+ iMeds.pl

Letrox 125 mikrogramów 125 mcgUlotka Letrox 125 mikrogramów

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

LETROX 125 mikrogramów; 125 mikrogramów (pg), tabletki

(Levothyroxinum natricum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek LETROX 125 mikrogramów i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku LETROX 125 mikrogramów

3.    Jak stosować lek LETROX 125 mikrogramów

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek LETROX 125 mikrogramów

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek LETROX 125 mikrogramów i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Letrox 125 mikrogramów jest lewotyroksyna sodowa, syntetyczny hormon tarczycy, który jest odpowiednikiem naturalnego hormonu wytwarzanego przez tarczycę.

Wskazania do stosowania leku Letrox 125 mikrogramów:

-    Terapia zastępcza i uzupełniająca w niedoczynności tarczycy o różnej etiologii.

-    Zapobieganie wznowie wola tarczycy po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza).

-    Leczenie wola obojętnego.

-    Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w chorobie Gravesa-Basedowa w skojarzeniu z tyreostatykami po uzyskaniu eutyreozy.

-    Terapia zastępcza i supresyjna nowotworów złośliwych tarczycy, szczególnie po operacji wycięcia tarczycy.

-    Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku LETROX 125 mikrogramów

Przed zastosowaniem leku Letrox 125 mikrogramów, należy zapoznać się z następuj ącymi informacjami:

Kiedy nie stosować leku Letrox 125 mikrogramów

-    w przypadku alergii (nadwrażliwość) na substancję czynną - lewotyroksynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład leku Letrox 125 mikrogramów;

-    w przypadku nadczynności tarczycy niezależnie od pochodzenia, z wyjątkiem terapii wspomagającej leczenie nadczynności tarczycy lekami przeciwtarczycowymi po osiągnięciu prawidłowej funkcji hormonalnej tarczycy.

W przypadku świeżego zawału mięśnia sercowego, ostrego zapalenia mięśnia sercowego i u pacjentów z nie leczonymi zaburzeniami kory nadnerczy lub z nie leczoną niedoczynnością przysadki, lek Letrox 125 mikrogramów można stosować tylko za wyraźną zgodą lekarza.

Leczenie hormonami tarczycy powinno być przeprowadzane ze szczególną ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wieńcową serca, niewydolnością serca lub nieregularną pracą serca związaną z przyspieszonym rytmem serca.

Jednoczesne przyjmowanie lewotyroksyny i leku przeciwtarczycowego jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z poniższych chorób lub zaistniała którakolwiek z poniższych okoliczności, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku. Lekarz podejmie decyzję o zastosowaniu niezbędnych środków ostrożności. Przed rozpoczęciem leczenia, należy bowiem wykluczyć lub wprowadzić odpowiednią terapię następuj ących chorób:

-    niewydolność wieńcowa, podwyższone ciśnienie krwi;

u pacjentów ze zmniejszonym przepływem krwi przez naczynia wieńcowe (niewydolność wieńcowa), z niewydolnością mięśnia sercowego oraz z zaburzeniami rytmu serca, lek Letrox 125 mikrogramów należy dawkować ze szczególną ostrożnością, gdyż nawet łagodna, indukowana lewotyroksyną, nadczynność tarczycy może doprowadzić do nasilenia objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego.

-    niedoczynność przysadki lub nadnerczy;

u pacjentów z niedoczynnością tarczycy spowodowaną niedoczynnością przysadki mózgowej, należy jednocześnie przeprowadzić diagnostykę w kierunku niewydolności kory nadnerczy. W razie współistnienia niewydolności kory nadnerczy, należy rozpocząć jej leczenie jeszcze przed zastosowaniem leku Letrox 125 mikrogramów.

-    obecność guzków autonomicznych tarczycy;

U kobiet z niedoczynnością tarczycy, w okresie pomenopauzalnym, ze zwiększonym ryzykiem osteoporozy, należy częściej kontrolować czynność tarczycy, aby uniknąć zbyt dużych stężeń lewotyroksyny w surowicy krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku wymagane są częste wizyty u lekarza i ostrożne dawkowanie.

Lek Letrox 125 mikrogramów a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku stosowania jednego z niżej wymienionych leków, należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę.

Wzmocnienie działania leku Letrox 125 mikrogramów może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych:

-    Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe (salicylany), lek przeciwzakrzepowy (dikumarol), lek moczopędny (furosemid w dużych dawkach - 250 mg), lek zmniejszający stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi (klofibrat) oraz inne substancje mające silne powinowactwo do białek osocza. Leki te mogą powodować zwiększenie stężenia lewotyroksyny w osoczu.

