+ iMeds.pl

Latim pos (50 mcg + 5 mg)/mlUlotka Latim pos

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Latim POS, 0,05 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum + Timololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Latim POS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latim POS

3.    Jak stosować lek Latim POS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Latim POS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Latim POS i w jakim celu się go stosuje

Lek Latim POS zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost należy do grupy leków znanych jako analogi prostaglandyn. Tymolol należy do grupy leków określanych mianem leków beta-adrenolitycznych. Działanie latanoprostu polega na zwiększaniu naturalnego odpływu cieczy z oka do krwiobiegu. Działanie tymololu polega na zmniejszeniu wytwarzania cieczy w oku.

Lek Latim POS stosuje się w celu obniżenia ciśnienia w oku u pacjentów ze schorzeniami znanymi pod nazwą jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnienia ocznego. Oba schorzenia związane są z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej, co może w miarę upływu czasu doprowadzić do zaburzeń wzroku. W razie niedostatecznego działania innych leków lekarz zazwyczaj przepisze pacjentowi lek Latim POS.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latim POS

Lek Latim POS może być stosowany u dorosłych mężczyzn i kobiet (w tym u osób w podeszłym wieku), ale nie zaleca się stosowania go u pacjentów poniżej 18 roku życia.

Kiedy nie stosować leku Latim POS

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną zawartą w leku w Latim POS (latanoprost lub tymolol), leki beta-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia oddychania, np. ciężką astmę lub ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli;

•    jeśli pacjent ma małą częstość akcji serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży (lub próbuje zajść w ciążę);

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Latim POS należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

•    pacjent będzie poddawany jakiejkolwiek operacji okulistycznej (w tym operacji usunięcia zaćmy) lub był poddawany jakiejkolwiek operacji okulistycznej w przeszłości;

•    u pacjenta występują objawy ze strony oczu (takie jak ból oka, podrażnienie oka, stan zapalny oka lub nieostre widzenie);

•    pacjent cierpi na zespół suchego oka;

•    pacjent nosi soczewki kontaktowe; lek Latim POS można w tym wypadku stosować, jednak pod warunkiem przestrzegania podanych w punkcie 3 instrukcji przeznaczonych dla osób noszących soczewki kontaktowe;

•    pacjent ma chorobę wieńcową (objawy podmiotowe mogą obejmować ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, zadyszkę lub uczucie zadławienia), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi;

•    u pacjenta występują zaburzenia tętna, np. małą częstość akcji serca;

•    pacjent ma trudności z oddychaniem, ma astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;

•    u pacjenta występuje choroba układu krążenia (np. choroba Raynauda lub zespół Raynauda);

•    u pacjenta występują zaburzenia krążenia krwi;

•    pacjent ma cukrzycę - tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe niskiego stężenia cukru we krwi;

•    pacjent cierpi na nadczynność tarczycy - tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe;

•    pacjent ma dławicę piersiową (w szczególności na odmianę znaną pod nazwą dławicy Prinzmetala);

•    u pacjenta występują ciężkie reakcje alergiczne wymagające zazwyczaj leczenia szpitalnego;

•    pacjent chorował bądź aktualnie choruje na wirusowe zakażenie oka wywołane przez wirus opryszczki (ang. herpes simplex virus - HSV).

Przed znieczuleniem do zabiegu chirurgicznego należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Latim POS, ponieważ tymolol może zmienić działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Test antydopingowy:

stosowanie leku Latim POS może powodować dodatnie wyniki testów podczas kontroli antydopingowej.

Inne leki i Latim POS

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również wydawanych bez recepty.

Lek Latim POS może mieć wpływ na działanie lub ulegać wpływowi innych leków stosowanych przez pacjenta, w tym innych kropli do oczu stosowanych w leczeniu jaskry.

Należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu lub zamiarze stosowania leków obniżających ciśnienie krwi, leków nasercowych lub leków stosowanych w leczeniu cukrzycy.

W szczególności należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku przyjmowania którychkolwiek z poniższych rodzajów leków:

•    prostaglandyny, analogi prostaglandyn lub pochodne prostaglandyn;

•    leki beta-adrenolityczne;

•    adrenalina;

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, takie jak doustne blokery kanału wapniowego, guanetydyna, leki przeciwarytmiczne, glikozydy naparstnicy lub leki parasympatykomimetyczne;

•    chinidyna (stosowana w leczeniu chorób serca i niektórych odmian malarii);

•    leki przeciwdepresyjne (znane pod nazwą fluoksetyny i paroksetyny).

Latim POS z jedzeniem i piciem

Normalne posiłki, jedzenie lub picie nie mają wpływu na to, kiedy lub w jaki sposób należy stosować lek Latim POS.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Latim POS w ciąży o ile lekarz nie uzna tego za konieczne. Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży, lub planuje ciążę, powinna o tym natychmiast powiadomić swojego lekarza.

Nie stosować leku Latim POS w okresie karmienia piersią. Tymolol może przenikać do mleka matki.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Latim POS może u pacjenta na krótko występować nieostre widzenie. Jeśli objaw ten wystąpi, nie wolno prowadzić pojazdów ani używać żadnych narzędzi i obsługiwać żadnych maszyn dopóki nie powróci ostre widzenie.

Lek Latim POS zawiera

środek konserwujący, którego nazwa brzmi benzalkoniowy chlorek.

Ten środek konserwujący może powodować podrażnienie oka lub uszkodzenie powierzchni oka.

Może być on wchłaniany przez soczewki kontaktowe i może zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy w związku z tym nie dopuszczać do bezpośredniej styczności leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem oka należy zdjąć z niego soczewkę kontaktową. Można ją ponownie założyć po upływie co najmniej 15 minut.

Instrukcje dla osób noszących soczewki kontaktowe - patrz punkt 3.

