+ iMeds.pl

Lerpidic 10 mgUlotka Lerpidic

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lerpidic, 10 mg, tabletki powlekane Lerpidic, 20 mg, tabletki powlekane

Lercanidipini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■ Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Lerpidic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lerpidic

3.    Jak stosować lek Lerpidic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Lerpidic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lerpidic i w jakim celu się go stosuje

Lek Lerpidic należy do grupy tzw. antagonistów wapnia (pochodnych dihydropirydyny). Lek ten stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych w wieku powyżej 18 lat (jego stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lerpidic Kiedy nie stosować leku Lerpidic

■    jeśli pacjent ma uczulenie na lerkanidypiny chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości reakcje uczuleniowe na podobne leki (takie jak amlodypina, nikardypina, felodypina, izradypina, nifedypina lub lacydypina);

■    jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca, taką jak:

-    nieleczona niewydolność serca

-    zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca

- niestabilna dławica piersiowa (ból dławicowy w spoczynku lub nasilający się)

-    zawał mięśnia sercowego przebyty w ciągu ostatniego miesiąca

■    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek

■    jeśli pacjent przyjmuje leki, które są inhibitorami izoenzymu CYP3A4:

-    leki przeciwgrzybicze (tj. ketokonazol lub itrakonazol)

-    antybiotyki makrolidowe (tj. erytromycyna lub troleandomycyna)

-    leki przeciwwirusowe (tj. rytonawir)

■    jeśli pacjent otrzymuje lek o nazwie cyklosporyna (stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu).

Leku nie należy przyjmować jednocześnie z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią (dalsze informacje znajdują się w punkcie „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Lerpidic należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

■    ma chorobę serca lub wszczepiony rozrusznik serca albo stwierdzono u niego wcześniej dławicę piersiową;

■    ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek, lub poddawany jest dializoterapii.

Lerpidic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, zwłaszcza jeśli przyjmuje:

■    leki beta-adrenolityczne (np. metoprolol), leki moczopędne (diuretyki) lub inhibitory konwertazy angiotensyny (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego);

■    cymetydynę w dawce większej niż 800 mg (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej, niestrawności lub zgagi);

■    digoksynę (lek stosowany w chorobach serca)

■    midazolam (lek ułatwiający zasypianie)

■    ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)

■    astemizol lub terfenadynę (leki przeciwalergiczne)

■    amiodaron lub chinidynę (leki zwalniające czynność serca)

■    fenytoinę lub karbamazepinę (leki przeciwpadaczkowe).

Lekarz może częściej niż zwykle kontrolować ciśnienie tętnicze krwi pacjenta.

Lerpidic z jedzeniem, piciem i alkoholem

■    Podczas leczenia nie należy pić alkoholu, gdyż może on nasilić działanie leku.

■    Podczas leczenia nie należy jeść grejpfrutów ani pić soku grejpfrutowego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, planuje ciążę lub nie stosuje żadnej antykoncepcji, nie powinna stosować leku Lerpidic.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, uczucia osłabienia i zmęczenia. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu poznania indywidualnej reakcji na lek Lerpidic.

Lerpidic zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (np. laktozy), galaktozemię lub zespół złego wchłaniania glukozy/galaktozy, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku, gdyż w jego składzie znajduje się laktoza.

3. Jak stosować Lerpidic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka to jedna tabletka o mocy 10 mg na dobę, przyjmowana codziennie o tej samej porze, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem. Posiłek z dużą zawartością tłuszczu znacząco zwiększa stężenie leku we krwi. W razie konieczności lekarz może zalecić zwiększenie dawki do jednej tabletki o mocy 20 mg na dobę.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Osoby w podeszłym wieku

Zmiana dawki dobowej nie jest konieczna, jednak należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia i podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lerpidic Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana.

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana lub w razie przedawkowania, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną i, jeśli to możliwe, zabrać ze sobą pozostałe tabletki i (lub) opakowanie leku.

Zbyt duża dawka może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz nieregularną lub przyspieszoną czynność serca. Może również prowadzić do utraty świadomości.

