+ iMeds.pl

Lenuxin 10 mgUlotka Lenuxin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lenuxin, 10 mg, tabletki powlekane

Escitalopramum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to j est lek Lenuxin i w jakim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lenuxin

3.    Jak stosować lek Lenuxin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lenuxin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Lenuxin i w jakim celu się go stosuje

Lek Lenuxin, zawierający escytalopram, jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors) i należy do grupy leków określanych nazwą leków przeciwdepresyjnych.

Lenuxin stosowany jest w leczeniu: depresji; zespołu lęku napadowego; zespołu lęku społecznego (zwanego również fobią społeczną); zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego.

•    Depresja charakteryzuje się obniżeniem nastroju, utratą energii, melancholią, poczuciem małej własnej wartości lub bezwartościowości, zaburzeniami snu, zamknięciem się w sobie oraz niezdolnością do radzenia sobie z codziennymi obowiązkami. Depresji mogą towarzyszyć myśli samobójcze. Pacjenci z depresją mogą również odczuwać lęk.

•    Zespół lęku napadowego charakteryzuje się występowaniem nieoczekiwanych napadów paniki lub lęku, wywołanych przez określone sytuacje lub obawę przed wystąpieniem nowych napadów. Czynniki wywołujące napady lęku są różne u poszczególnych pacjentów. Napady powracają w obliczu podobnej sytuacji.

•    Zespół lęku społecznego, zwany również fobią społeczną charakteryzuj e się nadmierną obawą przed kontaktami z innymi ludźmi. Pacjenci unikają sytuacji społecznych, które powodowałyby u nich lęk lub niepokój.

•    Zaburzenie obsesyjno- kompulsyjne charakteryzuje się natrętnymi myślami i koniecznością powtarzania tych samych czynności.

Lek Lenuxin pomaga zlikwidować te objawy i poprawia samopoczucie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lenuxin Kiedy nie stosować leku Lenuxin

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent myśli, że może być uczulony.

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki z grupy, zwanej inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), w

tym selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) oraz linezolid (antybiotyk).

•    Jeśli pacjent zażywa inne leki z grupy, zwanej nieselektywnymi inhibitorami MAO, takie jak fenelzyna, izokarboksazyd oraz tranylcypromina, które są również stosowane w leczeniu depresji. W razie stosowania któregoś z tych leków należy odczekać 14 dni zanim rozpocznie się stosowanie leku Lenuxin. Zanim zacznie się przyjmować wymienione wyżej leki, musi upłynąć 7 dni od zakończenia stosowania leku Lenuxin.

•    Jeśli pacjent urodził się z zaburzeniem rytmu serca lub u pacjenta wystąpił epizod zaburzenia rytmu serca (zapis EKG- badanie oceniające pracę serca).

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu zaburzenia rytmu serca lub mające wpływ na rytm serca {patrzpunkt 2 "Inne leki i Lentodn").

   Patrz punkt: „Inne leki i Lenuxin”,

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lenuxin należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lenuxin:

•    j eśli u pacj enta występuj ą lub występowały problemy z sercem lub pacj ent przebył niedawno zawał serca,

•    jeśli pacjent ma niskie tętno i (lub) wie, że może mieć niski poziom soli w wyniku długotrwałej ciężldej biegunki i wymiotów lub przyjmowania leków moczopędnych (tabletki odwadniające),

•    jeśli u pacjenta wystąpi szybkie lub nieregularne bicie serca, omdlenia, zapaść, lub zawroty głowy w pozycji stojącej, co może wskazywać na nieprawidłowe funkcjonowanie serca.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu medycznego, należy skontaktować się z lekarzem.

Myśli samobójcze, nasilenie objawów depresji lub zaburzeń lękowych Pacjenci z depresją i (lub) zaburzeniami lękowymi mogą doświadczać myśli dotyczących samookaleczenia lub samobójstwa. Objawy te mogą występować częściej na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, gdyż wszystkie te leki działają dopiero po pewnym czasie, zwykle po około dwóch tygodniach, a czasem później.

Następujący pacjenci są szczególnie narażeni na wystąpienie takich myśli:

pacjenci, u których w przeszłości występowały myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu; osoby dorosłe w młodym wieku. Dane z badań klinicznych wskazują na większe ryzyko zachowań samobójczych u młodych dorosłych pacjentów (w wieku poniżej 25 lat) z zaburzeniami psychicznymi, leczonych lekami przeciwdepresyjnymi.

W razie wystąpienia myśli dotyczących samookaleczenia lub samobójstwa należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić bezpośrednio do szpitala.

Pomocne może być poinformowanie przez pacjenta kogoś z rodziny lub przyjaciół o tym, że ma depresję lub zaburzenia lękowe i poproszenie ich o zapoznanie się z niniejszą ulotką. Pacjent może ich poprosić o poinformowanie, jeśli zauważą, że objawy depresji lub zaburzenia lękowe u pacjenta nasiliły się lub wystąpiły zmiany w j ego zachowaniu.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Lenuxin u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Należy również zwrócić uwagę, że pacjenci w wieku poniżej 18 lat są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) podczas stosowania leków z tej grupy. Mimo to lekarz może przepisać Lenuxin pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, gdy stwierdzi, że jest to konieczne. Jeśli lekarz przepisał Lenuxin pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, należy skontaktować się ponownie z tym lekarzem. Należy poinformować lekarza, w przypadku wystąpienia lub nasilenia się któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, przyjmujących Lenuxin. Ponadto brak jest długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Lenuxin u dzieci i młodzieży, dotyczących wzrostu, dojrzewania i rozwoju zdolności poznawczych oraz zachowania.

Podobnie jak w przypadku innych leków, stosowanych w leczeniu depresji lub podobnych zaburzeń, poprawa stanu zdrowia nie następuje natychmiast. Poprawa może nastąpić nawet po kilku tygodniach stosowania leku Lenuxin. W leczeniu zespołu lęku napadowego poprawa następuje zwykle po 2-4 tygodniach. U niektórych pacjentów z lękiem napadowym, w początkowym okresie stosowania leków przeciwdepresyjnych, może nastąpić nasilenie lęku, który mija podczas dalszego stosowania leku. W związku z tym należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza oraz nie przerywać stosowania leku ani nie zmieniać dawkowania bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

U niektórych pacjentów z zaburzeniem maniakalno-depresyjnym może wystąpić faza maniakalna. Charakteryzuje się ona nietypowymi, szybko zmieniającymi się pomysłami, nieuzasadnionym uczuciem szczęścia i nadmierną aktywnością fizyczną. W takich przypadkach należy bezwzględnie zgłosić się do lekarza.

W pierwszych tygodniach leczenia mogą również pojawić się takie objawy jak niepokój psychoruchowy lub niezdolność do siedzenia czy stania w bezruchu. Należy bezzwłocznie poinformować lekarza, jeśli u pacjenta pojawią się tego typu objawy.

Pacjent może mieć trudności z uświadomieniem sobie występowania wyżej wymienionych objawów i dlatego pomocna może okazać się obserwacja możliwych zmian w zachowaniu pacjenta przez krewnego lub przyjaciela.

Należy poinformować niezwłocznie lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala w razie wystąpienia niepokojących myśli lub odczuć albo, jeśli w trakcie leczenia wystąpi którykolwiek z wymienionych wyżej objawów.

Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy:

•    u pacjenta występują mania (skrajnie podwyższony nastrój) lub hipomania (nastrój rozdrażnienia);

•    pacjent ma zmniejszone stężenie sodu we krwi;

•    pacj ent j est leczony elektrowstrząsami;

« u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby, zaburzenie czynności wątroby;

•    u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek;

•    pacjent choruje na cukrzycę;

•    u pacjenta występuje choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca);

•    j eśli pacj ent ma j askrę;

•    pacjent ma padaczkę lub zdarzały się u niego w przeszłości napady drgawkowe

(ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych występuje w przypadku stosowania wszystkich leków przeciwdepresyjnych); w przypadku wystąpienia napadów drgawkowych lub zwiększenia ich częstości podczas leczenia lekiem Lernmn, zawierającym escytalopram, należy o tym bezwzględnie poinformować lekarza;

•    u pacj enta występuj ą krwawienia śródskórne;

Zgodnie z dostępnymi informacjami leki, takie jak Lenuxin mogą zwiększać częstość występowania krwawienia śródskórnego (objawiającego sięnp. zwiększoną skłonnością do siniaków). Ryzyko krwawienia śródskórnego jest większe u pacjentów ze skłonnością do krwawień oraz stosujących leki, które wpływają na szybkość krzepnięcia krwi.