-    Lek przeciwdrgawkowy (fenytoina)

Fenytoina podana w szybkim wlewie dożylnym może spowodować zwiększenie stężenia hormonów tarczycy w surowicy krwi, co może prowadzić do wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Osłabienie działania leku Letrox 125 mikrogramów:

-    Cholestyramina i kolestypol

Ze względu na osłabianie wchłaniania lewotyroksyny w jelitach przez cholestyraminę i kolestypol, nie należy ich podawać w ciągu 4-5 godzin od podania lewotyroksyny.

- Leki zobojętniające zawierające glin, węglan wapnia i leki zawierające siarczan żelaza

Z uwagi na osłabianie wchłaniania lewotyroksyny w jelitach przez leki zobojętniające zawierające glin, węglan wapnia i leki zawierające siarczan żelaza, lek Letrox 125 mikrogramów należy przyjmować, co najmniej, na 2 godziny przed ich zastosowaniem.

-    Leki stosowane w nadczynności tarczycy (propyltiouracyl), hormony kory nadnerczy (glukokortykoidy), leki obniżaj ące ciśnienie krwi (beta-adrenolityki) i środki kontrastuj ące zawierające jod.

Leki te mogą hamować przekształcanie lewotyroksyny do bardziej aktywnej postaci (T3) hormonu tarczycy.

-    Lek stosowany w leczeniu depresji (sertralina), leki stosowane w leczeniu malarii i reumatoidalnego zapalenia stawów (chlorochina i proguanil)

Leki te zmniejszaj ą skuteczność lewotyroksyny.

-    Leki nasenne (barbiturany) i inne leki o mechanizmie działania zwiększającym aktywność enzymów wątrobowych

Leki te mogą zwiększać usuwanie lewotyroksyny poprzez wątrobę.

-    Środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny oraz hormonalna terapia zastępcza Leki te mogą zwiększać zapotrzebowanie na lewotyroksynę.

Inne możliwe interakcje:

-    Lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca (amiodaron)

Amiodaron może, z powodu dużej zawartości jodu, wywołać zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy. Ze względu na ryzyko istnienia guzka autonomicznego, należy szczególnie uważnie kontrolować stan pacjenta w przypadku podejrzenia występowania wola guzkowego.

-    Leki przeciwcukrzycowe

Lewotyroksyna może osłabiać działanie leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi.

W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków oraz lewotyroksyny, należy, zwłaszcza na początku leczenia, kontrolować stężenie glukozy we krwi i, w razie konieczności, dostosować dawkę leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi.

-    Pochodne kumaryny

Lewotyroksyna może nasilać działanie niektórych leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny). W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków oraz lewotyroksyny, należy, zwłaszcza na początku leczenia, kontrolować poziom czynników krzepnięcia i, w razie konieczności, dostosować dawki leków przeciwzakrzepowych.

Lek Letrox 125 mikrogramów z jedzeniem i piciem

-    Produkty sojowe

W wyniku łącznego stosowania może doj ść do osłabienia wchłaniania lewotyroksyny w jelitach. Szczególnie na początku oraz po zakończeniu stosowania diety bogatej w produkty sojowe, może okazać się konieczne dostosowanie dawki leku Letrox 125 mikrogramów.

Ciąża i karmienie piersią

Rozpoczęte wcześniej leczenie hormonami tarczycy, należy nieprzerwanie prowadzić, szczególnie w okresie ciąży i laktacji.

W czasie ciąży i w okresie karmienia piersią, należy szczególnie uważnie stosować się do zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i nie przekraczać dawek zaleconych.

Przed zastosowaniem każdego leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Pomimo szerokiego stosowania lewotyroksyny w okresie ciąży, jej negatywny wpływ na płód pozostaje nieznany.

Jednoczesne stosowanie lewotyroksyny z lekami tyreostatycznymi jest przeciwwskazane w okresie ciąży. Leki tyreostatyczne, w odróżnieniu od lewotyroksyny, mogą przenikać przez barierę łożyska w dawkach oddziaływuj ących na płód. Równoczesne stosowanie lewotyroksyny wymaga stosowania większych dawek leku tyreostatycznego, co może powodować rozwój niedoczynności tarczycy u płodu. Z tego powodu, w przypadku nadczynności tarczycy w okresie ciąży, dopuszczalne jest jedynie leczenie małymi dawkami leków tyreostatycznych.

