+ iMeds.pl

Levamol injectio 7,5% 75 mg/mlCharakterystyka Levamol injectio 7,5%

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Levamol injcctio 7,5%, roztwór do wstrzykiwali dla bydła, owiec i świń.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

I x‘\vami/olu chlorowodorek 75 mg/1 ml

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali

J

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, owca, Świnia.

4.2. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Bydło, owce — Zwalczanie inwazji przewodu pokarmowego i płuc powodowanych przez formy rozwojowe oraz nicienie dojrzałe zlokalizowane w trawieńcu (I lae///onchns sp., O stert agi a sp.), jelicie cienkim (Yrichostrongflus sp., Cooperili sp., Nematodirns sp., Bu/mto///n;// sp.), jelicie grubym (Chabertia, Oesopbagostonntm) oraz płucach (Dictyocaulus mipams).

Świnie — zwalczanie inwazji przewodu pokarmowego powodowanych przez: Ascaris sp., Oesophagostonnmi sp., Strongyhides sp., Trichiirissp. i płuc, powodowanych przez Metastmugyhis sp.

4.3. Przeciwwskazania

Nie stosować preparatu na 14 dni przed, w trakcie lub 14 dni po podaniu innych leków przeciwpasożytniczych, a w szczególności innych preparatów o działaniu cholinergicznym. Nie stosować u macior na 14 dni przed planowanym porodem.

Nie stosować w okresach narażenia na czynniki stresowe.

0

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunkówzwierząt


Ostrożnie stosować u zwierząt z niewydolnością wątroby, nerek i w przypadku osłabienia.

Przed podaniem należy dokładnie określić masę ciała zwierzęcia, w celu dokładnego określenia podawanej dawki leku.

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Do gatunków wrażliwych na toksyczne oddziaływanie lewamizolu zalicza się szczególnie konie, również psy i ptaki ozdobne.

Nie jeść, nie pić i nic palić podczas podawania produktu.

Podczas podawania produktu należy używać osobistej odzieży ochronnej.

Osoby o znanej nadwrażliwości powinny unikać kontaktu z produktem. W produkcie znajduje się jako substancja pomocnicza sodu pirosiarczyn, który może powodować reakcje alergiczne u ludzi szczególnie chorych na astmę, u których może powodować napady duszności.

Po każdorazowym podaniu preparatu należy umyć ręce.

4.6.Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W miejscu wstrzyknięcia mogą wystąpić odczyny miejscowe.

W trakcie podawania produktu mogą wystąpić objawy tj. u bydła - pienisty wypływ z jamy ustnej lub ślinotok, pobudzenie, drżenia mięśniowe, nadmierne oblizywanie nozdrzy, potrząsanie głową, u owiec - przejściowa pobudliwość, u świń - pienisty wypływ z jamy ustnej lub ślinotok, u zwierząt zarażonych formami płucnymi może wystąpić kaszel i wymioty.

4.7.Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie stosować u macior na 14 dni przed planowanym porodem.

U zwierząt będących w ciąży preparat należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Produkt może być stosowany u zwierząt w laktacji. Nie stosować u zwierząt w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia dla ludzi.

Ze względu na fakt, że lewamizol powoduje istotny spadek objętości nasienia, liczby i ruchliwości plemników, produktu nie należy podawać przed i w7 okresie krycia.

4.8.Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Brak.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków7

zwierząt

Dawka lecznicza clilorowodorku lewamizolu u przeżuwaczy i świń wynosi 7,5 mg /kg m.c. Preparat podaje się podskórnie w okolicę łopatki lub szyi w ilości:

-    bydło -1 ml /10 kg m.c., nic przekraczając dawki 30 ml na zwierzę;

-    owce -1 ml / 10 kg m.c., nie przekraczając 4 ml na zwierzę;

-    świnie -1 ml/10 kg m.c., nie przekraczając 15 ml na zwierzę.

Nie podawać w jedno miejsce objętości większych niż 10 ml. Przed podaniem należy dokładnie określić masę ciała zwierzęcia, w celu dokładnego określenia podawanej dawki leku.

