Imeds.pl

Leverette 0,015 Mg + 0,03 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Leverette, 0,150 mg+0,030 mg, tabletki powlekane

Levonorgestrelum+Ethinylestradiolum

Należy uważnie zapoznać sie z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Leverette i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Leverette

3.    Jak stosować lek Leverette

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Leverette

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Leverette i w jakim celu się go stosuje

Leverette to tabletka antykoncepcyjna stosowana w celu zapobiegania ciąży.

Każda z 21 żółtych tabletek zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich: lewonorgestrel i etynyloestradiol.

7 białych tabletek nie zawiera substancji czynnej i są nazwane tabletkami placebo.

Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony i są nazwane tabletkami „złożonymi”.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Leverette Uwagi ogólne

Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Leverette, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia pacjentki oraz zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy również ciśnienie krwi oraz indywidualnie, może również wykonać inne badania.

W niniejszej ulotce dla pacjenta opisano kilka sytuacji, w których należy przerwać stosowanie leku Leverette lub w których skuteczność działania leku Leverette może być zmniejszona.

W takich sytuacjach nie należy odbywać stosunków płciowych lub stosować w tym czasie dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody barierowe.

W tym czasie nie należy również stosować metody kalendarzowej lub metody pomiaru temperatury. Metody te mogą być nieskuteczne, ponieważ lek Leverette wpływa na miesięczne zmiany temperatury ciała oraz zmiany śluzu szyjkowego.

Leverette, podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie zabezpiecza przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie stosować leku Leverette:

- jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występował) zakrzep w naczyniu krwionośnym nogi (zakrzepica), płuc (zatorowość płucna) lub w innych narządach;

-    jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występował) zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu;

-    jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występowała) jakakolwiek choroba, która może być objawem wystąpienia zawału mięśnia sercowego w przyszłości (np. dusznica bolesna, wywołująca silny ból w klatce piersiowej) lub udaru (np. przemijający niewielki udar mózgu bez następstw);

-    jeśli u pacjentki stwierdzono jakąkolwiek chorobę mogącą zwiększyć ryzyko zakrzepicy tętnic. Odnosi się to do następujących chorób:

•    cukrzyca ze zmianami naczyniowymi;

•    bardzo wysokie ciśnienie krwi;

•    bardzo duże stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);

-    jeśli u pacjentki stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi (np. niedobór białka C);

-    jeśli u pacjentki występują (lub kiedykolwiek w przeszłości występowały) choroby wątroby i czynność wątroby nadal nie powróciła do normy;

-    jeśli u    pacjentki    występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występował) nowotwór wątroby;

-    jeśli obecnie (lub kiedykolwiek w przeszłości) u pacjentki rozpoznano lub istnieje podejrzenie raka piersi lub raka narządów płciowych;

-    jeśli u    pacjentki    występuje jakiekolwiek krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie;

-    jeśli u    pacjentki    występuje (lub kiedykolwiek w przeszłości występowała) migrena (z tzw.

ogniskowymi objawami neurologicznymi);

-    jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie na etynyloestradiol lub lewonorgestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Może to powodować świąd, wysypkę lub obrzęk.

Ostrzeżenie i środki ostrożności

W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Leverette lub jakiegokolwiek innego złożonego środka antykoncepcyjnego i konieczne może być poddawanie się regularnym badaniom lekarskim. Jeżeli jakikolwiek z poniżej wymienionych stanów dotyczy pacjentki należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Leverette. Również, jeżeli jakikolwiek z opisanych poniżej stanów wystąpi lub nasili się w okresie stosowania leku Leverette należy skonsultować się z lekarzem:

-    jeśli u bliskiego krewnego występuje lub kiedykolwiek wystąpił w przeszłości rak piersi;

-    jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;

-    jeśli pacj entka choruj e na cukrzycę;

-    jeśli pacjentka choruje na depresję;

