+ iMeds.pl

Latanoprost ntc 50 mcg/mlUlotka Latanoprost ntc

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Latanoprost NTC, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Nawet jeśli pacjent już wcześniej stosował lek Latanoprost NTC lub podobny lek, należy uważnie przeczytać poniższy tekst. Informacje mogły się bowiem zmienić.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to j est lek Latanoprost NTC i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latanoprost NTC

3.    Jak stosować lek Latanoprost NTC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Latanoprost NTC

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LATANOPROST NTC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Latanoprost NTC należy do grupy leków znanych jako analogi prostaglandyn. Jego działanie polega na zwiększaniu naturalnego odpływu cieczy z wnętrza oka do krwioobiegu. Lek Latanoprost NTC jest stosowany w leczeniu schorzeń znanych pod nazwą jaskry otwartego kąta i nadciśnienia ocznego. Oba schorzenia związane są z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej, zaburzając w końcu widzenie.

Lek Latanoprost NTC jest też stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia w oku i jaskry u dzieci i niemowląt w każdym wieku.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LATANOPROST NTC

Lek Latanoprost NTC może być stosowany u dorosłych mężczyzn i kobiet (w tym u osób w podeszłym wieku) oraz u dzieci od urodzenia do 18. roku życia. Leku Latanoprost NTC nie badano u wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

Kiedy nie stosować leku Latanoprost NTC

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost lub którykolwiek z pozostałych składników leku Latanoprost NTC (wykaz składników leku — patrz punkt 6).

-    Jeśli pacj entka j est w ciąży lub próbuj e zaj ść w ciążę.

Jeśli pacjentka karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Latanoprost NTC

Jeśli którykolwiek z poniższych podpunktów odnosi się do pacjenta, to przed przyjęciem leku Latanoprost NTC bądź jego podaniu dziecku należy porozmawiać z lekarzem lub lekarzem dziecka.

-    Jeśli pacjent miał niedawno lub będzie poddawany operacji okulistycznej (w tym operacji usunięcia zaćmy).

-    Jeśli u pacjenta występują objawy ze strony oczu (takie jak ból oka, podrażnienie lub stan zapalny, nieostre widzenie).

-    Jeśli pacjent ma zespół suchego oka.

-    Jeśli pacjent ma ciężką astmę lub źle kontrolowaną astmę.

-    Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Można wówczas stosować lek Latanoprost NTC, lecz należy postępować zgodnie z instrukcją dla osób noszących soczewki kontaktowe zamieszczoną w punkcie 3 .

-    Jeśli pacjent chorował bądź aktualnie choruje na wirusowe zakażenie oka wywołane przez wirus opryszczki (wirus HSV).

Stosowanie innych leków

Lek Latanoprost NTC może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi, lekarzowi dziecka lub farmaceucie o wszelkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych (dotyczy to także kropli do oczu), które wydawane są bez recepty.

Ciąża

Nie stosować leku Latanoprost NTC w ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna o tym natychmiast powiadomić swojego lekarza.

Karmienie piersią

Nie stosować leku Latanoprost NTC w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Latanoprost NTC może u pacjenta na krótko występować nieostre widzenie. Jeśli objaw ten wystąpi, nie wolno prowadzić pojazdów ani używać żadnych narzędzi i obsługiwać żadnych maszyn, dopóki nie powróci ostre widzenie.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Latanoprost NTC

Omawiany produkt leczniczy zawiera środek konserwujący, którego nazwa to chlorek benzalkoniowy. Środek ten może powodować podrażnienie oka lub uszkodzenie powierzchni oka. Chlorek benzalkoniowy może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe i może zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy w związku z tym nie dopuszczać do bezpośredniej styczności leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, to przed zastosowaniem leku Latanoprost NTC soczewki należy zdjąć. Po wkropleniu leku Latanoprost NTC należy odczekać 15 minut, zanim ponownie założy się soczewki kontaktowe. Instrukcje dla osób noszących soczewki kontaktowe — patrz punkt 3.

3. JAK STOSOWAĆ LATANOPROST NTC

Lek Latanoprost NTC należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku) i dzieci to jedna kropla raz na dobę do chorego oka (oczu). Najlepiej jest stosować lek wieczorem.

Nie stosować leku Latanoprost NTC częściej niż raz na dobę, ponieważ częstsze podawanie zmniejsza skuteczność leczenia.

Lek Latanoprost NTC należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza do momentu, gdy lekarz nakaże przerwanie leczenia.

Osoby noszące soczewki kontaktowe

Jeśli pacjent dorosły lub dziecko nosi soczewki kontaktowe, to przed zastosowaniem leku Latanoprost NTC soczewki należy zdjąć. Po wkropleniu leku Latanoprost NTC należy odczekać 15 minut zanim ponownie założy się soczewki kontaktowe.

