Imeds.pl

Levetiracetam Arrow 1000 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Levetiracetam Arrow, 250 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Arrow, 500 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Arrow, 750 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Arrow, 1000 mg, tabletki powlekane

Levetiracetamum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Levetiracetam Arrow i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam Arrow

3.    Jak stosować lek Levetiracetam Arrow

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levetiracetam Arrow

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Levetiracetam Arrow i w jakim celu się go stosuje

Lewetyracetam jest lekiem przeciwdrgawkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce).

Lewetyracetam jest stosowany:

•    jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką.

•    jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwdrgawkowym:

o u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci z padaczką, o minimalnej masie ciała 25 kg, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. o u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną w leczeniu napadów mioklonicznych.

o u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam Arrow Kiedy nie stosować leku Levetiracetam Arrow:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Levetiracetam Arrow należy zwrócić się do lekarza.

•    jeśli stwierdzono u pacjenta chorobę nerek, lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz może podjąć decyzję o dostosowaniu dawkowania.

•    jeśli zaobserwowano jakiekolwiek spowolnienie wzrostu lub niespodziewane przedwczesne dojrzewanie dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

•    w razie nasilenia się napadów drgawkowych (np.: zwiększenie liczby napadów), należy skontaktować się z lekarzem.

•    u niewielkiej liczby pacjentów leczonych lekami przeciwdrgawkowymi takimi jak lewetyracetam, występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. W przypadku objawów depresji i (lub) myśli samobójczych, należy skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Levetiracetam Arrow

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Levetiracetam Arrow z jedzeniem, i piciem i alkoholem

Lewetyracetam można przyjmować podczas posiłku lub bez posiłku. Ze względów bezpieczeństwa podczas przyjmowania lewetyracetamu nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjentka jest lub może być w ciąży.

Lewetyracetam nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Ryzyko dla płodu nie jest znane. W badaniach na zwierzętach lewetyracetam podawany w dawkach większych niż stosowane w celu kontroli napadów drgawkowych, wykazał niepożądany wpływ na rozrodczość.

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lewetyracetam może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn, gdyż stosowanie lewetyracetamu może powodować senność. Jest to bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dopóki nie jest znany wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

3. Jak stosować lek Levetiracetam Arrow

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lewetyracetam należy przyjmować dwa razy na dobę, rano i wieczorem, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Należy przyjmować taką ilość tabletek jaką zalecił lekarz.

Monoterapia

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (w wieku od 16 lat)

Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg (4 tabletki po 250 mg, 2 tabletki po 500 mg, 1 tabletka 1000mg) do 3000 mg (12 tabletek po 250 mg, 6 tabletek po 500 mg, 3 tabletki po 1000 mg) na dobę. Jeżeli pacjent przyjmuje lek po raz pierwszy, lekarz zaleci najpierw mniejszą dawkę przez 2 tygodnie, a dopiero potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną dawkę.

Przykładowo: jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, należy przyjmować 2 tabletki po 250 mg rano i 2 tabletki po 250 mg wieczorem.

Leczenie wspomagające

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub większej

Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg (4 tabletki po 250 mg, 2 tabletki po 500 mg, 1 tabletka 1000mg) do 3000 mg (12 tabletek po 250 mg, 6 tabletek po 500 mg, 3 tabletki po 1000 mg) na dobę.

Przykładowo: jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, należy przyjmować 2 tabletki po 250 mg rano i 2 tabletki po 250 mg wieczorem.

Dawkowanie u niemowląt i dzieci (w wieku od 6 do 23 miesięcy), dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg

Lekarz zaleci najbardziej odpowiednią postać farmaceutyczną lewetyracetamu, w zależności od wieku, masy ciała i dawki.

Roztwór doustny jest odpowiednią forma farmaceutyczną dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zazwyczaj stosowana dawka: od 20 mg/kg mc. do 60 mg/kg mc./dobę.

Przykładowo: jeśli dawka dobowa wynosi 20 mg/kg mc./dobę, w przypadku dziecka o masie ciała 25 kg należy podać 1 tabletkę 250 mg rano i 1 tabletkę 250 mg wieczorem.

Dawkowanie u niemowląt (w wieku od 1 miesiąca do poniżej 6 miesięcy):

Roztwór doustny jest postacią odpowiednią dla niemowląt.

Sposób podawania:

Tabletki Levetiracetam Arrow należy połykać popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody).

Czas trwania leczenia:

•    Lewetyracetam stosowany jest do leczenia długotrwałego. Należy kontynuować leczenie lewetyracetamem tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący.

•    Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, ponieważ może to spowodować zwiększenie częstości napadów. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, udzieli informacji dotyczących stopniowego odstawiania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levetiracetam Arrow

Możliwe działania niepożądane po przedawkowaniu lewetyracetamu to senność, pobudzenie, agresywność, osłabienie koncentracji, zahamowanie oddychania i śpiączka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Lekarz zaleci najlepsze możliwe leczenie przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Levetiracetam Arrow

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli nie została przyjęta jedna lub więcej dawek leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Levetiracetam Arrow

Jeżeli leczenie lewetyracetamem ma zostać przerwane, to podobnie jak w przypadku leczenia innymi lekami przeciwdrgawkowymi lek powinien być odstawiany stopniowo, w celu uniknięcia zwiększenia częstości napadów padaczkowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane, jak senność, uczucie zmęczenia czy zawroty głowy mogą występować częściej na początku leczenia lub nasilać się wraz z podana dawką. Jednak działania te powinny słabnąć wraz z upływem czasu.

