+ iMeds.pl

Lercan 10 mgUlotka Lercan

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LERCAN, 10 mg, tabletki powlekane

Lercanidipini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek LERCAN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku LERCAN

3.    Jak przyjmować lek LERCAN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LERCAN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek LERCAN i w jakim celu się go stosuje

LERCAN należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia (pochodne dihydropirydyny).

LERCAN stosuje się w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego zwanego samoistnym).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku LERCAN

Kiedy nie przyjmować leku LERCAN:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lerkanidypiny chlorowodorek (substancję czynną leku) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne na leki podobne do leku LERCAN (takie jak: amlodypina, nikardypina, felodypina, isradypina, nifedypina lub lacydypina);

•    jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca:

-    nieleczona niewydolność serca;

-    zwężenie drogi odpływu krwi z serca;

-    niestabilna dusznica bolesna (dusznica spoczynkowa lub o postępującym nasileniu);

-    niedawno przebyty zawał serca (okres do 1 miesiąca);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek;

•    jeśli pacjent przyjmuje następujące leki z grupy leków nazywanych inhibitorami izoenzymu CYP3A4:

-    leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol lub itrakonazol);

-    antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna lub troleandomycyna);

-    leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir);

•    jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie cyklosporyna (stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzucaniu);

•    jeśli pacjent jednocześnie spożywa grejpfruty lub sok grejpfrutowy (patrz punkt: „LERCAN z jedzeniem, piciem i alkoholem”);

•    podczas ciąży lub karmienia piersią (patrz punkt: „Ciąża i karmienie piersią”);

•    jeśli pacjentki w wieku rozrodczym nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku LERCAN należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli u pacjenta występują inne choroby serca i nie ma on wszczepionego rozrusznika lub gdy rozpoznano wcześniej dusznicę bolesną (jej objawy to bóle w klatce piersiowej m.in. podczas wysiłku, w sytuacjach stresowych, odczucie duszności lub uczucie ciężaru na klatce piersiowej);

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek albo pacjent poddawany jest dializoterapii (leczenie niewydolności nerek).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku LERCAN u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i LERCAN

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować:

•    beta-adrenolityki, np. metoprolol, leki moczopędne (diuretyki) lub inhibitory ACE (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego);

•    cymetydyna (w dawce większej niż 800 mg na dobę; lek stosowany w chorobie wrzodowej, w przypadku niestrawności lub zgagi);

•    digoksyna (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca);

•    midazolam (lek nasenny);

•    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

•    astemizol lub terfenadyna (leki przeciwalergiczne);

•    amiodaron lub chinidyna (leki stosowane w przypadku szybkiej czynności serca);

•    fenytoina lub karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki); lekarz zaleci częstszą niż zwykle kontrolę ciśnienia tętniczego.

Niektórych leków nie należy przyjmować w tym samym czasie co leku LERCAN (patrz punkt 2. „Kiedy nie przyjmować leku LERCAN”).

LERCAN z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia lekiem LERCAN, ponieważ może on nasilać działanie leku LERCAN.

Nie należy spożywać grejpfrutów ani soku grejpfrutowego. Sok grejpfrutowy może powodować wzrost stężenia leku we krwi, a w konsekwencji może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lerkanidypinę powinny stosować skuteczną antykoncepcję.

Lek LERCAN może przenikać do mleka kobiecego. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mało prawdopodobne, aby lek LERCAN wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Sporadycznie jednak mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie osłabienia i zmęczenia.

W takim przypadku nie należy wykonywać tych czynności do czasu ustąpienia zaburzeń.

Lek LERCAN zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek LERCAN

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

•    Zalecana dawka to 10 mg, przyjmowana raz na dobę o tej samej porze dnia, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem, gdyż posiłek o dużej zawartości tłuszczu znacząco zwiększa stężenie substancji czynnej we krwi.

•    W razie potrzeby lekarz może zalecić zwiększenie dawki do jednej tabletki 20 mg leku LERCAN na dobę. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe może wystąpić w ciągu 2 tygodni.

•    Tabletki należy zażywać popijając niewielką ilością wody.