-    jeśli u pacjentki występuje choroba Leśniowskiego-Crohna lub zapalenie jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego);

-    jeśli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba krwi powodująca uszkodzenie nerek);

-    jeśli u pacjentki występuje choroba krwi zwana anemią sierpowato-krwinkową;

-    jeśli pacjentka choruje na padaczkę (patrz „Lek Leverette a inne leki”);

-    jeśli u pacjentki występuje choroba układu odpornościowego zwana SLE (ang. Systemie Lupus Erythematosus, toczeń rumieniowaty układowy);

-    jeśli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy wystąpiła w okresie ciąży lub wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (np. utrata słuchu, choroba krwi zwana porfirią, wysypka skórna z powstawaniem pęcherzy w okresie ciąży (opryszczka ciężarnych), choroba układu nerwowego, powodująca niekontrolowane ruchy ciała (pląsawica Sydenhama);

-    jeśli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła ostuda (przebarwienia skóry, zwłaszcza twarzy i szyi zwane również „plamami ciążowymi”). W takim wypadku należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne oraz promieniowanie ultrafioletowe.

-    jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego. Jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioworuchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub) jeśli wystąpią trudności w przełykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Leverette należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Leverette a zakrzepy żył i tętnic

Stosowanie jakiegokolwiek złożonego środka antykoncepcyjnego, w tym leku Leverette, zwiększa u kobiety ryzyko zakrzepu w naczyniach żylnych (zakrzepicy żył), w porównaniu z kobietami, które nie stosują żadnych środków antykoncepcyjnych.

Ryzyko zakrzepu w naczyniach żylnych u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne zwiększa się:

-    z wiekiem;

-    z nadwagą,

-    jeśli w młodym wieku, u któregokolwiek z bliskich krewnych wystąpił zakrzep w nodze, płucach (zatorowość płucna) lub innym narządzie;

-    jeśli pacjentka ma być operowana, uległa poważnemu wypadkowi lub jest unieruchomiona przez długi czas. Istotne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu leku Leverette, gdyż konieczne może okazać się odstawienie leku. Lekarz poinformuje, kiedy można ponownie rozpocząć stosowanie leku. Zwykle następuje to po około dwóch tygodniach od powrotu pacjentki do sprawności ruchowej sprzed unieruchomienia.

Ryzyko zakrzepu w okresie stosowania tabletek antykoncepcyjnych zwiększa się:

-    spośród 100 000 kobiet, które nie stosują tabletek antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, zakrzep krwi może wystąpić u około 5-10 rocznie.

-    spośród 100 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne, takie jak Leverette, zakrzep krwi może wystąpić u 30-40 rocznie, dokładna liczba nie jest znana.

-    spośród 100 000 kobiet w ciąży, zakrzep krwi może wystąpić u około 60 rocznie.

Zakrzep krwi może przemieścić się z żyły do płuc i zablokować naczynia krwionośne (nazywa się to zatorem płuc). Wytworzenie się zakrzepu żylnego może w 1-2 % przypadków zakończyć się zgonem.

Ryzyko zakrzepu może być różne w zależności od rodzaju stosowanych tabletek. Należy przedyskutować z lekarzem dostępne możliwości.

Stosowanie złożonych tabletek antykoncepcyjnych zostało powiązane ze zwiększeniem ryzyka zakrzepu tętnic (zakrzepicy tętnic), na przykład w naczyniach krwionośnych serca (zawał serca) lub mózgu (udar mózgu).

Ryzyko zakrzepu tętnic u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne zwiększa się:

-    jeśli kobieta pali tytoń. Podczas stosowania leku Leverette stanowczo zaleca się zaprzestanie palenia, szczególnie kobietom w wieku powyżej 35 lat.