Pominięcie zastosowania leku Lerpidic

W razie nieprzyjęcia dawki leku należy pominąć zapomnianą dawkę, a następną tabletkę przyjąć kolejnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lerpidic

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Lerpidic, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć. Przed odstawieniem leku należy skonsultować się z lekarzem. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej na skutek zmniejszonego dopływu krwi do serca).

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

ból w klatce piersiowej, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, omdlenie i reakcje alergiczne (z takimi objawami, jak świąd, wysypka, pokrzywka).

U pacjentów z dławicą piersiową stosowanie leków z grupy, do której należy Lerpidic, może zwiększyć częstość, czas trwania lub nasilenie napadów bólu. Obserwowano pojedyncze przypadki zawału mięśnia sercowego.

Inne możliwe działania niepożądane

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

ból głowy, zwroty głowy, przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca (mocna lub szybka czynność serca), nagłe zaczerwienienie twarzy, szyi lub górnej części tułowia, obrzęk okolicy kostek.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

senność, nudności, wymioty, zgaga, ból żołądka, biegunka, wysypka, ból mięśni, wydalanie dużej ilości moczu, zmęczenie.

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

obrzęk dziąseł, zaburzenia czynności wątroby (wykrywane w badaniach krwi), częstsze niż zwykle oddawanie moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Lerpidic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Lerpidic

Lerpidic, 10 mg

Substancją czynną jest lerkanidypiny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 9,4 mg lerkanidypiny.

Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: magnezu stearynian, powidon K-29/32, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna.

Otoczka: makrogol 3350, alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E172).

Lerpidic, 20 mg

Substancją czynną jest lerkanidypiny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: magnezu stearynian, powidon K-29/32, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna.

Otoczka: makrogol 3350, alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda Lerpidic i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane o mocy 10 mg są żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe (o średnicy 6,5 mm), z rowkiem dzielącym po jednej stronie i oznaczeniem ‘L’ po drugiej stronie.

Tabletki powlekane o mocy 20 mg są różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe (o średnicy 8,5 mm), z rowkiem dzielącym po jednej stronie i oznaczeniem ‘L’ po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Tabletki o mocy 10 mg dostępne są w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 30, 56 lub 60 tabletek powlekanych.

Tabletki o mocy 20 mg dostępne są w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 30, 56 lub 60 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

BALKANPHARMA - DUPNITSA AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600, Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

5 DK/H/2360/001-002/DC

Lerpidic

Charakterystyka Lerpidic

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lerpidic, 10 mg, tabletki powlekane Lerpidic, 20 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Lerpidic. 10 mg

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku (Lercanidipini hydrochloridum). co odpowiada 9.4 mg lerkanidypiny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 30 mg laktozy jednowodnej.

Lerpidic. 20 mg

Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku (Lercanidipini hydrochloridum). co odpowiada 18.8 mg lerkanidypiny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 60 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych. patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana Lerpidic. 10 mg

Żółta. okrągła. obustronnie wypukła tabletka powlekana (o średnicy 6.5 mm). z rowkiem dzielącym po jednej stronie i oznaczeniem ‘L’ po drugiej stronie.

Lerpidic. 20 mg

Różowa. okrągła. obustronnie wypukła tabletka powlekana (o średnicy 8.5 mm). z rowkiem dzielącym po jednej stronie i oznaczeniem ‘L’ po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia. a nie podział na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie łagodnego do umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka to 10 mg doustnie, raz na dobę, co najmniej 15 minut przed posiłkiem. Dawkę tę można zwiększyć do 20 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Dawkę należy zwiększać stopniowo, gdyż może upłynąć około 2 tygodni, zanim produkt leczniczy osiągnie pełne działanie przeciwnadciśnieniowe.

U niektórych pacjentów, u których nie uzyskano kontroli nadciśnienia stosując jeden produkt leczniczy, korzystne może być dodanie produktu Lerpidic do leku beta-adrenolitycznego (atenolol), moczopędnego (hydrochlorotiazyd) lub inhibitora konwertazy angiotensyny (kaptopryl lub enalapryl).