•    ryzyko jest również większe u pacjentów stosujących leki, które wpływająna krzepnięcie krwi.

Inne leki i Lenimn

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Lenuxin jednocześnie z wymienionymi poniżej lekami:

•    selegiliną (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemidem (stosowanym w leczeniu depresji);

•    linezolidem (antybiotykiem);

•    fenelzyną, iproniazydem, izokarboksazydem, nialamidem i tranylcyprominą, stosowanymi również w leczeniu depresji.

Nie należy stosować leku Lenuxin jeśli pacjent przyjmuje leki na zaburzenia rytmu serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca, takie jak: leki przeciwarytmiczne klasy la i III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre antybiotyki (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciw malarii głównie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna).

Jeśli pacjent ma jakiekolwiek pytania na ten temat należy skontaktować się z lekarzem.

Należy ostrożnie stosować lek Lenuxin jednocześnie z wymienionymi poniżej lekami:

• meilochiną (lekiem stosowanym w leczeniu malarii), z powodu ryzyka obniżenia progu drgawkowego;

•    neuroleptykami (lekami stosowanymi w leczeniu schizofrenii i innych chorób psychicznych) oraz lekami przeciwdepresyjnymi, talami jak bupropion, z powodu ryzyka obniżenia progu drgawkowego;

•    flekainidem, propafenonem i metoprololem (stosowanymi w chorobach serca i naczyń krwionośnych) oraz dezypraminą klomipraminą i nortryptyliną (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperydonem, tiorydazyną i haloperydolem (leid przeciwpsychotyczne); może zachodzić potrzeba dostosowania dawki leku Lenuxin przez lekarza;

•    litem, stosowanym w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych;

•    imipraminą i dezypraminą (stosowanymi w leczeniu depresji);

W razie stosowania leku Lenuxin z którymkolwiek z poniższych leków należy skonsultować się z lekarzem:

•    sumatryptan i podobne leki (stosowane w leczeniu migreny);

•    tramadol (stosowany w silnych bólach) zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; w razie wystąpienia jakichkolwiek nietypowych objawów podczas jednoczesnego stosowania tych leków należy zgłosić się do lekarza;

•    cymetydyna, lanzoprazol i omeprazol (stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka) mogą spowodować zwiększenie stężenia leku Lenuxin we krwi; w przypadku złego samopoczucia w czasie stosowania dużych dawek leku Lenuxin jednocześnie z cymetydyną lub omeprazolem, lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku Lenuxin;

•    leki obniżające stężenie potasu lub magnezu we krwi;

• ziele dziurawca (Hypericum perforatum - lek ziołowy, stosowany w stanach przygnębienia); ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może wzrosnąć w przypadku równoczesnego stosowania leku Lenuxin z produktami ziołowymi, zawierającymi ziele dziurawca;

•    leki wpływające na krzepliwość krwi:

Doustne leid przeciwzakrzepowe, takie jak tyklopidyna, dipirydamol i fenprokumon (stosowane w celu zmniejszenia ryzyka zakrzepicy); warfaryna (stosowana w leczeniu zakrzepów krwi w kończynach dolnych lub płucach). Skuteczność doustnego leku przeciwzakrzepowego może ulec zmianie i lekarz prawdopodobnie skontroluje czas krzepnięcia krwi na początku stosowania leku Lenuxin i po jego zakończeniu, aby ustalić odpowiednią dawkę leku przeciwzakrzepowego. Ponadto, należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania leku Lenuxin z którymkolwiek z poniższych leków:

kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki stosowane w leczeniu dolegliwości bólowych i zapalnych), leki przeciwpsychotyczne i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyj ne.

Lek Lenuxin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lenuxin można stosować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Nie wykazano, że Lenuxin nasila działanie alkoholu. Tym niemniej nie zaleca się picia alkoholu podczas stosowania leku Lenuxin.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku Lenuxin, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią zanim nie omówi z lekarzem zagrożenia i korzyści związanych ze stosowaniem tego leku.

•    Stosowanie leków z tej grupy (leków przeciwdepresyjnych) przez matkę może mieć wpływ na stan ogólny noworodka.

•    Jeśli pacjentka stosuje lek Lenuxin w czasie ostatnich 3 miesięcy ciąży, powinna mieć świadomość, że u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: trudności w oddychaniu, sine zabarwienie skóry, drgawki, zmiany ciepłoty ciała, trudności w karmieniu, wymioty, niskie stężenie cukru we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, wzmożone odruchy, drżenie, drżączka, rozdrażnienie, letarg, ciągły płacz, senność lub trudności w zasypianiu. Jeżeli u noworodka wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    W przypadku stosowania leku Lenuxin w ciąży, nie wolno nagle przerywać jego stosowania.

Pacjentka powinna upewnić się, że położna lub lekarz wiedzą, że stosuje ona lek Lenuxin. Leki, taicie jak Lenuxin przyjmowane w czasie ciąży, szczególnie w czasie ostatnich 3 miesięcy ciąży, mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia ciężkiego zaburzenia u dziecka, tzw. przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków (PPHN), które charakteryzuje się przyśpieszonym oddechem i zasinieniem skóry. Objawy te występują zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu dziecka. Jeśli wystąpią powyższe objawy, należy natychmiast skontaktować się z położną lub lekarzem.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że citalopram lek podobny do escitalopramu, obniża jakość nasienia. Może to teoretycznie wpływać na płodność, ale dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pomimo, że Lenuxin nie wywołuj e senności i wykazano, że nie wpływa na sprawność intelektualną, wszelkie leki psychoaktywne (wpływające na psychikę) mogą zaburzać zdolność osądu i sprawność. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dopóki pacjent nie stwierdzi jak wpływa na niego lek.

Lek Lenuxin zawiera laktozę (patrz pozostałe składniki punkt 6)

Lek Lenuxin, 10 mg, tabletki powlekane zawiera 0,53 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Lenuxin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lenuxin stosuje się codziennie w jednej dawce.

•    Lenuxin można zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać, popijając wodą. Tabletek nie należy żuć.

•    W razie potrzeby tabletkę można przełamać, kładąc ją na płaskiej powierzchni, linią podziału do góry. Tabletka ulega przełamaniu po naciśnięciu obydwu końców tabletki palcami wskazującymi.

Zazwyczaj stosowane dawki

Dorośli

•    Depresja:

Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć tę dawkę. Zalecana dawka maksymalna wynosi 20 mg na dobę.

•    Zespół lęku napadowego:

W pierwszym tygodniu zaleca się podawanie dawki początkowej, wynoszącej 5 mg, a następnie zwiększenie dawki do 10 mg na dobę.

Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę.

•    Zespół lęku społecznego:

Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg na dobę. Stan pacjenta poprawia się zwykle po 2-4 tygodniach leczenia. W zależności od samopoczucia pacjenta, po pewnym czasie lekarz może ustalić dawkę pomiędzy 5 mg a 20 mg na dobę.

•    Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne:

Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na lek, dawkę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę.

Grupy pacjentów wymagających zachowania szczególnej ostrożności

•    Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

•    Zaleca się, aby pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (od łagodnych do umiarkowanych), w pierwszych dwóch tygodniach leczenia otrzymywali dawkę początkową, wynoszącą 5 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć tę dawkę do 10 mg na dobę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zalecana jest ostrożność.

•    Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat:

Nie należy stosować leku Lenuxin u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

•    Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 roku życia).

