+ iMeds.pl

Levetiracetam-generics 250 mgUlotka Levetiracetam-generics

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Levetiracetam-Generics, 250 mg, tabletki powlekane Levetiracetam-Generics, 500 mg, tabletki powlekane Levetiracetam-Generics, 750 mg, tabletki powlekane Levetiracetam-Generics, 1000 mg, tabletki powlekane

Levetiracetamum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Levetiracetam-Generics i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam-Generics

3.    Jak stosować lek Levetiracetam-Generics

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Levetiracetam-Generics

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Levetiracetam-Generics i w jakim celu się go stosuje

Levetiracetam-Generics to lek przeciwpadaczkowy (lek stosowany w leczeniu napadów padaczki). Levetiracetam-Generics jest stosowany:

•    jako jedyny lek u pacjentów od 16. roku życia z nowo rozpoznaną padaczką w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia.

•    u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu:

- napadów częściowych z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów od 1. miesiąca życia,

-    napadów mioklonicznych u pacjentów od 12. roku życia chorych na młodzieńczą padaczkę miokloniczną,

-    napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u pacjentów od 12. roku życia chorych na idiopatyczną padaczkę uogólnioną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam-Generics

Kiedy nie stosować leku Levetiracetam-Generics

•    jeśli pacjent ma uczulenie na na lewetyracetam lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Levetiracetam-Generics należy poinformować lekarza

-    Jeśli stwierdzono, że pacjent ma chore nerki, lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz może podjąć decyzję o dostosowaniu dawkowania.

-    Jeśli zaobserwowano jakiekolwiek spowolnienie wzrostu lub niespodziewane przedwczesne dojrzewanie dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

-    W przypadku zaobserwowania nasilenia się napadów drgawkowych (np. zwiększenie liczby napadów), należy skontaktować się z lekarzem.

-    U niektórych pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi takimi jak Levetiracetam-Generics występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. W przypadku objawów depresji i (lub) myśli samobójczych należy skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Levetiracetam-Generics

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Levetiracetam-Generics z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku. Ze względów bezpieczeństwa podczas stosowania leku Levetiracetam-Generics nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Levetiracetam-Generics nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Potencjalne ryzyko dla płodu nie jest znane. W badaniach na zwierzętach lewetyracetam podawany w dawkach większych niż stosowane w celu kontroli napadów wykazał niepożądany wpływ na rozrodczość.

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Levetiracetam-Generics może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn, gdyż stosowanie leku Levetiracetam-Generics może powodować senność. Jest to bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn, dopóki nie jest znany wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

Lek Levetiracetam-Generics zawiera żółcień pomarańczową

Otoczka leku Levetiracetam-Generics, 750 mg zawiera 0,13 mg żółcieni pomarańczowej FCF (E110) na tabletkę. Substancja ta może powodować reakcje alergiczne.

3.    Jak stosować Levetiracetam-Generics

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Levetiracetam-Generics musi być przyjmowany dwa razy na dobę, rano i wieczorem, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Należy przyjmować liczbę tabletek zgodną z zaleceniami lekarza.

Monoterapia

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży (od 16 lat):

Należy przyjmować liczbę tabletek zgodną z zaleceniami lekarza.

Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg do 3000 mg na dobę.

Jeżeli pacjent przyjmuje lek po raz pierwszy, lekarz zaleci najpierw mniejszą dawkę przez 2 tygodnie, a dopiero potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną dawkę.

Leczenie wspomagające

Dawka u dorosłych i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub wyższej:

Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg do 3000 mg na dobę.

Dawkowanie u niemowląt (od 6. do 23. miesiąca życia), dzieci (od 2 do 11 lat) i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg:

Lekarz zaleci najbardziej odpowiednią postać leku Levetiracetam-Generics w zależności od wieku, masy ciała i dawki.

Levetiracetam 100 mg/ml, roztwór doustny, jest najbardziej odpowiednią postacią leku dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zazwyczaj stosowana dawka: od 20 mg/kg do 60 mg/kg masy ciała na dobę.

Dawkowanie u niemowląt (od 1 do poniżej 6 miesięcy):

Levetiracetam 100 mg/ml, roztwór doustny, jest najbardziej odpowiednią postacią leku dla niemowląt.

Sposób podawania:

Lek Levetiracetam-Generics należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody).

Czas trwania leczenia:

•    Lek Levetiracetam-Generics stosowany jest w leczeniu przewlekłym. Należy kontynuować stosowanie leczenie lekiem Levetiracetam-Generics tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący.

•    Nie wolno przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, ponieważ może to spowodować zwiększenie częstości napadów.

•    Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, udzieli informacji dotyczących stopniowego odstawiania tabletek leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levetiracetam-Generics

senność, się do lekarza.


Możliwe działania niepożądane po przedawkowaniu leku Levetiracetam-Generics to pobudzenie, agresywność, obniżona czujność, zahamowanie oddychania i śpiączka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek należy niezwłocznie zwrócić Lekarz ustali najlepsze możliwe postępowanie w przypadku przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Levetiracetam-Generics

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli nie została przyjęta jedna lub więcej dawek leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Levetiracetam-Generics

Jeżeli leczenie lekiem Levetiracetam-Generics ma zostać przerwane, to podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych, lek powinien być odstawiany stopniowo, w celu uniknięcia zwiększenia częstości występowania napadów padaczkowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli którykolwiek z poniższych objawów wystąpi u pacjenta i będzie go niepokoił, należy zgłosić się do lekarza.

Niektóre z działań niepożądanych, takie jak senność, zmęczenie lub zawroty głowy, mogą być częstsze na początku leczenia lub po zwiększaniu dawki leku. Działania te powinny jednak się osłabić w miarę upływu czasu.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej jest definiowana w następuj ący sposób:

Bardzo częste: mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów Częste: mogą występować u 1 na 10 pacjentów Niezbyt częste: mogą występować u 1 na 100 pacjentów Rzadkie: mogą występować u 1 na 1000 pacjentów Bardzo rzadkie: mogą występować u 1 na 10000 pacjentów

Częstość nieznana: częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych Bardzo częste

•    zapalenie błony śluzowej nosa i gardła

•    senność, ból głowy

Częste

•    jadłowstręt (utrata apetytu)

•    depresja, uczucie wrogości lub agresywność, lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość

•    drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (uczucie chwiania się), ospałość, drżenia (mimowolne drżenie)

•    zawroty głowy (uczucie wirowania)

•    kaszel

•    ból brzucha, biegunka, dyspepsja (niestrawność), wymioty, nudności

•    wysypka

•    astenia/zmęczenie (znużenie)

Niezbyt częste:

•    zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych

•    zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała

•    myśli i próby samobójcze, zaburzenia umysłowe, nieprawidłowe zachowanie, omamy, uczucie złości, dezorientacja, napady paniki, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, pobudzenie

•    niepamięć (utrata pamięci), zaburzenia pamięci (zapominanie), ataksja (zaburzenie koordynacji ruchów), parestezja (mrowienie), zaburzenia koncentracji uwagi

•    podwójne widzenie, niewyraźne widzenie

•    nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych

•    utrata włosów, wyprysk, świąd

•    osłabienie mięśni, ból mięśni

•    urazy

Rzadkie:

•    infekcja

•    zmniejszenie liczby czerwonych i/lub białych krwinek

•    samobójstwo, zaburzenia osobowości (zaburzenia zachowania), zaburzenia myślenia (powolne myślenie, niemożność koncentracji uwagi)

•    mimowolne skurcze mięśni głowy, tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów,

•    hiperkinezja (nadaktywność)

•    zapalenie trzustki

•    zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby

•    powstawanie pęcherzy na skórze, jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, wykwity skórne;

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Levetiracetam-Generics

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Levetiracetam-Generics

Substancją czynną leku jest lewetyracetam. Każda tabletka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg lub 1000 mg lewetyracetamu.