3. Jak stosować lek Latim POS

Roztwór kropli do oczu Latim POS należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku) to jedna kropla raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym.

Nie stosować leku Latim POS częściej niż raz na dobę, ponieważ częstsze podawanie zmniejsza skuteczność leczenia.

Lek Latim POS należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza do momentu, gdy lekarz nakaże przerwanie leczenia.

Lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych serca i układu krążenia, jeśli pacjent stosuje lek Latim POS

Osoby noszące soczewki kontaktowe

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, to przed zastosowaniem leku Latim POS soczewki należy zdjąć. Po wkropleniu leku Latim POS należy odczekać 15 minut, zanim ponownie założy się soczewki kontaktowe.

Sposób użycia

1.    Umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję siedzącą lub stojącą.

2.    Okręcić nakrętkę.

3.    Odciągnąć delikatnie palcem dolną powiekę oka objętego procesem chorobowym w dół.

4.    Umieścić czubek butelki blisko oka, ale w taki sposób, aby go nie dotykać.

5.    Ścisnąć delikatnie butelkę, tak aby do oka wpadła tylko jedna kropla, a następnie puścić

6.    Po zastosowaniu leku Latim POS, przyciskać kąt przynosowy oka palcem przez 2 minuty. To pomaga zapobiec przedostaniu się tymololu do reszty ciała.

7.    Jeśli tak zalecił lekarz, zakroplić drugie oko.

8.    Zakręcić butelkę nakrętką.

Stosowanie leku Latim POS z innymi kroplami do oczu

Między zastosowaniem leku Latim POS a zastosowaniem innych kropli do oczu należy odczekać co najmniej 5 minut.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Latim POS u dzieci lub młodzieży. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Latim POS u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Latim POS

W przypadku zakroplenia zbyt dużej liczby kropli do oka może pojawić się niewielkie podrażnienie, łzawienie i zaczerwienienie oka. Objawy te powinny ustąpić, lecz jeśli będą niepokoić pacjenta, powinien on skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Połknięcie leku Latim POS

W razie przypadkowego połknięcia leku Latim POS, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady. W przypadku połknięcia dużej ilości leku Latim POS mogą wystąpić mdłości, ból brzucha, uczucie zmęczenia, wypieki, zawroty głowy i pocenie się.

Pominięcie zastosowania leku Latim POS

Następną dawkę leku należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można przyjmować krople, chyba że nasilą się objawy niepożądane. W razie zaniepokojenia należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie przerywać stosowania leku Latim POS bez konsultacji z lekarzem.

Poniżej wymieniono znane działania niepożądane wywołane stosowaniem leku Latim POS. Najważniejszym działaniem niepożądanym jest możliwość stopniowej, trwałej zmiany koloru oka.

Lek Latim POS może również powodować poważne zmiany akcji serca. W przypadku zauważenia zmiany tętna lub czynności serca należy skonsultować się z lekarzem i powiedzieć mu o stosowaniu leku Latim POS.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, który może powodować trudności z oddychaniem lub przełykaniem, należy przerwać stosowanie leku Latim POS i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Poniżej wymieniono znane działania niepożądane wywołane stosowaniem leku Latim POS:

Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

•    Stopniowa zmiana koloru oka wskutek zwiększenia się ilości brązowego pigmentu w kolorowej części oka znanej pod nazwą tęczówki. U pacjentów o mieszanym kolorze oczu (o oczach niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych lub zielono-brązowych) istnieje większe prawdopodobieństwo zajścia tej zmiany niż u pacjentów z oczami jednokolorowymi (o oczach niebieskich, szarych, zielonych lub brązowych). Zmiana koloru oka - jeśli w ogóle do niej dojdzie - może pojawić się dopiero po wielu latach. Zmiana koloru oka może być trwała i bardziej zauważalna, jeśli lek Latim POS zakraplany jest tylko do jednego oka. Nie wydaje się, aby ze zmianą koloru oka wiązały się jakiekolwiek problemy. Zmiana koloru oka po odstawieniu leku Latim POS zatrzymuje się.

Częste (mogą występować maksymalnie u 1 na 10 osób)

•    podrażnienie oka (uczucie pieczenia, swędzenia, kłucia lub wrażenie obecności ciała obcego w oku) i ból oka.

Niezbyt częste (mogą występować maksymalnie u 1 na 100 osób)

•    ból głowy;

•    zaczerwienie oka, zakażenie oka (zapalenie spojówek), nieostre widzenie, łzawienie oczu, zapalenie powiek, podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka;

•    wysypka skórna lub swędzenie (świąd).

Inne działania niepożądane

Zaobserwowano następujące dodatkowe działania niepożądane substancji czynnych, latanoprostu i tymololu, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Latim POS.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

wirusowe zakażenie oka wywołane przez wirus opryszczki (wirus HSV).

Zaburzenia układu immunologicznego:

objawy reakcji alergicznej (obrzęk i zaczerwienienie skóry oraz wysypka).

Zaburzenia psychiczne:

depresja, utrata pamięci, obniżony popęd płciowy, bezsenność, koszmary senne.

Zaburzenia układu nerwowego:

zawroty głowy, mrowienie lub drętwienie skóry, zmiany w zakresie dopływu krwi do mózgu, zaostrzenie objawów podmiotowych miastenii (jeśli pacjent cierpi już na tę chorobę), nagłe omdlenia lub uczucie, że wystąpi omdlenie.

