Imeds.pl

Levetiracetam Apotex 250 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Levetiracetam Apotex, 250 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 500 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 750 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 1000 mg, tabletki powlekane Lewetyracetam

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Levetiracetam Apotex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam Apotex

3.    Jak stosować lek Levetiracetam Apotex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levetiracetam Apotex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Levetiracetam Apotex i w jakim celu się go stosuje

Levetiracetam Apotex jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce).

•    Levetiracetam Apotex jest stosowany jako jedyny lek u dorosłych i młodzieży w leczeniu

napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką,

•    jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym:

o u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia, o u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną w leczeniu napadów mioklonicznych,

o u dorosłych, młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam Apotex Kiedy nie stosować leku Levetiracetam Apotex:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lewetyracetam lub na którykolwiek z pozostałych składników tabletek Levetiracetam Apotex (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Levetiracetam Apotex należy omówić to z lekarzem:

•    Jeśli stwierdzono u pacjenta chorobę nerek, lek Levetiracetam Apotex należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz może podjąć decyzję o dostosowaniu dawkowania.

•    Jeśli zaobserwowano jakiekolwiek spowolnienie wzrostu lub niespodziewane przedwczesne dojrzewanie dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

•    W razie nasilenia się napadów drgawkowych (np.: zwiększenie liczby napadów), należy skontaktować się z lekarzem.

•    U niektórych pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak Levetiracetam Apotex, występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. W przypadku objawów depresji i (lub) myśli samobójczych, należy skontaktować się z lekarzem.

Levetiracetam Apotex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Levetiracetam Apotex z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Levetiracetam Apotex można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Ze względów bezpieczeństwa podczas przyjmowania leku Levetiracetam Apotex nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest lub może być w ciąży.

Leku Levetiracetam Apotex nie należy stosować w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wad wrodzonych u płodu. W badaniach na zwierzętach lewetyracetam stosowany w dawkach większych niż stosowane w celu kontroli napadów drgawkowych, wykazał niepożądany wpływ na rozrodczość.

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek Levetiracetam Apotex może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania jakichkolwiek narzędzi lub maszyn, gdyż lewetyracetam może powodować senność. Jest to bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dopóki nie jest znany wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

3. Jak stosować lek Levetiracetam Apotex

Lek Levetiracetam Apotex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Levetiracetam Apotex musi być przyjmowany dwa razy na dobę, rano i wieczorem, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Należy przyjmować liczbę tabletek zgodną z zaleceniami lekarza.

Monoterapia

Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 16 lat):

Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg do 3000 mg na dobę.

Jeżeli pacjent przyjmuje lek Levetiracetam Apotex po raz pierwszy, lekarz zaleci najpierw mniejszą dawkę przez 2 tygodnie, a dopiero potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną dawkę. Levetiracetam Apotex, 250 mg: przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, należy przyjmować 2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

Levetiracetam Apotex, 500 mg: przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 2000 mg, należy przyjmować 2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

Levetiracetam Apotex, 750 mg: przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 3000 mg, należy przyjmować 2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

Levetiracetam Apotex 1000 mg: przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 2000 mg, należy

Leczenie wspomagające

Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub powyżej:

Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg do 3000 mg na dobę.

Levetiracetam Apotex 250 mg: przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, należy przyjmować 2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem.

Levetiracetam Apotex 500 mg: przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, należy przyjmować 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem.

Levetiracetam Apotex 750 mg: przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1500 mg, należy przyjmować 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem.

Levetiracetam Apotex 1000 mg: przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 2000 mg, należy przyjmować 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem.

Dawka u niemowląt i dzieci (w wieku od 6 do 23 miesięcy), dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg:

Lekarz zaleci najbardziej odpowiednią postać leku Levetiracetam Apotex, w zależności od wieku, masy ciała i dawki.

Roztwór doustny lewetyracetamu 100 mg/ml jest postacią bardziej odpowiednią dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zazwyczaj stosowana dawka: od 20 mg/kg mc. do 60 mg/kg mc./dobę.

Levetiracetam Apotex 250 mg: Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 20 mg/kg mc./dobę, w przypadku dziecka o masie ciała 25 kg należy podać 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem.

Dawka u niemowląt (w wieku od 1 do poniżej 6 miesięcy):

Dla niemowląt najbardziej odpowiednią postacią lewetyracetamu jest 100 mg/ml roztwór doustny.

Sposób podawania:

Tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletki można podzielić na równe dawki.

Czas trwania leczenia:

•    Lek Levetiracetam Apotex stosowany jest do leczenia długotrwałego. Należy kontynuować leczenie lekiem Levetiracetam Apotex tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący.

•    Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, ponieważ może to powodować zwiększenie częstości napadów drgawkowych. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia lekiem Levetiracetam Apotex, udzieli informacji dotyczących stopniowego odstawiania leku Levetiracetam Apotex.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levetiracetam Apotex

Możliwe działania niepożądane po przedawkowaniu leku Levetiracetam Apotex to senność, pobudzenie, agresywność, obniżona czujność, zahamowanie oddychania i śpiączka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zaleci najlepsze, możliwe leczenie przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Levetiracetam Apotex

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli nie została przyjęta jedna lub więcej dawek leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Levetiracetam Apotex:

Jeżeli leczenie lekiem Levetiracetam Apotex ma zostać przerwane, to podobnie jak w przypadku

leczenia innymi lekami przeciwpadaczkowymi, lek należy odstawiać stopniowo, w celu uniknięcia zwiększenia częstości napadów padaczkowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Levetiracetam Apotex może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Niektóre z tych działań niepożądanych, jak senność, zmęczenie lub zawroty głowy, są częstsze na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki leku. Działania te powinny z czasem się osłabić.