Osoby w podeszłym wieku:

•    Nie jest konieczne dostosowanie dawki dobowej leku, natomiast należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek:

•    U tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia oraz podczas zwiększania dawki dobowej do 20 mg.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku LERCAN

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana lub w przypadku przedawkowania należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, w razie możliwości zabierając ze sobą tabletki i (lub) opakowanie leku. Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz nieregularną lub przyspieszoną czynność serca. Może także prowadzić do utraty przytomności.

Pominięcie przyjęcia leku LERCAN

W przypadku pominięcia dawki leku LERCAN należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według ustalonego schematu. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku LERCAN

W przypadku przerwania przyjmowania leku LERCAN ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć. Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane:

•    Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej spowodowany brakiem zaopatrzenia serca w krew).

•    Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): ból w klatce piersiowej, obniżenie ciśnienia tętniczego, omdlenie, reakcje alergiczne (w tym objawy, takie jak: swędzenie, wysypka, pokrzywka).

Należy niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych.

Jeżeli pacjent choruje na dusznicę bolesną, stosowanie leku z grupy, do której należy LERCAN, może prowadzić do wzrostu częstości, czasu trwania lub nasilenia tych napadów. Obserwowano pojedyncze przypadki zawału serca.

Inne możliwe działania niepożądane:

•    Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100pacjentów): ból głowy, zawroty głowy, szybkie bicie serca, kołatania serca (silne uderzenia serca), nagłe zaczerwienienie twarzy, szyi lub górnej części klatki piersiowej, obrzęk wokół kostek.

•    Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): senność, nudności, wymioty, zgaga, ból żołądka, biegunka, wysypka skórna, ból mięśni, oddawanie dużych ilości moczu, zmęczenie.

•    Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000pacjentów): obrzęk dziąseł, zmiany czynności wątroby (widoczne w badaniach laboratoryjnych), częstsze oddawanie moczu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek LERCAN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku i blistrach po: {EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Oryginalne opakowanie należy przechowywać w suchym miejscu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek LERCAN

-    Substancją czynną leku jest lerkanidypiny chlorowodorek. Jedna tabletka powlekana produktu leczniczego LERCAN zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 9,4 mg lerkanidypiny.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K30, magnezu stearynian.

Otoczka OPADRY OY-SR-6497: hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000 i żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek LERCAN i co zawiera opakowanie

LERCAN to żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

LERCAN jest dostępny w opakowaniach zawierających 14, 28, 60 lub 90 tabletek umieszczonych w blistrach z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East Ringaskiddy Co. Cork Irlandia

Wytwórca

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Civitali, 1 20148 Mediolan Włochy

Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http: //www .urpl.gov .pl/

6

Lercan

Charakterystyka Lercan

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LERCAN, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku (Lercanidipini hydrochloridum), co odpowiada 9,4 mg lerkanidypiny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy LERCAN jest przeznaczony do leczenia łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego samoistnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana jednorazowa dawka dobowa produktu leczniczego LERCAN wynosi 10 mg. Produkt należy przyjmować doustnie, co najmniej 15 minut przed posiłkiem. Dawkę można zwiększyć do 20 mg na dobę, w zależności od skuteczności produktu u danego pacjenta.

Dawkę należy zwiększać stopniowo, ponieważ oczekiwane pełne działanie przeciwnadciśnieniowe może wystąpić w ciągu 2 tygodni.

W przypadku niewystarczającego obniżenia ciśnienia tętniczego podczas monoterapii, produkt leczniczy LERCAN można stosować w skojarzeniu z lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (np. atenolol), lekami moczopędnymi (np. hydrochlorotiazyd) lub inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl lub enalapryl).

Ponieważ krzywa obrazująca zależność między wielkością dawki i skutecznością leczenia ma początkowo ostry przebieg, po którym dla dawek wynoszących 20-30 mg występuje plateau, nie należy stosować dawek większych niż zalecane, gdyż zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych bez zwiększenia skuteczności leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Chociaż właściwości farmakokinetyczne produktu LERCAN i doświadczenie kliniczne wskazują, że u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowanie dawkowania, to jednak leczenie produktem leczniczym LERCAN pacjentów w tej grupie wiekowej należy rozpoczynać z ostrożnością.

Dzieci i młodzież:

Ponieważ brak danych klinicznych na temat stosowania produktu LERCAN u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, nie zaleca się podawania w tej grupie wiekowej.