Zaburzenia oka:

zmiany w obrębie rzęs oraz włosków mieszkowych wokół oka (zwiększona liczba, długość, grubość i ciemnienie), zmiany kierunku wyrastania rzęs, obrzęk wokół oka, obrzęk w obrębie kolorowej części oka (tęczówki/błony naczyniowej oka), obrzęk w obrębie tylnej części oka (obrzęk plamki), zapalenie/ podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki), zespół suchego oka, zmiany/zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, opadanie górnej powieki, uszkodzenie wyściółki tylnej ściany oka (choroba znana pod nazwą odwarstwienia siatkówki, ale obserwowana wyłącznie po przeprowadzeniu pewnych rodzajów operacji okulistycznych), torbiel wypełniona płynem w obrębie kolorowej części oka (torbiel tęczówki).

Zaburzenia ucha i błędnika: gwizd/dzwonienie w uszach (szum uszny).

Zaburzenia serca:

zaostrzenie objawów dławicowych, świadomość rytmu serca (kołatanie serca), zmiany rytmu serca, zmniejszenie częstości akcji serca, niewydolność serca (zatrzymanie krążenia, blok serca lub zastoinowa niewydolność serca).

Zaburzenia naczyniowe:

niskie ciśnienie krwi, zmiany zabarwienia palców u rąk i nóg lub zimne palce u rąk i nóg (zjawisko Raynauda) oraz zimne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

astma, zaostrzenie astmy, duszność, nagłe zaburzenia oddychania (skurcz oskrzeli), kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

mdłości (nudności), biegunka, niestrawność, suchość w ustach.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

ciemnienie skóry wokół oczu, wypadanie włosów/łysienie, swędząca wysypka lub zaostrzenie chorób przebiegających ze świądem.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawowe, bóle mięśniowe.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

ból w klatce piersiowej, zmęczenie, opuchlizna (obrzęk).

Jak inne leki stosowane do oczu, tymolol wchłania się do krwi. To może powodować podobne objawy niepożądane, jak obserwowane po lekach blokujących receptory beta-adrenergiczne podawanych dożylnie lub doustnie. Częstość występowania objawów niepożądanych po zastosowaniu leku miejscowo do oka jest mniejsza niż wtedy, gdy leki są np. przyjmowane w formie doustnej lub wstrzyknięć. Wymienione działania niepożądane obejmują reakcje obserwowane w grupie leków beta-adrenolitycznych stosowanych w leczeniu schorzeń oczu.

•    Uogólnione reakcje alergiczne obejmujące obrzęk pod skórą, pokrzywkę lub swędzącą wysypkę, wysypkę miejscową i uogólnioną, świąd, ciężką nagłą zagrażającą życiu reakcję alergiczną.

•    Niskie stężenie glukozy we krwi.

•    Trudności ze snem (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci.

•    Omdlenia, udar mózgu, zaostrzenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii (zaburzenia mięśniowe), zawroty głowy, zaburzenia czucia (takie jak drętwienie i mrowienie) i bóle głowy.

•    Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. uczucie pieczenia, kłucia, swędzenia, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie oraz odwarstwienie błony naczyniowej pod siatkówką po operacji przetokowej, zmniejszona wrażliwość rogówki, zespół suchego oka, nadżerka rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej), opadanie górnej powieki.

•    Wolna praca serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca, której towarzyszy duszność oraz obrzęk stóp i nóg), blok przedsionkowo-komorowy (rodzaj zaburzeń rytmu serca), atak serca, niewydolność serca.

•    Niskie ciśnienie krwi, objaw Raynauda, zespół zimnych rąk i stóp.

•    Zwężenie dróg oddechowych w płucach (głównie u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą), trudności z oddychaniem, kaszel.

•    Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, wymioty.

•    Łysienie, wysypka skórna o biało-srebrnym zabarwieniu (wysypka łuszczycopodobna) lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna.

•    Zaburzenia czynności seksualnych, spadek libido.

•    Osłabienie/zmęczenie mięśni/ból.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Latim POS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego po EXP na opakowaniu zewnętrznym i pojemniku z kroplomierzem. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu:

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Aby zapobiec zakażeniom, leku Latim POS nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie od pierwszego otwarcia butelki.

Po tym okresie należy wyrzucić otwartą butelkę wraz z pozostałym roztworem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Latim POS

Substancjami czynnymi leku są latanoprost i tymolol (w postaci maleinianu tymololu).

1 ml kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg maleinianu tymololu, co odpowiada 5,0 mg tymololu.

2.5    ml kropli do oczu, roztworu (zawartość jednego pojemnika z kroplomierzem) zawiera:

125 mikrogramów latanoprostu i 17 mg maleinianu tymololu, co odpowiada 12,5 mg tymololu.

1 ml roztworu zawiera 0,2 mg benzalkoniowego chlorku.

2.5    ml roztworu (zawartość jednego pojemnika z kroplomierzem) zawiera 0,5 mg benzalkoniowego chlorku.

Pozostałe składniki to:

-    sodu chlorek;

-    benzalkoniowy chlorek;

-    sodu diwodorofosforan j ednowodny;

-    disodowy fosforan bezwodny;

-    roztwór kwasu solnego (dla skorygowania odczynu pH do 6);

-    roztwór wodorotlenku sodu (dla skorygowania odczynu pH do 6);

-    woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Latim POS i co zawiera opakowanie

To opakowanie zawiera jeden pojemnik z LDPE z kroplomierzem z LDPE i z zakrętką z HDPE zawierający 2,5 ml leku Latim POS.

Lek Latim POS ma postać przezroczystej bezbarwnej cieczy bez widocznych gołym okiem zanieczyszczeń o pH od 5,7 do 6,3 i osmolalności od 260 do 320 mOsmol/kg.

Lek Latim POS dostępny jest w opakowaniach zawierających 1 pojemnik z kroplomierzem zawierający 2,5 ml kropli do oczu;

3 pojemniki z kroplomierzami zawierające 2,5 ml kropli do oczu w każdym pojemniku;

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

URSAPHARM Poland Sp. z o.o. ul. Żywiczna 7 05-092 Łomianki Telefon: 022 751 28 86 Telefax: 022 751 28 86 e-mail: info@ursapharm.pl

Wytwórca

Rafarm S.A.

