    Zdjąć zakrętkę ochronną z butelki.

3.    Za pomocą opuszki palca delikatnie odciągnąć dolną powiekę leczonego oka w dół.

4.    Końcówkę butelki zbliżyć do oka bez dotykania go. Delikatnie nacisnąć butelkę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Należy uważać, aby nie nacisnąć butelki zbyt mocno, gdyż może zostać wyciśnięta więcej niż jedna kropla leku do oka.

5.    Puścić dolną powiekę.

6.    Ucisnąć palcem wewnętrzny kącik zakraplanego oka (blisko nosa) i utrzymać ucisk przez

1 minutę, mając oko zamknięte. Dzięki temu pacjent zapobiegnie przed wchłonięciem kropli do organizmu. Jeśli tak zalecił lekarz, zakroplić drugie oko. Jeśli kropla nie trafi do oka, wkroplić kolejną.

7.    Zamknąć butelkę.

Lekarz poinformuje pacjenta jak długo należy stosować te krople do oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Latalux

W przypadku zakroplenia większej liczby kropel do oka, może wystąpić nieznaczne podrażnienie oka.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli pacjent lub inna osoba przypadkowo połknęła krople do oczu Latalux bądź jeśli pacjent zastosował więcej kropli, niż przepisał lekarz.

Należy mieć ze sobą opakowanie, aby lekarz mógł uzyskać więcej informacji na temat leku. Po zapoznaniu się z informacjami, lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

Pominięcie zastosowania leku Latalux

W przypadku pominięcia dawki kropli do oczu, należy kontynuować przyjmowanie leku normalnie -przyjmując kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy przekraczać dawki dobowej wynoszącej jedną kroplę na leczone oko. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Latalux

Nie należy robić przerw lub całkowicie przerywać stosowania leku Latalux bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli pacjent nie będzie stosował leku Latalux regularnie lub jeśli będzie często zapominał o jego stosowaniu, szanse na powodzenie leczenia mogą się zmniejszyć.

Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w gałce ocznej) może uszkodzić nerw wzrokowy

1    pogorszyć wzrok. Może dojść do ślepoty. Zazwyczaj podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest ledwo wyczuwalne. Stan taki może rozpoznać tylko lekarz okulista podczas badania oczu. Jeśli u pacjenta występuje podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, konieczne jest, aby regularnie poddawał się badaniom okulistycznym, obejmującymi m.in. pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Ciśnienie wewnątrzgałkowe należy mierzyć co najmniej co 3 miesiące. Badania pola widzenia i badania nerwu wzrokowego należy wykonywać co najmniej raz na rok.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Latalux może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zastosowano następujące częstości występowania do sklasyfikowania działań niepożądanych:

Bardzo często:

występujące u więcej niż 1 na 10 osób stosujących lek

Często:

występujące u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek

Niezbyt często:

występujące u 1 do 10 na 1000 osób stosujących lek

Rzadko:

występujące u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek

Bardzo rzadko:

występujące u mniej niż 1 na 10 000 osób stosujących lek

Nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

-    Bardzo często:

-    zmiana koloru oczu: lek Latalux może powoli i trwale zmienić koloru oczu, szczególnie w przypadku oczu o mieszanym kolorze (np. zielono-brązowych czy niebiesko-brązowych). Tęczówka brązowieje i wydaje się ciemniejsza. Stosowanie leku w obrębie tylko jednego oka może prowadzić do różnego zabarwienia oczu

-    podrażnienie oka (w tym nieznaczne uczucie ciała obcego w oku)

-    możliwy jest zwiększony wzrost, ciemnienie i pogrubienie rzęs, nietypowy wzrost włosów na powiece (głównie w populacji japońskiej)

-    Często:

-    zaczerwienienie oka

-    zapalenie brzegów powieki

-    ból oka

-    Niezbyt często:

-    gromadzenie się płynu w powiece (obrzęk)

-    suche oko

-    zapalenie rogówki

-    nieostre widzenie

-    zapalenie spojówki

-    wysypka skórna

-    Rzadko:

