+ iMeds.pl

Leukeran 2 mgUlotka Leukeran

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Leukeran, 2 mg, tabletki powlekane

Chlorambucyl

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Leukeran i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Leukeran

3.    Jak stosować lek Leukeran

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Leukeran

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Leukeran i w jakim celu się go stosuje

Leukeran to lek przeciwnowotworowy należący do grupy środków alkilujących.

Lek Leukeran stosowany jest w leczeniu następujących chorób:

-    choroby Hodgkina (ziarnicy złośliwej),

-    niektórych postaci nieziarniczych chłoniaków złośliwych (non-Hodgkin's lymphoma),

-    przewlekłej białaczki limfatycznej,

-    makroglobulinemii Waldenstroma.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Leukeran Kiedy nie stosować leku Leukeran

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Leukeran należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Może wystąpić krzyżowa reakcja nadwrażliwości (w postaci wysypki skórnej) między lekiem Leukeran a innymi środkami alkilującymi.

U pacjentów z upośledzoną odpornością stosowanie szczepionek zawierających żywe organizmy zagraża wywołaniem infekcji. Dlatego też nie zaleca się stosowania takich szczepionek w tej grupie pacjentów.

Lek Leukeran zawiera laktozę, dlatego jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Monitorowanie

Lek Leukeran może nieodwracalnie zahamować czynność szpiku kostnego, dlatego w trakcie leczenia lekarz powinien starannie kontrolować parametry morfologii krwi pacjenta.

W dawkach leczniczych lek Leukeran zmniejsza liczbę limfocytów i w mniejszym stopniu liczbę granulocytów obojętnochłonnych, płytek krwi i stężenie hemoglobiny. Przerwanie leczenia lekiem Leukeran nie jest konieczne, gdy wystąpią pierwsze objawy zmniejszenia liczby granulocytów obojętnochłonnych; lekarz powinien jednak pamiętać o możliwości dalszego zmniejszania się ich liczby przez okres 10 dni lub dłuższy po podaniu ostatniej dawki leku.

Leku Leukeran nie należy podawać pacjentom, których niedawno poddawano radioterapii lub leczono innymi lekami cytotoksycznymi.

Jeżeli szpik kostny pacjenta jest nacieczony limfocytami lub hipoplastyczny, dawka nie powinna przekraczać 0,1 mg/kg masy ciała/dobę.

Dzieci z zespołem nerczycowym, pacjenci leczeni tzw. metodą pulsów z zastosowaniem wysokich dawek i pacjenci z napadami padaczkowymi w wywiadzie powinni być ściśle monitorowani po podaniu leku Leukeran z powodu zwiększonego ryzyka napadu padaczkowego.

Mutagenność i rakotwórczość

Przed zastosowaniem leku Leukeran lekarz powinien rozważyć stosunek ryzyka wystąpienia białaczki u pacjenta do oczekiwanych korzyści terapeutycznych. U pacjentów leczonych chlorambucylem donoszono o ostrych wtórnych nowotworach hematologicznych (zwłaszcza białaczkach i zespołach mielodysplastycznych), szczególnie po długotrwałym leczeniu.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Pacjentów ze stwierdzoną zaburzoną czynnością nerek lekarz powinien starannie monitorować, ponieważ występuje u nich dodatkowo skłonność do hamowania czynności szpiku kostnego związana z azotemią.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki leku Leukeran u pacjentów ze znacznym zaburzeniem czynności wątroby.

Lek Leukeran a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych które wydawane są bez recepty.

U pacjentów z upośledzoną odpornością nie zaleca się stosowania szczepionek zawierających żywe organizmy, ze względu na zagrożenie wywołania infekcji.

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazują, że u pacjentów otrzymujących fenylbutazon konieczne może być zmniejszenie dawki leku Leukeran ze względu na możliwość nasilenia jego działania toksycznego.

Fludarabina, pentostatyna lub kladrybina, które są lekami stosowanymi w czasie chemioterapii lub radioterapii do leczenia hematologicznych nowotworów złośliwych (rodzaje raka, które dotyczą krwi, szpiku kostnego i węzłów chłonnych).

Leukeran z jedzeniem i piciem

Brak szczególnych zaleceń.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Podobnie jak inne leki cytotoksyczne, lek Leukeran jest potencjalnie teratogenny.

Jeśli to możliwe, lekarz powinien unikać stosowania leku Leukeran u pacjentek w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. W każdym przypadku lekarz powinien ocenić stosunek potencjalnego zagrożenia dla płodu do spodziewanej korzyści dla matki.