Thesi Pousi-Hatzi Agiou Louka Paiania Attica 19002, P.O. Box 37 Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Latim POS 0,05 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen Belgia: Latanotim-POS 0,05 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution Czeska Republika: LATIMPOS 0.05 mg/ml + 5 mg/ml, ocni kapky, roztok Francja: LATIMPOS 0,05 mg/ml + 5 mg/ml ml, collyre en solution Hiszpania: Latim-POS 0,05 mg/ml + 5 mg/ml, colirio en solución Holandia: Latim-POS 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels, oplossing Niemcy: Latim-NTC 0,05 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen Polska: Latim POS

Data zatwierdzenia ulotki

Proszę poniżej zapisać datę pierwszego otwarcia butelki z zakraplaczem:

1    butelka z zakraplaczem:_

2    butelka z zakraplaczem:_

3    butelka z zakraplaczem:_

4    butelka z zakraplaczem:_

5    butelka z zakraplaczem:_

6    butelka z zakraplaczem:_

Latim POS

Charakterystyka Latim pos

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Latim POS, 0,05 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera:

50 mikrogramów latanoprostu i

6,8 mg maleinianu tymololu, co odpowiada 5,0 mg tymololu.

2.5    ml kropli do oczu, roztworu (zawartość jednego pojemnika z kroplomierzem) zawiera:

125 mikrogramów latanoprostu i

17 mg maleinianu tymololu, co odpowiada 12,5 mg tymololu.

Substancja pomocnicza:

1 ml roztworu zawiera 0,2 mg benzalkoniowego chlorku;

2.5    ml roztworu (zawartość jednego pojemnika z kroplomierzem) zawiera 0,5 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Roztwór ma postać przezroczystej bezbarwnej cieczy bez widocznych gołym okiem cząstek. pH od 5,7 do 6,3

Osmolalność roztworu wynosi od 260 do 320 mOsmol/kg

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. intraocular pressure - IOP) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania i nadciśnieniem ocznym, u których odpowiedź na stosowane miejscowo beta-adrenolityki lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania do oczu.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku)

Zaleca się podawanie jednej kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę.

W przypadku pominięcia dawki, leczenie należy kontynuować, przyjmując następną zaplanowaną dawkę. Dawka nie powinna przekraczać jednej kropli na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym.

Uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 minuty powoduje zmniejszenie wchłaniania układowego. Może to spowodować osłabienie układowych działań niepożądanych i zwiększenie działania miejscowego.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Latim POS u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Przed zakropleniem oka należy zdjąć soczewki kontaktowe — można je ponownie założyć po upływie 15 minut (patrz punkt 4.4).

W przypadku stosowania innych miejscowych okulistycznych produktów leczniczych należy odczekać co najmniej pięć minut przed ich podaniem.

Instrukcja użycia

Pacjentów powinno się poinformować o konieczności umycia rąk przed zastosowaniem produktu leczniczego i o konieczności dopilnowania, aby czubek pojemnika nie wchodził w kontakt z okiem ani otaczającą skórą.

Pacjentów powinno się też poinformować o tym, że roztwory przeznaczone do stosowania do oczu w razie niewłaściwego postępowania mogą ulec skażeniu przez powszechnie występujące bakterie wywołujące zakażenia oczu. Stosowanie skażonych roztworów może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka i późniejszej utraty wzroku.

1.    Przed otwarciem pojemnika z kroplomierzem po raz pierwszy należy upewnić się, że nakrętka jest nieuszkodzona.

2.    Otworzyć pojemnik z kroplomierzem przekręcając nakrętkę w lewo.

3.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć palcem powiekę dolną w dół, tak aby między okiem a powieką utworzyła się kieszonka.

4.    Przechylić pojemnik z kroplomierzem do góry nogami i delikatnie ścisnąć środkową część pojemnika z kroplomierzem kciukiem i palcem wskazującym aż wypadnie z niej kropla do wspomnianej kieszonki. NIE DOPUŚCIĆ DO KONTAKTU ZAKRAPLACZA Z OKIEM ANI POWIEKĄ.

5.    Jeśli tak zalecił lekarz, zakroplić drugie oko, powtarzając kroki 3 i 4.

6.    Zakręcić pojemnik z kroplomierzem nakrętką. Nie zakręcać nakrętki zbyt mocno.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Latim POS jest przeciwwskazany u pacjentów z:

-    nadwrażliwością na substancje czynne - latanoprost i tymolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    reaktywną chorobą dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową, astmą oskrzelową w wywiadzie, ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

-    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym rozrusznikiem; jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym;

Działanie układowe

Tak jak inne, miejscowo stosowane okulistyczne produkty lecznicze, tymolol jest wchłaniany układowo. Z uwagi na zawartość tymololu o działaniu beta-adrenolitycznym, może powodować wystąpienie takich samych działań niepożądanych ze strony układu krążenia i oddechowego oraz innych działań niepożądanych, jak stosowani układowo antagoniści receptorów beta-adrenergicznych. Częstość występowania układowych działań niepożądanych po zastosowaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po zastosowaniu układowym. Aby zmniejszyć wchłanianie układowe, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. choroba wieńcowa, dławica Prinzmetala i niewydolność serca) i niedociśnieniem należy dokładnie ocenić konieczność podania beta-adrenolityków i rozważyć zastosowanie produktów leczniczych z inną substancją czynną. Należy obserwować, czy u pacjentów z chorobami układu krążenia nie wystąpiło zaostrzenie objawów przedmiotowych tych chorób i działań niepożądanych.