Zalecana dawka początkowa leku Lenuxin wynosi 5 mg przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Dawka może być zwiększona przez lekarza do 10 mg dziennie. Zaleca się, aby dawka maksymalna leku Lenuxin była mniejsza niż 20 mg na dobę.

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności dawek leku Lenuxin większych niż 20 mg na dobę.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia jest różny u poszczególnych pacjentów.

•    Tak jak w przypadku innych leków stosowanych w depresji, lęku napadowym i fobii społecznej poprawa samopoczucia może nastąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia. Dlatego należy kontynuować stosowanie leku Lenuxin, nawet jeśli upłynie trochę czasu, zanim nastąpi poprawa samopoczucia.

Nie wolno zmieniać dawki leku bez porozumienia z lekarzem.

   Należy kontynuować stosowanie leku tak długo jak zaleci lekarz, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Choroba może utrzymywać się przez długi czas i jeśli leczenie zostanie przerwane zbyt wcześnie, objawy mogą powrócić. Dlatego zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po odzyskaniu dobrego samopoczucia.

Przerwanie stosowania leku Lenuxin

Nie wolno przerywać stosowania leku Lenuxin bez zalecenia lekarza. Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Lenuxin przez okres kilku tygodni.

Należy unikać nagłego przerwania stosowania leku. Przerwanie stosowania leku Lenuxin lekarz przeprowadzi poprzez stopniowe zmniejszanie dawki w czasie jednego do dwóch tygodni, aby zapobiec wystąpieniu objawów z odstawienia, takich jak: zawroty głowy, nudności i ból głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje - nietypowe odczucia, jak pieczenie, mrowienie czy drętwienie oraz odczucia jak przy porażeniu prądem), zaburzenia snu (w tym bezsenność oraz wyraziste sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie (mimowolne drżenia), splątanie (dezorientacja), nadmierne pocenie, biegunka, kołatanie serca (nieprzyjemne uczucie silnego bicia serca), chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia.

Szczególne informacje dotyczące choroby

Ryzyko samookaleczenia

Sporadycznie myśli dotyczące samookaleczenia mogą pojawić się lub nasilić w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia depresji, zanim nastąpi widoczne działanie przeciwdepresyjne. W razie pojawienia się jakichkolwiek niepokojących myśli lub odczuć należy bezzwłocznie poinformować o nich lekarza.

Stany maniakalne

U niektórych pacjentów z chorobąmanialcalno-depresyjnąmoże wystąpić faza maniakalna. Charakteryzuje się ona licznymi, szybko zmieniającymi się pomysłami, nadmierną wesołością i nadmierną aktywnością fizyczną. W taldm przypadku należy koniecznie zgłosić się do lekarza.

Zespół lęku napadowego

U pacjentów skłonnych do lęku napadowego, po rozpoczęciu leczenia, może nastąpić przejściowy okres nasilonego niepokoju, który na ogół ustępuje w ciągu 1-2 tygodni. Z tego powodu w leczeniu lęku napadowego zaleca się stosowanie małej dawki początkowej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Patrz punkt 2.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lenuxin

W razie omyłkowego zażycia zbyt wielu tabletek leku Lenuxin, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitalnego oddziału pomocy doraźnej.

Należy to zrobić, nawet w przypadku braku jakichkolwiek dolegliwości. Udając się do lekarza lub szpitala należy zabrać ze sobą opakowanie leku Lenuxin.

Objawami przedawkowania leku Lenuxin są: zawroty głowy, drżenie, pobudzenie, napady drgawkowe, śpiączka, nudności, wymioty, nierówne bicie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi oraz zmiany stężeń różnych jonów we krwi i zmiany stanu nawodnienia organizmu.

Pominięcie zastosowania dawki leku Lenuxin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ponieważ nie zastąpi to pominiętej dawki, a może zwiększyć ryzyko przedawkowania.

Następną dawkę należy przyjąć o wyznaczonej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach leczenia. Należy pamiętać, że wiele z tych działań może być objawami leczonej choroby i ustąpić wraz z poprawą samopoczucia.

Należy skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia któregoś z poniższych działań niepożądanych:

Niezbyt często występują (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 1000 osób i rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    Nieprawidłowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.

Rzadko występują (częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

•    Obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy, bądź trudności w oddychaniu lub przełykaniu (reakcja uczuleniowa) - w takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić bezpośrednio do szpitala;

•    Wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie (dezorientacja), drżenie i gwałtowne skurcze mięśni - wymienione objawy mogą występować w przebiegu rzadkiego stanu, nazywanego zespołem serotoninowym. Jeżeli u pacjenta wystąpią tego rodzaju objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie wystąpienia następujących działań niepożądanych, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić bezpośrednio do szpitala:

•    Trudności w oddawaniu moczu;

•    Napady drgawkowe (patrz również punkt: „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Lenuxin”);

•    Zażółcenie skóry i białkówek oczu, które są objawami zaburzenia czynności lub zapalenia wątroby.

Poza opisanymi powyżej, zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

•    ból głowy;

•    nudności.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

•    zatkany nos lub katar (zapalenie zatok);

•    zmniej szenie lub zwiększenie apetytu;

•    lęki, niepokój, nietypowe sny, tiudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenie, mrowienie skóry;

•    biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej;

•    nasilone pocenie;

•    bóle mięśni i stawów;

•    zaburzenia seksualne (opóźniony wytrysk, zaburzenia erekcji (wzwodu), zmniejszenie popędu płciowego, możliwość wystąpienia trudności w osiągnięciu orgazmu u kobiet);

•    uczucie zmęczenia, gorączka;

•    zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób):

•    pokrzywka, wysypka, świąd skóry;

•    zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napady panicznego lęku, stany splątania (dezorientacji);

•    zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenia;

•    rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, szumy uszne;

•    wypadanie włosów;

•    krwawienia z pochwy;

•    zmniejszenie masy ciała;

•    szybkie bicie serca;

•    obrzęki ramion lub nóg;

•    krwotoki z nosa.

Rzadko występują (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 osób):

•    agresja, depersonalizacja, omamy (halucynacje);

•    wolne bicie serca.

Jeśli wystąpią następujące objawy niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem, lub udać się natychmiast do szpitala:

Objawami zagrażającego życiu zaburzenia zwanego Torsade de Pointes może być szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia.

Niektórzy pacjenci zgłaszali następujące objawy (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    myśli dotyczące samookaleczenia lub samobójstwa (patrz również punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lekLenuxin”);

•    zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawiające się nudnościami, złym samopoczuciem,

osłabieniem mięśni lub uczuciem splątania);

•    zawroty głowy przy wstawaniu, spowodowane niskim ciśnieniem krwi (niedociśnienie ortostatyczne);

•    nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, oceniających pracę wątroby (zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi);

•    zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni);

•    bolesny wzwód (priapizm);

•    zaburzenia krwawienia, w tym krwawienia do skóry i błon śluzowych (wybroczyny) oraz zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość);

•    nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy);

•    zwiększenie ilości wydalanego moczu (nieprawidłowe wydzielanie hormonu anty diuretycznego);

•    mlekotok (wydzielanie mleka) u kobiet, które nie karmią piersią;

•    stany maniakalne;

•    zmiana rytmu serca (zmiana aktywności elektrycznej serca zwana "wydłużeniem odstępu QT", widoczna na EKG).

Ponadto w przypadku stosowania leków o działaniu podobnym do działania escytalopramu (substancji czynnej leku Lenuxin) obserwuje się pewne działania niepożądane, należą do nich:

•    niepokój ruchowy (akatyzja);

•    jadłowstręt.

U pacjentów przyjmujących leki tego typu zaobserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Lenuxin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności, zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym po „Exp.:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lenuxin

Substancją czynną leku jest escytalopram. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg escytalopramu. Pozostałe składniki leku to:

Magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna (E460), celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (która zawiera krzemionkę koloidalną bezwodną, celulozę mikrokrystaliczną), talk, kroskarmeloza sodowa w rdzeniu tabletki i Opadry II white 33G28523 (zawiera hypromelozę, tytanu dwutlenek E171, malcrogol 3350, laktozę jednowodną, triacetynę) w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Lenuxin i co zawiera opakowanie

Lenuxin, 10 mg, tabletki powlekane:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane. Po jednej stronie znajduje się linia podziału, zaś po drugiej wytłoczony jest znak „N54”.