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna, talk i magnezu stearynian.

Otoczka leku Levetiracetam-Generics, 250 mg, tabletki powlekane: Opadry 84F80803 zawierająca alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, makrogol 6000, talk i indygotyna, lak aluminiowy (E 132).

Otoczka leku Levetiracetam-Generics, 500 mg, tabletki powlekane: Opadry 84F82508 zawierająca alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, makrogol 6000, talk i żelaza tlenek żółty (E 172).

Otoczka leku Levetiracetam-Generics, 750 mg, tabletki powlekane: Opadry 84F84674 zawierająca alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, makrogol 6000, talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E172), żółcień pomarańczowa, lak aluminiowy (E 110).

Otoczka leku Levetiracetam-Generics, 1000 mg, tabletki powlekane: Opadry 84F58775 zawierająca alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, makrogol 6000 i talk.

Jak wygląda lek Levetiracetam-Generics i co zawiera opakowanie

Levetiracetam-Generics, 250 mg są to niebieskie, podłużne, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „250” na jednej stronie i linią podziału na drugiej stronie. Tabletki można podzielić na równe dawki.

•    Lcvctiracctam-Gcncrics. 500 mg sa to żółte, podłużne, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczba „500” na jednej stronic i linia podziału na drugiej stronic. Tabletki można podzielić na równe dawki.

•    Levetiracetam-Generics. 750 mg są to brzoskwiniowe, podłużne, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „750” na jednej stronic i linią podziału na drugiej stronic. Tabletki można podzielić na równe dawki.

•    Levetiracetam-Generics, 1000 mg są to białe lub białawe, podłużne, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „1000” na jednej stronic i linią podziału na drugiej stronic. Tabletki można podzielić na równe dawki.

Lek Lcvctiracctam-Gcncrics dostępny jest w blistrach zawierających po 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120 i 200 tabletek* pakowanych w tekturowe pudełka.

* Nic wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar

Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

Lupin (Europe) Ltd.

Victoria Court Bcxton Road Knutsford

Cheshire, WA16 0PF Wielka Brytania

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoylc Industrial Esteta, Grange Road, Dublin 13

Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia

Czechy

Węgry

Polska

Niemcy

Wielka

Brytania

Włochy

Hiszpania


Levetiracetam-Lupin 250mg, 500mg, 750mg & 1000mg Comprimidos revestidos por película

Letiramyl 250mg, 500mg, 750mg & 1000mg potahované tablety Levetiracetam-Lupin 250mg, 500mg, 750mg & 1000mg Filmtabletta Levetiracetam-Generics

Levetiracetam-Hormosan 250mg, 500mg, 750mg & 1000mg Filmtabletten

Levetiracetam-Lupin 250mg, 500mg, 750mg & 1000mg Film-coated tablets

Levetiracetam Mylan Generics 250mg, 500mg, 750mg &

1000mg Compresse rivestite con film

Levetiracetam-Lupin 250mg, 500mg, 750mg & 1000mg Comprimidos recubiertos con pelicula

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2013

Levetiracetam-Generics

Charakterystyka Levetiracetam-generics

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levetiracetam-Generics, 250 mg, tabletki powlekane Levetiracetam-Generics, 500 mg, tabletki powlekane Levetiracetam-Generics, 750 mg, tabletki powlekane Levetiracetam-Generics, 1000 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg lewetyracetamu Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg lewetyracetamu Jedna tabletka powlekana zawiera 750 mg lewetyracetamu Jedna tabletka powlekana zawiera 1000 mg lewetyracetamu

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Stosowanie w monoterapii u dorosłych i młodzieży od 16. roku życia

Początkowa zalecana dawka wynosi 250 mg dwa razy na dobę i może być zwiększona po dwóch tygodniach stosowania do dawki 500 mg dwa razy na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej, dawkę dobową można zwiększyć co dwa tygodnie o 250 mg dwa razy na dobę. Maksymalna dawka wynosi 1500 mg dwa razy na dobę.

Terapia wspomagająca u dorosłych (> 18 lat) i młodzieży (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub więcej

Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 500 mg dwa razy na dobę. Podawanie tej dawki można rozpocząć w pierwszym dniu leczenia.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększać maksymalnie do 1500 mg dwa razy na dobę. Dawkowanie można zmieniać, zwiększając lub zmniejszając dawkę dobową o 500 mg dwa razy na dobę, co dwa do czterech tygodni.

Populacje pacjentów:

Osoby w podeszłym wieku (65 lat i powyżej)

U osób w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz „Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek" poniżej).

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Dawkę dobową ustala się indywidualnie w zależności od czynności nerek.

U dorosłych pacjentów dawkowanie należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą. Aby skorzystać z tabeli dawkowania należy obliczyć klirens kreatyniny u pacjenta (CLkr ) w ml/min. Klirens kreatyniny w ml/min można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (w mg/dl), u dorosłych i młodzieży o masie ciała 50 kg i więcej, posługując się następującym wzorem:

[140 - wiek (lata)] x masa ciała (kg)

CLkr (ml/min)=................................................................. (x 0,85 dla kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Następnie należy określić CLkr dostosowany do powierzchni ciała {body surface area, BSA) według poniższego wzoru:

CLkr (ml/min)

CLkr (ml/min/1,73 m2)=.................................(x 1,73)

Powierzchnia ciała (m2)

Modyfikowanie dawkowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała powyżej 50 kg z zaburzoną czynnością nerek:

Grupa

Klirens kreatyniny

Dawka i częstotliwość

(ml/min/1,73 m2)

dawkowania

Czynność nerek

> 80

500 do1500 mg dwa razy na

dobę

Niewielkie zaburzenie

50 - 79

500 do1000 mg dwa razy na

czynności

dobę

Umiarkowane zaburzenie

30 - 49

250 do750 mg dwa razy na

czynności

dobę

Ciężkie zaburzenie czynności

< 30

250 do500 mg dwa razy na

dobę

Schyłkowa niewydolność nerek,

500 do1000 mg raz na dobę2

pacjenci dializowani1

-

1    pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 750 mg.

2    po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 250 do 500 mg.

U dzieci z zaburzoną czynnością nerek dawki lewetyracetamu należy dostosować w zależności od czynności nerek, ponieważ klirens lewetyracetamu jest związany z czynnością nerek. Niniejsze zalecenie jest oparte na badaniu przeprowadzonym u dorosłych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Klirens kreatyniny w ml/min/1,73 m2 można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (mg/dl), w przypadku młodszej młodzieży, dzieci i niemowląt, korzystając z poniższego wzoru (wzór Schwartza):

Wzrost (cm) x ks

CLkr (ml/min/1,73 m2) =................................................

Stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

ks = 0,45 u niemowląt urodzonych w terminie, w wieku do 1. roku życia; ks = 0,55 u dzieci w wieku poniżej 13 lat oraz młodzieży płci żeńskiej; ks - 0,7 u młodzieży płci męskiej

Dostosowanie dawkowania u niemowląt, dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 50 kg, z zaburzoną czynnością nerek

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2)

Dawkowanie i częstość stosowania (1)

Niemowlęta od 1. do poniżej6. miesięcy

Niemowlęta i dzieci od 6 do 23 miesięcy, dzieci i młodzież o masie ciała od 25 kg do mniejszej niż 50 kg

Czynność nerek

> 80

7 do 21 mg/kg mc. (0,07 do 0,21 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

10 do30 mg/kg mc. (0,10 do 0,30 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Niewielkie

zaburzenia

czynności

50-79

7-14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0,20 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Umiarkowane

zaburzenie

czynności

30-49

3,5 do 10,5 mg/kg mc. (0,035 do 0,105 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

5 do 15 mg/kg mc. (0,05 do 0,15 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Ciężkie zaburzenie czynności

< 30

3,5 do 7,0 mg/kg mc. (0,035 do 0,070 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

5 do 10 mg/kg mc. (0,05 do 0,10 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Schyłkowa niewydolność nerek, pacjenci poddawani dializie

7 do 14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/kg mc.) raz na

dobę(2),(4)

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0,20 ml/kg mc.) raz na dobę(3),(5)

(1)    Roztwór doustny należy stosować w dawkach poniżej 250 mg oraz u pacjentów niemogących połknąć tabletki.

(2)    pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 10,5 mg/kg mc.

(3)    pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 15 mg/kg mc.

(4)    po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 3,5 do 7 mg/kg mc.

(5)    po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 5 do 10 mg/kg mc.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie ma potrzeby modyfikowania dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, klirens kreatyniny może nie oddawać stopnia niewydolności nerek. Z tego względu, zaleca się zmniejszenie podtrzymującej dawki dobowej o 50 %, w przypadkach, gdy klirens kreatyniny wynosi <60 ml/min/1,73 m2.

Dzieci i młodzież:

Lekarz powinien przepisać pacjentowi lek w postaci farmaceutycznej i mocy najbardziej odpowiedniej dla wieku, masy ciała i dawkowania.

Lek w postaci tabletek nie jest dostosowany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W tej grupie wiekowej zalecaną do stosowania postacią jest roztwór doustny. Ponadto dostępne tabletki nie są odpowiednie do dawkowania początkowego u dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg, u pacjentów niemogących połknąć tabletki oraz przy stosowaniu dawki poniżej 250 mg. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach należy stosować lek w postaci roztworu doustnego.

Monoterapia:

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania lewetyracetamu w postaci tabletek w monoterapii u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia.

Brak jest dostępnych danych.

Terapia wspomagająca u niemowląt od 6. do 23. miesiąca życia, dzieci (od 2. do 11. roku życia) i młodzieży (od 12. do 17. roku życia) o masie ciała poniżej 50 kg

U dzieci do lat 6. zalecaną postacią do stosowania jest roztwór doustny.

Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 10 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 30 mg/kg mc. dwa razy na dobę. Zmiany dawkowania nie powinny przekraczać zmniejszania lub zwiększania dawki o 10 mg/kg mc. dwa razy na dobę, co dwa tygodnie. Należy stosować najniższą skuteczną dawkę.

Dawkowanie u dzieci o masie ciała 50 kg lub większej jest takie samo jak u dorosłych.

Zalecane dawkowanie u niemowląt od 6. miesiąca życia, u dzieci i u młodzieży:

Masa ciała

Dawka początkowa:

10 mg/kg mc. dwa razy na dobę

Dawka maksymalna:

30 mg/kg mc. dwa razy na dobę

6 kg (1)

60 mg (0,6 ml) dwa razy na dobę

180 mg (1,8 ml) dwa razy na dobę

10 kg (1)

100 mg (1 ml) dwa razy na dobę

300 mg (3 ml) dwa razy na dobę

15 kg (1)

150 mg (1,5 ml) dwa razy na dobę

450 mg (4,5 ml) dwa razy na dobę

20 kg (1)

200 mg (2 ml) dwa razy na dobę

600 mg (6 ml) dwa razy na dobę

25 kg

250 mg dwa razy na dobę

750 mg dwa razy na dobę

Od 50 kg (2)

500 mg dwa razy na dobę

1500 mg dwa razy na dobę

(1) U dzieci o masie ciała mniejszej niż 20 kg leczenie należy rozpoczynać od lewetyracetamu w postaci roztworu doustnego o stężeniu 100 mg/ml. Lewetyracetam w postaci roztworu doustnego jest dostępny na rynku.

(2) Dawkowanie u dzieci i młodzieży o masie ciała 50 lub większej kg jest takie samo jak u dorosłych.

Terapia wspomagająca u niemowląt od 1. do 6. miesiąca życia:

U niemowląt należy stosować lek w postaci roztworu doustnego.

Sposób podawania

Tabletki powlekane należy przyjmować doustnie, połykać popijając wystarczającą ilością płynu Produkt leczniczy można przyjmować niezależnie od posiłków. Dawka dobowa jest podawana w dwóch równych dawkach podzielonych.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne związki pochodne pirolidonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zakończenie leczenia

W przypadku, jeśli leczenie preparatem Lewetyracetam Mylan ma być zakończone, zgodnie z aktualną praktyką kliniczną zaleca się stopniowe odstawianie leku (np. u dorosłych i młodzieży o masie ciała większej niż 50 kg zaleca się zmniejszanie dawki o 500 mg dwa razy na dobę co dwa do czterech tygodni; u noworodków powyżej 6. miesiąca życia, dzieci i młodzieży o masie ciała mniejszej niż 50 kg zaleca się zmniejszanie dawki o nie więcej niż 10 mg/kg mc. dwa razy na dobę co dwa tygodnie; a u noworodków poniżej 6. miesiąca życia zaleca się zmniejszanie dawkowania o nie więcej niż 7 mg/kg mc. dwa razy na dobę co dwa tygodnie).

Niewydolność nerek

Stosowanie lewetyracetamu u pacjentów z niewydolnością nerek może wymagać odpowiedniego dostosowania dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, zaleca się ocenę czynności nerek przed ustaleniem odpowiedniej dawki (patrz punkt 4.2).

Samobójstwo

U pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi (w tym lewetyracetamem) opisywano przypadki samobójstw, prób samobójczych oraz myśli i zachowań samobójczych. Meta-analiza wyników randomizowanych, kontrolowanych placebo badań z zastosowaniem leków przeciwpadaczkowych, wykazała niewielkie zwiększenie ryzyka występowania myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm tego działania nie jest znany.

Dlatego należy monitorować pacjentów pod względem występowania objawów depresji i (lub) myśli oraz zachowań samobójczych i rozważyć zastosowanie odpowiednie leczenie. Należy zalecić pacjentom (i ich opiekunom) aby zgłaszali się po pomoc lekarską w przypadku wystąpienia objawów depresji i (lub) myśli oraz zachowań samobójczych.

Dzieci i młodzież

Produkt w postaci tabletki nie jest dostosowany do podawania niemowlętom i dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Dostępne dane dotyczące dzieci nie sugerują wpływu na wzrastanie i dojrzewanie. Jednak wpływ na uczenie się, inteligencję, wzrost, funkcje endokrynologiczne, dojrzewanie i potencjalne macierzyństwo pozostają nieznane.

Bezpieczeństwo i skuteczność u niemowląt chorych na padaczkę w wieku poniżej 1 roku życia nie zostały dokładnie zbadane. Jedynie 35 niemowląt z napadami częściowymi w wieku poniżej 1 roku życia otrzymywało produkt leczniczy, 13 z nich miało mniej niż 6 miesięcy.