Niewydolność nerek lub wątroby:

Produkt leczniczy LERCAN należy podawać ze szczególną ostrożnością u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby. Mimo że zalecana zwykle dawka dobowa może być dobrze tolerowana przez takich pacjentów, to jednak należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę. Przeciwnadciśnieniowe działanie produktu LERCAN może być nasilone u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, w tej grupie pacjentów należy rozważyć dostosowanie dawkowania.

Nie należy podawać produktu leczniczego LERCAN pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (klirens kreatyniny<30 ml/min).

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną (lerkanidypinę), pochodne dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    Ciąża i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6);

-    Kobiety w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji;

-    Zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca;

-    Nie leczona zastoinowa niewydolność serca;

-    Niestabilna dusznica bolesna;

-    Ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby;

-    Świeży zawał mięśnia sercowego i okres 1 miesiąca od jego wystąpienia;

-    Jednoczesne stosowanie:

-    z silnym inhibitorem cytochromu CYP3A4 (patrz punkt 4.5);

-    z cyklosporyną (patrz punkt 4.5);

-    z sokiem grejpfrutowym (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lerkanidypinę należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego, którzy nie mają wszczepionego stymulatora serca. Mimo że w przeprowadzonych badaniach klinicznych nie stwierdzono pogorszenia czynności komór serca przez lerkanidypinę, produktu LERCAN należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory serca. Istnieją doniesienia, że stosowanie niektórych krótko działających pochodnych dihydropirydyny może zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Mimo że LERCAN jest lekiem długo działającym, należy stosować go ostrożnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Niektóre pochodne dihydropirydyny mogą w rzadkich przypadkach spowodować wystąpienie bólu w okolicy przedsercowej lub napadów dławicy piersiowej. Bardzo rzadko, u pacjentów z wcześniej rozpoznaną dławicą piersiową może wystąpić nasilenie i zwiększenie częstości występowania napadów dławicy piersiowej. W pojedynczych przypadkach może wystąpić zawał serca (patrz punkt 4.8).

Niewydolność nerek lub wątroby:

Produkt leczniczy LERCAN należy podawać szczególnie ostrożnie u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek lub wątroby. Mimo, że zalecana zwykle dawka dobowa może być dobrze tolerowana przez takich pacjentów, to jednak należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę. Przeciwnadciśnieniowe działanie produktu LERCAN może być nasilone u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, więc w tej grupie pacjentów należy rozważyć dostosowanie dawki.

Nie należy podawać produktu leczniczego LERCAN pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (klirens kreatyniny<30 ml/min) (patrz punkt 4.2).

Należy unikać picia alkoholu, ponieważ może on nasilać rozszerzające naczynia działanie leków przeciwnadciśnieniowych (patrz punkt 4.5).

Substancje indukujące cytochrom CYP3A4, takie jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina, karbamazepina), a także ryfampicyna, mogą zmniejszać stężenie lerkanidypiny w surowicy. Jednoczesne podawanie tych leków z lerkanidypiną może spowodować osłabienie działania produktu leczniczego LERCAN (patrz punkt 4.5).

1 tabletka powlekana zawiera 30 mg laktozy jednowodnej. Produktu LERCAN nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Lerkanidypina jest metabolizowana przez cytochrom CYP3A4, dlatego inhibitory i induktory cytochromu CYP3A4 podawane jednocześnie z lerkanidypiną mogą wpływać na metabolizm i eliminację lerkanidypiny.

Należy unikać jednoczesnego podawania lerkanidypiny chlorowodorku z inhibitorami cytochromu CYP3A4 (np. ketokonazolem, itrakonazolem, rytonawirem, erytromycyną, troleandomycyną) (patrz punkt 4.3).

Badanie przeprowadzone z użyciem silnego inhibitora cytochromu CYP3A4, ketokonazolu, wykazało znaczne zwiększenie stężenia lerkanidypiny w osoczu (15-krotne zwiększenie pola pod krzywą i 8-krotne zwiększenie Cmax dla enancjomeru-S lerkanidypiny).

Cyklosporyny i lerkanidypiny nie należy stosować jednocześnie (patrz punkt 4.3). Po jednoczesnym podaniu lerkanidypiny i cyklosporyny w osoczu występowały zwiększone stężenia obu leków.