Tak jak w przypadku wszystkich leków cytotoksycznych, lekarz powinien zalecić stosowanie skutecznych środków antykoncepcyjnych, gdy którykolwiek z partnerów przyjmuje lek Leukeran.

Lek Leukeran może hamować czynność jajników, donoszono też o zaniku miesiączki w następstwie j ego przyj mowania.

Stwierdzano brak plemników w nasieniu mężczyzn przyjmujących lek Leukeran, choć szacuje się, że do wywołania tego efektu konieczna jest dawka całkowita leku w wysokości 400 mg.

Zaburzenia tworzenia się plemników u mężczyzn z chłoniakiem leczonych chlorambucylem w całkowitych dawkach wynoszących 410-2600 mg były w różnym stopniu przemijające.

Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Leukeran.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu chlorambucylu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Lek Leukeran zawiera laktozę

Patrz punkt: Ostrzeżenia i środki ostrożności.

3. Jak stosować lek Leukeran

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wskazówki dotyczące stosowania leku

Lek Leukeran podaje się doustnie i należy go przyjmować codziennie na pusty żołądek (co najmniej godzinę przed posiłkami lub trzy godziny po posiłkach). Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Tabletek nie należy dzielić.

Choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa)

Dawkowanie u dorosłych

Pojedynczo w leczeniu paliatywnym lek Leukeran stosuje się najczęściej w dawce 0,2mg/kg masy ciała/dobę przez 4-8 tygodni. Zazwyczaj jednak lek Leukeran jest jednym ze składników leczenia wielolekowego. Lek Leukeran można również stosować zamiast chlormetyny, z podobnym efektem leczniczym, ale mniejszym działaniem toksycznym.

Dawkowanie u dzieci

Lek Leukeran można stosować w leczeniu choroby Hodgkina (ziarnicy złośliwej) u dzieci. Schematy dawkowania są podobne do stosowanych u dorosłych.

Niektóre postaci nieziarniczych chloniaków złośliwych (non-Hodgkin's lymphoma)

Dawkowanie u dorosłych

W leczeniu pojedynczym początkową dawkę wynoszącą zwykle od 0,1 do 0,2 mg/kg masy ciała/dobę, stosuje się przez pierwsze 4-8 tygodni, po czym leczenie podtrzymujące prowadzi się albo stosując zmniejszone dawki dobowe, albo leczenie cykliczne.

Lek Leukeran jest skuteczny w leczeniu pacjentów w zaawansowanym stadium rozlanego chłoniaka limfocytowego oraz pacjentów, u których występuje wznowa po radioterapii.

U pacjentów z zaawansowanymi stadiami rozwoju nieziarniczego chłoniaka limfocytowego nie wykazano znaczących różnic w działaniu leczniczym leku Leukeran stosowanego pojedynczo w porównaniu do terapii wielolekowej.

Dawkowanie u dzieci

Lek Leukeran można stosować w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci. Schematy dawkowania są podobne do stosowanych u dorosłych.

Przewlekła białaczka limfatyczna

Dawkowanie u dorosłych

Leczenie lekiem Leukeran rozpoczyna się zazwyczaj u pacjentów z wyraźnymi objawami chorobowymi lub z zaburzeniami czynności szpiku kostnego (lecz nie w przypadku niewydolności szpiku) stwierdzanymi w wynikach badania morfologicznego krwi obwodowej.

Początkowo lek Leukeran podaje się w dawce 0,15 mg/kg masy ciała/dobę do czasu zmniejszenia liczby leukocytów we krwi obwodowej do 10000/^L Leczenie można wznowić po 4 tygodniach od zakończenia pierwszego cyklu i kontynuować je, stosując dawkę 0,1 mg/kg masy ciała/dobę.

Zazwyczaj po 2 latach leczenia u niektórych pacjentów liczba leukocytów osiąga prawidłowe wartości, uprzednio powiększone węzły chłonne oraz śledziona stają się niewyczuwalne w badaniu palpacyjnym, a odsetek limfocytów w szpiku kostnym zmniejsza się poniżej 20%. Pacjenci z potwierdzoną niewydolnością szpiku kostnego powinni być najpierw leczeni prednizolonem, a dopiero po przywróceniu czynności szpiku można rozpocząć podawanie leku Leukeran.