Tabletki o mocy 750 mg zawierają żółcień pomarańczową FCF (E110), która może powodować reakcje nadwrażliwości.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwpadaczkowe produkty lecznicze

Dane z okresu przed wprowadzeniem leku do obrotu, pochodzące z badań klinicznych z udziałem dorosłych wskazują, że lewetyracetam nie wpływa na stężenie w surowicy innych aktualnie dostępnych leków przeciwpadaczkowych (fenytoiny, karbamazepiny, kwasu walproinowego, fenobarbitalu, lamotryginy, gabapentyny i prymidonu) oraz, że powyższe przeciwpadaczkowe produkty lecznicze nie wpływaj ą na farmakokinetykę lewetyracetamu.

Tak jak u dorosłych, u dzieci i młodzieży przyjmujących lewetyracetam w dawkach sięgaj ących 60 mg/kg mc./dobę, nie stwierdzano żadnych cech klinicznie istotnych interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Ocena retrospektywna interakcji farmakokinetycznych u dzieci i młodzieży z padaczką (od 4 do 17 lat) potwierdziła, że terapia wspomagająca lewetyracetamem podawanym doustnie nie miała wpływu na stężenie w stanie stacjonarnym, w surowicy podawanych jednocześnie karbamazepiny i walproinianu. Jednak dane wskazywały na zwiększenie klirensu lewetyracetamu o 20% u dzieci przyjmujących przeciwpadaczkowe produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe. Dostosowanie dawki nie jest wymagane.

Probenecyd

Wykazano, że probenecyd (stosowany w dawce 500 mg cztery razy na dobę), lek hamujący wydzielanie w kanalikach nerkowych zmniejsza klirens nerkowy głównego metabolitu lewetyracetamu, nie wpływając jednak na klirens lewetyracetamu. Pomimo to, stężenie tego metabolitu pozostaje niewielkie. Należy się spodziewać, że inne produkty lecznicze wydalane na drodze aktywnego wydzielania kanalikowego mogą również zmniejszać klirens nerkowy tego metabolitu. Wpływ lewetyracetamu na probenecyd nie był badany. a wpływ lewetyracetamu na inne produkty lecznicze aktywnie wydzielane przez nerki, np. NLPZ, sulfonamidy czy metotreksat, nie jest znany.

Doustne środki antykoncepcyjne i inne interakcje farmakokinetyczne

Lewetyracetam w dawce dobowej 1000 mg nie wpływał na farmakokinetykę doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiolu i lewonorgestrelu); parametry układu endokrynowego (stężenie hormonu luteinizującego i progesteronu) pozostawały nie zmienione. Lewetyracetam w dawce dobowej 2000 mg nie wpływał na farmakokinetykę digoksyny i warfaryny; czas protrombinowy pozostawał niezmieniony. Jednoczesne stosowanie z digoksyną, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi oraz z warfaryną nie wpływało na farmakokinetykę lewetyracetamu.

Leki zobojętniające kwas

Brak danych dotyczących wpływu leków zobojętniających na wchłanianie lewetyracetamu.

Pokarm i alkohol

Pokarm nie zmieniał stopnia wchłaniania lewetyracetamu, ale szybkość wchłaniania była nieznacznie zmniejszona.

Brak danych dotyczących interakcji lewetyracetamu z alkoholem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania lewetyracetamu u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane.

Nie zaleca się stosowania lewetyracetamu w czasie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących antykoncepcji, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podobnie jak w przypadku innych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych, zmiany fizjologiczne zachodzące podczas ciąży mogą wpływać na stężenie lewetyracetamu. Obserwowano zmniejszenie stężenia lewetyracetamu w osoczu podczas ciąży. Zmniejszenie stężenia jest bardziej wyraźne w trzecim trymestrze ciąży (do 60% wartości względem okresu wyjściowego, przed ciążą). W przypadku kobiet w ciąży, stosujących lewetyracetam należy zapewnić odpowiednie postępowanie kliniczne. Zaprzestanie leczenia przeciwpadaczkowego może spowodować zaostrzenie choroby, które może być szkodliwe dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego względu karmienie piersią nie jest zalecane. Jednak, jeżeli konieczne jest leczenie podczas karmienia piersią, należy uwzględniaj ąc znaczenie karmienia piersią, rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związanego z leczeniem.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykryto wpływu na płodność (patrz punkt 5.3). Brak danych klinicznych, nie jest znane potencjalne ryzyko u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Z powodu możliwości występowania różnic w osobniczej wrażliwości u niektórych pacjentów może wystąpić senność lub inne objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Z tego względu zaleca się zachowanie ostrożności pacjentom wykonującym czynności złożone, np.: podczas prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn, dopóki nie jest znany wpływ na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Przedstawiony poniżej profil działań niepożądanych sporządzono na podstawie zbiorczej analizy badań klinicznych kontrolowanych placebo we wszystkich badanych wskazaniach, których lewetyracetam podawano w sumie 3416 pacjentom. Do uzyskanych danych włączono również informacje dotyczące stosowania lewetyracetamu w otwartych badaniach uzupełniających oraz dane z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należało zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, senność, ból głowy, zmęczenie i zawroty głowy. Profil bezpieczeństwa lewetyracetamu jest na ogół podobny we wszystkich grupach wiekowych (dorośli i dzieci) i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu padaczki.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych (u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt powyżej 1. miesiąca życia) i po wprowadzeniu produktu do obrotu zostały przedstawione poniżej według częstości występowania oraz układów i narządów. Częstość występowania została określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja narządów i układów MeDRA

Częstość

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

nieżyt nosa i gardła

zakażenia

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

małopłytkowość,

leukopenia

Pancytopenia

neutropenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt

zwiększenie masy ciała, utrata masy ciała

Zaburzenia

psychiczne

depresja, wrogość / agresja, niepokój, bezsenność, nerwowość / drażliwość

próby samobójcze, myśli samobójcze zaburzenia psychotyczne, nieprawidłowe zachowanie,, omamy (gniew, splątanie, napady paniki, labilność emocjonalna / zmiany nastroju, pobudzenie

Samobójstwo, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia

Zaburzenia ukłądu nerwowego

Senność, bole głowy

Drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, śpiączka, drżenie

Niepamięć zaburzenia pamięci, zaburzenia koordynacji / ataksja, parestezje, zaburzenia uwagi

choreoatetoza,

dyskinezy,

hiperkineza

Zaburzenia oka

Podwójne widzenie, niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, biegunka, nistrawność, nudności, wymioty

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Niewydolność watroby, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Łysienie, wyprysk, świąd

Toksyczna martwica rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Osłabienie mięśni, ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia / zmęczenie

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Uraz

Opis wybranych działań niepożądanych

Ryzyko wystąpienia jadłowstrętu jest większe w przypadku jednoczesnego podawania topiramatu i lewetyracetamu. W kilku przypadkach łysienia zaobserwowano ustąpienie zmian po odstawieniu lewetyracetamu.