Badanie grupy młodych, zdrowych ochotników wykazało, że cyklosporyna podawana 3 godziny po podaniu lerkanidypiny nie zmienia stężenia lerkanidypiny, podczas gdy powierzchnia pola pod krzywą dla cyklosporyny zwiększa się o 27%. Jednoczesne podawanie lerkanidypiny chlorowodorku i cyklosporyny powodowało 3-krotne zwiększenie stężenia lerkanidypiny w osoczu i 21% zwiększenie pola powierzchni pod krzywą dla cyklosporyny.

Podczas leczenia lerkanidypiną nie należy pić soku grejpfrutowego (patrz punkt 4.3).

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny, sok grejpfrutowy spowalnia metabolizm lerkanidypiny, zwiększa jej biodostępność i nasila działanie hipotensyjne.

W trakcie jednoczesnego stosowania lerkanidypiny w dawce dobowej 20 mg i midazolamu doustnie u pacjentów w podeszłym wieku stwierdzono zwiększenie wchłaniania lerkanidypiny (o około 40%) i zmniejszenie szybkości wchłaniania (wydłużenie Tmax z 1,75 do 3 h). Stężenie midazolamu nie uległo zmianie.

Szczególnej ostrożności wymaga jednoczesne stosowanie lerkanidypiny i innych substratów cytochromu CYP 3A4, takich jak terfenadyna, astemizol, leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron, chinidyna.

Podczas jednoczesnego stosowania lerkanidypiny chlorowodorku i substancji indukujących cytochrom CYP3A4, takich jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina, karbamazepina) i ryfampicyna należy zachować ostrożność, z powodu zmniejszenia przeciwnadciśnieniowego działania lerkanidypiny. Stosując jednocześnie lerkanidypinę i leki aktywujące cytochrom CYP3A4, należy częściej niż zwykle kontrolować ciśnienie tętnicze i odpowiednio do jego wartości, dostosować dawkę lerkanidypiny.

Podawanie lerkanidypiny chlorowodorku jednocześnie z metoprololem, beta-adrenolitykiem, który jest metabolizowany głównie w wątrobie, nie wpływa na biodostępność metoprololu, ale powoduje zmniejszenie biodostępności lerkanidypiny o 50%. To działanie może być spowodowane zmniejszeniem przez beta-adrenolityki przepływu krwi przez wątrobę i może występować podczas stosowania innych leków z tej grupy. Lerkanidypinę można stosować w leczeniu skojarzonym z lekami beta-adrenolitycznymi, ale może być konieczne dostosowanie dawki lerkanidypiny.

Badanie kliniczne ochotników w wieku 65 ± 7 lat (średnie odchylenie standardowe ± SD), którym podawano fluoksetynę (inhibitor cytochromu CYP2D6 i CYP3A4) nie wykazało istotnej klinicznie zmiany właściwości farmakokinetycznych lerkanidypiny.

Jednoczesne podawanie 800 mg cymetydyny na dobę nie powoduje istotnych zmian stężenia lerkanidypiny w osoczu krwi, ale większe dawki dobowe cymetydyny należy podawać ostrożnie, ponieważ może zwiększyć się biodostępność i nasilić działanie hipotensyjne lerkanidypiny.

Jednoczesne podawanie 20 mg lerkanidypiny na dobę pacjentom długotrwale leczonym P-metylodigoksyną nie powoduje wystąpienia interakcji między tymi lekami. U zdrowych ochotników, którym podawano na czczo digoksynę a następnie 20 mg lerkanidypiny na dobę, występowało zwiększenie Cmax digoksyny średnio o 33%, a pole powierzchni pod krzywą i klirens nerkowy nie zmieniły się w sposób znaczący. Należy ściśle kontrolować stan pacjentów leczonych digoksyną i lerkanidypiną celem wykrycia objawów zatrucia digoksyną.

Jednoczesne podawanie 20 mg na dobę lerkanidypiny chlorowodorku i 40 mg na dobę symwastatyny nie zmienia w sposób znaczący pola powierzchni pod krzywą dla lerkanidypiny, natomiast pole powierzchni pod krzywą dla symwastatyny zwiększa się o 56%, a jej czynnego metabolitu, P-hydroksykwasu, o 28%. Opisane oddziaływanie prawdopodobnie nie ma znaczenia klinicznego. Ponadto interakcja między lerkanidypiną i symwastatyną nie zachodzi, gdy lerkanidypina jest podawana rano a symwastatyna wieczorem, tak jak jest to zalecane w sposobie podawania obu leków.

