+ iMeds.pl

Lercaprel 10 mg + 10 mgUlotka Lercaprel

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Lercaprel, 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane

Enalaprili maleas + Lercanidipini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy _niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Lercaprel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lercaprel

3.    Jak stosować lek Lercaprel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lercaprel

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LERCAPREL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lercaprel to lek złożony, zawierający inhibitor ACE (enalapryl) i antagonistę wapnia (lerkanidypinę), dwie substancje czynne obniżające ciśnienie tętnicze.

Lercaprel jest stosowany:

w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas leczenia samą lerkanidypiną w dawce 10 mg. Leku Lercaprel nie należy stosować w leczeniu początkowym nadciśnienia tętniczego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LERCAPREL

Kiedy nie stosować leku Lercaprel

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne (enalapryl lub lerkanidypinę) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lercaprel;

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na leki podobne do leku Lercaprel (np. amlodypina, felodypina, nifedypina, kaptopryl, fozynopryl, lizynopryl, ramipryl);

•    po 3. miesiącu ciąży (lepiej również unikać stosowania leku Lercaprel we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt Ciąża);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono pewne choroby serca:

•    nieleczona zastoinowa niewydolność serca,

• zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca, w tym zwężenie zastawki aorty,

•    niestabilna dławica piersiowa (ból dławicowy podczas spoczynku lub postępujący, nasilający się ból dławicowy),

•    w ciągu miesiąca po zawale mięśnia sercowego;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia wątroby lub nerek, lub pacjent poddawany jest dializoterapii;

•    jeśli pacjent stosuje takie leki, jak:

•    leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol),

•    antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, troleandomycyna),

•    leki przeciwwirusowe (np. rytonawir);

•    jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek o nazwie cyklosporyna;

•    łącznie z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym;

•    jeśli kiedykolwiek u pacjenta wystąpił obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) krtani, rąk i stóp), zarówno dziedziczny, jak i po wcześniejszym leczeniu inhibitorem ACE;

• jeśli występuje dziedziczna skłonność do obrzęku tkanek lub jeśli pojawi się obrzęk tkanek o nieznanej przyczynie (dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lercaprel

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

•    jeśli u pacjenta występuje choroba serca związana z zaburzeniami przepływu krwi (niedokrwienie);

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia przepływu krwi w mózgu (choroba naczyń mózgowych);

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerek;

•    jeśli zwiększy się aktywność enzymów wątrobowych lub jeśli pojawi się żółtaczka;

•    jeśli dojdzie do zmniejszenia liczby krwinek białych w różnym stopniu (leukopenia, agranulocytoza), potencjalnie prowadząc do podatności na zakażenia z ciężkimi objawami ogólnymi;

•    jeśli u pacjenta występują pewne choroby tkanki łącznej z zajęciem naczyń krwionośnych (kolagenozy);

•    jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje allopurynol (lek przeciw dnie moczanowej), prokainamid (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca) lub lit (lek stosowany w leczeniu pewnych typów depresji);

• jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości lub obrzęk tkanek (obrzęk naczynioruchowy) w trakcie leczenia lekiem Lercaprel;

•    jeśli pacjent ma cukrzycę;

•    jeśli pojawi się uporczywy suchy kaszel;

•    jeśli istnieje ryzyko zwiększenia stężenia potasu we krwi;

•    jeśli zmniejszenie ciśnienia tętniczego jest niedostateczne z powodu pochodzenia etnicznego (szczególnie pacjenci rasy czarnej);

• o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Lercaprel we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt Ciąża).

Jeżeli konieczne jest odczulanie na jad owadów (np. pszczół lub os), lekarz czasowo zastąpi lek Lercaprel odpowiednim lekiem z innej grupy. W przeciwnym razie mogą wystąpić objawy ogólne zagrażające życiu. Takie reakcje mogą również wystąpić po użądleniu przez owada (np. przez pszczołę lub osę).

Stosowanie leku Lercaprel w trakcie dializy lub podczas leczenia znacznie zwiększonego stężenia lipidów we krwi może prowadzić do ciężkich reakcji nadwrażliwości, a nawet wstrząsu zagrażającego życiu.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Lercaprel lub o konieczności dializoterapii, aby lekarz uwzględnił te informacje podczas wyboru metody leczenia.

Jeśli w najbliższej przyszłości planowany jest zabieg operacyjny lub podanie znieczulenia (również stomatologicznego), należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Lercaprel, gdyż w trakcie znieczulenia może dojść do nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza:

•    obrzęk twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka i (lub) krtani lub duszność,

•    żółte zabarwienie skóry i błon śluzowych,

• gorączka, powiększenie węzłów chłonnych i (lub) zapalenie gardła.

W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku Lercaprel, a lekarz podejmie odpowiednie środki.

Nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności leku Lercaprel w kontrolowanych badaniach u dzieci.

Stosowanie leku wymaga regularnej kontroli lekarskiej. Z tego powodu należy bezwzględnie wykonywać wszystkich badania laboratoryjne i inne zalecone przez lekarza.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli lek Lercaprel jest stosowany jednocześnie z niektórymi innymi lekami, jego działanie lub działanie innego leku może być nasilone lub osłabione, bądź też częściej mogą występować pewne działania niepożądane.

Działanie obniżające ciśnienie tętnicze może być nasilone, jeśli jednocześnie z lekiem Lercaprel stosowany jest którykolwiek z następujących leków:

•    cyklosporyna (lek hamujący układ odpornościowy),

•    doustne leki przeciwgrzybicze, takie jak ketokonazol i itrakonazol,

•    leki przeciwwirusowe, takie jak rytonawir,

•    antybiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna lub troleandomycyna,

•    cymetydyna (lek stosowany w przypadku choroby wrzodowej) w dawkach dobowych większych niż 800 mg,

•    leki moczopędne, takie jak hydrochlorotiazyd, chlorotalidon, furosemid, triamteren, amiloryd, indapamid, spironolakton lub inne leki obniżające ciśnienie tętnicze,

•    niektóre leki rozszerzające naczynia krwionośne, takie jak triazotan glicerolu i azotany organiczne (izosorbid) lub środki znieczulające,

•    niektóre leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne,

•    baklofen.

Działanie obniżające ciśnienie tętnicze może zostać osłabione, jeśli jednocześnie z lekiem Lercaprel stosowany jest którykolwiek z następujących leków:

•    niektóre leki przeciwbólowe (np. paracetamol, ibuprofen, naproksen, indometacyna lub kwas acetylosalicylowy, chyba że stosowany w małej dawce),

•    leki działające na naczynia krwionośne (np. noradrenalina, izoprenalina, dopamina, salbutamol),

•    leki przeciwdrgawkowe, takie jak fenytoina i karbamazepina,

•    ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy).

W przypadku stosowania digoksyny (lek wpływający na siłę skurczu mięśnia sercowego) należy zapytać lekarza, na jakie objawy należy zwrócić uwagę.

Jeśli pacjent stosuje leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton) lub suplementy potasu, stężenie potasu we krwi może się zwiększyć.

Jednoczesne stosowanie węglanu litu i leku Lercaprel może prowadzić do wystąpienia toksyczności litu.

Podczas stosowania leków immunosupresyjnych lub przeciw dnie moczanowej w bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić podatność na ciężkie zakażenia.

W przypadku cukrzycy należy pamiętać, że jednoczesne stosowanie leku Lercaprel i insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych, takich jak pochodne sulfonylomocznika i biguanidy, może prowadzić do hipoglikemii (nadmiernego zmniejszenia stężenia cukru we krwi) w trakcie pierwszego miesiąca leczenia.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków przeciwhistaminowych (takich jak terfenadyna lub astemizol), leków przeciwarytmicznych (takich jak amiodaron lub chinidyna), estramustyny, amifostyny lub złota, ponieważ podczas stosowania tych leków mogą wystąpić pewne interakcje.

Stosowanie leku Lercaprel z jedzeniem i piciem

Lercaprel należy zażywać co najmniej 15 minut przed posiłkiem.

Alkohol może nasilać działanie leku Lercaprel. Z tego powodu zaleca się powstrzymanie od spożycia alkoholu lub radykalne zmniejszenie spożycia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Lercaprel przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Lercaprel. Nie zaleca się stosowania leku Lercaprel we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się karmienia piersią noworodków (kilka pierwszych tygodni po urodzeniu), a zwłaszcza wcześniaków podczas stosowania leku Lercaprel.

W przypadku starszego niemowlęcia lekarz poinformuje o korzyściach i ryzyku stosowania leku Lercaprel w porównaniu do innych metod leczenia.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli podczas leczenia wystąpią zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie lub senność, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lercaprel

Lercaprel zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LERCAPREL

Lek Lercaprel należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka raz na dobę, przyjmowana codziennie o tej samej porze. Tabletkę najlepiej zażywać rano co najmniej 15 minut przed śniadaniem. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Tabletek nie należy zażywać łącznie z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Lercaprel jest zbyt silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lercaprel

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecona przez lekarza lub w razie przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i, jeśli to możliwe, wziąć tabletki i (lub) opakowanie ze sobą do lekarza.

