+ iMeds.pl

Latiteva (50 mcg + 5 mg)/mlUlotka Latiteva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Latiteva, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Latiteva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latiteva

3.    Jak stosować lek Latiteva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Latiteva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Latiteva i w jakim celu się go stosuje

Latiteva jest lekiem stosowanym w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (ciśnienia wewnątrz gałki ocznej ).

Latiteva jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne: latanoprost (pochodna prostaglandyny) i tymololu maleinian (beta-adrenolityk).

Wewnątrz oka wytwarzany jest płyn, nazywany cieczą wodnistą. Następnie ten płyn jest odprowadzany do krwioobiegu, co wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Jeśli odpływ jest utrudniony, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej zwiększa się.

Poza innymi działaniami, beta-adrenolityki zmniejszają ciśnienie wewnątrz gałki ocznej poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej. Prostaglandyny ułatwiają odpływ cieczy wodnistej.

Latiteva stosowany jest:

-    w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania (uszkodzenie nerwu wzrokowego, spowodowane zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym);

-    w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej u pacjentów, u których reakcja na beta-adrenolityki lub pochodne prostaglandyny, stosowane jako jedyny lek, jest niewystarczająca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Latiteva Kiedy nie stosować leku Latiteva

-    jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost lub tymolol, P-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia oddychania, takie jak astma, ciężkie przewlekłe zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel);

-    jeśli u pacjenta występuje powolny rytm serca, niewydolność serca lub lub zaburzenia rytmu serca (nieregularny rytm serca).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem tego leku należy powiedzieć lekarzowi o występujących obecnie lub w przeszłości:

-    chorobie niedokrwiennej serca (objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej lub ucisk, duszności lub dławienie), niewydolności serca, niskim ciśnieniu krwi;

-    zaburzeniach rytmu serca, takich jak spowolnienie akcji serca;

-    zaburzeniach oddychania, astmie czy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc;

-    chorobie związanej ze zbyt słabym krążeniem krwi (takiej jak choroba Raynauda lub objaw Raynauda);

-    cukrzycy, ponieważ tymolol może maskować objawy niskiego poziomu cukru we krwi;

-    nadmiernej aktywności tarczycy, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe;

-    jakiejkolwiek operacji oka (w tym operacji zaćmy);

-    problemach z oczami (takich, jak ból oka, podrażnienie lub zapalenie oka lub niewyraźne widzenie);

-    suchość oczu;

-    noszeniu soczewek kontaktowych. Lek Latiteva może być stosowany, należy jednak przestrzegać zaleceń dla osób noszących soczewki kontaktowe, podanych w punkcie „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Latiteva”;

-    dławicy piersiowej (szczególnie rodzaj, zwany dławicą Prinzmetala);

-    ciężkich reakcjach alergicznych, które zazwyczaj wymagają leczenia szpitalnego;

-    jeśli pacjent miał w przeszłości lub ma obecnie infekcję wirusową oka spowodowaną wirusem opryszczki (ang. Herpes Simplex Virus (HSV).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Latiteva u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Latiteva jest odpowiedni także do leczenia pacjentów w podeszłym wieku.

Przed znieczuleniem chirurgicznym należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Latiteva ponieważ tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Inne leki i Latiteva

Latiteva może wpływać na działanie innych leków lub jego działanie może być zmienione pod wpływem innych leków, w tym innych kropli do oczu stosowanych w leczeniu jaskry. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować leki obniżające ciśnienie krwi, leki stosowane w chorobach serca lub leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie i mogą wystąpić interakcje. Pacjent powinien o tym pamiętać, jeśli przyjmuje lub stosuje następujące leki:

> Leki blokujące kanały wapniowe (stosowane np. w leczeniu choroby niedokrwiennej serca lub wysokiego ciśnienia tętniczego krwi);

Guanetydynę (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi);

Beta-adrenolityki (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi);

Leki przeciwarytmiczne (leki przywracające prawidłowy rytm serca);

Glikozydy naparstnicy (stosowane w leczeniu niewydolności serca); Parasympatykomimetyki (stosowane np. w leczeniu jaskry);

Stosowanie leku Latiteva z wymienionymi powyżej lekami może powodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego i (lub) zwolnienie czynności serca.

>    Leki działające w ten sam sposób, jak Latiteva

Wpływ innych leków o podobnym działaniu, jak Latiteva może być nasilony, jeśli stosowane są one w tym samym czasie, co Latiteva. Z tego względu nie zaleca się jednoczesnego podawania do oka dwóch beta-adrenolityków lub dwóch pochodnych prostaglandyn.