-    gromadzenie się płynu (obrzęk) w okolicy oka i rogówki oraz tylnej części oka (obrzęk plamki żółtej), zmiany w obrębie rogówki

-    zapalenie tęczówki lub błony naczyniowej oka (zapalenie tęczówki/naczyniówki)

-    ciemne odbarwienie skóry powieki

-    podrażnienie skóry powieki

-    nieprawidłowy kierunek wyrastania rzęs prowadzący czasami do podrażnienia oka, wzmożony wzrost, ciemnienie i pogrubienie rzęs, może też wyrosnąć drugi rząd rzęs

-    astma oskrzelowa, zaostrzenie astmy oskrzelowej, duszność

-    Bardzo rzadko:

-    zaostrzenie występującego uczucia ucisku w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

-    ból w klatce piersiowej

-    Częstość nieznana:

-    kołatanie serca. Kołatanie serca to objaw polegający na odczuwaniu silnego lub nieregularnego bicia serca

-    ból głowy

-    zawroty głowy

-    bóle mięśni lub    stawów

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LATALUX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Latalux po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki oraz pudełku tekturowym po: „EXP”. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Prosimy przestrzegać następujących instrukcji dotyczących przechowywania:

Nieotwarte butelki: przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po pierwszym otwarciu: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po 4 tygodniach od otwarcia butelkę należy wyrzucić, bez względu na stopień wykorzystania zawartości. W przeciwnym razie pacjent naraża się na ryzyko zakażenia oczu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Latalux

-    Substancją czynną leku jest latanoprost. 1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu. 2,5 ml roztworu, kropli do oczu (zawartość butelki) zawiera 125 mikrogramów latanoprostu.

-    Ponadto lek zawiera: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, wodę oczyszczoną i benzalkoniowy chlorek.

Jak wygląda lek Latalux i co zawiera opakowanie

Lek Latalux to przezroczysty, bezbarwny płyn w butelce z kroplomierzem i zakrętką, w tekturowym pudełku.

Lek Latalux dostępny jest w następujących opakowaniach:

1 butelka z kroplomierzem zawierająca 2,5 ml kropli do oczu.

3 butelki z kroplomierzem, każda zawierająca 2,5 ml kropli do oczu.

6 butelek z kroplomierzem, każda zawierająca 2,5 ml kropli do oczu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Ćeska republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

S.C. Rompharm Company S.R.L.

1A Eroilor Street 075100 Otopeni Rumunia

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Poland

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

LATALUX 50 MHKporpaMa/ml KanKH 3a ouu, pa3TBop

Czechy

LATALUX 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok

Holandia

LATANAPROST JELFA 50 microgram/ml oogdruppels, oplossing

Litwa

LATALUX 50 mikrogramą/ml akią lašai, tirpalas

Łotwa

LATALUX 50 mikrogrami/ml acu pilieni, škidums

Polska

Latalux

Rumunia

LATALUX 50 micrograme/ml picaturi oftalmice, solutie

Słowacja

LATALUX 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia

Węgry

LATALUX 50 mikrogramm/ml oldatos szemcsepp

Data zatwierdzenia ulotki: 31.01.2014

6

Latalux

Charakterystyka Latalux

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Latalux, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr roztworu, kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu (Latanoprostum). Jedna kropla zawiera w przybliżeniu 1,5 mikrograma latanoprostu.

Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek 0,2 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Klarowny, bezbarwny, jałowy roztwór wodny o pH równym 6,7±0,1 i osmolalnością w zakresie 260 mOsmol/kg do 330 mOsmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie do oka.

Zalecane dawkowanie u osób dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku):

Zaleca się stosować jedną kroplę do oka (oczu) objętego procesem chorobowym, raz na dobę. Optymalny efekt uzyskuje się, podając latanoprost wieczorem.

Nie należy podawać latanoprostu częściej niż raz na dobę, ponieważ stwierdzono, że częstsze podawanie zmniejsza działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę.

Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, aby zmniejszyć możliwość wchłonięcia substancji czynnej do krwioobiegu, zaleca się uciśnięcie woreczka łzowego w okolicy kąta przyśrodkowego oka (punktowy ucisk) przez minutę. Ucisk powinien nastąpić natychmiast po wkropleniu każdej kropli.

Przed podaniem kropli do oczu należy usunąć soczewki kontaktowe. Soczewki mogą być założone po 15 minutach.

Jeżeli stosowane są inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, należy je podać co najmniej po pięciominutowej przerwie.

Dzieci i młodzież:

Produkt Latalux, krople do oczu, roztwór, nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na latanoprost, benzalkoniowy chlorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Takie działanie obserwowano w przeważającym stopniu u pacjentów o tęczówkach, o mieszanym kolorze np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych. W badaniach dotyczących latanoprostu, początek zmian następował w ciągu pierwszych 8. miesięcy leczenia, rzadko w drugim lub trzecim roku i nie był obserwowany po czwartym roku leczenia. Szybkość postępu pigmentacji tęczówki ulega z czasem obniżeniu i utrzymuje się przez pięć lat. Nie badano efektu zwiększonej pigmentacji po upływie pięciu lat. W otwartym badaniu bezpieczeństwa stosowania latanoprostu trwającym pięć lat, pigmentacja tęczówki wystąpiła u 33% pacjentów (patrz punkt 4.8). Zmiana koloru tęczówki jest w większości przypadków nieznaczna i często niezauważalna klinicznie. Częstość jej występowania wśród pacjentów o tęczówkach o kolorze mieszanym wynosi od 7 do 85%, przy czym występuje najczęściej u osób z żółto-brązowym zabarwieniem tęczówki. U pacjentów z jednorodnym niebieskim zabarwieniem oczu nie obserwowano żadnych zmian, natomiast u pacjentów z oczami koloru szarego, zielonego lub brązowego zmiany takie były obserwowane rzadko.

Zmiana koloru jest związana ze zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki i nie wiąże się ze zwiększeniem liczby melanocytów. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, zdarza się jednak, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Po zakończeniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki. Dotychczas, na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych, nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii. W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania lub w innych miejscach komory przedniej oka. W oparciu o pięcioletnie doświadczenie kliniczne nie stwierdzono żadnych negatywnych następstw zwiększonej pigmentacji tęczówki. Leczenie latanoprostem może być kontynuowane w razie wystąpienia tego objawu.

Pacjenci powinni być jednak regularnie badani a jeżeli stan kliniczny tego wymaga, należy przerwać leczenie latanoprostem.

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania latanoprostu w jaskrze przewlekłej z zamkniętym kątem przesączania, jaskrze z otwartym kątem przesączania, u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Brak doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, w stanach zapalnych oka lub jaskrze wrodzonej. Latanoprost nie wykazuje lub wykazuje nieznaczne działanie na źrenicę, jednakże brak doświadczeń dotyczących jego stosowania w ostrych napadach jaskry z zamkniętym kątem przesączania. W związku z tym, zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania latanoprostu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Dane z badań dotyczących stosowania latanoprostu w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy są ograniczone. Należy zachować ostrożność, stosując latanoprost u tych pacjentów.

Odnotowano przypadki obrzęku plamki żółtej (patrz punkt 4.8) głównie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki (pacjenci z retinopatią cukrzycową i zamknięciem światła naczyń siatkówki). Latanoprost powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki żółtej.

U pacjentów ze zdiagnozowanymi skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki i (lub) zapalenia błony naczyniowej oka, latanoprost należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Doświadczenie w zakresie stosowania latanoprostu u pacjentów z astmą są ograniczone, jednak po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano przypadki zaostrzenia astmy i (lub) duszności. Należy zatem zachować ostrożność w leczeniu pacjentów z astmą do czasu uzyskania wystarczających danych, patrz także punkt 4.8.

Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, przy czym w większości przypadków objaw ten był zgłaszany przez pacjentów pochodzących z Japonii. Dane doświadczalne wskazują, że zmiana zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej nie była trwała i w niektórych przypadkach ustępowała w trakcie dalszego leczenia latanoprostem.

Latanoprost może stopniowo powodować zmiany w wyglądzie rzęs i włosów meszkowych w leczonym oku i jego okolicy. Zmiany te obejmują zwiększenie długości, grubości, zmiany zabarwienia i liczby rzęs lub włosów oraz zaburzenia kierunku wyrastania rzęs. Zmiany w wyglądzie rzęs mają charakter przejściowy i ustępują po zakończeniu leczenia.

Ten produkt leczniczy zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem oraz odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem (patrz punkt 4.2). Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Benzalkoniowy chlorek może powodować keratopatię punktowatą i (lub) wrzodziejącą toksyczną keratopatię, a także podrażniać oko. Pacjenci z zespołem suchego oka lub zaburzeniami rogówki, którzy stosują latanoprost często lub przez dłuższy okres, muszą zostać objęci ścisłą obserwacją.

Ten produkt leczniczy zawiera jako substancję pomocniczą około 90 mmol buforu fosforowego. U pacjentów z zaburzeniami rogówki istnieje ryzyko zwapnienia rogówki. Ta grupa pacjentów powinna stosować produkt w postaci bez fosforanów lub takiej, w której stężenie fosforanów nie przekracza stężenia w płynie łzowym (1,45 mmol/l).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Istnieją doniesienia o przypadkach paradoksalnego podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. W związku z tym nie zaleca się stosowania dwóch lub większej liczby prostaglandyn, analogów prostaglandyn lub pochodnych prostaglandyn.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania latanoprostu w okresie ciąży u ludzi nie zostało ustalone. Latanoprost może wywierać szkodliwy farmakologiczny wpływ na przebieg ciąży, płód oraz noworodka, dlatego latanoprostu nie należy stosować w okresie ciąży.

Laktacja

Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka matki. Dlatego też nie należy stosować latanoprostu u kobiet karmiących piersią lub należy zaprzestać karmienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, po zakropieniu może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia.

4.8 Działania niepożądane

Najczęściej odnotowanymi działaniami niepożądanymi były działania związane z narządem wzroku. W otwartym badaniu bezpieczeństwa stosowania latanoprostu trwającym 5 lat, u 33% pacjentów wystąpiła pigmentacja tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące narządu wzroku miały na ogół charakter przemijający i występowały po podaniu dawki produktu leczniczego.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane w oparciu o częstość występowania:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana


(>1/10)

(>1/100 do <1/10)

(>1/1 000 do <1/100)

(>1/10 000 do <1/1 000)

(<1/10 000)

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W zakresie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu nerwowego Nieznana: ból głowy, zawroty głowy.

Zaburzenia oka

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki; małe do umiarkowanego przekrwienie spojówek (uczucie pieczenia, piasku w oczach, swędzenia, kłucia lub obecności ciała obcego w oku); zmiany w wyglądzie rzęs i włosów meszkowych (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie, zwiększenie liczby) (zdecydowana większość przypadków w populacji japońskiej).

Często: przemijające punkcikowate ubytki nabłonka, w większości bezobjawowe; zapalenie brzegów powiek; ból oka.

Niezbyt często: obrzęk powiek, zespół suchego oka, zapalenie rogówki, nieostre widzenie, zapalenie spojówek.

Rzadko: zapalenie tęczówki lub zapalenie błony naczyniowej oka (większość zgłoszonych przypadków u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami predysponującymi), obrzęk plamki żółtej, objawowy obrzęk i ubytki rogówki, obrzęk okołooczodołowy, zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować podrażnienie oka, pojawienie się podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych (distichiasis).

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: u pacjentów z dusznicą bolesną - zaostrzenie przebiegu choroby. Nieznana: kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypka.