Zażycie dawki większej niż zalecana może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz nieregularną lub szybszą czynność serca. Może to doprowadzić do utraty przytomności.

Ponadto znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego może prowadzić do zmniejszonego dopływu krwi do ważnych narządów, niewydolności sercowo-naczyniowej i niewydolności nerek.

Pominięcie zastosowania leku Lercaprel

W razie pominięcia dawki należy jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Następnie należy kontynuować stosowanie tabletek zgodnie z zaleceniem. Nie należy stosować dawki podwójnej tego samego dnia.

Przerwanie stosowania leku Lercaprel

W przypadku przerwania stosowania leku Lercaprel, ciśnienie tętnicze może zwiększyć się ponownie. Przed przerwaniem leczenia lekiem Lercaprel należy porozmawiać z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Lercaprel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane (występujące z częstością 1% do 10%) leku Lercaprel to kaszel, zawroty głowy i senność. Poniżej wymieniono wszystkie zaobserwowane działania niepożądane leku Lercaprel albo samego enalaprylu lub samej lerkanidypiny.

Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów); często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów); niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów); rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów); bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często:    Niedokrwistość

Rzadko:    Zmniejszenie liczby niektórych krwinek, zmniejszenie wartości niektórych

parametrów laboratoryjnych (hemoglobina i hematokryt), osłabienie czynności szpiku kostnego, obrzęk węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:    Zbyt małe stężenie cukru we krwi

Zaburzenia oka

Bardzo często:    Niewyraźne widzenie

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często:    Zawroty głowy

Często:    Ból głowy, depresja

Niezbyt często:    Splątanie, senność, bezsenność, nerwowość, zaburzenia czucia (np. mrowienie)

Rzadko:    Nietypowe sny, zaburzenia snu

Zaburzenia serca i naczyniowe

Często:    Nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, w tym nadmierne obniżenie ciśnienia

tętniczego podczas wstawania, krótka utrata przytomności (omdlenie), zawał mięśnia sercowego lub udar, ból w klatce piersiowej, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynności serca

Niezbyt często:    Obrzęk w okolicy kostek, kołatanie serca

Rzadko:    Ziębnięcie rąk i stóp

Zaburzenia układu oddechowego Bardzo często:    Kaszel

Często:    Duszność

Niezbyt często:    Wyciek z nosa, ból gardła i chrypka, świszczący oddech, astma

Rzadko:    Zaburzenia tkanki płuc, nieżyt błony śluzowej nosa, zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit


Bardzo często: Często:

Niezbyt często:

Rzadko:

Bardzo rzadko:


Nudności

Biegunka, ból brzucha, zaburzenia smaku

Niedrożność jelit, zapalenie trzustki, wymioty, zaburzenia trawienia, zaparcie, utrata apetytu, podrażnienie żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wrzód żołądka Zapalenie i owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka Zgrubienie dziąseł, obrzęk jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:    Niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i (lub)

białkówki oka)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    Nagłe zaczerwienienie twarzy, zaczerwienienie i uczucie gorąca na skórze, wysypki

skórne, obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, rąk Niezbyt często:    Nasilona potliwość, świąd, pokrzywka, utrata włosów

Rzadko:    Ciężkie reakcje skórne

Opisywano zespół objawów, któremu mogą towarzyszyć niektóre lub wszystkie z następujących działań niepożądanych: gorączka, zapalenie błon surowiczych, zapalenie naczyń krwionośnych, ból mięśni i stawów / zapalenie mięśni i stawów oraz pewne zmiany parametrów laboratoryjnych; może wystąpić wysypka skórna, nadwrażliwość na światło i inne reakcje skórne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często:    Zaburzenia nerek

Rzadko:    Zmniejszone wydalanie moczu, zwiększone wydalanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    Impotencja

Rzadko:    Powiększenie piersi u mężczyzn

Zaburzenia ogólne

Bardzo często:    Uczucie osłabienia

Często:    Zmęczenie

Niezbyt często:    Kurcze mięśni, zaczerwienienie twarzy, dzwonienie w uszach, złe samopoczucie,

gorączka

Badania diagnostyczne

Często:    Zwiększone stężenie potasu we krwi, zwiększone stężenie kreatyniny we krwi

Niezbyt często:    Zwiększone stężenie mocznika we krwi, zmniejszone stężenie sodu we krwi

Rzadko:    Zwiększone wartości parametrów laboratoryjnych (enzymy wątrobowe, bilirubina w

surowicy)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LERCAPREL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Lercaprel po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Lercaprel

Substancjami czynnymi leku są enalaprylu maleinian i lerkanidypiny chlorowodorek.

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg enalaprylu maleinianu (co odpowiada 7,64 mg enalaprylu) i 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 9,44 mg lerkanidypiny).

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K-30, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza 5 cP, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000.

Jak wygląda lek Lercaprel i co zawiera opakowanie

Lercaprel to białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane.

Lercaprel jest dostępny w opakowaniach zawierających 14, 28, 56 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East, Ringaskiddy Co. Cork Irlandia

Wytwórca:

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1 I-20148 Milan Włochy

Data zatwierdzenia ulotki:

7

Lercaprel

Charakterystyka Lercaprel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lercaprel, 10 mg +10 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg enalaprylu maleinianu (co odpowiada 7,64 mg enalaprylu) i 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 9,44 mg lerkanidypiny).

Substancje pomocnicze: jedna tabletka powlekana zawiera 102,0 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, dwuwypukłe, okrągłe tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania 10 mg lerkanidypiny w monoterapii.

Produktu złożonego Lercaprel nie należy stosować w leczeniu początkowym nadciśnienia tętniczego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

U pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania 10 mg lerkanidypiny w monoterapii można zwiększyć dawkę lerkanidypiny podawanej w monoterapii do 20 mg lub zastosować produkt złożony Lercaprel o mocy 10 mg + 10 mg.

Zaleca się oddzielne zwiększanie dawki poszczególnych substancji czynnych. Jeśli jest to klinicznie wskazane, można rozważyć bezpośrednią zmianę monoterapii na stosowanie produktu złozonego.

Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę co najmniej 15 minut przed posiłkiem.

Produkt leczniczy najlepiej przyjmować rano. Produktu nie należy podawać łącznie z grejpfrutem (patrz punkty 4.3 i 4.5).

Pacjenci w podeszłym wieku: Dawkę należy dostosować w zależności od czynności nerek pacjenta (patrz „Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek”).

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat: Ponieważ brak doświadczenia klinicznego u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, aktualnie nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: Lercaprel jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) oraz u pacjentów poddawanych hemodializie (patrz punkty 4.3 i 4.4). Należy zachować szczególną ostrożność podczas rozpoczynania leczenia u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: Lercaprel jest przeciwwskazany w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby. Należy zachować szczególną ostrożność podczas rozpoczynania leczenia u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Lercaprel nie wolno stosować w następujących przypadkach:

• nadwrażliwość na substancję czynną (enalapryl lub lerkanidypinę), na jakikolwiek inhibitor ACE lub antagonistę wapnia (pochodną dihydropirydyny) albo na którąkolwiek substancję pomocniczą,

•    drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6),

• zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca, w tym zwężenie aorty,

•    nieleczona zastoinowa niewydolność serca,

•    niestabilna dławica piersiowa,

•    w ciągu jednego miesiąca od zawału mięśnia sercowego,

•    ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), w tym pacjenci poddawani hemodializie,

•    ciężka niewydolność wątroby,

•    jednoczesne stosowanie z:

o silnymi inhibitorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5), o cyklosporyną (patrz punkt 4.5), o sokiem grejpfrutowym (patrz punkt 4.5),

•    obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, spowodowany wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE,

•    dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niedociśnienie objawowe

Szczególnie ścisła kontrola jest niezbędna podczas leczenia enalaprylem w przypadkach:

• ciężkiej postaci niedociśnienia ze skurczowym ciśnieniem krwi poniżej 90 mmHg,

•    niewyrównanej niewydolności serca.