Tabletki można podzielić na połowy.

28, 30, 50, 56, 98, 100 lub 200 tabletek powlekanych pakowanych jest w blistry i pudełka tekturowe. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ICs. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy się zwrócić do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel. +48 (22)755 96 48 lekalert@grodzisk.rgnet.org faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2013

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 NIP: 529-16-56-994 REGON: 01522.8616 -10-


((farmakod))

10

Lenuxin

Charakterystyka Lenuxin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lenuxin, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg escytalopramu (Escitalopramum) w postaci szczawianu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Jedna tabletka powlekana zawiera 0,53 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane. Pojednej stronie znajduje się linia podziału, zaś po drugiej wytłoczony jest znak „N54”. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie dużych epizodów depresyjnych;

•    Leczenie zespołu leku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii;

•    Leczenie zespołu lęku społecznego (fobii społecznej);

•    Leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nie badano bezpieczeństwa stosowania dawek dobowych większych niż 20 mg.

Escytalopram podaje się w pojedynczej dawce dobowej z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Duże epizody depresyjne

Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej, tj. 20 mg na dobę.

Działanie przeciwdepresyjne występuje zwykle po 2-4 tygodniach stosowania. Po ustąpieniu objawów wymagane jest dalsze leczenie przez co najmniej 6 miesięcy, w celu utrwalenia odpowiedzi na leczenie.

Zespół leku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii.

W pierwszym tygodniu zaleca się podawanie dawki początkowej, wynoszącej 5 mg, a następnie zwiększenie dawki do 10 mg na dobę. Dawkę można następnie zwiększać do dawki maksymalnej, tj 20 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta.

Największą skuteczność osiąga się po około 3 miesiącach stosowania produktu. Leczenie trwa kilka miesięcy.

Zespół leku społecznego

Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Stan pacjenta poprawia się zwykle po 2-4 tygodniach leczenia. Następnie, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na lek, dawkę można zmniejszyć do 5 mg lub zwiększyć do dawki maksymalnej, tj. 20 mg na dobę.

Zespół lęku społecznego jest chorobą o przebiegu przewlekłymi zalecane jest kontynuowanie leczenia przez 12 tygodni w celu utrwalenia odpowiedzi terapeutycznej. Długoterminowa terapia pacjentów odpowiadających na leczenie była analizowana przez 6 miesięcy; można ją rozważyć indywidualnie w celu zapobiegania nawrotom choroby. Efekty prowadzonej terapii powimiy być regularnie oceniane.

Leczenie zespołu lęku społecznego jest ściśle zdefiniowanym rozpoznaniem klinicznym określonej choroby, którego nie należy mylić z nadmierną nieśmiałością. Farmakoterapia jest wskazana jedynie w przypadku, gdy zaburzenie to w istotny sposób utrudnia wykonywanie pracy zawodowej oraz kontakty społeczne.

Nie oceniano pozycji omawianego leczenia w odniesieniu do terapii poznawczej - behawioralnej. Farmakoterapia stanowi element kompleksowego postępowania terapeutycznego.

Zaburzenie obsesyino-kompulsyjne

Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej, tj. 20 mg na dobę.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne są schorzeniem przewlekłym i z tego względu pacjenci powinni być poddani leczeniu przez odpowiednio długi czas, tak by uzyskać pewność całkowitego ustąpienia objawów choroby.

Korzyści wynikające z leczenia i stosowana dawki powinny być regularnie oceniane (patrz punkt 5.1) Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi u pacjenta, dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę (patrz punkt 5.2).

Nie badano skuteczności stosowania escytalopramu w fobii społecznej u osób w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież (<18 lat)

Nie należy stosować escytalopramu w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min; patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby łagodną lub umiarkowaną w pierwszych dwóch tygodniach leczenia zaleca się podawanie dawld początkowej, wynoszącej 5 mg na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę. Uwaga i szczególna ostrożność jest zalecana przy stopniowym zwiększaniu dawld u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Osoby wolno metabolizujące leki z udziałem izoenzymu CYP2C19

Pacjentom, o których wiadomo, że wolno metabolizują leki z udziałem izoenzymu CYP2C19 zaleca się dawkę początkową wynoszącą 5 mg na dobę, przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę (patrz punkt 5.2).

Objawy z odstawienia obserwowane po przerwaniu leczenia

Należy unikać nagłego odstawienia produktu. Przerwanie podawania escytalopramu należy przeprowadzać poprzez stopniowe zmniejszanie dawki, przez okres przynajmniej jednego do dwóch tygodni, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów z odstawienia (patrz punkty 4.4 i 4.8). W razie wystąpienia szczególnie uciążliwych objawów po zmniejszeniu dawki lub po przerwaniu leczenia, należy rozważyć wznowienie stosowania poprzednio przepisanej dawki. Następnie można kontynuować zmniejszanie dawki, jednak w bardziej stopniowy sposób.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymieniona w punkcie 6.1.

•    Jednoczesne leczenie nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, objawiającego się pobudzeniem, drżeniem, hipertermią, itp. (patrz punkt 4.5).

•    Jednoczesne stosowanie escytalopramu z odwracalnymi inhibitorami MAO (np. z moklobemidem) lub odwracalnym, nieselektywnym inhibitorem MAO - linezolidem jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.5).

•    Stosowanie escytalopramu j est przeciwwskazane u pacj entów ze stwierdzonym wydłużeniem odstępu QT lub z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT.

•    Stosowanie escytalopramu jednocześnie z produktami leczniczymi, które wydłużają odstęp QT jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wymienione poniżej specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania odnoszą się do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors).

Stosowanie u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat).

Nie należy stosować escytalopramu w leczeniu dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat). W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi, obserwowano częstsze w porównaniu z grupą placebo występowanie zachowań samobójczych (prób samobójczych i myśli samobójczych) oraz wrogości (szczególnie agresji, zachowań buntowniczych i przejawów gniewu). Jeśli w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną, mimo to podejmuje się decyzję o rozpoczęciu podawania leków z tej grupy, należy uważnie obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia skłonności samobójczych. Ponadto, brak jest danych, dotyczących bezpieczeństwa długoterminowego stosowania u dzieci i młodzieży, dotyczących wzrostu, dojrzewania, rozwoju zdolności poznawczych i rozwoju behawioralnego.

Lek paradoksalny

U niektórych pacjentów z zespołem lęku napadowego, w początkowym okresie stosowania leków przeciwdepresyjnych może wystąpić nasilenie objawów lękowych. Ta paradoksalna reakcja ustępuje zwykle w ciągu dwóch tygodni ciągłego leczenia. W celu zumiej szenia prawdopodobieństwa wystąpienia stanów lękowych, zaleca się stosowanie małej dawki początkowej (patrz punkt. 4.2).

Napady drgawkowe

Należy przerwać podawanie escytalopramu pacjentom, u których po pierwszym podaniu wystąpią drgawki lub jeśli wystąpi zwiększenie częstości napadów drgawkowych (u pacjentów z rozpoznaną wcześniej padaczką). Należy unikać stosowania leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) u pacjentów z niekontrolowaną padaczką, zaś pacjenci z kontrolowaną farmakologicznie padaczką powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą.

Stany maniakalne

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny należy stosować ostrożnie u pacjentów z manią lub hipomaniąw wywiadzie. Leki z grupy SSRI należy odstawić u każdego pacjenta, u którego wystąpi faza maniakalna.

Cukrzyca

U chorych na cukrzycą stosowanie leków z grupy SSRI może wpływać na kontrolę stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia lub hiperglikemia). Może być konieczne dostosowanie dawkowania insuliny i (lub) doustnych leków o działaniu hipoglilcemizującym.