Sposób użycia

Wykonywanie czynności w kolejności podanej poniżej przyczyni się do właściwego stosowania leku Latanoprost NTC:

1.    Umyć ręce i przyj ąć wygodną pozycj ę siedzącą lub stoj ącą.

2.    Przed otwarciem butelki po raz pierwszy należy sprawdzić, czy nakrętka jest nienaruszona.

3.    Odkręcić butelkę przekręcaj ąc nakrętkę w lewo.

4.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć palcem powiekę dolną w dół, tak aby między okiem a powieką utworzyła się kieszonka.

5.    Odwrócić butelkę do góry dnem i delikatnie ścisnąć jej środkową część kciukiem i palcem wskazującym do momentu wpadnięcia jednej kropli do worka spojówkowego zgodnie ze wskazaniami lekarza. Nie dopuścić do kontaktu zakraplacza z okiem ani powieką. Następnie ucisnąć kanalik łzowy przez około 1 minutę (przyciskając kąt przynosowy oka palcem), zamknąć oko (oczy) i trzymać je zamknięte przez wspomniany okres czasu. Dzięki temu kropla wchłonie się do oka i ilość leku wyciekającego przez kanalik łzowy do nosa zostanie najprawdopodobniej zmniejszona.

6.    W celu zakroplenia drugiego oka, jeśli tak przepisał lekarz, powtórzyć krok 4 i 5.

7.    Zakręcić butelkę nakrętką. Nie zakręcać nakrętki zbyt mocno.

Stosowanie leku Latanoprost NTC z innymi kroplami do oczu

Między zastosowaniem leku Latanoprost NTC a zastosowaniem innych kropli do oczu należy odczekać co najmniej 5 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Latanoprost NTC

W przypadku zakroplenia zbyt dużej liczby kropli do oka może pojawić się niewielkie podrażnienie, łzawienie i zaczerwienienie oka; objawy te powinny ustąpić, lecz jeśli będą niepokoić pacjenta, powinien on skontaktować się z lekarzem prowadzącym osoby dorosłej lub dziecka w celu uzyskania porady.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie przypadkowego połknięcia leku Latanoprost NTC.

Pominięcie zastosowania leku Latanoprost NTC

Następną dawkę leku należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Latanoprost NTC

W przypadku chęci przerwania stosowania leku Latanoprost NTC należy porozmawiać z lekarzem.

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe:

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, to przed zastosowaniem leku Latanoprost NTC soczewki należy zdjąć. Po wkropleniu leku Latanoprost NTC należy odczekać 15 minut zanim ponownie założy się soczewki kontaktowe. Zawarty w leku Latanoprost NTC środek konserwujący o nazwie chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oka i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Latanoprost NTC może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych klasyfikuje się następująco:_

bardzo częste - występujące częściej niż u 1 na 10 użytkowników_

częste - występujące u 1 do 10 na 100 użytkowników_

niezbyt częste - występujące u 1 do 10 na 1000 użytkowników_

rzadkie - występujące u 1 do 10 na 10 000 użytkowników_

bardzo rzadkie - występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 użytkowników_

częstość nieznana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych_

Opisywano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste:

•    Stopniowa zmiana koloru leczonego oka wskutek zwiększenia się ilości brązowego barwnika w tęczówce (części oka odpowiedzialnej za jego kolor). U pacjentów o mieszanym kolorze oczu (o oczach niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych lub zielono-brązowych) istnieje większe prawdopodobieństwo zajścia tej zmiany niż u pacjentów z oczami jednokolorowymi (o oczach niebieskich, szarych, zielonych lub brązowych). Zmiana koloru oka może pojawić się dopiero po wielu latach, choć zazwyczaj obserwowana jest w pierwszych 8 miesiącach leczenia. Zmiana koloru oka może być trwała i bardziej zauważalna, jeśli lek Latanoprost NTC stosowany jest tylko do jednego oka. Nie wydaje się, aby ze zmianą koloru oka wiązały się jakiekolwiek problemy. Zmiana koloru oka po odstawieniu leku Latanoprost NTC zatrzymuje się.

•    Zaczerwienienie oka.

•    Podrażnienie oka (uczucie pieczenia, piasku w oku, swędzenia, kłucia lub wrażenie obecności ciała obcego w oku).

•    Stopniowe zmiany dotyczące rzęs w leczonym oku oraz włosków meszkowych wokół leczonego oka, które to zmiany w większości przypadków występują u osób pochodzących z Japonii. Zmiany te polegają na ściemnieniu, wydłużeniu, zgrubieniu i zwiększeniu liczby rzęs.

Częste:

•    Podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka, zapalenie powiek i ból oka.

Niezbyt częste:

•    Obrzęk powiek, suchość oka, zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki), nieostre widzenie i zapalenie spojówek.

•    Wysypka skórna.

Rzadkie:

•    Stan zapalny tęczówki (kolorowej części oka) (zapalenie tęczówki / zapalenie błony naczyniowej oka); obrzęk w obrębie siatkówki (obrzęk plamki), objawy obrzęku lub podrapania/uszkodzenia powierzchni oka, obrzęk wokół oka (obrzęk okolicy okołooczodołowej), zmieniony kierunek wyrastania rzęs lub dodatkowy rząd rzęs.