Hipotonię objawową rzadko obserwuje się u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez powikłań. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otrzymujących enalapryl hipotonia objawowa jest bardziej prawdopodobna, jeśli u pacjenta wystąpiło zmniejszenie objętości płynów, np. w wyniku leczenia diuretykami, ograniczenia spożycia soli w diecie, dializy, biegunki lub wymiotów (patrz punkt 4.5). Hipotonię objawową obserwowano u pacjentów z niewydolnością serca (z towarzyszącą niewydolnością nerek lub bez niej). Jej wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z cięższym stopniem niewydolności serca, znajdującej odzwierciedlenie w stosowaniu dużych dawek diuretyków pętlowych, hiponatremii lub zaburzeniach czynności nerek. W tej grupie pacjentów leczenie należy rozpocząć pod nadzorem lekarza, a pacjentów objąć ścisłą obserwacją za każdym razem, gdy modyfikowana jest dawka enalaprylu i (lub) diuretyka. Podobne zasady mogą dotyczyć pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych, u których nadmierne obniżenie ciśnienia krwi mogłoby doprowadzić do zawału mięśnia sercowego lub udaru naczyniowego mózgu.

Jeśli wystąpi hipotonia, pacjenta należy ułożyć na plecach i w razie potrzeby podać dożylny wlew soli fizjologicznej. Przejściowa reakcja hipotensyjna nie stanowi przeciwwskazania do stosowania kolejnych dawek, które można zwykle podać bez trudności, gdy ciśnienie krwi wzrośnie po uzupełnieniu płynów.

U niektórych pacjentów z niewydolnością serca z prawidłowym lub niskim ciśnieniem krwi stosowanie enalaprylu może spowodować dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi w ustroju. Jest to spodziewane działanie i zwykle nie jest powodem do przerwania leczenia. W razie wystąpienia objawów hipotonii konieczne może być zmniejszenie dawki i (lub) odstawienie diuretyka i (lub) enalaprylu.

Zespół chorego węzła zatokowego

Szczególną ostrożność w zakresie stosowania lerkanidypiny zaleca się u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego (bez kardiostymulatora).

Zaburzenia czynności lewej komory serca i choroba niedokrwienna serca

Kontrolowane badania hemodynamiki nie ujawniły zaburzeń czynności komorowej, niemniej jednak należy zachować ostrożność podczas leczenia antagonistami wapnia pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory serca. Sugerowano, że u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca obecne jest podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe w trakcie leczenia niektórymi krótko działającymi pochodnymi dihydropirydyny. Chociaż lerkanidypina jest lekiem

0    długim działaniu, zaleca się ostrożność w tej grupie pacjentów.

W rzadkich przypadkach niektóre pochodne dihydropirydyny mogą powodować ból przedsercowy lub ból dławicowy. Bardzo rzadko u pacjentów z wcześniej obecną dławicą piersiową odnotowywano nasiloną częstotliwość, czas trwania lub ciężkość tych ataków. Można zaobserwować odosobnione przypadki zawału mięśnia sercowego (patrz punkt 4.8).

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Szczególna ostrożność jest wymagana przy rozpoczynaniu leczenia enalaprylem u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek. Rutynowe kontrolowanie stężeń potasu i kreatyniny w surowicy w trakcie leczenia enalaprylem stanowi element standardowej opieki medycznej nad tą grupą pacjentów.

Zgłaszano przypadki niewydolności nerek związanej ze stosowaniem enalaprylu, szczególnie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub pierwotną chorobą nerek, w tym zwężeniem tętnicy nerkowej. Jeśli niewydolność nerek w trakcie leczenia enalaprylem zostanie rozpoznana wcześnie

1    jest odpowiednio leczona, zwykle jest odwracalna.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez wcześniej obecnej choroby nerek leczenie skojarzone enalaprylem i diuretykiem może prowadzić do zwiększenia stężeń mocznika i kreatyniny we krwi. Konieczne może być zmniejszenie dawki enalaprylu i (lub) odstawienie diuretyka. W takich przypadkach należy rozważyć możliwość pierwotnego zwężenia tętnicy nerkowej (patrz punkt 4.4, Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe).

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej sprawnej nerki obecne jest szczególne ryzyko wystąpienia hipotonii lub niewydolności nerek podczas leczenia inhibitorem ACE. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza, podając małe dawki i ostrożnie je zwiększając. Na początku leczenia należy dokonać oceny czynności nerek, a następnie ściśle kontrolować w trakcie leczenia.

Przeszczep nerki

Nie ma doświadczeń w zakresie stosowania lerkanidypiny lub enalaprylu u pacjentów po niedawno przeprowadzonej transplantacji nerki. Z tego względu nie zaleca się leczenia tych pacjentów preparatem Lercaprel.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby działanie hipotensyjne lerkanidypiny może być nasilone.

W czasie leczenia inhibitorami ACE rzadko obserwowano zespół rozpoczynający się od żółtaczki cholestatycznej, przekształcającej się w piorunującą martwicę wątroby (niekiedy kończącą się zgonem). Mechanizm tego zespołu jest niejasny. U pacjentów, u których pojawi się żółtaczka lub wyraźne nasilenie aktywności enzymów wątrobowych podczas leczenia inhibitorami ACE, należy przerwać podawanie inhibitora ACE i zastosować odpowiednie leczenie.

Neutropenia/agranulocytoza

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE zgłaszano przypadki neutropenii/agranulocytozy, małopłytkowości i niedokrwistości. Neutropenia jest rzadka u pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez szczególnych czynników ryzyka. Enalapryl należy stosować niezwykle ostrożnie u pacjentów z chorobą naczyniową tkanki łącznej, leczonych środkami immunosupresyjnymi, allopurynolem, prokainamidem lub jeśli obecnych jest kilka spośród tych czynników ryzyka, szczególnie w przypadku wcześniej obecnych zaburzeń czynności nerek. U niektórych spośród tych pacjentów wystąpiły ciężkie postacie zakażeń, które w kilku przypadkach nie odpowiadały na intensywną antybiotykoterapię. Jeśli w tej grupie pacjentów stosowany jest enalapryl, zaleca się regularne kontrolowanie liczby leukocytów, a pacjentów należy pouczyć, aby zgłaszali lekarzowi wszelkie oznaki zakażenia.

Nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym enalaprylem, odnotowywano obrzęk naczynioruchowy obejmujący twarz, kończyny, wargi, język, głośnię i (lub) krtań. Obrzęk naczynioruchowy może wystąpić w każdej chwili w trakcie leczenia. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie enalaprylu. Pacjenta należy objąć ścisłą kontrolą, aby przed wypisaniem ze szpitala uzyskać pewność, że objawy całkowicie ustąpiły. W przypadkach, w których obrzęk ograniczał się do twarzy i warg, objawy na ogół ustępowały bez leczenia, aczkolwiek leki przeciwhistaminowe były pomocne w łagodzeniu objawów.

Obrzęk naczynioruchowy obejmujący krtań może zakończyć się zejściem śmiertelnym. Gdy obrzęk obejmuje język, głośnię lub krtań i jest prawdopodobne, że spowoduje niedrożność dróg oddechowych, należy bezzwłocznie wdrożyć właściwe leczenie (np. podskórne podanie adrenaliny [w rozcieńczeniu 1:1000]) i (lub) podjąć środki w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych.

Większą częstość występowania obrzęku naczynioruchowego podczas leczenia inhibitorami ACE zgłaszano u pacjentów rasy czarnej w porównaniu z pacjentami innych ras.

U pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie niewywołanym przez inhibitor ACE obecne może być wyższe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, jeśli otrzymają inhibitor ACE (patrz również punkt 4.3).

Reakcje rzekomoanafilaktyczne w trakcie odczulania jadami owadów

W trakcie odczulania przeciw jadom owadów i jednoczesnego stosowania inhibitora ACE rzadko występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne zagrażające życiu. Reakcji tych można uniknąć, przejściowo odstawiając inhibitor ACE przed każdym odczulaniem.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne w trakcie aferezy LDL

W trakcie aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL) siarczanem dekstranu i jednoczesnego stosowania inhibitora ACE rzadko występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne zagrażające życiu. Reakcji tych można uniknąć, przejściowo odstawiając inhibitor ACE przed każdą aferezą.

Pacjenci z cukrzycą

W pierwszym miesiącu leczenia inhibitorem ACE pacjentów z cukrzycą leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną należy zapewnić ścisłą kontrolę stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.5).

Kaszel

W związku ze stosowaniem inhibitorów ACE zgłaszano przypadki występowania kaszlu. W typowych przypadkach stwierdza się uporczywy kaszel z odkrztuszaniem, który ustępuje po odstawieniu leczenia. Kaszel wywoływany przez inhibitor ACE należy również uwzględnić w rozpoznaniu różnicowym kaszlu.