Makroglobulinemia Waldenstroma

Dawkowanie u dorosłych

Lek Leukeran jest lekiem z wyboru w leczeniu tej choroby. Zalecana początkowa dawka wynosi od 6 do 12 mg na dobę do chwili wystąpienia leukopenii; następnie wprowadza się na stałe dawkę od 2 do 8 mg na dobę.

Zaburzenia czynności nerek:

Dostosowanie dawki nie jest uznawane za konieczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby:

Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy starannie monitorować w kierunku objawów przedmiotowych i podmiotowych toksyczności. Ponieważ chlorambucyl jest głównie metabolizowany w wątrobie, należy rozważyć zmniejszenie dawki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Jednak brak jest wystarczających danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, aby podać odpowiednie zalecenia dotyczące dawkowania.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono szczegółowych badań u pacjentów w podeszłym wieku. Jednakże wskazane może być monitorowanie czynności nerek i wątroby, a w przypadku ciężkiego zaburzenia ich czynności lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w stosowaniu leku Leukeran w tej grupie pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Leukeran

Objawy

Głównym objawem obserwowanym przy niezamierzonym przedawkowaniu chlorambucylu jest przemijająca pancytopenia. Mogą również wystąpić objawy toksycznego wpływu na układ nerwowy, od ogólnego pobudzenia i niezborności ruchowej do wielokrotnych napadów padaczkowych typu grand mal.

Postępowanie

Ponieważ nie jest znane antidotum, lekarz powinien ściśle monitorować parametry morfologii krwi pacjenta i zastosować leczenie ogólnie wzmacniające, a w razie konieczności również przetoczenie krwi.

Pominięcie zastosowania leku Leukeran

W razie pominięcia dawki leku Leukeran należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Leukeran może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zostały pogrupowane według częstości występowania, określonej w następujący sposób: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do <1/10); niezbyt często (> 1/1000 do <1/100); rzadko (> 1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Często    ostre, wtórne nowotwory hematologiczne

(zwłaszcza białaczka i zespół mielodysplastyczny), szczególnie po długotrwałym leczeniu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często Często

Bardzo rzadko

Jakkolwiek mielosupresja występuje odstawiony wystarczająco wcześnie.

Zaburzenia układu

immunologicznego

Niezbyt często Rzadko


leukopenia, neutropenia, małopłytkowość, pancytopenia, mielosupresja (zahamowanie czynności szpiku kostnego) niedokrwistość

nieodwracalna niewydolność szpiku kostnego często, zwykle jest odwracalna, gdy lek Leukeran jest

wysypka

reakcje alergiczne takie jak pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu pierwszej lub kolejnych dawek;

zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka (Patrz także: Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej).

Rzadko opisywano progresję wysypki skórnej do stanów poważniejszych, włączając zespół

Stevensa-Johnsona i martwicę toksyczno-rozpływną naskórka.

Zaburzenia układu nerwowego

Często    napady padaczkowe u dzieci z zespołem

nerczycowym;

Rzadko    ogniskowe i/lub uogólnione napady padaczkowe*

u dzieci i dorosłych otrzymujących dobowe lecznicze dawki lub leczonych tzw. metodą pulsów z zastosowaniem wysokich dawek leku Leukeran * Pacjenci z drgawkami w wywiadzie mogą być szczególnie wrażliwi.

Bardzo rzadko    zaburzenia motoryczne, włączając drżenia,

mimowolne drgania mięśni i mioklonie nie będące napadami padaczkowymi; neuropatia obwodowa.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko    śródmiąższowe włóknienie płuc;

śródmiąższowe zapalenie płuc.

Ciężkie śródmiąższowe włóknienie płuc opisywano niekiedy u pacjentów z przewlekłą

białaczką limfatyczną w trakcie długotrwałego stosowania leku Leukeran. Włóknienie płuc

może być odwracalne po odstawieniu leku Leukeran.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często    zaburzenia żołądkowo-j elitowe takie j ak nudności i

wymioty, biegunka i owrzodzenie jamy ustnej.

hepatotoksyczność;

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często Rzadko


żółtaczka

wysypka.

reakcje alergiczne takie jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy po podaniu pierwszej lub kolejnych dawek;

zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka (Patrz także: Zaburzenia układu immunologicznego)

Rzadko opisywano progresję wysypki skórnej do stanów poważniejszych, włączając zespół Stevensa-Johnsona i martwicę toksyczno-rozpływną naskórka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko    jałowe zapalenie pęcherza moczowego.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko    gorączka polekowa.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Leukeran

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Leukeran

Substancją czynną leku jest chlorambucyl.