>    Klonidynę

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie z lekiem Latiteva substancję czynną, klonidynę, w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i nagle przerwie stosowanie klonidyny, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej może się zwiększyć. Jeśli pacjent stosuje w tym samym czasie beta-adrenolityki w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego, może się ono dodatkowo zwiększyć na skutek przeciwnego działania obu leków.

>    Chinidynę (stosowaną w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii).

>    Antydepresanty, takie jak fluoksetyna i paroksetyna

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie należy stosować leku Latiteva w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Latiteva w okresie karmienia piersią. Latanoprost i tymolol mogą przenikać do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu kropli do oczu może wystąpić przemijające zaburzenie widzenia. Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie - szczególnie bezpośrednio po zakropleniu leku Latiteva - nie należy:

-    prowadzić pojazdów;

-    obsługiwać żadnych urządzeń ani maszyn.

Latiteva zawiera benzalkoniowy chlorek.

Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować lek Latiteva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku Latiteva to:

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku: 1 kropla do każdego chorego oka raz na dobę.

Jeżeli pacjent stosuje dodatkowo inne krople do oczu razem z lekiem Latiteva, należy odczekać co najmniej 5 minut przed ich podaniem.

Sposób stosowania:

1. Należy umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję siedzącą lub stojącą.

2.    Odkręcić ochronną zakrętkę zewnętrzną z butelki.

3.    Ostrożnie odciągnąć czubkiem palca dolną powiekę chorego oka w dół.

4.    Trzymać górną część kroplomierza blisko oka, nie dotykając oka. Delikatnie nacisnąć butelkę, tak, aby do oka wpadła jedna kropla. Należy upewnić się, że nie naciska się butelki zbyt mocno, tak aby do oka nie dostała się więcej niż jedna kropla.

5.    Następnie puścić dolną powiekę.

6.    Po zastosowaniu leku przycisnąć palcem kącik chorego oka znajdujący się przy nosie przez 2 minuty nie otwierając oka. Zapobiegnie to przedostaniu się leku do innych części organizmu. Jeśli tak przepisał lekarz, należy powtórzyć wszystkie czynności. Jeśli kropla nie wpadła do oka, należy zakropić drugą kroplę.

7.    Zamknąć butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Latiteva

Po podaniu do oka zbyt dużej liczby kropli może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie oka.

W razie przypadkowego połknięcia leku przez pacjenta lub kogoś z jego otoczenia lub zastosowania kropli częściej, niż zalecono, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy mieć przy sobie opakowanie leku, tak aby lekarz mógł uzyskać więcej informacji na temat leku.

Lekarz zadecyduje, co należy zrobić w takiej sytuacji.

Pominięcie zastosowania leku Latiteva

Jeśli pacjent zapomniał zastosować krople, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przekraczać zalecanej dawki jednej kropli raz na dobę do chorego oka.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Latiteva

Nie wolno przerywać lub zaprzestać stosowania leku Latiteva bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

Jeśli pacjent nie stosuje leku regularnie lub często zapomina o jego stosowaniu, wynik leczenia może być niepewny.

Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie wewnątrz gałki ocznej) może powodować uszkodzenie nerwu wzrokowego i pogorszenie widzenia. Może wystąpić ślepota. Zazwyczaj, pacjent nie zauważy żadnych obajwów zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Choroba może być potwierdzona wyłącznie na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza okulistę. Jeśli pacjent ma zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, konieczne jest regularne badanie oka, połączone z pomiarem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Ciśnienie w oku należy mierzyć przynajmniej raz na 3 miesiące. Badanie pola widzenia oraz badanie nerwu wzrokowego należy wykonywać co najmniej raz w roku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Latiteva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wymienione poniżej objawy są znanymi działaniami niepożądanymi występującymi po zastosowaniu kropli do oczu, zawierających substancje czynne latanoprost i tymolol. Najważniejszym, możliwym działaniem niepożądanym jest stopniowa, trwała zmiana koloru oczu. Krople zawierające substancje czynne, latanoprost i tymolol, mogą również powodować poważne zmiany czynności serca. Jeżeli pacjent zauważy zmiany rytmu serca lub czynności serca, powinien skontaktować się z lekarzem i poinformować go o stosowaniu leku Latiteva.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, o ile działania niepożądane nie są poważne. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Latiteva bez porozumienia z lekarzem.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej jest zdefiniowana w następujący sposób:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

•    Stopniowa zmiana koloru oczu, wynikająca ze zwiększenia ilości brązowego barwnika w kolorowej części oka, zwanej tęczówką. Zmianę tą można zaobserwować częściej u osób o oczach mieszanego koloru (np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych lub zielono-brązowych), niż u osób o oczach jednego koloru (niebieskich, szarych, zielonych lub brązowych). Zmiany koloru oczu mogą rozwijać się w ciągu wielu lat. Zmiana koloru może być trwała i bardziej zauważalna, jeśli pacjent stosuje lek Latiteva tylko do jednego oka. Wydaje się, że zmiana koloru oczu nie jest związana z występowaniem żadnych problemów. Zmiana koloru oczu nie postępuje po przerwaniu leczenia lekiem Latiteva.