Jednoczesne podawanie zdrowym ochotnikom na czczo 20 mg lerkanidypiny nie zmieniło właściwości farmakokinetycznych warfaryny.

Lerkanidypina nie wykazuje interakcji z lekami moczopędnymi i inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE).

W trakcie stosowania lerkanidypiny nie należy pić alkoholu z powodu możliwości nasilenia działania hipotensyjnego (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Podawanie lerkanidypiny szczurom i królikom nie spowodowało wystąpienia działania teratogennego i nie wpływało na płodność.

Produkt leczniczy LERCAN jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży, ponieważ brak jest badań klinicznych dotyczących stosowania lerkanidypiny u kobiet w ciąży. U zwierząt stwierdzono działanie teratogenne innych pochodnych dihydropirydyny.

Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lerkanidypinę powinny stosować skuteczną antykoncepcję. Z powodu właściwości lipofilnych lerkanidypiny LERCAN może przenikać do mleka kobiecego. Produktu leczniczego LERCAN nie należy podawać w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Dane kliniczne wskazują, że lerkanidypina nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednak z powodu możliwości wystąpienia zawrotów głowy, uczucia nadmiernego osłabienia, zmęczenia lub senności, w czasie leczenia lerkanidypiną należy zachować ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

U około 1,8% pacjentów leczonych produktem leczniczym LERCAN obserwowano wystąpienie działań niepożądanych.

W tabeli podano częstość występowania działań niepożądanych, które pogrupowano według wpływu na układy i narządy zgodnie z klasyfikacją MedRA i uszeregowano według częstości występowania. Jak pokazano w tabeli, w trakcie badań klinicznych najczęściej występowały następujące działania niepożądane: ból, zawroty głowy, obrzęki obwodowe, częstoskurcz, uczucie kołatania serca, uczucie uderzenia gorąca. Wszystkie z powyżej wymienionych działań niepożądanych występowało u mniej niż 1% pacjentów.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Preferowane określenie

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (<1/10 000)

nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

(>1/10 000 <1/1000)

senność

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często (>1/1000 <1/100)

bóle, zawroty głowy

Zaburzenia serca

Rzadko

(>1/10 000 <1/1000) Niezbyt często (>1/1000 <1/100)

dławica piersiowa

częstoskurcz, uczucie kołatania serca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często (>1/1000 <1/100)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

uczucie uderzenia gorąca omdlenia

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

(>1/10 000 <1/1000)

nudności, niestrawność, biegunka, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

(>1/10 000 <1/1000)

wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Rzadko

(>1/10 000 <1/1000)

bóle mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

(>1/10 000 <1/1000)

wielomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często (>1/1000 <1/100) Rzadko

(>1/10 000 <1/1000)

obrzęki obwodowe, osłabienie, zmęczenie

Po wprowadzeniu produktu LERCAN do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000) w zgłoszeniach spontanicznych: przerost dziąseł, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, niedociśnienie tętnicze, zwiększona częstość oddawania moczu, bóle w klatce piersiowej.

Niektóre pochodne dihydropirydyny mogą w rzadkich przypadkach spowodować wystąpienie bólu w okolicy przedsercowej lub napadów dławicy piersiowej. Bardzo rzadko, u pacjentów z wcześniej rozpoznaną dławicą piersiową może wystąpić nasilenie i zwiększenie częstości występowania napadów bólów wieńcowych. W pojedynczych przypadkach może wystąpić zawał serca. Lerkanidypina nie wpływa niekorzystnie na stężenie glukozy w krwi ani na stężenie lipidów w osoczu.

4.9 Przedawkowanie

Po wprowadzeniu produktu LERCAN do obrotu zanotowano 3 przypadki przedawkowania (150 mg, 280 mg i odpowiednio 800 mg lerkanidypiny połkniętej w trakcie próby samobójczej).

