+ iMeds.pl

Laxaherm 13,125 g + 0,3507 g + 0,1785 g + 0,0466 gUlotka Laxaherm

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Laxaherm

13,125 g + 0,3507 g + 0,1785 g + 0,0466 g Proszek do sporządzania roztworu doustnego

Macrogolum + Natrii chloridům + Natrii hydrogenocarbonas + Kalii chloridům

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Laxaherm ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Laxaherm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laxaherm

3.    Jak stosować lek Laxaherm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Laxaherm

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LAXAHERM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Laxaherm jest lekiem przeczyszczającym, stosowanym w leczeniu długotrwałego zaparcia. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Makrogol 3350 powoduje rozluźnienie i łatwiejsze przechodzenie stolca, przynosząc ulgę w zaparciach. Elektrolity (sole) pomagają w utrzymaniu prawidłowego stężenia sodu, potasu i wody w organizmie podczas leczenia zaparcia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LAXAHERM Kiedy nie stosować leku Laxaherm:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol 3350, sodu chlorek, sodu wodorowęglan, potasu chlorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Laxaherm;

-    jeśli u pacjenta występuje perforacja ścian jelita;

-    jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zapalenie jelita grubego takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego - Crohna lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

Stosowanie innych leków

Lek Laxaherm może zmniejszać skuteczność działania niektórych leków przyjmowanych jednocześnie np. leków przeciwpadaczkowych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Laxaherm z jedzeniem i piciem

Lek Laxaherm można przyjmować o dowolnej porze, z jedzeniem i piciem albo bez.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Laxaherm.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Laxaherm nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Laxaherm

Jedna saszetka leku Laxaherm zawiera 0,63 mmol (25 mg) potasu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z niedoczynnością nerek, jeśli przyjmują więcej niż jedną saszetkę na dobę lub u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

Jedna saszetka leku Laxaherm zawiera 8,1 mmol (187 mg) sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Aromat cytrynowo-limonkowy zawarty w leku Laxaherm zawiera sorbitol (E420). Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LAXAHERM

Dorośli, dzieci (w wieku 12 lat i powyżej) oraz pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna saszetka przyjmowana raz do trzech razy na dobę.

Sposób przygotowania leku

Otworzyć saszetkę i przesypać zawartość do szklanki. Wlać do szklanki 125 ml lub ćwierć kwarty angielskiej wody. Dokładnie wymieszać aż do rozpuszczenia proszku i wypić.

Czas trwania leczenia

Leczenie zaparcia trwa na ogół nie dłużej niż 2 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laxaherm

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może spowodować silny ból i obrzęk brzucha (żołądka) lub wymioty (nudności) lub biegunkę. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Laxaherm

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć jak najszybciej po przypomnieniu sobie a następnie kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Laxaherm

Aby uzyskać jak największą korzyść ze stosowania leku Laxaherm, zawsze należy dokończyć cykl leczenia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w tej ulotce. Pozwoli to upewnić się, że zaparcie ustąpiło; w przeciwnym wypadku objawy mogą się utrzymywać.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku nasilenia objawów lub braku poprawy po 14 dniach leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Laxaherm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi jakiekolwiek z poniższych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Laxaherm i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    objawy alergii, takie jak wysypka, swędzenie, duszności lub trudności w oddychaniu;

-    objawy zaburzenia poziomu płynów lub stężenia elektrolitów (stężenia soli), takie jak obrzęk (głównie kostek), osłabienie, narastające zmęczenie lub zwiększone pragnienie z towarzyszącym bólem głowy.

Ponadto mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    ból brzucha (żołądka);

-    łagodna biegunka (na początku stosowania leku Laxaherm, zwykle ustępuje po zmniejszeniu ilości przyjmowanych saszetek);

-    nudności (mdłości);

-    wymioty;

-    obrzęk brzucha (uczucie pełności);

-    burczenie w brzuchu;

-    wzdęcia z oddawaniem wiatrów (gazy);

-    bolesność odbytu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LAXAHERM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Laxaherm, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować leku Laxaherm w przypadku widocznego uszkodzenia saszetki.