Z powodu zwiększonego stężenia estrogenów we krwi, w okresie ciąży, u kobiet z niedoczynnością tarczycy, może zwiększać się zapotrzebowanie na lewotyroksynę. W związku z tym, należy kontrolować czynność tarczycy zarówno w trakcie, jak i po okresie ciąży i, jeśli to konieczne, dostosować dawkę lewotyroksyny.

Należy unikać przeprowadzania testu supresyjnego u kobiet w ciąży.

Okres karmienia piersią

Ilość hormonów tarczycy przenikaj ąca do mleka kobiecego, nawet w przypadku leczenia dużymi dawkami lewotyroksyny, nie stanowi dawki wystarczającej dla rozwinięcia nadczynności tarczycy lub hamowania wydzielania TSH u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek LETROX 125 mikrogramów

Lek Letrox 125 mikrogramów należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka dobowa lewotyroksyny powinna być dobierana indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie badania lekarskiego i wyników badań laboratoryjnych. Z tego powodu poniższe, rekomendowane dawki leku, należy traktować jedynie jako wskazówkę w leczeniu różnych chorób gruczołu tarczowego.

Leczenie hormonami tarczycy powinno być przeprowadzane ze szczególną ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wieńcową serca i pacjentów z długotrwającą lub ciężką niedoczynnością tarczycy. U tych pacjentów, leczenie należy zacząć od małej dawki początkowej i następnie zwiększać j ą stopniowo w dużych odstępach kontroluj ąc stężenie hormonów tarczycy.

Małe dawki początkowe są także wystarczaj ące w przypadku małej masy ciała lub dużego wola guzkowego.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj lek Letrox 125 mikrogramów stosuje się następuj ąco:

Wskazanie

Liczba pg lewotyroksyny sodowej / dobę

Niedoczynność tarczycy

Dawkowanie u dorosłych (dawkę należy zwiększać o 25-50 pg w ciągu 2-4 tygodni)

Dawka początkowa

25 - 50

Dawka podtrzymuj ąca

100 - 200

Profilaktyka nawrotu wola

75 - 200

Wole obojętne

75 - 200

Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy u pacjentów stosujących leki przeciwtarczycowe

50 - 100

Po operacji usunięcia tarczycy z powodu nowotworu złośliwego tarczycy

150 - 300

Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy

200 (przez 14 dni do momentu wykonania scyntygramu)

Dawkowanie u dzieci

Dawka początkowa u dzieci to 12,5-50 pg lewotyroksyny sodowej na dobę, dawka początkowa u noworodków to 25-50 pg lewotyroksyny sodowej na dobę.

Wielkość dawki podtrzymującej stosowanej przez dłuższy czas, ustalana jest, między innymi, na podstawie wieku i wagi dziecka.

W poniższej tabeli zamieszczone są informacje dotyczące najczęściej stosowanego dawkowania u noworodków i niemowląt:

Wiek

Dawka pg /dobę

Dawka pg /kg/dobę

0-6 miesięcy

25-50

10-15

6-24 miesiące

50-75

8-10

2-10 lat

75-125

4-6

10-16 lat

100-200

3-4

> 16 lat

100-200

2-3

W przypadku noworodków z wrodzoną niedoczynnością tarczycy jak najszybsze rozpoczęcie leczenia jest decydujące dla osiągnięcia normalnego rozwoju psychoruchowego.

Wartości standardowe stężenia T4 należy osiągnąć podczas pierwszych 3 do 4 lat życia. Podczas pierwszych 6 miesięcy życia ocena stężenia T4, jako parametru kontrolnego, jest bardziej wymierna, niż stężenia TSH. Pomimo odpowiedniego dostarczenia T4 normalizacja stężenia TSH może trwać, w pojedynczych przypadkach, do 2 lat.

W przypadku rozpoczynania leczenia oraz w przypadku zwiększania dawki zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, zaleca się stosowanie postaci leku zawierających mniejszą dawkę leku.

U różnych pacjentów zapotrzebowanie na lewotyroksynę, w poszczególnych wskazaniach, może być mniejsze lub większe.

Sposób podawania

Lek przyjmuje się raz na dobę, najlepiej rano, na czczo, co najmniej 14 godziny przed śniadaniem, popijaj ąc niewielką ilością wody.

Niemowlęta otrzymują dawkę dobową leku co najmniej 14 godziny przed pierwszym karmieniem. Tabletki należy rozpuścić w niewielkiej ilości wody, a powstałą w ten sposób zawiesinę podać z odpowiednią ilością płynów.