-    jeśli stężenie tłuszczów we krwi jest zwiększone (cholesterolu lub triglicerydów);

-    jeśli pacj entka ma nadwagę;

-    jeśli w młodym wieku, u któregokolwiek z bliskich krewnych wystąpił zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu;

-    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi;

-    jeśli pacj entka choruj e na migrenę;

-    jeśli pacjentka choruje na chorobę serca (zaburzenia zastawki, zaburzenia rytmu serca).

Należy przerwać stosowanie leku Leverette i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia objawów, które mogą wskazywać na powstanie zakrzepu krwi, takich jak:

-    silny ból i (lub) obrzęk w jednej nodze;

-    nagły silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia;

-    nagła duszność;

-    nagły kaszel bez wyraźnej przyczyny;

-    nietypowy, silny i długotrwały ból głowy lub nasilenie migreny;

-    częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie;

-    trudności w mówieniu lub niemożność mówienia;

-    zawroty głowy lub omdlenie;

-    osłabienie, dziwne odczucie lub drętwienie w jakiejkolwiek części ciała;

Lek Leverette a nowotwór

U kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne nieco częściej obserwowano występowanie raka piersi, jednak nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem tych leków. Możliwe jest na przykład, że więcej nowotworów wykrywa się u kobiet stosujących środki antykoncepcyjne, ponieważ częściej przychodzą na badania do lekarza. Częstość występowania raka piersi zmniejsza się stopniowo po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Ważne jest, aby regularnie badać swoje piersi oraz skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wykryje się jakiekolwiek guzki.

U kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach stwierdzono łagodne nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach stwierdzono złośliwe nowotwory wątroby. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli pacjentka odczuje bardzo silny ból brzucha.

Krwawienie śródcykliczne

Podczas kilku pierwszych miesięcy stosowania leku Leverette może wystąpić niespodziewane krwawienie (poza tygodniem przyjmowania tabletek placebo). Jeśli krwawienie występuje dłużej niż przez pierwszych kilka miesięcy lub kiedy wystąpi po kilku miesiącach, należy zgłosić się do lekarza, który ustali przyczynę.

Co należy zrobić, jeśli krwawienie nie wystąpi w okresie stosowania tabletek placebo

Jeśli pacjentka przyjmowała wszystkie tabletki prawidłowo, nie wymiotowała ani nie miała ciężkiej biegunki i nie przyjmowała żadnych innych leków, jest mało prawdopodobne, żeby była w ciąży.

Jeśli nie wystąpią dwa kolejne krwawienia z odstawienia, pacjentka może być w ciąży. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem następnego blistra leku należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Lek Leverette a inne leki

Należy zawsze powiedzieć lekarzowi przepisującemu lek Leverette o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza stosować, w tym o preparatach ziołowych. Należy również poinformować każdego innego lekarza lub dentystę, przepisującego inny lek (lub farmaceutę), że stosuje się lek Leverette. Mogą oni powiedzieć, czy powinno się stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (np. prezerwatywy), a jeśli tak, to przez jaki okres._

Niektóre leki mogą powodować, że lek Leverette będzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub mogą spowodować nieoczekiwane krwawienie.

•    Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu:

-padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbamazepina);

-gruźlicy (np. ryfampicyna);

-    zakażeń wirusem HIV (rytonawir, newirapina) lub innych zakażeń (antybiotyki takie jak

gryzeofulwina, ampicylina, tetracyklina);

-    wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bozentan);

-preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego.

•    Lek Leverette może mieć wpływ na działanie innych leków, np.:

-    leków zawierających cyklosporynę;

-    leków przeciwpadaczkowych, lamotryginy (to może prowadzić do zwiększenia częstości napadów

drgawkowych).

Stosowanie leku Leverette z jedzeniem i piciem

Lek Leverette można przyjmować z jedzeniem lub bez, popijając w razie konieczności niewielką ilością wody.