Samobóistwo/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem pojawienia się myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstwa (zdarzenia związane z samobójstwem). Ryzyko takie występuje do czasu pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić przed upływem pierwszych tygodni leczenia lub jeszcze dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczenia klinicznego wynika, że ryzyko samobój stwa może zwiększyć się we wczesnym okresie powrotu do zdrowia.

Inne zaburzenia psychiczne, w leczeniu których stosowany jest escytalopram, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym, u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Pacjenci, z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących stosowania leków przeciwdepresyjnych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Akatyzia/nienokói psychoruchowy

Stwierdzono związek pomiędzy stosowaniem leków z grupy SSRI/SNRI a rozwojem akatyzji, charakteryzującej się występowaniem nieprzyjemnego lub przykrego stanu niepokoju i konieczności poruszania się, którym często towarzyszy niezdolność siedzenia lub stania w bezruchu. Objawy takie mogą wystąpić zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia. U pacjentów, u których występują takie objawy, zwiększanie dawki może być szkodliwe

Hiponatremia

Hiponatremia, wynikająca prawdopodobnie z nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), jest rzadko obserwowana podczas stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i na ogół ustępuje po przerwaniu leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z grupy ryzyka, tzn. osób w podeszłym wieku, pacjentów z marskością wątroby lub podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami, które mogą powodować hiponatremię.

Krwotoki

Podczas stosowania leków z grupy SSRI obserwowano przypadki krwawień śródskómych, takich jak wybroczyny i plamica. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny jednocześnie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami wpływającymi na czynność płytek krwi (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne i pochodne fenotiazyny, większość trój pierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne, tyklopidyna i dipirydamol) oraz u pacjentów ze skłonnością do krwawień.

Leczenie elektrowstrząsami

Doświadczenie kliniczne, dotyczące jednoczesnego stosowania leków z grupy SSRI i leczenia elektrowstrząsami jest ograniczone i dlatego zaleca się zachowanie ostrożności.

Zespół serotoninowy

Należy zachować ostrożność stosując escytalopram w skojarzeniu z produktami leczniczymi o działaniu serotoninergicznym, takimi jak sumatryptan i inne leki z grupy tryptanów, tramadol oraz tryptofan. W rzadkich przypadkach obserwowano zespół serotoninowy u pacjentów stosujących równocześnie leki z grupy SSRI z lekami o działaniu serotoninergicznym. Na wystąpienie tego zespołu może wskazywać jednoczesne wystąpienie takich objawów, jak: pobudzenie, drżenie mięśniowe, drgawki kloniczne mięśni i hipertermia. W razie wystąpienia takiego zespołu objawów należy natychmiast przerwać leczenie selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny oraz lekiem o działaniu serotoninergicznym i rozpocząć leczenie objawowe.

Ziele dziurawca

Jednoczesne stosowanie leków z grupy SSRI z produktami roślinnymi, zawierającymi ziele dziurawca (Hypericumperforatum) może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

Objawy z odstawienia, obserwowane po przerwaniu leczenia

Często po przerwaniu leczenia występują objawy z odstawienia, szczególnie, gdy nagle przerwano podawanie leku (patrz punkt 4.8). Badania kliniczne wykazały występowanie działań niepożądanych w wyniku przerwania leczenia u około 25% pacjentów stosujących escytalopram oraz u 15% pacjentów przyjmujących placebo.

Ryzyko wystąpienia objawów z odstawienia uzależnione jest od szeregu czynników, w tym od czasu trwania leczenia oraz stosowanej dawki, jak również szybkości zmniejszania dawki. Do najczęściej opisywanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje oraz wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu (w tym bezsenność oraz wyraziste sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, nadmierne pocenie, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają niewielkie lub umiarkowane nasilenie, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie. Występują one na ogół w ciągu pierwszych kilku dni po odstawieniu produktu, jednak istnieją bardzo rzadkie doniesienia o takich objawach u pacjentów, którzy przypadkowo pominęli dawkę.

Na ogół objawy te ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni, jakkolwiek u niektórych pacjentów mogą utrzymywać się dłużej (2-3 miesiące lub jeszcze dłużej). Dlatego zaleca się przerywanie leczenia escytalopramem poprzez stopniowe zmniej szanie dawki, przez okres kilku tygodni lub miesięcy - w zależności od reakcji pacjenta (patrz punkt 4.2 „Objawy z odstawienia, obserwowane po przerwaniu leczenia”).

Choroba niedokrwienna serca

Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne, zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z chorobą niedokrwienna serca (patrz punkt 5.3).

Wydłużenie odstępu OT

Escytalopram powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT i arytmii komorowej, w tym typu torsades de pointes, szczególnie u kobiet, u pacjentów z hipolcaliemią lub z występującym wcześniej wydłużeniem odstępu QT, lub z innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 i 5.1).

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów ze znaczącąbradylcardią u pacjentów, u których niedawno wystąpił ostry zawał mięśnia sercowego lub z niewyrównaną niewydolnością serca.

Zaburzenia elektrolitowe, takie jalc hipokaliemia i hipomagnezemia, zwiększają ryzyko wystąpienia złośliwych arytmii, dlatego też należy je wyrównać przed rozpoczęciem leczenia escytalopramem.

W przypadku pacjentów z leczoną stabilną chorobą serca, należy rozważyć wykonanie badania EKG przed rozpoczęciem leczenia.

W przypadku wystąpienia objawów arytmii serca podczas stosowania escytalopramu, leczenie należy przerwać i wykonać badanie EKG.

Jaskra z wąskim katem przesączania

Leki z grupy SSRI, w tym escytalopram, mogą mieć wpływ na wielkość źrenicy, co może powodować rozszerzenie źrenicy. To działanie rozszerzające źrenicę może zwężać kąt przesączania, powodując zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i jaskrę z wąskim katem przesączania, szczególnie u pacjentów z czynnikami predysponującymi. Dlatego też escytalopram należy stosować ostrożnie u pacj entów z jaskrą z wąskim katem przesączania lub z j askrą w wywiadzie.

Laktoza

Produkt leczniczy zawiera laktozę, dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakodynamiczne

Jednoczesne stosowanie z następującymi lekami jest przeciwwskazane:

Nieodwracalne nieselektywne inhibitory MAO

Obserwowano przypadki ciężkich reakcji niepożądanych u pacjentów leczonych lekiem z grupy SSRI jednocześnie z nieselektywnym, nieodwracalnym inhibitorem monoaminooksydazy (MAOI) oraz u pacjentów, którzy w niedługim czasie po zakończeniu leczenia selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny rozpoczęli leczenie takim inhibitorem MAO (patrz punkt 4.3). W niektórych przypadkach u pacjentów wystąpił zespół serotoninowy (patrz punkt 4.8).

Escytalopram jest przeciwwskazany w leczeniu skojarzonym z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Leczenie escytalopramem można rozpocząć 14 dni po przerwaniu leczenia nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Musi upłynąć co najmniej 7 dni od przerwania podawania escytalopramu, zanim rozpocznie się stosowanie nieselektywnego, nieodwracalnego inhibitora MAO.

Odwracalny, selektywny inhibitor MAO-A (moklobemid)

Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie escytalopramu z inhibitorem MAO-A, takim jak moklobemid (patrz punkt 4.3). Jeśli jednak taicie leczenie jest konieczne, należy je rozpocząć od najmniejszych zalecanych dawek, a pacjent powinien pozostawać pod stałą kontrolą kliniczną.

Odwracalny, nieselektywny inhibitor MAO (linezolid)

Antybiotyk linezolid jest odwracalnym, nieselektywnym inhibitorem MAO i nie należy stosować go u pacjentów leczonych escytalopramem. Jeśli jednak takie leczenie jest konieczne, należy je rozpocząć od najmniejszych zalecanych dawek, a pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą ldiniczną (patrz punkt 4.3).

Nieodwracalny, selektywny inhibitor MAO-B (selegilina)

Podczas stosowania jednocześnie z selegiliną (nieodwracalnym inhibitorem MAO-B) należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Stosowanie selegiliny w dawkach do 10 mg/dobę w skojarzeniu z mieszaninąracemicznącytalopramu było bezpieczne.