Uwaga: Za każdym razem tabletki muszą być rozpuszczane bezpośrednio przed podaniem!

Tabletki należy przyjmować regularnie.

Czas stosowania

W przypadku niedoczynności tarczycy oraz po operacji usunięcia tarczycy z powodu nowotworu złośliwego tarczycy, leczenie trwa zazwyczaj przez całe życie. W przypadku wola obojętnego i profilaktyki nawrotu wola leczenie trwa zazwyczaj kilka miesięcy (zazwyczaj 6) lub kilka lat (zazwyczaj 2), ale może też trwać czasami przez całe życie.

W przypadku skojarzonego leczenia nadczynności tarczycy lekami przeciwtarczycowymi, czas podawania leku Letrox 125 mikrogramów zależy od czasu leczenia lekami przeciwtarczycowymi.

W przygotowaniu do testu hamowania jodochwytności tarczycy, podawanie leku Letrox 125 mikrogramów trwa 14 dni.

Jeżeli po upływie tego czasu leczenie lekiem Letrox 125 mikrogramów nie przynosi skutków terapeutycznych należy rozważyć inne metody leczenia.

Lekarz decyduje o długości trwania leczenia.

Dzielenie tabletek

Jeżeli lekarz zalecił przyjmowanie 54 tabletki, należy zapoznać się z przedstawioną poniżej instrukcją przełamywania tabletek leku Letrox 125 mikrogramów.

Tabletka ma rowek dzielący. Należy położyć tabletkę na równej i twardej powierzchni, np.: stole lub blacie, umieszczając ją do góry stroną z zaznaczoną linią podziału. Przełamać tabletkę wzdłuż pionowej linii naciskaj ąc tabletkę pionowo kciukiem (lub jednym palcem). Tabletka ulegnie podziałowi na dwie części (patrz rysunek poniżej). Należy unikać zbyt silnego naciskania tabletki, ponieważ, w pojedynczych przypadkach, może to prowadzić do podzielenia tabletki na 4 części.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Letrox 125 mikrogramów

W razie pomyłkowego zażycia zbyt wielu tabletek lub przypadkowego połknięcia kilku tabletek przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub jednostką pogotowia ratunkowego. Zależnie od stopnia zatrucia lekarz zdecyduje, jakie środki należy podjąć.

W przypadku zażycia większej dawki leku mogą wystąpić typowe objawy nadczynności tarczycy: kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, słabość mięśni i kurcze mięśni, uczucie gorąca, nadmierna potliwość, gorączka, drżenie palców, subiektywne poczucie niepokoju, bezsenność, zmniejszenie masy ciała, wymioty, biegunka, zaburzenia miesiączkowania, bóle głowy, podwyższone ciśnienie mózgowe.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy poinformować lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Letrox 125 mikrogramów

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Przerwanie stosowania leku Letrox 125 mikrogramów

W celu uzyskania odpowiednich skutków terapeutycznych lek Letrox 125 mikrogramów należy przyjmować regularnie w zaleconej przez lekarza dawce.

W przypadku przerwania leczenia lub przedwczesnego zakończenia leczenia prawdopodobne jest ponowne wystąpienie objawów choroby.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Letrox 125 mikrogramów może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ocena działań niepożądanych opiera się na następujących określeniach częstości ich występowania:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


częściej niż u 1 na 10 pacjentów występują u 1 do 10 pacjentów na 100 występują u 1 do 10 pacjentów na 1000 występują u 1 do 10 pacjentów na 10000

występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10000, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Lek Letrox 125 mikrogramów, stosowany zgodnie z zaleceniami, zwykle jest dobrze tolerowany. W pojedynczych przypadkach, gdy zalecana dawka nie jest tolerowana lub gdy lek został przedawkowany, szczególnie w przypadkach zbyt szybkiego zwiększania dawki leku na początku leczenia, mogą wystąpić typowe objawy nadczynności tarczycy (Patrz punkt „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Letrox 125 mikrogramów”).

W takich przypadkach, po konsultacji z lekarzem prowadzącym, dobowa dawka leku powinna być zmniejszona lub powinno się przerwać stosowanie leku na kilka dni. Po ustąpieniu objawów leczenie można wznowić ostrożnie ustalając dawkowanie.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na substancję czynną lub na inne substancje wchodzące w skład leku Letrox 125 mikrogramów, np.: pokrzywka, skurcz oskrzeli, obrzęk krtani. W pojedynczych przypadkach obserwowano wstrząs anafilaktyczny. W takich przypadkach należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane    można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek LETROX 125 mikrogramów

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Letrox 125 mikrogramów po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Letrox 125 mikrogramów

Substancją czynną leku jest lewotyroksyna sodowa.

