Imeds.pl

Lercan 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

LERCAN, 10 mg, tabletki powlekane

Lercanidipini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek LERCAN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku LERCAN

3.    Jak przyjmować lek LERCAN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LERCAN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek LERCAN i w jakim celu się go stosuje

LERCAN należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia (pochodne dihydropirydyny).

LERCAN stosuje się w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego zwanego samoistnym).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku LERCAN

Kiedy nie przyjmować leku LERCAN:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lerkanidypiny chlorowodorek (substancję czynną leku) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne na leki podobne do leku LERCAN (takie jak: amlodypina, nikardypina, felodypina, isradypina, nifedypina lub lacydypina);

•    jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca:

-    nieleczona niewydolność serca;

-    zwężenie drogi odpływu krwi z serca;

-    niestabilna dusznica bolesna (dusznica spoczynkowa lub o postępującym nasileniu);

-    niedawno przebyty zawał serca (okres do 1 miesiąca);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek;

•    jeśli pacjent przyjmuje następujące leki z grupy leków nazywanych inhibitorami izoenzymu CYP3A4:

-    leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol lub itrakonazol);

-    antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna lub troleandomycyna);

-    leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir);

•    jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie cyklosporyna (stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzucaniu);

•    jeśli pacjent jednocześnie spożywa grejpfruty lub sok grejpfrutowy (patrz punkt: „LERCAN z jedzeniem, piciem i alkoholem”);

•    podczas ciąży lub karmienia piersią (patrz punkt: „Ciąża i karmienie piersią”);

•    jeśli pacjentki w wieku rozrodczym nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku LERCAN należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli u pacjenta występują inne choroby serca i nie ma on wszczepionego rozrusznika lub gdy rozpoznano wcześniej dusznicę bolesną (jej objawy to bóle w klatce piersiowej m.in. podczas wysiłku, w sytuacjach stresowych, odczucie duszności lub uczucie ciężaru na klatce piersiowej);

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek albo pacjent poddawany jest dializoterapii (leczenie niewydolności nerek).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku LERCAN u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i LERCAN

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować:

•    beta-adrenolityki, np. metoprolol, leki moczopędne (diuretyki) lub inhibitory ACE (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego);

•    cymetydyna (w dawce większej niż 800 mg na dobę; lek stosowany w chorobie wrzodowej, w przypadku niestrawności lub zgagi);

•    digoksyna (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca);

•    midazolam (lek nasenny);

•    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

•    astemizol lub terfenadyna (leki przeciwalergiczne);

•    amiodaron lub chinidyna (leki stosowane w przypadku szybkiej czynności serca);

•    fenytoina lub karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki); lekarz zaleci częstszą niż zwykle kontrolę ciśnienia tętniczego.

Niektórych leków nie należy przyjmować w tym samym czasie co leku LERCAN (patrz punkt 2. „Kiedy nie przyjmować leku LERCAN”).

LERCAN z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia lekiem LERCAN, ponieważ może on nasilać działanie leku LERCAN.

Nie należy spożywać grejpfrutów ani soku grejpfrutowego. Sok grejpfrutowy może powodować wzrost stężenia leku we krwi, a w konsekwencji może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lerkanidypinę powinny stosować skuteczną antykoncepcję.

Lek LERCAN może przenikać do mleka kobiecego. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mało prawdopodobne, aby lek LERCAN wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Sporadycznie jednak mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie osłabienia i zmęczenia.

W takim przypadku nie należy wykonywać tych czynności do czasu ustąpienia zaburzeń.

Lek LERCAN zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek LERCAN

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

•    Zalecana dawka to 10 mg, przyjmowana raz na dobę o tej samej porze dnia, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem, gdyż posiłek o dużej zawartości tłuszczu znacząco zwiększa stężenie substancji czynnej we krwi.

•    W razie potrzeby lekarz może zalecić zwiększenie dawki do jednej tabletki 20 mg leku LERCAN na dobę. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe może wystąpić w ciągu 2 tygodni.

•    Tabletki należy zażywać popijając niewielką ilością wody.

Osoby w podeszłym wieku:

•    Nie jest konieczne dostosowanie dawki dobowej leku, natomiast należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek:

•    U tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia oraz podczas zwiększania dawki dobowej do 20 mg.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku LERCAN

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana lub w przypadku przedawkowania należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, w razie możliwości zabierając ze sobą tabletki i (lub) opakowanie leku. Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz nieregularną lub przyspieszoną czynność serca. Może także prowadzić do utraty przytomności.

Pominięcie przyjęcia leku LERCAN

W przypadku pominięcia dawki leku LERCAN należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według ustalonego schematu. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku LERCAN

W przypadku przerwania przyjmowania leku LERCAN ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć. Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane:

•    Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej spowodowany brakiem zaopatrzenia serca w krew).

•    Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): ból w klatce piersiowej, obniżenie ciśnienia tętniczego, omdlenie, reakcje alergiczne (w tym objawy, takie jak: swędzenie, wysypka, pokrzywka).

Należy niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych.

Jeżeli pacjent choruje na dusznicę bolesną, stosowanie leku z grupy, do której należy LERCAN, może prowadzić do wzrostu częstości, czasu trwania lub nasilenia tych napadów. Obserwowano pojedyncze przypadki zawału serca.

Inne możliwe działania niepożądane:

•    Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100pacjentów): ból głowy, zawroty głowy, szybkie bicie serca, kołatania serca (silne uderzenia serca), nagłe zaczerwienienie twarzy, szyi lub górnej części klatki piersiowej, obrzęk wokół kostek.

•    Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): senność, nudności, wymioty, zgaga, ból żołądka, biegunka, wysypka skórna, ból mięśni, oddawanie dużych ilości moczu, zmęczenie.

•    Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000pacjentów): obrzęk dziąseł, zmiany czynności wątroby (widoczne w badaniach laboratoryjnych), częstsze oddawanie moczu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek LERCAN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku i blistrach po: {EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Oryginalne opakowanie należy przechowywać w suchym miejscu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek LERCAN

-    Substancją czynną leku jest lerkanidypiny chlorowodorek. Jedna tabletka powlekana produktu leczniczego LERCAN zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 9,4 mg lerkanidypiny.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K30, magnezu stearynian.

Otoczka OPADRY OY-SR-6497: hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000 i żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek LERCAN i co zawiera opakowanie

LERCAN to żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

LERCAN jest dostępny w opakowaniach zawierających 14, 28, 60 lub 90 tabletek umieszczonych w blistrach z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East Ringaskiddy Co. Cork Irlandia

Wytwórca

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Civitali, 1 20148 Mediolan Włochy

Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http: //www .urpl.gov .pl/

6