Z powodu ujemnego działania na czas przewodzenia, beta-adrenolityki powinny być podawane z rozwagą u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe

Pacjenci z poważnymi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. z ciężką postacią choroby Raynauda lub zespołem Raynauda) powinni być leczeni z rozwagą.

Zaburzenia układu oddechowego

Zgłaszano reakcje ze strony układu oddechowego, włączając zgon z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą, po zastosowaniu okulistycznych beta-adrenolityków.

Produkt leczniczy Latim POS powinien być stosowany z rozwagą u pacjentów z łagodną/umiarkowaną postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko związane z jego stosowaniem.

Hipoglikemia/ cukrzyca

Beta-adrenolityki należy podawać z rozwagą u pacjentów podatnych na wystąpienie samoistnej hipoglikemii lub z chwiejną cukrzycą, ponieważ mogą one maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii.

Beta-adrenolityki mogą również maskować objawy przedmiotowe nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki

Okulistyczne beta-adrenolityki mogą wywoływać suchość oka. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z chorobami rogówki.

Inne beta-adrenolityki

Działanie na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działania układowej blokady receptorów beta-adrenergicznych mogą się nasilić, gdy tymolol jest podawany pacjentom otrzymującym już układowy beta-adrenolityk. Odpowiedź na leczenie powinna być u tych pacjentów dokładnie obserwowana. Nie zaleca się stosowania miejscowego dwóch beta-adrenolityków (patrz punkt 4.5).

Reakcje anafilaktyczne

Pacjenci przyjmujący beta-adrenolityki z atopią w wywiadzie lub z poważną reakcją anafilaktyczną na różne alergeny w wywiadzie mogą mieć wzmożoną reakcję na powtarzaną ekspozycję na te alergeny i nie wykazywać odpowiedzi na dawki adrenaliny zazwyczaj stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Odwarstwienie naczyniówki

Zgłaszano odwarstwienie naczyniówki po podaniu produktów leczniczych zmniejszających wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) po operacjach przetokowych.

Znieczulenie przed zabiegami chirurgicznymi

Okulistyczne beta-adrenolityki mogą blokować działanie układowych beta-agonistów np. adrenaliny. Anestezjolog powinien być poinformowany o przyjmowaniu przez pacjenta tymololu.

Jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych

Tymolol może wywoływać interakcje z innymi produktami leczniczymi, patrz również punkt 4.5. Działanie na oczy

Latanoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka wskutek zwiększania ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku stosowania kropli do oczu z latanoprostem, zwiększona pigmentacja tęczówki była obserwowana u 16%-20% wszystkich pacjentów leczonych latanoprostem/tymololem przez okres do jednego roku (w oparciu o fotografie). To działanie obserwowano przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych lub niebiesko/szaro-brązowych i jest ono wywołane przez zwiększenie zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku tęczówki obwodu oczu objętych procesem chorobowym, choć zdarza się też tak, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. U pacjentów z jednolitą niebieską, szarą, zieloną lub brązową barwą tęczówek, zmiana ta obserwowana była rzadko w okresie dwóch lat stosowania latanoprostu w badaniach klinicznych.

Zmiana koloru tęczówki następuje powoli i może być niezauważona przez wiele miesięcy lub lat i nie towarzyszą jej żadne inne objawy podmiotowe lub zmiany patologiczne.

Nie zaobserwowano dalszego zwiększania się ilości brązowego pigmentu po zaprzestaniu leczenia, ale dotychczasowa zmiana zabarwienia może być trwała.

Nie stwierdzono, aby leczenie miało jakikolwiek wpływ na znamiona tęczówki czy plamki na tęczówce.

Nie zaobserwowano odkładania się pigmentu w utkaniu beleczkowym ani innych miejscach komory przedniej oka, ale należy regularnie badać pacjentów i w zależności od stanu klinicznego leczenie można przerwać, jeśli nastąpi zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta należy uprzedzić o możliwości zmiany koloru oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Brak jest udokumentowanego doświadczenia ze stosowaniem latanoprostu w jaskrze zapalnej, neowaskularnej, przewlekłej z zamykającym się kątem przesączania lub wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem przesączania u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej. Latanoprost nie wywiera żadnego wpływu bądź wywiera jedynie niewielki wpływ na źrenicę, choć brak jest udokumentowanego doświadczenia w ostrych napadach jaskry zamkniętego kąta przesączania. W związku z tym zaleca się, aby w tych schorzeniach produkt leczniczy Latim POS stosować z zachowaniem ostrożności do chwili uzyskania większej ilości danych.

Latanoprost należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie i unikać jego stosowania w przypadku aktywnego opryszczkowego zapalenia rogówki oraz u pacjentów z nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie w szczególności związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

Podczas leczenia latanoprostem zgłaszano obrzęk plamki, w tym torbielowaty obrzęk plamki . Te przypadki występowały głównie pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub pacjentów z udokumentowaną obecnością czynników ryzyka wystąpienia obrzęku plamki. U tych pacjentów produkt leczniczy Latim POS należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Test antydopingowy

Stosowanie produktu leczniczego Latim POS może powodować dodatnie wyniki testów podczas kontroli antydopingowej.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Produkt leczniczy Latim POS zawiera benzalkoniowy chlorek, powszechnie stosowany jako środek konserwujący w produktach okulistycznych. Zgłaszano punktową keratopatię i/lub toksyczną wrzodziejącą keratopatię wywołaną benzalkoniowym chlorkiem; może on wywołać podrażnienie oka oraz przebarwia miękkie soczewki kontaktowe. Konieczne jest ścisłe monitorowanie przy częstym lub przedłużonym stosowaniu produktu leczniczego Latim POS u pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami przebiegającymi z osłabieniem rogówki.

Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Przed zakropleniem oka należy zdjąć z niego soczewkę kontaktową; można ją ponownie założyć po upływie co najmniej 15 minut.