Odtworzony roztwór leku Laxaherm może być przykryty i przechowywany w lodówce (w temperaturze 2°C do 8°C) i powinien zostać wykorzystany w ciągu 24 godzin. Po 24 godzinach niewykorzystany roztwór należy usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Laxaherm

Substancjami czynnymi leku są:

Każda saszetka zawiera: makrogol 3350 sodu chlorek sodu wodorowęglan potasu chlorek

13,125 g; 0,3507 g; 0,1785 g; 0,0466 g.


Ponadto lek zawiera: krzemionkę koloidalną bezwodną, sacharynę sodową, aromat pomarańczowy (aromat pomarańczowy zawiera: substancje aromatyczne i preparaty aromatyczne, maltodekstrynę, gumę arabską, alfa-tokoferol) oraz aromat cytrynowo - limonkowy (aromat cytrynowo - limonkowy zawiera: preparaty aromatyczne, maltodekstrynę, mannitol, glukonolakton, sorbitol (E420), gumę arabską, krzemionkę koloidalną bezwodną).

Jak wygląda lek Laxaherm i co zawiera opakowanie

Laxaherm jest białym proszkiem.

Każda saszetka zawiera 13,8 g proszku i jest pakowana w pudełka tekturowe po 10, 20 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Strasse 5-8 82049 Grosshesselohe/München Niemcy

Wytwórca

Klocke Pharma-Service GmbH Strassburger Strasse 77 77767 Appenweier Niemcy

Hermes Pharma Ges.m.b.H.

Allgäu 36 9400 Wolfsberg Austria

Data zatwierdzenia ulotki: 2013-03-15

4

Laxaherm

Charakterystyka Laxaherm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Laxaherm, 13,125 g + 0,3507 g + 0,1785 g + 0,0466 g proszek do sporządania roztworu doustnego

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka zawiera następujący skład ilościowy substancji czynnych:

Makrogol 3350    13,125    g

Sodu chlorek    0,3507    g

Sodu wodorowęglan    0,1785    g

Potasu chlorek    0,0466    g

Zawartość jonów elektrolitów w przeliczeniu na saszetkę po odtworzeniu w 125 ml wody odpowiada:

Sód    65    mmol/l

Chlorek    53    mmol/l

Wodorowęglan    17    mmol/l

Potas    5    mmol/l

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego Jednodawkowa saszetka zawiera sypki, biały proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie przewlekłego zaparcia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Laxaherm jest stosowany doustnie.

Cykl leczenia przewlekłego zaparcia produktem Laxaherm nie przekracza na ogół 2 tygodni, aczkolwiek w razie potrzeby może być powtórzony. Tak jak w przypadku wszystkich leków przeczyszczających długotrwałe stosowanie nie jest na ogół zalecane.

Dorośli, młodzież i pacjenci w podeszłym wieku: 1-3 saszetki na dobę w dawkach podzielonych, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: stosowanie produktu nie jest zalecane.

Pacjenci z niewydolnością nerek: dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Podawanie:

Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 125 ml wody.

4.3    Przeciwwskazania

Laxaherm jest przeciwwskazany w niedrożności lub perforacji jelita wywołanej przez zaburzenia czynnościowe lub strukturalne ściany jelita, niedrożności jelita oraz u pacjentów z ciężkimi stanami zapalnymi przewodu pokarmowego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego - Crohna i toksyczne rozszerzenie okrężnicy).

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Możliwe jest wystąpienie łagodnych działań niepożądanych, jak wskazano w punkcie 4.8. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (np. obrzęk, duszności, zmęczenie, odwodnienie, niewydolność serca), należy natychmiast odstawić produkt Laxaherm, oznaczyć poziom elektrolitów i wdrożyć odpowiednie leczenie w przypadku stwierdzenia zaburzeń.