W niektórych przypadkach pancytopenii obserwowano zahamowanie czynności szpiku kostnego. Dzieci i młodzież

W kontrolowanych placebo i otwartych badaniach rozszerzonych z zastosowaniem lewetyracetamu uczestniczyło łącznie 190 pacjentów w wieku od 1 miesiąca do mniej niż 4 lat, w tym 60 pacjentów było leczonych w badaniach kontrolowanych placebo. W grupie wiekowej od 4 do 16 lat w badaniach kontrolowanych placebo oraz otwartych badaniach rozszerzonych łącznie 645 pacjentów było leczonych lewtyracetamem.Wśród tych pacjentów 233 uczestniczyło w badaniach kontrolowanych placebo. Dla obu grup wiekowych włączono również

informacje dotyczące stosowania lewetyracetamu z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu.

. Profil działań niepożądanych lewetyracetamu jest na ogół podobny we wszystkich grupach wiekowych (dorośli i dzieci) i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu padaczki. Wyniki bezpieczeństwa stosowania u dzieci w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo były zgodne z profilem bezpieczeństwa lewetyracetamu u dorosłych z wyjątkiem działań niepożądanych dotyczących zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych, które występowały częściej u dzieci niż u dorosłych. U dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat stwierdzano częściej niż w innych przedziałach wiekowych lub w ogólnym profilu bezpieczeństwa: wymioty (bardzo często, 11,2%), pobudzenie (często, 3,4%), zmiany nastroju (często, 2,1%), chwiejność emocjonalną (często, 1,7%), agresję (często, 8.2 %), zaburzenia zachowania (często, 5,6%) i letarg (często, 3,9%). U niemowląt i dzieci w wieku od 1 miesiąca do mniej niż 4 lat, stwierdzano częściej niż w innych grupach wiekowych lub w ogólnym profilu bezpieczeństwa: drażliwość (bardzo często, 11,7%) i zaburzenia koordynacji (często, 3,3%).

W kontrolowanym placebo badaniu typu „non-inferiority” z zastosowaniem podwójnie ślepej próby dotyczącym bezpieczeństwa stosowania lewetyracetamu oceniano poznawcze i neuropsychologiczne skutki lewetyracetamu u dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat z napadami częściowymi. Stwierdzono, że skuteczność lewetyracetamu nie różniła się od placebo (nie była gorsza) w odniesieniu do zmiany od wartości początkowej wg Leiter-R dla zestawu Pamięci i Uwagi oraz wyniku Memory Screen Composite w populacji zgodnej z protokołem badania. U pacjentów leczonych lewetyracetamem z powodu agresywnego zachowania wyniki związane z funkcjonowaniem behawioralnym i emocjonalnym, mierzone w wystandaryzowany i systematyczny sposób z wykorzystaniem sprawdzonej metody (CBCL - Lista Zachowań Dziecka Achenbacha - Achenbach Child Behaviour Checklist) wykazały pogorszenie. Jednakże u pacjentów, którzy w długoterminowym otwartym badaniu obserwacyjnym otrzymywali lewetyracetam, nie zaobserwowano pogorszenia średnich wyników funkcjonowania behawioralnego i emocjonalnego, a w szczególności oceny agresywnego zachowania nie były gorsze od wartości wyjściowych.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Po przedawkowaniu lewetyracetamu obserwowano senność, pobudzenie, agresj ę, zaburzenia świadomości, depresję oddechową i śpiączkę.

Postępowanie po przedawkowaniu

Po ostrym przedawkowaniu należy opróżnić żołądek przez wykonanie płukania żołądka lub wywołanie wymiotów. Nie istnieje swoista odtrutka dla lewetyracetamu. Leczenie przedawkowania ma charakter leczenia objawowego i można zastosować hemodializę. Skuteczność dializy wynosi 60% dla lewetyracetamu i 74% dla jego głównego metabolitu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpadaczkowe, inne leki przeciwpadaczkowe, kod ATC: N03AX14.

Substancja czynna, lewetyracetam, jest pochodną pirolidonu (S-enancjomer amidu kwasu a-etylo-2-oksy-l-pirolidynooctowego) chemicznie niespokrewnioną ze znanymi substancjami czynnymi o działaniu przeciwpadaczkowym.

Mechanizm działania

Mechanizm działania lewetyracetamu nadal nie jest w pełni poznany, wydaje się jednak różnić od mechanizmu działania dostępnych obecnie leków przeciwpadaczkowych.

Wyniki badań in vitro i in vivo wskazują, że lewetyracetam nie zmienia podstawowych właściwości komórek ani nie wpływa na prawidłową neurotransmisję.

Badania in vitro wykazały, że lewetyracetam wpływa na stężenie Ca2+ w neuronach, częściowo hamując prądy Ca2+ typu N oraz ograniczając uwalnianie jonów Ca2+ zmagazynowanych wewnątrz neuronów. Dodatkowo częściowo znosi indukowane przez cynk i P-karboliny hamowanie prądów bramkowanych przez GABA i glicynę. Ponadto w badaniach in vitro wykazano, że lewetyracetam wiąże się w określonym miejscu w tkance mózgowej gryzoni. Tym miejscem jest białko pęcherzyków synaptycznych 2A, które, jak się uważa, bierze udział w procesie fuzji pęcherzyków i egzocytozy neuroprzekaźników. Stopień powinowactwa lewetyracetamu i spokrewnionych analogów do białka 2A koreluje z siłą działania przeciwpadaczkowego tych substancji w modelu audiogennych napadów padaczkowych u myszy. Obserwacja ta wskazuje, że interakcja lewetyracetamu z białkiem pęcherzyków synaptycznych 2A wydaje się przyczyniać do mechanizmu działania przeciwpadaczkowego tego produktu leczniczego.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Lewetyracetam wywołuje ochronę przed napadami w wielu zwierzęcych modelach napadów częściowych i pierwotnie uogólnionych bez wywierania działania prodrgawkowego . Główny metabolit nie wykazuje aktywności farmakologicznej.

Działanie przeciwdrgawkowe u ludzi, zarówno w padaczce z napadami częściowymi, jak i uogólnionymi (wyładowania padaczkowe w EEG i odpowiedź świetlnonapadowa w EEG na przerywane bodźce świetlne), potwierdziło szeroki zakres farmakologicznego profilu lewetyracetamu.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych bez wtórnego uogólnienia i z wtórnym uogólnieniem u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia z padaczką

Skuteczność lewetyracetamu u dorosłych wykazano w trzech badaniach kontrolowanych placebo przeprowadzonych w warunkach podwójnie ślepej próby z zastosowaniem dawek dobowych wynoszących 1000 mg, 2000 mg lub 3000 mg podawanych w dwóch dawkach podzielonych, z okresem leczenia do 18 tygodni. Analiza danych połączonych w jedną pulę wykazała, że odsetek pacjentów uzyskujących co najmniej 50% zmniejszenie częstotliwości występowania napadów częściowych w tygodniu, w stosunku do wartości wyjściowej, przy niezmiennej dawce (12/14 tygodni) wyniósł 27,7%, 31,6% i 41,3% w przypadku pacjentów leczonych lewetyracetamem w dawce 1000 mg, 2000 mg i 3000 mg oraz 12,6% w przypadku pacjentów otrzymujących placebo.

Dzieci i młodzież

Skuteczność lewetyracetamu u dzieci i młodzieży (od 4 do16 lat) oceniano w kontrolowanym placebo badaniu z zastosowaniem podwójnie ślepej próby z udziałem 198 pacjentów, w którym okres leczenia trwał 14 tygodni. W badaniu tym pacjenci otrzymywali lewetyracetam w stałej dawce 60 mg/kg/dobę (w dwóch dawkach podzielonych).