Bardzo często: mogące wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób

•    zapalenie błony śluzowej nosa i gardła,

•    senność, bóle głowy.

Często: mogące wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób

•    jadłowstręt (utrata apetytu),

•    depresja, uczucie wrogości lub agresywność, lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość,

•    drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (uczucie chwiania się), ospałość, drżenia (mimowolne drżenie),

•    zawroty głowy (uczucie wirowania),

•    kaszel,

•    ból brzucha, biegunka, dyspepsja (niestrawność), wymioty, nudności,

•    wysypka,

•    astenia/zmęczenie (znużenie).

Niezbyt często: mogące wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych,

•    zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała,

•    myśli i próby samobójcze, zaburzenia umysłowe, nieprawidłowe zachowanie, omamy, uczucie złości, dezorientacja, atak paniki, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, pobudzenie,

•    niepamięć (utrata pamięci), zaburzenia pamięci (zapominanie), ataksja (zaburzenie koordynacji ruchów), parestezja (mrowienie), zaburzenia koncentracji uwagi,

•    podwójne widzenie, niewyraźne widzenie,

•    nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych,

•    utrata włosów, wyprysk, świąd,

•    osłabienie mięśni, ból mięśni,

•    urazy.

Rzadko: mogące wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób

•    zakażenie,

•    zmniejszenie liczby krwinek,

•    ciężkie reakcje nadwrażliwości (wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi zespół DRESS),

•    zmniejszone stężenie sodu we krwi,

•    samobójstwo, zaburzenia osobowości (zaburzenia zachowania), zaburzenia myślenia (powolne myślenie, niemożność koncentracji uwagi),

•    mimowolne skurcze mięśni głowy, tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów, hiperkinezja (nadaktywność),

•    zapalenie trzustki,

•    zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby,

•    wysypka na skórze, która może powodować powstawanie pęcherzy i wyglądać jak małe tarcze strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym okręgiem dookoła) (rumień wielopostaciowy), rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się skórą, występująca głównie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), i cięższa postać wysypki powodująca złuszczanie skóry z ponad 30% powierzchni ciała (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.:

+ 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Levetiracetam Apotex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze po określeniu „Termin ważności:” (EXP:). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Levetiracetam Apotex

Substancją czynną jest lewetyracetam.

•    Każda tabletka powlekana leku Levetiracetam Apotex, 250 mg zawiera 250 mg lewetyracetamu.

•    Pozostałe składniki to: kopowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza (E 464), hydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171), kwas cytrynowy bezwodny.

•    Każda tabletka powlekana leku Levetiracetam Apotex, 500 mg zawiera 500 mg lewetyracetamu.

•    Pozostałe składniki to: kopowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza (E 464), hydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171), kwas cytrynowy bezwodny, żelaza tlenek żółty (E 172).

•    Każda tabletka powlekana leku Levetiracetam Apotex, 750 mg zawiera 750 mg

lewetyracetamu.

•    Pozostałe składniki to: kopowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza (E 464), hydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171), kwas cytrynowy bezwodny, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

•    Każda tabletka powlekana leku Levetiracetam Apotex, 1000 mg zawiera 1000 mg lewetyracetamu.

•    Pozostałe składniki to: kopowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza (E 464), hydroksypropyloceluloza, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171), kwas cytrynowy bezwodny.

Jak wygląda lek Levetiracetam Apotex i co zawiera opakowanie

•    Levetiracetam Apotex, 250 mg, tabletki powlekane są białe, owalne, obustronnie wypukłe o wymiarach 7 x 14 mm z wytłoczonym napisem ‘LEV’ i ‘250’ po jednej stronie tabletki i ‘APO’ po drugiej stronie.

•    Levetiracetam Apotex, 500 mg, tabletki powlekane są żółte, owalne, obustronnie wypukłe o wymiarach 8 x 18 mm z wytłoczeniem ‘LEV’ i ‘500’ po jednej stronie tabletki i ‘APO’ po drugiej stronie.

•    Levetiracetam Apotex, 750 mg, tabletki powlekane są pomarańczowe, owalne, obustronnie wypukłe o wymiarach 9 x 19 mm z wytłoczonym napisem ‘LEV’ i ‘750’ po jednej stronie tabletki i ‘APO’ po drugiej stronie.

•    Levetiracetam Apotex, 1000 mg, tabletki powlekane są białe, owalne, obustronnie wypukłe o wymiarach 10 x 19 mm z wytłoczonym napisem ‘LEV’ i ‘1000’ po jednej stronie tabletki i ‘APO’ po drugiej stronie.

Pudełka tekturowe zawierają 50 lub 100 tabletek powlekanych pakowanych w blistry Aluminium/Aluminium.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04.2014

6