Dawka

Objawy

Postępowanie

Rezultat

150 mg + niezdefiniowana ilość alkoholu

Senność

Płukanie żołądka Podawanie węgla aktywowanego

Powrót do zdrowia

280 mg + 5,6 mg moksonidyny

Wstrząs kardiogenny Ciężkie niedokrwienie mięśnia sercowego Umiarkowana niewydolność nerek

Duże dawki

katecholamin

Furosemid

Glikozydy nasercowe Plazmafereza

Powrót do zdrowia

800 mg

Wymioty

Obniżenie ciśnienia

Podawanie węgla medycznego Dopamina dożylnie

Powrót do zdrowia

Tak jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny, można oczekiwać, że po przedawkowaniu wystąpi nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych, przejawiające się znacznym niedociśnieniem tętniczym i odruchową tachykardią. W przypadku ciężkiego niedociśnienia tętniczego, bradykardii i utraty przytomności należy rozpocząć leczenie objawowe, np. podając atropinę dożylnie w przypadku bradykardii.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórczy antagoniści wapnia o dominującym działaniu naczyniowym, kod ATC: C08 CA13

Lerkanidypina jest antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny, hamującym przezbłonowy transport jonów wapnia do komórek serca i mięśni gładkich. Działanie hipotensyjne jest wynikiem bezpośredniego działania rozkurczającego mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, co powoduje zmniejszenie całkowitego obwodowego oporu naczyniowego. Pomimo krótkiego okresu półtrwania w surowicy krwi, lerkanidypina charakteryzuje się długotrwałym działaniem dzięki dużemu powinowactwu i rozpuszczalności w lipidach błon komórkowych. Nie działa inotropowo ujemnie, z powodu dużego powinowactwa do komórek mięśni gładkich naczyń.

Ponieważ działanie rozwija się stopniowo, u pacjentów leczonych produktem leczniczym LERCAN rzadko występują objawy ostrego niedociśnienia tętniczego i odruchowej tachykardii.

Tak jak w przypadku innych asymetrycznych pochodnych 1,4- dihydropirydyny, działanie hipotensyjne lerkanidypiny jest wywołane głównie przez enancjomer (S).

Oprócz badań klinicznych, potwierdzających skuteczność produktu leczniczego LERCAN w leczeniu łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego, przeprowadzono również niewielką, niekontrolowaną, randomizowaną próbę kliniczną leczenia pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym (średnia wartość ±SD rozkurczowego ciśnienia krwi 114,5±3,7 mmHg). Badanie wykazało, że ciśnienie krwi zmniejszyło się do wartości prawidłowych u 40% z 25 badanych pacjentów po stosowaniu 20 mg lerkanidypiny raz na dobę i u 56% z 25 badanych pacjentów po stosowaniu 10 mg lerkanidypiny dwa razy na dobę.

W podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym z użyciem placebo, w którym brali udział pacjenci z izolowanym nadciśnieniem skurczowym, produkt leczniczy LERCAN skutecznie obniżał skurczowe ciśnienie krwi z początkowej wartości średniej 172,6±5,6 mmHg do wartości 140,2±8,7 mmHg.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

LERCAN podany doustnie w jednorazowej dawce dobowej 10 mg lub 20 mg wchłania się całkowicie; maksymalne stężenie w surowicy krwi występuje po około 1,5 h - 3 h od przyjęcia dawki i wynosi odpowiednio 3,30 ng/ml ± 2,09 SD i 7,66 ± 5,90 SD.

Dwa enancjomery lerkanidypiny mają podobne właściwości farmakokinetyczne: czas wystąpienia maksymalnego stężenia w surowicy krwi jest taki sam, maksymalne stężenie w surowicy krwi i pole powierzchni pod krzywą (AUC) są średnio 1,2 razy większe dla enancjomeru (S), okresy półtrwania w fazie eliminacji obu enancjomerów są niemal takie same. Nie obserwowano wzajemnej przemiany enancjomerów in vivo.

Z powodu nasilonego efektu pierwszego przej ścia przez wątrobę, całkowita biodostępność produktu leczniczego LERCAN podawanego w trakcie posiłków wynosi 10%,

a biodostępność produktu przyjmowanego przez zdrowych ochotników na czczo jest trzykrotnie mniejsza.

Biodostępność lerkanidypiny zwiększa się 4-krotnie po zastosowaniu do 2 godzin po bogatotłuszczowym posiłku. Oznacza to, że LERCAN należy przyjmować przed posiłkami.

Dystrybucja lerkanidypiny z osocza do tkanek i narządów jest szybka i rozległa.