Zmniejszenie częstotliwości napadów częściowych w tygodniu o co najmniej 50% w stosunku do wartości wyjściowych stwierdzono u 44,6% pacjentów leczonych lewetyracetamem i 19,6% pacjentów otrzymujących placebo. Przy długotrwałym kontynuowaniu leczenia u 11,4% pacjentów stwierdzono ustąpienie napadów na co najmniej 6 miesięcy, a u 7,2% - na co najmniej rok.

Skuteczność lewetyracetamu u dzieci i młodzieży (od 1. miesiąca do mniej niż 4. roku życia) oceniano w kontrolowanym placebo badaniu z zastosowaniem podwójnie ślepej próby z udziałem 116 pacjentów, w którym okres leczenia trwał 5 dni. W badaniu tym lewetyracetam podawano w postaci roztworu doustnego w dawce dobowej wynoszącej 20 mg/kg mc, 25 mg/kg mc, 40 mg/kg mc lub 50 mg/kg mc - w zależności od schematu zwiększania dawkowania zależnego od wieku. W badaniu tym zastosowano następujące schematy zwiększania dawkowania: dawkę 20 mg/kg mc./dobę zwiększano do 40 mg/kg mc/dobę u niemowląt w wieku od 1 miesiąca do poniżej 6 miesięcy, a dawkę 25 mg/kg mc/dobę zwiększano do 50 mg/kg/dobę u niemowląt i dzieci od 6 miesięcy do poniżej 4 lat. Całkowita dawka dobowa była podawana w dwóch dawkach podzielonych.

Głównym punktem końcowym skuteczności był odsetek pacjentów reagujących na leczenie (czyli odsetek pacjentów, u których stwierdzono co najmniej 50% zmniejszenie częstotliwości napadów częściowych w stosunku do wartości wyj ściowych średniej całodobowej) ustalany w warunkach centralnego zaślepienia przez lekarza na podstawie 48-godzinnego zapisu wideo-EEG. Analiza skuteczności objęła 109 pacjentów, u których dostępne były co najmniej 24 godziny zapisu wideo-EEG zarówno w okresie wyjściowym, jak i w okresie oceny. U 43,6% pacjentów leczonych lewetyracetamem i 19,6% pacjentów przyjmujących placebo zaobserwowano odpowiedź na leczenie. Uzyskane wyniki wykazywały spójność we wszystkich grupach wiekowych. Przy długotrwałym kontynuowaniu leczenia u 8,6% pacjentów stwierdzono ustąpienie napadów na co najmniej 6 miesięcy, a u 7,8% - na co najmniej rok.

Monoterapia w leczeniu napadów częściowych bez wtórnego uogólnienia i z wtórnym uogólnieniem u pacjentów od 16. roku życia ze świeżo rozpoznaną padaczką

Skuteczność lewetyracetamu w monoterapii oceniano w badaniu porównawczym typu „non-inferiority” prowadzonym w grupach równoległych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, w którym lewetyracetam porównywano z karbamazepiną o kontrolowanym uwalnianiu (karbamazepina CR) u 576 pacjentów z wieku co najmniej 16 lat ze świeżo lub niedawno rozpoznaną padaczką. Warunkiem udziału w badaniu było występowanie nieprowokowanych napadów częściowych lub uogólnionych napadów toniczno-klonicznych. Pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej karbamazepinę CR w dawce 400-1200 mg/dobę lub grupy otrzymuj ącej lewetyracetam w dawce 1000-3000 mg/dobę, przy czym czas trwania leczenia wynosił - w zależności od odpowiedzi -maksymalnie 121 tygodni. Sześciomiesięczny okres bez napadów uzyskano u 73,0% pacjentów leczonych lewetyracetamem oraz u 72,8% pacjentów leczonych karbamazepiną CR. Skorygowana różnica bezwzględna między terapiami wyniosła 0,2% (95% CI od -7,8 do 8,2). U ponad połowy pacjentów nie stwierdzano napadów przez 12 miesięcy (u 56,6% pacjentów leczonych lewetyracetamem i 58,5% pacjentów leczonych karbamazepiną CR).

W badaniu odzwierciedlającym warunki codziennej praktyki klinicznej, równolegle podawane leki przeciwpadaczkowe można było odstawić u ograniczonej liczby pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie wspomagające lewetyracetamem (u 36 dorosłych pacjentów spośród 69).

Terapia wspomagająca w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży od 12. roku życia z młodzieńczą padaczką miokloniczną

Skuteczność lewetyracetamu oceniano w 16-tygodniowym, kontrolowanym placebo, badaniu z zastosowaniem podwójnie ślepej próby z udziałem pacjentów w wieku co najmniej 12 lat chorych na idiopatyczną padaczkę uogólnioną z napadami mioklonicznymi wchodzącymi w skład różnych zespołów klinicznych. U większości pacjentów występowała młodzieńcza padaczka miokloniczna.

W badaniu tym dawka lewetyracetamu wynosiła 3000 mg/dobę i podawana była w dwóch dawkach podzielonych.

Zmniejszenie liczby dni w tygodniu z napadami mioklonicznymi o 50 % lub więcej w stosunku do wartości wyjściowych stwierdzono u 58,3% pacjentów leczonych lewetyracetamem i 23,3% pacjentów otrzymujących placebo. Przy długotrwałym kontynuowaniu leczenia u 28,6% pacjentów stwierdzono ustąpienie napadów mioklonicznych na co najmniej 6 miesięcy, a u 21,0% - na co najmniej rok.

Terapia wspomagająca w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży od 12. roku życia z idiopatyczną padaczką uogólnioną

Skuteczność lewetyracetamu oceniano w 24-tygodniowym, kontrolowanym placebo, badaniu z zastosowaniem podwójnie ślepej próby z udziałem dorosłych, młodzieży i niewielkiej liczby dzieci z idiopatyczną padaczką uogólnioną z pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi (PUNTK) wchodzącymi w zakres różnych zespołów klinicznych (młodzieńczej padaczki mioklonicznej, młodzieńczej padaczki z napadami nieświadomości, dziecięcej padaczki z napadami nieświadomości lub padaczki z napadami grand mal występujących po przebudzeniu się). W badaniu stosowano lewetyracetam w dawce 3000 mg/dobę u dorosłych i młodzieży lub 60 mg/kg mc/dobę u dzieci, podawananej w dwóch dawkach podzielonych.

Zmniejszenie częstotliwości PUNTK w tygodniu o co najmniej 50% stwierdzono u 72,2% pacjentów leczonych lewetyracetamem i 45,2% pacjentów otrzymujących placebo. Przy długotrwałym kontynuowaniu leczenia u 47,4% pacjentów stwierdzono ustąpienie napadów toniczno-klonicznych na co najmniej 6 miesięcy, a u 31,5% na co najmniej rok.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Lewetyracetam charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością i przenikalnością. Profil farmakokinetyczny lewetyracetamu ma charakter liniowy i cechuje go mała zmienność wewnątrz- i międzyosobnicza. Podanie wielokrotne nie zmienia klirensu leku. Brak dowodów na jakąkolwiek zmiennoś związaną z płcią, rasą czy rytmem okołodobowym. Profil farmakokinetyczny lewetyracetamu u zdrowych ochotników i chorych na padaczkę jest podobny.

Ze względu na fakt, że wchłanianie jest całkowite i ma przebieg liniowy, można przewidzieć stężenie lewetyracetamu w osoczu na podstawie dawki doustnej lewetyracetamu, wyrażonej w mg/kg masy ciała. Z tego względu nie ma potrzeby monitorowania stężenia lewetyracetamu w osoczu.