Ponieważ krzywa zależności reakcji klinicznej od dawki, początkowo stroma, osiąga plateau w zakresie dawek od 20 do 30 mg, jest mało prawdopodobne, aby zastosowanie większych dawek zwiększyło skuteczność leczenia, może za to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Wprawdzie ani dane farmakokinetyczne, ani doświadczenie kliniczne nie wskazują, aby u osób w podeszłym wieku była konieczna modyfikacja dawki dobowej, ale zaleca się szczególną ostrożność na początku leczenia pacjentów tej grupy wiekowej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania lerkanidypiny u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, nie zaleca się obecnie jej podawania dzieciom.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Należy zachować szczególną ostrożność rozpoczynając leczenie u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Wprawdzie zalecany zwykle schemat dawkowania może być tolerowany przez pacjentów z tych grup, konieczna jest jednak ostrożność podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę. Działanie przeciwnadciśnieniowe u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może być nasilone, dlatego należy rozważyć u nich dostosowanie dawkowania.

Nie zaleca się stosowania lerkanidypiny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (GFR <30 ml/min).

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancję czynną (lerkanidypinę), na którąkolwiek pochodną dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

■    Ciąża i karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

■    Kobiety w wieku rozrodczym, jeśli nie stosują skutecznej antykoncepcji.

■    Zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca.

■    Nieleczona zastoinowa niewydolność serca.

■    Niestabilna dławica piersiowa.

■    Ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

■    Stosowanie przed upływem 1 miesiąca od zawału mięśnia sercowego.

■    Jednoczesne stosowanie z:

-    silnymi inhibitorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5);

-    cyklosporyną (patrz punkt 4.5);

-    sokiem grejpfrutowym (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lerkanidypinę należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego (jeśli nie mają wszczepionego rozrusznika serca).

Lerkanidypinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory, mimo że w kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących hemodynamiki nie wykazano pogorszenia czynności komór serca. Istnieją dane wskazujące na możliwość zwiększania przez niektóre krótko działające pochodne dihydropirydyny ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Mimo że lerkanidypina jest lekiem długo działającym, należy u tych pacjentów zachować ostrożność.

Niektóre pochodne dihydropirydyny mogą rzadko wywołać ból w okolicy przedsercowej lub napad

dławicy piersiowej. U pacjentów z dławicą piersiową bardzo rzadko napady te mogą występować częściej, trwać dłużej lub mieć większe nasilenie. W pojedynczych wypadkach może wystąpić zawał serca (patrz punkt 4.8).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Należy zachować szczególną ostrożność rozpoczynając leczenie u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Wprawdzie zalecany zwykle schemat dawkowania może być tolerowany przez pacjentów z tych grup, konieczna jest jednak ostrożność podczas zwiększania dawki do 20 mg na dobę. Działanie przeciwnadciśnieniowe u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może być nasilone, dlatego należy rozważyć u nich dostosowanie dawkowania.

Nie zaleca się stosowania lerkanidypiny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (GFR <30 ml/min), patrz punkt 4.2.

Podczas leczenia nie należy pić alkoholu, gdyż może on nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia krwionośne (patrz punkt 4.5).

Leki indukujące izoenzym CYP3A4, takie jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina, karbamazepina) i ryfampicyna, mogą zmniejszać stężenie lerkanidypiny w osoczu i spowodować, że jej skuteczność będzie mniejsza od oczekiwanej (patrz punkt 4.5).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu

Jedna tabletka o mocy 10 mg zawiera 30 mg laktozy jednowodnej, a jedna tabletka o mocy 20 mg zawiera 60 mg laktozy jednowodnej. Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Lerkanidypina jest metabolizowana z udziałem izoenzymu CYP3A4, dlatego stosowane jednocześnie z nią inhibitory i induktory aktywności CYP3A4 mogą wpływać na metabolizm i eliminację lerkanidypiny.

Należy unikać jednoczesnego podawania lerkanidypiny i inhibitorów izoenzymu CYP3A4 (takich jak ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, erytromycyna, troleandomycyna), patrz punkt 4.3. Badanie interakcji z zastosowaniem silnego inhibitora CYP3A4, ketokonazolu, wykazało znaczące zwiększenie stężenia lerkanidypiny w osoczu (15-krotne zwiększenie wartości AUC i 8-krotne zwiększenie Cmax S-lerkanidypiny).