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

•    Podrażnienie oka (uczucie pieczenia, uczucie „piasku pod powieką”, świąd, kłucie lub uczucie ciała obcego w oku), ból oka.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

•    Ból głowy;

•    Zaczerwienienie    oka, zakażenie oka (zapalenie spojówek), niewyraźne widzenie, łzawienie,

zapalenie powiek, podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka;

•    Wysypka skórna    lub świąd.

Inne działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane związane są z przyjmowaniem latanoprostu:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

•    Rozwijająca się infekcja oka spowodowana wirusem opryszczki (HSV).

Zaburzenia układu nerwowego:

•    Zawroty głowy.

Zaburzenia oka:

•    Zmiany dotyczące rzęs i drobnych włosów wokół oka (zwiększenie liczby, wydłużenie, pogrubienie i ściemnienie), zmiany kierunku wzrostu rzęs, podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka, obrzęk wokół oka, obrzęk kolorowej części oka (zapalenie tęczówki/ zapalenie błony naczyniowej oka), obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki żółtej), zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki), suchość oczu, odwarstwienie rogówki (uszkodzenie i obrzęk przedniej warstwy gałki ocznej), torbiele wypełnione płynem w kolorowej części oka (torbiele tęczówki).

Zaburzenia serca:

•    Nasilenie dławicy piersiowej, kołatanie serca,

Zaburzenia oddychania (układu oddechowego):

•    Astma oskrzelowa, nasilenie astmy, skrócenie oddechu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

•    Ściemnienie skóry wokół    oczu

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

•    Ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia ogólne:

•    Ból w klatce piersiowej

Poniższe działania niepożądane związane są z przyjmowaniem tymololu:

Jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, tymolol jest wchłaniany do krwiobiegu. Może spowodować te same rodzaje działań niepożądanych, jak w przypadku podawanych dożylnie i (lub) doustnie leków blokujących receptory P-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest mniejsza, niż w podaniu doustnym lub we wstrzyknięciu. Wymienione działania niepożądane zawierają również te obserwowane w grupie P-adrenolityków ocznych.

Zaburzenia układu immunologicznego:

•    Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk tkanek podskórnych, które mogą wystąpić w takich miejscach, jak twarz i kończyny, i mogą blokować drogi oddechowe, co może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu; pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa i uogólniona wysypka, swędzenie, ciężkia zagrażająca życiu reakcja alergiczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

•    Niski poziom glukozy we krwi.

Zaburzenia psychiczne:

•    Trudności w zasypianiu (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego

•    Omdlenia, udar, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii (zaburzenia mięśni), zawroty głowy, nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie i drętwienie, bóle głowy.

Zaburzenia oka

•    Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i oderwanie warstwy pod siatkówką, która zawiera naczynia krwionośne, po zabiegach filtracyjnych, które mogą spowodować zaburzenia widzenia, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, odwarstwienie rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej), opadanie górnej powieki (oko w połowie jest zamknięte), podwójne widzenie.

Zaburzenia ucha:

•    Gwizdanie/ dzwonienie w uszach (szumy uszne).

Zaburzenia serca

• Spowolniona czynność serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk (gromadzenie płynów), zmiany w rytmie i częstości bicia serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca z dusznościami i obrzękami stóp i nóg spowodowanymi gromadzeniem płynów), typ zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy), zawał serca, niewydolność serca.

Zaburzenia przepływu krwi (naczyniowe) :

•    Niskie ciśnienie tętnicze krwi, odbarwienie/ uczucie chłodu w palcach rąk i stóp (objaw Raynauda), chłodne dłonie i stopy.

Zaburzenia oddychania (układu oddechowego)

•    Zwężenie dróg oddechowych w płucach (głównie u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami), trudności w oddychaniu, kaszel.

Zaburzenia układu trawienia (żołądkowo-jelitowe):

•    Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha, wymioty.

Zaburzenia skóry

•    Wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrzystym kolorze (wysypka łuszczycopodobna) lub pogorszenie łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

•    Bóle mięśni nie spowodowane aktywnością fizyczną.

Zaburzenia układu rozrodczego

•    Zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido.

Zaburzenia ogólne

•    Osłabienie mięśni/zmęczenie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Latiteva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku po „EXP:” lub „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących przechowywania:

Nieotwarta butelka: przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C - 8°C.