Wydłużenie odstępu QT

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych i farmalcodynamicznych z zastosowaniem escytalopramu jednocześnie z innymi produktami leczniczymi, które wydłużają odstęp QT. Nie można wykluczyć addycyjnego działania escytalopramu i powyższych produktów leczniczych Dlatego też, przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie escytalopramu z produktami leczniczymi, które powodują wydłużenie odstępu QT, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy IA oraz klasy III, leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperidol), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna stosowana dożylnie, pentamidyna, leki stosowane w leczeniu malarii, w szczególności halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna).

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania z następującymi lekami:

Leki o działaniu serotoninergicznym

Jednoczesne stosowanie leków serotoninergicznych (np. tramadolu, sumatryptanu i imrych tryptanów) może prowadzić do zespołu serotoninowego.

Leki obniżające próg drgawkowy

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny mogą obniżać próg drgawkowy. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z innymi produktami leczniczymi, które mogą obniżać próg drgawkowy (np. leki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne SSRI); neuroleptyki (pochodne fenotiazyny, tioksantenu i butyrofenonu); meflochina, bupropion i tramadol).

Lit, tryptofan

Obserwowano przypadki nasilonego działania, podczas stosowania SSRI jednocześnie z litem lub tryptofanem, dlatego należy zachować ostrożność podejmować decyzję o jednoczesnym stosowaniu SSRI z tymi lekami.

Ziele dziurawca

Jednoczesne stosowanie leków z grupy SSRI z produktami roślinnymi, zawierającymi ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Krwotoki

Stosowanie escytalopramu jednocześnie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może wpływać na ich działanie. U pacjentów, otrzymujących doustne leki przeciwzakrzepowe, należy prowadzić dokładną kontrolę parametrów krzepnięcia w przypadku rozpoczynania lub przerywania stosowania escytalopramu (patrz rozdział 4.4). Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia (patrz punkt 4,4).

Alkohol

Nie należy oczekiwać interakcji farmakodynamicznych ani farmakokinetycznych escytalopramu z alkoholem. Jednak, podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu psychotropowym, nie zaleca się jednoczesnego spożywania alkoholu.

Produkty lecznicze powodujące hipokaliemię/hipomagnezemię

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z produktami leczniczymi powodującymi hipokaliemię/hipomagnezemię ponieważ te stany zwiększają ryzyko wystąpienia złośliwych arytmii (patrz punkt 4.4).

Interakcje farmakokinetyczne

Wpływ imrych leków na właściwości farmakokinetyczne escytalopramu

Metabolizm escytalopramu zachodzi głównie przy udziale izoenzymu CYP2C19. Izoenzymy CYP3A4 i CYP2D6 mogą również brać udział w metabolizmie escytalopramu, jednak w mniejszym stopniu. Metabolizm głównego metabolitu S-DCT (demetylowanego escytalopramu) jest częściowo katalizowany za pomocą izoenzymu CYP2D6.

Jednoczesne podawanie escytalopramu z omeprazolem w dawce 30 mg raz na dobę (inhibitor izoenzymu CYP2C19) wywołuje umiarkowany (około 50%) wzrost stężenia escytalopramu w osoczu.

Równoczesne podawanie escytalopramu z cymetydyną w dawce 400 mg dwa razy na dobę (ogólny inhibitor enzymów o umiarkowanej sile działania) wywołuje umiarkowany (około 70%) wzrost stężenia escytalopramu w osoczu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania escytalopramu w skojarzeniu z cymetydyną. Może być konieczne dostosowanie dawki.

Z tego względu należy zachować ostrożność, stosując produkt jednocześnie z inhibitorami izoenzymu CYP2C19 (jaknp. omeprazol, esomeprazol, fluwoksamina, lanzoprazol, tyklopidyna) lub cymetydyną. Może zachodzić potrzeba zmniejszenia dawki escytalopramu na podstawie kontroli działań niepożądanych podczas jednoczesnego stosowania tych leków.

Wpływ escytalopramu na właściwości farmakokinetvczne innych leków Escytalopram jest inhibitorem izoenzymu CYP2D6. Należy zachować ostrożność stosując escytalopram jednocześnie z produktami leczniczymi, metabolizowanymi głównie przez ten enzym i posiadającymi wąski indeks terapeutyczny, jak np. flekainid, propafenon i metoprolol (w przypadku leczenia niewydolności serca) lub lekami, działającymi na OUN, a metabolizowanymi z udziałem izoenzymu CYP2D6 (np, leki przeciwdepresyjne, takie jak: dezypramina, klomipramina czy nortryptylina, bądź leki przeciwpsychotyczne, jak: rysperydon, tiorydazyna i haloperydol). W takich przypadkach uzasadnione jest odpowiednie dostosowanie dawkowania.

Jednoczesne podawanie escytalopramu z dezypraminą lub metoprololem powoduje w obu przypadkach dwukrotne zwiększenie stężenia w osoczu tych substratów izoenzymu CYP2D6. Badania in vitro wykazały słabe działanie hamujące escytalopramu na izoenzym CYP2C19. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych, metabolizowanych z udziałem izoenzymu CYP2C19.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Niewiele jest danych klinicznych dotyczących stosowania escytalopramu u kobiet w ciąży. W badaniach dotyczących szkodliwego wpływu escytalopramu na reprodukcję, przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano działanie szkodliwe na zarodek i płód, ale nie stwierdzono zwiększonej częstości występowania wad rozwojowych (patrz punkt 5.3). Escytalopramu nie należy stosować w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne oraz jedynie po dokładnym rozważeniu ryzyka i oczekiwanych korzyści.

Należy poddać obserwacji noworodki, których matld kontynuowały stosowanie escytalopramu w później szym okresie ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze. Należy unikać nagłego przerwania stosowania produktu w ciąży.

U noworodków, których matki stosowały leki z grupy SSRESNRI w zaawansowanej ciąży, obserwuje się następujące objawy: zaburzenia oddychania, sinica, bezdech, napady drgawkowe, wahania ciepłoty ciała, trudności w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, hipertonia, hipotonia, hiperrefleksja, drżenie, drżączka, rozdrażnienie, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu. Objawy te mogą wynikać z działania serotoninergicznego lub objawów z odstawienia. W większości przypadków zaburzenia występują bezpośrednio lub w niedługim czasie (<24 godzin) po porodzie.

Dane epidemiologiczne sugerują że stosowanie leków z grupy SSRI w ciąży, zwłaszcza w późniejszym jej okresie, może zwiększać ryzyko wystąpienia przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków (PPHN). Obserwowane ryzyko wynosi około 5 przypadków na 1000 ciąż, wobec 1 do 2 przypadków PPHN na 1000 ciąż w populacji ogólnej.

Karmienie piersią

Przypuszczalnie escytalopram przenika do mleka kobiecego. Z tego względu nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia escytalopramem.

Płodność

Dane z badań na zwierzętach wykazały, że cytalopram może wpływać na jakość nasienia.