Zabieg chirurgiczny/znieczulenie ogólne

U pacjentów poddawanych większemu zabiegowi chirurgicznemu lub znieczuleniu ogólnemu środkami zmniejszającymi ciśnienie krwi enalapryl hamuje powstawanie angiotensyny II, które w przeciwnym razie nastąpiłoby z powodu kompensacyjnego uwalniania reniny. Jeżeli w efekcie działania tego mechanizmu wystąpi hipotonia, można ją skorygować poprzez zwiększenie objętości płynów.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów otrzymujących inhibitory ACE, w tym enalapryl, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi. Czynniki ryzyka hiperkaliemii obejmują: niewydolność nerek, cukrzycę, równoległe leczenie diuretykami oszczędzającymi potas, stosowanie suplementów potasu lub substytutów soli zawierających potas, jak również jednoczesne leczenie innymi lekami, które mogą prowadzić do zwiększenia wartości stężenia

potasu w surowicy (np. heparyną). Jeśli równoległe stosowanie jednej z wyżej wymienionych substancji jest wskazane, należy regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Leki indukujące CYP3A4

Leki indukujące izoenzym CYP3A4, takie jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina, karbamazepina) i ryfampicyna, mogą zmniejszać stężenie lerkanidypiny w surowicy, potencjalnie prowadząc do mniejszej niż oczekiwana skuteczności leku (patrz punkt 4.5).

Tnne niezalecane leki

Ogólnie nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego w skojarzeniu z litem, diuretykami oszczędzającymi potas, suplementami potasu i estramustyną (patrz punkt 4.5).

Różnice między pacjentami z różnych grup etnicznych

Podobnie jak inne inhibitory ACE, enalapryl najwyraźniej jest mniej skuteczny w zakresie obniżania ciśnienia krwi u pacjentów rasy czarnej niż pacjentów innych ras, być może dlatego, że stężenia reniny w osoczu są często niższe w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Ciąża

Nie należy stosować produktu Lercaprel w trakcie ciąży.

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE, takimi jak enalapryl, w trakcie ciąży. Jeśli dalsze leczenie inhibitorem ACE nie jest nieodzowne, u pacjentek planujących zajście w ciążę należy przejść na alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w trakcie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży leczenie inhibitorami ACE należy natychmiast przerwać i, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Nie zaleca się również stosowania lerkanidypiny w trakcie ciąży i u kobiet planujących zajście w ciążę (patrz punkt 4.6).

Laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu Lercaprel w trakcie laktacji (patrz punkt 4.6).

Stosowanie u dzieci

Nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności tego preparatu skojarzonego w kontrolowanych badaniach u dzieci.

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ alkohol może wzmacniać działanie leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu rozszerzającym naczynia (patrz punkt 4.5).

Laktoza

Pacjenci z obecnością pewnych rzadko występujących zaburzeń dziedzicznych, takich jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować preparatu Lercaprel.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu Lercaprel mogą nasilać inne leki obniżające ciśnienie tetnicze, takie jak leki moczopędne, beta-adrenolityki, alfa-adrenolityki i inne substancje.

Ponadto zaobserwowano następujące interakcje z jednym lub drugim składnikiem preparatu skojarzonego:

Enalaprylu maleinian

Niektóre substancje czynne lub klasy terapeutyczne mogą sprzyjać wystąpieniu hiperkaliemii: sole potasu, diuretyki oszczędzające potas, inhibitory ACE, inhibitory angiotensyny TT,

niesteroidowe leki przeciwzapalne, heparyny (drobnocząsteczkowe lub niefrakcjonowane), cyklosporyna i takrolimus, trimetoprym.

Wystąpienie hiperkaliemii może zależeć od istnienia powiązanych czynników ryzyka.

Ryzyko wzrasta w połączeniu z wyżej wymienionymi produktami leczniczymi.

Niezalecane terapie skojarzone

Diuretyki oszczędzające potas lub suplementy potasu

Inhibitory ACE hamują utratę potasu wywoływaną przez diuretyki. Diuretyki oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren lub amiloryd), suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas mogą prowadzić do istotnego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Jeśli wskazane jest jednoczesne użycie z uwagi na wykazaną hipokaliemię, należy je stosować ostrożnie, często kontrolując stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Lit

W trakcie równoległego stosowania litu z inhibitorami ACE odnotowywano odwracalne zwiększenie stężeń litu w surowicy i działania toksyczne. Jednoczesne stosowanie diuretyków tiazydowych może podwyższyć stężenia litu w surowicy, a tym samym zwiększyć ryzyko działań toksycznych litu podawanego z inhibitorami ACE. Z tego względu nie zaleca się stosowania enalaprylu z litem; jednakże jeśli takie połączenie leków jest konieczne, należy ściśle kontrolować stężenie litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Estramustyna:

Obecne jest podwyższone ryzyko działań niepożądanych, takich jak obrzęk naczynioruchowy (patrz punkt 4.4).

Terapie skojarzone wymagające zastosowania środków ostrożności dotyczących użycia Leki przeciwcukrzycowe

Badania epidemiologiczne sugerują, że równoległe podawanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych (insuliny, doustnych leków przeciwcukrzycowych) może nasilać działanie obniżające stężenie glukozy we krwi, niosąc ze sobą ryzyko hipoglikemii. Wystąpienie takich przypadków jest najwyraźniej bardziej prawdopodobne w pierwszych tygodniach leczenia skojarzonego i u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Diuretyki (tiazydowe lub pętlowe)

Premedykacja dużymi dawkami diuretyków może prowadzić do zmniejszenia objętości płynów i ryzyka hipotonii przy rozpoczynaniu leczenia enalaprylem (patrz punkt 4.4). Działanie hipotensyjne można ograniczyć, odstawiając diuretyk, korygując zmniejszoną objętość płynów lub podając sole, bądź też rozpoczynając leczenie od małej dawki enalaprylu.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Długotrwałe leczenie lekami z grupy NLPZ może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitora ACE. Leki z grupy NLPZ i inhibitory ACE wykazują działanie addycyjne w zakresie ich wpływu na zwiększenie stężenia potasu w surowicy i mogą prowadzić do pogorszenia czynności nerek. Zwykle efekt ten jest odwracalny. W rzadkich przypadkach może wystąpić ostra niewydolność nerek, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, takich jak pacjenci w podeszłym wieku lub odwodnieni.

Baklofen

Nasilone działanie hipotensyjne. Należy kontrolować ciśnienie krwi i w razie potrzeby dostosować dawkę leku przeciwnadciśnieniowego.

Cyklosporyna

Cyklosporyna zwiększa ryzyko hiperkaliemii w trakcie leczenia inhibitorami ACE.

Alkohol

Alkohol wzmacnia działanie hipotensyjne inhibitorów ACE.

Terapie skojarzone, które należy uwzględnić Amifostyna

Nasilone działanie hipotensyjne.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresvine/neuroleptvki/anestetvki/leki narkotyczne Równoległe stosowanie pewnych anestetyków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i neuroleptyków z inhibitorami ACE może prowadzić do dalszego zmniejszenia ciśnienia krwi (patrz punkt 4.4).

Kortykosteroidy, tetrakozaktyd (o działaniu ogólnoustrojowym) (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako substytut w chorobie Addisona):

Osłabione działanie hipotensyjne (wywoływana przez kortykosteroid retencja soli/płynów).

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Równoległe stosowanie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi może nasilić działanie hipotensyjne enalaprylu. Jednoczesne stosowanie z nitrogliceryną i innymi nitratami lub lekami rozszerzającymi naczynia może nasilić obniżenie ciśnienia krwi.

Allopurynol, leki cytostatyczne lub immunosupresyjne, kortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym lub prokainamid

Jednoczesne podawanie z inhibitorami ACE może prowadzić do podwyższonego ryzyka leukopenii.

Leki zobojętniające soki żołądkowe

Leki zobojętniające soki żołądkowe wywołują zmniejszoną biodostępność inhibitorów ACE. Sympatykomimetyki

Sympatykomimetyki mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów ACE.

Możliwe jest osłabienie odpowiedzi na aminy presyjne (np. adrenalinę), ale nie jest na tyle silne, aby wykluczać ich stosowanie.

Kwas acetylosalicylowy i leki trombolityczne

Enalapryl można bezproblemowo stosować równolegle z kwasem acetylosalicylowym (w dawkach odpowiednich dla profilaktyki sercowo-naczyniowej) i lekami trombolitycznymi.

Złoto

U pacjentów leczonych wstrzyknięciami złota (aurotiojabłczan sodu) i jednoczesnym leczeniem inhibitorem ACE, w tym enalaprylem, rzadko zgłaszano reakcje przypominające reakcje po podaniu nitratów (objawy obejmujące zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i hipotonię).

Lerkanidypin a

Przeciwwskazane terapie skojarzone Inhibitory CYP3A4

Lerkanidypina jest metabolizowana przez enzym CYP3A4, dlatego jednocześnie podawane inhibitory i leki indukujące izoenzym CYP3A4 mogą wchodzić w interakcje z metabolizmem i wydalaniem lerkanidypiny.

Łączenie lerkanidypiny i silnych inhibitorów izoenzymu CYP3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, erytromycyna, troleandomycyna) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Badanie interakcji z ketokonazolem, silnym inhibitorem izoenzymu CYP3A4, wykazało znaczne zwiększenie stężeń lerkanidypiny w osoczu (15-krotne powiększenie pola pod krzywą stężenia leku w czasie [AUC] i 8-krotny wzrost stężenia maksymalnego Cmax (S)-enancjomeru lerkanidypiny).

