Imeds.pl

Laxaherm 13,125 G + 0,3507 G + 0,1785 G + 0,0466 G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Laxaherm

13,125 g + 0,3507 g + 0,1785 g + 0,0466 g Proszek do sporządzania roztworu doustnego

Macrogolum + Natrii chloridum + Natrii hydrogenocarbonas + Kalii chloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Laxaherm ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Laxaherm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laxaherm

3.    Jak stosować lek Laxaherm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Laxaherm

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LAXAHERM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Laxaherm jest lekiem przeczyszczającym, stosowanym w leczeniu długotrwałego zaparcia. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Makrogol 3350 powoduje rozluźnienie i łatwiejsze przechodzenie stolca, przynosząc ulgę w zaparciach. Elektrolity (sole) pomagają w utrzymaniu prawidłowego stężenia sodu, potasu i wody w organizmie podczas leczenia zaparcia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LAXAHERM Kiedy nie stosować leku Laxaherm:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol 3350, sodu chlorek, sodu wodorowęglan, potasu chlorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Laxaherm;

-    jeśli u pacjenta występuje perforacja ścian jelita;

-    jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zapalenie jelita grubego takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego - Crohna lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

Stosowanie innych leków

Lek Laxaherm może zmniejszać skuteczność działania niektórych leków przyjmowanych jednocześnie np. leków przeciwpadaczkowych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Laxaherm z jedzeniem i piciem

Lek Laxaherm można przyjmować o dowolnej porze, z jedzeniem i piciem albo bez.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Laxaherm.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Laxaherm nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Laxaherm

Jedna saszetka leku Laxaherm zawiera 0,63 mmol (25 mg) potasu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z niedoczynnością nerek, jeśli przyjmują więcej niż jedną saszetkę na dobę lub u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

Jedna saszetka leku Laxaherm zawiera 8,1 mmol (187 mg) sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Aromat cytrynowo-limonkowy zawarty w leku Laxaherm zawiera sorbitol (E420). Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LAXAHERM

Dorośli, dzieci (w wieku 12 lat i powyżej) oraz pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna saszetka przyjmowana raz do trzech razy na dobę.

Sposób przygotowania leku

Otworzyć saszetkę i przesypać zawartość do szklanki. Wlać do szklanki 125 ml lub ćwierć kwarty angielskiej wody. Dokładnie wymieszać aż do rozpuszczenia proszku i wypić.

Czas trwania leczenia

Leczenie zaparcia trwa na ogół nie dłużej niż 2 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laxaherm

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może spowodować silny ból i obrzęk brzucha (żołądka) lub wymioty (nudności) lub biegunkę. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Laxaherm

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć jak najszybciej po przypomnieniu sobie a następnie kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Laxaherm

Aby uzyskać jak największą korzyść ze stosowania leku Laxaherm, zawsze należy dokończyć cykl leczenia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w tej ulotce. Pozwoli to upewnić się, że zaparcie ustąpiło; w przeciwnym wypadku objawy mogą się utrzymywać.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku nasilenia objawów lub braku poprawy po 14 dniach leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Laxaherm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi jakiekolwiek z poniższych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Laxaherm i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    objawy alergii, takie jak wysypka, swędzenie, duszności lub trudności w oddychaniu;

-    objawy zaburzenia poziomu płynów lub stężenia elektrolitów (stężenia soli), takie jak obrzęk (głównie kostek), osłabienie, narastające zmęczenie lub zwiększone pragnienie z towarzyszącym bólem głowy.

Ponadto mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    ból brzucha (żołądka);

-    łagodna biegunka (na początku stosowania leku Laxaherm, zwykle ustępuje po zmniejszeniu ilości przyjmowanych saszetek);

-    nudności (mdłości);

-    wymioty;

-    obrzęk brzucha (uczucie pełności);

-    burczenie w brzuchu;

-    wzdęcia z oddawaniem wiatrów (gazy);

-    bolesność odbytu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LAXAHERM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Laxaherm, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować leku Laxaherm w przypadku widocznego uszkodzenia saszetki.

Odtworzony roztwór leku Laxaherm może być przykryty i przechowywany w lodówce (w temperaturze 2°C do 8°C) i powinien zostać wykorzystany w ciągu 24 godzin. Po 24 godzinach niewykorzystany roztwór należy usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Laxaherm

Substancjami czynnymi leku są:

Każda saszetka zawiera: makrogol 3350 sodu chlorek sodu wodorowęglan potasu chlorek

13,125 g; 0,3507 g; 0,1785 g; 0,0466 g.


Ponadto lek zawiera: krzemionkę koloidalną bezwodną, sacharynę sodową, aromat pomarańczowy (aromat pomarańczowy zawiera: substancje aromatyczne i preparaty aromatyczne, maltodekstrynę, gumę arabską, alfa-tokoferol) oraz aromat cytrynowo - limonkowy (aromat cytrynowo - limonkowy zawiera: preparaty aromatyczne, maltodekstrynę, mannitol, glukonolakton, sorbitol (E420), gumę arabską, krzemionkę koloidalną bezwodną).

Jak wygląda lek Laxaherm i co zawiera opakowanie

Laxaherm jest białym proszkiem.

Każda saszetka zawiera 13,8 g proszku i jest pakowana w pudełka tekturowe po 10, 20 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Strasse 5-8 82049 Grosshesselohe/Munchen Niemcy

Wytwórca

Klocke Pharma-Service GmbH Strassburger Strasse 77 77767 Appenweier Niemcy

Hermes Pharma Ges.m.b.H.

Allgau 36 9400 Wolfsberg Austria

Data zatwierdzenia ulotki: 2013-03-15

4