-    Każda tabletka zawiera 2 mg chlorambucylu.

-    Pozostałe składniki leku to laktoza bezwodna, mikrokrystaliczna celuloza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy; skład otoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 400, żelaza tlenek żółty, żelaza tlenek czerwony

Jak wygląda lek Leukeran i co zawiera opakowanie

Lek Leukeran ma postać brązowych, okrągłych, dwuwypukłych tabletek powlekanych, z napisem „GX EG3” po jednej stronie i „L” po drugiej stronie.

Opakowanie zawiera 25 tabletek w butelce w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:    Wytwórca:

Aspen Pharma Trading Limited    EXCELLA GmbH

3016 Lake Drive    Nürnberger Strasse 12,

Citywest Business Campus    90537 Feucht,

Dublin 24    Niemcy

Irlandia

Telefon: 008001211566

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Telefon: 008001211566

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja dotycząca użytkowania leku

Przed zastosowaniem leku Leukeran zalecane jest zapoznanie się z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi stosowania leków cytotoksycznych.

Zetknięcie się z tabletkami leku Leukeran nie stwarza zagrożenia, pod warunkiem nienaruszenia zewnętrznej warstwy powlekającej.

Tabletek leku Leukeran nie należy dzielić.

Postępowanie z niewykorzystaną częścią leku

Niewykorzystane tabletki leku Leukeran powinny być zniszczone w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych związków.

Leukeran jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Aspen.

Aspen logo

Leukeran

Charakterystyka Leukeran

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Leukeran, 2 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 2 mg chlorambucylu (Chlorambucilum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Brązowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane, oznaczone napisem „GX EG3” po jednej stronie i „L” po drugiej stronie. Każda tabletka zawiera 2 mg chlorambucylu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leukeran wskazany jest do leczenia następujących chorób:

-    choroby Hodgkina (ziarnicy złośliwej),

-    niektórych postaci nieziarniczych chłoniaków złośliwych (non-Hodgkin's lymphoma),

-    przewlekłej białaczki limfatycznej,

-    makroglobulinemii Waldenstroma.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

PODCZAS USTALANIA SZCZEGÓŁOWEGO SCHEMATU LECZENIA NALEŻY KORZYSTAĆ Z ODPOWIEDNIEJ LITERATURY FACHOWEJ.

Leukeran podaje się doustnie i należy go przyjmować codziennie na pusty żołądek (co najmniej godzinę przed posiłkami lub trzy godziny po posiłkach).

Choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa)

Dawkowanie u dorosłych

W paliatywnej monoterapii Leukeran stosuje się najczęściej w dawce 0,2 mg/kg m.c./dobę przez 4 do 8 tygodni. Zazwyczaj jednak jest on jednym ze składników polichemioterapii i stosuje się go według licznych protokołów. Leukeran można również stosować zamiast chlormetyny, z podobnym efektem leczniczym, ale mniejszym działaniem toksycznym. Dawkowanie u dzieci

Leukeran można stosować w leczeniu choroby Hodgkina (ziarnicy złośliwej) u dzieci. Schematy dawkowania są podobne do stosowanych u dorosłych.

Niektóre postaci nieziarniczych chloniaków złośliwych (non-Hodgkin's lymphoma)

Dawkowanie u dorosłych

W monoterapii początkową dawkę, wynoszącą zwykle od 0,1 do 0,2 mg/kg m.c./dobę, stosuje się przez pierwsze 4-8 tygodni, po czym leczenie podtrzymujące prowadzi się albo stosując zmniejszone dawki dobowe, albo leczenie cykliczne.

Leukeran jest skuteczny w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium rozlanego chłoniaka limfocytowego oraz pacjentów, u których występuje wznowa po radioterapii.

U pacjentów z zaawansowanymi stadiami rozwoju nieziarniczego chłoniaka limfocytowego nie wykazano znaczących różnic w działaniu leczniczym między monoterapią produktem leczniczym Leukeran a polichemioterapią.

Dawkowanie u dzieci

Leukeran można stosować w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci. Schematy dawkowania są podobne do stosowanych u dorosłych.

Przewlekła białaczka limfatyczna

Dawkowanie u dorosłych

Leczenie produktem leczniczym Leukeran rozpoczyna się zazwyczaj u pacjentów z wyraźnymi objawami chorobowymi lub z zaburzeniami czynności szpiku kostnego (lecz nie w przypadku niewydolności szpiku), mającymi swoje odzwierciedlenie w badaniu morfologicznym krwi obwodowej.