Produkt leczniczy może powodować przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania specyficznych interakcji z produktem leczniczym Latim POS nie zostały przeprowadzone.

Opisywano przypadki paradoksalnego podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego przy jednoczesnym podawaniu dwóch analogów prostaglandyn. W związku z tym nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub większej liczby prostaglandyn, analogów prostaglandyn ani pochodnych prostaglandyn.

Działanie na ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz znane działania układowej blokady receptorów beta-adrenergicznych mogą się nasilić, gdy produkt leczniczy Latim POS jest podawany pacjentom otrzymującym już doustne beta-adrenolityki. Nie zaleca się stosowania miejscowego dwóch beta-adrenolityków.

Sporadycznie zgłaszano rozszerzenie źrenic związane z jednoczesnym podaniem tymololu i adrenaliny.

Nie badano specyficznych interakcji tymololu.

Możliwe jest działanie addytywne prowadzące do niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii, gdy roztwór beta-adrenolityku stosowany miejscowo do oka podawany jest jednocześnie ze stosowanymi doustnie antagonistami kanału wapniowego, beta-adrenolitykami, przeciwarytmicznymi produktami leczniczymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, guanetydyną.

Podwyższenie ciśnienia krwi w reakcji na nagłe odstawienie klonidyny może być nasilone podczas stosowania beta-adrenolityków.

Beta-adrenolityki mogą nasilać działanie hipoglikemizujące przeciwcukrzycowych produktów leczniczych. Beta-adrenolityki mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

Nasilenie układowej blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. zmniejszenie częstości tętna, depresję) zgłaszano podczas leczenia skojarzonego inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyną, fluoksetyną, paroksetyną) z tymololem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Latanoprost:

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania latanoprostu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Nie jest znane potencjalne ryzyko u ludzi.

Tymolol:

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w okresie ciąży. Tymolol nie powinien być stosowany w ciąży, jeśli nie jest to niezbędnie konieczne. Aby zmniejszyć wchłanianie układowe, patrz punkt. 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały powstawania wad rozwojowych, ale ujawniły ryzyko opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego podczas podawania doustnych beta-adrenolityków.

Ponadto, obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe układowej blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardię, niedociśnienie, niewydolność oddechową i hipoglikemię) u noworodków, których matki otrzymywały beta-adrenolityki aż do porodu. Jeśli produkt leczniczy Latim POS jest podawany aż do porodu, noworodek powinien być dokładnie obserwowany podczas pierwszych dni życia.

W związku z tym produktu leczniczego Latim POS nie należy stosować w ciąży (patrz punkt 5.3). Karmienie piersią

Beta-adrenolityki wydzielane są do mleka matki. Jednak jest mało prawdopodobne, aby tymolol w kroplach do oczu stosowany w dawkach terapeutycznych przenikał do mleka w ilości wystarczającej do wywołania objawów klinicznych blokady receptorów beta-adrenergicznych u niemowląt. Aby zmniejszyć wchłanianie układowe, patrz punkt 4.2.

Latanoprost i jego metabolity mogą przenikać do mleka matki. Z tego względu produktu leczniczy Latim POS nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Latanoprost

Nie wykazano wpływu latanoprostu na płodność samców i samic szczura.

Tymolol

Tymolol nie wykazywał wpływu na płodność samców i samic szczura.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Latim POS wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zakroplenie kropli do oka może powodować przejściowe zaburzenie ostrości widzenia. Do chwili ustąpienia tego objawu pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W przypadku latanoprostu, większość działań niepożądanych dotyczy narządu wzroku. Według danych z wydłużonej fazy badań latanoprostu/tymololu u 16%-20% pacjentów wystąpiło zwiększenie pigmentacji tęczówki, które może być trwałe. W otwartym pięcioletnim badaniu bezpieczeństwa stosowania latanoprostu pigmentacja tęczówki pojawiła się u 33% pacjentów (patrz punkt 4.4). Pozostałe działania niepożądane dotyczące narządu wzroku najczęściej mają charakter przemijający i występują podczas podania dawki. W przypadku tymololu, najcięższe działania niepożądane mają charakter układowy, są to: bradykardia, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, skurcz oskrzeli i reakcje alergiczne.

Tak jak inne miejscowo stosowane okulistyczne produkty lecznicze, tymolol wchłania się do krążenia układowego. Może to powodować podobne skutki niepożądane jak po stosowaniu układowych beta-adrenolityków. Częstość występowania układowych działań niepożądanych po zastosowaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po zastosowaniu układowym. Wymienione działania niepożądane obejmują reakcje obserwowane w klasie okulistycznych beta-adrenolityków.

Działania niepożądane związane z leczeniem obserwowane w badaniach klinicznych latanoprostu/tymololu wymieniono poniżej.

Działania niepożądane zostały uporządkowane według następującej częstości występowania:

bardzo często (> 1/10);

często (> 1/100 do < 1/10);

niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100);

rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000);

bardzo rzadko (< 1/10 000);

nie znana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: ból głowy.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Często: podrażnienie oka (w tym uczucie kłucia, pieczenia i swędzenia), ból oka.

Niezbyt często: przekrwienie oka, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie powiek, zaburzenia rogówki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka skórna, świąd.

Dodatkowe działania niepożądane, związane ze stosowaniem poszczególnych składników produktu leczniczego Latim POS pochodzą ze zgłoszeń z badań klinicznych, spontanicznych lub z dostępnego piśmiennictwa naukowego.

W odniesieniu do latanoprostu są to:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: opryszczkowe zapalenie rogówki.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy.