Aromat cytrynowo - limonkowy zawarty w produkcie Laxaherm zawiera sorbitol (E420). Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Makrogol 3350 zwiększa rozpuszczalność produktów leczniczych rozpuszczalnych w alkoholu i względnie nierozpuszczalnych w wodzie. Istnieje prawdopodobieństwo przemijającego zmniejszenia wchłaniania tych leków. Odnotowano pojedyncze zgłoszenia zmniejszenia skuteczności przyjmowanych jednocześnie produktów leczniczych np. antyepileptyków

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak doświadczenia w stosowaniu produktu Laxaherm w okresie ciąży i karmienia piersią. Produkt leczniczy powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Laxaherm nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są reakcje ze strony przewodu pokarmowego.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, w tym reakcja anafilaktyczna. Inne objawy reakcji alergicznej obejmują duszność, pokrzywkę i świąd.

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądka i jelit, które mogą wystąpić to wzdęcie i ból brzucha, dyskomfort odbytu, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, wymioty, burczenie w brzuchu oraz nudności.

Reakcje te mogą wystąpić w wyniku zwiększenia zawartości przewodu pokarmowego, oraz zwiększenia motoryki ze względu na farmakologiczny efekt działania produktu Laxaherm. Może również wystąpić łagodna biegunka, która na ogół ustępuje po zmniejszeniu dawki.

4.9 Przedawkowanie

Silne wzdęcie lub ból można leczyć za pomocą aspiracji nosowo-żołądkowej. Wymioty lub biegunka mogą wywołać nadmierną utratę płynów, potencjalnie prowadząc do zaburzeń równowagi elektrolitowej, która wymaga zastosowania odpowiedniego leczenia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Osmotyczne leki przeczyszczające.

Kod ATC: A06A D65

Makrogol 3350 wywołuje działanie przeczyszczające poprzez działanie osmotyczne w jelitach. Zwiększa objętość stolca co pobudza perystaltykę jelita grubego za pomocą szlaków przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Fizjologiczną konsekwencją jest poprawa transportu luźnego stolca w okrężnicy oraz ułatwienie wypróżniania. Elektrolity w połączeniu z makrogolem 3350 są wymieniane przez barierę jelitową (błony śluzowe) z elektrolitami w surowicy i następnie wydalane z wodą znajdującą się w kale bez zysku lub straty sodu, potasu i wody.

Badania kliniczne z wykorzystaniem wymienionych substancji czynnych w leczeniu przewlekłego zaparcia, wykazały, że dawki konieczne do uzyskania prawidłowo uformowanego stolca zmniejszają się w czasie. Wielu pacjentów reaguje na jedną do dwóch saszetek na dobę, ale dawkę należy dostosować do indywidualnej odpowiedzi pacjenta.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Makrogol 3350 jest prawie w ogóle niewchłaniany z przewodu pokarmowego i jest wydalany z kałem, w postaci niezmienionej. Makrogol 3350, który został wchłonięty jest wydalany z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne wykazują, że makrogol 3350 nie ma znaczącego potencjału toksyczności ogólnoustrojowej, mimo że nie przeprowadzono żadnych badań wpływu leku na rozrodczość lub genotoksyczność.

Brak badań dotyczących przewlekłej toksyczności lub kancerogenności makrogolu 3350 u zwierząt, chociaż prowadzono badania toksyczności z użyciem wysokich dawek podawanych doustnie makrogoli wielkocząsteczkowych, których bezpieczeństwo wykazano przy zalecanej dawce terapeutycznej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna, bezwodna Sacharyna sodowa Aromat pomarańczowy

(Aromat pomarańczowy zawiera: substancje aromatyczne i preparaty aromatyczne, maltodekstrynę, gumę arabską, alfa-tokoferol)

Aromat cytrynowo - limonkowy

(Aromat cytrynowo - limonkowy zawiera: preparaty aromatyczne, maltodekstrynę,mannitol, glukonolakton, sorbitol (E420), gumę arabską, krzemionka koloidalna, bezwodna)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

36 miesięcy

Przygotowany roztwór: 24 godzin

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Saszetka: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przygotowany roztwór: przechowywać pod przykryciem w lodówce (2°C do 8°C).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka papier/etylenu i kwasu metakrylowego kopolimer/aluminium.

Saszetki pakowane są w pudełka tekturowe po 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 (2x30) i 100 (2x50).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Po 24 godzinach od przygotowania roztworu niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Strasse 5-8 82049 Grosshesselohe/Munchen Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18039

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-04-04 - 2016-04-03

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013-03-15

5

Laxaherm