Początkowo Leukeran podaje się w dawce 0,15 mg/kg m.c./dobę do czasu zmniejszenia liczby leukocytów we krwi obwodowej do 10000/^L Leczenie można wznowić po 4 tygodniach od zakończenia pierwszego cyklu i kontynuować je, stosując dawkę 0,1 mg/kg m.c./dobę.

Zazwyczaj po 2 latach leczenia u niektórych pacjentów liczba leukocytów osiąga prawidłowe wartości, uprzednio powiększone węzły chłonne oraz śledziona stają się niewyczuwalne w badaniu palpacyjnym, a odsetek limfocytów w szpiku kostnym zmniejsza się poniżej 20%.

Pacjenci z potwierdzoną niewydolnością szpiku kostnego powinni być najpierw leczeni prednizolonem, a podawanie produktu leczniczego Leukeran można rozpocząć dopiero po przywróceniu czynności szpiku kostnego.

Porównanie skuteczności okresowego leczenia dużymi dawkami produktu leczniczego Leukeran z codziennym podawaniem leku nie wykazało znaczących różnic, a częstość działań niepożądanych była podobna w obu badanych grupach.

Makroglobulinemia Waldenstroma

Dawkowanie u dorosłych

Leukeran jest lekiem z wyboru w leczeniu tej choroby. Zalecana początkowa dawka wynosi od 6 do 12 mg na dobę do chwili wystąpienia leukopenii; następnie wprowadza się na stałe dawkę od 2 do 8 mg na dobę.

Zaburzenia czynności nerek:

Dostosowanie dawki nie jest uznawane za konieczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby:

Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy starannie monitorować w kierunku objawów przedmiotowych i podmiotowych toksyczności. Ponieważ chlorambucyl jest głównie metabolizowany w wątrobie, należy rozważyć zmniejszenie dawki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Jednak brak jest wystarczających danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, aby podać odpowiednie zalecenia dotyczące dawkowania.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono szczegółowych badań u pacjentów w podeszłym wieku, jednakże wskazane jest monitorowanie czynności nerek i wątroby. W razie ciężkiego zaburzenia ich czynności należy zachować szczególną ostrożność.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorambucyl lub lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

LEUKERAN JEST AKTYWNIE DZIAŁAJĄCYM ŚRODKIEM CYTOTOKSYCZNYM I POWINIEN BYĆ STOSOWANY WYŁĄCZNIE POD NADZOREM LEKARZA DOŚWIADCZONEGO W PODAWANIU TEGO RODZAJU LEKÓW.

Może wystąpić krzyżowa reakcja nadwrażliwości (w postaci wysypki skórnej) pomiędzy chlorambucylem a innymi środkami alkilującymi.

U pacjentów z upośledzoną odpornością stosowanie szczepionek zawierających żywe organizmy zagraża wywołaniem infekcji, dlatego też nie zaleca się stosowania takich szczepionek w tej grupie pacjentów.

Nietolerancje cukrów:

Leukeran zawiera laktozę, dlatego lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Środki bezpieczeństwa konieczne podczas kontaktu z produktem leczniczym Leukeran

Patrz punkt 6.6. Środki bezpieczeństwa konieczne podczas kontaktu z produktem leczniczym Leukeran

Monitorowanie

Ze względu na możliwość wywołania przez Leukeran nieodwracalnej mielosupresji, w trakcie leczenia należy prowadzić stałą kontrolę parametrów morfologii krwi.

W dawkach leczniczych Leukeran zmniejsza liczbę limfocytów i w mniejszym stopniu, liczbę granulocytów obojętnochłonnych, płytek krwi i stężenie hemoglobiny. Przerwanie leczenia produktem leczniczym Leukeran nie jest konieczne, gdy wystąpią pierwsze objawy zmniejszenia liczby granulocytów obojętnochłonnych; należy jednak pamiętać o możliwości dalszego zmniejszania się ich liczby przez okres 10 dni lub dłuższy po podaniu ostatniej dawki produktu leczniczego.

Produktu leczniczego Leukeran nie należy podawać pacjentom, których niedawno poddawano radioterapii lub leczono innymi lekami cytotoksycznymi.

Jeżeli szpik kostny pacjenta jest nacieczony limfocytami lub hipoplastyczny, dawka nie powinna przekraczać 0,1 mg/kg m.c./dobę.