Cyklosporyna

Cyklosporyny i lerkanidypiny nie należy stosować łącznie (patrz punkt 4.3).

Po równoległym podawaniu zaobserwowano podwyższone stężenia obu leków w osoczu. Badanie wśród zdrowych, młodych ochotników nie wykazało żadnych zmian stężenia lerkanidypiny w osoczu, gdy cyklosporyna była podawana 3 godziny po zażyciu lerkanidypiny, niemniej wartość AUC cyklosporyny wzrastała o 27%. Jednoczesne podawanie lerkanidypiny z cyklosporyną powodowało 3-krotne zwiększenie stężenia lerkanidypiny w osoczu i 21% wzrost wartości AUC cyklosporyny.

Sok grejpfrutowy

Lerkanidypiny nie należy zażywać z sokiem grejpfrutowym (patrz punkt 4.3).

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny, spożycie soku grejpfrutowego może hamować metabolizm lerkanidypiny, prowadząc do zwiększenia dostępności ustrojowej lerkanidypiny i nasilonego działania hipotensyjnego.

Terapie skojarzone wymagające zastosowania środków ostrożności dotyczących użycia Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ alkohol może wzmacniać działanie leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu rozszerzającym naczynia (patrz punkt 4.4).

Substraty CYP3A4

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania lerkanidypiny z innymi substratami izoenzymu CYP3A4, takimi jak terfenadyna, astemizol, leki przeciwarytmiczne klasy III, np. amiodaron i chinidyna.

Leki indukujące CYP3A4

Ostrożność jest wymagana przy równoległym stosowaniu lerkanidypiny z lekami indukującymi izoenzym CYP3A4, takimi jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina, karbamazepina), i ryfampicyną z uwagi na ryzyko osłabienia działania przeciwnadciśnieniowego lerkanidypiny. Z tego względu konieczne jest częstsze niż zwykle kontrolowanie ciśnienia krwi.

Digoksyna

Równoległe podawanie 20 mg lerkanidypiny pacjentom długotrwale    leczonym B-

metylodigoksyną nie wykazało dowodów interakcji farmakokinetycznych. U zdrowych ochotników leczonych digoksyną po podaniu 20 mg lerkanidypiny nastąpił wzrost stężenia Cmax digoksyny średnio o 33%, przy braku istotnych zmian wartości AUC i klirensu nerkowego. Pacjentów otrzymujących jednocześnie digoksynę należy ściśle kontrolować pod kątem objawów klinicznych toksyczności digoksyny.

Terapie skojarzone, które należy uwzględnić Midazolam

U ochotników w podeszłym wieku jednoczesne podawanie doustne midazolamu 20 mg nasilało wchłanianie lerkanidypiny (o około 40%) i zmniejszało tempo jego wchłaniania (opóźnienie czasu tmax z 1,75 do 3 godzin). Nie stwierdzono żadnych zmian stężenia midazolamu.

Metoprolol

Przy równoległym stosowaniu lerkanidypiny z metoprololem (B-adrenolityk metabolizowany głównie przez wątrobę) dostępność biologiczna metoprololu nie ulegała zmianie, podczas gdy dostępność biologiczna lerkanidypiny zmniejszała się o 50%. Efekt ten był spowodowany zmniejszeniem przepływu krwi przez wątrobę wywoływanym przez B-adrenolityki, stąd też może występować również w przypadku innych preparatów z tej klasy leków. Tym niemniej jednak lerkanidypinę można bezpiecznie stosować jednocześnie z lekami blokującymi receptory B-adrenergiczne.

Cymetydyna

Jednoczesne podawanie cymetydyny 800 mg raz na dobę nie powoduje znaczących zmian stężenia lerkanidypiny w osoczu, ale przy większych dawkach wymagana jest ostrożność ze względu na możliwość zwiększenia się dostępności biologicznej lerkanidypiny, a tym samym jej działania hipotensyjnego.

Fluoksetyna

Badanie interakcji z fluoksetyną (inhibitor CYP2D6 i CYP3A4), przeprowadzone na zdrowych ochotnikach w wieku 65 ± 7 lat (średnia ± odchylenie standardowe), nie wykazało żadnych klinicznie istotnych zmian farmakokinetyki lerkanidypiny.

Simwastatyna

Podczas podawania wielokrotnych dawek 20 mg lerkanidypiny jednocześnie z 40 mg simwastatyny wartość AUC lerkanidypiny nie ulegała znacznej zmianie, podczas gdy wartość AUC simwastatyny zwiększała się o 56%, a jej głównego aktywnego metabolitu, B-hydroksykwasu, o 28%. Jest mało prawdopodobne, aby te zmiany miały znaczenie kliniczne. Nie należy spodziewać się interakcji, jeśli lerkanidypina jest podawana rano, a simwastatyna wieczorem, zgodnie ze wskazaniami dla tych leków.

Warfaryna

Jednoczesne podawanie 20 mg lerkanidypiny zdrowym ochotnikom na czczo nie zmieniało farmakokinetyki warfaryny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Enalapryl

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE (enalapryl) w trakcie pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w trakcie drugiego i trzeciego trymestru ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Potwierdzone dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po podaniu inhibitorów ACE w trakcie pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające, niemniej nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jeśli dalsze leczenie inhibitorem ACE nie jest nieodzowne, u pacjentek planujących zajście w ciążę należy przejść na alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w trakcie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży leczenie inhibitorami ACE należy natychmiast przerwać i, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie.

Stwierdzono, że ekspozycja na inhibitor ACE w drugim i trzecim trymestrze wywiera toksyczny wpływ na płody (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodki ludzkie (niewydolność nerek, hipotonia, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3). W razie ekspozycji na inhibitor ACE począwszy od drugiego trymestru ciąży zaleca się kontrolne badania ultrasonograficzne czynności nerek i rozwoju czaszki. Niemowlęta, których matki stosowały inhibitory ACE, należy objąć ścisłą obserwacją w kierunku hipotonii (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Lerkanidypina

Badania lerkanidypiny na zwierzętach nie wykazały działań teratogennych, ale obserwowano je dla innych pochodnych dihydropirydyny.

Nie ma dostępnych żadnych danych klinicznych z ciąż po ekspozycji na lerkanidypinę, dlatego nie zaleca się jej stosowania w trakcie ciąży ani u kobiet planujących zajście w ciążę.

Leczenie skojarzone enalaprylem i lerkanidypiną

W związku z powyższym nie zaleca się stosowania preparatu Lercaprel w trakcie pierwszego trymestru ciąży, a jego użycie w drugim trymestrze ciąży i później jest przeciwwskazane.

Laktacja

Enalapryl

Ograniczone dane farmakokinetyczne wykazują bardzo niskie stężenia w mleku kobiecym (patrz punkt 5.2). Chociaż stężenia te wydają się mieć małe znaczenie kliniczne, nie zaleca się stosowania leku Lercaprel podczas karmienia piersią wcześniaków oraz niemowląt w pierwszych kilku tygodniach po narodzinach z uwagi na hipotetyczne ryzyko wpływu na układ sercowo-naczyniowy i na nerki oraz z powodu braku wystarczających doświadczeń klinicznych. W przypadku kobiet karmiących piersią starsze niemowlęta stosowanie leku Lercaprel można rozważyć, jeżeli jest konieczne dla matki, a dziecko będzie kontrolowane pod kątem skutków ubocznych.

Lerkanidypina

Nie wiadomo, czy lerkanidypina przenika do pokarmu kobiecego.

Leczenie skojarzone enalaprylem i lerkanidypiną

W związku z powyższym nie zaleca się stosowania preparatu Lercaprel w trakcie laktacji.

Płodność

U niektórych pacjentów leczonych antagonistami wapnia zgłaszano odwracalne zmiany biochemiczne w obszarze głowy plemników, które utrudniały zapłodnienie. W przypadkach, w których wielokrotne zapłodnienie in vitro kończy się niepowodzeniem i nie można znaleźć innego wyjaśnienia, należy rozważyć możliwość, że przyczyną są antagoniści wapnia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Doświadczenia kliniczne preparatu Lercaprel i jego składników sugerują, że zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu jest mało prawdopodobne. Zalecana jest jednak ostrożność, gdyż mogą występować zawroty głowy, astenia, męczliwość, a w rzadkich przypadkach senność (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane preparatu skojarzonego są podobne do działań niepożądanych obserwowanych dla jednego lub drugiego składnika podawanego osobno.

W kontrolowanych badaniach klinicznych preparatu Lercaprel 10 mg/10 mg z udziałem 329 pacjentów zgłaszano działania niepożądane przedstawione w poniższej tabeli.

Zastosowano klasyfikację układów i narządów oraz konwencję dotyczącą częstości MedDRA: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych).

