Imeds.pl

Latanoprost-1a Pharma 50 Mcg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Latanoprost-1 A Pharma, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Latanoprost-1 A Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latanoprost-1 A Pharma

3.    Jak stosować Latanoprost-1 A Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Latanoprost-1 A Pharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Latanoprost-1 A Pharma i w jakim celu się go stosuje

Latanoprost należy do grupy leków znanych jako analogi prostaglandyny. Działa poprzez zwiększenie naturalnego przepływu płynu śródgałkowego do krwi.

Latanoprost stosuje się w leczeniu

■    choroby znanej jako jaskra z otwartym kątem

■    i nadciśnienia ocznego.

Oba schorzenia związane są ze zwiększeniem ciśnienia w gałce ocznej, wpływającym w konsekwencji na ostrość widzenia.

Latanoprost stosuje się również w leczeniu zwiększonego ciśnienia w oku i jaskry u dzieci w każdym wieku, również bardzo małych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latanoprost-1 A Pharma

Latanoprost może być stosowany u dorosłych kobiet i mężczyzn (w tym u osób w podeszłym wieku) oraz u dzieci od urodzenia do 18 lat. Nie badano stosowania latanoprostu u wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

Kiedy nie stosować leku Latanoprost-1 A Pharma

■    j eśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli pacjentka jest w ciąży lub próbuje zajść w ciążę;

■    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Latanoprost-1 A Pharma należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli którekolwiek z poniższych stwierdzeń może dotyczyć pacjenta (osoby dorosłej lub dziecka):

■    jeśli oko pacjenta jest pozbawione soczewki, tylna torebka soczewki w oku pacjenta zostanie przerwana podczas wszczepienia sztucznej soczewki, sztuczna soczewka zostanie wszczepiona do przedniej komory oka lub jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka (np. uszkodzenie siatkówki lub zakrzepica żyły siatkówki) wystąpienia obrzęku plamki (gromadzenie płynu w tylnej części oka);

■    jeśli pacjent miał lub ma być poddany operacji oka;

■    jeśli pacjent ma ciężką astmę oskrzelową lub astmę niedostatecznie kontrolowaną;

■    jeśli pacjent odczuwa suchość oczu;

■    jeśli pacjent ma problemy z oczami, takie jak ból oka, podrażnienie lub zapalenie, niewyraźne widzenie;

■    jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe (można stosować lek Latanoprost-1 A Pharma,

lecz należy przestrzegać zaleceń dla osób używających soczewek kontaktowych w punkcie 3 tej ulotki);

■    jeśli pacjent przebył lub ma obecnie wirusowe zakażenie oka wywołane przez wirus opryszczki (Herpes simplex virus, HSV).

Latanoprost-1 A Pharma a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej leków z grupy analogów prostaglandyn, gdyż może to prowadzić do zwiększenia ciśnienia śródgałkowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Nie stosować leku Latanoprost-1 A Pharma w okresie ciąży.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub jeśli planuje ciążę, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Latanoprost-1 A Pharma w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku Latanoprost-1 A Pharma przez krótki czas mogą występować zaburzenia widzenia. W takim wypadku przed podjęciem prowadzenia pojazdu, obsługi narzędzi lub maszyn należy odczekać do czasu ustąpienia objawów.

Latanoprost-1 A Pharma zawiera benzalkoniowy chlorek

Latanoprost-1 A Pharma zawiera konserwant, benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka. Może również spowodować uszkodzenie powierzchni oka. Benzalkoniowy chlorek może wnikać do soczewek kontaktowych i spowodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Dlatego należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych, powinien wyjąć je przed zastosowaniem leku Latanoprost-1 A Pharma. Soczewki można włożyć ponownie po 15 minutach od zakroplenia leku. Instrukcje dla osób stosujących soczewki kontaktowe znajdują się w punkcie 3.

3. Jak stosować Latanoprost-1 A Pharma

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dawką zwykle stosowaną u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) i u dzieci jest jedna kropla podana do chorego oka (oczu) raz na dobę.

Najlepszą porą do zakropienia leku jest wieczór. Nie należy stosować leku Latanoprost-1 A Pharma częściej niż raz na dobę, gdyż częstsze stosowanie może zmniejszyć skuteczność leczenia.

Lek Latanoprost-1 A Pharma należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza do momentu, gdy lekarz zaleci przerwanie leczenia.

Osoby stosujące soczewki kontaktowe

Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe, należy je wyjąć przed zastosowaniem leku Latanoprost-1 A Pharma. Można je ponownie włożyć po 15 minutach.

Sposób stosowania

Podczas stosowania leku Latanoprost-1 A Pharma należy postępować ściśle według podanych wskazówek. Przed zakropleniem leku zaleca się umycie rąk.

Nie wolno dopuścić do kontaktu końcówki dozownika z okiem lub jego okolicą ze względu na ryzyko zanieczyszczenia bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka prowadzące do ciężkiego uszkodzenia oka, a nawet utraty wzroku. W celu uniknięcia możliwego zanieczyszczenia pojemnika, należy chronić jego końcówkę przed kontaktem z jakąkolwiek powierzchnią.


1.    Nie wolno stosować leku, jeśli przed pierwszym użyciem zostało naruszone zabezpieczenie na szyjce butelki.

2.    W celu otwarcia butelki należy odkręcać zakrętkę aż do przerwania zabezpieczenia.

3.    Należy odchylić do tyłu głowę, delikatnie ściągnąć w dół dolną powiekę tak, aby powstała „kieszonka” między powieką a gałką oczną (ryc. 1).