Nie należy stosować jednocześnie cyklosporyny i lerkanidypiny (patrz punkt 4.3).

Po jednoczesnym podaniu obserwowano zwiększenie stężenia w osoczu zarówno lerkanidypiny, jak i cyklosporyny. Badanie z udziałem młodych, zdrowych ochotników wykazało, że podanie cyklosporyny po 3 godzinach od podania lerkanidypiny nie zmienia stężenia lerkanidypiny w osoczu, podczas gdy wartość AUC cyklosporyny zwiększa się o 27%. Jednak po jednoczesnym podawaniu lerkanidypiny i cyklosporyny odnotowano 3-krotne zwiększenie stężenia lerkanidypiny w osoczu i zwiększenie AUC dla cyklosporyny o 21%.

Podczas leczenia lerkanidypiną nie należy pić soku grejpfrutowego (patrz punkt 4.3).

Tak jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny, sok grejpfrutowy hamuje metabolizm lerkanidypiny, powoduje to zwiększenie jej biodostępności ogólnoustrojowej i nasila działanie hipotensyjne.

U zdrowych osób w podeszłym wieku jednoczesne doustne stosowanie lerkanidypiny w dawce 20 mg i midazolamu zwiększało wchłanianie lerkanidypiny o około 40% i zmniejszało szybkość wchłaniania (wydłużenie tmax z 1,75 do 3 godzin). Stężenie midazolamu nie zmieniało się.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania lerkanidypiny i innych substratów izoenzymu CYP3A4, takich jak terfenadyna, astemizol, leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron, chinidyna.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania lerkanidypiny i induktorów CYP3A4, takich jak leki przeciwdrgawkowe (np. fenytoina, karbamazepina) i ryfampicyna, ze względu na ryzyko osłabienia działania przeciwnadciśnieniowego. Należy częściej niż zwykle kontrolować ciśnienie tętnicze.

Jednoczesne podawanie lerkanidypiny i metoprololu, beta-adrenolityku eliminowanego głównie przez wątrobę, nie zmieniło biodostępności metoprololu, ale spowodowało zmniejszenie o połowę biodostępności lerkanidypiny. Działanie to może być wynikiem zmniejszenia przez beta-adrenolityki przepływu krwi przez wątrobę, dlatego może występować również podczas stosowania innych leków z tej grupy. Lerkanidypinę można bezpiecznie stosować z lekami beta-adrenolitycznymi, ale może być konieczne dostosowanie jej dawki.

Badanie interakcji z udziałem ochotników w wieku 65 ± 7 lat (średnia ± odchylenie standardowe), którym podawano fluoksetynę (inhibitor izoenzymów CYP2D6 i CYP3A4) nie wykazało istotnej klinicznie zmiany farmakokinetyki lerkanidypiny.

Jednoczesne podawanie cymetydyny w dawce dobowej 800 mg nie powoduje istotnych zmian stężenia lerkanidypiny w osoczu, ale większe dawki cymetydyny należy podawać ostrożnie ze względu na możliwość zwiększenia biodostępności i działania hipotensyjnego lerkanidypiny.

U pacjentów długotrwale leczonych P-metylodigoksyną nie wykazano, aby jednoczesne podawanie 20 mg lerkanidypiny prowadziło do interakcji farmakokinetycznej. U zdrowych ochotników, którzy otrzymywali na czczo 20 mg lerkanidypiny, a następnie digoksynę, odnotowano zwiększenie Cmax digoksyny średnio o 33% bez znaczącej zmiany wartości AUC i klirensu nerkowego. Pacjentów otrzymujących jednocześnie digoksynę i lerkanidypinę należy uważnie kontrolować, czy nie występują u nich kliniczne objawy toksycznego działania digoksyny.

Wielokrotne jednoczesne podawanie 20 mg lerkanidypiny i 40 mg symwastatyny nie zmieniało znacząco wartości AUC lerkanidypiny, zaś wartość AUC symwastatyny i jej czynnego metabolitu, P-hydroksykwasu, zwiększała się odpowiednio o 56% i 28%. Jest mało prawdopodobne, aby zmiany te miały jakieś znaczenie kliniczne. Nie przewiduje się również interakcji, gdy lerkanidypina jest podawana rano, a symwastatyna wieczorem (zgodnie z zaleconym sposobem podawania tych leków).