Badania laboratoryjne

Jeśli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że przyjmuje się środek antykoncepcyjny, ponieważ doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Kobietom w ciąży nie wolno stosować leku Leverette. Jeśli w okresie stosowania leku Leverette pacjentka zajdzie w ciążę powinna natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Jeśli pacjentka planuje ciążę, może w dowolnym momencie przerwać stosowanie leku Leverette (patrz także „Przerwanie stosowania leku Leverette”).

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią na ogół nie zaleca się stosowania leku Leverette. Jeśli pacjentka chce przyjmować środek antykoncepcyjny w okresie karmienia piersią, powinna skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma informacji wskazujących, że stosowanie leku Leverette wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Leverette zawiera laktozę jednowodną.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Leverette

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjentka powinna pamiętać o przyjmowaniu tabletek zgodnie ze schematem dawkowania, ponieważ nieprzyjęcie tabletki może zmniejszyć działanie leku.

W jaki sposób i kiedy lek Leverette powinien być przyjmowany

Każdy blister zawiera 28 tabletek: 21 żółtych tabletek zwierających substancje czynne i 7 białych tabletek placebo.

Tabletki leku Leverette o dwóch różnych kolorach są ułożone w kolejności.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Leverette na dobę, w razie potrzeby popijając niewielką ilością wody. Należy przyjmować tabletki codziennie o tej samej porze.

Nie należy mylić tabletek: należy przyjmować żółte tabletki przez pierwsze 21 dni, a następnie białe tabletki przez kolejne 7 dni. Nowy blister należy rozpocząć od razu (21 żółtych, a następnie 7 białych tabletek). Nie należy zatem stosować przerwy w stosowaniu pomiędzy dwoma blistrami.

Z uwagi na różnice w składzie tabletek konieczne jest rozpoczęcie stosowania od pierwszej tabletki na górze po lewej stronie, a następnie przyjmowanie tabletek każdego dnia zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze.

Przygotowanie blistra

W celu ułatwienia zapamiętania dnia przyjmowania tabletki, do każdego blistra leku Leverette dołączono 7 samoprzylepnych pasków z nadrukiem 7. dni tygodnia. Należy wybrać pasek z dniami tygodnia, który rozpoczyna się nazwą dnia rozpoczęcia przyjmowania tabletek. Przykładowo, jeśli początek przyjmowania tabletek przypada w środę, należy użyć paska z oznaczeniem na początku "śr.".

Naklejkę należy nakleić w górnej części blistra, w miejscu napisu "Tutaj umieść naklejkę z dniami tygodnia". W ten sposób pierwszy wybrany dzień tygodnia będzie powyżej pierwszej tabletki.

Dzięki temu nad każdą tabletką wskazany jest dzień tygodnia i można sprawdzić, czy danego dnia została przyjęta odpowiednia tabletka. Strzałki pokazują kolejność przyjmowania tabletek.

Podczas 7 dni stosowania białych tabletek placebo (okres placebo) powinno wystąpić krwawienie (tzw. krwawienie z odstawienia). Krwawienie to zazwyczaj rozpoczyna się 2. lub 3. dnia od przyjęcia ostatniej żółtej tabletki zawierającej substancje czynne. Po przyjęciu ostatniej białej tabletki należy rozpocząć kolejny blister bez względu na to, czy krwawienie ustąpiło, czy też jeszcze trwa. Oznacza to, że nowe opakowania należy rozpoczynać w tym samym dniu tygodnia, jak również że krwawienie powinno występować w tych samych dniach każdego miesiąca.

Stosowanie leku Leverette zgodnie z tymi zaleceniami zabezpiecza przed ciążą również w ciągu 7 dni przyjmowania tabletek placebo.

Kiedy rozpocząć stosowanie Leverette

•    Jeżeli w poprzednim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych środków antykon cep cyj nych

Przyjmowanie leku Leverette należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (to znaczy w pierwszym dniu miesiączki). Rozpoczęcie przyjmowania leku Leverette w pierwszym dniu miesiączki zapewnia natychmiastową ochronę przed ciążą. Można też rozpocząć przyjmowanie leku w dniach 2. do 5. dzień cyklu, ale wtedy należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji (na przykład prezerwatywy) przez pierwszych 7 dni.

