+ iMeds.pl

Lawenol 0,6%Ulotka Lawenol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

LAWENOL

0,6 %, roztwór na skórę Lavandulae aetheroleum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Lawenol ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Lawenol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lawenol

3.    Jak stosować lek Lawenol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lawenol

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK LAWENOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodzeniu bólów mięśniowo-stawowych o niewielkim nasileniu, pomocniczo w odkażaniu skóry.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LAWENOL

Kiedy nie stosować leku Lawenol

-    w nadwrażliwości na składniki leku

-    na podrażnioną i zmienioną zapalnie skórę

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lawenol

Nie stosować w okolicy oczu i błon śluzowych.

Nie stosować przy otwartym ogniu.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią; przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Przy prawidłowym stosowaniu leku nie stwierdzono wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Zastosowanie na większe powierzchnie ciała lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów mechanicznych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LAWENOL

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:

W celu łagodzenia dolegliwości bólowych

1-2 ml, 20-40 kropli lub 1-2 naciśnięcia pompki dozującej preparatu wcierać w bolące miejsca na skórze.

W odkażaniu skóry

Przecierać skórę tamponem lub wacikiem nasączonym preparatem do kilku razy dziennie. Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Lawenol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcia zastosowania leku Lawenol

W przypadku pominięcia zastosowania leku Lawenol, należy kontynuować leczenie stosując lek Lawenol jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lawenol

Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Lawenol może powodować działania niepożądane.

Długotrwałe stosowanie leku Lawenol może powodować podrażnienie i suchość skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LAWENOL

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC w zamkniętym opakowaniu.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Lawenol

Substancją czynną leku jest olejek lawendowy.

1 g roztworu na skórę zawiera 0,006 g olejku lawendowego Inne składniki leku to: etanol 760 g/l, woda oczyszczona Lek zawiera około 70% (v/v) etanolu

Jak wygląda lek Lawenol i co zawiera opakowanie

Lek ma postać bezbarwnego roztworu na skórę.

Dostępne opakowania

50g, 90g, 100g - butelka z polietylenu z kroplomierzem i zakrętką z polietylenu

50 g - butelka z polietylenu z pompką rozpylającą z polipropylenu

30g, 50g, 90g, 100g - butelka ze szkła barwnego z kroplomierzem i zakrętką z polietylenu

90g, 100g - butelka ze szkła barwnego z zakrętką z polietylenu

Nie wszystkie opakowania dostepne są w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j.,

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią Telefon: 52 386 73 10 Telefax: 52 386 73 23

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Lawenol

Charakterystyka Lawenol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

LAWENOL

0,6 % roztwór na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 g roztworu na skórę zawiera 0,6 g olejku lawendowego (Lavandulae aetheroleum) Substancje pomocnicze - patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór na skórę

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

4.1.    Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodzeniu bólów mięśniowo-stawowych o niewielkim nasileniu, pomocniczo w odkażaniu skóry.

4.2.    Dawkowanie i sposób podania

Dorośli. Do stosowania miejscowego na skórę.

W celu łagodzenia dolegliwości bólowych

1-2 ml, 20-40 kropli lub 1-2 naciśnięcia pompki dozującej preparatu wcierać w bolące miejsca na skórze.

W odkażaniu skóry

Przecierać skórę tamponem lub wacikiem nasączonym preparatem do kilku razy dziennie.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego:

-    w nadwrażliwości na składniki preparatu

-    na podrażnioną i zmienioną zapalnie skórę.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci.

Nie stosować długotrwale, gdyż produkt leczniczy może powodować podrażnienie i suchość skóry. Nie stosować w okolicy oczu i błon śluzowych. Nie stosować przy otwartym ogniu.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6.    Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

Zastosowanie na większe powierzchnie ciała lub przypadkowe wypicie (Lawenol zawiera etanol) powoduje obniżenie zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów.

4.8.    Działanie niepożądane:

Ze względu na obecność alkoholu częste stosowanie może spowodować podrażnienia i suchość skóry.

4.9.    Przedawkowanie

Nie są znane przypadki przedawkowania po miejscowym stosowaniu.

5.0.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Lawenol stosowany jest tradycyjnie jako środek łagodnie drażniący i rozgrzewający powodujący rozszerzenie naczyń włosowatych skóry, co sprzyja usuwaniu dolegliwości bólowych, wykazuje działanie antybakteryjne.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dotychczas nie wykazano toksycznego, mutagennego oraz kancerogennego wpływu preparatów zawierających olejek lawendowy.

Minimalna dawka śmiertelna LD50 u szczurów po podaniu doustnym i skórnym olejku lawendowego >5g/kg m.c. Dawka LD50 u szczurów płci męskiej wynosi 6,2±0,8 ml/kg m.c. p.o., u osobników płci żeńskiej 5,0±0,5 ml/kg m.c. p.o. Dawka LDo u szczurów płci męskiej 5 ml/kg m.c. p.o., u osobników żeńskich 3 ml/kg m.c. p.o. Dawka LD100 u szczurów płci męskiej >7 ml/kg m.c. p.o., u osobników żeńskich > 6 ml/kg m.c. p .o.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 760 g/l, woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.

6.5.    Rodzaj i zawartość pojemnika

50g, 90g, 100g - butelka z polietylenu z kroplomierzem i zakrętką z polietylenu

50 g - butelka z polietylenu z pompką rozpylającą z polipropylenu

30g, 50g, 90g, 100g - butelka ze szkła barwnego z kroplomierzem i zakrętką z polietylenu

90g, 100g - butelka ze szkła barwnego z zakrętką z polietylenu

Nie wszystkie opakowania dostępne są w sprzedaży.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Lek nie wymaga specjalnej instrukcji

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Analityczno - Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią tel. (52) 386 73 10, fax (52) 386 73 23

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7963

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.10.1998

27.02.2004 / 05.11.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Lawenol