Zaburzenia oka:

zmiany rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja oraz liczba), punktowe nadżerki nabłonka rogówki, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki/zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudoafakią i przerwaną tylną torebką soczewki lub u pacjentów z udokumentowaną obecnością czynników ryzyka wystąpienia obrzęku plamki), zespół suchego oka, zapalenie rogówki, obrzęk i nadżerki rogówki, wrastanie rzęs prowadzące w niektórych przypadkach do podrażnienia oka, torbiel tęczówki.

Zaburzenia serca:

zaostrzenie wcześniej występującej dławicy piersiowej, kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ciemnienie skóry powiek

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle stawowe, bóle mięśniowe.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból w klatce piersiowej.

W odniesieniu do tymololu są to:

Zaburzenia układu immunologicznego:

układowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka oraz miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

bezsenność, depresja, koszmary senne, utrata pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego:

omdlenie, zaburzenia krążenia mózgowego, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, zawroty głowy, parestezje, ból głowy.

Zaburzenia oka:

objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. uczucie pieczenia, kłucia, swędzenia, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie brzegów powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie, odwarstwienie naczyniówki po operacji przetokowej (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania), zmniejszona wrażliwość rogówki, zespół suchego oka, opadanie powiek, podwójne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika: szum uszny.

Zaburzenia serca:

bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie krążenia, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe:

niedociśnienie, objaw Raynauda, zespół zimnych rąk i stóp.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej występującą chorobą ze skurczem oskrzeli), duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle mięśniowe.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia czynności seksualnych, spadek libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: astenia/zmęczenie.

4.9 Przedawkowanie

Brak dostępnych danych dotyczących przedawkowania u ludzi produktu leczniczego Latim POS. Objawami układowego przedawkowania tymololu są:

bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli oraz zatrzymanie krążenia. Jeśli wystąpią te objawy, należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Badania wykazały, że tymolol nie jest łatwo usuwany z organizmu podczas dializy.

Oprócz podrażnienia oka oraz przekrwienia spojówek nie zaobserwowano innych ocznych lub układowych objawów niepożądanych przedawkowania latanoprostu.

W razie przypadkowego spożycia latanoprostu przydatne mogą okazać się następujące informacje: Leczenie:

Płukanie żołądka w razie potrzeby. Leczenie objawowe. Latanoprost jest w dużym stopniu metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew w dawce 3 mikrogramów/kg u zdrowych ochotników nie powodował żadnych objawów, jednak przy dawkach w zakresie 5,5-10 mikrogramów/kg latanoprost wywoływał nudności, ból brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i pocenie. Nasilenie objawów było łagodne do umiarkowanego i ustępowały one bez leczenia w ciągu 4 godzin od zakończenia wlewu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne - leki beta-adrenolityczne - tymolol w połączeniach, kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

Produkt leczniczy Latim POS zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i maleinian tymololu. Obydwie substancje obniżają podniesione ciśnienie wewnątrzgałkowe w wyniku różnych mechanizmów działania, a łączne podanie prowadzi do dodatkowego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, w porównaniu do podania każdej z tych substancji osobno.

Latanoprost, analog prostaglandyny F2alfa jest selektywnym prostanoidowym agonistą receptora FP, który obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Główny mechanizm działania to zwiększanie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego. Ponadto zaobserwowano u ludzi poprawę zdolności odpływu (zmniejszenie oporu odpływu przez utkanie beleczkowe). Latanoprost nie ma istotnego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej, barierę krew-ciecz wodnista ani na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Długotrwałe podawanie latanoprostu do oczu małp poddanych zabiegowi pozatorebkowego usunięcia soczewki nie wpłynęło na czynność naczyń krwionośnych siatkówki, co potwierdzono w badaniu metodą angiografii fluorescencyjnej. Latanoprost nie powodował wyciekania fluoresceiny do tylnego odcinka oka u pacjentów z pseudofakią podczas krótkotrwałego leczenia.

Tymolol to substancja czynna (nieselektywnie) blokująca receptory adrenergiczne beta-1 i beta-2, która nie posiada istotnej wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, nie osłabia bezpośrednio pracy mięśnia sercowego ani nie działa stabilizująco na błonę komórkową. Tymolol obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym.

Dokładny mechanizm działania tymololu nie jest dokładnie poznany, ale prawdopodobnie hamuje on nadmierne wytwarzanie cyklicznego AMP pobudzane przez endogenną stymulację beta-adrenergiczną. Nie stwierdzono istotnego wpływu tymololu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. Nie stwierdzono wpływu tymololu na wewnątrzgałkowy przepływ krwi podczas długotrwałego podawania u królików.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Działanie kliniczne:

Podczas badań prowadzonych w celu ustalenia dawki, podanie latanoprostu + tymololu zapewniło istotnie większe obniżenie średniego dziennego ciśnienia wewnątrzgałkowego niż podanie latanoprostu lub tymololu raz na dobę w monoterapii. W dwóch sześciomiesięcznych badaniach klinicznych z dobrze dobraną grupą kontrolną, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby porównywano działanie obniżające ciśnienia wewnątrzgałkowego po podaniu latanoprostu + tymololu z monoterapią latanoprostem lub tymololem u pacjentów z ciśnieniem wewnątrzgałkowym o wartości co najmniej 25 mm Hg lub większej. Po początkowym okresie 2-4 tygodni podawania tymololu (średnie obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego o 5 mm Hg od włączenia do badania), zaobserwowano dodatkowe obniżenie średniego ciśnienia wewnątrzgałkowego o 3,1 mm Hg w grupie latanoprostu + tymololu; 2,0 mm Hg w grupie latanoprostu oraz 0,6 mm Hg z tymololem (dwa razy na dobę) po sześciomiesięcznym leczeniu odpowiednio latanoprostem i tymololem (dwa razy na dobę). Działanie latanoprostu + tymololu obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe utrzymywało się w sześciomiesięcznej otwartej fazie przedłużonej tych badań.