•    Reakcje skórne w obrębie powiek, ściemnienie skóry powiek.

•    Astma, zaostrzenie astmy i duszność.

Bardzo rzadkie:

•    Zaostrzenie objawów dławicowych u pacjentów z chorobami serca.

•    Ból w klatce piersiowej.

Pacjenci zgłaszali też następujące działania niepożądane: obecność zbiorniczka płynu w zabarwionej części oka (czyli obecność torbieli tęczówki), ból głowy, zawroty głowy, kołatanie serca, bóle mięśniowe i bóle stawowe oraz rozwój zakażenia wirusowego oka wywołanego przez wirusa opryszczki (wirusa HSV).

Działania niepożądane występujące częściej u dzieci niż u dorosłych to katar połączony ze swędzeniem nosa oraz gorączkę.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LATANOPROST NTC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Latanoprost NTC po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2° - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu butelki: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Cztery tygodnie po pierwszym otwarciu butelki produkt należy wyrzucić, nawet jeśli nie zużyło się go całkowicie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Latanoprost NTC

Jedna butelka leku Latanoprost NTC zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu, co odpowiada około 80 kroplom roztworu.

Substancją czynną leku jest latanoprost.

1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.

1 kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu.

Ponadto lek zawiera benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan bezwodny, sodu chlorek, sodu wodorotlenek lub kwas solny do ustalenia pH, wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda Latanoprost NTC i co zawiera opakowanie

Latanoprost NTC ma postać przezroczystego bezbarwnego roztworu kropli do oczu.

Jedna butelka zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu, co odpowiada około 80 kroplom roztworu.

Lek Latanoprost NTC dostępny jest w następujących wielkościach opakowań:

Jeden pojemnik z kroplomierzem zawierający 2,5 ml roztworu kropli do oczu Trzy pojemniki z kroplomierzem zawierające po 2,5 ml roztworu kropli do oczu Sześć pojemników z kroplomierzem zawierających po 2,5 ml roztworu kropli do oczu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

NTC S.r.l Via Luigi Razza 3 20124 Milan WŁOCHY

Wytwórca:

Rafarm S.A.

Thesi Pousi-Hatzi Agiou Louka P O. Box 37

19002 Paiania Attika, Athens Grecja

Niniejszy produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod wymienionymi niżej nazwami handlowymi:

NL/H/1876/01/DC

NL : Latanoprost NTC 50 microgram /ml, oogdruppels, oplossing IT : Latanoprost NTC

ES : Latanoprost Tarbis 50 micrograms/ml, colirio en solución PL : Latanoprost NTC

LT : Latanoprost NTC 50 micrograms/ml, akią lasai, tirpalas LV : Latanoprost NTC 50 micrograms/ml, acu pilieni, skidums EE : Latanoprost NTC

BG: RHAYTAH 50 MHKporpaMa/M^, KanKH 3a o^n, pa3TBop RO: SifiTan 50 micrograme/ml picaturi oftalmice, solutie

Data zatwierdzenia ulotki:

09 2012

Latanoprost NTC

Charakterystyka Latanoprost ntc

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Latanoprost NTC,

50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.

1 kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu.

Substancja pomocnicza: 1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,2 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór (krople do oczu).

Roztwór ma postać przezroczystej bezbarwnej cieczy. pH roztworu wynosi od 6,2 do 7,1.

Osmolalność roztworu wynosi od 240 do 325 mOsmol/kg.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaską otwartego kąta i nadciśnieniem ocznym.

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci i młodzieży z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i jaskrą dziecięcą i młodzieńczą.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku):

Zaleca się podawanie jednej kropli do oka lub oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę. Optymalny efekt uzyskuje się, jeśli produkt leczniczy Latanoprost NTC podawany jest wieczorem.

Nie należy podawać produktu Latanoprost NTC częściej niż raz na dobę, gdyż wykazano, że częstsze podawanie powoduje osłabienie działania obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W przypadku pominięcia jednej dawki, leczenie należy kontynuować podając następną dawkę o zwykłej porze.

Sposób podawania

Tak jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, w celu ograniczenia ewentualnego wchłaniania substancji czynnej do krwioobiegu zaleca się uciśnięcie przez minutę woreczka łzowego w kącie przyśrodkowym oka (punktowe zamknięcie). Czynność tę należy wykonać natychmiast po zakropleniu każdej kropli.

Przed zakropleniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe i można je ponownie założyć po 15 minutach.

Jeśli stosowane są inne miejscowe okulistyczne produkty lecznicze, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Dzieci i młodzież

Produkt Latanoprost NTC krople do oczu może być stosowany u dzieci i młodzieży według takiego samego schematu dawkowania co u dorosłych. Brak danych dotyczących wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży). Dane dotyczące dzieci w wieku poniżej 1 roku (4 pacjentów) są bardzo ograniczone (patrz punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Latanoprost NTC może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększanie ilości brązowego barwnika w tęczówce. Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta należy uprzedzić o możliwości trwałej zmiany koloru leczonego oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Zmianę koloru leczonych oczu obserwowano głównie u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, tzn. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych.