Opisy przypadków dotyczące ludzi związane ze stosowaniem niektórych leków z grupy SSRI wykazały, że działanie na nasienie jest odwracalne. Dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wykazano, że escytalopram nie wpływa na sprawność intelektualną ani psychofizyczną, jednak wszelkie leki psychoaktywne mogą wpływać na zdolność osądu i sprawność. Należy ostrzec pacjentów o ryzyku niekorzystnego wpływu leku na ich zdolność prowadzenia samochodu i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują najczęściej w pierwszym lub drugim tygodniu leczenia, a ich nasilenie i częstość występowania na ogół ulegają zmniejszeniu wraz z czasem trwania leczenia.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniżej wymieniono działania niepożądane, występujące podczas stosowania leków z grupy SSRI, obserwowane również dla escytalopramu w badaniach z grupą kontrolną, otrzymującą placebo lub zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów. Dane o częstości pochodzą z wyników uzyskanych w badaniach klinicznych; nie zostały uwzględnione wartości uzyskane w grupie placebo. Częstość występowania określono w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (> 1/100, <1/10), niezbyt często (> 1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000, w tym pojedyncze przypadki) lub nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłomiego

Nieznana

Małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia endokrynologiczne

Nieznana

Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszenie łaknienia, zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała

Niezbyt często

Zmniejszenie masy ciała

Nieznana

I-Iiponatremia, jadłowstręt2

Zaburzenia psychiczne

Często

Lęk, niepokój, nietypowe sny Kobiety i mężczyźni: zmniejszenie popędu płciowego Kobiety: anorgazmia

Niezbyt często

Bruksizm, pobudzenie, nerwowość, napady panicznego lęku, stany splątania

Rzadko

Agresja, depersonalizacja, omamy

Nieznana

Stany maniakalne, myśli samobójcze, zachowania samobójcze1

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Bóle głowy

Często

Bezsenność, senność, zawroty głowy, parestezje, drżenie

Niezbyt często

Zaburzenia smaku, zaburzenia snu, omdlenia

Rzadko

Zespół serotoninowy

Nieznana

Dyskineza, zaburzenia mchowe, napady drgawkowe, niepokój psychoruchowy /akatyzja2

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Rozszerzenie źrenic, zaburzenie widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Tachykardia

Rzadko

Bradykardia

Nieznana

Wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, arytmia komorowa w tym typu torsade de pointes

Zaburzenia naczyniowe

Nieznana

Niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Zapalenie zatok, ziewanie

Niezbyt często

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Nudności

Często

Biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej

Niezbyt często

Krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym krwawienie z odbytu)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Zwiększone pocenie

Niezbyt często

Pokrzywka, łysienie, wysypka, świąd

Nieznana

Wybroczyny, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkania łącznej

Często

Bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nieznana

Zatrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Mężczyźni: zaburzenia wytrysku, impotencja

Niezbyt często

Kobiety: krwotok z macicy, krwotok miesiączkowy

Nieznana

Mlekotolc;

Mężczyźni: priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w

Często

Uczucie zmęczenia, gorączka

miej scu podania

Niezbyt często

Obrzęki

Zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych podczas leczenia escytalopramem lub w niedługim czasie po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

2 Zdarzenia te zgłaszano dla leków z grupy SSRI.

Wydłużenie odstępu OT

Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT, arytmii komorowej, w tym typu torsade depointes, szczególnie u kobiet, u pacjentów z hipokaliemią lub u pacjentów z występującym wcześniej wydłużeniem odstępu QT lub z innymi chorobami serca (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 i 5.1).

Działania związane z grupą leków

Badania epidemiologiczne przeprowadzone głównie u pacjentów w wieku 50 lat i starszych, wykazują zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmujących leki z grup SSRI i trój pierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Mechanizm prowadzący do zwiększenia tego ryzyka nie jest znany.

Objawy z odstawienia, występujące po przerwaniu leczenia

Przerwanie stosowania leków z grupy SSRI/SNRI (szczególnie nagłe) często prowadzi do objawów z odstawienia. Do najczęściej opisywanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje oraz wrażenie porażenia prądem elektrycznym), zaburzenia snu (w tym bezsenność oraz wyraziste sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, splątanie, nadmierne pocenie, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają charakter łagodny lub umiarkowany oraz ustępują samoistnie, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i (lub) utrzymywać się dłużej. Dlatego, gdy nie jest już dłużej konieczne leczenie escytalopramem, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki, aż do odstawienia produktu (patrz punkty 4.2 i 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność

Dane kliniczne, dotyczące przedawkowania escytalopramu są ograniczone i w wielu przypadkach dotyczą jednoczesnego przedawkowania innych leków. W większości przypadków obserwowano objawy łagodne lub brak objawów. Rzadko opisywano śmiertelne przypadki przedawkowania samego escytalopramu, większość przypadków dotyczyła przedawkowania kilku przyjętych jednocześnie leków, w tym escytalopramu. Sam escytalopram w dawkach pomiędzy 400 i 800 mg, nie wywoływał żadnych ciężkich objawów.

Objawy

Obraz kliniczny przedawkowania escytalopramu obejmuje: objawy związane z ośrodkowym układem nerwowym (od zawrotów głowy, drżenia i pobudzenia do rzadkich przypadków zespołu serotoninowego, napadów drgawkowych i śpiączki), objawy związane z układem pokarmowym (nudności/wymioty), układem sercowo-naczyniowym (niedociśnienie tętnicze, tachylcardia, wydłużenie odstępu QT oraz arytmia) oraz objawy związane z równowagą wodno-elektrolitową (hipokaliemia, hiponatremia).

Leczenie

Brak swoistej odtrutki. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych, odpowiednie nasycenie tlenem oraz wspomagać w razie potrzeby czynność oddechową. Należy rozważyć wykonanie płukania żołądka lub podanie węgla aktywowanego. Płukanie żołądka należy wykonać możliwie jak najszybciej po zażyciu leku. Zaleca się monitorowanie czynności serca i czynności życiowych oraz ogólne objawowe postępowanie podtrzymujące.

W przypadku przedawkowania, zaleca się wykonanie badania EKG u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca i (lub) bradyarytmią u pacjentów stosujących jednocześnie produkty lecznicze, które powodują wydłużenie odstępu QT lub u pacjentów ze zaburzonym metabolizmem, np. z zaburzeniami czynności wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny; Kod ATC: N 06 AB 10.

Mechanizm działania

Escytalopram jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT) o wysokim powinowactwie do pierwotnego miejsca wiązania. Wiąże się także z allosterycznym miejscem na transporterze serotoniny z 1000 razy mniejszym powinowactwem.

Zahamowanie wychwytu zwrotnego 5-HT jest jedynym prawdopodobnym mechanizmem, wyjaśniającym farmakologiczne i kliniczne działanie escytalopramu.

Escytalopram nie ma powinowactwa, albo ma niewielkie powinowactwo do szeregu receptorów, w tym receptorów 5-HTia, 5-HT2, DA Dj i D2, receptorów adrenergicznych cii, a2 i p oraz receptorów histaminowych Hi, cholinergicznych muskarynowych, benzodiazepinowych i opioidowych.

Skuteczność kliniczna

Duże epizody depresyjne

Escytalopram wykazał skuteczność w krótkotrwałym leczeniu dużych epizodów depresyjnych w trzech z czterech krótkoterminowych (8-tygodniowych) badań z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo. W długoterminowym badaniu dotyczącym profilaktyki nawrotów, 274 pacjentów, którzy odpowiedzieli na escytalopram w dawce 10 mg lub 20 mg/dobę w ciągu początkowej, 8-tygodniowej fazy otwartej, zostało zrandomizowanych do kontynuacji leczenia escytalopramem w tej samej dawce lub placebo, przez okres do 36 tygodni. W tym badaniu u pacjentów, u których kontynuowano podawanie escytalopramu, czas nawrotu choroby w ciągu kolejnych 36 tygodni był znacząco dłuższy, w stosunku do czasu nawrotu u pacjentów, otrzymujących placebo.

Zespół lęku społecznego

Escytalopram okazał się skuteczny zarówno w trzech krótkoterminowych (12-tygodniowych) badaniach, jak u osób odpowiadających na leczenie w 6-miesięcznym badaniu dotyczącym zapobiegania nawrotom fobii społecznej. W 24-tygodniowym badaniu, mającym na celu ustalenie dawkowania, wykazano skuteczność escytalopramu w dawce 5 mg, 10 mg i 20 mg.

Zaburzenia obsesyjno-kompułsyjne

W randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą pacjenci otrzymujący 20 mg/dobę escytalopramu wyodrębnili się pod względem całkowitej punktacji na skali Y-BOCS od grupy otrzymującej placebo po 12 tygodniach. Po 24 tygodniach pacjenci otrzymujący escytalopram w dawkach 10 i 20 mg/dobę wykazywali przewagę w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo.

Zapobieganie nawrotom wykazano dla dawek escytalopramu 10 i 20 mg/dobę u pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie escytalopramem w 16-tygodniowym badaniu otwartym i którzy przystąpili do 24-tygodniowego randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą.