1 tabletka zawiera 133 - 142 pg lewotyroksyny sodowej x H2O, co odpowiada 125 pg lewotyroksyny sodowej.

Inne składniki leku to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia (typ A), dekstryna, glicerydy częściowe długołańcuchowe.

Jak wygląda lek Letrox 125 mikrogramów i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 25, 50, 84 lub 100 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca BERLIN - CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Berlin - Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 7B

02-677 Warszawa

tel. (022) 566 21 00

fax. (022) 566 21 01

Data zatwierdzenia ulotki:

8

Letrox 125 mikrogramów

Charakterystyka Letrox 125 mikrogramów

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LETROX 125 mikrogramów; 125 mikrogramów (pg), tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka produktu leczniczego LETROX 125 mikrogramów zawiera 133-142 pg lewotyroksyny sodowej (Levothyroxinum natricum) x H2O, co odpowiada 125 pg lewotyroksyny sodowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Prawie białe do jasnobeżowych, okrągłe, lekko wypukłe tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie i symbolem „125” na drugiej.

Tabletkę można dzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

- Terapia zastępcza i uzupełniająca w niedoczynności tarczycy o różnej etiologii.

-    Zapobieganie wznowie wola tarczycy po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza).

-    Leczenie wola obojętnego.

-    Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w chorobie Gravesa-Basedowa w skojarzeniu z tyreostatykami po uzyskaniu eutyreozy.

- Terapia zastępcza i supresyjna nowotworów złośliwych tarczycy, szczególnie po operacji wycięcia tarczycy.

-    Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Każda tabletka produktu leczniczego Letrox 125 mikrogramów zawiera 133-142 pg lewotyroksyny sodowej (Levothyroxinum natricum) x H2O, co odpowiada 125 pg lewotyroksyny sodowej

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować się do poniższych zaleceń dotyczących dawkowania.

Indywidualna dawka dobowa powinna być ustalona na podstawie badania lekarskiego i wyników testów laboratoryjnych.

Leczenie hormonami tarczycy powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wieńcową serca i pacjentów z długotrwałą lub ciężką niedoczynnością tarczycy. U tych pacjentów, leczenie należy zacząć od małej dawki początkowej, która następnie powinna być zwiększana powoli w dużych odstępach czasu z jednoczesnym monitorowaniem stężenie hormonów tarczycy.

Doświadczenia wykazały, iż małe dawki początkowe są również wystarczające w przypadku niewielkiej masy ciała oraz dużego wola guzkowego.

Wskazanie

Liczba pg lewotyroksyny sodowej/dobę

Niedoczynność tarczycy

Dawkowanie u dorosłych

Dawka początkowa

25-50

(dawkę należy zwiększać o 25-50 pg w odstępach 2-4 tygodni)

Dawka podtrzymuj ąca

100-200

Profilaktyka nawrotu wola

75-200

Wole obojętne

75-200

Dawkowanie u dzieci

Dawka początkowa

12,5-50

Dawka początkowa (noworodki)

25-50

Wielkość dawki podtrzymującej, stosowanej przez dłuższy czas, ustalana jest między innymi na podstawie wieku i wagi dziecka:

Wiek

Dawka pg /dobę

Dawka pg /kg/dobę

0-6 miesięcy

25-50

10-15

6-24 miesiące

50-75

8-10

2-10 lat

75-125

4-6

10-16 lat

100-200

3-4

> 16 lat

100-200

2-3

W przypadku wrodzonej niedoczynności tarczycy jak najszybsze rozpoczęcie leczenia jest decydujące dla osiągnięcia normalnego rozwoju psychoruchowego.

Wartości standardowe stężenia T4 należy osiągnąć podczas pierwszych 3 do 4 lat życia. Podczas pierwszych 6 miesięcy życia ocena stężenia T4, jako parametru kontrolnego, jest bardziej wymierna, niż stężenia TSH. Pomimo odpowiedniego dostarczenia T4 normalizacja stężenia TSH może trwać, w pojedynczych przypadkach, do 2 lat.