Po pierwszym otwarciu butelki: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po otwarciu butelki należy ją usunąć po 4 tygodniach, nawet jeśli pozostał w niej niezużyty lek.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko zakażenia oka.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Latiteva

Substancjami czynnymi leku są latanoprost i tymololu maleinian.

l ml kropli zawiera 50 mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek do ustalenia pH i kwas solny do ustalenia pH.

Jak wygląda lek Latiteva i co zawiera opakowanie

Lek Latiteva to przejrzysty, bezbarwny roztwór, pakowany w przezroczystą butelkę z kroplomierzem, zabezpieczonym nakrętką.

Lek Latiteva dostępny jest w następujących opakowaniach:

1 butelka z kroplomierzem, zawierająca 2,5 ml kropli do oczu.

3 butelki z kroplomierzem, zawierające 2,5 ml kropli do oczu.

6 butelek z kroplomierzem, zawierających 2,5 ml kropli do oczu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

SC. ROMPHARM COMPANY S.R.L.

Eroilor Street, no. 1A Otopeni 075100, Ilfov district Rumunia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2013

8

Latiteva

Charakterystyka Latiteva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Latiteva, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

l ml roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg tymololu maleinianu, co opowiada 5 mg tymololu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,2 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór jest przejrzystym, bezbarwnym płynem. pH 5,5-6,5; osmolalność 270-330 mOsmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki p-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Osoby dorosłe (w tym pacjenci w podeszłym wieku):

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać dawki jednej kropli raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym.

Dzieci i młodzież:

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone.

Sposób podawania:

Przed podaniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe; można je założyć z powrotem po 15 minutach (patrz punkt 4.4).

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Wchłanianie ogólnoustrojowe tymololu jest zmniejszone, gdy uciśnie sie kanał nosowo-łzowy lub zamknie powieki na 2 minuty. _Może to powodować zmniejszenie ogólnoustrojowych działań niepożądanych i nasilenie działania miejscowego.

4.3    Przeciwwskazania

Latiteva, krople do oczu, roztwór jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    nadwrażliwość na substancje czynna lub lub na którąkolwiek substancje pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    chorobami przebiegającymi z nadreaktywnością oskrzeli, w tym astmą oskrzelową występującą obecnie lub w wywiadzie, cieżką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

•    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia nie kontrolowanym przez rozrusznik, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym,

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie ogólnoustrojowe

Podobnie jak inne leki okulistyczne podawane miejscowo, produkt leczniczy Latiteva jest wchłaniany do krwiobiegu. Z uwagi na beta-adrenergiczne działanie tymololu, mogą wystąpić takie same działania niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego i płuc oraz inne działania niepożądane, jak przy ogólnym stosowaniu produktów beta-adrenolitycznych. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest mniejsza, niż w podaniu ogólnoustrojowym. Jak zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala i niewydolność serca) i niedociśnieniem terapię lekami beta-adrenolitycznymi należy dokładnie ocenić i rozważyć zastosowanie innych produktów leczniczych. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni być obserwowani pod kątem pogorszenia się występujących chorób i działań niepożądanych.

Ze względu na niekorzystny wpływ na czas przewodzenia, leki blokujące receptory P-adrenergiczne należy stosować ostrożnie u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Podczas stosowania tymololu donoszono o zaburzeniach serca oraz rzadko o zejściach śmiertelnych związanych z niewydolnością serca.

Zaburzenia naczyniowe

Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (tj. ciężka postać choroby Raynauda lub zespół Raynauda).

Zaburzenia układu oddechowego

Po podaniu niektórych P-adrenolityków stosowanych do oczu obserwowano reakcje ze strony układu oddechowego, włącznie ze zgonami z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą.

Latanoprost z tymololem należy stosować z ostrożnością u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

Hipoglikemia/cukrzyca

P-adrenolityki należy stosować ostrożnie u pacjentów z samoistną hipoglikemią lub u pacjentów z chwiejną cukrzycą, bowiem leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii. Leki beta-adrenolityczne mogą także maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroba rogówki

P-adrenolityki stosowane do oczu mogą powodować suchość oczu. Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą rogówki.

Inne P-adrenolityki

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działania związane z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych mogą być nasilone, jeżeli latanoprost z tymololem stosowany jest u pacjentów, którzy otrzymują już ogólnoustrojowe P-adrenolityki. Należy ściśle obserwować odpowiedź tych pacjentów na leczenie. Nie zaleca się stosowania dwóch miejscowo działających leków blokujących receptory P-adrenergiczne (patrz punkt 4.5).