•    Zmiana ze złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego

Można rozpocząć przyjmowanie leku Leverette następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne z poprzedniego opakowania środka antykoncepcyjnego, ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu bez przyjmowania tabletek poprzedniego środka antykoncepcyj nego.

W przypadku zmiany ze złożonego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Zmiana ze środka antykoncepcyjnego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka zawierająca wyłącznie progestagen, wstrzyknięcie, implant lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)

Można zmienić stosowanie antykoncepcji z minipigułki zawierajacej wyłącznie progestagen w dowolnym dniu (w przypadku implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego - w dniu ich usunięcia, a w przypadku wstrzyknięcia- w dniu kolejnego planowanego wstrzyknięcia), jednak we wszystkich tych przypadkach należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji (na przykład prezerwatywy) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Po poronieniu

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Po porodzie

Przyjmowanie leku Leverette można rozpocząć między 21. a 28. dniem po porodzie. Jeżeli rozpocznie się później niż 28. dnia, wówczas należy stosować tzw. metodę barierową (na przykład prezerwatywy) przez pierwszych 7 dni przyjmowania leku Leverette.

Jeśli pacjentka odbyła stosunek płciowy po porodzie, a przed rozpoczęciem przyjmowania leku Leverette (ponownie), wówczas należy najpierw upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży lub zaczekać do wystąpienia miesiączki.

•    W okresie karmienia piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią i chce rozpocząć przyjmowanie leku Leverette (ponownie) po porodzie powinna przeczytać rozdział "Ciąża i karmienie piersią".

Jeśli pacjentka nie jest pewna, kiedy zacząć przyjmować lek Leverette, powinna zapytać się lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Leverette

Nie ma doniesień, aby przyjęcie zbyt wielu tabletek leku Leverette powodowało poważne szkodliwe skutki. W przypadku zastosowania dużej ilości tabletek na raz mogą wystąpić nudności lub wymioty. U młodych dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy.

Jeśli pacjentka przyjęła zbyt wiele tabletek Leverette lub zorientowała się, że dziecko połknęło kilka tabletek, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Leverette

Tabletki w 4. rzędzie blistra to tabletki placebo. Jeżeli pacjentka pominęła jedną z nich, skuteczność antykoncepcyjna leku Leverette jest zachowana. Należy wyrzucić pominiętą tabletkę placebo.

Jeśli pacjentka pomięła żółtą tabletkę zawierającą substancje czynne (tabletki z l-szego, 2-giego i 3-ciego rzędu), wówczas powinna postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

•    Jeśli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed zajściem w ciążę nie jest zmniejszona. Należy przyjąć tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki, a kolejne tabletki o zwykłej porze (nawet, jeśli to oznacza przyjęcie 2. tabletek tego samego dnia).

W tym przypadku dodatkowa metoda antykoncepcji nie jest wymagana.

•    Jeśli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed zajściem w ciążę może być zmniejszona. Im więcej tabletek pacjentka pominęła, tym większe ryzyko zajścia w ciążę.

Należy przestrzegać poniższych zasad, jeśli tabletka zostanie pominięta:

•    Jeśli pominięto więcej niż jedną tabletkę w blistrze

Należy skontaktować się z lekarzem.

   Pominięto jedną tabletkę w 1. tygodniu

Należy przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki, nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze oraz należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji (barierowe) przez kolejnych 7 dni np. prezerwatywy. Jeśli pacjentka odbyła stosunek płciowy w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

   Pominięto jedną tabletkę w 2. tygodniu

Należy przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ochrona przed ciążą nie została zmniejszona i nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

   Pominięto jedną tabletkę w 3. tygodniu

Są dwie możliwości do wyboru:

1.    Należy przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Zamiast stosowania tabletek placebo należy od razu rozpocząć kolejny blister.