Terapia wspomagająca leczenie tyreostatyczne nadczynności tarczycy

50-100

Po operacji usunięcia tarczycy z powodu nowotworu złośliwego tarczycy

150-300

Test supresyjny w diagnostyce

200 (przez 14 dni do momentu wykonania scyntygramu)

nadczynności tarczycy

Całkowitą dawkę dobową należy przyjmować rano, na czczo, co najmniej V godziny przed śniadaniem, popijaj ąc odpowiednią ilością wody.

Niemowlęta powinny otrzymywać dawkę dobową co najmniej V godziny przed pierwszym karmieniem. Tabletki należy rozpuścić w niewielkiej ilości wody, a powstałą w ten sposób zawiesinę podać z odpowiednią ilością płynów.

Uwaga: za każdym razem tabletki muszą być rozpuszczane bezpośrednio przed podaniem!

W przypadku niedoczynności tarczycy oraz po operacji usunięcia tarczycy z powodu nowotworu złośliwego tarczycy, leczenie trwa zazwyczaj przez całe życie; w przypadku wola obojętnego i profilaktyki nawrotu wola leczenie trwa kilka miesięcy lub lat, a nawet do końca życia; w terapii wspomagającej leczenie nadczynności tarczycy czas trwania leczenia zależy od długości leczenia tyreostatycznego.

4.3    Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną - lewotyroksynę - lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu Letrox 125 mikrogramów.

-    Nadczynność tarczycy, niezależnie od etiologii.

Wyjątek stanowi terapia wspomagająca leczenie tyreostatyczne nadczynności tarczycy po osiągnięciu eutyreozy; należy jednak pamiętać, że jednoczesne przyjmowanie lewotyroksyny i leku tyreostatycznego jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem terapii hormonem tarczycy należy wykluczyć lub wprowadzić odpowiednią terapię następujących chorób:

Niewydolność wieńcowa, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu (tachyarytmia)

Należy szczególnie ostrożnie ustalać lub zwiększać dawkę, aby uniknąć jatrogennej nadczynności tarczycy. W związku z tym, może być konieczna częstsza kontrola stężenia hormonów tarczycy (patrz punkt 4.2).

Niedoczynność tarczycy niedoczynność kory nadnerczy

W przypadku wtórnej niedoczynności tarczycy, należy wykluczyć jednoczesną niedoczynność kory nadnerczy. Jeśli niedoczynność kory nadnerczy zostanie potwierdzona, w pierwszej kolejności należy zastosować hydrokortyzon.

U kobiet z niedoczynnością tarczycy, w okresie pomenopauzalnym, ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia osteoporozy, należy częściej kontrolować czynność tarczycy, w celu uniknięcia zbyt dużych stężeń lewotyroksyny w surowicy krwi.

Guzki autonomiczne

Jeśli istnieje podejrzenie występowania guzków autonomicznych tarczycy, należy przeprowadzić test TRH lub scyntygrafię supresyjną.

4.5    Interakcje i innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki przeciwcukrzycowe:

W związku z tym, iż lewotyroksyna może osłabiać działanie hipoglikemizujące insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych, należy, szczególnie na początku leczenia hormonem tarczycy, regularnie kontrolować stężenie glukozy w surowicy krwi i, jeśli to konieczne, dostosować dawkę leków przeciwcukrzycowych.

Pochodne kumaryny:

Lewotyroksyna może nasilać działanie pochodnych kumaryny, ponieważ wypiera leki przeciwzakrzepowe z ich połączeń z białkami osocza . W przypadku jednoczesnego stosowania lewotyroksyny i pochodnych kumaryny, konieczna jest regularna kontrola koagulogramu i ewentualne zmniejszenie dawki leków przeciwzakrzepowych.

Cholestyramina i kolestypol:

W związku z tym, iż cholestyramina i kolestypol hamują wchłanianie lewotyroksyny, nie należy ich podawać w ciągu 4-5 godzin od podania lewotyroksyny.

Sole żelaza, węglan wapnia i leki zobojętniające zawierające glin:

Wchłanianie lewotyroksyny może być osłabione w przypadku jednoczesnego podawania soli żelaza, węglanu wapnia i leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających glin. Produkt Letrox 125 mikrogramów należy podawać, co najmniej, na 2 godziny przed ich przyjęciem.

Amiodaron:

Z powodu dużej zawartości jodu, amiodaron może wywołać zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy. Ze względu na ryzyko istnienia guzka autonomicznego, należy szczególnie uważnie kontrolować stan pacjenta w przypadku podejrzenia występowania wola guzkowego.

Fenytoina:

Podanie fenytoiny w szybkim wlewie dożylnym może spowodować zwiększenie stężenia wolnej lewotyroksyny i liotyroniny w surowicy krwi oraz, w rzadkich przypadkach, może wywołać zaburzenia rytmu serca.