Ryc. 1

4. Odwrócić pojemnik i ścisnąć delikatnie jego ścianki (Ryc. 2 i 3) w taki sposób, aby wprowadzić do oka jedną kroplę leku, zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie wolno dotykać oka lub powieki końcówką pojemnika.Ryc. 3

5.    Delikatnie zamknąć chore oko, a palcem ucisnąć jego kącik obok nosa i przytrzymać przez minutę.

6.    Powtórzyć punkty 3, 4 i 5, wkraplając lek do drugiego oka, jeśli zalecił to lekarz.

7.    Dokładnie zamknąć butelkę zakrętką natychmiast po użyciu.

8.    Końcówka dozownika przeznaczona jest do odmierzania kropli leku, dlatego nie wolno powiększać dziurki na jej końcu.

Stosowanie leku Latanoprost-1 A Pharma z innymi kroplami do oczu

Należy zachować 5-minutową przerwę między zakropieniem leku Latanoprost-1 A Pharma a zastosowaniem innych kropli do oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Latanoprost-1 A Pharma

Zakropienie większej ilości leku może spowodować nieznaczne podrażnienie oka, łzawienie i zaczerwienienie. Objawy te powinny ustąpić, ale jeśli niepokoją pacjenta, należy zwrócić się o poradę do lekarza.

W razie nieumyślnego połknięcia leku Latanoprost-1 A Pharma, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Latanoprost-1 A Pharma

Następną dawkę leku należy zastosować o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Latanoprost-1 A Pharma

Jeśli pacjent chce przerwać leczenie, powinien omówić to z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania latanoprostu obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

■    stopniowa zmiana koloru oka przez zwiększenie ilości brązowego barwnika w barwnej części oka (tęczówce). Zmiana taka jest bardziej prawdopodobna u pacjentów o barwie oczu mieszanej (niebiesko-brązowej, szaro-brązowej, żółto-brązowej lub zielono-brązowej) niż u osób, których oczy maja jeden kolor (niebieski, szary, zielony lub brązowy). Zmiana barwy oka może trwać lata, chociaż zwykle staje się zauważalna w ciągu 8 miesięcy leczenia. Zmiana koloru może być trwała i bardziej widoczna w razie stosowania leku tylko do jednego oka. Wydaje się, że zmiana barwy jest nieszkodliwa i nie postępuje po przerwaniu stosowania leku.;

■    lekkie do umiarkowanego zaczerwienienie oczu;

■    uczucie pieczenia, chropowatości, świądu, kłucia i obecności obcego ciała w oku;

■    zmiany wyglądu rzęs i włosów meszkowych, takie, jak wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie i zwiększenie ilości (zwłaszcza u pacjentów pochodzenia japońskiego).

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

■    przemijające punkcikowate zmiany rogówki (niepowodujące na ogół dyskomfortu)

■    zapalenie powiek

■    podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka

■    ból oka

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    obrzęk powiek

■    suchość spojówek

■    zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki)

■    bolesne łzawienie oka

■    niewyraźne widzenie

■    wyciek z oka ze świądem, zaczerwienieniem i obrzękiem

■    wysypka skórna

■    zapalenie spojówek

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    nieprzyjemna nadwrażliwość na światło lub bolesność i zaczerwienienie oka

■    zapalenie tęczówki, barwnej części oka (zapalenie tęczówki/zapalenie błony naczyniowej oka)

■    gromadzenie płynu w tylnej części oka (obrzęk plamki)

■    objawowy obrzęk i nadżerki rogówki

■    obrzęk okolicy wokół oka

■    „nieprawidłowy” kierunek wzrostu rzęs, co może powodować podrażnienie oka

■    pojawienie się dodatkowego rzędu rzęs

■    reakcje skórne zlokalizowane na powiekach

■    ciemnienie skóry powiek

■    nadwrażliwość na światło (fotofobia)

■    astma oskrzelowa, pogorszenie objawów astmy, duszność

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    nasilenie objawów dławicy piersiowej

■    zapadnięcie gałki ocznej

■    ból w klatce piersiowej

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

■    bóle głowy

■    zawroty głowy

■    kołatanie serca (szybkie lub silne bicie serca)

■    bóle mięśniowe

■    ból stawów

■    obecność wypełnionej płynem torbieli tęczówki

■    zakażenie oka wywołane przez wirusa opryszczki (HSV)

U dzieci częściej niż u dorosłych występuje świąd i wyciek z nosa oraz gorączka.

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem rogówki (przezroczysta warstwa w przedniej części oka) występują mętne zgrubienia na rogówce w wyniku gromadzenia się wapnia podczas leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Latanoprost-1 A Pharma

■    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Przed pierwszym otwarciem leku: przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).

Po pierwszym otwarciu: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

■    Lek Latanoprost-1 A Pharma można używać w ciągu 4 tygodni po pierwszym otwarciu butelki, ale nie po upływie terminu ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Latanoprost-1 A Pharma

Substancją czynną jest latanoprost.

1 ml kropli Latanoprost-1 A Pharma zawiera 50 mikrogramów (co odpowiada 0,005% w/v) latanoprostu.

1 kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny (E339), sodu chlorek, disodu fosforan bezwodny (E339), woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek lub kwas solny stężony (do dostosowania pH).

Jak wygląda Latanoprost-1 A Pharma i co zawiera opakowanie

Krople do oczu, roztwór.

Krople Latanoprost-1 A Pharma są bezbarwnym płynem.

Butelka z LDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 1 butelka o pojemności 2,5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny 1A Pharma GmbH Keltenring 1+3 82041 Oberhaching, Niemcy

Wytwórca Aeropharm GmbH Francois -Mitterrand-Allee 1 07407 Rudolstadt, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

1A Pharma GmbH ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2013 Logo 1A Pharma

6 DE/H/2074/001/IB/005