Wykazano znaczącą korelacj ę u dorosłych i dzieci pomiędzy stężeniem w ślinie i w osoczu (stosunek stężenia w ślinie do stężenia w osoczu wahał się pomiędzy 1 do 1,7 dla leku w postaci tabletek i po 4 godzinach po podaniu dla leku w postaci roztworu doustnego).

Dorośli i młodzież

Wchłanianie

Lewetyracetam jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym. Całkowita biodostępność po podaniu doustnym wynosi prawie 100%.

Stężenie maksymalne w osoczu (Cmax) jest osiągane po 1,3 godziny po podaniu. Stan stacjonarny osiągany jest po dwóch dobach podawania w schemacie dawkowania dwa razy na dobę.

W przypadku podania jednorazowego dawki 1000 mg stężenie maksymalne (Cmax) wynosi zazwyczaj 31 pg/ml, a w przypadku podawania wielokrotnego dawki 1000 mg dwa razy na dobę -43 pg/ml.

Stopień wchłaniania nie zależy od dawki i nie zmienia się pod wpływem pokarmu.

Dystrybucja

Brak dostępnych danych dotyczących dystrybucji leku do tkanek u ludzi.

Zarówno lewetyracetam jak i jego główny metabolit, nie wiążą się w stopniu istotnym z białkami osocza (stopień wiązania wynosi <10%). Objętość dystrybucji lewetyracetamu wynosi około 0,5-0,7 l/kg, czyli jest ona zbliżona do całkowitej objętości wody w organizmie.

Metabolizm

U ludzi lewetyracetam nie jest metabolizowany w znacznym stopniu.

Główny szlak metabolizmu (24% dawki) stanowi enzymatyczna hydroliza grupy acetamidowej. Wytwarzanie głównego metabolitu lewetyracetamu, ucb L057, nie zachodzi przy współudziale wątrobowych izoenzymów cytochromu P450. Hydrolizę grupy acetamidowej stwierdzano w dużej liczbie tkanek, w tym w krwinkach. Metabolit ucb L057 jest nieaktywny farmakologicznie.

Zidentyfikowano także dwa inne metabolity. Jeden z nich powstaje przez hydroksylację pierścienia pirolidynowego (1,6% dawki), a drugi przez otwarcie pierścienia pirolidynowego (0,9% dawki).

Inne niezidentyfikowane związki stanowiły jedynie 0,6% dawki.

Nie udowodniono przemiany enancjomerycznej in vivo ani dla lewetyracetamu, ani dla jego głównego metabolitu.

In vitro, wykazano, że lewetyracetam oraz jego główny metabolit nie hamowały aktywności głównych izomerów ludzkiego wątrobowego cytochromu P450 (CYP 3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 1A2), glukuronylotransferazy (UGT1A1 i UGT1A6) oraz aktywności hydroksylazy epoksydowej. Ponadto lewetyracetam nie wpływa in vitro na glukuronidacj ę kwasu walproinowego.

W hodowlach ludzkich hepatocytów lewetyracetam nie wywierał wpływu lub wywierał niewielki tylko wpływ na CYP1A2, SULT1E1 i UGT1A1. Lewetyracetam powodował niewielką indukcję CYP2B6 i CYP3A4. Dane in vitro i dane dotyczące interakcji in vivo z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, digoksyną i warfaryną wykazały, że nie należy oczekiwać znacznej indukcji enzymatycznej in vivo. Dlatego interakcje lewetyracetamu z innymi substancjami lub innych substancji z lewetyracetamem są mało prawdopodobne.

Wydalanie

Okres półtrwania u osób dorosłych wynosi 7 ±1 godz. i nie wykazuje różnic w zależności od dawki, drogi podawania ani od tego, czy podawany jest w dawce pojedynczej czy wielokrotnej. Średni całkowity klirens wynosi 0,96 ml/min/kg.

Główną drogę wydalania stanowi wydalanie z moczem - drogą tą wydala się średnio 95% dawki (około 93% dawki zostaje wydalone w ciągu 48 godzin). Z kałem wydalanych jest jedynie 0,3% podanej dawki.

W ciągu pierwszych 48 godzin, całkowite wydalanie z moczem lewetyracetamu i jego głównego metabolitu stanowi odpowiednio 66% i 24% dawki.

Klirens nerkowy lewetyracetamu wynosi 0,6 ml/min/kg, a ucb L057 - 4,2 ml/min/kg, co wskazuje na to, że lewetyracetam jest wydalany na drodze filtracji kłębuszkowej z następczą reabsorpcją cewkową, oraz na to, że jego główny metabolit jest również wydalany przez aktywne wydzielanie cewkowe oprócz filtracji kłębuszkowej. Wydalanie lewetyracetamu jest skorelowane z klirensem kreatyniny.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku okres półtrwania zwiększa się o około 40% (10-11 godzin). Jest to związane ze zmniejszoną wydolnością nerek w tej populacji (patrz punkt 4.2).

Zaburzenie czynności nerek

Pozorny całkowity klirens lewetyracetamu oraz jego głównego metabolitu jest skorelowany z klirensem kreatyniny. Dlatego u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zaleca się odpowiednie dostosowanie dobowej dawki podtrzymuj ącej lewetyracetamu zależnie od klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2).

U dorosłych pacjentów w stadium schyłkowej niewydolności nerek z bezmoczem, okres półtrwania wynosi około 25 godzin pomiędzy dializami i 3,1 godziny podczas dializy.

Podczas typowej czterogodzinnej dializy z organizmu usuwane jest zwykle 51% lewetyracetamu.

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniem czynności wątroby nie stwierdzono istotnych zmian klirensu lewetyracetamu. U większości pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, klirens lewetyracetamu był zmniejszony o ponad 50% z powodu współistniejącej zaburzonej czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Dzieci (od 4. do 12. roku życia)

Po podaniu doustnym pojedynczej dawki (20 mg/kg) dzieciom chorym na padaczkę (w wieku od 6 do 12 lat) okres półtrwania lewetyracetamu wynosił 6,0 godzin. Klirens pozorny przeliczony na masę ciała jest około 30% większy niż u osób dorosłych chorych na padaczkę.

Po podaniu wielokrotnym dawki (20-60 mg/kg) dzieciom chorym na padaczkę (w wieku od 4 do 12 lat) lewetyracetam ulegał szybkiemu wchłanianiu. Stężenie maksymalne w osoczu stwierdzane było w okresie od 0,5 do 1,0 godziny po podaniu. Obserwowano proporcjonalne zwiększanie wchłaniania liniowego i dawki dla stężenia maksymalnego i obszaru pod krzywą. Okres połowicznej eliminacji wynosił około 5 godzin. Pozorny całkowity klirens pozorny wynosił 1,1 ml/min/kg mc.

Niemowlęta i dzieci (od 1. miesiąca do 4. roku życia)

Po podaniu pojedynczej dawki (20 mg/kg mc.) roztworu doustnego o stężeniu 100 mg/ml dzieciom chorym na padaczkę (w wieku od 1 miesiąca do 4 lat) lewetyracetam ulegał szybkiemu wchłanianiu, a maksymalne stężenie w osoczu stwierdzano około 1 godziny po podaniu. Wyniki badań farmakokinetycznych wykazały, że okres półtrwania był krótszy (5,3 godz.) niż u dorosłych (7,2 godz.), a pozorny klirens z organizmu był szybszy (1,5 ml/min/kg) niż u dorosłych (0,96 ml/min/kg).