Salicylany, dikumarol, furosemid, klofibrat:

Lewotyroksyna może być wypierana z połączeń z białkami surowicy krwi przez salicylany, dikumarol, duże dawki furosemidu (250 mg), klofibrat i inne leki.

Propyltiouracyl, glukokortykoidy, beta-adrenolityki i środki kontrastujące zawierające jod: Propyltiouracyl, glukokortykoidy, beta-adrenolityki i środki kontrastujące zawierające jod hamują przekształcanie T4 do T3.

Sertralina, chlorochina/proguanil:

Sertralina, chlorochina/proguanil zmniejszaj ą skuteczność lewotyroksyny i zwiększaj ą stężenie TSH w osoczu.

Barbiturany:

Barbiturany i inne leki o mechanizmie działania zwiększaj ącym aktywność enzymów wątrobowych, mogą zwiększać eliminację lewotyroksyny przez wątrobę.

Środki antykoncepcyjne i pomenopauzalna terapia zastępcza:

Podczas stosowania środków antykoncepcyjnych zawieraj ących estrogeny oraz w trakcie pomenopauzalnej terapii zastępczej, może się zwiększyć zapotrzebowanie na lewotyroksynę.

Produkty sojowe:

Produkty sojowe mogą zmniejszać wchłaniania lewotyroksyny w jelitach. Szczególnie na początku oraz po zakończeniu stosowania diety bogatej w produkty sojowe, może się okazać konieczne ponowne dostosowanie dawki produktu Letrox 125 mikrogramów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Rozpoczęte wcześniej leczenie hormonami tarczycy, należy nieprzerwanie prowadzić, szczególnie w okresie ciąży i laktacji.

Stosowanie podczas ciąży

Pomimo szerokiego stosowania lewotyroksyny w okresie ciąży, jej negatywny wpływ na płód pozostaje nieznany.

Jednoczesne stosowanie lewotyroksyny z lekami tyreostatycznymi, w okresie ciąży, jest przeciwwskazane. Leki tyreostatyczne, w odróżnieniu od lewotyroksyny, mogą przenikać przez barierę łożyska w dawkach oddziaływuj ących na płód. Równoczesne stosowanie lewotyroksyny wymaga stosowania większych dawek leku tyreostatycznego, co może powodować rozwój niedoczynności tarczycy u płodu. Z tego powodu, w przypadku nadczynności tarczycy w okresie ciąży, dopuszczalne jest jedynie leczenie małymi dawkami leków tyreostatycznych .

Z powodu zwiększonego stężenia estrogenów we krwi, w okresie ciąży, u kobiet z niedoczynnością tarczycy, może zwiększać się zapotrzebowanie na lewotyroksynę. W związku z tym, należy kontrolować czynność tarczycy zarówno w trakcie, jak i po okresie ciąży i, jeśli to konieczne, dostosować dawkę lewotyroksyny.

Należy unikać przeprowadzania testu supresyjnego u kobiet w ciąży.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Ilość hormonów tarczycy wydzielana do mleka kobiecego, nawet w przypadku leczenia dużymi dawkami lewotyroksyny, nie stanowi dawki wystarczaj ącej dla rozwinięcia nadczynności tarczycy lub hamowania wydzielania TSH u dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych wskazujących, iż produkt Letrox 125 mikrogramów upośledza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Ocena działań niepożądanych opiera się na następujących określeniach częstości ich występowania:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


> 1/10

> 1/100,< 1/10 > 1/1 000,< 1/100 > 1/10 000,< 1/1 000

< 1/10 000, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Podczas prawidłowo prowadzonego i kontrolowanego leczenia produktem Letrox 125 mikrogramów, wystąpienie działań niepożądanych jest mało prawdopodobne.

Jeśli, bardzo rzadko, zalecana dawka nie jest tolerowana lub wystąpiło przedawkowanie produktu leczniczego, szczególnie w przypadku zbyt szybkiego zwiększania dawki na początku leczenia, mogą wystąpić następujące objawy: tachykardia, zaburzenia rytmu serca, drżenia, bóle wieńcowe, pobudzenie, bezsenność, przewodnienie, spadek masy ciała, biegunka. W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy zmniejszyć dobową dawkę produktu leczniczego lub przerwać jego podawanie na kilka dni. Po ustąpieniu objawów leczenie można wznowić ostrożnie ustalając dawkowanie.