Reakcje anafilaktyczne

W trakcie leczenia inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych pacjenci z chorobą atopową w wywiadzie lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi, wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie mogą być bardziej wrażliwi na powtarzającą się ekspozycję na te alergeny i mogą wykazywać brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Odwarstwienie naczyniówki

W wyniku stosowania leków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) obserwowano odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracji.

Znieczulenie chirurgiczne

Okulistyczne produkty P-adrenolityczne mogą hamować działanie ogólnoustrojowych P-adrenolityków, tj. adrenaliny. Jeżeli pacjent stosuje tymolol, należy poinformować o tym anestezjologa.

Wpływ na oko

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku latanoprostu u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem przez okres do jednego roku, zaobserwowano nasilenie pigmentacji w tęczówce (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwowane było przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych, niebiesko/szaro-brązowych, a zmiana koloru jest związana ze zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, zdarza się jednak, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Podczas badań klinicznych u pacjentów z jednorodnym niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu, leczonych przez dwa lata latanoprostem, zmiany takie obserwowane były wyjątkowo rzadko.

Zmiana koloru tęczówki w większości przypadków przebiega powoli i często może być niezauważalna klinicznie przez kilka miesięcy lub lat i nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne.

Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki, jednak zmiany koloru mogą być trwałe.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii.

W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w obrębie siateczki beleczkowania w kącie przesączania lub innych miejscach komory przedniej oka. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki i stan kliniczny tego wymaga należy przerwać leczenie.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Brak udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskulamej, lub jaskrze przewlekłej zamkniętego kąta lub jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej.

Latanoprost nie wykazuje wpływu na źrenicę, bądź jest on nieznaczny, jednak nie ma doświadczeń dotyczących stosowania w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem. Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Latanoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów z nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

Podczas leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki żółtej, włącznie z torbielowatym obrzękiem plamki. Zdarzenia te występowały głównie u pacjentów z bezsoczewkowością, pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki oraz u pacjentów z rozpoznanymi czynnikami ryzyka obrzęku plamki. U pacjentów takich latanoprost z tymololem należy stosować ostrożnie.

Jednoczesne stosowanie innych leków:

Mogą wystąpić interakcje tymololu z innymi lekami, patrz punkt 4.5.

Nie zaleca się stosowania dwóch miejscowych leków blokujących receptory P-adrenergiczne lub dwóch miejscowo działających prostaglandyn.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Krople do oczu Latiteva zawierają benzalkoniowy chlorek, który jest często używanym środkiem konserwującym w produktach okulistycznych. Benzalkoniowy chlorek powodował keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oka oraz odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami przebiegającymi z uszkodzeniem rogówki stosujących produkt Latiteva często lub długotrwale, należy starannie monitorować.

Soczewki kontaktowe mogą absorbować benzalkoniowy chlorek, z tego względu przed zastosowaniem produktu leczniczego Latiteva soczewki należy zdjąć i nie zakładać wcześniej niż po 15 minutach (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań interakcji dla produktu leczniczego Latiteva z innymi produktami leczniczymi.

Istnieją doniesienia o występowaniu paradoksalnych reakcji podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Dlatego nie zaleca się stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów lub pochodnych prostaglandyn.

Podawany jednocześnie z innym doustnym produktem beta-adrenolitycznym, produkt leczniczy Latiteva może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. Nie jest zalecane stosowanie dwóch lub więcej miejscowo działających beta-adrenolityków.

W trakcie jednoczesnego podawania ocznych P-adrenolityków z adrenaliną (epinefryną) sporadycznie zgłaszano przypadki rozszerzenia źrenicy.

Istnieje możliwość addytywnego działania i wystąpienia niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii podczas równoczesnego stosowania ocznych P-adrenolityków z doustnymi lekami blokującymi kanał wapniowy, lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami lub guanetydyną.

Podwyższenie ciśnienia krwi w wyniku nagłego odstawienia klonidyny może być nasilone podczas stosowania beta-adrenolityków.

Beta-adrenolityki mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Beta-adrenolityki mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

Nasilenie ogólnoustrojowej blokady receptorów P-adrenergicznych (np. zmniejszenie częstości akcji serca, depresję) odnotowano podczas skojarzonego leczenia inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyną, fluoksetyną, paroksetyną) z tymololem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Latanoprost:

Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie u ludzi nie jest znane.

Tymolol:

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Tymololu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jak zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały wad rozwojowych, ale pokazują ryzyko wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu, gdy P-adrenolityki są podawane doustnie. Ponadto objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady receptorów P-adrenergicznych (np. bradykardia, niedociśnienie, zaburzenia oddychania i hipoglikemia) zaobserwowano u noworodków, gdy P-adrenolityki były podawane przed porodem. Jeśli tymolol jest podawany przed porodem, noworodka należy uważnie obserwować w pierwszych dniach życia.