Dzieci z zespołem nerczycowym, pacjenci leczeni tzw. metodą pulsów z zastosowaniem wysokich dawek i pacjenci z napadami padaczkowymi w wywiadzie powinni być ściśle monitorowani po podaniu produktu leczniczego Leukeran z powodu zwiększonego ryzyka napadu padaczkowego.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby:

Pacjentów z zaburzeniami czynnosci wątroby należy starannie monitorować w kierunku objawów przedmiotowych i podmiotowych toksyczności.

Mutagenność i rakotwórczość

Wykazano, że chlorambucyl wywołuje u ludzi uszkodzenia chromatyd i chromosomów. Donoszono o występowaniu ostrych, wtórnych nowotworów hematologicznych (zwłaszcza białaczek i zespołów mielodysplastycznych), szczególnie po długotrwałym leczeniu (patrz: Działania niepożądane).

Porównawcze badanie grupy chorych na raka jajnika, otrzymujących związki alkilujące, w tym chlorambucyl, z grupą chorych otrzymujących leki o innym mechanizmie działania, wykazało istotny wzrost częstości ostrej białaczki w grupie otrzymującej leki alkilujące.

U niewielkiego odsetka pacjentów, otrzymujących przez dłuższy czas chlorambucyl jako lek wspomagający leczenie raka sutka, opisano ostrą białaczkę szpikową.

Przed zastosowaniem chlorambucylu należy rozważyć stosunek ryzyka wystąpienia białaczki do oczekiwanych korzyści terapeutycznych.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów z upośledzoną odpornością nie zaleca się stosowania szczepionek zawierających żywe organizmy (patrz punkt 4.4).

Analogi nukleozydów purynowych (takie jak fludarabina, pentostatyna i kladrybina) zwiększały cytotoksyczność chlorambucylu in vitro, jednak znaczenie kliniczne tego stwierdzenia jest nieznane.

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazują, że u pacjentów otrzymujących fenylbutazon konieczne może być zmniejszenie dawki chlorambucylu ze względu na możliwość nasilenia jego działania toksycznego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Płodność

Chlorambucyl może hamować czynność jajników; donoszono też o zaniku miesiączki w następstwie stosowania leku.

U pacjentów leczonych chlorambucylem stwierdzano azoospermię, choć szacuje się, że do wywołania tego efektu konieczna jest dawka całkowita leku wynosząca 400 mg.

Zaburzenia spermatogenezy u pacjentów z chłoniakiem leczonych chlorambucylem w całkowitych dawkach wynoszących od 410 do 2600 mg były w różnym stopniu przemijające.

Teratogenność

Podobnie jak inne leki cytotoksyczne, Leukeran jest potencjalnie teratogenny.

Ciąża

Jeżeli jest to możliwe, należy unikać stosowania chlorambucylu w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. W każdym przypadku należy ocenić stosunek potencjalnego zagrożenia dla płodu do spodziewanej korzyści dla matki.

Tak jak w przypadku wszystkich leków cytotoksycznych, należy zalecić stosowanie skutecznej antykoncepcji w razie stosowania produktu leczniczego Leukeran przez któregokolwiek z partnerów.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania produktu leczniczego Leukeran.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu chlorambucylu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Brak nowoczesnej dokumentacji, mogącej służyć za podstawę określenia częstości działań niepożądanych. Ich częstość może różnić się w zależności od wielkości podawanej dawki oraz jednoczesnego stosowanymi innych leków.

Działania niepożądane zostały pogrupowane według częstości występowania, określonej w następujący sposób: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do <1/10); niezbyt często (> 1/1000 do <1/100); rzadko (> 1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Często    ostre, wtórne nowotwory hematologiczne

(zwłaszcza białaczka i zespół mielodysplastyczny), szczególnie po długotrwałym leczeniu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często    leukopenia, neutropenia, małopłytkowość,

pancytopenia, mielosupresja Często    niedokrwistość

Bardzo rzadko    nieodwracalna niewydolność szpiku kostnego

Jakkolwiek mielosupresja występuje często, zwykle jest odwracalna, gdy chlorambucyl jest odstawiony wystarczająco wcześnie.

Zaburzenia układu

immunologicznego

Niezbyt często    wysypka

Rzadko    reakcje alergiczne takie jak pokrzywka lub obrzęk

naczynioruchowy po zastosowaniu pierwszej lub kolejnych dawek;

zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka (Patrz także: Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej).