Wynik działania farmakodynamicznego

W podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu EKG u zdrowych osób, zmiana początkowej wartości odstępu QTc (korekcja metodąFridericia) wyniosła 4.3 ms (90% CI: 2.2, 6.4) po zastosowaniu dawki 10 mg/dobę i 10,7 ms (90% CI: 8.6, 12.8) po zastosowaniu dawki większej niż używanej w leczeniu, wynoszącej 30 mg/dobę (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 i 4.9).

5.2 Właściwości farmakokiiietyczne

Wchłanianie

Tabletki: Wchłanianie jest prawie całkowite i nie zależy od pokarmu. Średni czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia (średnia wartość Tmax) wynosi 4 godziny po wielokrotnym podaniu dawki. Należy się spodziewać, że bezwzględna biodostępność escytalopramu wyniesie około 80%, podobnie jak to ma miejsce w przypadku mieszaniny racemicznej cytalopramu.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji (Yd^/F) po podaniu doustnym wynosi około 12 do 26 1/lcg mc. Escytalopram i jego główne metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej niż 80%.

Metabolizm

Escytalopram jest metabolizowany w wątrobie do metabolitu demetylowanego oraz didemetylowanego. Obydwa metabolity są farmakologicznie czynne. Jest również możliwe, że azot ulega utlenieniu, tworząc metabolit w postaci N-tlenku. Zarówno substancja macierzysta, jak i metabolity są częściowo wydalane w postaci glukuronidów. Po wielokrotnym podaniu dawki, średnie stężenia metabolitu demetylowanego i didemetylowanego wynoszą zazwyczaj odpowiednio 28-31% i <5% stężenia escytalopramu. Przemiana escytalopramu do metabolitu demetylowanego zachodzi głównie z udziałem izoenzymu CYP2C19. Możliwy jest również pewien udział izoenzymów CYP3A4 oraz CYP2D6.

Wydalanie

Okres półtrwania wyznaczony w fazie eliminacji (t/2p) po wielokrotnym podaniu dawki wynosi około 30 godzin, a klirens osoczowy po podaniu doustnym (Clorai) wynosi około 0,6 1/min. Okres półtrwania głównych metabolitów jest znamiennie dłuższy.

Zakłada się, że escytalopram i jego główne metabolity są eliminowane zarówno drogą wątrobową (metaboliczną), jak i nerkową a zasadnicza część dawki wydalana jest w postaci metabolitów w moczu.

Farmakokinetyka ma charakter liniowy, Stan stacjonarny stężenia w osoczu osiągany jest po około tygodniu. Średnie stężenie w stanie stacjonarnym, wynoszące 50 nmol/1 (zakres 20 do 125 rnnol/1) osiągane jest podczas podawania dawki dobowej 10 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Escytalopram jest eliminowany wolniej u pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu z pacjentami młodszymi. Wartość pola pod krzywą stężenie - czas (AUC) jest o około 50% większa u osób w podeszłym wieku w porównaniu z młodymi zdrowymi ochotnikami (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby (stopnia A i B wg klasyfikacji Child-Pugh) okres półtrwania escytalopramu był około dwa razy dłuższy, przy stężeniu stacjonarnym o około 60% większym niż u osób z prawidłową czynnością wątroby (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku podawania racemicznej mieszaniny cytalopramu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 10-53 ml/min) obserwowano dłuższy okres półtrwania oraz niewielkie zwiększenie wartości pola pod krzywą stężenie-czas

Nie badano stężenia w osoczu metabolitów, jednak może być ono zwiększone (patrz punkt 4.2). Polimorfizm

Zaobserwowano, że u osób wolno metabolizujących leki przy udziale izoenzymu CYP2C19, stężenie escytalopramu w osoczu było dwa razy większe niż u osób o szybkim metabolizmie. U osób z wolniejszym metabolizmem leków przy udziale izoenzymu CYP2D6 nie zaobserwowano istotnej zmiany wartości pola pod krzywą stężenie-czas (patrz punkt. 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono pełnego zestawu konwencjonalnych badań nieklinicznych dla escytalopramu, ponieważ przeprowadzone na szczurach badania tolcsykologiczno-kinetyczne i toksykologiczne escytalopramu i cytalopramu wykazały podobny profil, Wszystkie informacje dotyczące cytalopramu można więc odnieść do escytalopramu.

W porównawczych badaniach toksykologicznych na szczurach, escytalopram i cytalopram powodowały szkodliwe działanie na serce, w tym zastoinową niewydolność serca, po kilkutygodniowym leczeniu z zastosowaniem dawek wywołujących ogólne działanie toksyczne. Szkodliwe działanie na serce ma prawdopodobnie większy związek z maksymalnymi stężeniami w osoczu niż z wartością pola pod krzywą stężenie-czas (AUC). Maksymalne stężenie w osoczu, które nie wywoływało działań niepożądanych było większe (8 razy) od osiąganego podczas stosowania klinicznego, a wartość AUC dla escytalopramu była zaledwie 3 do 4 razy większa niż podczas stosowania klinicznego. W przypadku cytalopramu wartości AUC dla S-enancjomeru były od 6 do 7 razy większe niż podczas stosowania klinicznego. Różnice te są prawdopodobnie związane z silnym wpływem na aminy biogenne, wtórnym do pierwotnego działania farmakologicznego. Większe wartości AUC współistniały z efektem hemodynamicznym (zmniejszenie przepływu krwi w naczyniach wieńcowych oraz niedokrwienie), jednakże dokładny mechanizm działania kardiotoksycznego u szczurów nie jest jasny. Doświadczenie kliniczne w stosowaniu cytalopramu oraz doświadczenia uzyskane na podstawie badań klinicznych z escytalopramem nie wskazują, aby wyniki te korelowały z działaniem obserwowanym podczas stosowania klinicznego.

Po długotrwałym podawaniu escytalopramu i cytalopramu u szczurów obserwowano zwiększenie zawartości fosfolipidów w niektórych tkankach, np. płucach, najądrzach i wątrobie. Zwiększenie zawartości fosfolipidów w najądrzach i wątrobie stwierdzono podczas ekspozycji na lek podobnej jak u ludzi. Działanie to ulegało odwróceniu po zaprzestaniu podawania leku. Kumulację fosfolipidów (fosfolipidozę) u zwierząt obserwowano w związku z wieloma lekami o właściwościach amfifilnych kationów. Nie wiadomo, czy zjawisko to ma jakieś znaczenie u człowieka.

W badaniu toksycznego wpływu na rozwój u szczurów, działanie embriotoksyczne (zmniejszenie masy ciała płodów i przemijające opóźnienie kostnienia) obserwowano w przypadku narażenia, wyrażonego wartością AUC, większego od narażenia obserwowanego podczas zastosowania klinicznego. Nie stwierdzono zwiększonej częstości występowania wad rozwojowych.

Badania w okresie około- i pourodzeniowym wykazały zmniejszenie przeżywalności w czasie laktacji, podczas narażenia, wyrażonego wartością AUC, większego od narażenia obserwowanego podczas zastosowania klinicznego.

Dane z badań na zwierzętach wykazały, że cytalopram powoduje zmniejszenie wskaźnika płodności i wskaźnika ciąż, zmniejszenie ilości implantacji oraz nieprawidłowy skład nasienia po ekspozycji znacznie przekraczającej ekspozycję u ludzi.

Brak dostępnych danych z badań na zwierzętach związanych z tym zagadnieniem odnośnie stosowania escytalopramu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna (E 460)

Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna)

Talk

Kroskarmeloza sodowa

Otoczka tabletki:

Opadry II. white 33G28523

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (El71)

Makrogol 3350 Laktoza j ednowodna Triacetyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

24 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki sąpakowane w blistry (PA/Aluminium/PVC ), zawierające 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 lub 200 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul, Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16310

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2009.12.23

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYIO PRODUKTU LECZNICZEGO

2013.05.03

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 NIP: 529-16-56-994 REGON: 018828616 *10»

16

Lenuxin