Podawanie zdrowym ochotnikom na czczo 20 mg lerkanidypiny nie zmieniło właściwości farmakokinetycznych jednocześnie podawanej warfaryny.

Lerkanidypinę można bezpiecznie stosować z lekami moczopędnymi i inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE).

W trakcie stosowania lerkanidypiny nie należy pić alkoholu. Alkohol może nasilać działanie leku przeciwnadciśnieniowego rozszerzającego naczynia krwionośne (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dane z badań na zwierzętach nie wskazują, aby lerkanidypina działała teratogennie na szczury i króliki; nie wykazano również wpływu na rozmnażanie u szczurów. Mimo to, ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania lerkanidypiny u kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także ze względu na stwierdzone u zwierząt działanie teratogenne innych pochodnych dihydropirydyny, lerkanidypiny nie należy stosować ani w okresie ciąży, ani u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji. Lipofilne właściwości lerkanidypiny mogą spowodować jej przenikanie do mleka. Dlatego lerkanidypiny nie należy stosować u kobiet

karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Dane kliniczne wskazują, że wpływ lerkanidypiny na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn jest mało prawdopodobny. Należy jednak zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, osłabienia, zmęczenia i (rzadko) senności.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wystąpiły u około 1,8% leczonych pacjentów.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane uszeregowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz częstością (niezbyt często, rzadko).

Jak wynika z tabeli, działaniami niepożądanymi notowanymi najczęściej (ale każde z nich u mniej niż 1% pacjentów) w trakcie kontrolowanych badań klinicznych były: ból głowy, zawroty głowy, obrzęki obwodowe, tachykardia, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (<1/10 000)

nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

senność

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

ból głowy; zawroty głowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

tachykardia; kołatanie serca

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

dławica piersiowa

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

omdlenie

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

nudności; niestrawność; biegunka; ból brzucha; wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

wielomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

obrzęki obwodowe

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

astenia; zmęczenie

Po wprowadzeniu lerkanidypiny do obrotu bardzo rzadko (<1/10 000) zgłaszano spontanicznie następujące działania niepożądane: przerost dziąseł, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, niedociśnienie tętnicze, zwiększoną częstość oddawania moczu i ból w klatce piersiowej.

Niektóre pochodne dihydropirydyny mogą w rzadkich przypadkach wywołać ból w okolicy przedsercowej lub napad dławicy piersiowej. U pacjentów z dławicą piersiową bardzo rzadko napady te mogą występować częściej, trwać dłużej lub mieć większe nasilenie. W pojedynczych wypadkach może wystąpić zawał serca.

Wydaje się, że lerkanidypina nie wpływa niekorzystnie na stężenie glukozy lub stężenie lipidów we

krwi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Po wprowadzeniu lerkanidypiny do obrotu odnotowano trzy przypadki przedawkowania (odpowiednio 150 mg, 280 mg i 800 mg lerkanidypiny przyjętej w celach samobójczych).

Dawka

Objawy przedmiotowe i (lub) podmiotowe

Postępowanie

Skutek

150 mg

+

nieokreślona ilość alkoholu

Senność

Płukanie żołądka Węgiel aktywny

Powrót do zdrowia

280 mg

+

5,6 mg moksonidyny

Wstrząs kardiogenny Ciężkie niedokrwienie mięśnia sercowego Łagodna niewydolność nerek

Duże dawki amin

katecholowych

Furosemid

Glikozydy naparstnicy Leki zwiększające objętość osocza, podawane pozajelitowo

Powrót do zdrowia

800 mg

Wymioty

Niedociśnienie tętnicze

Węgiel aktywny Leki przeczyszczające Dopamina iv.

Powrót do zdrowia

Tak jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny można spodziewać się, że przedawkowanie spowoduje nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych ze znacznym niedociśnieniem tętniczym i odruchową tachykardią. W razie ciężkiego niedociśnienia tętniczego, bradykardii i utraty przytomności pomocne może być leczenie podtrzymujące układ krążenia z dożylnym podaniem atropiny w przypadku bradykardii.