Rzadko opisywano progresję wysypki skórnej do stanów poważniejszych, włączając zespół Stevensa-Johnsona i martwicę toksyczno-rozpływną naskórka.

Zaburzenia układu nerwowego

Często    napady padaczkowe u dzieci z zespołem

nerczycowym;

Rzadko    ogniskowe i/lub uogólnione napady padaczkowe*

u dzieci i dorosłych otrzymujących dobowe lecznicze dawki lub leczonych tzw. metodą pulsów z zastosowaniem wysokich dawek chlorambucylu * Pacjenci z drgawkami w wywiadzie mogą być szczególnie wrażliwi.

Bardzo rzadko    zaburzenia motoryczne, włączając drżenia,

mimowolne drgania mięśni i mioklonie nie będące napadami padaczkowymi; neuropatia obwodowa.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko    śródmiąższowe włóknienie płuc;

śródmiąższowe zapalenie płuc.

Ciężkie śródmiąższowe włóknienie płuc opisywano niekiedy u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną w trakcie długotrwałego leczenia chlorambucylem. Włóknienie płuc może być odwracalne po odstawieniu chlorambucylu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często    zaburzenia żołądkowo-j elitowe takie j ak: nudności

i wymioty, biegunka i owrzodzenie jamy ustnej.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko    hepatotoksyczność;

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często    wysypka.

Rzadko    reakcje alergiczne takie jak pokrzywka,    obrzęk

naczynioruchowy po podaniu pierwszej    lub

kolejnych dawek;

zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka (Patrz także: Zaburzenia układu immunologicznego)

Rzadko opisywano progresję wysypki skórnej do stanów poważniejszych, włączając zespół Stevensa-Johnsona i martwicę toksyczno-rozpływną naskórka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko    jałowe zapalenie pęcherza moczowego.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko    gorączka polekowa.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Głównym objawem obserwowanym po niezamierzonym przedawkowaniu chlorambucylu jest przemijająca pancytopenia. Mogą również wystąpić objawy toksycznego wpływu na układ nerwowy od ogólnego pobudzenia i niezborności ruchowej do wielokrotnych napadów padaczkowych typu grand mal.

Postępowanie

Ponieważ nie znamy antidotum, należy ściśle monitorować obraz krwi i stosować leczenie objawowe, w tym w razie konieczności również przetoczenie krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe, alkilujące kod A TC: L01 AA 02

Mechanizm działania:

Chlorambucyl jest pochodną aromatyczną iperytu azotowego; działa jako dwufunkcyjny środek alkilujący. Oprócz zaburzenia replikacji DNA chlorambucyl indukuje apoptozę komórek poprzez akumulację cytosolowego p53 i następnie aktywację promotora apoptozy (Bax).

Działanie farmakodynamiczne:

Działanie cytotoksyczne chlorambucylu jest spowodowane zarówno przez chlorambucyl, jak również jego główny metabolit - iperyt kwasu fenylooctowego (patrz Farmakokinetyka, Metabolizm).

Mechanizm oporności:

Chlorambucyl jest pochodną aromatyczną iperytu azotowego i oporność na iperyty azotowe zgłaszano jako wtórną do: zmian transportowania tych substancji i ich metabolitów przez różne białka oporności wielolekowej, zmian kinetyki wiązań poprzecznych DNA utworzonych przez te substancje i zmian apoptozy i zmienionej aktywności naprawczej DNA. Chlorambucyl nie jest substratem białka oporności wielolekowej 1 (MRP 1 lub ABCC1), ale jego koniugaty glutationu są substratami MRP1 (ABCC1) i MRP2 (ABCC2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Chlorambucyl jest dobrze wchłaniany na drodze biernej dyfuzji z przewodu pokarmowego i możliwe jest jego zmierzenie w ciągu 15-30 minut od podania. Biodostępność chlorambucylu po podaniu doustnym wynosi około 70% do 100% po podaniu dawek pojedynczych 10-200 mg. W badaniu z udziałem 12 pacjentów, którym podano chlorambucyl w dawce 0,2 mg/kg m.c. doustnie, średnie maksymalne stężenie w osoczu dostosowane do dawki (492 ± 160 ng/ml) wystąpiło między 0,25 i 2 godzinami po podaniu.