W badaniach z użyciem latanoprostu początek zmian obserwowano zwykle w pierwszych ośmiu miesiącach leczenia, rzadko podczas drugiego lub trzeciego roku, a po czwartym roku leczenia zmian tych nie obserwowano. Tempo progresji zmian zabarwienia tęczówki zmniejsza się w miarę upływu czasu i stabilizuje się w okresie pięciu lat. Zmian zabarwienia tęczówki nie oceniano w okresie dłuższym niż pięć lat. W pięcioletnim otwartym badaniu oceniającym bezpieczeństwo stosowania latanoprostu zabarwienie tęczówki występowało u 33% pacjentów (patrz punkt 4.8). Zmiana zabarwienia tęczówki jest słabo nasilona w większości przypadków i często jest niedostrzegalna klinicznie. Częstość występowania zmiany zabarwienia tęczówki u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru wahała się od 7% do 85%, przy czym największą częstość występowania tych zmian stwierdzano w przypadku żółto-brązowych tęczówek. U pacjentów o jednorodnie niebieskich oczach zmian tych nie obserwowano w ogóle, a u pacjentów o jednorodnie szarych, zielonych lub brązowych oczach zmiany te stwierdzano wyłącznie rzadko.

Zmiana koloru tęczówki jest spowodowana zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki , a nie jakimkolwiek zwiększeniem liczby melanocytów.

Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki leczonego oka, choć zdarza się też tak, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Po odstawieniu produktu nie stwierdzano dalszego zwiększania się ilości brązowego barwnika w tęczówce. Do chwili obecnej nie stwierdzono w badaniach klinicznych, aby opisywane zmiany zabarwienia tęczówki związane były z jakimikolwiek objawami lub zmianami patologicznymi.

Leczenie nie miało żadnego wpływu na znamiona tęczówki czy plamki na tęczówce. W badaniach klinicznych nie obserwowano gromadzenia się barwnika w siateczce beleczkowej ani w innych miejscach w komorze przedniej oka. Na podstawie pięciu lat doświadczenia klinicznego stwierdzono, że wzmożona pigmentacja tęczówki nie wywołuje żadnych negatywnych następstw klinicznych i że stosowanie produktu Latanoprost NTC można kontynuować, jeśli nastąpi zmiana zabarwienia tęczówki. Pacjentów należy jednak regularnie monitorować i jeśli stan kliniczny tego wymaga leczenie produktem Latanoprost NTC można odstawić.

Doświadczenie dotyczące stosowania produktu Latanoprost NTC w jaskrze przewlekłej zamykniętego kąta, jaskrze otwartego kąta u pacjentów z pseudofakią oraz w jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania produktu Latanoprost NTC w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, w stanach zapalnych oka ani w jaskrze wrodzonej. Produkt Latanoprost NTC nie wywiera żadnego wpływu bądź wywiera jedynie niewielki wpływ na źrenicę, choć nie ma doświadczenia dotyczącego skutków stosowania omawianego produktu w ostrych napadach jaskry zamkniętego kąta. W związku z tym zaleca się, aby w tych schorzeniach produkt Latanoprost NTC stosować z zachowaniem ostrożności aż do uzyskania większej ilości danych.

Dane z badań dotyczących stosowania produktu Latanoprost NTC w okresie okołooperacyjnym u pacjentów po operacji usunięcia zaćmy są ograniczone. U tych pacjentów latanoprost należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Produkt Latanoprost NTC należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie i unikać jego stosowania w przypadku aktywnego opryszczkowego zapalenia rogówki oraz u pacjentów z nawrotowym opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie szczególnie związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

Opisywano przypadki obrzęku plamki (patrz punkt 4.8), głównie u pacjentów z afakią, u pacjentów z pseudofakią i przerwaną tylną torebką soczewki lub wszczepioną soczewką przedniokomorową oraz u pacjentów z udokumentowaną obecnością czynników ryzyka torbielowatego obrzęku plamki (takich jak np. retinopatia cukrzycowa i niedrożność naczyń żylnych siatkówki). Produkt Latanoprost NTC stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z afakią, u pacjentów z pseudofakią i przerwaną tylną torebką soczewki lub wszczepioną soczewką przedniokomorową oraz u pacjentów z udokumentowaną obecnością czynników ryzyka torbielowatego obrzęku plamki.

U pacjentów ze stwierdzonymi wytwarzającymi skłonność czynnikami ryzyka zapalenia tęczówki lub zapalenia błony naczyniowej oka produkt Latanoprost NTC można stosować z zachowaniem ostrożności.

Doświadczenie dotyczące stosowania u pacjentów z astmą oskrzelową jest ograniczone, choć w okresie po wprowadzeniu do obrotu pojawiły się zgłoszenia kilku przypadków zaostrzenia astmy i (lub) duszności. Pacjentów z astmą oskrzelową powinno się leczyć z zachowaniem ostrożności do czasu uzyskania wystarczających danych, patrz także punkt 4.8.

Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, większość zgłoszeń pochodziła od pacjentów japońskich. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, iż zmiana zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej nie jest trwała i w części przypadków ustępowała podczas kontynuowania leczenia produktem Latanoprost NTC.

Latanoprost może stopniowo zmieniać rzęsy i włosy meszkowe w obrębie leczonego oka i jego otaczaniu; zmiany te mogą polegać na zwiększeniu długości, grubości, pigmentacji, liczby rzęs lub włosów meszkowych oraz zmiany kierunku wyrastania rzęs. Zmiany dotyczące rzęs ustępują po zaprzestaniu leczenia.

Ten produkt leczniczy zawiera chlorek benzalkoniowy — powszechnie stosowany środek konserwujący w preparatach okulistycznych. Benzalkoniowy chlorek może wywoływać keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną keratopatię wrzodziejącą, podrażnienie gałki ocznej oraz przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Pacjenci z zespołem suchego oka lub stanami, w których rogówka jest uszkodzona, wymagają ścisłego monitorowania w przypadku częstego lub długotrwałego stosowania produktu Latanoprost NTC. Ponieważ soczewki kontaktowe mogą wchłaniać benzalkoniowy chlorek, przed wkropleniem produktu Latanoprost NTC należy je zdjąć i można je ponownie założyć po 15 minutach (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w grupie wiekowej poniżej pierwszego roku (4 pacjentów) są bardzo ograniczone (patrz punkt 5.1). Brak danych dotyczących wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

U dzieci w wieku od 0 do 3 lat, u których głównie rozwija się pierwotna jaskra wrodzona, w pierwszej kolejności stosuje się leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomię/goniotomię). Nie ustalono długoterminowego bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są dostępne ostateczne dane dotyczące interakcji produktu leczniczego.

Opisywano przypadki paradoksalnego podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas jednoczesnego podawania do oka dwóch analogów prostaglandyn. Dlatego też nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów prostaglandyn ani pochodnych prostaglandyn.

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Może on wywierać szkodliwy farmakologiczny wpływ na przebieg ciąży, nienarodzone dziecko lub noworodka. Dlatego produktu Latanoprost NTC nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Latanoprost i jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego, dlatego produktu Latanoprost NTC nie należy stosować u kobiet karmiących piersią lub należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na płodność samców i samic (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tak jak w przypadku wszystkich preparatów okulistycznych, zakroplenie kropli do oczu może powodować przemijającą nieostrość widzenia. Do czasu ustąpienia tego objawu pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Większość zdarzeń niepożądanych dotyczy narządu wzroku. W pięcioletnim otwartym badaniu oceniającym bezpieczeństwo stosowania latanoprostu u 33% pacjentów stwierdzano zabarwienie tęczówki (patrz punkt 4.4). Pozostałe zdarzenia niepożądane dotyczące narządu wzroku zazwyczaj są przemijające i występują zaraz po podaniu dawki.

Zdarzenia niepożądane pogrupowano według częstość ich występowania następująco: bardzo częste (> 1/10), częste (od > 1/100 do < 1/10), niezbyt częste (od > 1/1000 do <1/100), rzadkie (od > 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadkie (< 1/10 000) nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Częstość nieznana

Opryszczkowe zapalenie rogówki

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana

Ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia oka

Bardzo częste

Zwiekszenie pigmentacji tęczówki; łagodne lub umiarkowane przekrwienie spojówki, podrażnienie gałki ocznej (uczucie pieczenia, piasku w oku, kłucia i obecności ciała obcego w oku); zmiany dotyczące rzęs i włosów meszkowych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja i liczba) (przeważająca większość przypadków dotyczy populacji Japończyków)

Częste

Przemijające punktowate nadżerki nabłonka, w większości przypadków bezobjawowe; zapalenie brzegów powiek; ból oka

Niezbyt częste

Obrzęk powiek; zespół suchego oka; zapalenie rogówki; nieostre widzenie; zapalenie spojówek

Rzadkie

Zapalenie tęczówki i (lub) błony naczyniowej oka (większość przypadków dotyczy pacjentów z współwystępującymi czynnikami predysponującymi); obrzęk plamki; objawowy obrzęk i nadżerki rogówki; obrzęk okolicy okołooczodołowej; zmiany kierunku wyrastania rzęs niekiedy powodujące podrażnienie oka; dodatkowy rząd włosków przy ujściu gruczołów Meiboma (distichiasis -dwurzędność rzęs)

Częstość nieznana

Torbiel tęczówki

Zaburzenia serca

Bardzo rzadkie

Zaostrzenie objawów dławicowych u pacjentów z dławicą piersiową

Częstość nieznana

Kołatanie serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadkie

Astma oskrzelowa, zaostrzenie astmy oskrzelowej i duszność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt częste

Wysypka skórna

Rzadkie

Miejscowe reakcje skórne powiek; ściemnienie skóry powiek

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana

Bóle mięśniowe, bóle stawowe

Zaburzenia ogólne i

stany w miejscu podania

Bardzo rzadkie

Ból w klatce piersiowej

Dzieci i młodzież

W dwóch krótkich badaniach klinicznych (trwających < 12 tygodni) obejmujących 93 pacjentów pediatrycznych (25 w pierwszym badaniu i 68 w drugim) stwierdzono podobny profil bezpieczeństwa stosowania do profilu bezpieczeństwa stwierdzanego u dorosłych, a także niewystępowanie nowych zdarzeń niepożądanych. Krótkoterminowe profile bezpieczeństwa w różnych podgrupach pacjentów pediatrycznych również były podobne (patrz punkt 5.1). Zdarzenia niepożądane stwierdzane częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych obejmowały zapalenie błony śluzowej nosa i gardła oraz gorączkę.