Częstość

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość*

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy obiektywne, w tym przy zmianie położenia

Zaburzenia serca

Kołatanie serca Częstoskurcz*

Zaburzenia naczyniowe

Hipotonia*

Zapaść naczyniowa*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Suchość w jamie ustnej*

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból w górnej części brzucha* Nudności*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie skóry* Rumień*

Obrzęk warg* Pokrzywka*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów*

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Wielomocz*

Częstomocz*

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia erekcji*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Męczliwość

Astenia*

Badania diagnostyczne

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny*

Uwaga: * Tylko u 1 pacjenta

Dodatkowe informacje na temat poszczególnych składników

Monoterapia enalaprylem

Wśród reakcji niepożądanych zgłaszanych dla enalaprylu odnotowano:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często: niedokrwistość (w tym postać aplastyczna i hemolityczna)

Rzadko: neutropenia, małopłytkowość, agranulocytoza, niedomoga szpiku kostnego, pancytopenia, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia układu immunologicznego:

Często: nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy: zgłaszano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.4)

Rzadko: zaburzenie autoagresyjne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Niezbyt często: hipoglikemia (patrz punkt 4.4), brak łaknienia

Zaburzenia psychiczne:

Często: depresja

Niezbyt często: stan splątania, senność, bezsenność, nerwowość Rzadko: koszmary nocne, zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: zawroty głowy Często: ból głowy Niezbyt często: parestezje

Zaburzenia oka:

Bardzo często: niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika:

Niezbyt często: zawroty głowy, szum w uszach

Zaburzenia serca:

Często: zawał mięśnia sercowego, potencjalnie wtórnie do nadmiernej hipotonii u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4), zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, częstoskurcz

Niezbyt często: kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe:

Często: hipotonia, omdlenie, udar naczyniowy mózgu, potencjalnie wtórnie do nadmiernej hipotonii u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Niezbyt często: uderzenie krwi do głowy, hipotonia ortostatyczna Rzadko: objaw Raynauda

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo często: kaszel Często: duszność

Niezbyt często: wodnisty wyciek z nosa, ból gardłowo-krtaniowy i dysfonia, skurcz oskrzeli/astma

Rzadko:    nacieki w płucach, nieżyt nosa, alergiczne zapalenie pęcherzyków

płucnych/kwasochłonne zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: nudności

Często: biegunka, ból brzucha, zaburzenia smaku

Niezbyt często: niedrożność jelita, zapalenie trzustki, wymioty, niestrawność, zaparcia, dyskomfort żołądka, suchość w jamie ustnej, wrzody trawienne Rzadko: zapalenie jamy ustnej, aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: niewydolność wątroby, zapalenie wątroby - cholestatyczne zapalenie wątroby lub martwica wątroby, zastój żółci (w tym żółtaczka)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: osutka

Niezbyt często: nadmierna potliwość, świąd, pokrzywka, łysienie

Rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzyca

Zgłaszano zespół objawów, który może obejmować niektóre lub wszystkie z następujących objawów: gorączka, zapalenie błony surowiczej, zapalenie naczyń, bóle mięśni/zapalenie mięśni, bóle stawów/zapalenie stawów, dodatni wynik oznaczenia przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), podwyższony odczyn Biernackiego (OB), eozynofilia i leukocytoza. Może wystąpić osutka, nadwrażliwość na światło lub inne objawy dermatologiczne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Niezbyt często: skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, białkomocz Rzadko: skąpomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często: zaburzenia erekcji Rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: astenia

Często: męczliwość, ból w klatce piersiowej

Niezbyt często: złe samopoczucie

Badania diagnostyczne:

Często: podwyższone stężenie potasu we krwi, podwyższone stężenie kreatyniny we krwi Niezbyt często: podwyższone stężenie mocznika we krwi, obniżone stężenie sodu we krwi Rzadko: obniżone stężenie hemoglobiny, obniżony hematokryt, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, podwyższone stężenie bilirubiny we krwi

Monoterapia lerkanidypiną

Reakcje niepożądane wystąpiły u około 1,8% leczonych pacjentów.

Reakcje niepożądane na lek najczęściej zgłaszane w kontrolowanych badaniach klinicznych obejmowały: bóle głowy, zawroty głowy, obrzęk obwodowy, częstoskurcz, kołatanie serca i uderzenia krwi do głowy; każda z wymienionych reakcji występowała u mniej niż 1% pacjentów.

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne Rzadko: senność

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często: częstoskurcz, kołatanie serca Rzadko: dławica piersiowa

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: uderzenia krwi do głowy

Bardzo rzadko: omdlenie

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności, niestrawność, biegunka, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: osutka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rzadko: bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko: wielomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: obrzęk obwodowy Rzadko: astenia, męczliwość

W spontanicznie przekazywanych doniesieniach po wprowadzeniu leku na rynek zgłaszano następujące reakcje niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000): przerost dziąseł, odwracalne zwiększenie aktywności transaminaz wątrobowych w surowicy, hipotonia, częste oddawanie moczu i ból w klatce piersiowej.

Niektóre pochodne dihydropirydyny mogą rzadko prowadzić do zlokalizowanego bólu przedsercowego lub dławicy piersiowej. Bardzo rzadko u pacjentów z wcześniej obecną dławicą piersiową odnotowywano zwiększoną częstość, czas trwania lub nasilenie tych ataków. Mogą wystąpić odosobnione przypadki zawału mięśnia sercowego.

Nie wydaje się, aby lerkanidypina niekorzystnie wpływała na stężenie cukru we krwi ani stężenie lipidów w surowicy.

4.9 Przedawkowanie

Jak dotąd nie zgłoszono żadnych przypadków przedawkowania preparatu Lercaprel.

Najbardziej prawdopodobne objawy przedawkowania to: ciężka postać hipotonii, rzadkoskurcz, tachykardia odruchowa, wstrząs, osłupienie, zaburzenia równowagi elektrolitowej i niewydolność nerek.

Sposób postępowania w przypadku przedawkowania:

Leczenie jest głównie nakierowane na eliminację trucizny i przywrócenie stabilnego stanu sercowo-naczyniowego. Po spożyciu doustnym wskazane jest obfite płukanie żołądka, potencjalnie w połączeniu z irygacją jelit.

Doświadczenia w zakresie przedawkowania enalaprylu

Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania leku u ludzi.

Objawy:

Do najbardziej wyraźnych dotychczas zgłaszanych objawów przedawkowania należały: ciężka postać hipotonii (początek około sześciu godzin po zażyciu tabletek) z jednoczesną blokadą układu renina-angiotensyna i osłupieniem.

Objawy związane z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą obejmować: wstrząs krążeniowy, zaburzenia równowagi elektrolitowej, niewydolność nerek, hiperwentylację, częstoskurcz, kołatanie serca, rzadkoskurcz, zawroty głowy, stany lękowe i kaszel. Po zażyciu 300 mg i 440 mg enalaprylu zgłoszono odpowiednio 100- i 200-krotnie większe stężenia enalaprylatu w surowicy niż zwykle obserwowane dla dawek terapeutycznych.

Leczenie:

Zalecane leczenie w przypadku przedawkowania polega na wlewie dożylnym roztworu soli fizjologicznej. Jeśli wystąpi hipotonia, pacjentów należy ułożyć w pozycji jak przy wstrząsie. Można również rozważyć leczenie wlewem angiotensyny II i (lub) dożylnymi katecholaminami, jeśli dostępne. Jeżeli tabletki zostały zażyte niedawno, należy podjąć działania w celu wyeliminowania maleinianu enalaprylu (np. wymioty, płukanie żołądka, podanie substancji absorbujących lub siarczanu sodu). Enalaprylat można usunąć z krążenia przez hemodializę (patrz punkt 4.4). W przypadku rzadkoskurczu opornego na leczenie wskazane jest zastosowanie kardiostymulatora. Należy w sposób ciągły kontrolować objawy czynności życiowych oraz stężenia elektrolitów i kreatyniny w surowicy.

Doświadczenia w zakresie przedawkowania lerkanidypiny Objawy:

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny, można się spodziewać, że przedawkowanie spowoduje nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych ze znaczną hipotonią i odruchową tachykardią.

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłoszono trzy przypadki przedawkowania (spożycie odpowiednio 150 mg i 280 mg i 800 mg lerkanidypiny podczas próby samobójczej). U pierwszego pacjenta wystąpiła senność. U drugiego pacjenta nastąpił wstrząs kardiogenny z ciężkim niedokrwieniem serca i łagodną niewydolnością nerek. U trzeciego pacjenta stwierdzono wymioty i hipotonię.

Wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia bez następstw.

Leczenie:

W wyżej wymienionych przypadkach leczenie obejmowało odpowiednio: płukanie żołądka; duże dawki katecholamin, furosemid, naparstnicę i parenteralne wypełniacze osocza; węgiel aktywowany, środki przeczyszczające i dożylną dopaminę.