Dlatego też produktu Latiteva nie należy stosować w czasie ciąży (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

P-adrenolityki przenikają do mleka matki. Jednakże jest mało prawdopodobne, że dawki terapeutyczne tymololu w postaci kropli do oczu będą obecne w mleku matki w ilości wystarczającej do wystąpienia objawów blokady receptorów P-adrenergicznych u niemowląt. Jak zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

Latanoprost oraz jego metabolity mogą także przenikać do mleka matki.

Dlatego też produktu leczniczego Latiteva nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Płodność Patrz punkt 5.3.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania kropli do oczu, niekiedy może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Do czasu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej stwierdzanymi działaniami niepożądanymi po zastosowaniu latanoprostu były działania związane z narządem wzroku. Na podstawie danych uzyskanych z wydłużonej fazy pierwszoplanowych badań produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol stwierdzono, że u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem wystąpiło nasilenie pigmentacji tęczówki, niekiedy trwałe. W otwartych pięcioletnich badaniach u 33% pacjentów stosujących latanoprost zaobserwowano zmianę pigmentacji tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące oka są zazwyczaj przemijające i występują przy podawaniu dawki leku.

W przypadku tymololu najbardziej ciężkie działania niepożądane są z reguły ogólnoustrojowe, w tym bradykardia, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Jak inne leki oczne stosowane miejscowo, tymolol jest wchłaniany do krążenia ogólnego. Może to powodować działania niepożądane podobne do leków beta adrenolitycznych przyjmowanych ogólnoustrojowo. Częstość działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest niższa niż po podaniu ogólnoustrojowym. W wymienionych działaniach niepożądanych uwzględniono działania niepożądane spowodowane przez leki z grupy B-adrenolityków stosowanych miejscowo do oka.

Poniżej wymieniono działania niepożądane związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających latanoprost z tymololem, jakie odnotowano w badaniach klinicznych.

Działania niepożądane zostały uporządkowane według następującej częstości występowania:

Bardzo

często

(> 1/10)

Często

(> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt

często

(> 1/1,000 do

< 1/100)

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Latanoprost1}: Opryszczkowe zapalenie rogówki

Zaburzenia uk

adu immunologicznego

Tymolol2: Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Tymolol2): Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Tymolol2>: Bezsenność, depresja, koszmary nocne, utrata pamięci

Zaburzenia uk

adu nerwowego

Ból głowy

Latanoprost1): Zawroty głowy Tymolol2 : Omdlenie, udar mózgowo-naczyniowy, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, zawroty głowy, parestezje i ból głowy

Zaburzenia oka

Nasilona

pigmentacja

tęczówki

Podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i swędzenie), ból oka

Przekrwienie

oka, zapalenie

spojówek,

niewyraźne

widzenie,

zwiększone

łzawienie,

zapalenie

brzegów

powiek,

choroba

Latanoprost1 : Zmiany w wyglądzie rzęs i włosów meszkowych (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie zwiększenie ilości), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki/zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki *, suchość oka, zapalenie rogówki, obrzęk i ubytki rogówki, zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować podrażnienie oka i torbiel tęczówki Timolol2 : Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oczu (np. pieczenie, kłucie,

rogówki

swędzenie, łzawienie, zaczerwienie), zapalenie brzegów powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych (patrz punkt 4.4), zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oka, ubytki rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie

Zaburzenia uc

ia i błędnika

Tymolol2 : Szum w uszach

Zaburzenia serca

Latanoprost1 : Nasilenie objawów choroby u pacjentów z dławicą piersiową, kołatanie serca Timolol2>: Bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk, zaburzenia rytmu, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie czynności serca, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe

Tymolol2 : Zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy

Zaburzenia uk

adu oddechowe

go, klatki piersiowej i śródpiersia

Latanoprost1 : Astma, zaostrzenie astmy i duszność

Tymolol2: Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z uprzednio występującymi stanami spastycznymi oskrzeli), duszność, kaszel

Zaburzenia żo

ądka i jelit

Tymolol2 : Zaburzenia w odczuwaniu smaku, nudności, zaburzenia trawienia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka skórna, świąd

Latanoprost1 : Ciemnienie skóry powiek. Tymolol2 : Wypadanie włosów, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Latanoprost1: Ból stawów, ból mięśni Tymolol2 : Ból mięśni

Zaburzenia uk

adu rozrodczego i piersi

Tymolol2 : Zaburzenia seksualne, zmniejszone libido

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Latanoprost2: Ból w klatce piersiowej Tymolol2 : Zmęczenie/osłabienie

1)    Dodatkowe działania niepożądane specyficzne dla latanoprostu były obserwowane w badaniach klinicznych lub pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń lub dostępnej literatury

2)    Podczas stosowania okulistycznych beta-blokerów obserwowano dodatkowe działania niepożądane, które mogą potencjalnie wystąpić podczas stosowania preparatu Timolol.