4.9 Przedawkowanie

Poza podrażnieniem gałki ocznej i przekrwieniem spojówek nie obserwowano innych działań niepożądanych w obrębie gałki ocznej przedawkowania produktu Latanoprost NTC.

W razie przypadkowego spożycia produktu Latanoprost NTC przydatne mogą okazać się następujące informacje: jedna butelka zawiera 125 mikrogramów latanoprostu. Ponad 90% podanej dawki ulega metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie. Dożylny wlew w dawce 3 mikrogramów/kg u zdrowych ochotników nie powodował żadnych objawów, natomiast dawka w zakresie 5,5-10 mikrogramów/kg mc. wywoływała nudności, ból brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i wzmożoną potliwość. U małp latanoprost był podawany we wlewie dożylnym w dawkach do 500 mikrogramów/kg bez znaczącego wpływu na układ krążenia.

Dożylne podawanie latanoprostu u małp wiązało się z przemijającym skurczem oskrzeli. U pacjentów z umiarkowaną astmą oskrzelową nie obserwowano skurczu oskrzeli po miejscowym podaniu latanoprostu do oka w dawce siedmiokrotnie przekraczającej dawkę produktu Latanoprost NTC stosowaną klinicznie.

Leczenie w razie przedawkowania produktu Latanoprost NTC jest objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w jaskrze i rozszerzające źrenicę, analogi prostaglandyn, kod ATC: S01EE01

Substancja czynna, latanoprost, jest analogiem prostaglandyny F2 i wybiórczym agonistą receptora prostanoidowego FP obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u ludzi występuje po około 3-4 godzinach po podaniu, osiągając maksimum po 8-12 godzinach. Obniżone ciśnienie wewnątrzgałkowe utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

Z badań przeprowadzonych na zwierzętach i u ludzi wskazują, że główny mechanizm działania polega na zwiększeniu odpływu naczyniówkowo-twardówkowego, choć u człowieka opisywano pewne ułatwienie odpływu (spadek oporu odpływu).

W kluczowych badaniach klinicznych wykazano, że produkt Latanoprost NTC jest skuteczny w monoterapii. Przeprowadzono też badania kliniczne dotyczące stosowania skojarzonego. Obejmowały one badania, w których wykazano skuteczność stosowania latanoprostu w skojarzeniu z antagonistami receptorów beta-adrenergicznych (tymololem). Krótkookresowe badania (jedno- lub dwutygodniowe) wskazują na działanie addytywne latanoprostu w skojarzeniu z agonistami receptorów adrenergicznych (dipiwefryna), doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej (acetazolamid) i przynajmniej częściowo addytywne działanie z agonistami cholinergicznymi (pilokarpina).

Badania kliniczne wykazały, że latanoprost nie wpływa w sposób znamienny na wytwarzanie cieczy wodnistej. Nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na barierę krew-ciecz wodnista.

Latanoprost podawany w dawkach stosowanych klinicznie oraz w badaniach na małpach wywierał nieistotny wpływ, bądź też nie wywierał żadnego wpływu na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Podczas miejscowego stosowania może jednak dochodzić do łagodnego lub umiarkowanego przekrwienia spojówek lub nadtwardówki.

W przypadku przewlekłego stosowania latanoprostu u małp poddanych zewnątrztorebkowemu usunięciu soczewki nie stwierdzano w angiografii fluoresceinowej wpływu na naczynia krwionośne siatkówki.

Latanoprost nie powodował wyciekania fluoresceiny do tylnego odcinka oka u pacjentów z pseudofakią podczas krótkotrwałego leczenia.

Podając latanoprost w dawkach stosowanych klinicznie nie zaobserwowano by powodował jakiekolwiek istotne działania farmakologiczne na układ krążenia i układ oddechowy.