W przypadku ciężkiej postaci hipotonii, rzadkoskurczu i utraty przytomności pomocne może być wsparcie krążenia, z podaniem dożylnym atropiny w celu przeciwdziałania rzadkoskurczowi.

W świetle przedłużonego działania farmakologicznego lerkanidypiny stan sercowo-naczyniowy pacjentów, którzy przedawkowali lek, należy kontrolować przez co najmniej 24 godziny. Nie ma informacji dotyczących wartości zastosowania dializy. Lek wykazuje wysoką lipofilność, dlatego jest bardzo mało prawdopodobne, aby jego stężenia w osoczu wskazywały czas trwania fazy ryzyka. Dializa może nie być skuteczna.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory ACE i antagoniści wapnia: enalapryl i lerkanidypina Kod ATC: C09BB02

Lercaprel to preparat złożony zawierający inhibitor ACE (10 mg enalaprylu) i antagonistę wapnia (10 mg lerkanidypiny).

W podstawowym rozszerzonym badaniu klinicznym fazy III, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby wśród 342 pacjentów bez odpowiedzi na leczenie lerkanidypiną 10 mg (definiowanej jako rozkurczowe ciśnienie krwi w pozycji siedzącej [SDBP] 95-114 i skurczowe ciśnienie krwi w pozycji siedzącej [SSBP] 140-189 mmHg), zmniejszenie minimalnego ciśnienia SSBP było 5,4 mmHg większe dla skojarzenia enalaprylu 10 mg/lerkanidypiny 10 mg niż monoterapii lerkanidypiną 10 mg po 12 tygodniach leczenia metodą podwójnie ślepej próby (odpowiednio -7,7 mmHg i -2,3 mmHg, p<0,001). Podobnie zmniejszenie minimalnego ciśnienia SDBP było o 2,8 mmHg większe przy leczeniu skojarzonym w porównaniu z monoterapią (odpowiednio -7,1 mmHg i -4,3 mmHg, p<0,001). Wskaźniki u pacjentów z odpowiedzią na leczenie były znacząco wyższe dla leczenia skojarzonego niż dla monoterapii: odpowiednio 41% i 24% (p< 0,001) dla SSBP oraz 35% i 24% (p=0,032) dla SDBP. U znacznie większego odsetka pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone nastąpiła normalizacja ciśnienia SSBP (odpowiednio 39% i 22%, p<0,001) oraz SDBP (odpowiednio 29% i 19%, p=0,023) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi monoterapię. W otwartej fazie długofalowej obserwacji tego badania dopuszczono zwiększenie dawki leczenia skojarzonego enalaprylem 20 mg/lerkanidypiną 10 mg, jeśli ciśnienie krwi utrzymywało się na poziomie >140/90 mmHg: zwiększenie dawki nastąpiło u 133/221 pacjentów, a ciśnienie SDBP uległo normalizacji w 1/3 przypadków z tej grupy.

Maleinian enalaprylu jest solą maleinianową enalaprylu, pochodną dwóch aminokwasów: L-alaniny i L-proliny. Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) to peptydylo-dipeptydaza katalizująca przekształcanie angiotensyny I w angiotensynę II, która powoduje skurcz naczyń. Po wchłonięciu enalapryl jest hydrolizowany do enalaprylatu, który hamuje ACE. Inhibicja ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu, prowadząc do nasilenia aktywności reniny w osoczu (z powodu wyeliminowania ujemnego sprzężenia zwrotnego uwalniania reniny) i zmniejszenia wydzielania aldosteronu.

ACE jest identyczny jak kininaza II, dlatego enalapryl może również hamować rozkład bradykininy — silnego peptydu powodującego skurcz naczyń. Rola tego mechanizmu w działaniu terapeutycznym enalaprylu nie została jeszcze jednak zrozumiana.

Mimo że mechanizm obniżania ciśnienia krwi przez enalapryl przypisuje się głównie supresji układu renina-angiotensyna-aldosteron, enalapryl wykazuje działanie hipotensyjne nawet u pacjentów z niskimi stężeniami reniny.

Podawanie enalaprylu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym zmniejsza ciśnienie krwi zarówno w położeniu na plecach, jak i w pozycji stojącej, bez istotnego zwiększenia częstości akcji serca.

Hipotonia objawowa przy zmianie pozycji jest rzadka. U niektórych pacjentów osiągnięcie optymalnej kontroli ciśnienia tętniczego krwi może wymagać kilku tygodni leczenia. Nagłe odstawienie enalaprylu nie powoduje gwałtowanego wzrostu ciśnienia krwi.

Skuteczne hamowanie aktywności ACE zwykle następuje 2 do 4 godzin po podaniu doustnym pojedynczej dawki enalaprylu. Działanie przeciwnadciśnieniowe zwykle pojawia się po godzinie, a maksymalne obniżenie ciśnienia krwi obserwuje się 4 do 6 godzin po podaniu leku. Czas działania leku jest zależny od dawki, ale dla zalecanych dawek wykazano, że działanie przeciwnadciśnieniowe i hemodynamiczne utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

Badania hemodynamiczne u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym wykazały, że obniżeniu ciśnienia krwi towarzyszyło zmniejszenie oporu tętnic obwodowych i wzrost pojemności minutowej serca; częstość akcji serca ulegała niewielkiej zmianie lub nie zmieniała się w ogóle. Po podaniu enalaprylu przepływ nerkowy krwi wzrastał, podczas gdy wskaźnik przesączania kłębkowego pozostawał niezmienny. Nie zaobserwowano oznak retencji sodu lub wody. Natomiast u pacjentów z niskim wskaźnikiem przesączania kłębkowego przed rozpoczęciem leczenia wskaźnik ten zwykle wzrastał.

W krótkofalowych badaniach klinicznych pacjentów z chorobą nerek, z towarzyszącą cukrzycą i bez cukrzycy, po zażyciu enalaprylu obserwowano zmniejszenie albuminurii i wydalania z moczem IgG i całkowitych białek.

Lerkanidypina jest antagonistą wapnia z grupy dihydropirydyny i hamuje przezbłonowy wpływ wapnia do serca i mięśni gładkich. Jej mechanizm działania hipotensyjnego opiera się na bezpośrednim wpływie zwiotczającym na mięśnie gładkie naczyń, w ten sposób zmniejszając całkowity opór obwodowy. Ze względu na wysoki współczynnik podziału błony, lerkanidypina wykazuje przedłużone działanie przeciwnadciśnieniowe oraz jest pozbawiona działania inotropowo ujemnego z uwagi na jej wysoką selektywność naczyniową.

Rozszerzenie naczyń wywoływane przez lerkanidypinę pojawia się stopniowo, dlatego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym rzadko obserwuje się ostrą hipotonię z odruchową tachykardią.

Podobnie jak w przypadku innych asymetrycznych pochodnych 1,4-dihydropirydyny, działanie przeciwnadciśnieniowe lerkanidypiny jest głównie wynikiem działania jej (S)-enancjomeru.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych przy równoległym podawaniu enalaprylu i lerkanidypiny.

Właściwości farmakokinetyczne enalaprylu

Wchłanianie

Enalapryl jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym, a maksymalne stężenie w osoczu pojawia się w ciągu godziny. W oparciu o wyniki zawartości leku w moczu stwierdzono, że zakres wchłaniana enalaprylu z podanego doustnie maleinianu enalaprylu wynosi około 60%. Na wchłanianie podanego doustnie enalaprylu nie ma wpływu obecność pokarmu w przewodzie pokarmowym.

Dystrybucja

Po wchłonięciu podanego drogą doustną enalaprylu następuje szybka i rozległa hydroliza leku do enalaprylatu, będącego silnym inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę. Maksymalne stężenia enalaprylatu w surowicy występują około 3 - 4 godziny po doustnym przyjęciu maleinianu enalaprylu. Skuteczny okres półtrwania dla kumulacji enalaprylu na podstawie obserwacji stężeń enalaprylatu osiągnięto po czterech dniach leczenia.

W zakresie klinicznie istotnych stężeń stopień wiązania się enalaprylu z białkami osocza ludzkiego nie przekracza 60%.

Biotransformacja

Poza przemianą na enalaprylat, nie ma dowodów znaczącego metabolizmu enalaprylu.

Eliminacja

Wydalanie enalaprylatu następuje głównie przez nerki. Głównymi składnikami wykrywanymi w moczu są enalaprylat (stanowiący około 40% dawki) i enalapryl w postaci niezmienionej (około 20%).