Ze względu na długotrwałe działanie farmakologiczne lerkanidypiny, bardzo ważne jest, aby co najmniej przez 24 godziny monitorować czynność układu krążenia pacjenta, który przedawkował lek. Nie ma informacji o użyteczności dializy. Ponieważ lek jest wysoce lipofilny, stężenie lerkanidypiny w osoczu nie będzie najpewniej wskaźnikiem okresu ryzyka, a dializa może nie być skuteczna.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórczy antagoniści wapnia o dominującym działaniu naczyniowym Kod ATC: C08CA13

Lerkanidypina jest antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny, hamującym przezbłonowy napływ jonów wapnia do komórek serca i mięśni gładkich. Mechanizm jej działania przeciwnadciśnieniowego polega na bezpośrednim działaniu rozkurczającym mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, co powoduje zmniejszenie całkowitego obwodowego oporu naczyniowego. Mimo krótkiego farmakokinetycznego okresu półtrwania w osoczu, lerkanidypina wykazuje długotrwałe działanie przeciwnadciśnieniowe dzięki dużemu współczynnikowi dyfuzji błonowej i nie wykazuje ujemnego działania inotropowego dzięki dużej wybiórczości wobec naczyń.

Ponieważ rozszerzenie naczyń krwionośnych powodowane przez lerkanidypinę rozwija się stopniowo, u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym rzadko występuje ostre niedociśnienie tętnicze z odruchową tachykardią.

Tak jak w przypadku innych asymetrycznych pochodnych 1,4-dihydropirydyny, za przeciwnadciśnieniowe działanie lerkanidypiny odpowiedzialny jest głównie enancjomer (S).

Oprócz badań klinicznych mających na celu potwierdzenie stosowania w określonych wskazaniach, również niewielkie i niekontrolowane, ale randomizowane badanie kliniczne z udziałem pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym (ciśnienie rozkurczowe 114,5 ± 3,7 mmHg [średnia ± OS]) wykazało normalizację ciśnienia krwi u 40% z 25 pacjentów otrzymujących 20 mg lerkanidypiny raz na dobę i u 56% z 25 pacjentów otrzymujących 10 mg lerkanidypiny dwa razy na dobę.

W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepą próbą, w którym uczestniczyli pacjenci z izolowanym nadciśnieniem skurczowym, lerkanidypina skutecznie zmniejszała skurczowe ciśnienie krwi ze średniego początkowego 172,6 ± 5,6 mmHg do wartości

140.2    ± 8,7 mmHg.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Lerkanidypina podana doustnie w dawce 10 mg lub 20 mg wchłania się całkowicie, a maksymalne stężenie w osoczu (odpowiednio 3,30 ng/ml ± 2,09 OS i 7,66 ± 5,90 OS) osiąga po upływie około 1,5 do 3 godzin od przyjęcia dawki.

Oba enancjomery lerkanidypiny mają zbliżony profil stężenia w osoczu: czas do uzyskania maksymalnego stężenia w osoczu oraz okres półtrwania w fazie eliminacji są takie same, a maksymalne stężenie w osoczu i wartość AUC są średnio 1,2-krotnie większe dla enancjomeru (S). W warunkach in vivo nie obserwowano wzajemnej przemiany enancjomerów.

Ze względu na znaczny efekt pierwszego przejścia przez wątrobę, całkowita biodostępność lerkanidypiny podawanej doustnie w trakcie lub po posiłku wynosi około 10%, zaś u zdrowych ochotników zmniejsza się do 1/3 tej wartości po przyjęciu na czczo.

Podana doustnie lerkanidypina osiąga stężenie w osoczu nieproporcjonalne do dawki (kinetyka nieliniowa). Po podaniu 10, 20 lub 40 mg stosunek uzyskanych maksymalnych stężeń w osoczu wynosił 1:3:8, a stosunek wartości AUC 1:4:18, co wskazuje na postępujące wysycenie metabolizmu pierwszego przejścia. Zgodnie z tym, dostępność zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki.

Biodostępność lerkanidypiny podanej doustnie zwiększa się 4-krotnie po zastosowaniu do 2 godzin po posiłku z dużą zawartością tłuszczu. Dlatego lerkanidypinę należy przyjmować przed posiłkiem.