PopulacjapediatrycznaSkuteczność stosowania latanoprostu u pacjentów pediatrycznych w wieku < 18 lat wykazano w 12-tygodniowym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, w którym latanoprost porównywano z tymololem u 107 pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem wewnątrzgałkowym i jaskrą dziecięcą i młodzieńczą. Noworodki włączane do tego badania musiały być urodzone nie wcześniej niż w 36. tygodniu ciąży. Pacjentom

podawano latanoprost 0,005% raz na dobę lub tymolol 0,5% (lub opcjonalnie w przypadku pacjentów poniżej 3. roku życia tymolol 0,25%) dwa razy na dobę. Pierwszorzędowym punktem końcowym w ocenie skuteczności było średnie obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w stosunku do wartości wyjściowych oceniane w 12. tygodniu badania. Średnie obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w grupie leczonej latanoprostem i grupie leczonej tymololem było podobne. We wszystkich badanych grupach wiekowych (0 do < 3. lat, od 3. do < 12. lat i od 12. do <18. lat) średnie obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w 12. tygodniu było podobne w grupie leczonej latanoprostem i grupie leczonej tymololem. W badaniu tym dane dotyczące skuteczności w grupie wiekowej 0 do < 3. lat oparto na wynikach uzyskanych tylko u 13 pacjentów leczonych latanoprostem, a u 4 pacjentów stanowiących grupę wiekową

0 -< 1 roku nie wykazano żadnej istotnej skuteczności. Brak danych dotyczących wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów w podgrupie z pierwotną jaskrą wrodzoną/jaskrą noworodków było podobne w grupach leczonych latanoprostem i tymololem. W podgrupie bez pierwotnej jaskry wrodzonej/jaskry noworodków (czyli w podgrupie z np. jaskrą młodzieńczą otwartego kąta, jaskrą w oku bezsoczewkowym) stwierdzono podobne wyniki do wyników uzyskanych w podgrupie pacjentów z pierwotną j askrą wrodzoną/j askrą noworodków.

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe widoczny był po pierwszym tygodniu leczenia i utrzymywał się przez cały 12-tygodniowy okres badania, podobnie jak u dorosłych.

Tabela. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (mm Hg) w 12. tygodniu leczenia z podziałem na badane grupy ^ i rozpoznanie na początku obserwacji._

Latanoprost

Tymolol

N = 53

N = 54

Wyjściowa średnia (SE)

27,3 (0,75)

27,8 (0,84)

Zmiana ciśnienia wewnątrzgałkowego w stosunku do wartości początkowych stwierdzona w 12. tygodniu leczenia*(SE)

-7,18 (0,81)

-5,72 (0,81)

Wartość p wobec tymololu

0,2056

Podgrupa pacjentów z pierwotną jaską

wrodzoną / jaskrą noworodków

Podgrupa

pacjentów

bez

pierwotnej jaskry wrodzonej / jaskry

Podgrupa pacjentów z pierwotną jaską

wrodzoną/ jaskrą

noworodków

Podgrupa

pacjentów

bez

pierwotnej jaskry wrodzonej / jaskry

N = 28

noworodków

N = 26

noworodków

N = 25

N = 28

Początkowa średnia (SE)

26,5 (0,72)

28,2 (1,37)

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

Zmiana ciśnienia

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

wewnątrzgałkowego w

stosunku do wartości początkowych stwierdzona w 12. tygodniu leczenia*(SE)

Wartość p wobec tymololu

0,6957

0,1317

SE — błąd standardowy (ang. standard error)

*) skorygowana wartość szacunkowa oparta na modelu analizy kowariancji (ANCOVA)

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost (m.cz. 432,58) to nieczynny farmakologicznie ester izopropylowy kwasu latanoprostowego (prolek), który w wyniku hydrolizy do kwasu latanoprostowego staje się biologicznie aktywny.

Prolek dobrze wchłania się przez rogówkę i całość leku docierającego do cieczy wodnistej ulega hydrolizie podczas przechodzenia przez rogówkę.

Z badań z udziałem ludzi wynika, że maksymalne stężenie w cieczy wodnistej osiągane jest około dwie godziny po podaniu miejscowym leku. U małp po podaniu miejscowym latanoprost jest dystrybuowany głównie w przednim odcinku oka, spojówkach i powiekach. Do tylnego odcinka oka docierają jedynie małe ilości leku.

W gałce ocznej kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm leku odbywa się głównie w wątrobie. U człowieka okres półtrwania leku w osoczu wynosi 17 minut. Główne metabolity, którymi są pochodne 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor, nie wykazują żadnego działania biologicznego bądź wykazują jedynie słabe działanie biologiczne w badaniach na zwierzętach i wydalane są głównie z moczem.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono otwarte badanie farmakokinetyczne dotyczące stężenia kwasu latanoprostowego w osoczu z udziałem 22 pacjentów dorosłych i 25 pacjentów pediatrycznych (w wieku poniżej 18 lat) z nadciśnieniem ocznym i jaskrą. Wszystkie grupy wiekowe leczono latanoprostem 0,005%, w dawce jednej kropli na dobę do każdego oka przez minimum 2 tygodnie. Choć ekspozycja ogólnoustrojowa na kwas latanoprostowy była około dwukrotnie wyższa w grupie wiekowej od 3 do <12 lat i sześciokrotnie wyższa w grupie wiekowej poniżej 3. lat w porównaniu z dorosłymi, to utrzymany był szeroki margines bezpieczeństwa w odniesieniu do ogólnoustrojowych zdarzeń niepożądanych (patrz punkt 4.9). Mediana czasu do osiągnięcia maksymalnego stężenia w osoczu wyniosła 5 minut po podaniu leku we wszystkich grupach wiekowych. Mediana półokresu eliminacji z osocza była krótka (<20 minut), podobna u dorosłych i u dzieci i młodzieży, i nie prowadziła do kumulacji kwasu latanoprostowego w krążeniu ogólnoustrojowym w stanie stacjonarnym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność miejscową w obrębie narządu wzroku oraz toksyczność ogólnoustrojową latanoprostu badano na kilku gatunkach zwierząt. Latanoprost jest zazwyczaj dobrze tolerowany i charakteryzuje się marginesem bezpieczeństwa, między dawką stosowaną klinicznie do oczu i dawką powodującą toksyczność ogólnoustrojową, wynoszącym co najmniej 1000 razy. Wysokie dawki latanoprostu wynoszące około 100-krotności dawki stosowanej klinicznie w przeliczeniu na kg masy ciała podawane dożylnie niepoddanym

