Imeds.pl

Lecetax 5 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Lecetax, 5 mg, tabletki powlekane

Levocetirizini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lecetax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lecetax

3.    Jak stosować lek Lecetax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lecetax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lecetax i w jakim celu się go stosuje

Lewocetyryzyny dichlorowodorek jest substancją czynną leku Lecetax. Lecetax jest lekiem przeciwalergicznym.

Jest stosowany w leczeniu objawów chorób związanych z:

•    Alergicznym zapapleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa).

•    Pokrzywką.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lecetax Kiedy nie stosować leku Lecetax:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na lewocetyryzyny dichlorowodorek lub leki przeciwhistaminowe, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lecetax należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Lecetax nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ tabletki powlekane nie pozwalają na odpowiednie dostosowanie dawki.

Inne leki i Lecetax

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lecetax z jedzeniem i piciem

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Lecetax jednocześnie z alkoholem. U wrażliwych pacjentów, jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem, lub innymi środkami działającymi ośrodkowo może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego, pomimo że nie wykazano, że racemat cetryryzyny nasila działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów leczonych lekiem Lecetax może wystąpić senność, ospałość, zmęczenie i wyczerpanie. Jeśli pacjent zamierza prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny, powinien wcześniej poznać swoją reakcję na lek. Nie mniej jednak specjalne testy przeprowadzone z udziałem zdrowych ochotników po przyjęciu lewocetyryzyny w zalecanej dawce nie wykazały wpływu leku na koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów.

Lek Lecetax zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować lek Lecetax

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowaną dawką dla dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych jest jedna tabletka na dobę.

Specjalne instrukcje dotyczące dawkowania w szczególnych populacjach

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek dawka leku może być zmniejszona w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek.

Pacjenci, u których występują wyłącznie zaburzenia czynności wątroby, powinni przyjmować zwykle zalecaną dawkę leku. U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i zaburzenia czynności nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek. U dzieci dawka będzie dobrana w zależności od masy ciała; dawka leku jest ustalana przez lekarza. Lek Lecetax nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować lek Lecetax?

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą; lek może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lecetax

W przypadku znacznego przedawkowania u dorosłych może wystąpić senność. U dzieci początkowo może wystąpić pobudzenie i niepokój, zwłaszcza ruchowy, a następnie senność.

W razie podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Lecetax, należy zwrócić się do lekarza, który zadecyduje, jakie działania powinny zostać podjęte.

Pominięcie zastosowania leku Lecetax

W przypadku pominięcia dawki leku Lecetax, bądź zastosowania dawki mniejszej niż zalecana przez lekarza, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki; w takim przypadku należy poczekać do czasu, kiedy powinna być przyjęta następna dawka i zastosować dawkę zaleconą przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Lecetax

Przerwanie stosowania leku Lecetax wcześniej niż było to zalecone nie powinno wywołać szkodliwego działania, tzn. objawy choroby zaczną się pojawiać stopniowo, a ich nasilenie nie będzie większe niż przed rozpoczęciem leczenia lekiem Lecetax.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Lecetax może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (1% do 10%), głównie łagodne lub umiarkowane działania niepożądane to: suchość w jamie ustnej, bóle głowy, zmęczenie i senność lub ospałość.

Niezbyt częste (0,1% do 1%) działania niepożądane to: uczucie wyczerpania i bóle brzucha.

Zgłaszano również inne działania niepożądane, takie jak: kołatanie serca, drgawki, zaburzenia widzenia, obrzęki, świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne, duszność, zwiększenie masy ciała, bóle mięśni, pobudzenie i zachowanie agresywne, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby i nudności. W przypadku zauważenia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku Lecetax i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Do objawów reakcji nadwrażliwości mogą należeć: obrzęk ust, języka, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu oraz pokrzywka (obrzęk naczynioruchowy), nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi prowadzący do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Lecetax

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Lecetax po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, po określeniu „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lecetax

-    Substancją czynną leku jest lewocetyryzyna. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku .

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian (rdzeń tabletki) oraz tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza, makrogol 400 i polisorbat 80 (otoczka tabletki).

Jak wygląda lek Lecetax i co zawiera opakowanie

Białe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym, okrągłe standardowo obustronnie wypukłe z wytłoczonym napisem „161” po jednej stronie i „H” po drugiej stronie.

Tabletki leku Lecetax są dostępne w blistrach zawierających: 7, 10, 20, 28, 30, 60, 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa

Wytwórca/Importer

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000 Malta

“Pharmaceutical Plants Milve” Ltd.

Promishlena Zona - Tarnak 3200 Byala Slatina Bułgaria

Medis International a.s.

Prumyslova 961/16, 747 23 Bolatice Czechy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4