W przypadku nadwrażliwości na lewotyroksynę lub na którąkolwiek z substancji wchodzących w skład produktu Letrox 125 mikrogramów, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak: pokrzywka, skurcz oskrzeli i obrzęk krtani. W pojedynczych przypadkach obserwowano wstrząs anafilaktyczny. W takich przypadkach należy przerwać podawanie produktu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W wyniku przedawkowania lub zatrucia, dochodzi do umiarkowanego lub poważnego zwiększenia szybkości przemian metabolicznych (patrz punkt 4.8). Zalecane jest wówczas przerwanie leczenia i przeprowadzenie badań kontrolnych. W przypadku wystąpienia ciężkich objawów pobudzenia układu współczulnego, zaleca się podawanie leków beta-adrenolitycznych. Podanie, w takiej sytuacji, leków tyreostatycznych jest nieskuteczne, ponieważ tarczyca ulega całkowitej supresji. W przypadku zażycia bardzo dużych dawek, np.: w próbie samobójczej, wskazane jest wykonanie plazmaferezy.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach tarczycy, hormony tarczycy.

Kod ATC: H03AA01

Syntetyczna lewotyroksyna, będąca składnikiem produktu Letrox 125 mikrogramów, działa identycznie, jak naturalnie występuj ący hormon wytwarzany w tarczycy. Po częściowej konwersji do liotyroniny, głównie w wątrobie i nerkach, i przeniknięciu do komórek ciała, hormony tarczycy stymuluj ą rozwój, wzrost i metabolizm organizmu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, na czczo, lewotyroksyna wchłania się w jelicie cienkim w 80%. Procent wchłoniętej dawki zależy od postaci galenowej. Maksymalne stężenie w surowicy krwi jest osiągane po około 6 godzinach od podania. Po podaniu doustnym działanie terapeutyczne rozwija się w ciągu 3 do 5 dni. Objętość dystrybucji wynosi 54 l/kg. Lewotyroksyna wiąże się z białkami osocza w 99%. Klirens metaboliczny wynosi 1,2 l osocza/dobę. Lewotyroksyna jest rozkładana głównie w wątrobie, nerkach, mózgu i mięśniach. Z powodu silnego wiązania z białkami osocza, podczas hemodializy, lewotyroksyna jest usuwana z organizmu w małych ilościach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Toksyczność ostra lewotyroksyny jest bardzo mała. W przypadku zatrucia, np.: w próbie samobójczej, dawki do 10 mg były tolerowane bez powikłań. Ciężkie powikłania, takie jak: zagrożenie podstawowych czynności życiowych (oddychanie i krążenie krwi), są mało prawdopodobne, chyba że przedawkowanie dotyczy osoby z chorobą wieńcową serca.

Toksyczność przewlekła

Badanie toksyczności przewlekłej przeprowadzono na zwierzętach różnych gatunków (szczury, psy). U szczurów, otrzymujących duże dawki lewotyroksyny, zaobserwowano objawy uszkodzenia wątroby, wzrost częstości występowania spontanicznego obumierania kłębuszków nerkowych, a także zmiany masy narządów wewnętrznych. U psów nie zaobserwowano istotnych działań niepożądanych.

Opisano kilka przypadków nagłych zgonów z powodów sercowych wśród pacjentów przewlekle nadużywaj ących lewotyroksyny.

Działanie mutagenne i karcynogenne

Nie prowadzono długotrwałych badań na zwierzętach. Brak materiału badawczego dotyczącego działania mutagennego i karcynogennego. Dotychczas nie zgłoszono podejrzenia, że hormony tarczycy powoduj ą uszkodzenie genomu u potomstwa.

Wpływ na rozrodczość

Hormony tarczycy przenikają przez łożysko w niewielkich, nieaktywnych ilościach. Pomimo rozległego doświadczenia w stosowaniu lewotyroksyny u kobiet we wszystkich etapach ciąży, brak jest dowodów wskazujących na toksyczny wpływ na płód lub indukcję wad rozwojowych.

Brak materiału badawczego potwierdzającego zmniejszenie płodności kobiet lub mężczyzn. Brak jakichkolwiek podejrzeń lub przesłanek wskazujących na negatywny wpływ na rozrodczość.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wapnia wodorofosforan dwuwodny,

Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia (typ A),

Dekstryna,

Glicerydy częściowe długołańcuchowe.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

Produktu nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 25, 50, 84 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań, z wyjątkiem zaleceń podanych w punkcie 4.2.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Letrox 125 mikrogramów