znieczuleniu małpom zwiększały częstość oddechów na minutę, co najprawdopodobniej było objawem krótkotrwałego skurczu oskrzeli. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wykazywał właściwości uczulające.

W badaniach na królikach i małpach nie stwierdzono działań toksycznych w oku przy dawkach do 100 mikrogramów/oko/dobę (dawka stosowana w klinice wynosi około 1,5 mikrograma/oko/dobę). U małp latanoprost powodował jednak zwiększoną pigmentację tęczówki.

Mechanizm zwiększonej pigmentacji tęczówki wydaje się polegać na pobudzaniu wytwarzania melaniny w melanocytach tęczówki bez zmian proliferacyjnych. Zmiana zabarwienia tęczówki może być trwała.

W badaniach nad oczną toksycznością przewlekłą stwierdzono, że podawanie latanoprostu w dawce 6 mikrogramów/oko/dobę powoduje ponadto poszerzenie szpary powiekowej. Efekt ten jest przemijający i występuje po zastosowaniu dawek większych niż stosowane klinicznie. Efektu tego nie zaobserwowano u ludzi.

W badaniach latanoprostu otrzymano wyniki negatywne w teście odwracania mutacji u bakterii, w teście mutacji genowej chłoniaka mysiego oraz w teście mikrojądrowym u myszy. Aberracje chromosomowe obserwowano in vitro w ludzkich limfocytach. Podobne działania stwierdzano też w przypadku stosowania naturalnie występującej prostaglandyny F2a, co wskazuje na to, iż działanie to jest charakterystyczne dla całej grupy prostaglandyn.

Dodatkowe badania mutagenności prowadzone nad nieplanowaną syntezą DNA in vitro/in vivo były ujemne i wskazują na to, że latanoprost nie wykazuje właściwości mutagennych. Badania rakotwórczości na myszach i szczurach dały wynik ujemny.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na płodność samców czy samic. Badania u szczurów, którym podawano latanoprost dożylnie w dawkach 5, 50 i 250 mikrogramów/kg mc./dobę nie wykazały embriotoksyczności. Jednak w badaniach na królikach latanoprost indukował obumieranie zarodków w dawkach 5 mikrogramów/kg/dobę i większych.

Dawka 5 mikrogramów/kg/dobę (czyli około 100-krotnie wyższa niż dawka stosowana klinicznie) wywoływała znaczące działanie embriotoksyczne charakteryzujące się zwiększoną częstością późnych resorpcji i poronień oraz zmniejszoną masą płodu.

Potencjalnego działania teratogennego nie wykryto.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Sodu diwodorofosforan jednowodny Disodu fosforan bezwodny Sodu chlorek

Sodu wodorotlenek lub kwas solny do ustalenia pH Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

W badaniach in vitro wykazano wytrącanie się osadu w przypadku zmieszania kropli do oczu zawierających tiomersal z produktem Latanoprost NTC. W przypadku stosowania tego rodzaju produktów leczniczych pomiędzy ich zastosowaniem a zastosowaniem produktu Latanoprost NTC należy zachować odstęp co najmniej pięciu minut.

6.3    Okres ważności

Okres ważności: 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 4 tygodnie

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu butelki: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Cztery tygodnie po pierwszym otwarciu butelki produkt należy wyrzucić, nawet jeśli nie zużyło się go całkowicie.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik wykonany z LDPE z kroplomierzem wykonanym z LDPE i zakrętką wykonaną z HDPE.

Każdy pojemnik z kroplomierzem zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu, co odpowiada około 80 kroplom roztworu.

Produkt Latanoprost NTC dostępny jest w następujących wielkościach opakowań:

Jeden pojemnik z kroplomierzem zawierający 2,5 ml roztworu kropli do oczu Trzy pojemniki z kroplomierzem zawierające po 2,5 ml roztworu kropli do oczu Sześć pojemników z kroplomierzem zawierających po 2,5 ml roztworu kropli do oczu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

NTC S.r.l Via Luigi Razza 3 20124 Milan WŁOCHY

8. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA (POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Latanoprost NTC