Najprawdopodobniej, miesiączka wystąpi pod koniec stosowania drugiego blistra, ale może również wystąpić plamienie lub krwawienie podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra.

2.    Można też przerwać przyjmowanie żółtych tabletek zawierających substancję czynną z aktualnego blistra i od razu rozpocząć stosowanie białych tabletek z placebo (należy odnotować dzień, w którym pominięto przyjęcie tabletki). Jeśli pacjentka chce rozpocząć nowe opakowanie w dniu, w którym zawsze zaczyna przyjmowanie tabletek, tabletki placebo należy stosować krócej niż 7 dni.

Jeżeli postępuje się według jednego z powyższych zaleceń, ochrona przed ciążą będzie zachowana.

• Jeśli pominięto jakąkolwiek tabletkę z bieżącego blistra, a podczas stosowania tabletek placebo nie wystąpiło krwawienie, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży. W takim przypadku, przed rozpoczęciem następnego blistra, należy skonsultować się z lekarzem.

Co należy zrobić, jeśli wystąpią wymioty lub ciężka biegunka

Jeśli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpiły wymioty lub ciężka biegunka, istnieje ryzyko, że substancje czynne zawarte w tabletce nie zostały całkowicie wchłonięte do organizmu. Sytuacja jest prawie taka sama, jak w przypadku pominięcia tabletki. Po wymiotach lub biegunce należy przyjąć kolejną tabletkę z rezerwowego blistra, tak szybko jak to możliwe. Jeśli to możliwe, należy przyjąć tabletkę w ciągu 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletki. Jeśli nie jest to możliwe, lub jeśli minęło więcej niż 12 godzin, należy postępować według zaleceń opisanych w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Leverette”.

Opóźnienie miesiączki: co należy wiedzieć

Mimo że nie jest to zalecane, możliwe jest opóźnienie miesiączki poprzez rozpoczęcie od razu nowego blistra leku Leverette, zamiast przyjmować białe tabletki placebo.

Podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra może wystąpić plamienie lub krwawienie.

Po przyjęciu wszystkich tabletek z drugiego blistra można rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra, jak zwykle.

Przed podjęciem decyzji o opóźnieniu miesiączki należy poradzić się lekarza.

Zmiana pierwszego dnia miesiączki: co należy wiedzieć

Jeśli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z zaleceniami, miesiączka rozpocznie się w tygodniu przyjmowania tabletek placebo. Jeśli konieczna jest zmiana tego dnia, należy skrócić (ale nigdy nie wydłużać - 7 dni to maksymalna długość stosowania tabletek placebo!) przyjmowania tabletek placebo. Na przykład, jeśli stosowanie tabletek placebo rozpoczyna się w piątek, a chce się zmienić ten dzień na wtorek (3 dni wcześniej), należy rozpocząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeśli pacjentka znacznie skróci okres stosowania tabletek placebo (np. do 3 dni lub krócej), może się zdarzyć, że krwawienie z odstawienia w tym czasie nie wystąpi. Może za to wystąpić niewielkie krwawienie lub plamienie.

Jeśli pacjentka nie jest pewna, jak postępować, powinna skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Leverette

Pacjentka może przerwać stosowanie produktu Leverette w dowolnym momencie. Jeśli nie chce zajść w ciążę, powinna skonsultować się z lekarzem w sprawie innych skutecznych metod antykoncepcji.