Niewydolność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek ekspozycja na enalapryl i enalaprylat jest zwiększona. U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 40 - 60 ml/min) wartość AUC enalaprylatu w stanie stacjonarnym po podaniu dawki 5 mg raz na dobę była około dwukrotnie większa niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. W ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) wartość AUC wzrastała około 8-krotnie. Skuteczny okres półtrwania enalaprylatu po podaniu wielokrotnych dawek maleinianu enalaprylu jest dłuższy na tym poziomie niewydolności nerek, a czas do osiągnięcia stanu stacjonarnego wydłuża się (patrz punkt 4.2).

Enalaprylat można usunąć z krążenia ogólnego przez hemodializę. Klirens dializy wynosi 62 ml/min.

Laktacja

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki 20 mg leku pięciu kobietom po porodzie średnie szczytowe stężenie enalaprylu w mleku wynosiło 1,7 pg/l (przedział od 0,54 do 5,9 pg/l) po upływie 4 do 6 godzin od przyjęcia leku. Średnie szczytowe stężenie enalaprylatu w mleku wynosiło 1,7 pg/l (przedział od 1,2 do 2,3 pg/l); szczytowe stężenia odnotowywano w różnych porach w okresie 24 godzin. Przy zastosowaniu danych dotyczących szczytowych stężeń leku w mleku kobiecym szacuje się, że dziecko karmione wyłącznie piersią otrzymałoby maksymalnie około 0,16% dawki dostosowanej do masy ciała matki. U kobiety przyjmującej doustnie enalapryl 10 mg dziennie przez 11 miesięcy szczytowe stężenie enalaprylu w mleku wynosiło 2 pg/l po upływie 4 godzin od przyjęcia leku, a szczytowe stężenie enalaprylatu wynosiło 0,75 pg/l około 9 godzin po przyjęciu leku. Całkowita ilość enalaprylu i enalaprylatu w mleku kobiety mierzona w okresie 24 godzin wynosiła odpowiednio 1,44 pg/l i 0,63 pg/l. Poziom stężenia enalaprylatu w mleku był niewykrywalny (<0,2 pg/l) po upływie 4 godzin od przyjęcia pojedynczej dawki 5 mg enalaprylu u jednej z kobiet i dawki 10 mg u dwóch kobiet; nie określono poziomu stężenia enalaprylu.

Właściwości farmakokinetyczne lerkanidypiny

Wchłanianie

Lerkanidypina jest całkowicie wchłaniana po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenia w osoczu krwi po około 1,5 - 3 godzinach.

Dwa enancjomery lerkanidypiny wykazują podobny profil stężeń w osoczu: czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia w osoczu jest jednakowy, a maksymalne stężenie w osoczu i wartość AUC są średnio 1,2-krotnie wyższe dla (S)-enancjomeru. Okresy półtrwania dwóch enancjomerów są zasadniczo jednakowe. Nie obserwuje się wzajemnej przemiany dwóch enancjomerów in vivo.

Z uwagi na wysoki metabolizm pierwszego przejścia, bezwzględna dostępność biologiczna doustnie podawanej lerkanidypiny nie na czczo wynosi około 10%. U zdrowych ochotników dostępność biologiczna po zażyciu na czczo jest jednak zmniejszona do 1/3.

Doustna dostępność lerkanidypiny zwiększa się 4-krotnie, gdy lek zostanie przyjęty do 2 godzin po posiłku o dużej zawartości tłuszczów. Z tego powodu lek należy zażywać przed posiłkami.

Dystrybucja

Dystrybucja z osocza do tkanek i narządów jest szybka i rozległa.

Stopień wiązania się lerkanidypiny z białkami osocza przekracza 98%. Poziomy białek osocza są niższe u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, dlatego stężenie wolnej frakcji leku może być wyższe.

Biotransformacja

Lerkanidypina jest silnie metabolizowana przez izoenzym CYP3A4; w moczu i w kale nie stwierdza się obecności substancji macierzystej. Lek jest przekształcany głównie na nieaktywne metabolity, a około 50% dawki jest wydalane w moczu.

Eksperymenty in vitro z mikrosomami wątroby ludzkiej wykazały, że lerkanidypina w niewielkim stopniu hamuje dwa enzymy CYP3A4 i CYP2D6 w stężeniach 160- i 40-krotnie wyższych niż maksymalne stężenia w osoczu osiągane po podaniu dawki 20 mg.

Ponadto badania interakcji na ludziach wykazały, że lerkanidypina nie zmienia stężeń midazolamu w osoczu (typowy substrat CYP3A4) ani metoprololu (typowy substrat CYP2D6). Nie należy się zatem spodziewać, że w dawkach terapeutycznych lerkanidypina będzie hamować biotransformację leków metabolizowanych przez izoenzym CYP3A4 lub CYP2D6.

Eliminacja

Eliminacja leku następuje zasadniczo w drodze biotransformacji.

Obliczono średni końcowy okres półtrwania 8 - 10 godzin; z uwagi na wysoki stopień wiązania z błonami lipidowymi aktywność terapeutyczna utrzymuje się przez 24 godziny. Po podaniu wielokrotnym nie obserwowano kumulacji leku.

Liniowość/nieliniowość

Podanie doustne lerkanidypiny prowadzi do stężeń w osoczu, które nie są wprost proporcjonalne do dawki (nieliniowa farmakokinetyka). Po podaniu dawek 10 mg, 20 mg lub 40 mg maksymalne stężenia w osoczu osiągały stosunek 1:3:8, a pole pod krzywymi stężenia w osoczu w czasie -1:4:18, co sugeruje progresywne nasycanie metabolizmu pierwszego przejścia. Zgodnie z powyższym, dostępność leku wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji

Wykazano, że farmakokinetyka lerkanidypiny u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby jest podobna do farmakokinetyki obserwowanej w ogólnej populacji pacjentów. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub pacjentów zależnych od dializowania stwierdzono wyższe stężenia leku (około 70%). U pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami wątroby ustrojowa dostępność biologiczna lerkanidypiny jest prawdopodobnie podwyższona, gdyż lek jest normalnie silnie metabolizowany w wątrobie.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Preparat skojarzony enalaprylu i lerkanidypiny

Potencjalną toksyczność preparatu skojarzonego enalaprylu i lerkanidypiny o stałym składzie zbadano na szczurach po doustnym podawaniu przez okres do 3 miesięcy i w dwóch testach genotoksyczności. Leczenie skojarzone nie zmieniało profilu toksykologicznego poszczególnych składników.

Dla poszczególnych składników preparatu, enalaprylu i lerkanidypiny, dostępne są następujące dane:

Enalapryl

Dane przedkliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, farmakologii, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję sugerują, że enalapryl nie wpływa na płodność i zdolności rozrodcze szczurów i nie jest teratogenny. W badaniu, w ramach którego samicom szczurów podawano dawkę przed okresem godowym do okresu ciąży, wystąpiła zwiększona częstość występowania zgonów młodych w trakcie laktacji. Wykazano, że ten związek chemiczny przenika przez łożysko i jest wydzielany w mleku. Wykazano, że inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę jako klasa leków wywołują działania niepożądane w zakresie późnego rozwoju płodu, prowadząc do zgonów i wad wrodzonych płodów, w szczególności dotyczących czaszki. Zgłaszano również toksyczne działanie na płody, opóźnienie wzrostu wewnątrz macicy i przetrwały przewód tętniczy. Uważa się, że te nieprawidłowości rozwojowe są częściowo spowodowane bezpośrednim działaniem inhibitorów ACE na układ renina-angiotensyna płodów, a częściowo niedokrwieniem wynikającym z hipotonii u matki i zmniejszeniem przepływu krwi między płodem i łożyskiem oraz dostarczania płodowi tlenu/składników odżywczych.

Lerkanidypina

Istotne działania, które zaobserwowano w długofalowych badaniach na szczurach i psach, były związane, bezpośrednio lub pośrednio, ze znanymi działaniami dużych dawek antagonistów wapnia, głównie odzwierciedlając zbyt nasiloną aktywność farmakodynamiczną.

Lerkanidypina nie wykazuje genotoksyczności ani dowodów ryzyka działania rakotwórczego. Leczenie lerkanidypiną nie wpływało na płodność ani ogólne zdolności rozrodcze u szczurów, ale w dużych dawkach wywoływało poronienia przed i po zagnieżdżeniu się jaja oraz opóźnienie rozwoju płodu. Nie stwierdzono żadnych dowodów działania teratogennego u szczurów i królików, niemniej dla innych pochodnych dihydropirydyny obserwowano działanie teratogenne u zwierząt. Lerkanidypina wywoływała dystocję przy podawaniu w dużej dawce (12 mg/kg mc./dobę) w trakcie porodu.

Nie zbadano dystrybucji lerkanidypiny i (lub) jej metabolitów u ciężarnych zwierząt ani ich przenikania do mleka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon K-30 Sodu wodorowęglan Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 5 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Makrogol 6000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PA-Aluminium-PVC/Auminium w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierające 7, 14, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 90, 98 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East, Ringaskiddy Co. Cork Irlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20

Lercaprel