Ponad 98% dawki wiąże się z białkami osocza. Ponieważ stężenie białek w osoczu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby jest zmniejszone, może nastąpić zwiększenie wolnej frakcji lerkanidypiny w osoczu krwi.

Lerkanidypiny chlorowodorek jest metabolizowany przez zespół enzymów cytochromu CYP3A4. W moczu i kale nie stwierdza się obecności substancji wyjściowej. LERCAN jest metabolizowany głównie do nieaktywnych metabolitów. Ponad 50% dawki jest wydalane z moczem.

Badania in vitro mikrosomów ludzkiej wątroby wykazały, że lerkanidypina w niewielkim stopniu hamuje aktywność enzymów CYP3A4 i CYP2D6, w stężeniach, odpowiednio, 160- i 40-krotnie większych niż stężenie produktu LERCAN w osoczu po podaniu dawki 20 mg.

Ponadto badania interakcji u ludzi wykazały, że lerkanidypina nie wpływa na stężenie midazolamu w osoczu (substratu CYP3A4) lub metoprololu (typowego substratu CYP2D6). W związku z tym, nie należy oczekiwać wpływu produktu LERCAN podawanego w zalecanych dawkach na metabolizm leków metabolizowanych przez układy enzymatyczne CYP3A4 i CYP2D6.

Lerkanidypina jest eliminowana głównie na drodze biotransformacji w wątrobie.

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 8 do 10 h, działanie lecznicze trwa przez 24 godziny dzięki dużemu powinowactwu do lipidów błon komórkowych. Nie obserwowano kumulacji lerkanidypiny w czasie długotrwałego leczenia.

Stężenia lerkanidypiny w osoczu po podaniu doustnym nie są proporcjonalne do podanej dawki. Po podaniu dawki 10, 20 lub 40 mg, maksymalne stężenia w osoczu zwiększyły się w stosunku 1:3:8, a pole powierzchni pod krzywą obrazuj ącą zmianę stężeń w osoczu w czasie - w stosunku 1:4:18. Wskazuje to na postępujące wysycanie metabolizmu pierwszego przejścia. Opisane wyniki wskazują, że biodostępność zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki.

U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, właściwości farmakokinetyczne lerkanidypiny są podobne jak w populacji ogólnej; u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub poddawanych dializie obserwuje się większe stężenia lerkanidypiny w osoczu (o około 70%). U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby, całkowita biodostępność lerkanidypiny jest większa z powodu mniej nasilonego efektu pierwszego przejścia.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania bezpieczeństwa stosowania przeprowadzone na zwierzętach, którym podawano dawki lecznicze, nie wykazały wpływu na autonomiczny układ nerwowy, ośrodkowy układ nerwowy ani na czynność układu pokarmowego.

Istotne działania, które obserwowano w długookresowych badaniach u szczurów i psów, były związane pośrednio lub bezpośrednio ze znanymi działaniami dużych dawek antagonistów wapnia i przeważnie odzwierciedlały nasiloną aktywność farmakodynamiczną.

Nie stwierdzono genotoksyczności i działania rakotwórczego lerkanidypiny.

Lerkanidypina nie wpływała na płodność i zdolność do rozrodu szczurów.

Nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów i królików, jednakże u szczurów, lerkanidypina podawana w dużych dawkach wywołała nieprawidłowości rozwoju zarodka przed i po zagnieżdżeniu, a także opóźnienie rozwoju płodu.

Lerkanidypiny chlorowodorek podawany w dużych dawkach (12 mg/kg mc./dobę) wywołuje dystocję (niepodatność) szyjki macicy w trakcie porodu.

Nie badano dystrybucji lerkanidypiny i (lub) jej metabolitów u ciężarnych samic, ani przenikania ich do mleka.

Nie badano toksyczności poszczególnych metabolitów lerkanidypiny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:    laktoza jednowodna

celuloza mikrokrystaliczna karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) powidon K30 magnezu stearynian

Otoczka OPADRY OY-SR-6497:    hypromeloza

talk

tytanu dwutlenek (E 171)

makrogol 6000

żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

14, 28, 60 lub 90 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań .

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East

Ringaskiddy

Co. Cork

Irlandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie są dostępne na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http: //www .urpl.gov .pl/

10

Lercan