Jeśli pacjentka planuje ciążę, powinna przerwać stosowanie tabletek i odczekać z próbą zajścia w ciążę do wystąpienia miesiączki. Wówczas można łatwiej obliczyć datę spodziewanego porodu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej znajduje się lista działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Leverette:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 kobiet):

•    nudności;

•    ból brzucha;

•    zwiększenie masy ciała;

•    ból głowy;

•    obniżenie nastroju;

•    zmiany nastroju;

•    ból piersi;

•    tkliwość piersi.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 100 kobiet):

•    wymioty;

•    biegunka;

•    zatrzymanie płynów;

•    migrena;

•    zmniejszenie libido;

•    powiększenie piersi;

•    wysypka;

•    pokrzywka.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 1000 kobiet):

•    nietolerancja soczewek kontaktowych;

•    nadwrażliwość;

•    zmniejszenie masy ciała;

•    zwiększenie libido;

•    wydzielina z piersi;

•    upławy;

zaburzenia skóry: rumień guzowaty (charakteryzujący się występowaniem bolesnych czerwonych guzków na skórze);

zaburzenia skóry: rumień wielopostaciowy (wysypka z zaczerwienieniem przypominającym tarcze strzelnicze lub rankami).

Doustna antykoncepcja wiąże się z:

-    Zwiększonym ryzykiem zakrzepów w tętnicach i żyłach oraz zaburzeniami wywołanymi przez uwalniające się zakrzepy krwi, w tym zawał serca, zakrzepy krwi w żyłach i zakrzepy krwi w płucach (patrz punkt "Ostrzeżenia i środki ostrożności").

-    Zwiększonym ryzykiem zmian powierzchni szyjki macicy (śródnabłonkowa neoplazja) i rakiem szyjki macicy.

-    Zwiększonym ryzykiem związanym z rozpoznaniem raka piersi (patrz punkt "Ostrzeżenia i środki ostrożności").

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Leverette

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii: „Lot”.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Leverette

Blister leku Leverette zawiera 21 żółtych tabletek z substancją czynną w 1-szym, 2-gim i 3-cim rzędzie blistra oraz 7 białych tabletek placebo w 4-tym rzędzie blistra.

Substancjami czynnymi leku są lewonorgestrel i etynyloestradiol. Każda tabletka powlekana zawiera 0,150 mg lewonorgestrelu oraz 0,030 mg etynyloestradiolu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń: laktoza jednowodna, powidon K30, krospowidon typ A, magnezu stearynian

Otoczka: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty

(E172).

Tabletki powlekane placebo (białe):

Rdzeń: laktoza bezwodna, powidon K30, magnezu stearynian

Otoczka: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk

Jak wygląda lek Leverette i co zawiera opakowanie

Każdy blister zawiera 21 żółtych tabletek powlekanych i 7 białych tabletek powlekanych.

Tabletki z substancją czynną są żółte, okrągłe o średnicy 6 mm i grubości około 4 mm.

Tabletki placebo są białe, okrągłe o średnicy 6 mm i grubości około 3 - 4 mm.

Lek Leverette jest dostępny w opakownaiach zawierających 1, 3, 6 lub 13 blistrów, każdy po 28 tabletek (21 tabletek zawierających substancje czynne + 7 tabletek placebo).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Temapharm Sp. z o. o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa

Wytwórca:

Laboratorios León Farma, S.A.

C/ La Vallina s/n,

Pol. Ind. Navatejera,

24008 Navatejera -León Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest zarejestrowany w karajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia:

Levonorgestrel/Ethinylestradiol Chemical Farma 150/30 microgram Filmhulde tabletten

Austria:

Melleva 150 Mikrogramm / 30 Mikrogramm

Węgry:

Republika Czeska: Słowacja:

Estonia:

Litwa:

Łotwa:

Hiszpania:

Missee 0,15 mg/0,03 mg filmtabletta Leverette 0,15 mg/0,03 mg potahovane tablety Leverette 0,15/0,03 mg filmom obalene tablety Leverette

Leverette 0.03 mg plevele dengtos tabletes Leverette 0.03 mg apvalkotas tabletes

Levonorgestrel/Etinilestradiol Diario Velvian 0,15 mg/0,03 mg comprimidos recubiertos con peHcula

Polska:

Leverette

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04.08.2014

12