Zgodnie z szybkim, przewidywalnym wchłanianiem chlorambucylu zmienność międzyosobnicza farmakokinetyki chlorambucylu w osoczu jest jak wykazano względnie mała po dawkach doustnych od 15 do 70 mg (2-krotna zmienność wewnątrzosobnicza i 2-4-krotna zmienność międzyosobnicza w AUC).

Wchłanianie chlorambucylu jest zmniejszone w przypadku przyjmowania po posiłku. W badaniu z udziałem 10 pacjentów spożycie posiłków zwiększało medianę czasu do osiągnięcia Cmax o więcej niż 100%, zmniejszało szczytowe stężenie w osoczu o więcej niż 50% i zmniejszało średnie AUC (0-ro) o około 27% (patrz Dawkowanie i sposób podawania).

Dystrybucja:

Objętość dystrybucji chlorambucylu wynosi około 0,14-0,24 L/kg. Chlorambucyl wiąże się kowalencyjnie z białkami osocza, głównie z albuminą (98%) i wiąże się kowalencyjnie z krwinkami czerwonymi.

Metabolizm:

Chlorambucyl jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie na drodze monodichloroetylacji i P-oksydacji, tworząc iperyt kwasu fenylooctowego (PAAM) jako główny metabolit, który posiada udział w czynności alkilującej u zwierząt. Chlorambucyl i PAAM ulegają rozkładowi in vivo tworząc pochodne monohydroksy i dihydroksy. Ponadto chlorambucyl reaguje z glutationem tworząc koniugaty mono- i diglutationylowe chlorambucylu.

Po podaniu około 0,2 mg/kg doustnego chlorambucylu PAAM wykryto w osoczu niektórych pacjentów już po 15 minutach, a średnie maksymalne stężenie w osoczu dostosowane do dawki (Cmax) wynoszące 306 ± 73 nanogramów/ml wystąpiło w ciągu 1 do 3 godzin.

Eliminacja:

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji mieści się w zakresie od 1,3 do 1,5 godzin dla chlorambucylu i wynosi około 1,8 godzin dla PAAM. Stopień wydalania przez nerki niezmienionego chlorambucylu lub PAAM jest bardzo niski; mniej niż 1% podanej dawki każdej z tych substancji jest wydalany w moczu w ciągu 24 godzin, a reszta dawki jest eliminowana głównie w postaci pochodnych monohydroksy i dihydroksy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Mutagenność i rakotwórczość

Podobnie jak inne środki cytotoksyczne chlorambucyl wykazuje działanie mutagenne w badaniach genotoksyczności in vitro i in vivo oraz działanie rakotwórcze u zwierząt i ludzi.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

U szczurów, chlorambucyl wykazuje uszkadzający wpływ na spermatogenezę i wywołuje atrofię jąder.

Teratogenność

Wykazano, że chlorambucyl po jednorazowym doustnym podaniu dawki mieszczącej się w zakresie 4-20 mg/kg m.c. wywołuje u płodów myszy i szczurów wady wrodzone, takie jak: krótki lub skręcony ogon, małogłowie i wrodzony częściowy brak kości czaszki, wady palców w tym wrodzony brak palców, któtkopalczastość, syndaktylię i wielopalczastość, ponadto wady kości długich takie jak niedobór długości, brak jednej lub więcej składowych, całkowity brak ośrodków kostnienia. Wykazano także, że chlorambucyl wywołuje wady nerek u potomstwa szczurów po jednokrotnym podaniu dootrzewnowym dawki 3-6 mg/kg m.c..

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń tabletki:

Laktoza bezwodna, mikrokrystaliczna celuloza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas

stearynowy

Otoczka tabletki:

hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 400, żelaza tlenek żółty, żelaza tlenek czerwony

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

25 szt.

Pojemnik z oranżowego szkła w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Środki bezpieczeństwa konieczne podczas kontaktu z produktem leczniczym Leukeran

Przed zastosowaniem produktu leczniczego Leukeran zalecane jest zapoznanie się z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi stosowania leków cytotoksycznych.

Zetknięcie się z tabletkami Leukeran nie stwarza zagrożenia, pod warunkiem nienaruszenia zewnętrznej warstwy powlekającej.

Tabletek Leukeran nie należy dzielić.

Postępowanie z niewykorzystaną częścią leku

Niewykorzystane tabletki Leukeran powinny być zniszczone w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych związków.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin 24, Irlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3456

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

25.03.1977 / 06.07.1994 / 13.03.2000 / 28.04.2005 / 05.03.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04/2015

Leukeran