4.10.    Przedaw7kow7anie w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Objawy zatrucia to: ślinienie, drżenie mięśni, rozszerzenie źrenic, pobudzenie ogólne, wzmożenie perystaltyki i defekacji, wymioty, bradykardia. Przy wystąpieniu objawów toksycznych zaleca się podanie dożylnie oraz domięśniowo siarczanu atropiny (bydło 0,6 mg/kg m.c.; ow^ce 1 mg/kg m.c.).

4.11. Okres(-y) karencji

Bydło: tkanki jadalne -14 dni,

Owce: tkanki jadalne - 21 dni,

Świnie: tkanki jadalne - 28 dni,

wcia


Nie stosować u krów i owiec w okresie laktacji, których mleko jest przeznaczone do s dla ludzi.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE/IMMUNOLOGICZNE


Grupą farmakoterapeutyczna: leki przeciwpasożytnicze imidazole, lewamizol. Kod ATCvct: - QP52AE01

Właściwości farmakodynamicznc

Substancja czynna, chlorowodorek lewamizolu (pochodna iinidazolu), działając na receptory muskarynowc i nikotynowe układu choiinergicznego (acetylocholinowcgo) zaburza neurotransmisję w synapsach powodując początkowo porażenie, a następnie śmierć wrażliwych pasożytów. Opisany mechanizm działania potwierdzono badaniami przeprowadzonymi na Ascaris snuw, gdzie lewamizol blokował zwoje nerwowe układu autonomicznego, powodując skurcze. W wysokich dawkach wpływa na metabolizm węglowodanów przez blokowanie redukcji fumaranów i utlenianie bursztynianów.

Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie z przewodu pokarmowego i metabolizm lcwamizolu u wszystkich gatunków zwierząt jest szybkie.

U świń po podaniu domięśniowym 7,5 mg/kg maksymalne stężenie w osoczu 1,82 pg/ml osiąga po 1 godz. Biodostępność wyniosła 83%, AUC - 17,97 pg-h/ml Z białkami krwi łączy się w 51 %.

Lewamizol jest prawie całkowicie metabolizowany i tylko około 7% wydalane jest w formie niezmienionej. Metabolizm lewamizolu związany jest z czterema głównymi szlakami. Najważniejszym jest utlenianie do podwójnego wiązania w pierścieniu imidazolowym połączone z utlenianiem siarki i wprowadzeniem grupy hydroksylowej w pozycję para w pierścieniu fenolowym. Drugim szlakiem jest hydroliza pierścienia tiazolidynowego. Kolejną drogą jest tworzenie p-hydroksytetramisolu i jego koniunkcja z kwasem glukuronowym. Najmniej istotna jest hydroliza pierścienia tiazolowego do merkaptoetylu i jego późniejsze utlenienie do sulfonu.

Okres pół trwania eliminacji lewamizolu z osocza u świń po podaniu i.w. 7,5 mg/kg wynosi 6,38 godz. Metabolity wydalane są głównie z moczem i kałem.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

Skład jakościowy substancji pomocniczych

Sodu pirosiarczyn

Disodu edetynian

0

Propylu parahydroksybenzoesan (L 216)

Metylu parahydroksybenzoesan (E218)

Kwas cytrynowy jcdnowodnv

Sodu cytrynian 0 0

Woda do wstrzykiwali

*

Główne niezgodności farmaceutyczne

Produktu nie należy łączyć ze środkami o odczynie alkalicznym.

4    w    4    4    4

Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

3 lata

Po pierwszym otwarciu produkt zużyć w ciągu 28 dni.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach jednostkowych, nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów, z których je wykonano

Butelka z bezbarwnego szkła typu II zamknięta czerwonym korkiem z gumy clilorobutylowej i uszczelnieniem aluminiowym zawierająca 100 ml.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (095) 728 55 00; fax (095) 735 90 43

E-mail: into@vetoquinol.pl: www.vetoquinol.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

559/98

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

28.07.1998/ 31.12.2004

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

11.2009

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.

J J

Levamol injectio 7,5%