Dystrybucja

Przemieszczenie lerkanidypiny z osocza do tkanek i narządów jest szybkie i rozległe.

Lerkanidypina wiąże się z białkami osocza w ponad 98%. Ponieważ stężenie białek w osoczu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby jest zmniejszone, zwiększyć się może stężenie wolnej frakcji lerkanidypiny.

Metabolizm

Lerkanidypina podlega znaczącemu metabolizmowi przez izoenzym CYP3A4. W moczu i kale nie stwierdza się obecności związku macierzystego. Lerkanidypina jest przekształcana głównie do nieczynnych metabolitów, a około 50% dawki zostaje wydalone w moczu.

W badaniach in vitro mikrosomów ludzkiej wątroby wykazano pewne hamowanie aktywności izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6 przez lerkanidypinę w stężeniach, odpowiednio, 160- i 40-krotnie większych niż maksymalne stężenie w osoczu uzyskiwane po podaniu dawki 20 mg.

Ponadto badania interakcji u ludzi wykazały, że lerkanidypina nie zmienia stężenia ani midazolamu (typowego substratu CYP3A4), ani metoprololu (typowego substratu CYP2D6) w osoczu. Dlatego nie jest spodziewane zahamowanie przez lerkanidypinę w dawkach leczniczych metabolizmu leków metabolizowanych przez izoenzymy CYP3A4 i CYP2D6.

Wydalanie

Lerkanidypina jest eliminowana głównie drogą metabolizmu.

Obliczony średni końcowy okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 8 do 10 godzin, a działanie lecznicze trwa przez 24 godziny dzięki dużemu powinowactwu do lipidów błon komórkowych. Po wielokrotnym dawkowaniu nie stwierdzono kumulacji lerkanidypiny.

Osoby w podeszłym wieku, zaburzenia czynności nerek i wątroby

Wykazano, że u osób w podeszłym wieku i u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby lub nerek właściwości farmakokinetyczne lerkanidypiny są podobne do obserwowanych w populacji ogólnej. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub poddawanych dializoterapii stwierdza się większe stężenia lerkanidypiny w osoczu (o około 70%). Ponieważ lerkanidypina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie, u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby ogólnoustrojowa biodostępność lerkanidypiny może być zwiększona.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Farmakologiczne badania bezpieczeństwa stosowania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały, aby lerkanidypina w dawkach przeciwnadciśnieniowych wpływała na autonomiczny układ nerwowy, ośrodkowy układ nerwowy lub na czynność układu pokarmowego.

Istotne działania obserwowane podczas długotrwałych badań na szczurach i psach były pośrednio lub bezpośrednio związane ze znanymi działaniami dużych dawek antagonistów wapnia i przeważnie odpowiadały nasilonej aktywności farmakodynamicznej.

Nie stwierdzono działania genotoksycznego ani rakotwórczego lerkanidypiny.

Lerkanidypina nie wpływała na płodność i zdolność do rozrodu szczurów.

Nie stwierdzono działania teratogennego lerkanidypiny u szczurów i królików, ale duże jej dawki powodowały u szczurów utratę zarodków przed i po zagnieżdżeniu, a także opóźnienie rozwoju płodów.

Lerkanidypiny chlorowodorek podawany w dużych dawkach (12 mg/kg mc./dobę) w trakcie porodu wywołuje dystocj ę.

Nie badano dystrybucji lerkanidypiny i (lub) jej metabolitów u ciężarnych samic ani przenikania do mleka.

Nie przeprowadzono osobnych badań toksyczności metabolitów lerkanidypiny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Magnezu stearynian Powidon K-29/32

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka Tabletki 10 mg Makrogol 3350

Alkohol poliwinylowy, częściowo hydrolizowany Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Tabletki 20 mg Makrogol 3350

Alkohol poliwinylowy, częściowo hydrolizowany Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium Wielkość opakowań:

Tabletki 10 mg: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 98 lub 100 tabletek powlekanych.

Tabletki 20 mg: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 60, 98 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tabletki 10 mg    Pozwolenie nr

Tabletki 20 mg    Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10 DK/H/2360/001-002/DC

Lerpidic