W populacyjnej analizie farmakokinetycznej przeprowadzonej u pacjentów w wieku od 1 miesiąca do 16 lat masa ciała była w znaczący sposób powiązana z pozornym klirensem (klirens ulegał zwiększeniu wraz ze wzrostem masy ciała) i pozorną objętością dystrybucji. Również wiek wpływał na oba parametry. Efekt ten był wyraźny u młodszych dzieci i ulegał zmniejszeniu wraz z wiekiem, a u dzieci w wieku około 4 lat stawał się nieistotny.

W obu populacyjnych analizach farmakokinetycznych obserwowano zwiększenie pozornego klirensu lewetyracetamu o około 20% podczas jednoczesnego podawania z lekami przeciwpadaczkowymi indukującymi enzymy wątrobowe.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W oparciu o standardowo przeprowadzone badania niekliniczne dotyczące farmakologii, bezpieczeństwa, genotoksyczności oraz rakotwórczości, nie stwierdzono szczególnego ryzyka stosowania u ludzi.

Działania niepożądane obserwowane u szczurów i w mniejszym stopniu u myszy, przy podobnej jak u ludzi ekspozycji, których nie stwierdzano w badaniach klinicznych, a które mogą mieć znaczenie w praktyce klinicznej, obejmuj ą zmiany w wątrobie wskazujące na reakcje adaptacyjne, takie jak zwiększenie masy ciała i przerost środkowej części zrazika, nacieczenie tłuszczowe oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w osoczu krwi.

Nie obserwowano negatywnego wpływu na płodność i zdolność rozrodczą u samic i samców szczurów po zastosowaniu dawek sięgających 1800 mg/kg/dobę [6 razy większych od maksymalnej

zalecanej dawki dobowej dla ludzi (ang. MHRD) w przeliczeniu na mg/m2] u rodziców i w pokoleniu F1 .

Przeprowadzono dwa badania dotyczące rozwoju zarodkowo-płodowego (ang. EFD, embryo-fetal development) na szczurach przy zastosowaniu dawek 400, 1200 i 3600 mg/kg/dobę. Tylko w jednym z dwóch badań EFD, przy zastosowaniu dawki 3600 mg/kg/dobę, obserwowano niewielkie zmniejszenie masy płodu związane z marginalnym zwiększeniem występowania zmian i niewielkich nieprawidłowości dotyczących szkieletu. Nie zaobserwowano wpływu na śmiertelność zarodków ani zwiększonej częstości występowania wad rozwojowych. Dawka, po której nie obserwuje się działania niepożądanego (ang. NOAEL No Observed Adverse Effect Level), wynosiła 3600 mg/kg mc./dobę w przypadku ciężarnych samic szczurów [12-krotność maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi w przeliczeniu (ang. MRHD,maximum recommended human daily dose), na mg/m2] i 1200 mg/kg mc/dobę w przypadku płodów.

Przeprowadzono cztery badania dotyczące rozwoju zarodkowo-płodowego na królikach przy zastosowaniu dawek 200, 600, 800, 1200 i 1800 mg/kg mc/dobę. Dawka 1800 mg/kg mc/dobę powodowała istotną toksyczność dla ciężarnej samicy i zmniejszenie masy ciała płodu związane ze zwiększoną częstością występowania płodów z nieprawidłowościami układu krążenia i szkieletowego. Dawka NOAEL wynosiła <200 mg/kg mc/dobę w przypadku ciężarnych samic szczurów i 200 mg/kg mc/dobę w przypadku płodów (równoważna maksymalnej zalecanej dawce dla ludzi w przeliczeniu na mg/m2).

Przeprowadzono badanie dotyczące rozwoju około- i poporodowego na szczurach przy zastosowaniu lewetyracetamu w dawkach 0, 350 i 1800 mg/kg mc/dobę. Dawka NOAEL wyniosła >1800 mg/kg/dobę w przypadku samic F0 oraz w przypadku przeżywalności, wzrostu i rozwoju potomstwa F1 do momentu zakończenia żywienia mlekiem matki (sześciokrotność dawki MRHD w przeliczeniu na mg/m2).

W badaniach na noworodkach oraz młodych osobnikach szczurów i psów nie zaobserwowano działań niepożądanych w standardowych punktach końcowych dotyczących rozwoju czy dojrzewania, przy stosowaniu dawek sięgających 1800 mg/kg mc/dobę (6-17-krotność dawki MRHD w przeliczeniu na mg/m2).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Pozostałe składniki leku Levetiracetam-Lupin, 250 mg, tabletki powlekane: Rdzeń tabletki:

Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Kroskarmeloza sodowa Powidon K30 Celuloza mikrokrystaliczna Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki powlekanej:

Opadry 84F80803:

Alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Makrogol 6000 Talk

Indygotyna, lak aluminiowy (E 132)

Pozostałe składniki leku Levetiracetam-Lupin, 500 mg, tabletki powlekane: Rdzeń tabletki:

Skrobia kukurydziana

Krzemionka koloidalna bezwodna Kroskarmeloza sodowa Powidon K30 Celuloza mikrokrystaliczna Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki powlekanej:

Opadry 84F82508:

Alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Makrogol 6000 Talk

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Pozostałe składniki leku Levetiracetam-Lupin, 750 mg, tabletki powlekane: Rdzeń tabletki:

Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Kroskarmeloza sodowa Powidon K30 Celuloza mikrokrystaliczna Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki powlekanej:

Opadry 84F84674:

Alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Makrogol 6000 Talk

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żółcień pomarańczowa, lak aluminiowy (E 110)

Pozostałe składniki leku Levetiracetam-Lupin, 1000 mg, tabletki powlekane: Rdzeń tabletki:

Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Kroskarmeloza sodowa Powidon K30 Celuloza mikrokrystaliczna Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki powlekanej:

Opadry 84F58775:

Alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Makrogol 6000 Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Al/PVC zawierające po 10, 20, 30, 50, 60, 100 i 200 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Lipiec 2012

1

Levetiracetam-Generics, 750 mg, tabletki powlekane: żółcień pomarańczowa, lak aluminiowy FCF (E 110)

2

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1.

3

   POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Niebieskie, podłużne, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „250” na jednej stronie i linią podziału na drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Żółte, podłużne, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „500” na jednej stronie i linią podziału na drugiej stronie. Tabletki można podzielić na równe dawki.

Brzoskwiniowe, podłużne, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „750” na jednej stronie i linią podziału na drugiej stronie. Tabletki można podzielić na równe dawki.

Białe lub białawe, podłużne, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „1000” na jednej stronie i linią podziału na drugiej stronie. Tabletki można podzielić na równe dawki.

4

   SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

5

4.1    Wskazania do stosowania

6

Lewetyracetam w postaci tabletek jest wskazany do stosowania w monoterapii napadów częściowych

7

bez wtórnego uogólnienia lub z wtórnym uogólnieniem u pacjentów od 16. roku życia z nowo rozpoznaną padaczką.

8

Lewetyracetam w postaci tabletek jest wskazany jako terapia wspomagająca:

9

•    w leczeniu napadów częściowych bez wtórnego uogólnienia i z wtórnym uogólnieniem u dorosłych, dzieci i niemowląt od 1. miesiąca życia z padaczką,

10

•    w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży od 12. roku życia z młodzieńczą padaczką miokloniczną,

11

•    w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży od

12

roku życia z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Levetiracetam-Generics