Rzadko: miejscowe reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry na powiekach.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Nieznana: ból mięśni, ból stawów.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo rzadko: ból w klatce piersiowej.

4.9 Przedawkowanie

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nie obserwowano innych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje: Jedna butelka zawiera 125 mikrogramów latanoprostu. Ponad 90% produktu leczniczego jest metabolizowane podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew 3 mikrogramów/kg mc. u zdrowych ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka 5,5-10 mikrogramów/kg mc. wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i pocenie się. U małp dożylny wlew latanoprostu w dawkach do 500 mikrogramów/kg mc. nie wywołał istotnego wpływu na układ krążenia. Dożylne podanie latanoprostu u małp było związane z przemijającym skurczem oskrzeli. Jednakże u pacjentów z umiarkowaną astmą oskrzelową, latanoprost stosowany miejscowo do oka w dawce siedem razy większej niż dawka lecznicza nie wywołał skurczu oskrzeli.

W przypadku przedawkowania latanoprostu stosuje się leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę, analogi prostaglandyn, kod ATC: S01E E01.

Latanoprost, substancja czynna produktu leczniczego, jest analogiem prostaglandyny F2a, selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP, obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. U ludzi obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po około 3 do 4 godzinach od podania, a maksymalna skuteczność osiągana jest po 8 do 12 godzinach. Obniżone ciśnienie wewnątrzgałkowe utrzymuje się przynajmniej przez 24 godziny.

Badania prowadzone na zwierzętach i u ludzi wskazują, że głównym mechanizmem działania jest zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego, jednakże u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu).

Kluczowe badania wykazały skuteczność stosowania latanoprostu w monoterapii. Przeprowadzono również badania kliniczne w zakresie stosowania leczenia skojarzonego. Są to między innymi badania wykazujące skuteczność latanoprostu w połączeniu z agonistami receptorów beta-adrenergicznych (tymolol). Krótkoterminowe badania (1 lub 2 tygodnie) sugerują addytywne działanie latanoprostu w połączeniu z agonistami receptorów adrenergicznych (dipiwefryna), doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej (acetazolamid) oraz przynajmniej częściowo addytywne działanie z agonistami cholinergicznymi (pilokarpina).

Badania kliniczne wykazały, że latanoprost nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej. Nie wywiera on także wpływu na barierę krew-ciecz wodnista.

W badaniach prowadzonych na małpach latanoprost, stosowany w dawce leczniczej, nie wywierał lub wywierał nieistotny wpływ na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Jednakże, podczas stosowania miejscowego może dojść do małego lub umiarkowanego przekrwienia spojówki lub nadtwardówki.

Badania prowadzone metodą angiografii fluoresceinowej wykazały, że długotrwała terapia latanoprostem u małp poddanych pozatorebkowemu usunięciu soczewki nie wywierała wpływu na naczynia krwionośne siatkówki.

Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost nie powodował przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Stosując latanoprost w dawkach leczniczych nie zaobserwowano by wywierał on jakikolwiek istotny wpływ na układ krążenia lub oddechowy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost (m.cz. 432,58) jest nieaktywnym estrem izopropylowym kwasu latanoprostowego (prolek), który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego uzyskuje aktywność biologiczną. Ester dobrze wchłania się przez rogówkę i cała substancja czynna wprowadzona do cieczy wodnistej jest hydrolizowana przez rogówkę podczas przenikania.

Badania przeprowadzone u ludzi wskazują, że maksymalne stężenie produktu leczniczego w cieczy wodnistej jest osiągane po około 2 godzinach od podania miejscowego. Po podaniu miejscowym u małp latanoprost jest dystrybuowany głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach. Jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka.

Kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. Okres półtrwania produktu leczniczego w osoczu wynosi u ludzi 17 minut. W badaniach na zwierzętach dowiedziono, że podstawowe metabolity: 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor są tylko nieznacznie (o ile w ogóle) czynne biologicznie i są wydalane głównie w moczu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie toksyczne latanoprostu, zarówno ogólnoustrojowe jak i miejscowe, było badane na wielu gatunkach zwierząt. Latanoprost jest na ogół dobrze tolerowany, a jego współczynnik bezpieczeństwa, czyli różnica między dawką leczniczą stosowaną miejscowo do oka a dawką toksyczną układowo wynosi co najmniej 1000. Duże dawki latanoprostu, około 100 razy większe od dawki leczniczej na kilogram masy ciała, podawane nieznieczulonym małpom dożylnie powodowały zwiększenie częstości oddechów, odpowiadające prawdopodobnie krótkotrwałemu skurczowi oskrzeli. W badaniach na zwierzętach nie wykazano alergizującego działania produktu leczniczego.

W badaniach przeprowadzonych na królikach i małpach nie obserwowano miejscowego działania toksycznego, stosując produkt leczniczy w dawkach do 100 mikrogramów/oko/dobę (dawka lecznicza wynosi około 1,5 mikrograma/oko/dobę). Jednak u małp zaobserwowano wpływ latanoprostu na zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Wydaje się, że zwiększenie pigmentacji jest skutkiem stymulacji wytwarzania melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Nie obserwowano natomiast zmian proliferacyjnych. Zmiana koloru tęczówki może być trwała.

W badaniach nad przewlekłym działaniem toksycznym na oko stwierdzono, że podawanie latanoprostu w dawkach 6 mikrogramów/oko/dobę wywołuje również poszerzenie szpary powiekowej. Działanie to jest przemijające i występuje po zastosowaniu dawek większych od leczniczych. Działanie takie nie było dotąd obserwowane u ludzi.

W badaniach laboratoryjnych latanoprostu otrzymano wyniki negatywne w teście odwracania mutacji u bakterii, teście mutacji genowej chłoniaka mysiego i teście mikrojądrowym u myszy.

Obserwowano występowanie aberracji chromosomowych w badaniach limfocytów ludzkich in vitro. Podobne działania obserwowane były także po stosowaniu naturalnej prostaglandyny F2a, co świadczy o tym, że są one charakterystyczne dla całej grupy prostaglandyn.

Dodatkowe badania mutagenności prowadzone nad nieplanowaną syntezą DNA in vitro/in vivo dały wynik negatywny, co świadczy o braku właściwości mutagennych latanoprostu. Badania rakotwórczości u myszy i szczurów także dały wynik negatywny.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na płodność samców lub samic. Badania embriotoksyczności u szczurów, którym podawano latanoprost dożylnie w dawkach 5, 50 i 250 mikrogramów/kg mc. na dobę nie wykazały embriotoksyczności latanoprostu. Jednak latanoprost podawany królikom w dawkach 5 mikrogramów/kg mc. na dobę i większych wywierał działanie letalne na płody.

Dawka 5 mikrogramów/kg mc. na dobę (ok. 100-krotnie większa od dawki leczniczej) wywierała znaczące działanie toksyczne na zarodek i płód, charakteryzujące się zwiększeniem częstości późnej resorpcji i poronień oraz zmniejszeniem masy ciała płodów.

Nie stwierdzono działania teratogennego latanoprostu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu diwodorofosforan dwuwodny Disodu fosforan dwunastowodny Sodu chlorek Woda oczyszczona Benzalkoniowy chlorek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że pod wpływem zmieszania latanoprostu z kroplami do oczu zawierającymi tiomersal następowało wytrącanie osadu. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania z produktami zawierającymi tiomersal należy zachować odstęp co najmniej 5 minut między ich zakropleniem a zastosowaniem latanoprostu.

6.3    Okres ważności

Nieotwarta butelka: 2 lata.

Po pierwszym otwarciu: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nieotwarte butelki:    Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po pierwszym otwarciu:    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczysta butelka z LDPE z kroplomierzem z LDPE oraz białą zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1x2,5 ml, 3x2,5 ml, 6x2,5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego

do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra

Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17247

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.09.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19.10.2011 r.

8

Latalux