Istniejące dane wskazują, że stosowanie produktu leczniczego wieczorem może skuteczniej obniżać ciśnienie wewnątrzgałkowe niż stosowanie rano. Jednak, chcąc zalecić pacjentowi poranne lub wieczorne stosowanie, należy odpowiednio uwzględnić tryb życia pacjenta i możliwość przestrzegania tych zaleceń.

W przypadku niewystarczającej skuteczności produktu leczniczego złożonego należy pamiętać, że wyniki badań wskazują, że stosowanie latanoprostu i tymololu w oddzielnych produktach leczniczych raz na dobę może nadal być skuteczne.

Działanie produktu leczniczego Latim POS rozpoczyna się w ciągu godziny od podania, a maksymalnie działanie jest osiągane w ciągu sześciu do ośmiu godzin. Wystarczające obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego utrzymuje się do 24 godzin po podaniu wielokrotnym.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost

Latanoprost to prolek w postaci estru izopropylowego, który sam z siebie jest nieaktywny, a po hydrolizie do kwasu latanoprostowego, zachodzącej w rogówce przy udziale esteraz, staje się aktywny biologicznie.

Prolek dobrze wchłania się przez rogówkę i jak wszystkie substancje czynne przenikające do cieczy wodnistej ulega hydrolizie podczas przenikania przez rogówkę.

Badania u ludzi wykazały, że maksymalne stężenie w cieczy wodnistej, około 15-30 ng/ml, występuje po około 2 godzinach po podaniu miejscowym samego latanoprostu.

U małp po podaniu miejscowym latanoprost ulega dystrybucji głównie w przednim odcinku oka, spojówce i powiekach.

Kwas latanoprostowy ma klirens osoczowy 0,40 l/godz./kg, małą objętość dystrybucji (0,16 l/kg), skutkującą krótkim okresem półtrwania w osoczu, 17 minut. Po podaniu miejscowym do oka układowa biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87%.

W gałce ocznej kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. Główne metabolity, 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor, nie wykazują żadnego działania biologicznego bądź wykazują jedynie słabe działanie biologiczne w badaniach na zwierzętach i wydalane są głównie w moczu.

Tymolol

Maksymalne stężenie tymololu w cieczy wodnistej osiągane jest po około 1 godzinie po miejscowym podaniu kropli do oczu. Część dawki jest wchłaniana układowo, a maksymalne stężenie w osoczu, 1 ng/ml, osiągane jest w 10-20 minut po miejscowym podaniu jednej kropli do każdego oka raz na dobę (300 mikrogramów/dobę). Okres półtrwania tymololu w osoczu wynosi około 6 godzin. Tymolol jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie. Metabolity są wydalane w moczu wraz z tymololem w postaci niezmienionej.

Latim POS

Nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy latanoprostem i tymololem, mimo iż występowało około dwukrotnie większe stężenie kwasu latanoprostowego w cieczy wodnistej po upływie 1-4 godzin od podania produktu leczniczego Latim POS w porównaniu do monoterapii.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa dla oka i bezpieczeństwa układowego dwóch substancji czynnych jest dobrze określony. Nie zaobserwowano niepożądanych objawów ze strony oka ani układowych u królików leczonych miejscowo produktem złożonym lub jednocześnie podawanymi roztworami okulistycznymi latanoprostu i tymololu. Badania bezpieczeństwa farmakologicznego, genotoksyczności oraz kancerogenności obydwu składników produktu leczniczego nie wykazały szczególnych zagrożeń u ludzi. Latanoprost nie wpływał na gojenie się ran rogówki u królików, natomiast tymolol hamował ten proces u królików i małp, gdy był podawany częściej niż raz na dobę.

Dla latanoprostu nie wykazano wpływu na płodność samców i samic szczura ani działania teratogennego u szczurów i królików. Nie zaobserwowano embriotoksyczności u szczurów po zastosowaniu dożylnych dawek do 250 mikrogramów/kg na dobę. Jednakże latanoprost miał działanie embrio- i fetotoksyczne, polegające na zwiększonym występowaniu późnej resorpcji i poronienia oraz zmniejszeniu masy ciała płodów u królików w przypadku dawek dożylnych w wysokości 5 mikrogramów/kg na dobę (około stokrotność dawki terapeutycznej) i powyżej. Tymolol nie wykazywał wpływu na płodność samców i samic szczura ani działania teratogennego u myszy, szczurów i królików.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Chlorek sodu Benzalkoniowy chlorek Diwodorofosforan sodu jednowodny Disodowy wodorofosforan bezwodny

Roztwór kwasu solnego 0,1 N (dla skorygowania odczynu pH do 6,0) Roztwór wodorotlenku sodu 0,1 N (dla skorygowania odczynu pH do 6,0) Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

W badaniach in vitro wykazano wytrącanie się substancji w przypadku zmieszania kropli do oczu zawierających tiomersal z latanoprostem. W przypadku jednoczesnego stosowania tego rodzaju produktów leczniczych z produktem leczniczym Latim POS, krople do oczu należy podawać z zachowaniem odstępu co najmniej pięciu minut.

6.3    Okres ważności

Nieotwarty pojemnik z kroplomierzem: 2 lata.

Po otwarciu pojemnika z kroplomierzem po raz pierwszy: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wykonany z LDPE pojemnik z kroplomierzem wykonanym z LDPE i zakrętką wykonaną z HDPE. Każdy pojemnik z kroplomierzem zawiera 2,5 ml roztworu.

Wielkości opakowań

1 pojemnik z kroplomierzem zawierający 2,5 ml 3 pojemniki z kroplomierzem zawierające po 2,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Żywiczna 7, 05-092 Łomianki Telefon: 022 751 28 86, Telefax: 022 751 28 86, e-mail: info@ursapharm.pl

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Latim POS