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zapalenie błony śluzowej nosa i gardła;

•    ospałość (senność), bóle głowy.

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    jadłowstręt (utrata apetytu);

•    depresja, wrogość lub agresywność, lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość;

•    drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (uczucie chwiania się), ospałość, drżenia (mimowolne drżenie);

•    zawroty głowy (uczucie wirowania);

•    kaszel;

•    ból brzucha, biegunka, dyspepsja (niestrawność), wymioty, nudności;

•    wysypka;

•    astenia/znużenie (zmęczenie).

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek;

•    zmniejszenie masy ciała lub zwiększenie masy ciała;

•    myśli i próby samobójcze, zaburzenia psychiczne, nieprawidłowe zachowanie, omamy, uczucie złości, dezorientacja, napady paniki, niestabilność emocjonalna/zmiany nastroju, pobudzenie;

•    niepamięć (utrata pamięci), zaburzenia pamięci (zapominanie), ataksja (zaburzenia koordynacji ruchów), parestezj e (mrowienie), zaburzenia koncentracji uwagi;

•    podwójne widzenie, niewyraźne widzenie;

•    nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych;

•    utrata włosów, wyprysk (egzema), świąd;

•    osłabienie mięśni, ból mięśni;

•    urazy.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    infekcje;

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek i (lub) białych krwinek;

•    samobójstwo, zaburzenia osobowości (zaburzenia zachowania), zaburzenia myślenia (powolne myślenie, niezdolność koncentracji uwagi);

•    mimowolne skurcze mięśni głowy, tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów, hiperkineza (nadaktywność);

•    zapalenie trzustki;

•    niewydolność wątroby, zapalenie wątroby;

•    rumień wielopostaciowy - (wysypka na skórze, która może powodować powstawanie pęcherzy

i wyglądać jak małe pierścienie (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi), rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się skórą, występująca głównie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), i cięższa postać wysypki powodująca złuszczanie skóry z ponad 30% powierzchni ciała (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

•    powstawanie pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, okolicach oczu oraz genitaliów, wykwity skórne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Levetiracetam Arrow

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Levetiracetam Arrow

-    Substancj ą czynną leku jest lewetyracetam

Każda tabletka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg lub 1000 mg lewetyracetamu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, powidon K29/32, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian Otoczka tabletki:

250 mg: Opadry II85F90614 Blue:

makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna, lak (E132) 500 mg: Opadry II85F92175 Yellow:

makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), indygotyna, lak (E132)

750 mg: Opadry II85F130031 Orange:

makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), karmin (E120), żółcień chinolinowa, lak (E104)

1000 mg: Opadry II85F18378 White:

makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171)

Jak wygląda lek Levetiracetam Arrow i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

Levetiracetam Arrow 250 mg to niebieskie, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z „LE linia 250’’ po jednej stronie i z „'" po drugiej stronie tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Levetiracetam Arrow 500 mg to: żółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z „LE linia 500'’ po jednej stronie i z „>" po drugiej stronie tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Levetiracetam Arrow 750 mg to: pomarańczowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z „LE linia 750'’ po jednej stronie i z „ >" po drugiej stronie tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Levetiracetam Arrow 1000 mg to: białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z „LE linia 1000'’ po jednej stronie i z ■ ” po drugiej stronie tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Levetiracetam 250 mg tabletki powlekane: wielkości opakowań 20, 30, 50, 60, 100, 200 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Levetiracetam 500 mg tabletki powlekane: wielkości opakowań 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 200 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Levetiracetam 750 mg tabletki powlekane: wielkości opakowań 20, 30, 50, 60, 80, 100, 200 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Levetiracetam 1000 mg tabletki powlekane: wielkości opakowań 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Arrow ApS

Sankt Peders Strade 2,1.

4000 Roskilde Dania

Wytwórca

Arrow Pharm (Malta) Limited

62 Hal Far Industrial Estate Birzebbugia BBG 3000, Malta

Juta Pharma GmbH

Gutenbergstrasse 13 24941, Flensburg, Niemcy

Selamine Limited T/A Arrow Generics Limited

Unit 4/5, Willsborough Cluster

Clonshaugh Industrial Estate, Dublin 17, Irlandia

Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way, Stevenage Hertfordshire, SG1 4SZ, Wielka Brytania

Medicofarma S.A.

ul. Kozienicka 97 26-600 Radom

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju

Cypr

Republika Czeska Niemcy Dania Hiszpania

Włochy

Malta

Holandia

Polska

Wielka Brytania


Nazwa produktu leczniczego

Levetiracetam Arrow 250, 500, 750 and 1000 mg Film-coated Tablets Levetiracetam Arrow 250, 500, 750 and 1000 mg potahovane tablety Levetiracetam JUTA 250, 500, 750 and 1000 mg Filmtabletten Levetiracetam Arrow 250, 500, 750 and 1000 mg filmovertrukne tabletter Levetiracetam Arrow 250, 500, 750 and 1000 mg comprimidos recubiertos con pelicula Levetiracetam Arrow

Levetiracetam Arrow 250, 500, 750 and 1000 mg Film-coated Tablets Levetiracetam Arrow 250, 500, 750 and 1000 mg filmomhulde tabletten Levetiracetam Arrow

Levetiracetam Arrow 250, 500, 750 and 1000 mg Film-coated Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6