* u pacjentów z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem tylnej części torby soczewki lub u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka powstania obrzęku plamki.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest dostępnych danych na temat przedawkowania u ludzi kropli do oczu zawierających latanoprost z tymololem.

Objawy po przedawkowaniu tymololu: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Jeśli wystąpią takie objawy należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. W przeprowadzonych badaniach ustalono, że tymolol nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nie obserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje:

Leczenie: Jeśli to konieczne należy zastosować płukanie żołądka. Leczenie objawowe.

Latanoprost jest w większości metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew 3 mikrogramów/kg mc. u zdrowych ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka od 5,5 - 10 mikrogramów/kg mc. wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie się. Objawy te były o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i ustępowały bez leczenia, w ciągu 4 godzin po podaniu wlewu dożylnego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne blokujące receptory beta-adrenergiczne - tymolol, preparaty złożone, kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

Produkt leczniczy Latiteva, 50 mcg/ml + 5mg/ml, zawiera dwie substancje czynne: latanoprost oraz tymololu maleinian. Obydwie substancje zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) w wyniku różnych mechanizmów działania, a ich wspólne podanie prowadzi do większego obniżenia IOP, w porównaniu do działania którejkolwiek osobno stosowanej substancji.

Latanoprost, analog prostaglandyny F2a jest selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP, który prowadzi do obniżenia IOP poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Główny mechanizm działania to zwiększanie przepływu naczyniówkowo-twardówkowego. Ponadto u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu przez siateczkę beleczkowania). Latanoprost nie ma istotnego wpływu na produkcję cieczy wodnistej, barierę krew-ciecz wodnista, jak również na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Długotrwałe leczenie latanoprostem oczu u małp, które poddano pozatorebkowemu usunięciu soczewki, nie wpłynęło na czynność naczyń krwionośnych siatkówki, co zostało udowodnione w badaniu angiografii fluoresceinowej. Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost również nie wywoływał przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Tymolol jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem, działającym na receptory adrenergiczne p1 oraz p2, nie mającym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, bezpośredniego działania hamującego czynność mięśnia sercowego ani nieswoistego działania stabilizującego błonę.

Tymolol obniża IOP poprzez zmniejszanie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym.

Nie jest do końca jasny dokładny mechanizm działania leku, ale prawdopodobne jest jego działanie hamujące nadmierną syntezę cyklicznego AMP wywołanej przez endogenną stymulację beta-adrenergiczną. Nie stwierdzono istotnego wpływu tymololu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. W badaniach na królikach długotrwałe leczenie tymololem nie miało wpływu na wewnątrzgałkowy przepływ krwi.

Działanie farmakodynamiczne

Działanie kliniczne

W badaniach określających dawkę optymalną, krople do oczu zawierające latanoprost i tymolol spowodowały istotnie większe obniżenie średniego dziennego IOP w porównaniu do monoterapii tymololem lub latanoprostem podawanymi raz na dobę. W dwóch trwających sześć miesięcy dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, działanie tych kropli zmniejszające IOP porównano z monoterapią latanoprostem lub tymololem u pacjentów z IOP o wartości przynajmniej 25 mm Hg lub większej. Po początkowym, 2 - 4 tygodniowym okresie leczenia tymololem (średnie obniżenie IOP o 5 mm Hg od włączenia do badania), zanotowano dodatkowe zmniejszenie średniego IOP odpowiednio o 3,1 mm Hg, 2,0 mm Hg i 0,6 mm Hg po 6- miesięcznym leczeniu latanoprostem i tymololem podawanym dwa razy na dobę. Działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost z tymololem obniżające IOP zanotowano w trwającej 6- miesięcy, otwartej, wydłużonej fazie tych badań.

Dostępne dane wskazują, że produkt leczniczy podany wieczorem efektywniej zmniejsza IOP, niż podany rano. Jednak zalecając poranne lub wieczorne stosowanie produktu leczniczego należy wziąć pod uwagę styl życia oraz prawdopodobieństwo stosowania się do zaleceń.

Należy pamiętać, że w przypadku niedostatecznej skuteczności stosowania kropli zawierających latanoprost z tymololem, można stosować tymolol oraz latanoprost raz na dobę co wykazują wyniki badań.

Działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol rozpoczyna się po godzinie od podania i osiąga maksymalne nasilenie w ciągu od sześciu do ośmiu godzin. Po wielokrotnym podawaniu osiągano odpowiednie zmniejszenie IOP po 24 godzinach od podania produktu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost

Latanoprost jest nieaktywnym estrem izopropylowym, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego zachodzącej w rogówce przy udziale esteraz, uzyskuje aktywność biologiczną. Prolek jest dobrze wchłaniany przez rogówkę i cała jego ilość, która przechodzi do cieczy wodnistej, jest hydrolizowana podczas przejścia przez rogówkę. Badania przeprowadzone u ludzi wykazały, że maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej, prawie 15-30 ng/ml, występuje po około 2 godzinach od podania miejscowego samego latanoprostu. Po miejscowym podaniu do worka spojówkowego u małp dystrybucja latanoprostu odbywa się przede wszystkim w odcinku przednim oka, w spojówce i powiekach.

Klirens osoczowy kwasu latanoprostowego wynosi 0,40 l/godz./kg mc., natomiast współczynnik objętości dystrybucji jest niewielki i wynosi 0,16 l/kg, przyczyniając się do krótkiego okresu półtrwania leku w osoczu, wynoszącego 17 minut. Po miejscowym podaniu leku, ogólnoustrojowa biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87%.

W oku kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm przebiega głównie w wątrobie. Podstawowe metabolity latanoprostu 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor nie wykazują lub wykazują nieznaczną aktywność biologiczną w badaniach na zwierzętach i są wydalane głównie w moczu.

Tymolol

Maksymalne stężenie tymololu w cieczy wodnistej osiągane jest po około 1 godzinie po miejscowym zakropieniu leku. Część dawki przenika do krwioobiegu i maksymalne stężenie w osoczu o wartości 1 ng/ml osiągane jest po 10-20 minutach po miejscowym podaniu jednej kropli leku do każdego oka raz na dobę (300 mikrogramów/dobę). Okres półtrwania leku w osoczu wynosi około 6 godzin. Tymolol jest metabolizowany w znacznym stopniu w wątrobie. Metabolity tymololu są wydalane w moczu wraz z częścią leku w postaci niezmienionej.

Latanoprost/Tymolol

Nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy latanoprostem i tymololem. Jedyną różnicą była tendencja do utrzymywania się 2-krotnie większych stężeń latanoprostu w cieczy wodnistej po upływie 1 -4 godzin od podania kropli do oczu zawierających latanoprost i tymolol, w porównaniu z monoterapią.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa miejscowego i ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze poznany. Ponadto nie obserwowano żadnych niepożądanych objawów ogólnych lub ocznych u królików leczonych miejscowo preparatem złożonym lub roztworami latanoprostu i tymololu w kroplach do oczu. Badania bezpieczeństwa farmakologicznego, genotoksyczności oraz działania rakotwórczego obydwu składników leku nie wykazały szczególnych zagrożeń u ludzi. Latanoprost nie wpływał na gojenie się ran rogówki u królików, natomiast tymolol hamował ten proces u królików i małp podczas podawania kropli częściej niż raz na dobę.

Podczas stosowania latanoprostu nie stwierdzono wpływu na płodność samców i samic szczurów oraz wpływu teratogennego u szczurów i królików. Nie zaobserwowano embriotoksyczności u szczurów po zastosowaniu dożylnych dawek o wielkości do 250 mikrogramów/kg mc./dobę. Jednakże latanoprost powodował uszkodzenia zarodka i płodu objawiające się większą częstością późnej resorpcji i aborcji zarodka i poronień oraz zmniejszeniu masy ciała płodów u królików w przypadku dawek dożylnych o wielkości 5 mikrogramów/kg mc./dobę i większych (w przybliżeniu 100-krotność dawki terapeutycznej).

Tymolol nie wykazał wpływu na płodność samców i samic szczurów, ani działania teratogennego u myszy, szczurów i królików.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Benzalkoniowy chlorek

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

Disodu fosforan dwunastowodny

Woda oczyszczona

Sodu wodorotlenek (do regulacji pH)

Kwas solny (1M) (do regulacji pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że po zmieszaniu kropli latanoprost/tymolol z kroplami do oczu zawierającymi tiomersal dochodzi do wytrącenia osadu. W razie jednoczesnego stosowania takich produktów leczniczych z produktem leczniczym zawierającym latanoprost/tymolol, należy je podawać w odstępie co najmniej pięciu minut.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni - nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C - 8°C).

Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste butelki z LDPE z przezroczystym kroplomierzem z LDPE i białą zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 x 2,5 ml; 3 x 2,5 ml; 6 x 2,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 20085

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012-05-15

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013.03.07

11

Latiteva